Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Os Invertebrados

598 views

Published on

Os Invertebrados. Nivel 1º ESO.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Os Invertebrados

 1. 1. Profesor: Adán Gonçalves
 2. 2. INTRODUCIÓN Invertebrados O Reino Animal podémolo dividir en VertebradosCuestións:1. Que caracteriza ós animais respecto do resto de seres vivos?2. Que diferenza os animais Invertebrados dos Vertebrados?3. Pon exemplos de Invertebrados que coñezas.4. Observa as imaxes da seguinte diapositiva e indica que animais son invertebrados e cales vertebrados.
 3. 3. 1 3 2 4 5
 4. 4. 1. QUE CARACTERIZA AOS ANIMAIS 1.1. COMO SON OS ANIMAIS Gran variedade de formas e tamaños, estruturas e comportamento que lles permiten colonizar tódolos medios.  Como é o seu Son eucariotas e pluricelulares corpo Acadan un alto grao de complexidade: teñen complexidade órganos e incluso, aparellos e sistemas para desempeñar as súas funcións vitais.* Reforzo: Simetría, o Teñen simetría*, e dicir, no seu corpo simetríaseu corpo pódese dividir repítense estruturas segundo un eixe ou unen varias partes iguais ou plano. Dependendo como sexa falamos desó en dúas partes. simetría radial (máis dun plano) ou bilateral (un só plano que divide o corpo en dúas partes, esquerda e dereita).
 5. 5. Ficha: Simetría (non reforzo)
 6. 6. Nutrición: Todos heterótrofos. Poden ser: Nutrición heterótrofos herbívoros, carnívoros ou omnívoros. Ex. 1 e 2 p.79 Relación: A maioría poden desprazarse. Relación Ficha: Cefalización Tenden a Cefalización: o S.N. e os Cefalización sentidos concéntrase na cabeza.  Funcións vitais dos Reprodución: Reprodución animais A maioría unisexuais (machos Maioritariamente sexual, sexual En canto o e femias), pero algúns poden algún ten tamén asexual desenvolvemento do ser hermafroditas (individuo (p.e. estrelas de mar, embrión poden ser: con órganos masculinos e platelmintos...) femininos;p.e: caracois.*Reforzo: Vivíparos:-Vivíparos: paren crías Ovíparos: Ovovivíparos:vivas. *O embrión *O embrión *A eclosión do desenvólvese-Ovíparos: poñen ovos. está dentro de ovo ocorre dentro da nai. ovos que saen dentro da nai.- Ovovivíparos: teñen ovos ao exterior.que quedan no interior danai.
 7. 7. 1. QUE CARACTERIZA AOS ANIMAIS 1.2. PRINCIPAIS GRUPOS ANIMAISComo xa dixemos os animais pódense clasificar en dous grandes grupos:os Invertebrados e os Vertebrados. Vertebrados  Invertebrados: carecen de columna vertebral e esqueleto interno. Poden ou non ter simetría.  Vertebrados:posúen columna vertebral, esqueleto interno e simetría bilateral. Esta división é útil organizativamente, pero non ten sentido biolóxico, xa que todos os Vertebrados proceden dun antecesor común, pero iso non sucede nos Invertebrados.Ficha: Árbore evolutivo dos AnimaisFicha I Reforzo
 8. 8. 2. OS PORÍFEROS* E OS CNIDARIOS* *Reforzo: Poríferos= Esponxas/ Cnidarios= Invertebrados tipo pólipo ou medusa Son animais moi sinxelos na súa estrutura. Son acuáticos. A maioría son inmóbiles, e por iso, moitos foron considerados naantigüedade plantas. Porífero ou Esponxa Cnidarios: Pólipos e medusas
 9. 9. 2.1. OS PORÍFEROS: AS ESPONXAS  Non teñen simetría ou si a teñen é radial. (Reforzo non saber).  A maioría son mariñas.  Viven fixas a rochas en augas pouco profundas.  Son filtradores: aliméntanse dos seres vivos microscópicos que hai na auga.  A súa armazón utilízase dende sempre para usos de hixiene persoal.  Como é o seu corpo: - As paredes do seu corpo está perforadas de poros. - Posúen unha cavidade interna, o atrio*. - Esta cavidade desemboca ao exterior a través dunha abertura superior chamada ósculo*. - O seu corpo sostEnse grazas a pequenas espiñas chamadas espículas*.Ex.1 p.81
 10. 10. 2.1. OS PORÍFEROS: AS ESPONXAS Como se alimentan: a auga con partículas de alimento en suspensión entrapolos poros cara a cavidade interna (atrio) e é expulsada pola aberturasuperior (ósculo). Este fluxo de auga a través do corpo da esponxa débese aomovemento dos flaxelo dunha células especializadas ( coanocitos*).Este fluxo permite que as partículas de alimento que están na auga sexanrecollidas polas células do animal.
 11. 11. 2.1. OS PORÍFEROS: AS ESPONXASEx.2 p.81
 12. 12. 2.1. OS PORÍFEROS: AS ESPONXAS  Como se reproducen: As esponxas non posúen órganos, pero si producen gametos masculinos e femininos segundo o caso (reprodución sexual): A unión dos gametos sexual orixina unha larva (estadio intermedio) que nada libremente ata fixarse a unha rocha e dar lugar a un novo individuo. Ademais as esponxas pódense reproducir asexualmente a partir de anacos do seu corpo.Describe no teu caderno como é a reprodución sexual das esponxas
 13. 13. 2.2. OS CNIDARIOS*: OS PÓLIPOS E AS MEDUSAS Teñen simetria radial*. Teñen forma de saco. A maioría son mariños e ou viven flotando na auga (medusas) ou fixos nosustrato (pólipos).  Como é o seu corpo: - Teñen unha cavidade interna (cavidade gastrovascular*) que actúacomo estómago e que comunica co exterior mediante un orificio rodeadode tentáculos que fai as veces de boca e ano. - Presentan dúas formas corporais: + Forma pólipo: Viven fixos e a boca sitúase na parte superior. Son as hidras, anémonas, corais... + Forma medusa: Flotan na auga e a súa boca sitúase na parte inferior. - Tanto pólipos como medusas posúen nos seus tentáculos unhascélulas especiais urticantes (cnidocitos*) que conteñen veleno e unfilamento enrolado.
 14. 14. 2.2. OS CNIDARIOS*: OS PÓLIPOS E AS MEDUSAS  Como se alimentan: Os pólipos e medusas cazan. Cando unha presa achégase demasiado a un tentáculo do animal, os cnidocitos* (células urticantes) disparan o seu filamento, a xeito dun resorte, e inxectan o veleno na presa. Esta substancia paraliza ou mata a vitima permitindo que os tentáculos do animal poidan introducila pola boca cara a cavidade interna e alí dixerila. Os restos da dixestión son expulsados polo mesmo orificio que agora actúa como ano. Como se reproducen: Posúen reprodución sexual (mediante gametos) easexual ( a partir de nacos do seu corpo: característico nos pólipos)dependendo da especie.
 15. 15. Asexual SexualEx.4 p.81/ Ex.9 p.94 Ficha II ReforzoCuestión: É verdade que as medusas “pican”?
 16. 16. 3. OS VERMES Animais de corpo alongado e brando. Sen esqueleto. Con simetría bilateral* O termo “vermes” inclúe varios grupos de Invertebrados: - Platihelmintos* Reforzo: Vermes parasitos - Nematodos* - Anélidos
 17. 17. 3. OS VERMES 3.1. Platihelmintos* (Vermes 3.1 e 3.2 Vermes parasitos: planos): (Non reforzo)  Hainos co corpo plano ou co corpo  Vermes de corpo aplanado. cilíndrico. A maioría parasitos.  Producen distintos tipos de enfermidades.  Os máis coñecidos son as tenias. tenias  Dentro dos planos o máis importante é a tenia e nos cilíndricos destacan as Como é unha tenia? lombrigas intestinais. intestinais - Ten entre 2 a 8 m de lonxitude. - Posúe cabeza (escólex*) provista de ganchos e ventosas parasuxeitarse ás paredes do intestino. - O resto do corpo está formado por aneis aplanados. - Carece de aparello dixestivo xa que se alimenta, a través da súa pel, das substancias intestinais das persoas que parasita. - Transmítese o comer carne de porco ou de vaca contaminada. - A persoa afectada sinte un apetito insaciable e trastornos dixestivos.
 18. 18. Tenia ou solitaria
 19. 19. 3. OS VERMES3.2. Nematodos* (Non reforzo) Vermes de corpo cilíndrico adelgazado cara os extremos. Viven na auga, en solos húmidos ou son parasitos. Os máis coñecidos son as lombrigas intestinais, parasito habituais nos intestinaisnenos pequenos.
 20. 20. 3. OS VERMES 3.3. Anélidos* (Reforzo: Miñocas ou lombrigas)  Teñen boca e ano.  Posúen un corpo dividido en segmentos iguais (aneis). aneis  En cada anel repítense algúns órganos. P.e.: os excretores, os nervios...  A maioría son acuáticos (p.e. Nereis), pero o máis coñecido é a lombriga de terra ou miñoca.  Tamén pertencen a este grupo as sambesugas. Como é unha miñoca? - Ten corpo brando e alongado. - En cada anel posúe uns peliños (sedas ou quetas*) que usa paradesprazarse. - É hermafrodita (nunca a vez macho e femia). - Ten respiración cutánea: o osíxeno penetra a través da súa pel que ten que estar sempre humida). - Coa súa actividade airean e enriquecen o solo, polo que son beneficiosas para a agricultura.
 21. 21. ANÉLIDOS
 22. 22. 3. OS VERMES 3.3. Anélidos* (Reforzo: Miñocas ou lombrigas)Cuestión:1. As miñocas nunca se expoñen a acción directa do Sol. A que pensas que édebido? Ex.1,2 e 3* p.83 Ex.3 p.94 Ficha III Reforzo
 23. 23. 4. OS MOLUSCOS “Mollusca”: brando Hainos acuáticos e terrestres. Con simetría bilateral* (non reforzo) A maioría posúen unha cuncha que os protexe. En case todos o seu corpo podémolo dividir en tres partes: cabeza, pé emasa visceral. visceral A cabeza posúe os órganos sensoriais. A masa visceral contén os órganos internos (vísceras). Está recubertadunha lámina de tecido chamada manto*. O pé é musculoso e ten distintas formas segundo o tipo de molusco. Podeservir para desprazarse, para escavar, para atrapar as presas...Ex.1 p.84 Principais tipos de moluscos:  Gasterópodos: caracois, lesmas...  Bivalvos: ameixas, mexillóns, ostras... Bivalvos  Cefalópodos: polbos, luras (calamares), xibias.... Cefalópodos
 24. 24. 4. OS MOLUSCOS4.1. Gasterópodos A maioría teñen unha cuncha externa enrolada en espiral. Posúen un pé musculoso grande que empregan para desprazarse. Teñen cabeza con órganos sensoriais desenvolvidos.Na boca posúen unha “lingua raspadora” chamada rádula*. Hainos terrestres e respiran por pulmóns; e hainos acuáticos querespiran por branquias. A maioría son herbívoros. Son exemplos: os caracois, as lesmas, as minchas, as lapas...
 25. 25. 4. OS MOLUSCOS4.2. Bivalvos Posúen unha cuncha formada por dúas partes chamadas valvas que o animalpode pechar. O pé, con forma de cuña, sérvelles para desprazarse e excavar. Sen cabeza, nin rádula*. Son acuáticos e respiran por branquias.Son filtradores: aliméntanse dos seres microscópicos que hai na auga. Algúns teñen biso*, un conxunto de filamentos cos que se fixan as rochas. Son exemplos os mexillóns, as ameixas, os berberechos...Ex.2* p.84/ Ex. 3 p.84
 26. 26. 4. OS MOLUSCOS4.3. Cefalópodos A maioría non teñen cuncha ou posúen unha pequena cuncha internachamada pluma. (Excepción: Nautilius) O pé está transformado en tentáculos cos que atrapan as presas. Cabeza ben diferenciada e órganos sensoriais moi desenvolvidos,sobre todo a vista. Na boca teñen rádula* e unha mandíbula chamada bico de loro. Son acuáticos e respiran por branquias. Son carnívoros e cazadores.Ex.4 p.94Ficha IV e V Reforzo
 27. 27. Pico de loroCEFALÓPODOS NAUTILUS LURA
 28. 28. 5. OS ARTRÓPODOS Teñen simetria bilateral*. (Non reforzo) Posúen unha coiraza ríxida externa, e dicir, un esqueleto externochamado exoesqueleto*. Este esqueleto externo ríxido posúe apéndices articulados (patas,mandíbulas, antenas...) para permitir os movementos destes animais. Son o grupo máis numeroso e variado do Reino Animal.5.1. Como son os Artrópodos? Como é o seu corpo:O corpo dos artrópodos está dividido en segmentos (segmentado) epode ter tres formas: - Dividido en cabeza, torax e abdome. P.e.: unha abella. - Dividido en cefalotorax (fusión da cabeza e o torax) eabdome. P.e: unha gamba ou un langostino. - Dividido en cabeza e tronco. P.e: un cempés.
 29. 29. 5. OS ARTRÓPODOS5.1. Como son os Artrópodos?
 30. 30. 5. OS ARTRÓPODOS5.1. Como son os Artrópodos? Os Ollos dos Artrópodos: Unha das características máis chamativa dos artrópodos é que podenposuír dous tipos de ollos: - Ollos simples: lentes sinxelas coas que distinguen a luz e imaxes pouco definidas. - Ollos compostos: formados por miles de lentes. Obteñen con eles unha visión precisa, en especial de obxectos en movemento.
 31. 31. 5. OS ARTRÓPODOS5.1. Como son os Artrópodos? A respiración: - Os acuáticos respiran por branquias, p.e. os crustáceos como os cangrexos, os langostinos ou a centola. - Os terrestres respiran mediante tráqueas, que son uns tubos internos ramificados que levan o aire dende o exterior ata as células internas do animal.
 32. 32. 5. OS ARTRÓPODOS5.1. Como son os Artrópodos? A Reprodución: - É sexual. - Son animais ovíparos. -Presentan no seu desenvolvemento metamorfose*: conxunto de modificacións que sofren algunhas especies (non é excludiva dos artrópodos) dende que nacen ata que chegan a adultosreprodutores.  Tipos de Metamorfose: - Incompleta: Do ovo nace un individuo parecido ao adulto, a ninfa, que crece e muda o seu exoesqueleto ata transformarse nun adulto. P.e.: un saltón. (*Non Reforzo). - Completa: Do ovo nace unha larva (estadio intermedio moi diferente do adulto) que crece e forma un capullo, neste estado é xa unha ninfa. Dentro do capullo a ninfa sobre grandes transformacións ata converterse en adulto. P.e: bolboreta. (*Non Reforzo)
 33. 33. 5. OS ARTRÓPODOS 5.1. Como son os Artrópodos? Tipos de Metamorfose (Reforzo) - Incompleta: Do ovo nace un individuo parecido ao adulto. P.e.: unsaltón. - Completa: O novo individuo é moi diferente do adulto polo quesofre grandes transformacións. P.e.: bolboreta.Ex. 4* p.86
 34. 34. 5. OS ARTRÓPODOS5.2. Principais tipos de Artrópodos (*Non Reforzo) Pódense diferenciar dous grandes grupos:  Con Quelíceros: apéndices situados xunto a boca. Aparecen nos arácnidos.  Con Mandíbulas: un conxunto de pezas arredor da boca. Aparecen nos miriápodos, crustáceos e insectos.
 35. 35. 6. OS DISTINTOS GRUPOS DE ARTRÓPODOS6.1. Arácnidos Son arañas, escorpións e ácaros. Poden posuír quelíceros* con veleno. A maioría son terrestres e carnívoros. O seu corpo divídese en cefalotorax e abdome. No abdome: - As arañas teñen as glándulas da tea. - Os escorpións teñen un aguillón con veleno. Teñen catro pares de patas e un par de apéndices tipo pinza ou consensores (palpos*). Teñen ollos simples.
 36. 36. 6. OS DISTINTOS GRUPOS DE ARTRÓPODOS6.1. Arácnidos
 37. 37. 6. OS DISTINTOS GRUPOS DE ARTRÓPODOS6.2. Crustáceos Son os cangrexos, gambas, lubrigantes... Teñen mandíbulas*. A maioría son mariños e carnívoros. Teñen o corpo dividido en cefalotorax e abdome. O seu esqueleto externo é duro. Teñen antenas e dez ou máis patas, algunha a xeito de pinza. Posúen ollos compostos.
 38. 38. 6. OS DISTINTOS GRUPOS DE ARTRÓPODOS6.3. Miriápodos Son os milpés e cempés Posúen mandíbulas*. Son terrestres e carnívoros. O seu corpo está dividido en cabeza e tronco (con moitos aneis). Un par de antenas e un ou dous pares de patas por anel. Algúns son velenosos p.e.: escolopendras. Posúen ollos simples.
 39. 39. 6. OS DISTINTOS GRUPOS DE ARTRÓPODOS6.4. Insectos Son as abellas, as avespas, as moscas, os saltóns, os escaravellos.... Posúen mandíbulas*. A maioría son terrestres. Poden ser herbívoros, carnívoros, carroñeiros ou parasitos. Teñen o corpo dividido en cabeza, torax e abdome. Posúen un par de antenas, tres pares de patas, e moitos, un par de ás. Teñen un par de ollos compostos e un número variable de ollos simples. Son os animais máis abundantes do planeta polas súas característicasventaxosas: poden voar, comen pouco e reprodúcense rápidamente. Ex.1 e 4 p.89 Ex. 5, 8 e 10 p.94 Ficha VI Reforzo.
 40. 40. 6. OS DISTINTOS GRUPOS DE ARTRÓPODOS
 41. 41. 7. OS EQUINODERMOS  Teñen simetria radial*.  Son mariños.  Algúns viven fixos e outros desprázanse lentamente.  Teñen un corpo segmentado con formas diferentes: - Forma globosa: ourizos de mar. - Forma estrelada: estrelas de mar. - Forma cilíndrica: holoturias* (non reforzo).  Non posúen cabeza.  Baixo a capa superficial presentan un esqueleto externo dividido en placas e provisto de espiñas.  Son ovíparos.  Teñen metamorfose.  A reprodución é sexual, pero algúns, como as estrelas, teñen tamén reprodución asexual por fragmentación ( a partir de anacos do seu corpo).Ficha VII (só apartado B)
 42. 42. 7. OS EQUINODERMOS *Os de Reforzo non teñen que saber nada deste texto Posúen sistema ambulacral: é un conxunto de tubos recheos de líquidocunhas prolongacións chamadas pés ambulacrais. Os pés ambulacrais poden ter diversas funcións, como a captura dealimento, a respiración..., pero habitualmente serven para desprazarse. Cada péfíxase ao chan coma unha ventosa e arrastra o peso do animal.Ex.1 e 2* p.90
 43. 43. 7. OS EQUINODERMOS Holoturia
 44. 44. GRAZAS POR ATENDERME
 45. 45. Bibliografía:Barrio Gómez de Agüero, Jorge et al. 2002. “Ciencias da Natureza”. OxfordEducación. Madrid.Zubiaurre Cortés, Sabino et al. 2011. “Ciencias da Natureza”. Grupo Anaya.Madrid.Webgrafía:www.amarisco.comangustias-blogdequinto.blogspot.com animales--asombrosos.blogspot.com www.asturnatura.comwww.aula2005.com benitobios.blogspot.com bioagus.wordpress.com biologiadetodos.blogspot.comwww.biologia.edu.ar biologialab.blogspot.com buceantes.blogspot.comwww.cabodegata.net cienciasnaturales2oja.blogspot.com cmaps.cmappers.net cuadernodecienciasnaturales.blogspot.comwww.dpd.cdc.gov dsantaclarabiologia.galeon.com
 46. 46. www.educadores.diaadia.pr.gov.br  www.escalofrio.com www.escuelapedia.comwww.esonaturality.blogspot.comwww.fondosdemascotas.comwww.flickr.comfresno.pntic.mec.es www.gastronomiadegalicia.comwww.gastrosoler.com www.gireaud.net herramientas.educa.madrid.org www.icarito.clwww.juntadeandalucia.eswww.kalipedia.comlafamiliapicola.blogspot.comwww.madrimasd.org materiacfb.blogspot.com -www.not1.xpg.com.br www.notinovedades.comwww.percebamar.comwww.pescacreativa.netplatea.pntic.mec.eswww.profesorenlinea.clsebastianromeu.blogspot.com www.tarantulasdemexico.comtaxonomia-invertebrados-no-artropodos.blogspot.com www.umm.edu www.vanfotos.com

×