Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cuestións repaso final

227 views

Published on

Repaso Exame Final Recuperacións

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Cuestións repaso final

 1. 1. Cuestións de repaso exame final 1º ESOTemas 1,2 e 3 e parte do 4 (ata fungos) -1º Avaliación1. Indica se cada unha das afirmacións corresponde co modelo xeocéntrico ou aoheliocéntrico:a) O Sol xira arredor da Terra.b) A Terra xira sobre si mesma e a Lúa xira arredor da Terra.c) Foi proposto no século II por Ptolomeo.2. Define: eclipse, galaxia, estrela, órgano, especie, célula, reino protista, taxón, vacúolos,organismos unicelulares, función de nutrición, organismo pluricelular, procariota, eucariota etecido.3. Relaciona:a) Atmosfera b) Hidrosfera c) Codia d) Biosfera e) Núcleo1 Metais 2 Seres vivos 3 Auga 4 Rochas lixeiras 5 Gases4. Completa a seguinte táboa:MODELO XEOCÉNTRICO MODELO HELIOCÉNTRICOO centro do Universo é ...As estrelas sitúanse...Foi proposto por...5. Indica como se denominan as capas da Terra e sinala cal é o principal compoñente delas.6. Sinala se as seguintes frases son verdadeiras ou falsas e explicao:a) As estrelas de pequeno tamaño morren producindo unha supernova cando esgotan ohidróxeno.b) Nas mareas mortas o Sol e a Terra non está alineados.c) O sistema solar atópase nunha galaxia chamada Grupo Local.7. Contesta ás seguintes cuestións relacionadas coas estacións:a) Que dúas causas son responsables de que o Sol no verán quente máis ca no inverno?b) Cal é a causa de que cando é verán no hemisferio Norte, sexa inverno no hemisferio Sur?8. Relaciona cada apartado cun corpo celeste concreto:a) Xira arredor do planeta.b) Posúen órbitas elípticas moi alongadas e están formados por xeo e rocha.9. Relaciona cada letra co número correspondente:a) Fungo b) Gato c) Medusa d) Carballo e) Bacteria1) Unicelular 2) Con órganos/sen aparatos 3) Sen tecidos 4) Con tecidos/sen órganos 5) Conaparatos e sistemas.10. Cita catro orgánulos das células eucariotas e indica cal é a función de cada un.
 2. 2. 11.Completa as seguintes frases:a) A especie agrupa individuos con características ………………..……. que se poden reproducir e dardescendentes ………………………….b) O nome …………………… consta de dúas palabras das cales a primeira escríbese en maiúscula e é o nomedo …………………..c) Todas as células están formadas por ……………………………, citoplasma e …………………………………..12. Cita os tres principios que afirma a teoría celular.13. Indica que nome reciben as estruturas indicadas cun número e razoa a que tipo celularcorresponde a célula representada.14. Completa o seguinte cadro:ORGÁNULO CELULAR FUNCIÓNVacúoloProduce a enerxía que necesita a célulaRealiza a fotosínteseParede celular15. Establece, utilizando unha frase, unha diferenza entre os seguintes pares de palabras:Membrana plasmática e citoplasma.Nutrición autótrofa e heterótrofa.Reprodución asexual e reprodución sexual.Cloroplasto e mitocondria.1342
 3. 3. 16. Marca cun x as casas (casillas) correspondentes:Reinos Moneras Protistas Fungos Plantas AnimaisUnicelularesPluricelularesProcariotasEucariotasPresenza detecidosAutótrofosHeterótrofos17. Pon un exemplo de:a) Bacteria beneficiosa.b) Protista pluricelular.c) Fungo unicelular.d) Bacteria prexudicial.18. Razoa se as seguintes frases son verdadeiras ou falsas (debes razoalas todas)a) A parede celular é exclusiva das células vexetais.b) Os organismos pluricelulares teñen sempre células con núcleo.c) A familia dos cánidos (can, lobo, etc.) está contida dentro do xénero Canis.A célula non podería vivir sen material xenético.Fungos e Plantas (2º Avaliación)1. Define coas túas palabras: fermento, fronde, limbo, fotosíntese, conífera, flor,esporanxio, rizoma e antibiótico .2. Resposta as seguintes cuestións curtas:a) Por que as hepáticas e as carrizas viven a ras do chan?b) Como dispersan as súas sementes as ximnospermas?c) Se tes un ocular de 5x e un obxectivo de 10x, con cantos aumento ves a mostra nomicroscopio?3. Establece, utilizando una frase, una diferenza entre os distintos pares de palabras:Mofos (fungo)/ Fermentos.Mofo (planta)/ Fento.Esporas/ Gametos.Ximnospermas/ Anxiospermas.Fento/ Espermatófita.Fungos/Plantas4. Indica se é verdadeiro ou falso, xustificando cada resposta:a) Todas as plantas posúen raíz, talo e follas.b) A piña é o froito do piñeiro.c) As árbores son ximnospermas.5. Xustifica a importancia das plantas.6. Debuxa unha folla e indica as súas partes.7. Pon un exemplo de:
 4. 4. - Conífera.- Planta sen sementes.- Planta sen flores.- Planta con vasos condutores.- Fungo unicelular.- Fungo pluricelular.- Semente comestible sen froito.- Planta con froito.8. Completa a taboa coas características seguintes:Sen vasos condutores.Vasos condutores sinxelos.Vasos condutores ben definidos (con lignina).Sen flores.Con flores primitivas.Con flores completas.Sen raíz, talo, nin follas.Con raíz, talo e follas.Hepáticas Mofos oucarrizasFentosXimnospermas Anxiospermas7. Observa as imaxes, indica o que son, e sinala as partes que recoñeces:a)b)
 5. 5. c)d)e)Invertebrados Non Artrópodos
 6. 6. 1. Establece, nunha frase, una diferenza entre os seguintes pares de palabras:Pólipo/ EsponxaUnisexual/ HermafroditaTenia/Lombriga intestinalBivalvo/ GasterópodoNereis/ Lombriga de terraNereis/ SambesugaPólipo/Medusa2. Indica que tipo de simetría posúen os seguintes animais:Un peixeUnha esponxa de forma irregularUnha medusaUnha teniaUnha moscaUn osoUnha abella3. Define coas túas palabras: cefalización, animal, cnidocito, respiración cutánea, biso,coanocito e rádula.4. Como poden ser os animais en canto o desenvolvemento do embrión? Explica cada tipo.5. Observa os debuxos:a) Indica que tipo de animal está representado en cada un.b) Sinala as partes que recoñezas.c) Indica como se alimentan.Figura 1Figura 2
 7. 7. 6. Pon un exemplo de:- Platihelminto.- Anélido parasito.- Anélido non parasito.- Molusco con branquias.- Gasterópodo mariño.- Gasterópodo terrestre.- Nematodo.7. En que partes se divide o corpo dun molusco? Explicaás.8. Completa a seguinte táboa:Cuncha Pé AlimentaciónCaracolAmeixaPolbo9. Indica os grupos nos que se dividen os moluscos. Escolle un dos grupos e comenta o quesaibas de él.Artrópodos e Vertebrados1. Define coas túas palabras: exoesqueleto, ectotérmico, escamosos, biodiversidade,endotérmico e sistema ambulacral.2. Establece, empregando unha frase, unha diferenza entre os seguintes pares de palabras:- Insecto/ Miriápodo- Monotremas/ Placentarios- Anfibio urodelo/ Anfibio anuro.- Aves ratites/ Aves carenadas.- Crustáceo/ Arácnido.- Insecto/ Arácnido.- Marsupiais/ Placentarios.- Peixe cartilaxinoso/ Peixe óseo.- Crustáceo/ Insecto.3. Indica a que grupo de artrópodos pertence e sinala as partes nas que se divide o seucorpo:a) b)
 8. 8. c) d)4. Resposta as seguintes cuestións curtas:a) Que características dos réptiles permítenlles vivir lonxe da auga?b) Que é a extinción e por que afecta a perda de biodiversidade?c) Que é, e para que serve a vexiga natatoria?d) Que vantaxe lle supón o home a postura bípeda?e) Cales son as dúas causas da perda de Biodiversidade?5. Indica tres diferenzas entre os anfibios e os réptiles.6. Observa o debuxo:
 9. 9. a) Que proceso está representado?b) Neste proceso hai dúas variantes, a que tipo pertence éste?c) Indica o nome das distintas fases que observas.7. Indica se as seguintes frases son verdadeiras ou falsas e explicaás todas:- Todos os mamíferos son endotérmicos.- Todas as aves corredoras carecen da capacidade de voar.- Os equinodermos teñen simetría bilateral.- A placenta é un órgano que permite o embrión nutrirse e eliminar os refugallos.- Os peixes cartilaxinosos non teñen branquias.- A evolución indícanos que as especies non cambian ao longo do tempo.- Todos os mamíferos son vivíparos.
 10. 10. a) Que proceso está representado?b) Neste proceso hai dúas variantes, a que tipo pertence éste?c) Indica o nome das distintas fases que observas.7. Indica se as seguintes frases son verdadeiras ou falsas e explicaás todas:- Todos os mamíferos son endotérmicos.- Todas as aves corredoras carecen da capacidade de voar.- Os equinodermos teñen simetría bilateral.- A placenta é un órgano que permite o embrión nutrirse e eliminar os refugallos.- Os peixes cartilaxinosos non teñen branquias.- A evolución indícanos que as especies non cambian ao longo do tempo.- Todos os mamíferos son vivíparos.

×