Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumu

640 views

Published on

mutlama

Published in: Automotive
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumu

 1. 1. T.C.SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMUGENEL MÜDÜRLÜĞÜ19- Nisan - 2013Oğuzhan ŞimşekMehmetcan ÖzkanSelda ŞenolEce KazımoğluElif KayaÖmer Celep
 2. 2. 22Günümüzde toplumlar çok hızlı bir değişme sürecinden geçmektedir.Bu gelişmeler beraberinde•Köyden kente göç ve sağlıksız yerleşim merkezlerinin oluşması•Nüfus artışı ve eğitimsizlik,•Bulunduğu topluma uyumsuzluk•Kuşaklar arası çatışma,•Aile bağlarının ve komşuluk ilişkilerinin zayıflaması,•Toplumsal değerlerde çözülme,•Suça yönelme ve zararlı alışkanlıkların artmasıgibi pek çok sorunu ortaya çıkarmakta ve bu sorunlar toplumun herkesimini ve özellikle de aile bütünlüğünü olumsuz yönde etkilemektedir.Bu nedenle ülkemizde aile kurumu, korunması ve güçlendirilmesiDevletin ana sorumluluklarından kabul edilerek Anayasa ile teminataltına alınmıştır.Ailelere Yönelik Koruyucu ÖnleyiciSosyal Hizmetler
 3. 3. 3Hızlı değişim sürecine bağlı olarak gelişen yeni toplumsal şartlara;yaşanmakta olan hızlı kentleşme ve kalkınma sürecine ailekurumunun sosyal, ekonomik ve kültürel yönden hazırlanması,güçlendirilmesi için aileler çeşitli destek mekanizmalarına ihtiyaçduymaktadırlar.Bu ihtiyaçtan hareketle Sosyal Hizmetler ve Çocuk EsirgemeKurumu Genel Müdürlüğüne bağlı olarak Toplum Merkezleri ve AileDanışma Merkezleri hizmet vermektedir.3
 4. 4. 4TOPLUM MERKEZLERİ“Toplum merkezleri” hızlı toplumsal değişme, kentleşme ve göçünyarattığı sorunlar doğrultusunda, bireylerin, grupların, ailelerin vetoplumun sorunlarla baş edebilmeleri ve bireylerin katılımcı, üretkenve kendine yeterli hale gelmesi amacıyla; koruyucu-önleyici- eğitici-geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici işlevlerini, bir arada ve en kolayulaşılabilir biçimde sunmakla yükümlü bulunan gündüzlü sosyalhizmet kuruluşlarıdır.Genel Müdürlüğümüze bağlı olarak 117 Toplum Merkezinde 2012yılı sonu itibariyle 98.190 kişiye hizmet verilmiştir.4
 5. 5. 5-Yöre halkının bilgi ve bilinç düzeyinin arttırılması,-Bireyin üretken hale getirilmesi,-Özellikle kadının aile ve toplum içindeki statüsünün yükseltilmesi,-Kadının sağlık, beslenme, çocuk gelişimi ve eğitimi, aile planlaması veev ekonomisi konularında bilgilendirilmesi,-Kadın, çocuk ve gençlere vatandaşlık hakları,insan hakları ve çocukhakları ve bu hakların nasıl kullanılacağını öğretilmesi-Çeşitli konularda rehberlik yapılması,-Sosyal kültürel açıdan çok boyutlu ilgi alanlarının geliştirilmesi,çalışmaları yapılmaktadır.5Toplum Merkezleri Hizmetleri
 6. 6. 6AİLE DANIŞMA MERKEZLERİAilelerin ekonomik, toplumsal, kültürel ve psikolojik sorunlarınınçözümlenmesi konusunda destek sağlanması amacıyla, koruyucu-önleyici, eğitici-geliştirici, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerin yanısıra rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin de verildiği merkezlerdir.SHÇEK Genel Müdürlüğüne bağlı olarak 41 Aile Danışma Merkezihizmet vermektedir.6
 7. 7. 7Aile Danışma Merkezleri HizmetleriAile hayatının geliştirilmesi ve güçlendirilmesi yoluyla ailenin refahı,mutluluğu ve bütünlüğünün sağlanması,Uyumlu aile ilişkilerine katkıda bulunulması, aileyi bir arada tutanbağların kuvvetlendirilmesi,Aile üyelerinin kişiliklerinin sağlıklı biçimde gelişmesi, birey olmapotansiyellerinin güçlendirilmesi ve toplumsal yaşama uyumlarınınsağlanması,Sağlıklı çocuk yetiştirme bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ile ailesisteminde özgürlük, sorumluluk ve toplumsal değerler arasında birdenge sağlanmasıçalışmaları yapılmaktadır.7
 8. 8. 8Aile Yanında Destek Uygulaması•Son yıllarda bütün dünya üzerinde çocuk koruma hizmetlerinde ön planaçıkan yaklaşım, aile birliğinin korunması yaklaşımıdır.Ekonomik, sosyal ve kültürel yönden gelişmiş olan ülkelerde korunmayamuhtaç çocuklara aile yanında bakım hizmeti sağlanmakta, kuruluş bakımıçok acil durumlarda ve aile yanında bakılamayacak durumda olan çocuklariçin uygulanmaktadır.•Ülkemizde ise korunmaya muhtaç çocuklara verilen hizmetlerin kuruluşbakımında yoğunlaştığı görülmekte iken bu modelin çocukların fiziksel,duygusal ve zihinsel gelişimlerini ve sağlıklı sosyalleşmelerini sağlamaktayetersiz kaldığı bilinmektedir.Bu nedenle son yıllarda ülkemizde aile yanında bakım hizmetiuygulamaları hızlı bir şekilde geliştirilmiştir.8ÇOCUK HİZMETLERİ
 9. 9. 9 Çocukların ailesi yanında bakım hizmetiKuruluş bakımında korunma kararlı 5.850 çocuğumuz, 2005 yılı nisanayından bu yana sosyal yardım ve sosyal hizmetlerle güçlendirilerek aileveya yakınlarının yanına döndürülmüştür.2008 yılında Kuruluş hizmetlerinden yararlanmak isteyen 18.081çocuğumuz, koruma kararı alınmadan aile veya yakınları yanındadesteklenmiştir. Koruyucu aile hizmetiKoruyucu aile hizmeti korunma kararlı çocuklarımızdan durumları uygunolanların, kısa veya uzun süreli, gönüllü veya ücretli olarak çocukbakımını üstlenebilecek niteliklere sahip kişi ve ailelerin yanındabakımlarının sağlanmasıdır.Halen 1.103 çocuğumuz koruyucu aile yanında bakılmaktadır. Giyim,eğitim, kurs ve servis için de ayrıca ücret ödenmektedir. Evlat Edindirme HizmetiEvlat edinmek isteyen, kişi/aile ile yasal konumu evlat edindirilmeyeuygun çocuklar arasında hukuki bağ sağlanarak çocuk-ebeveyn ilişkisininkurulmasıdır.Bu güne kadar 9.895 çocuk evlat edindirilmiştir.Çocuk Bakım Hizmetleri Öncelikleri
 10. 10. 10Özürlülerin Evde Bakım Hizmetleri Bakıma muhtaç özürlüye sahip kanunla belirlenen ekonomikyoksunluk içindeki ailelere kurumumuz tarafından bakımhizmetlerinin karşılığında bir asgari ücret (477 TL) tutarında bakımücreti her ay için ödenmektedir.
 11. 11. 11AİLE DANIŞMA VE TOPLUM MERKEZLERİNDEUYGULANANAİLE BİREYLERİNE YÖNELİK EĞİTİM PROGRAMLARI
 12. 12. 12 Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP) Anne Çocuk Eğitim Programı (AÇEP) Benim Ailem ve Etkili Ebeveyn (0-6 ve 7-19 yaş) Eğitim Programları 0-6 yaş Aile Eğitim programı 7-19 yaş Aile Eğitim programı Baba Destek Eğitimi Programı (BADEP) Çocuk ve gençlere yönelik programlar Yurttaşlık ve Çocuk Hakları Eğitim Programı Erken çocukluk gelişimini destekleme programı Okul başarısını destekleme programları12
 13. 13. 13Erken Çocukluk Gelişimini Destekleme Programı(Okul Öncesi Eğitimde Fırsat Eşitliği)13
 14. 14. 14Haklarını Öğreniyorlar veÇocuk Hakları Kutlamalarına Katılıyorlar14
 15. 15. 15Aile Eğitim ProgramlarınınAnneler Üzerindeki EtkileriPrograma katılan annelerin;Kendilerine güvenlerinin arttığı,Çocuklarını daha iyi tanıdıkları,Çocuklarıyla daha iyi iletişim kurdukları,Eşlerinin kendilerine daha çok fikir danıştığı,Eşleri ile ilişkilerinin daha olumlu olduğu,Daha hızlı ve kolay okumaya başladıkları,Sosyal ilişkilerinin geliştiği, daha bağımsız oldukları,Aile hayatlarının çok daha huzurlu olduğu görülmüştür.15
 16. 16. 1616
 17. 17. 17Aile EğitimlerininAile Yaşamına Etkisi Demokrasi kültürü geliştirmesine katkı sağlamaktadır, Aile içi şiddetin önlenmesinde rol oynamaktadır , Ailenin parçalanmasını zorunlu hale getirebilecek koşulların ortadankaldırılmasına destek olmaktadır, Aile içinde sağlıklı bir ortamın geliştirilmesi ve ailenin ekonomik olarakdesteklenmesi yoluyla Kurum bakımından aile yanına dönüşünsağlanabilmesine destek olmaktadır, Ebeveynlerin sorun çözme bilgi ve becerilerini geliştirmesine katkıvermektedir, Ailelerin gereksinim duydukları diğer sosyal hizmetlere aile bütünlüğübozulmadan ulaşabilmelerinin sağlamasına yol açmaktadır.17
 18. 18. 18Anneleri Bilgilenirken,Çocuklar da Eğitimlere Katılmaktadır18
 19. 19. 19Sonuç Kurumsal bakım hizmetlerinin maliyetlerinin aile bütünlüğünükorumaya, aile içi şiddeti önlemeye, çocukların aile içerisindeyetiştirilmelerine yönelik koruyucu önleyici hizmetlerinmaliyetlerinden yüksek olması ve beklenilen sonucun alınamamasınedeniyle ailelere yönelik hizmetlere öncelik ve ağırlık verilmesiKurumun öncelikleri arasında yer almaktadır.19
 20. 20. 20 Korunma altına alınması gereken çocuk sayısında, Kadın konuk evine ihtiyaç duyan kadın sayısında, Sokakta çalıştırılan/ yaşayan çocuk sayısında, o oranda azalmayaneden olmaktadır.Toplum Merkezlerinin etkinliğinin artırılması durumunda;20
 21. 21. 2121 Bu kapsamda; ailenin güçlendirilmesi ve bütünlüğününkorunmasına yönelik hizmetlerin sunumunda, diğer kamu kurumve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler ve sivil toplumkuruluşları ile işbirliği yapılmaktadır. Tüm çalışmalarda, iş ve güç birliği sağlanmasına büyük önemverilmektedir.
 22. 22. 22TEŞEKKÜRLER22

×