Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Thema sociale cohesie socio-culturele participatie

759 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Thema sociale cohesie socio-culturele participatie

 1. 1. Socio-culturele participatieACW-2012: aftrap gemeenteraadsverkiezingen 2012Leuven, 26 november 2011
 2. 2. Thema’s • Armoede anno 2010 • Drempels voor participatie • Belang van participatie • Juridische verankering • Lokale instrumenten • Participatie bevorderen2 - VVSG - Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst 13-1-2012
 3. 3. Armoede anno 2010 • Uitsluiting op verschillende domeinen, niet enkel financieel • Te laag inkomen • Geen werk • Onvoldoende opleiding • Gezondheidsklachten (fysiek en geestelijk) • Onbehoorlijk wonen • Gebrek aan maatschappelijke participatie • …3 - VVSG - Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst 13-1-2012
 4. 4. Armoede in een paar cijfers • Aantal leefloners in 2010: Vlaanderen: 51.052 Brussel: 41.866 Wallonië: 74.310 • 16,6% (in 2009) van alle kinderen in België lopen armoederisico (EU27= 19,9%) • Verhoogd risico voor 65-plussers en eenoudergezinnen4 - VVSG - Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst 13-1-2012
 5. 5. Drempels voor participatie? • Financiële drempels • Beperkt in vervoer • Geen mogelijkheid kinderopvang • Geen of onvoldoende informatie • Niet weten hoe zich te gedragen5 - VVSG - Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst 13-1-2012
 6. 6. Belang van participatie? • Uit isolement • Individuele ontplooiing • Mentale en fysieke time-out • Netwerkbevorderend6 - VVSG - Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst 13-1-2012
 7. 7. Juridische verankering • Universele verklaring rechten van de mens (1948) • Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (1990) • Art. 23 Belgische Grondwet (1994) • 2003 e.v.: subsidie-KB ter bevordering socio- culturele en sportieve participatie • 2010: Europees Jaar ter bestrijding van armoede en uitsluiting → extra subsidie kinderarmoede • Nationaal en Vlaams actieplan armoedebestrijding: kinderarmoede7 - VVSG - Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst 13-1-2012
 8. 8. Lokale instrumenten 1. KB socio-culturele en sportieve participatie 2. Participatiedecreet: lokale netwerken (3. Fonds Vrijetijdsparticipatie 4. Steunpunt Vakantieparticipatie 5. Lokale vrijetijdspassen)8 - VVSG - Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst 13-1-2012
 9. 9. KB socio-culturele en sportieve participatie a) Voor wie? OCMW-cliënten (ruim) b) Wat? Subsidie voor 1° financiering van deelname aan sociale, sportieve of culturele manifestaties; 2° financiering van deelname aan sociale, culturele of sportieve verenigingen met inbegrip van lidgeld en noodzakelijke benodigdheden en uitrustingen; 3° de ondersteuning en financiering van initiatieven van of voor de doelgroep op sociaal, cultureel of sportief vlak; 4° de ondersteuning en financiering van ICT-initiatieven 5° de toekenning van max. 100 EUR voor de aankoop van een gerecycleerde computer via hergebruikcentra.9 - VVSG - Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst 13-1-2012
 10. 10. KB socio-culturele en sportieve participatie c)bedrag? (alle OCMW’s in België)10 - VVSG - Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst 13-1-2012
 11. 11. KB socio-culturele en sportieve participatie d) verdeling? twee parameters: - 50 % o.b.v. aantal rechthebbenden verhoogde tegemoetkoming ZIV - 50 % o.b.v. RMI- gerechtigden - In Vlaanderen gemiddeld 8.419 € per OCMW11 - VVSG - Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst 13-1-2012
 12. 12. KB socio-culturele en sportieve participatie e) Besteding - Vooral individueel, vb.:  abonnementen, B-trips, toegangstickets, …  zwemclub, jeugdkamp, kunstacademie… - Ook collectief, vb.:  groepsuitstap naar zee, sinterklaasfeest,…12 - VVSG - Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst 13-1-2012
 13. 13. KB socio-culturele en sportieve participatie Luik kinderarmoede: 4.200.000 € voor 1° financiering van maatschappelijke dienstverlening om maatschappelijke integratie achtergestelde kinderen via deelname aan sociale programma’s te bevorderen. 2° financiering van initiatieven met of voor achtergestelde kinderen om hun maatschappelijke integratie te bevorderen.13 - VVSG - Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst 13-1-2012
 14. 14. KB socio-culturele en sportieve participatie Luik kinderarmoede: 4.200.000 € voor - Individuele acties 1. de deelname aan sociale programma’s 2. schoolondersteuning 3. psychologische ondersteuning van het kind of de ouders bij raadpleging specialist 4. paramedische ondersteuning 5. aankopen van pedagogische hulpmiddelen en spelletjes14 - VVSG - Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst 13-1-2012
 15. 15. KB socio-culturele en sportieve participatie Luik kinderarmoede: 4.200.000 € voor - Collectieve acties, vb.: Vroegtijdige steun bij het leren, opleidingsprogramma over ouderrol,… Ondersteuning van de gezinnen door het organiseren van ateliers, gespreksgroepen,… rond diverse thema’s (welzijn, gezondheid, voeding, ontwikkeling van kinderen,…) vb kosten: brochures, huur van lokaal, speelgoed, keukenmateriaal, voedingsmiddelen, … honoraria, deelname in de kosten van een spreker, partnerschap met een vereniging…15 - VVSG - Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst 13-1-2012
 16. 16. KB socio-culturele en sportieve participatie Luik kinderarmoede: 4.200.000 € voor In de praktijk: - Heel wat tussenkomsten in schoolkosten en paramedische kosten - Ook goede praktijken met partnerschappen16 - VVSG - Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst 13-1-2012
 17. 17. Participatiedecreet 2008: lokale netwerken • Flankerend voor sector Jeugd, Cultuur en Sport • Lokale netwerken: gemeente, OCMW, armenverenigingen werken samen afspraken over verbetering vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede • Vlaamse subsidie: past helft bedrag lokale besturen maar obv trekkingsrecht (http://www.sociaalcultureel.be/volwassenen/lokn etarmoede_subsidievoorwaarden.aspx#3) • Gemeente vraagt subsidie aan • Nu 53/30817 - VVSG - Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst 13-1-2012
 18. 18. Participatiedecreet 2008: lokale netwerken Voor wat? • deelname door personen in armoede aan vrijetijdsinitiatieven, - activiteiten en – verenigingen binnen en buiten de gemeente, met inbegrip van lidgelden en de voor deelname noodzakelijke benodigdheden. • ondersteuning en financiering van social- profitinitiatieven van of voor personen in armoede op sportief, jeugdwerk- of cultureel vlak • Gederfde inkomsten: verschil volledige tarief en voordeeltarief18 - VVSG - Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst 13-1-2012
 19. 19. Participatie bevorderen • Bevorderen van de sociale cohesie • Gebruik maken van instrumenten • Voldoende kennis van mogelijkheden • Niet beperken tot financiële drempel! • Partnerschappen aangaan om te optimaliseren nood aan maatschappelijk én politiek draagvlak!19 - VVSG - Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst 13-1-2012

×