Bas Gerritse: Acute pijn bij kinderen

826 views

Published on

Symposium Acute Pijn in de

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bas Gerritse: Acute pijn bij kinderen

 1. 1. Dr Bas Gerritse Amphia Ziekenhuis Breda
 2. 2. <ul><li>Kinderen behandeld door MMT 2001-2008 </li></ul><ul><li>891meldingen </li></ul><ul><li>Incident, situatie, behandeling, uitkomst </li></ul><ul><li>Pijnbehandeling prehospitaal: 37% (239/646 kinderen) </li></ul><ul><li>Fentanyl, alfentanil, lidocaïne, levobupivacaïne </li></ul>
 3. 3. Pijnbestrijding Jongste kind AHV 54/646 4 jaar MMT 188/646 2 maanden
 4. 7. <ul><li>Betrouwbare en gevalideerde maatgeving voor pijnintensiteit </li></ul><ul><li>Voor alle kinderen: neonaten, preverbaal, non-verbaal, etc </li></ul><ul><li>Gereedschap voor hulpverleners </li></ul>
 5. 8. <ul><li>Wees waakzaam en anticipeer </li></ul><ul><li>Self-report of gebruik scoring-systeem </li></ul><ul><li>Leeftijd en ontwikkeling specifiek </li></ul><ul><li>Meet en herevalueer </li></ul><ul><li>Taal, afkomst en culturele factoren </li></ul>
 6. 9. <ul><li>Erkenning maakt pijn zichtbaar </li></ul><ul><li>Pijn is vijfde vitale parameter </li></ul><ul><li>Pijn is niet geïsoleerd </li></ul><ul><li>Hoe verder met pijn na ontslag </li></ul><ul><li>Leer ouders de pijn te monitoren </li></ul><ul><li>Aandachtsvelder voor pijn bij kinderen </li></ul><ul><li>Kinderen met mentale retardatie </li></ul>
 7. 14. <ul><li>Psychologie: ouders, knuffelbeesten, spel </li></ul><ul><li>Hulpmiddelen: spalk, bedekken van brandwond </li></ul><ul><li>Facilitated tucking, kangoeroe care, hulphonden </li></ul><ul><li>Farmaca </li></ul><ul><li>Toedieningsweg </li></ul>
 8. 15. <ul><li>Psychologie: ouders, knuffelbeesten, spel </li></ul><ul><li>Hulpmiddelen: spalk, bedekken van brandwond </li></ul><ul><li>Facilitated tucking, kangoeroe care, hulphonden </li></ul><ul><li>Farmaca </li></ul><ul><li>Toedieningsweg </li></ul>
 9. 17. <ul><li>Angst negatieve effecten tot 6 maanden </li></ul><ul><li>40 kinderen, 2-12 jaar, ASA1, ATE </li></ul><ul><li>C: 15 minuten clown </li></ul><ul><li>M: 0,3 mg/kg midazolam </li></ul><ul><li>Yale preoperative anxiety scale (m-YPAS) </li></ul><ul><li>State-Trait Anxiety Inventory (ouders) </li></ul><ul><li>Serum cortisol </li></ul>
 10. 18. <ul><li>Geen demografisch verschil </li></ul><ul><li>Test Groep C Groep M Significant </li></ul><ul><li>mYpas 48% 21% ja </li></ul><ul><li>STAI 35 39 nee </li></ul><ul><li>Cortisol 11.4 11.2 nee </li></ul><ul><li>Content 14 6 ja </li></ul>
 11. 19. <ul><li>Geen demografisch verschil </li></ul><ul><li>Test Groep C Groep M Significant </li></ul><ul><li>mYpas 48% 21% ja </li></ul><ul><li>STAI 35 39 nee </li></ul><ul><li>Cortisol 11.4 11.2 nee </li></ul><ul><li>Content 14 6 ja </li></ul><ul><li>Kinderen: rustiger met midazolam </li></ul><ul><li>Ouders: liever de clown </li></ul>
 12. 20. <ul><li>Psychologie: ouders, knuffelbeesten, spel </li></ul><ul><li>Hulpmiddelen: spalk, bedekken van brandwond </li></ul><ul><li>Facilitated tucking, kangoeroe care, hulphonden </li></ul><ul><li>Farmaca </li></ul><ul><li>Toedieningsweg </li></ul>
 13. 21. <ul><li>Oraal </li></ul><ul><li>Rectaal </li></ul><ul><li>Nasaal </li></ul><ul><li>Transmucosaal </li></ul><ul><li>Transdermaal </li></ul><ul><li>Intramusculair </li></ul><ul><li>Intraveneus </li></ul><ul><li>Subcutaan </li></ul><ul><li>Locoregionaal. </li></ul>
 14. 23. <ul><li>Kinderen zijn geen kleine volwassenen </li></ul><ul><li>Anticipeer op pijn </li></ul><ul><li>Kies een pijnbeoordeling instrument </li></ul><ul><li>Pijn: meet, behandel, beoordeel, noteer </li></ul><ul><li>Herhaal, herhaal, herhaal </li></ul><ul><li>Evalueer het systeem </li></ul>
 15. 24. <ul><li>? </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>

×