Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rpt tahun 5

1,852 views

Published on

 • Be the first to comment

Rpt tahun 5

 1. 1. JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SK TAHUN 5 BAHASA KELOMPOK HASIL PEMBELAJARAN MALAYSIA ARAS Hak Cipta Terpelihara @ JPNS_2007 1 SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM
 2. 2. UNIT 1 TEMA : KEKELUARG AAN Tajuk 1 Rumahku Syurgaku (Buku Teks halaman 2–4) Tajuk 2 Keluarga Harmoni Hidup Diberkati (Buku Teks halaman 5-8) Tajuk 3 Kasih Disemai Budi Dihargai (Buku Teks halaman 9 11) Pengukuhan, Pengayaan, Latihan (Buku Teks halaman 1214) 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi, dan nada yang sesuai. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 1 i. Menggunakan kata panggilan yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan. Aras 2 i. Bertukar-tukar pandangan berdasarkan sesuatu isi. Aras 3 i. Menerima teguran dengan hati yang terbuka dalam perbualan. Aras 1 i. Membaca perkataan, frasa dan ayat yang mengandung ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. ii. Menerangkan makna perkataan dan maksud frasa serta ayat. Aras 2 i. Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. ii. Menjelaskan isi-isi penting yang terdapat dalam teks. Aras 3 i. Membaca ayat dalam teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. ii. Menghuraikan maksud ayat dalam teks. 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan Aras 1 i. Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat. Hak Cipta Terpelihara @ JPNS_2007 2 1. Tatabahasa - KN am, KN khas, KGN, K Hubung, K Panggilan, - T.Baca, - Ayat Tunggal, majmuk, perintah, tanya, seru, penyata 2. Sebutan dan intonasi Perkataan dan ayat yang betul 3. Kosa Kata - salasilah - afiat - bingkisan 4. Peribahasa - Sebagaimana acuan begitulah kuahnya. - Ukur baju di badan sendiri. 5. Jenis Karangan - Cerita - Surat Kiriman Tidak Rasmi. 1. Ilmu - PSK, KT, AG & Moral 2. Nilai Murni - Hormatmenghormati - Bekerjasama 3. Kewarganegaraan - Berbangga sebagai rakyat Malaysia 4. Kemahiran Bernilai Tambah (KBT) - KB, TKP, BCB Kontekstual, Konstruktivisme 5. Media Pengajaran - Gambar, Kaset, Radio dan C Padat 6. Jendela Web www.kempadu.gov.my
 3. 3. ayat majmuk. Aras 2 i. Membina ayat tunggal dengan perluasan subjek dan predikat. Aras 3 i. Membina ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung yang tepat. KELOMPOK HASIL PEMBELAJARAN ARAS SISTEM BAHASA UNIT 2 1.2 Bertanya dan menjaw ab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Aras 1 i. Mendengar dan mengecam intonasi dalam soalan tanpa kata tanya. ii. Mengemukakan soalan dengan menggunakan kata tanya dan tanpa kata tanya untuk mendapatkan penjelasan lanjut. iii. Menjawab untuk menjelaskan sesuatu perkara yang 1. Tatabahasa - Ayat tanya tanpa kata tanya - ayat tanya dengan kata tanya - Makna perkataan - Kata Adjektif TEMA : INSTITUSI PELAJARAN Tajuk 1 Hak Cipta Terpelihara @ JPNS_2007 3 PENGISIAN KURIKULUM 1. Ilmu - PSK, KT, Sastera 2. Nilai Murni - Kesyukuran - Kasih sayang - Bekerjasama
 4. 4. Sekolah Selamat (Buku Teks halaman 16 18) Tajuk 2 Sekolah Harapan, Negara Impian Bersama (Buku Teks halaman 19 22) Tajuk 3 Usaha Tidak Henti, Kejayaan Menanti (Buku Teks halaman 23 25) Pengukuhan, Pengayaan, Latihan (Buku Teks halaman 26 28) 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. dikemukakan dengan menggunakan bahasa yang santun Aras 2 i. Mengemukakan soalan yang relevan tentang topik yang berkaitan. ii. Menjaw ab soalan yang mempunyai makna yang tersirat. Aras 3 i. Bersoal jaw ab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan soalan pelbagai aras. Aras 1 i. Membaca perkataan, frasa dan ayat yang mengandung ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. ii. Menerangkan makna perkataan dan maksud frasa serta ayat. Aras 2 i. Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. ii. Menjelaskan isi-isi penting yang terdapat dalam teks. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 3 i. Membaca ayat dalam teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. ii. Menghuraikan maksud ayat dalam teks. Aras 1 i. Membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul. ii. Menerangkan teks yang dibaca secara ringkas. Aras 2 Hak Cipta Terpelihara @ JPNS_2007 4 - Kata Hubung - Tanda baca - Berusaha - Berhemah tinggi 2. Sebutan dan Intonasi Perkataan dan ayat yang Betul. 3. Kosa Kata - menyarankan - menuntun - sambalewa 4. Jenis Karangan - Cerita - Dialog 3. KBT - KB, KMD, Kontekstual, BCB, Konstruktivisme, TKP 4. Media Pengajaran - Gambar tunggal - Bahan Sastera - Alat Multimedia
 5. 5. i. Membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai. ii. Menghuraikan maklumat yang diperoleh daripada bahan yang dibaca. 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk Aras 3 i. Membaca teks pelbagai laras dengan sebutan, dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai. ii. Memahami isi kandungan teks yang dibaca Aras 1 i. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk. Aras 2 i. Membina perenggan dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk 9.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca. Aras 3 i. Menulis cerita berdasarkan sesuatu tajuk dengan menggunakan pelbagai jenis ayat Aras 1 i. Menyusun maklumat menggunakan lakaran berbentuk grafik. Aras 2 i. Menyusun atur maklumat mengikut keutamaan. 11.2 Mengulas karya bukan Aras 3 i. Menterjemahkan maklumat yang terdapat dalam teks prosa ke Hak Cipta Terpelihara @ JPNS_2007 5
 6. 6. sastera dari segi penggunaan perkataan, idea, ayat, w acana, dan nilai dan pengajaran. dalam bentuk grafik. Aras 1 i. Mengecam maklumat yang terdapat dalam teks. ii. Menyatakan pandangan tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan. Aras 2 i. Menyaring maklumat untuk mendapatkan mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan. ii. Menjelaskan mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan. Aras 3 i. Mengemukakan pendapat tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan. KELOMPOK UNIT 3 TEMA: KEMASYARAK ATAN Halaman Rangsangan Pantun Nasihat (Buku Teks HASIL PEMBELAJARAN 1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara ARAS Aras 1 i. Menyatakan panduan tunjuk arah kepada orang lain. ii. Menyampaikan arahan serta pesanan dengan intonasi yang betul dan bersopan. Aras 2 i. Mendengar dan menerima arahan dengan betul untuk bertindak balas. Hak Cipta Terpelihara @ JPNS_2007 6 SISTEM BAHASA 1. Tatabahasa - Kata sendi - Kata Bilangan - Kata Majmuk - Kata Arah - Kata Perintah - Sinonim - Ayat Penyata - Ayat Perintah PENGISIAN KURIKULUM 1. Ilmu - KT, PSK 2. Nilai Murni - Baik hati - Kerjasama - Semangat bermasyarakat
 7. 7. halaman 29) Tajuk 1: Amalan Berbudi Hidup Harmoni (Buku Teks halaman 30 – 32) Tajuk 2: Kerjasama Asas Kesejahteraan Hidup (Buku Teks halaman 33 35) Tajuk:3 Toleransi Teras Kemakmuran (Buku Teks Halaman 36 38) Pengukuhan, Pengayaan, Latihan, Bacaan Luas (Buku Teks halaman 39 - ii.Melaksanakan arahan serta pesanan dengan cepat dan tersusun 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. 8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas. Aras 3 i. Meneliti arahan dan pesanan untuk membuat tindakan w ajar. ii. Melaksanakan arahan serta pesanan mengikut keutamaan. Aras 1 i. Merujuk kepada kamus untuk mencari makna, sebutan yang betul, ejaan, dan penggunaan perkataan yang tepat. Aras 2 i. Merujuk kepada ensiklopedia dan tesaurus untuk mendapatkan maklumat. Aras 3 i. Mengakses maklumat daripada laman w eb atau pelbagai sumber Aras 1 i. Menulis perkataan dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas dan cantik. Aras 2 i. Menulis ayat dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas dan betul. Aras 3 i. Menulis perenggan dengan menggunakan tulisan Hak Cipta Terpelihara @ JPNS_2007 7 2. Sebutan dan Intonasi Perkataan dan ayat yang betul. 3. Kosa Kata - toleransi - simulasi - pembetung - ensiklopedia - tesaurus - strategi 4. Peribahasa - Bulat air kerana pembetung, bulat kata kerana muafakat. - Hidup sepakat membawa berkat. 5. Jenis karangan - Catatan - Keperihalan 3. Kewarganegaraan - Semangat Kekitaan 4. KBT - KB, Kontekstual, BCB, TKP, TMK 5. Media Pembelajaran - thesaurus - Gambar - Borang PG - Ensiklopedia - My CD 6. Jendela Web www.tutor.com.my www.kempadu.com.my
 8. 8. 42) KELOMPOK UNIT 4 TEMA: ALAM SEKITAR Halaman Rangsangan Pantun Sayangi Alam (Buku Teks halaman 43) berangkai yang kemas dan cantik. HASIL PEMBELAJARAN 1.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. Aras 1 i. Memilih dan menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan. ii. Menyatakan sebab untuk menyokong sesuatu permintaan. Aras 2 i. Menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk meyakinkan pihak lain dalam menyatakan permintaan. Aras 3 i. Menyatakan hasrat dengan mengemukakan alasan untuk mengukuhkan permintaan. Tajuk : 1 Alam Bersih Hidup Selesa (Buku Teks halaman 44 – 46) Tajuk :2 Manusia Prihatin Bumi Terpelihara (Buku Teks halaman 47 – 51) ARAS 6.2 Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan. Aras 1 i. Mengenal pasti penggunaan kata, frasa, ayat, dan peribahasa dalam sesuatu genre. Aras 2 i. Menyatakan perbezaan penggunaan laras bahasa yang terdapat dalam pelbagai genre. Hak Cipta Terpelihara @ JPNS_2007 8 SISTEM BAHASA 1. Tatabahasa - Kata Tunggal - Kata bilangan - Kata Adjektif - Kata Sendi - Penanda wacana - Imbuhan 2. Sebutan dan Intonasi Perkataan dan ayat yang betul. 3. Kosa Kata - strategik - diksi - sistematik - akuatik - laras - sewenang-wenang - format 4. Peribahasa - seperti enau dalam belukar - seperti kera sumbang PENGISIAN KURIKULUM 1. Ilmu - KT, PSK, Sains 2. Nilai Murni - keberanian - kebersihan fizikal dan mental - kerajinan - kerjasama - semangat bermasyarakat 3. Kewarganegaraan - berusaha dan produktif 4. KBT - KB - Kontekstual, - BCB, - TKP, - TMK 5. Media Pengajaran - Bahan grafik - carta - Borang PG
 9. 9. Tajuk:3 Khazanah Negara Tanggungjawa b Kita (Buku Teks Halaman 52 54) Pengukuhan, Pengayaan, Latihan, (Buku Teks halaman 55 56) Aras 3 i. Menyatakan ciri-ciri penulisan genre 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 1 i. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk. Aras 2 i. Membina perenggan dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk Aras 3 i. Menulis cerita berdasarkan sesuatu tajuk dengan menggunakan pelbagai jenis ayat 8.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. Aras 1 i. Membina ayat topik yang jelas tentang sesuatu isi. ii. Menyatakan dan menghuraikan isi utama dengan menggunakan ayat yang gramatis Aras 2 i. Membina beberapa ayat huraian berdasarkan isi utama Aras 3 i. Menulis karangan dengan menggunakan ayat topik dan Hak Cipta Terpelihara @ JPNS_2007 9 5. Sistem ejaan - ejaan kata dasar dan kata terbitan 6. Jenis Karangan - fakta - berita - surat rasmi
 10. 10. ayat huraian yang lengkap. Hak Cipta Terpelihara @ JPNS_2007 10
 11. 11. KELOMPOK UNIT 5 TEMA: SUKAN DAN KESIHATAN Halaman Rangsangan Dikir Barat (Buku Teks halaman 57) HASIL PEMBELAJARAN 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang betul, dan laras bahasa yang sesuai. Tajuk:1 Kesihatan Asas Kesejahteraan (Buku Teks halaman 68 60) Tajuk :2 Cegah Sebelum Parah (Buku Teks halaman 61 – 64) Tajuk:3 Awas! Nyamuk (Buku Teks Halaman 65 – 6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. ARAS Aras 1 i. Mengelaskan maklumat berdasarkan sesuatu topik yang dibincangkan. ii. Menyampaikan maklumat yangbernas dengan jelas dan tersusun. Aras 2 i. Mengembangkan idea berdasarkan pemerhatian dengan menyatakan bukti yang sahih. ii. Mengemukakan sesuatu maklumat dengan menggunakan laras bahasa yang sesuai. Aras 3 i. Menerangkan sebab dan akibat tentang sesuatu isu dengan mengemukakan bukti yang konkrit. ii. Membentangkan hasil analisis secara tepat. Aras 1 i. Membaca dan mengecam isi-isi penting daripada pelbagai bahan bacaan. Aras 2 i. Membaca dan mengenal pasti idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam teks. Hak Cipta Terpelihara @ JPNS_2007 11 SISTEM BAHASA 1. Tatabahasa - Kata kerja - Penanda wacana - Sinonim - Ayat tanya 2. Sebutan dan Intonasi Perkataan dan ayat yang betul. 3. Kosa Kata - kesejahteraan - karbohidrat - protein - vitamin - tiruk - kaunseling - mandatory PENGISIAN KURIKULUM 1. Ilmu - PJPK - Sains 2. Nilai Murni - Hemah tinggi - Kebersihan fizikal dan mental - Rasional 3. Kewarganegaraan - Berusaha dan produktif 4. Peraturan Sosiobudaya - Menghormati orang lain 4. Peribahasa - sebatang kara - bangkai bernyawa - tulang belakang 5. KBT - KB - BCB - Kontekstual - Konstruktivisme - TKP 5. Jenis Karangan - Ucapan - Berita - Fakta 6. Media pengajaran - Gambar - Radio Kaset - My CD
 12. 12. 67 Aras 3 i. Mengemukakan idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam bahan bacaan. Pengukuhan, Pengayaan, Latihan, (Buku Teks halaman 68 70) 8.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. Aras 1 i. Membina ayat topik yang jelas tentang sesuatu isi. ii. Menyatakan dan menghuraikan isi utama dengan menggunakan ayat yang gramatis Aras 2 i. Membina beberapa ayat huraian berdasarkan isi utama Aras 3 i. Menulis karangan dengan menggunakan ayat topik dan ayat huraian yang lengkap. 8.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam Aras 1 Hak Cipta Terpelihara @ JPNS_2007 12 - Borang PG Jendela Web www.moh.gov.my
 13. 13. satu perenggan atau antara karangan. i. Memilih dan mengenal pasti penanda wacana. ii. Menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam ayat Aras 2 i. Menghuraikan isi dengan jelas untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 3 i. Menghubungkaitkan isi utama dan isi sampingan dengan menggunakan penanda w acana untuk menghasilkan pemerengganan yang kohesi. KELOMPOK HASIL PEMBELAJARAN ARAS Hak Cipta Terpelihara @ JPNS_2007 13 SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM
 14. 14. UNIT 6 TEMA: KEPENGGUNA AN Halaman Rangsangan Gurindam untuk Pengguna (Buku Teks halaman 71) Tajuk : 1 Hari Usahawan Muda (Buku Teks Halaman 72-75 Tajuk :2 Berdikari Teras Kemajuan (Buku Teks halaman 76 – 78) Tajuk 3 Pengguna Bermaklumat, Perbelanjaan Berhemat (Buku Teks 1.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. Aras 1 i. Menggunakan kata dan istilah yang betul semasa berurusan. ii. Menyoal untuk mendapatkan penjelasan tentang sesuatu perkhidmatan yang diperlukan. 1. Tatabahasa - Kata kerja - Penanda wacana - Sinonim - Ayat tanya Aras 2 i. Berunding dengan sopan untuk mendapatkan persetujuan dalam berurusan 2. Sebutan dan Intonasi Perkataan dan ayat yang betul. Aras 3 i. Memujuk dengan menggunakan ayat dan intonasi yang sesuai untuk mendapatkan keyakinan semasa berurusan 6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. 3. Kosa Kata - dana - premis - taktik - urai Aras 1 i. Membaca tajuk-tajuk kecil daripada teks untuk mendapatkan gambaran umum. ii. Membaca ayat pertama dalam perenggan bagi sesuatu teks untuk mendapatkan idea. 4. Peribahasa - seperti rusa masuk kampung - alah membelii menang memakai Aras 2 i. Membaca bahagian pengenalan sesebuah teks. 5. Jenis Karangan - Cerita - Biografi - Dialog - Perbincangan Aras 3 i. Membaca indeks, glosari atau bibliografi sesuatu teks atau buku untuk mendapatkan maklumat lanjut. 1. Ilmu - PJPK - Sains 2. Nilai Murni - Hemah tinggi - Kebersihan fizikal dan mental - Rasional 3. Kewarganegaraan - Berusaha dan produktif 4. Peraturan Sosiobudaya - Menghormati orang lain 5. KBT - KB - BCB - Kontekstual - Konstruktivisme - TKP 6. Media pengajaran - Gambar - Radio Kaset - My CD - Borang PG Jendela Web Hak Cipta Terpelihara @ JPNS_2007 14
 15. 15. Halaman 78 – 81) Pengukuhan, Pengayaan, Latihan, (Buku Teks halaman 82 83) www.moh.gov.my 8.6 Membina w acana yang sempurna bagi keseluruhan karangan Aras 1 i. Menggunakan pengurusan grafik bagi mengenal pasti isi yang sesuai sebagai kerangka penulisan. ii. Menulis sebuah karangan yang lengkap bersesuaian dengan format. Aras 2 i. Membina perenggan isi yang lengkap menggunakan ayat topik dan ayat huraian Aras 3 i. Menulis karangan yang lengkap menepati ciri-ciri w acana yang baik. Hak Cipta Terpelihara @ JPNS_2007 15
 16. 16. KELOMPOK UNIT 7 TEMA: KEUSAHAWA NAN HASIL PEMBELAJARAN ARAS 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Aras 1 i. Memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita. ii. Menyampaikan cerita dengan menggunakan diksi yang telah dipilih. Halaman Rangsangan Sajak Bicara Seni (Buku Teks halaman 85) Tajuk 1 Ke Puncak Jaya (Buku Teks Halaman 8689) Aras 2 i. Bercerita berdasarkan bahan yang telah dibaca dengan menggunakan pelbagai pola ayat. Aras 3 i. Mempersembahkan cerita dengan sebutan, intonasi, dan penghayatan yang sesuai. ii. Menerangkan w atak yang terdapat dalam cerita. 7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis ayat, dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera. Aras 1 i. Mengecam diksi, istilah, dan ayat yang memberikan kesan dengan menyatakan sebab. Aras 2 i. Memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan alasan. Aras 3 Hak Cipta Terpelihara @ JPNS_2007 16 SISTEM BAHASA 1. Tatabahasa - Kata banyak makna 2. Sebutan dan Intonasi Perkataan dan ayat yang betul. 3. Kosa Kata - menggapai - sengsara - kecundang - plot - sasa 4. Peribahasa - tenggelam punca - terlajak perahu boleh diundur, telajak kata buruk padahnya 5. Sistem ejaan - kata dasar dan kata terbitan PENGISIAN KURIKULUM 1. Ilmu - Sastera - Pendidikan Moral 2. Nilai - baik hati - berdikari - hemah tinggi - kebebasan - kejujuran - kerajinan - kerjasama - kesederhanaan - kesyukuran - rasional 3. Kewarganegaraan - berbangga sebagai rakyat Malaysia 4. Peraturan social - peribahasa - laras bahasa -5. KBT - KB
 17. 17. i. Mengklasifikasikan memberikan kesan 11.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan, w atak dan perw atakan, nilai dan pengajaran, dan gaya bahasa. pelbagai jenis ayat yang Aras 1 i. Mengenal ciri-ciri puisi tradisional dan moden. ii. Mengenal pasti w atak dan perwatakan yang terdapat dalam teks. iii. Memberi pandangan tentang watak dan perwatakan yang terdapat dalam teks. 6. Jenis Karangan - Cerita - Cereka 6. Media pengajaran - Grafik - Carta - My CD - Borang PG Aras 2 i. Mentafsir latar yang terdapat dalam karya. ii. Menjelaskan plot yang terdapat dalam karya. Jendela Web www.dbp.gov.my www.karya.net.my Aras 3 i. Mengulas tema dan persoalan yang terdapat dalam karya. KELOMPOK UNIT 8 TEMA: PERTANIAN Halaman Rangsangan Boria Petani Jaya (Buku Teks HASIL PEMBELAJARAN ARAS 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Aras 1 i. Mengemukakan data yang diperoleh tentang sesuatu perkara. Aras 2 i. Membentangkan hasil rumusan berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang betul. Aras 3 Hak Cipta Terpelihara @ JPNS_2007 17 - Kontekstual - Konstruktivisme - TKP - KMD SISTEM BAHASA 1. Tatabahasa - Frasa Nama - Kata keterangan - Tanda baca - kata Bantu - ayat majmuk - ayat aktif - ayat pasif PENGISIAN KURIKULUM 1. Ilmu - Sains Pertanian - KT - Matematik 2. Nilai Murni - Berdikari - Kerajinan
 18. 18. halaman 99) Tajuk 1 Buah Seribu Khasiat (Buku Teks Halaman 100 102) 6.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu. Tajuk 2 Tanaman Organik (Buku Teks halaman 103 – 106) Tajuk 3 Hasil Ternakan Kita (Buku Teks Halaman 107 109) Pengukuhan, Pengayaan, Latihan, (Buku Teks halaman 110 112) KELOMPOK i. Membentangkan penemuan dan dapatan secara jelas dan terperinci. Aras 1 i. Mengumpul maklumat daripada bahan yang dibaca untuk membuat ramalan. ii. Menentukan kesesuaian maklumat yang terdapat dalam teks untuk membuat ramalan. Aras 2 i. Membuat ramalan berdasarkan idea yang berkaitan dengan cerita dan isu yang diberi. Aras 3 i. Menganalisis maklumat yang terdapat dalam teks untuk mendapat kew ajaran ramalan. 9.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan. Aras 1 i. Mengeja dan menulis perkataan dan rangkai kata yang dibacakan. Aras 2 i. Menulis ayat yang diperdengarkan dengan menggunakan tanda baca yang betul. 2. Sebutan dan Intonasi Perkataan dan ayat yang betul. 3. Kosa kata - dikomersialkan - masyarakat tempatan - organic - unik - system penghadaman - kolesterol - lawas - filament 4. Ejaan - Huruf Besar 5. Jenis Karangan - Fakta - Doalog - Surat Rasmi - Laporan 3. Kewarganegaraan - Berusaha dan produktif 4. Peraturan sosiobudaya - semangat bermuafakat -5. KBT - KB - Kontekstual - Konstruktivisme - TKP - BCB 6. Media pengajaran - Grafik - Carta - My CD - Borang PG Jendela Web www.moa.gov.my Aras 3 i. Mengambil imlak teks dengan ejaan dan tanda baca yang betul berdasarkan teks yang diperdengarkan HASIL PEMBELAJARAN ARAS Hak Cipta Terpelihara @ JPNS_2007 18 SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM
 19. 19. UNIT 9 TEMA: KEBUDAYAA N MALAYSIA Halaman Rangsangan Pantun Budi (Buku Teks halaman 113) Tajuk 1 Kebudayaan Negara Kebanggaan Kita (Buku Teks Halaman 114 117) Tajuk 2 Budi Bahasa Budaya Kita (Buku Teks halaman 118 - 1.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata, ungkapan, dan ayat yang sesuai. Aras 1 i. Menjelaskan isi yang tersurat dan tersirat berdasarkan sesuatu topik yang dibualkan. Aras 2 i. Menghubungkaitkan dan menjelaskan isi tersurat dan tersirat dalam sesuatu bahan. Aras 3 i. Membuat perbandingan maklumat tersurat untuk menjelaskan maksud tersirat. 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Aras 1 i. Memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita. ii. Menyampaikan cerita dengan menggunakan diksi yang telah dipilih. 1. Tatabahasa - Kata Hubung - Kata Seru - Frasa Nama - Ayat tunggal - kata kerja - ayat seru 2. Sebutan dan Intonasi Perkataan dan ayat yang betul. 3. Kosa kata - mantera - produk - angklung - dokumentasi - demonstrasi - interaktif - kertuk - lungsur - rampanau Aras 2 i. Bercerita berdasarkan bahan yang telah dibaca dengan menggunakan pelbagai pola ayat. 4. Peribahasa - Hidup muafakat membawa berkat Aras 3 i. Mempersembahkan cerita dengan sebutan, intonasi, dan 5. Jenis Karangan - Keprihalan - Surat Kiriman Tidak Hak Cipta Terpelihara @ JPNS_2007 19 1. Ilmu - KT - Pend.Moral 2. Nilai Murni - Baik hati - hormatmenghormati 3. Kewarganegaraan - Berbangga sebagai rakyat Malaysia 4. Peraturan sosiobudaya - semangat bermuafakat -5. KBT - KB - Kontekstual 6. Media pengajaran - Grafik - Carta - My CD - Borang PG Jendela Web www.heritage.gov.my
 20. 20. 120 ) Tajuk 3 Warisan Disemai Budi Dikekal (Buku Teks Halaman 121112) Pengukuhan, Pengayaan, Latihan, (Buku Teks halaman 123126) penghayatan yang sesuai. ii. Menerangkan w atak yang terdapat dalam cerita. 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Rasmi - Fakta - Laporan Aras 1 i. Membuat andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersurat. ii. Menyatakan andaian yang dibuat secara ringkas. Aras 2 i. Menjelaskan maksud tersurat dan berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik. tersirat Aras 3 i. Membuat kesimpulan tentang maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik. 10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah, menarik, dan bermakna. Aras 1 i. Mengenal pasti isi daripada pelbagai berdasarkan tajuk. ii. Membina draf karangan yang lengkap. Hak Cipta Terpelihara @ JPNS_2007 20 sumber
 21. 21. Aras 2 i. Melakukan transformasi maklumat dalam teks kepada pelbagai genre. ii. Menulis karangan menggunakan bahasa deskriptif. Aras 3 i. Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik KELOMPOK UNIT 10 TEMA: NILAI MURNI HALAMAN HASIL PEMBELAJARAN ARAS 3.2 Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alas an yang meyakinkan. Aras 1 i. Membentangkan dapatan tentang sesuatu isu dengan memberikan penjelasan yang setimpal. Aras 2 i. Mengembangkan idea berdasarkan SISTEM BAHASA pemerhatian Hak Cipta Terpelihara @ JPNS_2007 21 1. Tatabahasa - Imbuhan ke … an - sinonim - ayat penyata - ayat perintah - kata ganda PENGISIAN KURIKULUM 1. Ilmu - KT - PSK - Pend.Moral 2. Nilai Murni - kasih sayang
 22. 22. RANGSANGA N PESANAN BESTARI (Buku Teks halaman 127) Tajuk 1 Bersatu Teras Keharmonian (Buku Teks Halaman 128 130) Tajuk 2 Aku Tetap Bersamamu (Buku Teks halaman 131 133 ) dengan menyatakan bukti yang sahih. Aras 3 i. Menerangkan sebab dan akibat tentang sesuatu isu dengan mengemukakan bukti yang konkrit. 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 1 i. Merujuk kepada kamus untuk mencari makna, sebutan yang betul, ejaan, dan penggunaan perkataan yang tepat. Aras 2 i. Merujuk kepada ensiklopedia dan tesaurus untuk mendapatkan maklumat. Aras 3 i. Mengakses maklumat daripada laman w eb atau pelbagai sumber 2. Sebutan dan Intonasi Perkataan dan ayat yang betul. 3. Kosa kata - tunjang - menyemarakkan - bayonet 4. Sistem Ejaan - kata penuh - kata singkatan 5. Peribahasa - Bersatu teguh bercerai roboh - Seperti cincin dengan permata 6. Jenis Karangan - Fakta - Peribahasa - Boigrafi Tajuk 3 Budi Dikenang Bakti disanjung (Buku Teks Halaman 134137) Pengukuhan, Pengayaan, Latihan, (Buku Teks Hak Cipta Terpelihara @ JPNS_2007 22 - kebebasan - kerajinan 3. ewarganegaraan - Berbangga sebagai rakyat 4. Peraturan sosiobudaya - Menghormati orang lain -5. KBT - KB - TKP - BCB - TMK 6. Media pengajaran - Kamus Peribahasa - Kamus ekabahasa - Gambar tunggal - My CD - Borang PG Jendela Web www.heritage.gov.my
 23. 23. halaman 138140) 7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis ayat, dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera. Aras 1 i. Mengecam diksi, istilah, dan ayat yang memberikan kesan dengan menyatakan sebab. Aras 2 i. Memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan alasan. Aras 3 i. Mengklasifikasikan pelbagai jenis ayat memberikan kesan dengan mengemukakan alasan. 9.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca. yang Aras 1 i. Menyusun maklumat menggunakan lakaran berbentuk grafik. Aras 2 i. Menyusun atur maklumat mengikut keutamaan. Aras 3 i. Menterjemahkan maklumat yang terdapat dalam teks prosa ke dalam bentuk grafik. Hak Cipta Terpelihara @ JPNS_2007 23
 24. 24. KELOMPOK UNIT 11 TEMA: PATRIOTISM E Halaman Rangsangan Sajak Tanah Pusaka (Buku Teks halaman 127) HASIL PEMBELAJARAN ARAS 3.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang. Aras 1 i. Mengemukakan hujah yang bernas tentang sesuatu topic dengan intonasi dan sebutan yang betul. 1. Tatabahasa - Kata adjektif - sinonim Aras 2 i. Menyampaikan pengucapan umum tentang sesuatu tajuk dengan menggunakan diksi, ayat, sebutan, intonasi, dan gaya yang sesuai. 2. Sebutan dan Intonasi Perkataan dan ayat yang betul. Aras 3 i. Melahirkan perasaan dengan menggunakan bahasa puitis berdasarkan sesuatu tema. 3. Kosa kata - bertoleransi - suburkan patriotisme - kedaulatannya - mengimbau - membelenggu - menerjah Tajuk 1 Setia Kepada Negara Hak Cipta Terpelihara @ JPNS_2007 24 SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 1. Ilmu - KT - Kesusasteraan - Pend.Moral 2. Nilai Murni - kesyukuran - kebebasan - patriotisme 3. Kewarganegaraan - Bersemangat cinta akan negara 4. Peraturan sosiobudaya - Semangat
 25. 25. (Buku Teks Halaman 142 144) Tajuk 2 Ulang Tahun Kemerdekaan (Buku Teks halaman 145 148 ) 6.2 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 1 i. Merujuk kepada kamus untuk mencari makna, sebutan yang betul, ejaan, dan penggunaan perkataan yang tepat. Aras 2 i. Menyatakan perbezaan penggunaan laras bahasa yang terdapat dalam pelbagai genre. Aras 3 i. Menyatakan ciri-ciri penulisan genre Tajuk 3 Negaraku Tercinta (Buku Teks Halaman 149151) Pengukuhan, Pengayaan, Latihan, (Buku Teks halaman 152154) - menyoroti - derapan 4. Peribahasa - Bagai telur di hujung tanduk - bersatu teguh bercerai roboh 5. Jenis Karangan - Syarahan - Cerita - Fakta bermuafakat -5. KBT - KB - TKP - BCB - Kontekstual 6. Media pengajaran - Gambar tunggal - Keratan akhbar - My CD - Borang PG - Buku teks kajian tempatan Jendela Web www.mcsl.gov.my www.bkn.gov.my 7.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca. Aras 1 i. Memilih bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai untuk dibaca. Aras 2 i. Mengumpul maklumat tentang isi kandungan bahan yang dibaca. Aras 3 Hak Cipta Terpelihara @ JPNS_2007 25
 26. 26. i. Menceritakan isi kandungan bahan yang dibaca dengan jelas dan terperinci Aras 1 i. Membuat catatan ringkas daripada maklumat yang diperoleh. 9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca. Aras 2 i. Mengklasifikasi dan merekodkan maklumat daripada pelbagai sumber. Aras 3 i. Membuat ringkasan berkaitan teks yang dibaca. Hak Cipta Terpelihara @ JPNS_2007 26
 27. 27. KELOMPOK UNIT 12 TEMA: SAINS TEKNOLOGI DAN REKA CIPTA HASIL PEMBELAJARAN ARAS 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Aras 1 i. Mengemukakan data yang diperoleh tentang sesuatu perkara. Aras 2 i. Membentangkan hasil rumusan berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang betul. Halaman Rangsangan Syair Teknologi Teras Wawasan (Buku Teks halaman 155) Tajuk 1 Aku dan Astronaut (Buku Teks Halaman 156 158) Tajuk 2 Maju Sains SISTEM BAHASA Aras 3 i. Membentangkan penemuan dan dapatan secara jelas dan terperinci. 4.1 Mengemukakan idea, pandangan, dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat, dan tersusun. Aras 1 i. Mengamati idea dalam perbincangan untuk memberikan pendapat. ii. Menerangkan idea yang dikemukakan dengan jelas. Aras 2 i. Menyumbang perbincangan. idea yang bernas dalam Hak Cipta Terpelihara @ JPNS_2007 27 sesuatu 1. Tatabahasa - Kata kerja - frasa kerja - kata dasar - kata terbitan - imbuhan apitan - imbuhan 2. Sebutan dan Intonasi Perkataan dan ayat yang betul. 3. Kosa kata - astronomi - multimedia - inovatif - produk - astronaut - cakerawala - aerodinamik - hidrogen - karbon dioksida - automotif 4. Sistem Ejaan PENGISIAN KURIKULUM 1. Ilmu - KT - Sains - KH 2. Nilai Murni - Berdikari - kebebasan - keberanian - kerajinan - patriotisme - rasional 3. Kewarganegaraan - Berusaha dan produktif 4. Peraturan sosiobudaya - laras bahasa -5. KBT - TMK - KB - TKP - BCB - Kontekstual
 28. 28. Maju Negara (Buku Teks halaman 159 162 ) ii. Membandingkan dan membezakan idea pihak lain dengan idea sendiri. Aras 3 i. Menganalisis idea yang dikemukakan untuk memberikan respons. ii. Mendengar dan menerima pendapat orang lain dengan rasional. Tajuk 3 Kreatif dan Inovatif (Buku Teks Halaman 163165) Pengukuhan, Pengayaan, Latihan, (Buku Teks halaman 166168) 6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. Aras 1 i. Membaca dan mencari fakta yang relevan. Aras 2 i. Mengimbas fakta yang relevan daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat. Aras 3 i. Mengumpul maklumat secara imbasan untuk membuat keputusan. 10.2 Mengedit dan memurnikan Aras 1 Hak Cipta Terpelihara @ JPNS_2007 28 - ejaan kata pinjaman 5. Jenis Karangan - Fakta - Autobiografi - Cereka - konstruktivisme 6. Media pengajaran - Grafik - Catra - My CD - Borang PG - MyCD
 29. 29. hasil penulisan. i. Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaan perkataan dan tanda baca dalam teks. Aras 2 i. Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan kosa kata, kesilapan struktur ayat, dan kesilapan penggunaan imbuhan. Aras 3 i. Membuat pembetulan kesesuaian isi dengan tajuk. KELOMPOK HASIL PEMBELAJARAN ARAS Hak Cipta Terpelihara @ JPNS_2007 29 SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM
 30. 30. UNIT 13 TEMA: KEGIGIHAN Halaman Rangsangan Sajak Menongkah Arus (Buku Teks halaman 169) 4.1 Mengemukakan idea, pandangan, dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat, dan tersusun. Tajuk 3 Dirimu Cemerlang Negara Gemilang 1. Tatabahasa - Sinonim - Frasa nama - Ayat topik 1. Ilmu - KT - Pend.Moral - PSK Aras 2 i. Menyumbang idea yang bernas dalam sesuatu perbincangan. ii. Membandingkan dan membezakan idea pihak lain dengan idea sendiri. 2. Sebutan dan Intonasi Perkataan dan ayat yang betul. 2. Nilai Murni - Kesyukuran - keberanian - patriotisme 3. Kosa kata - profesor emeritus - sarjana muda - doktor falsafah - frasarana - lingustik - tutor - profesor madya 3. Kewarganegaraan - Berusaha dan produktif 4. Peraturan sosiobudaya - kerajinan membawa kejayaan Aras 3 i. Menganalisis idea yang dikemukakan untuk memberikan respons. ii. Mendengar dan menerima pendapat orang lain dengan rasional. Tajuk 1 Jasamu Dihargai (Buku Teks Halaman 170 173) Tajuk 2 Kegigihan Tangga Kejayaan (Buku Teks halaman 174 176 ) Aras 1 i. Mengamati idea dalam perbincangan untuk memberikan pendapat. ii. Menerangkan idea yang dikemukakan dengan jelas. 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman, dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Aras 1 i. Mengelaskan kekuatan dan kelemahan sesuatu maklumat yang diterima. ii. Menyusun idea tentang sesuatu isu untuk membuat komen. Aras 2 i. Menghuraikan maklumat untuk memberikan teguran yang positif dan meyakinkan. Aras 3 i. Membandingkan maklumat memberikan teguran. yang diterima Hak Cipta Terpelihara @ JPNS_2007 30 untuk 4. Peribahasa - sedikit demi sedikir, lama-lama jadi bukit - sehari selembar benang lama-lama menjadi kain 5. Jenis Karangan - Cerita - Peribahasa -5. KBT - KB - KMD - TKP - Kontekstual 6. Media pengajaran - Buku teks KT - Grafik - Gambar berkaitan - My CD - Borang PG - Carta permainan
 31. 31. (Buku Teks Halaman 177179) Pengukuhan, Pengayaan, Latihan, (Buku Teks halaman 180182) 7. Jendela Web www.mcls.gov.my www.bkn.gov.my 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 1 i. Merujuk kepada kamus untuk mencari makna, sebutan yang betul, ejaan, dan penggunaan perkataan yang tepat. Aras 2 i. Merujuk kepada ensiklopedia dan tesaurus untuk mendapatkan maklumat. Aras 3 i. Mengakses maklumat daripada laman w eb atau pelbagai sumber 6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. Aras 1 i. Membaca dan mencari fakta yang relevan. Aras 2 i. Mengimbas fakta yang relevan daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat. Aras 3 i. Mengumpul maklumat secara imbasan untuk membuat keputusan. Hak Cipta Terpelihara @ JPNS_2007 31
 32. 32. 10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. Aras 1 i. Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaan perkataan dan tanda baca dalam teks. Aras 2 i. Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan kosa kata, kesilapan struktur ayat, dan kesilapan penggunaan imbuhan. Aras 3 i. Membuat pembetulan kesesuaian isi dengan tajuk. 10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca. Aras 1 i. Mengecam dan menyusun idea utama daripada petikan yang dibaca. Aras 2 i. Mencatat isi daripada pelbagai bahan yang dibaca. Aras 3 i. Meringkaskan karangan. Hak Cipta Terpelihara @ JPNS_2007 32
 33. 33. 11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Aras 1 i. Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya. ii. Mengemukakan idea dengan jelas tentang sesebuah karya. suasana, suspens Aras 2 i. Menyatakan pendapat tentang sesebuah karya secara kritis dan kreatif. Aras 3 i. Merumus pandangan pelbagai pihak tentang sesebuah karya. Hak Cipta Terpelihara @ JPNS_2007 33
 34. 34. KELOMPOK UNIT 14 TEMA: KESELAMATA N JALAN RAYA Halaman Rangsangan Lagu Pemandu Berhemah (Buku Teks halaman 183) Tajuk 1 Berhati-hati Di Jalan Raya (Buku Teks Halaman 184 186) Tajuk 2 Lebuh Raya Di Malaysia (Buku Teks halaman 187 189) Tajuk 3 Bertimbang Rasa Di Jalan HASIL PEMBELAJARAN ARAS 4.3 Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang pendirian dengan memberikan alasan yang sesuai secara sopan. Aras 1 i. Memberikan hujah secara spontan untuk membidas hujah law an. Aras 2 i. Menyatakan pendirian sendiri untuk menolak hujah law an dengan sopan. Aras 3 i. Membidas hujah law an dengan memberi alasan yang w ajar secara sopan. 6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. Aras 1 i. Membaca dan mencari fakta yang relevan. Aras 2 i. Mengimbas fakta yang relevan daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat. Aras 3 i. Mengumpul maklumat secara imbasan untuk membuat keputusan. 11.2 Mengulas karya bukan sastera dari segi penggunaan perkataan, idea, ayat, w acana, dan nilai dan Aras 1 i. Mengecam maklumat yang terdapat dalam teks. ii. Menyatakan pandangan tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan. Hak Cipta Terpelihara @ JPNS_2007 34 SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 1. Tatabaasa - Kata majmuk - ayat perintah - ayat penyata 1. Ilmu - KT - Pend.Moral - PSK 2. Sebutan dan Intonasi Perkataan dan ayat yang betul. 2. Nilai Murni - berhemah tinggi - hormatmenghormati - kasih saying - rasional - kerjasama 3. Kosa kata - konsentrasi - pemantul -penyelenggaraan - identiti 4. Jenis karangan -Perbincangan -Fakta -syarahan -Peribahasa -Berita 3. Peraturan sosiobudaya - menghormati orang lain - mematuhi peraturan dan undang-undang 4. KBT - KB - BCB - TKP - Kontekstual 5. Jendela Web www.jpj.gov.my www.rmp.gov.my
 35. 35. raya (Buku Teks Halaman 190194) Pengukuhan, Pengayaan, Latihan, (Buku Teks halaman 195196) KELOMPOK UNIT 15 TEMA: KEMAJUAN MALAYSIA Halaman Rangsangan Lagu Menuju Kejayaan (Buku Teks halaman 197) Tajuk 1 Melaka Bandaraya Bersejarah (Buku Teks pengajaran. Aras 2 i. Menyaring maklumat untuk mendapatkan mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan. ii. Menjelaskan mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan. Aras 3 i. Mengemukakan pendapat tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan. HASIL PEMBELAJARAN ARAS SISTEM BAHASA 4.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pendapat dalam perundingan untuk mencapai kata sepakat. Aras 1 i. Meneliti maklumat untuk membuat pilihan. ii. Mengemukakan alasan untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat. Aras 2 i. Mempertimbangkan alasan untuk menerima atau menolak pandangan dalam sesuatu perundingan. Aras 3 i. Menolak atau memberikan alasan perundingan. menerima pandangan yang rasional dalam Hak Cipta Terpelihara @ JPNS_2007 35 dengan sesuatu PENGISIAN KURIKULUM 1. Tatabahasa - Antonim - Ayat majmuk 1. Ilmu - KT - Sains 2. Sebutan dan Intonasi Perkataan dan ayat yang betul. 2. Nilai Murni - keberanian - kebersihan fizikal dan mental - kerajinan - kerjasama - semangat bermasyarakat 3. Kosa kata - tersohor - masyhur - aset - toksin - monorel - berautomasi 3. Kewarganegaraan - bersemangat cinta akan negara dan bangsa
 36. 36. Halaman 198 200) Tajuk 2 Cyberjaya (Buku Teks halaman 201203) 5..2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Tajuk 3 Negaraku Maju (Buku Teks Halaman 204206) Pengukuhan, Pengayaan, Latihan, Bacaan Luas (Buku Teks halaman 207210) Aras 1 i. Membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul. ii. Menerangkan teks yang dibaca secara ringkas. Aras 2 i. Membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai. ii. Menghuraikan maklumat yang diperoleh daripada bahan yang dibaca. Aras 3 i. Membaca teks pelbagai laras dengan sebutan, dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai. ii. Memahami isi kandungan teks yang dibaca 4. Sistem Ejaan - ejaan kata dasar dan kata terbitan 5.Jenis karangan - Fakta - Peribahasa - Perbahasan 4. Peraturan sosiobudaya - laras bahasa 4. KBT - KB - TMK - BCB - TKP - Kontekstual - konstruktivisme 5. Media Pengajaran - Grafik - Carta - Borang PG - MyCD 6. Jendela Web www.tourism.gov. my 6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. Aras 1 i. Membaca dan mengecam isi-isi penting daripada pelbagai bahan bacaan. Aras 2 i. Membaca dan mengenal pasti idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam teks. Hak Cipta Terpelihara @ JPNS_2007 36
 37. 37. 6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. Aras 3 i. Mengemukakan idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam bahan bacaan. Aras 1 i. Membaca tajuk-tajuk kecil daripada teks untuk mendapatkan gambaran umum. ii. Membaca ayat pertama dalam perenggan bagi sesuatu teks untuk mendapatkan idea. Aras 2 i. Membaca bahagian pengenalan sesebuah teks. Aras 3 i. Membaca indeks, glosari atau bibliografi sesuatu teks atau buku untuk mendapatkan maklumat lanjut. 11.4 Memberikan komen dan pandangan tentang pendapat yang disampaikan oleh pihak lain. Aras 1 i. Menyenaraikan hujah yang disampaikan oleh pihak lain dengan teratur. ii. Menyatakan pandangan berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh pihak lain. Aras 2 i. Membandingkan dan membezakan pandangan pelbagai pihak untuk menyatakan pendapat. Aras 3 Hak Cipta Terpelihara @ JPNS_2007 37
 38. 38. i. Membahaskan pendapat yang dikemukakan oleh pihak lain. Hak Cipta Terpelihara @ JPNS_2007 38

×