Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
האגודה לזכויות האזרח בישראל • האגודה 
לצדק חלוקתי • במקום – מתכננים למען 
זכויות תכנון • הקליניקה האורבנית, 
האוניברסיטה ה...
2 
כלל ביטוי פיזי בדמות מגדלים. אלה מאופיינים בעלויות תחזוקה גבוהות, העלולות להביא 
לכ ך שהאוכלוסיי ה הקיימ ת ל א תוכ ל לע...
3 
לדירה החדשה, הם לעיתים קרובות גדולים מכפי יכולתם הפיזית והבריאותית. גם מבין בעלי 
דירות שרוצים להתגורר בדירה החדשה המוצ...
4 
גיבוש הסכמות דיירים לביצוע תכניות להתחדשות עירונית - כאמור לעיל, חוסר מידע מספיק 
של ועדו ת התכנו ן והיז ם ביח ס לתושבי...
5 
בהסכמת התושבים הקיימים. מטרות החוק מתייחסות לעניין זה אולם אינן מפרטות באופן 
שיטתי את סוג העבודה החברתית הנדרשת עם תוש...
6 
אומדן צרכי דיור 
כלי בסיסי בחשיבותו בטרם יוחלט על פרויקט של התחדשות עירונית הוא עריכת אומדן של 
צרכי הדיור בכל רשות מקו...
7 
על מנת שתוכניות פינוי-בינוי אכן יביאו הן להתחדשות, והן לשיקום חברתי, יש לתכנן אותן 
אם כן באופן שיציע מגוון של פתרונות ...
8 
ברצונם לעבור והאם יוכלו לממן את המגורים החדשים. הדיון בהשלכות הללו של פינוי-בינוי 
יאפשר לתושבים להתכונן מראש לצפוי להם...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

הערות הקואליציה לדיור בר השגה לתזכיר חוק התכנית הכלכלית לשנת

1,165 views

Published on

הערות הקואליציה לדיור בר השגה לתזכיר חוק התכנית הכלכלית לשנת

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

הערות הקואליציה לדיור בר השגה לתזכיר חוק התכנית הכלכלית לשנת

  1. 1. האגודה לזכויות האזרח בישראל • האגודה לצדק חלוקתי • במקום – מתכננים למען זכויות תכנון • הקליניקה האורבנית, האוניברסיטה העברית • איתך מעכי • המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי • סיכוי – לשוויון אזרחי • שתיל • http://israelaffordablehousing.blogspot.com 26 באוקטובר, 2014 לכבוד יואל בריס יועמ"ש משרד האוצר 1 שלום רב, הנדון: הערות הקואליציה לדיור בר השגה לתזכיר חוק התכנית הכלכלית לשנת 2015 (תיקוני חקיקה) התשע"ה- 2014 פרק __': הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית להלן הערות הקואליציה לדיור בר השגה לסעיפי הצעת חוק התכנית הכלכלית לשנת 2015 (תיקוני חקיקה) התשע"ה 2014- , פרק __': הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית. תמצית ההערות לתיקון המוצע התחדשות עירונית היא פעולה חשובה שיתרונותיה רבים. היוזמה להקים רשות ממשלתית שתטפל בנושא זה חשובה מאוד, אולם הערותינו נועדו להבטיח כי רשות זו תפעל גם לקידום העבוד ה החברתי ת הנדרשת בע ת קידו ם תכניו ת העוסקו ת במתחמי ם מאוכלסי ם בהם מתגוררים כבר תושבים קיימים. עבודה חברתית זו חיונית הן על מנת להבטיח שהתושבים הקיימים יוכלו ליהנות מן השכונה המתחדשת ולא יידחקו ממנה בתהליך של ג'נטריפיקציה, והן על מנת להוציא לפועל תכניות של התחדשות עירונית המותנות בהסכמת התושבים הקיימים. הערותינו נובעות מן העובדה שהתחדשות עירונית, ובפרט מסלול פינוי-בינוי, מאופיינת בבעיות חברתיות רבות. פינוי-בינוי כולל הרס של דירות קטנות ודיור זול קיים, ובנייה של דירות יקרות יותר. כמו כן פינוי-בינוי משמעו ציפוף ניכר של הסביבה הבנויה, המקבל בדרך , הקואליציה לדיור בר השגה (האגודה לזכויות האזרח) - נחלת בנימין 75 , ת"א 65154 טלפון: 03-5608185 , פקס: 03-5608165 http://israelaffordablehousing.blogspot.com / shirli@acri.org.il
  2. 2. 2 כלל ביטוי פיזי בדמות מגדלים. אלה מאופיינים בעלויות תחזוקה גבוהות, העלולות להביא לכ ך שהאוכלוסיי ה הקיימ ת ל א תוכ ל לעמו ד בתשלומי ם הנדרשים, ותיגר ם הדרדרות הדרגתית במצבו הפיזי של הבניין החדש. לחילופין, האוכלוסייה הקיימת תיאלץ לעזוב את השכונה עקב יוקר המחיה בבניינים החדשים. לפיכך, לציפוף-יתר עלול להיות מחיר חברתי של דחיקת הדיירים הקיימים ותהליך של ג'נטריפיקציה. בפרויקטים של פינוי-בינו י הצפיפות המוצעת איננה נגזרת ישירות משיקולים חברתיים ותכנוניים, אלא מוכתבת במידה רבה משיקולים כלכליים. היתכנות הפרויקט מבוססת על רווח יזמי אשר מתאפשר על ידי הגדלה ניכרת של אחוזי הבנייה המותרים. כל עוד השיקולים הכלכליים מכתיבים במידה מכרעת את אופי התכנון, לא ניתן יהיה לתת פתרונות תכנוניים ומעשיים לבעיות החברתיות הנובעות ממנו. ברמה המעשית, אנו מציעים כי הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית תפעל לחיוב ביצוע אומדן צרכי דיור על ידי הרשות המקומית, בטרם יוחלט על ייעוד מתחמים בשטח הרשות להתחדשות עירונית. לאחר ההחלטה על מתחמים כאלה, יבוצע תסקיר השפעה חברתית שיסקור את צרכי התושבים הקיימים בכל מתחם. התסקיר יאפשר את התאמת התכנית לצרכי התושבים הקיימים, מחד, ויקל על קבלת הסכמתם למימושה, מאידך. עם תחילת תהליך התכנון ולכל אורכו, אנו מציעים כי הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית תפעל לחיוב ביצוע הליך מעמיק של שיתוף הציבור בתכנון. הערות לעיקרי החוק המוצע עיקר 1 (סעיף 1): החוק המוצע נועד לקדם ולתמוך בפעולות התחדשות עירונית. מתוך הצעת החוק: החוק נועד לקדם פעילות שתביא להגדלת היקף הפרויקטים שימומשו. הערותינ ו לעיק ר 1: על מנת להביא להגדלת היקף הפרויקטים שימומשו, נדרשת הסכמת בעלי הדירות הקיימות. מניסיוננו בעבודה עם תושבים במתחמים המיועדים להתחדשות עירונית, התייחסות לצרכי התושבים הקיימים ומתן מגוון של מענים תכנוניים לצרכים אלה תקל על קבלת הסכמתם למימוש התכנית ותביא להגדלת היקף המימוש. הניסיון מלמד כי ישנם בעלי דירות אשר אינם רוצים במימושו של פרויקט פינוי בינוי, ממגוון רחב של סיבות לגיטימיות. למשל דיירים קשישים, שהקשיים הכרוכים בעזיבת דירתם, במעבר לדירה זמנית בשכירות (במקרים בהם אין אפשרות לבינוי לפני פינוי) ובמעבר נוסף , הקואליציה לדיור בר השגה (האגודה לזכויות האזרח) - נחלת בנימין 75 , ת"א 65154 טלפון: 03-5608185 , פקס: 03-5608165 http://israelaffordablehousing.blogspot.com / shirli@acri.org.il
  3. 3. 3 לדירה החדשה, הם לעיתים קרובות גדולים מכפי יכולתם הפיזית והבריאותית. גם מבין בעלי דירות שרוצים להתגורר בדירה החדשה המוצעת להם על ידי היזם, ישנם החוששים כי לא יוכלו לעמוד בתשלומי האחזקה הגבוהים של הבניינים העתידיים. כתוצאה מכך יהא עליהם למכור את דירתם החדשה או להשכיר אותה לדיירים אמידים מהם. בעיות מורכבות אלה אינן ניתנות תמיד לפתרון באמצעות תביעת פיצויים כנגד בעל דירה המסרב להתקשר בעסקה. לכן, יש לבסס את התכנון בפרויקטים של התחדשות עירונית על הצרכים והיכולות של התושבים הקיימים, כפי שיעלו מתסקיר ההשפעה החברתית ומהליך שיתוף הציבור. עיקר 2 (סעיפים 3-4 ): תפקידי הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית מתו ך הצע ת החוק: תפקידי הרשות יכללו בין היתר איתור מתחמים פוטנציאליים להתחדשות עירונית, פיתוח כלים מקצועיים לקידום הנושא, מתן ייעוץ לממשלה בנושא ההתחדשות העירונית וניהול הקרן להתחדשות עירונית. בין השאר הרשות תמליץ לרמ"י על הקצאת קרקע משלימה ותפעל לגיבוש הסכמות דיירים לביצוע תכניות להתחדשות עירונית. הערותינו לעיק ר 2: איתור מתחמים פוטנציאליים להתחדשות עירונית צריך לכלול לא רק קריטריונים העוסקים בפוטנציאל הכלכלי-שמאי במתחמים אלה. בנוסף לשיקול הכלכלי הלגיטימי, יש לכלול בקריטריונים גם את הפרופיל החברתי של התושבים הקיימים. פיתוח כלים מקצועיים לקידום התחדשות עירונית צריך אם כן לכלול גם כלים מקצועיים מתחו ם העבוד ה החברתית-קהילתי ת שיאפשר ו מת ן מענ ה לצרכ י התושבי ם הקיימים בשכונות הקצאת קרקע משלימה צריכה להיעשות לא רק במטרה להגביר את כלכליות הפרויקט, אלא גם כדי לאפשר תמהיל של סוגי בינוי במתחם המחודש, על ידי ניוד חלק מזכויות הבניה לקרקע המשלימה. תמהיל סוגי הבינוי הרצוי מבחינה חברתית צריך לכלול מלבד בניה חדשה לגובה גם בינוי שיהיה בהישג ידם של התושבים הקיימים: שיפוץ בניינים קיימים, בניית בניינים נמוכים יחסית שעלות אחזקתם אינה גבוהה, ובניית דיור בר השגה כגו ן דירות לשכירו ת ארוכ ת טוו ח במחי ר מוזל. כ ך יתאפשר למגוו ן שכבו ת באוכלוסיי ה להתגורר במתחם המחודש, כולל דיירים נוכחיים שאינם בעלי דירות אלא שוכרים או דיירי הדיור הציבורי. , הקואליציה לדיור בר השגה (האגודה לזכויות האזרח) - נחלת בנימין 75 , ת"א 65154 טלפון: 03-5608185 , פקס: 03-5608165 http://israelaffordablehousing.blogspot.com / shirli@acri.org.il
  4. 4. 4 גיבוש הסכמות דיירים לביצוע תכניות להתחדשות עירונית - כאמור לעיל, חוסר מידע מספיק של ועדו ת התכנו ן והיז ם ביח ס לתושבי ם וצרכיהם, וכ ן של התושבי ם ביח ס לפרויקט והשלכותיו, מביאים במקרים רבים לתכניות לא מתאימות ומכאן לא ישימות, אשר התושבים אינם תומכים בביצוען. הערות לחוק המוצע פרק א': פרשנות התחדשות עירונית והגדלת היצע הדיור מטרת החוק היא הגדלת היקף וקצב המימוש של פרויקטים להתחדשות עירונית תוך הגדלת היצע הדיור. להשקפתנו, התחדשות עירונית היא מטרה חשובה וראויה כמו גם הגדלת היצע הדיור, אולם מטרות אלה אינן עולות בקנה אחד בכל המקרים. תחשיב הציפוף נובע משיקולים כלכליים של רווחיות יזמית. אולם, ציפוף במספרים גבוהים עשוי להחריף מצוקות חברתיות קיימות ואף ליצור מצוקות חדשות. תחשיב זה הוא בעייתי משלוש סיבות עיקריות: 1. הצפיפות בפרויקט נקבעת ללא התחשבות באוכלוסייה הקיימת, בצרכיה וביכולות הכלכליות שלה. 2. הכרזה על מתחם להתחדשות עירונית נעשית בכפוף לקריטריונים שמטרתם לקדם מתחמים אשר דורשים השקעה ציבורית נמוכה ככל האפשר. כתוצאה מכך, מתחמים "קשים" מבחינה חברתית, כלכלית ופיזית אינם מקבלים עדיפות גבוהה. 3. השאיפה לציפוף גבוה של מתחמים קיימים צריכה להביא בחשבון גם את הצרכים הציבוריים שיתווספו. פרויקטים שמבוססים על ציפוף ניכר מביאים לעיתים קרובות למצוק ה בהיבטי ם פרוגרמתיי ם שדורשי ם שט ח משמעותי, כמ ו מבנ י בתי-ספר ושטחים ציבוריים פתוחים. פרק ב': הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית תפקידי הרשות – סעיף 4 (א) כאמור לעיל, האצת מימוש תהליכי התחדשות עירונית, איתור וקידום תכנון לחידוש אזורים עירוניים בנויים, וזיהוי חסמים בתחום ההתחדשות העירונית – כולם קשורים ואף תלויים , הקואליציה לדיור בר השגה (האגודה לזכויות האזרח) - נחלת בנימין 75 , ת"א 65154 טלפון: 03-5608185 , פקס: 03-5608165 http://israelaffordablehousing.blogspot.com / shirli@acri.org.il
  5. 5. 5 בהסכמת התושבים הקיימים. מטרות החוק מתייחסות לעניין זה אולם אינן מפרטות באופן שיטתי את סוג העבודה החברתית הנדרשת עם תושבים במתחמים המיועדים להתחדשות עירונית. תפקידי הרשות המוזכרים בהצעת החוק (סעיפים 1-12 ) צריכים להיות מנוסחים כך שיכוונו לתהליך הבא: חיוב אומדן צרכי דיור על ידי הרשות המקומית בטרם החלטה על ציפוף ניכר במתחם · ספציפי. ביצוע תסקיר השפעה חברתית שיסקור את צרכי התושבים הקיימים במתחם. · קיום הליך שיתוף ציבור בתכנון. · תפקידי הרשות – סעיף 4 (ב) כאמור לעיל, הקצאת קרקע משלימה לפרויקט (סעיף ( 1)) צריך שתיעשה לא רק לשם הגדלת הכדאיות הכלכלית של התכנית, אלא גם לשם הגדלת ההיתכנות החברתית שלה. פירוש הדבר הוא כי כאשר הכדאיות הכלכלית מחייבת בניה בצפיפות גבוהה שתבוא לידי ביטוי במגדלים שתחזוקתם יקרה, יש צורך לצרף לפרויקט קרקע משלימה שתאפשר גיוון בסוגי הבינוי המוצעים. כך יוכלו התושבים הקיימים להמשיך ולהתגורר במתחם המחודש, וכן יוכלו להתגורר בו תושבים חדשים מכל שכבות האוכלוסייה. השינויים שיש לדעתנו להכניס בהצעת החוק במטרה להתמודד עם האתגרים הניצבים בפני מימוש תכניות להתחדשות עירונית, אנו מציעים לטפל בבעיות יסו ד שמאפיינות תכניות אלה - חוסר מיד ע מספיק של הרשות המקומית בנוגע לכמות וסוגי יחידות הדיור הנדרשות בתחומה; חוסר מידע מספיק של ועדות התכנון והיזם ביחס לתושבים וצרכיהם; חוסר מידע מספיק של התושבים ביחס לפרויקט והשלכותיו. כל אלה מביאים במקרים רבים לתכניות לא מתאימות ומכאן לא ישימות, אשר ביצוען מתארך שנים ארוכות אם בכלל. את חוסר הידע אנ ו מציעים לפתור באמצעות הצעדים הבאים: חיוב הרשות המקומית לבצע אומדן צרכי דיור; קביעת הוראות המנחות את ועדות התכנון לדרוש מעורכי התכנית לכלול בין מסמכי התכנית תסקיר השפעה חברתית ( וחיוב עריכת הליך שיתוף ציבור במהלך הכנת התכנית. בנוסף ;(Social Impact Assessment לצעדים אלו, אנו מציעים לייצר מנגנוני התחדשות עירונית אשר ישימים ביישובים הערביים. , הקואליציה לדיור בר השגה (האגודה לזכויות האזרח) - נחלת בנימין 75 , ת"א 65154 טלפון: 03-5608185 , פקס: 03-5608165 http://israelaffordablehousing.blogspot.com / shirli@acri.org.il
  6. 6. 6 אומדן צרכי דיור כלי בסיסי בחשיבותו בטרם יוחלט על פרויקט של התחדשות עירונית הוא עריכת אומדן של צרכי הדיור בכל רשות מקומית. האומדן יכלול נתונים דמוגרפיים (כמו סוגי וגדלי משקי בית), נתונים כלכליים (כמו התפלגות הכנסות והוצאות לדיור), נתונים על שוק הדיור (כמו היקף המלאי, גדלי דירות, צורת חזקה על דירה) ופירוט סיוע ממשלתי (כמו כמות הזכאים להשתתפות בשכר דירה, לדיור ציבורי, לקצבאות של המוסד לביטוח לאומי ועוד). אומדן צרכי הדיור יאפשר לרשות המקומית לבחור את הכלים המתאימים ביותר לתת מענה תכנוני לצרכים העולים מן האומדן. עריכת תסקיר השפעה חברתית תסקיר השפעה חברתית נועד ליידע את המתכננים מראש, ועוד לפני עריכת התכנית, לגבי מצבה הסוציו-אקונומי של האוכלוסייה הקיימת, צרכיה ועמדותיה כלפי התכנית. התסקיר יספק גם לחברי ועדות התכנון מסד מידע ונתונים שישמש אותם כבסיס לדון בתכנית מוצעת ולעריכת איזון ראוי בין מידע זה לבין שיקולים אחרים. נציין כי הסמכות לעריכת תסקיר השפעה חברתית כנספח נלווה ו/או מחייב לתכנית מעוגנת בי ן הית ר בסע' 8(ב) ובסע' 62 ב(ד) לחו ק התכנו ן והבני ה וכ ן בתקנו ת התכנו ן והבניה (היוועצות בחבר ועדה וקבלת חוות דעת מקצועית ביחס לתכנית), תשס"ג 2003- . כן קיים "מדריך לשילוב נספח חברתי-קהילתי בתהליכי תכנון ובניה" שנערך על ידי צוות משולב של משרד י הממשלה הרלוונטיים וגופים נוספים (הוצאת המרכ ז לחינו ך קהילתי ע"ש חיים ציפורי, 2006 ), כך שקיימים מסגרת נורמטיבית והנחיות לעריכת מסמך זה. תסקיר השפעה חברתית ראוי שיכלול רקע חברתי, כלכלי ודמוגרפי של הקהילה הקיימת בתחום התכנית ובסביבתה, ניתוח ההשפעות החברתיות והקהילתיות החזויות מהתכנית המוצעת וכן כיווני פעולה לחיזוק ההשפעות הרצויות ולמיתון ההשפעות המזיקות, ומנגנוני ניטור ופיקוח. תסקיר השפעה חברתית ייערך על ידי יועץ חברתי שייכלל בצוות התכנון להכנת תכנית. תפקידו של היועץ לקיים, בשיתוף עם התושבים, בדיקה מעמיקה של מאפייני האוכלוסייה הקיימת, הדינאמיקה המאפיינת אותה ותהליכי שינוי עתידיים אפשריים בה. מתוך כל אלה, יגזור היועץ את צרכיה התכנוניים של האוכלוסייה ואת האופנים על פיהם רצוי שיענו ויוטמעו בתוכנית. , הקואליציה לדיור בר השגה (האגודה לזכויות האזרח) - נחלת בנימין 75 , ת"א 65154 טלפון: 03-5608185 , פקס: 03-5608165 http://israelaffordablehousing.blogspot.com / shirli@acri.org.il
  7. 7. 7 על מנת שתוכניות פינוי-בינוי אכן יביאו הן להתחדשות, והן לשיקום חברתי, יש לתכנן אותן אם כן באופן שיציע מגוון של פתרונות תכנוניים וכלכליים עבור התושבים הקיימים. לדוגמה, עבור האוכלוסייה הקשישה או שאינה מעוניינת בשינוי מסיבות מוצדקות אחרות, יש להביא בחשבון אופציה של שיפוץ ושדרוג חלק מן הבניינים הקיימים לצד הריסה ובינוי מחדש של בניינים אחרים. עבור תושבים שלא יוכלו לעמוד בעלויות האחזקה של הדירות החדשות, יש לשקול תכנון גמיש של הדירה החדשה באופן שניתן יהיה לפצלה לשתי דירות (בכפוף לדין) ולהשכיר אחת מהן. תסקיר השפעה חברתית יסייע גם בהתאמת היצע השירותים הציבוריים והשטחים הפתוחים לתוספת אוכלוסייה. כמו כן, תסקיר זה יבחן גם האם התכנית הולמת תכנית אב עירונית כוללת, הקובעת את המיקום והכמות של מלאי יחידות הדיור הקיים ברשות המקומית (או באזור בו מקודמת התכנית) ואת יכולתה לתת מענה לדרישות דיור שונות. שיתוף הציבור בתכנון בניגוד ל"קונה האנונימי" בפרויקט חדש שטרם אוכלס, הדיירים בפרויקט התחדשות עירונית הם אנשים מוכרים, שניתן ואף חיוני לדון עימם בעתידה של סביבת מגוריהם. שיתוף ציבור מעמיק יאפשר לתושבים לקחת חלק בקבלת ההחלטות וחלקם בתוצאה לא יהיה מוגבל ליידו ע בלבד. השיתוף צרי ך להתחי ל בהצגת כ ל האלטרנטיבות האפשריות להתחדשות עירונית, באופ ן שהתושבי ם יוכל ו להשתת ף בהחלט ה לגב י האופצי ה המתאימ ה ביותר לצרכיהם. הליך מעמיק ומלא של שיתוף הציבור, ועריכת התכנית בהתאם, אף צפויים להביא לתמיכה בתכנית ולמיעוט בהתנגדויות לה. בנוסף לבעלי הדירות, חשוב לשתף גם את ציבור הדיירים שאינם בעלי הדירות: דיירי הדיור הציבורי ושוכרים בשוק החופשי. הסכמתם של תושבים אלה אמנם אינה דרושה לביצוע התכנית, אולם התכנון צריך להביא בחשבון גם את עמדתם וצרכיהם. בעקבות הליך השיתוף תיבנה פרוגרמה לפרויקט שתיתן מענה לצרכי התושבים הקיימים. עבו ר תושבי ם המעונייני ם להישא ר בשכונה, ישולב ו בתכני ת מגוו ן פתרונו ת תכנוניים שיאפשרו זאת. הבנייה החדשה תתוכנן באופן שלא כולה תהיה יקרה מאוד לתחזוקה. תושבי הבניינים שייהרסו במסלול פינוי-בינוי צריכים להיות מיודעים לגבי ההשלכות הכלכליות שיהיו למגורים בדירה החדשה. באופן כזה, אם יעזבו תושבים את השכונה, יהיה זה מתוך החלטה מודעת אשר תביא בחשבון ככל האפשר מראש אילו אופציות עומדות בפניהם, לאן , הקואליציה לדיור בר השגה (האגודה לזכויות האזרח) - נחלת בנימין 75 , ת"א 65154 טלפון: 03-5608185 , פקס: 03-5608165 http://israelaffordablehousing.blogspot.com / shirli@acri.org.il
  8. 8. 8 ברצונם לעבור והאם יוכלו לממן את המגורים החדשים. הדיון בהשלכות הללו של פינוי-בינוי יאפשר לתושבים להתכונן מראש לצפוי להם. בנוסף, בפרויקט פינוי-בינוי חשוב במיוחד לתת פתרון מתאים לכל דייר בהתייחס לזמן הארוך שעובר מאז תחילת הליכי התכנון ועד למעבר לדירה החדשה. במשך הזמן הארוך עד לגמר הבניה, עשויים צרכי התושבים להשתנות. בטווח של עשר שנים ומעלה, ייתכן שמעמדם המשפחתי של התושבים ישתנה: ייוולדו ילדים, ילדים בוגרים יעזבו את הבית, ההורים ייצאו לגמלאות והכנסתם תשתנה, וכו'. מרכיבים כאלה ישפיעו על הצרכים והאפשרויות הכלכליות של האוכלוסייה כשיגיע מועד המעבר לדירה החדשה, ויש להביאם בחשבון בעת הכנת התכנית. הרשו ת הממשלתי ת להתחדשו ת עירוני ת צריכ ה להבטי ח כ י הצפיפו ת בפרויקטי ם של התחדשו ת עירוני ת ל א תיגז ר א ך ור ק ממספ ר יחידו ת הדיו ר הקיי ם אל א תיקב ע לפי קריטריונים תכנוניים מקובלים: מצאי הפתרונות הפרוגרמתיים, מצאי התשתיות הקיימות, אופי השכונה ומניעת דחיקתה של האוכלוסייה הקיימת לטובת אוכלוסייה אמידה יותר. יצירת מנגנון התחדשות עירונית ביישובים הערביים ברבים מהיישובים הערביים ובשכונות הערביות בערים המעורבות, קיים פוטנציאל פיזי לקידו ם פרויקטי ם להתחדשו ת עירונית. בש ל חוס ר ההתכנו ת ליישומ ם ש ל המנגנונים הקיימים כיום, יש לפתח מנגנון התחדשות כלכלי מותאם לישובים ושכונות אלה. מנגנון זה צריך להיות מסובסד בחלקו על ידי משרדי הממשלה השונים, תוך שימוש בכלים פיזיים וחברתיים המותאמים לאוכלוסייה המתגוררת במקום. בברכה אדריכלית יעל פדן עמותת במקום – מתכננים למען זכויות תכנון בשם ארגוני הקואליציה לדיור בר השגה , הקואליציה לדיור בר השגה (האגודה לזכויות האזרח) - נחלת בנימין 75 , ת"א 65154 טלפון: 03-5608185 , פקס: 03-5608165 http://israelaffordablehousing.blogspot.com / shirli@acri.org.il

×