Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

תוכנית הדיור הלאומית תגובה על הוד"לים

2,035 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

תוכנית הדיור הלאומית תגובה על הוד"לים

  1. 1. ‫השגה‬ ‫בר‬ ‫לדיור‬ ‫הקואליציה‬‫בנימין‬ ‫נחלת‬57,‫ת‬"‫א‬47176,‫טלפון‬:30-7436167,‫פקס‬:30-7436147@acri.org.ilgil/http://israelaffordablehousing.blogspot.com2‫ביוני‬,2102‫לכבוד‬‫לפיד‬ ‫יאיר‬ ‫מר‬,‫ויו‬ ‫האוצר‬ ‫שר‬"‫ר‬‫דיור‬ ‫לענייני‬ ‫השרים‬ ‫ועדת‬‫אריאל‬ ‫אורי‬ ‫מר‬,‫ומ‬ ‫והשיכון‬ ‫הבינוי‬ ‫שר‬"‫יו‬ ‫מ‬"‫הוועדה‬ ‫ר‬‫שלום‬ ‫סילבן‬ ‫מר‬,‫הוועדה‬ ‫וחבר‬ ‫והמים‬ ‫האנרגיה‬ ‫שר‬‫יעלון‬ ‫משה‬ ‫מר‬,‫הוועדה‬ ‫וחבר‬ ‫הביטחון‬ ‫שר‬‫פרץ‬ ‫עמיר‬ ‫מר‬,‫הוועדה‬ ‫וחבר‬ ‫הסביבה‬ ‫הגנת‬ ‫שר‬‫שמיר‬ ‫יאיר‬ ‫מר‬,‫הוועדה‬ ‫וחבר‬ ‫החקלאות‬ ‫שר‬‫גב‬‫לבני‬ ‫ציפי‬,‫הוועדה‬ ‫וחברת‬ ‫המשפטים‬ ‫שרת‬‫סער‬ ‫גדעון‬ ‫מר‬,‫הוועדה‬ ‫וחבר‬ ‫הפנים‬ ‫שר‬‫כץ‬ ‫ישראל‬ ‫מר‬,‫הוועדה‬ ‫וחבר‬ ‫התחבורה‬ ‫שר‬‫גב‬‫לנדבר‬ ‫סופה‬,‫הקליטה‬ ‫שרת‬‫רב‬ ‫שלום‬,‫הנדון‬:‫הממשלתית‬ ‫הדיור‬ ‫תכנית‬-‫הוד‬ ‫חוק‬"‫לים‬0.‫אלי‬ ‫לפנות‬ ‫הריני‬‫ך‬‫השגה‬ ‫בר‬ ‫לדיור‬ ‫הקואליציה‬ ‫בשם‬‫ולהרחיב‬ ‫להאריך‬ ‫המחליטים‬ ‫הצעת‬ ‫בעניין‬‫את‬‫ובניה‬ ‫תכנון‬ ‫הליכי‬ ‫חוק‬(‫הבנ‬ ‫האצת‬‫למגורים‬ ‫יה‬( )‫שעה‬ ‫הוראת‬),‫התשע‬"‫א‬-2100(‫להלן‬–‫החוק‬).2.‫בר‬ ‫דיור‬ ‫לקדם‬ ‫החברתיות‬ ‫תכליותיו‬ ‫במימוש‬ ‫נחרצת‬ ‫בצורה‬ ‫כשל‬ ‫החוק‬ ‫כה‬ ‫עד‬ ‫כי‬ ‫סבורים‬ ‫אנו‬‫השגה‬,‫מתה‬ ‫לאות‬ ‫אותן‬ ‫והופכת‬ ‫זה‬ ‫בעניין‬ ‫ההוראות‬ ‫את‬ ‫גסה‬ ‫ברגל‬ ‫רומסת‬ ‫שהממשלה‬ ‫תוך‬.2.‫התכנ‬ ‫הליכי‬ ‫זירוז‬ ‫היא‬ ‫היחידה‬ ‫שמטרתו‬ ‫כחוק‬ ‫החל‬ ‫החוק‬‫ההיצע‬ ‫את‬ ‫להגדיל‬ ‫במטרה‬ ‫ון‬,‫חברי‬ ‫אך‬‫מגוונים‬ ‫דירות‬ ‫גם‬ ‫אלא‬ ‫דירות‬ ‫יותר‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫תעודד‬ ‫שהמדינה‬ ‫בכך‬ ‫הרבה‬ ‫החשיבות‬ ‫על‬ ‫עמדו‬ ‫הכנסת‬‫שונים‬ ‫ומסוגים‬ ‫שונים‬,‫הכנסה‬ ‫למעוטי‬ ‫השגה‬ ‫בר‬ ‫דיור‬ ‫לרבות‬,‫מגוון‬ ‫בתמהיל‬.‫לכן‬,‫בת‬‫הליכי‬‫החקיקה‬,‫החברתית‬ ‫המחאה‬ ‫בשיא‬ ‫שהתקיימו‬,‫ה‬ ‫כי‬ ‫הכנסת‬ ‫חברי‬ ‫לחצו‬‫לאחר‬ ‫רק‬ ‫יעבור‬ ‫חוק‬‫להשכרה‬ ‫יהיו‬ ‫מהדירות‬ ‫חלק‬ ‫כי‬ ‫ויבטיח‬ ‫שישונה‬,‫בהשכרה‬ ‫אמצעים‬ ‫בעלי‬ ‫שאינם‬ ‫לזכאים‬ ‫וחלק‬‫מפוקח‬ ‫במחיר‬.‫המחוקק‬ ‫וכוונת‬ ‫החקיקה‬ ‫הליך‬ ‫של‬ ‫בחינה‬,‫גם‬ ‫כמו‬‫הסעיפים‬‫שהוכנסו‬ ‫המהותיים‬‫בחוק‬,‫בבירור‬ ‫מצביעים‬,‫מענה‬ ‫מתן‬ ‫של‬ ‫התכלית‬ ‫כי‬‫דיור‬‫מרקע‬ ‫לאוכלוסיות‬‫חברת‬‫י‬-‫מגוון‬ ‫כלכלי‬‫בחוק‬ ‫מרכזית‬ ‫תכלית‬ ‫היא‬.4.‫הכנסת‬ ‫חברי‬ ‫מצד‬ ‫שהופעל‬ ‫הברור‬ ‫הלחץ‬ ‫לאור‬‫הוסיפה‬‫הממשלה‬‫ל‬‫חוק‬‫תוספות‬‫מהותי‬‫ו‬‫ת‬,‫הן‬‫המטרה‬ ‫בסעיף‬,‫והן‬‫בהוספת‬‫קרקע‬ ‫ליעד‬ ‫תקדימית‬ ‫סמכות‬‫בתכנית‬‫להשכרה‬ ‫יד‬ ‫בהישג‬ ‫לדיור‬,‫לרבות‬‫סמכות‬‫מחירו‬ ‫את‬ ‫לקבוע‬,‫לו‬ ‫והזכאים‬ ‫תנאיו‬(‫הורא‬‫בסעיף‬ ‫המנויות‬ ‫ות‬2‫ב‬‫לחוק‬).‫לאחר‬ ‫רק‬‫ה‬‫תוספת‬‫לחוק‬ ‫הכנסת‬ ‫חברי‬ ‫תמיכת‬ ‫ניתנה‬.‫בישראל‬ ‫האזרח‬ ‫לזכויות‬ ‫האגודה‬•‫לצדק‬ ‫האגודה‬‫חלוקתי‬•‫במקום‬–‫תכנון‬ ‫זכויות‬ ‫למען‬ ‫מתכננים‬•‫באו‬ ‫בחברה‬ ‫אדם‬ ‫לזכויות‬ ‫הקליניקה‬‫ניברסיטת‬‫חיפה‬•‫ה‬‫סדנא‬‫לתכנון‬‫חברתי‬,‫העברית‬ ‫האוניברסיטה‬‫איתך‬‫מעכ‬‫י‬•‫אלטרנטיבי‬ ‫לתכנון‬ ‫הערבי‬ ‫המרכז‬•‫סיכוי‬–‫אזרחי‬ ‫לשוויון‬•‫שתיל‬•http://israelaffordablehousing.blogspot.com
  2. 2. ‫השגה‬ ‫בר‬ ‫לדיור‬ ‫הקואליציה‬‫בנימין‬ ‫נחלת‬57,‫ת‬"‫א‬47176,‫טלפון‬:30-7436167,‫פקס‬:30-7436147@acri.org.ilgil/omhttp://israelaffordablehousing.blogspot.c25.‫שבניגוד‬ ‫אלא‬‫לחוק‬,‫לגמרי‬ ‫התעלמה‬ ‫המדינה‬‫ל‬ ‫קרקע‬ ‫יעוד‬ ‫בעניין‬ ‫מהסמכות‬‫יד‬ ‫בהישג‬ ‫דיור‬‫אות‬ ‫והפכה‬ ‫להשכרה‬‫ה‬‫מתה‬ ‫לאות‬.‫יו‬ ‫דוח‬"‫לאומי‬ ‫לדיור‬ ‫הארצית‬ ‫הוועדה‬ ‫ר‬‫מאי‬ ‫מחודש‬2102‫שמתוך‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫מצביע‬9,665‫לאומי‬ ‫לדיור‬ ‫הוועדות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫להפקדה‬ ‫שפורסמו‬ ‫דירות‬,‫רק‬429‫כ‬ ‫הוגדרו‬"‫קטנות‬",‫רק‬011‫יח‬"‫להשכרה‬ ‫כדירות‬ ‫הוגדרו‬ ‫ד‬‫ארוך‬ ‫לטווח‬‫שוק‬ ‫במחיר‬.‫אינו‬ ‫הדוח‬‫כי‬ ‫המרה‬ ‫העובדה‬ ‫את‬ ‫משקפת‬ ‫ואינה‬ ‫להשכרה‬ ‫יד‬ ‫בהישג‬ ‫לדיור‬ ‫כלל‬ ‫מתייחס‬‫אחת‬ ‫דירה‬ ‫לא‬ ‫אף‬‫יד‬ ‫בהישג‬ ‫להשכרה‬ ‫דיור‬ ‫היא‬.‫זה‬ ‫מצב‬‫לא‬‫האחרונים‬ ‫בחודשים‬ ‫מהותי‬ ‫באופן‬ ‫השתנה‬.9.‫לאומי‬ ‫לדיור‬ ‫הוועדות‬ ‫התנהלות‬,‫בבירור‬ ‫מצביעה‬,‫לה‬ ‫מכוון‬ ‫ומרצן‬ ‫פעולתן‬ ‫כל‬ ‫כי‬‫ההיצע‬ ‫גדלת‬‫התכנוני‬‫לאו‬ ‫ותו‬.‫שהוועדות‬ ‫נראה‬,‫לאומי‬ ‫לדיור‬ ‫הארצית‬ ‫הוועדה‬ ‫כולל‬,‫את‬ ‫הפנימו‬ ‫לא‬‫חשיבות‬‫ם‬‫של‬‫ל‬ ‫התוספות‬‫עקב‬ ‫ובתכליותיו‬ ‫חוק‬‫והציבור‬ ‫הכנסת‬ ‫חברי‬ ‫של‬ ‫הביקורת‬.‫קידמו‬ ‫מכך‬ ‫כתוצאה‬‫הודל‬"‫ציבוריות‬ ‫קרקע‬ ‫בעתודות‬ ‫יוקרה‬ ‫שכונות‬ ‫ים‬,‫ו‬‫ביחס‬ ‫צפיפות‬ ‫הקטינו‬ ‫אף‬ ‫מסוימים‬ ‫במקרים‬‫מאושרות‬ ‫לתוכניות‬,‫מגוון‬ ‫בתמהיל‬ ‫פתרונות‬ ‫לתת‬ ‫ולצורך‬ ‫השונים‬ ‫לצרכים‬ ‫הדעת‬ ‫את‬ ‫לתת‬ ‫בלי‬‫ואתר‬ ‫אתר‬ ‫בכל‬.1.‫כן‬ ‫כי‬ ‫הנה‬,‫הכנסת‬‫שלה‬ ‫את‬ ‫אמרה‬‫והוועדות‬‫החוק‬ ‫את‬ ‫קיימו‬ ‫לא‬‫וסיכלו‬‫כוונת‬ ‫את‬ ‫במודע‬‫הכנסת‬.8.‫כי‬ ‫לציין‬ ‫יש‬‫הח‬"‫מ‬‫ב‬ ‫השגה‬ ‫בר‬ ‫לדיור‬ ‫הקואליציה‬ ‫מארגוני‬ ‫כמה‬ ‫מייצג‬‫ש‬‫בימים‬ ‫הנדונות‬ ‫עתירות‬ ‫תי‬‫בירושלים‬ ‫מנהליים‬ ‫לעניינים‬ ‫המשפט‬ ‫בבית‬ ‫אלו‬,‫ושעניי‬‫נ‬‫ן‬‫גדולות‬ ‫תוכניות‬ ‫שתי‬‫לאומי‬ ‫לדיור‬‫בש‬‫משואה‬ ‫ובשכונת‬ ‫מלחה‬ ‫כונת‬.‫מיאנה‬ ‫התכניות‬ ‫בשתי‬‫ה‬‫ו‬‫ירושלים‬ ‫לאומי‬ ‫לדיור‬ ‫ועדה‬‫להפעיל‬‫בעניין‬ ‫סמכויותיה‬‫ל‬ ‫בתכנית‬ ‫קרקע‬ ‫יעוד‬‫להשכרה‬ ‫יד‬ ‫בהישג‬ ‫דיור‬,‫לה‬ ‫שהוגשו‬ ‫התנגדויות‬ ‫למרות‬‫בנושא‬.‫המדינה‬ ‫קרקעות‬ ‫על‬ ‫ישראל‬ ‫מקרקעי‬ ‫מינהל‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫מתוכננות‬ ‫התכניות‬ ‫שתי‬.6.‫במסגרת‬‫ההתדיינו‬‫ת‬‫עלתה‬‫חדשה‬ ‫טענה‬,‫קיבלה‬ ‫שאף‬‫לאחרונה‬‫את‬‫תמיכת‬‫המשפטי‬ ‫ליועץ‬ ‫המשנה‬‫לממשלה‬(‫אזרחי‬),‫כך‬ ‫החוק‬ ‫את‬ ‫מפרשת‬ ‫הממשלה‬ ‫ולפיה‬,‫תקנות‬ ‫שיושלמו‬ ‫עד‬ ‫ליישמו‬ ‫ניתן‬ ‫שלא‬‫בנושא‬,‫שעניי‬ ‫הוראות‬ ‫לקבוע‬ ‫מוסמכות‬ ‫אינן‬ ‫הוועדות‬ ‫וכי‬‫נ‬‫יד‬ ‫בהישג‬ ‫דיור‬ ‫ן‬.‫פר‬‫ש‬‫הינה‬ ‫זו‬ ‫נות‬‫מת‬ ‫החוק‬ ‫את‬ ‫המרוקנת‬ ‫אבסורדית‬ ‫פרשנות‬‫כן‬‫ותכליתו‬ ‫החוק‬ ‫ללשון‬ ‫ומנוגדת‬,‫להיסטוריה‬ ‫גם‬ ‫כמו‬‫החקיקתית‬.‫החקיקה‬ ‫בהליכי‬ ‫כי‬ ‫לציין‬ ‫למותר‬,‫לא‬ ‫המשפטים‬ ‫ממשרד‬ ‫איש‬‫הצורך‬ ‫את‬ ‫כלל‬ ‫הזכיר‬‫בתקנות‬,‫והייתה‬‫זו‬‫ממשלתית‬ ‫חוק‬ ‫הצעת‬.‫גם‬‫מותנית‬ ‫הסמכות‬ ‫הפעלת‬ ‫כי‬ ‫בחוק‬ ‫נקבע‬ ‫לא‬‫תקנות‬ ‫בהתקנת‬.‫הממשלה‬ ‫שחלפה‬ ‫וחצי‬ ‫בשנה‬‫ממילא‬‫לא‬‫להתקין‬ ‫פעלה‬‫אות‬ ‫את‬‫ן‬‫תקנות‬‫שהיא‬‫הן‬ ‫כי‬ ‫כעת‬ ‫טוענות‬‫דרושות‬‫הסמכות‬ ‫להפעלת‬,‫בשל‬ ‫רק‬ ‫עלתה‬ ‫הטענה‬ ‫ולמעשה‬‫ב‬‫מאוד‬ ‫מאוחר‬,‫ורק‬‫המשפטי‬ ‫ההליך‬ ‫בשל‬.‫נבקש‬ ‫לכן‬,‫תערוך‬ ‫החוק‬ ‫הארכת‬ ‫תאושר‬ ‫בטרם‬ ‫כי‬‫ממשלה‬ ‫התעלמותה‬ ‫לגבי‬ ‫נוקב‬ ‫בירור‬ ‫הוועדה‬‫ה‬ ‫של‬ ‫החברתית‬ ‫המטרה‬ ‫וסיכול‬ ‫יד‬ ‫בהישג‬ ‫דיור‬ ‫בעניין‬ ‫מהסמכויות‬‫חוק‬,‫שהייתה‬‫להגדיל‬ ‫רק‬ ‫לא‬‫הדירות‬ ‫מספר‬ ‫את‬‫המאושרות‬,‫לספק‬ ‫גם‬ ‫אלא‬‫תמהיל‬‫מגוון‬‫של‬‫סוגי‬‫דירות‬,‫ידם‬ ‫בהישג‬ ‫שיהיה‬‫גם‬‫ש‬‫ל‬‫ובינונית‬ ‫נמוכה‬ ‫הכנסה‬ ‫עם‬ ‫בית‬ ‫משקי‬.‫הוד‬ ‫למערכת‬ ‫להוסיף‬ ‫מוצע‬ ‫אותן‬ ‫לסמכויות‬ ‫זה‬ ‫בשלב‬ ‫נתייחס‬ ‫לא‬"‫ל‬‫תומכים‬ ‫אנו‬ ‫זה‬ ‫ולעניין‬‫לתכנו‬ ‫המטה‬ ‫בעמדת‬‫אחראי‬ ‫ן‬,‫אך‬‫נבקש‬‫ש‬ ‫ככל‬ ‫כי‬‫י‬‫החו‬ ‫את‬ ‫להאריך‬ ‫וחלט‬‫ק‬,‫יש‬ ‫הפחות‬ ‫לכל‬‫את‬ ‫לתקן‬‫הסעיפים‬‫להשכרה‬ ‫יד‬ ‫בהישג‬ ‫ודיור‬ ‫ארוך‬ ‫לטווח‬ ‫בהשכרה‬ ‫לדיור‬ ‫המתייחסים‬‫באופן‬
  3. 3. ‫השגה‬ ‫בר‬ ‫לדיור‬ ‫הקואליציה‬‫בנימין‬ ‫נחלת‬57,‫ת‬"‫א‬47176,‫טלפון‬:30-7436167,‫פקס‬:30-7436147@acri.org.ilgil/omhttp://israelaffordablehousing.blogspot.c2‫שיישומן‬‫רשות‬ ‫סמכות‬ ‫ולא‬ ‫חובה‬ ‫סמכות‬ ‫תהיה‬(‫להחריג‬ ‫יהיה‬ ‫ניתן‬ ‫מתאימים‬ ‫במקרים‬ ‫כאשר‬‫תכניות‬).‫רב‬ ‫בכבוד‬,‫עו‬"‫גן‬ ‫גיל‬ ‫ד‬-‫מור‬‫האז‬ ‫לזכויות‬ ‫האגודה‬‫רח‬‫השגה‬ ‫בר‬ ‫לדיור‬ ‫הקואליציה‬ ‫בשם‬‫העתקים‬:‫ח‬"‫כ‬‫כהן‬ ‫מאיר‬,‫החברתיים‬ ‫והשירותים‬ ‫הרווחה‬ ‫שר‬‫לוקר‬ ‫הראל‬ ‫מר‬,‫מנכ‬"‫הממשלה‬ ‫ראש‬ ‫משרד‬ ‫ל‬‫צרפתי‬ ‫יגאל‬ ‫מר‬,‫מנכ‬"‫הפנים‬ ‫משרד‬ ‫ל‬‫הרשקוביץ‬ ‫גל‬ ‫מר‬,‫האוצר‬ ‫במשרד‬ ‫התקציבים‬ ‫על‬ ‫הממונה‬‫ליברמן‬ ‫בנצי‬ ‫מר‬,‫ישראל‬ ‫מקרקעי‬ ‫רשות‬ ‫מנהל‬‫גב‬‫בינת‬‫שוורץ‬,‫הפנים‬ ‫במשרד‬ ‫התכנון‬ ‫מינהל‬ ‫מנהלת‬‫יוג‬ ‫מר‬‫קנדל‬ ‫ין‬,‫לכלכלה‬ ‫הלאומית‬ ‫המועצה‬ ‫ראש‬

×