Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫הקוא‬‫בנימין‬ ‫נחלת‬ ‫השגה‬ ‫בר‬ ‫לדיור‬ ‫ליציה‬75,‫ת‬"‫א‬65154,‫טלפון‬:03-5608185,‫פקס‬:03-5608165/ rona@acri.org.ilhttp...
‫הקוא‬‫בנימין‬ ‫נחלת‬ ‫השגה‬ ‫בר‬ ‫לדיור‬ ‫ליציה‬75,‫ת‬"‫א‬65154,‫טלפון‬:03-5608185,‫פקס‬:03-5608165/ rona@acri.org.ilhttp...
‫הקוא‬‫בנימין‬ ‫נחלת‬ ‫השגה‬ ‫בר‬ ‫לדיור‬ ‫ליציה‬75,‫ת‬"‫א‬65154,‫טלפון‬:03-5608185,‫פקס‬:03-5608165/ rona@acri.org.ilhttp...
‫הקוא‬‫בנימין‬ ‫נחלת‬ ‫השגה‬ ‫בר‬ ‫לדיור‬ ‫ליציה‬75,‫ת‬"‫א‬65154,‫טלפון‬:03-5608185,‫פקס‬:03-5608165/ rona@acri.org.ilhttp...
‫הקוא‬‫בנימין‬ ‫נחלת‬ ‫השגה‬ ‫בר‬ ‫לדיור‬ ‫ליציה‬75,‫ת‬"‫א‬65154,‫טלפון‬:03-5608185,‫פקס‬:03-5608165/ rona@acri.org.ilhttp...
‫הקוא‬‫בנימין‬ ‫נחלת‬ ‫השגה‬ ‫בר‬ ‫לדיור‬ ‫ליציה‬75,‫ת‬"‫א‬65154,‫טלפון‬:03-5608185,‫פקס‬:03-5608165/ rona@acri.org.ilhttp...
‫הקוא‬‫בנימין‬ ‫נחלת‬ ‫השגה‬ ‫בר‬ ‫לדיור‬ ‫ליציה‬75,‫ת‬"‫א‬65154,‫טלפון‬:03-5608185,‫פקס‬:03-5608165/ rona@acri.org.ilhttp...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

תוכנית הדיור הלאומית תגובה על התחדשות עירונית

2,115 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

תוכנית הדיור הלאומית תגובה על התחדשות עירונית

  1. 1. ‫הקוא‬‫בנימין‬ ‫נחלת‬ ‫השגה‬ ‫בר‬ ‫לדיור‬ ‫ליציה‬75,‫ת‬"‫א‬65154,‫טלפון‬:03-5608185,‫פקס‬:03-5608165/ rona@acri.org.ilhttp://israelaffordablehousing.blogspot.com30‫במאי‬,2013‫לכבוד‬‫לפיד‬ ‫יאיר‬ ‫מר‬,‫ויו‬ ‫האוצר‬ ‫שר‬"‫ר‬‫דיור‬ ‫לענייני‬ ‫השרים‬ ‫ועדת‬‫אריאל‬ ‫אורי‬ ‫מר‬,‫ומ‬ ‫והשיכון‬ ‫הבינוי‬ ‫שר‬"‫יו‬ ‫מ‬"‫הוועדה‬ ‫ר‬‫שלום‬ ‫סילבן‬ ‫מר‬,‫הוועדה‬ ‫וחבר‬ ‫והמים‬ ‫האנרגיה‬ ‫שר‬‫יעלון‬ ‫משה‬ ‫מר‬,‫הוועדה‬ ‫וחבר‬ ‫הביטחון‬ ‫שר‬‫פרץ‬ ‫עמיר‬ ‫מר‬,‫הוועדה‬ ‫וחבר‬ ‫הסביבה‬ ‫הגנת‬ ‫שר‬‫שמיר‬ ‫יאיר‬ ‫מר‬,‫הוועדה‬ ‫וחבר‬ ‫החקלאות‬ ‫שר‬‫גב‬‫לבני‬ ‫ציפי‬,‫הוועדה‬ ‫וחברת‬ ‫המשפטים‬ ‫שרת‬‫סער‬ ‫גדעון‬ ‫מר‬,‫הוועדה‬ ‫וחבר‬ ‫הפנים‬ ‫שר‬‫כץ‬ ‫ישראל‬ ‫מר‬,‫הוועדה‬ ‫וחבר‬ ‫התחבורה‬ ‫שר‬‫גב‬‫לנדבר‬ ‫סופה‬,‫הקליטה‬ ‫שרת‬‫רב‬ ‫שלום‬,‫הנדון‬:U‫הממשלתית‬ ‫הדיור‬ ‫תכנית‬ ‫מיעדי‬ ‫כחלק‬ ‫עירונית‬ ‫התחדשות‬‫הדיו‬ ‫תכנית‬‫הדיור‬ ‫היצע‬ ‫את‬ ‫להגדיל‬ ‫שמטרתן‬ ‫פעולות‬ ‫של‬ ‫שורה‬ ‫מציעה‬ ‫הממשלתית‬ ‫ר‬,‫ו‬‫זו‬ ‫במסגרת‬‫עירונית‬ ‫להתחדשות‬ ‫מדיניות‬ ‫קידום‬ ‫גם‬.‫מבחינה‬ ‫ורגיש‬ ‫מורכב‬ ‫הוא‬ ‫העירונית‬ ‫ההתחדשות‬ ‫נושא‬‫חברתית‬,‫לבני‬ ‫לתכניות‬ ‫בהשוואה‬ ‫וכלכלית‬ ‫תכנונית‬‫י‬‫פנויה‬ ‫קרקע‬ ‫על‬ ‫חדשה‬ ‫ה‬.‫הנושא‬ ‫של‬ ‫מורכבותו‬‫וטיפול‬ ‫חשיבה‬ ‫דורשת‬‫התכנון‬ ‫ורשויות‬ ‫המדיניות‬ ‫קובעי‬ ‫מצד‬ ‫ואחראים‬ ‫זהירים‬.‫אדם‬ ‫לזכויות‬ ‫ארגונים‬ ‫של‬ ‫שורה‬ ‫מונה‬ ‫השגה‬ ‫בר‬ ‫לדיור‬ ‫הקואליציה‬‫בתחום‬ ‫המתמחים‬ ‫חברתי‬ ‫ושינוי‬‫ארוכות‬ ‫שנים‬ ‫בו‬ ‫ועוסקים‬.‫את‬ ‫לפניכם‬ ‫להציג‬ ‫נבקש‬ ‫זה‬ ‫במסמך‬‫והבעייתיות‬ ‫הקשיים‬‫ב‬‫המלצות‬ ‫צד‬‫מוצלחת‬ ‫עירונית‬ ‫התחדשות‬ ‫לבצע‬ ‫ניתן‬ ‫כיצד‬‫ואחראית‬,‫ותיקות‬ ‫שכונות‬ ‫שיקום‬ ‫הן‬ ‫שתוצאותיה‬‫הקיים‬ ‫למלאי‬ ‫דיור‬ ‫יחידות‬ ‫ותוספת‬.‫חסרה‬ ‫היא‬ ‫בינוי‬ ‫פינוי‬ ‫של‬ ‫למסלול‬ ‫ובמיוחד‬ ‫עירונית‬ ‫התחדשות‬ ‫להליכי‬ ‫ההתייחסות‬,‫את‬ ‫ומפספסת‬‫אלו‬ ‫בתכניות‬ ‫המהותיות‬ ‫והבעיות‬ ‫הכשלים‬.‫להחמיר‬ ‫עלולה‬ ‫אף‬ ‫התכנון‬ ‫בהאצת‬ ‫רק‬ ‫הרגולציה‬ ‫מיקוד‬‫ול‬ ‫הכשלים‬ ‫את‬‫החברתית‬ ‫הפגיעה‬ ‫את‬ ‫הגביר‬.‫של‬ ‫לנושא‬ ‫מיוחד‬ ‫דיון‬ ‫להקדיש‬ ‫לכם‬ ‫קוראים‬ ‫אנו‬ ‫לכן‬‫הללו‬ ‫לכשלים‬ ‫פתרונות‬ ‫ולמצוא‬ ‫עירונית‬ ‫התחדשות‬.‫בישראל‬ ‫האזרח‬ ‫לזכויות‬ ‫האגודה‬•‫האגודה‬‫חלוקת‬ ‫לצדק‬‫י‬•‫במקום‬–‫זכויות‬ ‫למען‬ ‫מתכננים‬‫תכנון‬•‫בחברה‬ ‫אדם‬ ‫לזכויות‬ ‫הקליניקה‬‫חיפה‬ ‫באוניברסיטת‬•‫חברתי‬ ‫לתכנון‬ ‫הסדנא‬,‫מעכי‬ ‫איתך‬ ‫העברית‬ ‫האוניברסיטה‬•‫המרכז‬‫אלטרנטיבי‬ ‫לתכנון‬ ‫הערבי‬•‫סיכוי‬–‫לשוויון‬
  2. 2. ‫הקוא‬‫בנימין‬ ‫נחלת‬ ‫השגה‬ ‫בר‬ ‫לדיור‬ ‫ליציה‬75,‫ת‬"‫א‬65154,‫טלפון‬:03-5608185,‫פקס‬:03-5608165/ rona@acri.org.ilhttp://israelaffordablehousing.blogspot.comU‫עירונית‬ ‫התחדשות‬–‫וחברתיות‬ ‫פיזיות‬ ‫השלכות‬‫היוזמה‬‫ל‬‫שמטרתו‬ ‫פיזי‬ ‫תכנון‬ ‫קידום‬‫עירונית‬ ‫התחדשות‬‫יוזמה‬ ‫היא‬‫מבורכת‬.‫מטרת‬‫של‬ ‫ה‬‫ק‬ ‫היא‬ ‫העירונית‬ ‫ההתחדשות‬‫כל‬ ‫ודם‬‫התושבים‬ ‫חיי‬ ‫איכות‬ ‫את‬ ‫לשפר‬‫הקיימים‬‫האיכויות‬ ‫ואת‬‫הציבורי‬ ‫והמרחב‬ ‫העירוני‬ ‫המרקם‬ ‫של‬ ‫האורבניות‬.‫באזורי‬ ‫דיור‬ ‫יחידות‬ ‫להוסיף‬ ‫היא‬ ‫נוספת‬ ‫מטרה‬‫קיימים‬ ‫אוכלוסין‬,‫בבני‬ ‫צורך‬ ‫בלי‬‫י‬‫ה‬‫ש‬ ‫על‬‫טחים‬‫פתוחים‬.U‫ההתחדשות‬ ‫מסלול‬ ‫בחירת‬–‫פינוי‬-‫א‬ ‫מכמה‬ ‫אחת‬ ‫רק‬ ‫הוא‬ ‫בינוי‬‫לטרנטיבות‬‫ישנן‬‫קיימים‬ ‫מרקמים‬ ‫לחידוש‬ ‫שונות‬ ‫דרכים‬:‫מבנים‬ ‫שיפוץ‬ ‫כמו‬ ‫פיזיים‬ ‫בהיבטים‬ ‫הן‬,‫מבנים‬ ‫חיזוק‬‫אדמה‬ ‫רעידות‬ ‫מפני‬ ‫ישנים‬,‫הקיימת‬ ‫הבנייה‬ ‫עיבוי‬,‫באמצעים‬ ‫והן‬ ‫ציבוריים‬ ‫ושטחים‬ ‫תשתיות‬ ‫חידוש‬‫הקהילה‬ ‫של‬ ‫והעצמה‬ ‫קהילתית‬ ‫פעילות‬ ‫כמו‬ ‫חברתיים‬.‫התכנון‬ ‫רשויות‬ ‫אולם‬‫בישראל‬‫מציעות‬‫כיום‬‫ה‬ ‫ככלי‬‫פינוי‬ ‫של‬ ‫פרויקטים‬ ‫עירונית‬ ‫להתחדשות‬ ‫מרכזי‬-‫בינוי‬,‫שמשמעותם‬‫ישנים‬ ‫בניינים‬ ‫הריסת‬‫במקומם‬ ‫חדשים‬ ‫בניינים‬ ‫ובניית‬‫הבני‬ ‫זכויות‬ ‫אשר‬‫י‬‫משמעותי‬ ‫באופן‬ ‫גדולות‬ ‫בהם‬ ‫ה‬.‫פינוי‬ ‫על‬ ‫הדגש‬-‫רבים‬ ‫קשיים‬ ‫ומעורר‬ ‫בעייתי‬ ‫עירונית‬ ‫להתחדשות‬ ‫המרכזי‬ ‫ככלי‬ ‫בינוי‬.‫שפינוי‬ ‫מכיוון‬ ‫זאת‬-‫בינוי‬‫הת‬ ‫מהווה‬‫הקיים‬ ‫במרקם‬ ‫חדה‬ ‫ערבות‬,‫חברתית‬ ‫מבחינה‬ ‫והן‬ ‫תכנונית‬ ‫מבחינה‬ ‫הן‬.‫פינוי‬ ‫של‬ ‫בנושא‬ ‫דיון‬-‫הבאים‬ ‫הבעייתיים‬ ‫ההיבטים‬ ‫את‬ ‫בחשבון‬ ‫להביא‬ ‫חייב‬ ‫בינוי‬:1.‫פינוי‬-‫של‬ ‫הרס‬ ‫כולל‬ ‫בינוי‬‫ומאוכלס‬ ‫קיים‬ ‫בנוי‬ ‫מתחם‬,‫ותוספת‬ ‫האזור‬ ‫אופי‬ ‫של‬ ‫מוחלט‬ ‫שינוי‬‫בני‬ ‫זכויות‬ ‫של‬ ‫מאוד‬ ‫מסיבית‬‫י‬‫ה‬.‫אי‬ ‫אלה‬ ‫תכניות‬‫המתחם‬ ‫של‬ ‫הפיזי‬ ‫האופי‬ ‫את‬ ‫רק‬ ‫משנות‬ ‫נן‬,‫אלא‬‫מכרעת‬ ‫השפעה‬ ‫בעלות‬ ‫הן‬‫גם‬‫חברתית‬ ‫מבחינה‬.‫הקיים‬ ‫החברתי‬ ‫המרקם‬ ‫להרס‬ ‫בנוסף‬,‫שנבנה‬‫שכנות‬ ‫של‬ ‫שנים‬ ‫במשך‬,‫החדשה‬ ‫במתכונתה‬ ‫בשכונה‬ ‫למיעוט‬ ‫הופכים‬ ‫הוותיקים‬ ‫התושבים‬.‫מ‬‫חקר‬‫ע‬‫כי‬ ‫מלמד‬ ‫בעולם‬ ‫ערים‬ ‫במספר‬ ‫שנבנו‬ ‫כאלה‬ ‫פרויקטים‬ ‫ל‬‫נוצר‬‫ניכור‬‫ב‬‫התושבים‬ ‫ין‬‫הוותיקים‬")‫המפונים‬("‫החדשים‬ ‫התושבים‬ ‫לבין‬,‫ש‬‫רובם‬‫ממעמד‬‫חברתי‬-‫כלכלי‬‫של‬ ‫מזה‬ ‫גבוה‬‫הוותיקים‬.2.‫פינוי‬ ‫תכניות‬-‫בינוי‬‫מצמצמות‬‫הקיים‬ ‫הזול‬ ‫הדיור‬ ‫מלאי‬ ‫את‬,‫הזול‬ ‫הדיור‬ ‫מאגר‬ ‫זה‬ ‫ובכלל‬‫להשכרה‬,‫יוקרה‬ ‫דיור‬ ‫ואף‬ ‫יותר‬ ‫יקר‬ ‫דיור‬ ‫לטובת‬.3.‫הבניינים‬ ‫של‬ ‫הגבוהות‬ ‫האחזקה‬ ‫עלויות‬‫החדשים‬,‫הישן‬ ‫הדיור‬ ‫במקום‬ ‫שמוקמים‬,‫יד‬ ‫בהישג‬ ‫אינן‬‫הוותיקים‬ ‫התושבים‬ ‫מבין‬ ‫רבים‬ ‫עבור‬,‫מעמד‬ ‫בני‬ ‫מרבית‬ ‫של‬ ‫יד‬ ‫בהישג‬ ‫אינן‬ ‫דבר‬ ‫של‬ ‫ולאמיתו‬‫הביניים‬.‫מכך‬ ‫כתוצאה‬,‫פינוי‬ ‫תכניות‬-‫ע‬ ‫בינוי‬‫לולו‬‫האוכלוסי‬ ‫לדחיקת‬ ‫הגורם‬ ‫להיות‬ ‫ת‬‫י‬‫מאזור‬ ‫הקיימת‬ ‫ה‬‫וחברתי‬ ‫כלכליות‬ ‫מסיבות‬ ‫כתוצאה‬ ‫מגוריה‬‫ות‬,‫מתחמים‬ ‫של‬ ‫וחברתית‬ ‫פיזית‬ ‫להתדרדרות‬ ‫ואף‬.‫באופן‬‫חברתיים‬ ‫פערים‬ ‫יצומצמו‬ ‫שלא‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫זה‬,‫להעמיק‬ ‫אף‬ ‫עלולים‬ ‫הם‬ ‫אלא‬.‫פינוי‬ ‫תכנית‬ ‫של‬ ‫מימושן‬ ‫חוסר‬ ‫היא‬ ‫מתחמים‬ ‫של‬ ‫להתדרדרות‬ ‫נוספת‬ ‫סיבה‬-‫בינוי‬.‫על‬ ‫שהוכרז‬ ‫מרגע‬‫לפינוי‬ ‫כמיועד‬ ‫כלשהו‬ ‫מתחם‬,‫להשק‬ ‫והפרטית‬ ‫הציבורית‬ ‫הנכונות‬ ‫נפסקת‬‫והן‬ ‫הקיימים‬ ‫במבנים‬ ‫הן‬ ‫יע‬‫הציבורי‬ ‫במרחב‬.‫פינוי‬ ‫תכניות‬ ‫של‬ ‫המימוש‬ ‫חוסר‬-‫ליישום‬ ‫וקשות‬ ‫מורכבות‬ ‫מהיותן‬ ‫נובע‬ ‫בינוי‬,‫שעשוי‬‫ארוכים‬ ‫זמן‬ ‫פרקי‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫להתמשך‬.‫ציין‬ ‫זה‬ ‫בהקשר‬‫המדינה‬ ‫מבקר‬‫בדו‬"‫ח‬‫משנת‬2011‫כי‬:
  3. 3. ‫הקוא‬‫בנימין‬ ‫נחלת‬ ‫השגה‬ ‫בר‬ ‫לדיור‬ ‫ליציה‬75,‫ת‬"‫א‬65154,‫טלפון‬:03-5608185,‫פקס‬:03-5608165/ rona@acri.org.ilhttp://israelaffordablehousing.blogspot.com"‫עבור‬52‫מ‬-137‫המתחמים‬]‫פינוי‬ ‫למתחמי‬ ‫הכוונה‬-‫בינוי‬[‫בשנים‬ ‫שהוכרזו‬2000-2010)‫כ‬-38%‫בלבד‬(‫תוקף‬ ‫וקיבלו‬ ‫התכניות‬ ‫אושרו‬,‫הוגשו‬ ‫או‬ ‫בנייה‬ ‫היתרי‬ ‫ניתנו‬ ‫מהם‬ ‫לעשרה‬ ‫ורק‬‫בנייה‬ ‫היתרי‬ ‫לקבל‬ ‫בקשות‬.‫בלבד‬ ‫מתחמים‬ ‫בשני‬)‫סבא‬ ‫ובכפר‬ ‫בטבריה‬(‫פעילות‬ ‫החלה‬‫בשטח‬ ‫מעשית‬)‫בנייה‬ ‫והתחלת‬ ‫ישנים‬ ‫מבנים‬ ‫הריסת‬.(‫יתר‬ ‫של‬ ‫התכנון‬85‫המתחמים‬‫מתעכב‬ ‫או‬ ‫נמשך‬ ‫שהוכרזו‬‫אותו‬ ‫הפסיקו‬ ‫המקומיות‬ ‫שהרשויות‬ ‫או‬.‫כן‬ ‫כי‬ ‫הנה‬,‫הניב‬ ‫כה‬ ‫עד‬‫בלבד‬ ‫מועטים‬ ‫פירות‬ ‫הפרויקט‬.‫המרכזי‬ ‫השלטון‬ ‫פעולות‬,‫הכספיות‬ ‫ההשקעות‬ ‫לרבות‬‫הושקעו‬ ‫שכבר‬-‫כ‬-98‫ש‬ ‫מיליון‬"‫ח‬,‫הפרויקט‬ ‫מטרות‬ ‫להשגת‬ ‫הביאו‬ ‫לא‬."P0F1P‫מוגבלת‬ ‫ואינה‬ ‫מגוונות‬ ‫אופציות‬ ‫כוללת‬ ‫עירונית‬ ‫התחדשות‬ ‫כי‬ ‫מדגישים‬ ‫אנו‬‫פינוי‬ ‫למסלול‬-‫בלבד‬ ‫בינוי‬.‫ליישום‬ ‫יותר‬ ‫פשוטים‬ ‫הינם‬ ‫עירונית‬ ‫להתחדשות‬ ‫אחרים‬ ‫ערוצים‬‫ו‬‫התאמה‬ ‫מאפשרים‬‫בשטח‬ ‫למצב‬ ‫העירונית‬ ‫ההתחדשות‬ ‫סוג‬ ‫של‬ ‫מרבית‬,‫לגופו‬ ‫מקרה‬ ‫כל‬.‫כוללים‬ ‫הם‬:•‫קיימות‬ ‫דירות‬ ‫הגדלת‬ ‫לשם‬ ‫בנייה‬ ‫אחוזי‬ ‫תוספת‬,‫רבות‬ ‫בשכונות‬ ‫נעשה‬ ‫שכבר‬ ‫כפי‬‫בישראל‬.•‫ה‬ ‫הבינוי‬ ‫עיבוי‬‫קיים‬P1F2P‫קיימים‬ ‫מתחמים‬ ‫של‬ ‫פיזי‬ ‫ושיקום‬,‫נקודתי‬ ‫מענה‬ ‫מתן‬ ‫תוך‬‫היחודיים‬ ‫וצרכיו‬ ‫פרויקט‬ ‫לכל‬.•‫קרקע‬ ‫עתודות‬ ‫ניצול‬‫פנויה‬‫הערים‬ ‫בתוך‬‫בני‬ ‫תוספת‬ ‫ידי‬ ‫על‬‫י‬‫הריסת‬ ‫ללא‬ ‫חדשה‬ ‫ה‬‫קיימים‬ ‫מבנים‬.•‫בני‬ ‫זכויות‬ ‫ניוד‬‫י‬‫ה‬‫קיימת‬ ‫בנייה‬ ‫ולשיקום‬ ‫עירונית‬ ‫להתחדשות‬ ‫מפרויקטים‬‫להם‬ ‫מחוץ‬ ‫למגרשים‬.•‫במק‬‫יחסית‬ ‫גבוהה‬ ‫בצפיפות‬ ‫מראש‬ ‫בנויים‬ ‫הקיימים‬ ‫המתחמים‬ ‫בהם‬ ‫רים‬,‫יש‬‫ערוץ‬ ‫לשקול‬‫פעולה‬‫של‬‫התחדשות‬‫עירונית‬‫שקיים‬‫בעולם‬‫אך‬‫כמעט‬‫אינו‬‫מיושם‬‫בישראל‬.‫בשיקום‬ ‫עוסק‬ ‫זה‬ ‫ערוץ‬‫פיזי‬‫של‬‫מתחמים‬‫בלי‬‫תוספת‬‫שטח‬‫בנוי‬,‫ומטרתו‬‫לשפץ‬‫מבנים‬‫ישנים‬‫ולשפר‬‫תשתיות‬‫קיימות‬ ‫פיזיות‬.‫התחדשות‬‫עירוני‬‫ת‬‫כזאת‬‫דורשת‬‫השקעה‬‫ציבורית‬,‫משום‬‫שאין‬‫זכויות‬‫בנייה‬‫שיממנו‬‫אותה‬.‫בטרם‬ ‫שונות‬ ‫אלטרנטיבות‬ ‫ולהציג‬ ‫לשקול‬ ‫מחייבים‬ ‫עירונית‬ ‫להתחדשות‬ ‫המגוונים‬ ‫הפעולה‬ ‫ערוצי‬‫על‬ ‫יוחלט‬‫ותכנונית‬ ‫חברתית‬ ‫מבחינה‬ ‫ביותר‬ ‫הקיצוני‬ ‫הפתרון‬,‫שהוא‬‫פינוי‬-‫בינוי‬.1)‫דו‬ ‫מתוך‬"‫המדינה‬ ‫מבקר‬ ‫ח‬,‫מאי‬2011,‫ו‬ ‫הבינוי‬ ‫משרד‬ ‫על‬ ‫ביקורת‬‫השיכון‬,‫דו‬"‫שנתי‬ ‫ח‬61‫ב‬,‫עמוד‬667.(2‫לפינוי‬ ‫מקביל‬ ‫מסלול‬ ‫מפעיל‬ ‫השיכון‬ ‫משרד‬ ‫כי‬ ‫להזכיר‬ ‫יש‬ ‫זה‬ ‫בהקשר‬-‫בינוי‬,‫עיבוי‬ ‫מסלול‬ ‫והוא‬-‫בינוי‬.‫של‬ ‫מטרתו‬‫היא‬ ‫זה‬ ‫מסלול‬‫מבונים‬ ‫באזורים‬ ‫בנייה‬ ‫תוספת‬ ‫באמצעות‬ ‫הקרקע‬ ‫ניצול‬ ‫הגדלת‬,‫בהריסת‬ ‫צורך‬ ‫ללא‬‫המבנים‬‫הקיימים‬,‫ואם‬ ‫קומות‬ ‫כתוספת‬ ‫אם‬‫חדשים‬ ‫אגפים‬ ‫כבניית‬.‫תמ‬ ‫הוא‬ ‫עירונית‬ ‫להתחדשות‬ ‫נוסף‬ ‫מסלול‬"‫א‬38,‫ל‬ ‫המיועדת‬‫מבנים‬ ‫חיזוק‬‫לשם‬‫הגברת‬‫רעידות‬ ‫מפני‬ ‫עמידותם‬‫אדמה‬.‫עידוד‬‫החיזוק‬ ‫ביצוע‬‫נעשה‬‫בנייה‬ ‫זכויות‬ ‫תוספות‬ ‫ידי‬ ‫על‬)‫תוספת‬‫דירות‬ ‫והרחבת‬ ‫חדשות‬ ‫דיור‬ ‫יחידות‬‫קיימות‬(,‫הליכים‬ ‫קיצור‬ ‫ידי‬ ‫ועל‬ ‫מיסוי‬ ‫הנחות‬ ‫ידי‬ ‫על‬‫סטטוטוריים‬.‫מ‬ ‫החדשות‬ ‫הדירות‬ ‫ממכירת‬ ‫הרווחים‬‫מ‬‫מנים‬)‫לפחות‬ ‫חלקית‬(‫המבנה‬ ‫חיזוק‬ ‫את‬.‫באינטרנט‬ ‫השיכון‬ ‫משרד‬ ‫אתר‬ ‫ראו‬ ‫אלה‬ ‫למסלולים‬ ‫בנוגע‬ ‫לפירוט‬:http://www.moch.gov.il/Pages/HomePage.aspx,‫בתאריך‬ ‫כניסה‬12‫במרץ‬2013.
  4. 4. ‫הקוא‬‫בנימין‬ ‫נחלת‬ ‫השגה‬ ‫בר‬ ‫לדיור‬ ‫ליציה‬75,‫ת‬"‫א‬65154,‫טלפון‬:03-5608185,‫פקס‬:03-5608165/ rona@acri.org.ilhttp://israelaffordablehousing.blogspot.comU‫התחדשות‬‫עירונית‬‫פינוי‬ ‫במסלול‬-‫בינוי‬:‫מרכזיים‬ ‫חברתיים‬ ‫שיקולים‬‫פינוי‬ ‫תכנית‬ ‫באמצעות‬ ‫להגיע‬ ‫שניתן‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫יצביע‬ ‫נקודתי‬ ‫דעת‬ ‫שיקול‬ ‫בהם‬ ‫במקרים‬-‫לתוצאות‬ ‫בינוי‬‫ופיזית‬ ‫חברתית‬ ‫מבחינה‬ ‫איכותיות‬,‫אשר‬‫יתרמו‬‫כולה‬ ‫ולעיר‬ ‫לשכונה‬,‫לנקודות‬ ‫להתייחס‬ ‫חיוני‬‫הרצויה‬ ‫מזו‬ ‫הפוכה‬ ‫תוצאה‬ ‫למנוע‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫הללו‬ ‫העקרוניות‬:1.‫הו‬ ‫ציפוף‬‫אינטנסיבית‬ ‫אורבנית‬ ‫סביבה‬ ‫ליצירת‬ ‫חשוב‬ ‫אמצעי‬ ‫א‬.‫קיים‬ ‫זאת‬ ‫עם‬ ‫אולם‬‫יתר‬ ‫ציפוף‬ ‫באמצעות‬ ‫הקיים‬ ‫והחברתי‬ ‫הקהילתי‬ ‫למרקם‬ ‫נזק‬ ‫לגרימת‬ ‫פוטנציאל‬.‫בתכניות‬‫פינוי‬-‫בינוי‬,‫כלכלית‬ ‫כדאיות‬ ‫משיקולי‬ ‫בלעדי‬ ‫באופן‬ ‫נקבעים‬ ‫הציפוף‬ ‫מקדמי‬.‫מתריעים‬ ‫אנו‬‫לציפוף‬ ‫שהקריטריונים‬ ‫כך‬ ‫על‬‫יכולים‬ ‫אינם‬‫יזמי‬ ‫רווח‬ ‫שיקולי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ורק‬ ‫אך‬ ‫להיקבע‬,‫הקיים‬ ‫והפיזי‬ ‫החברתי‬ ‫המרקם‬ ‫בחשבון‬ ‫שיובא‬ ‫לאחר‬ ‫לגופו‬ ‫פרויקט‬ ‫בכל‬ ‫להיקבע‬ ‫ועליהם‬.‫כי‬ ‫משתמע‬ ‫מכך‬‫משמעותיים‬ ‫ציבוריים‬ ‫משאבים‬ ‫להקצות‬ ‫יש‬‫פינוי‬ ‫של‬ ‫לפרויקטים‬-‫בינוי‬,‫על‬‫הפרטי‬ ‫השוק‬ ‫של‬ ‫הצרים‬ ‫באינטרסים‬ ‫מוחלטת‬ ‫תלות‬ ‫למנוע‬ ‫מנת‬.2.‫הח‬ ‫הצלחתו‬‫פינוי‬ ‫פרויקט‬ ‫של‬ ‫ברתית‬-‫של‬ ‫תמהיל‬ ‫בתוכו‬ ‫לכלול‬ ‫ביכולת‬ ‫נמדדת‬ ‫בינוי‬‫מגוונת‬ ‫אוכלוסייה‬,‫במקום‬ ‫הוותיקה‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫את‬ ‫ובראשונה‬ ‫בראש‬,‫ה‬ ‫וטובתה‬‫י‬‫ז‬ ‫א‬‫את‬‫שצרי‬‫כה‬‫פינוי‬ ‫תכנית‬ ‫שמקדם‬ ‫מי‬ ‫בפני‬ ‫כל‬ ‫קודם‬ ‫לעמוד‬-‫בינוי‬.‫הו‬ ‫האוכלוסייה‬‫ו‬‫כוללת‬ ‫תיקה‬‫דירות‬ ‫בעלי‬ ‫רק‬ ‫לא‬,‫דירות‬ ‫שוכרי‬ ‫גם‬ ‫אלא‬)‫מוגנת‬ ‫בשכירות‬ ‫דיירים‬,‫לא‬ ‫פרטית‬ ‫שכירות‬‫מוגנת‬,‫ציבורי‬ ‫דיור‬ ‫ודיירי‬ ‫הזהב‬ ‫גיל‬ ‫בתי‬(,‫תקני‬ ‫לא‬ ‫או‬ ‫פורמאלי‬ ‫לא‬ ‫בדיור‬ ‫דיירים‬,‫והיא‬‫הוריו‬ ‫עם‬ ‫גר‬ ‫שעוד‬ ‫הצעיר‬ ‫הדור‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫כוללת‬.‫מתכננים‬ ‫כי‬ ‫הרושם‬ ‫נוצר‬ ‫קרובות‬ ‫לעתים‬‫פינוי‬ ‫בנושא‬ ‫העוסקים‬-‫האו‬ ‫עם‬ ‫מיטיב‬ ‫עצמו‬ ‫בפני‬ ‫שהוא‬ ‫סבורים‬ ‫בינוי‬‫הוותיקה‬ ‫כלוסייה‬,‫אוכלוסי‬ ‫ולקבל‬ ‫פיזי‬ ‫משדרוג‬ ‫ליהנות‬ ‫שתוכל‬‫י‬‫ו‬ ‫חדשה‬ ‫ה‬"‫חזקה‬."‫פינוי‬ ‫שהליכי‬ ‫אלא‬-‫בינוי‬‫ל‬ ‫גם‬ ‫עלולים‬‫ייצר‬‫ג‬ ‫הליכי‬‫ה‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫את‬ ‫ולדחוק‬ ‫נטריפיקציה‬‫ו‬‫ותיקה‬.‫בכל‬ ‫לפיכך‬‫פינוי‬ ‫על‬ ‫חשיבה‬-‫צרכיה‬ ‫את‬ ‫ולבחון‬ ‫הוותיקה‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫על‬ ‫ההשפעה‬ ‫את‬ ‫לבחון‬ ‫יש‬ ‫בינוי‬‫לתת‬ ‫כדי‬‫מיטבי‬ ‫מענה‬ ‫לה‬,‫שאינ‬ ‫לתושבים‬ ‫לרבות‬‫ם‬‫דירה‬ ‫של‬ ‫בעלים‬.‫למשל‬,‫כי‬ ‫לדאוג‬ ‫יש‬‫ההתחדשות‬ ‫הליכי‬ ‫סיום‬ ‫לאחר‬ ‫בה‬ ‫להישאר‬ ‫יוכלו‬ ‫ציבורי‬ ‫בדיור‬ ‫בשכונה‬ ‫המתגוררים‬ ‫דיירים‬‫העירונית‬,‫השגה‬ ‫בר‬ ‫דיור‬ ‫של‬ ‫מלאי‬ ‫יהיה‬ ‫במתחם‬ ‫וכי‬,‫מפוקחים‬ ‫שמחיריו‬,‫הצעיר‬ ‫הדור‬ ‫עבור‬‫בשכירות‬ ‫כיום‬ ‫שמתגורר‬ ‫מי‬ ‫או‬.3.‫מאחר‬‫שבהגדרה‬‫פינוי‬ ‫של‬ ‫פרויקטים‬-‫בינוי‬‫בנויים‬‫על‬‫צפיפויות‬‫גבוהות‬‫מאוד‬‫שמחייבות‬‫בנייה‬‫לגובה‬,‫מבנים‬ ‫היא‬ ‫התוצאה‬‫שעלויות‬‫האחזקה‬‫השוטפות‬‫בהם‬‫גבוהות‬.‫התושבים‬‫ביכולתם‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ‫למצוא‬ ‫עלולים‬ ‫הוותיקים‬‫לעמוד‬‫לאורך‬‫זמן‬‫בעלויות‬‫לעזוב‬ ‫ועליהם‬ ‫אלה‬‫זה‬ ‫רקע‬ ‫על‬ ‫מגוריהם‬ ‫סביבת‬ ‫את‬.‫בעיית‬ ‫את‬ ‫מדגישים‬ ‫ובעולם‬ ‫בישראל‬ ‫שנעשו‬ ‫מחקרים‬‫מגורים‬ ‫במגדלי‬ ‫הטווח‬ ‫ארוכת‬ ‫התחזוקה‬,P2F3P‫הרבות‬ ‫הטכניות‬ ‫מהמערכות‬ ‫הן‬ ‫הנובעת‬‫הארגוני‬ ‫מהקושי‬ ‫והן‬ ‫והמורכבות‬-‫משותף‬ ‫בבית‬ ‫הבעלים‬ ‫מריבוי‬ ‫שנוצר‬ ‫משפטי‬‫מ‬ ‫אשר‬‫קשה‬‫מ‬ ‫הנדרשים‬ ‫התשלומים‬ ‫גביית‬ ‫ועל‬ ‫ניהולו‬ ‫על‬‫הדירות‬ ‫בעלי‬‫זמן‬ ‫לאורך‬.‫החד‬ ‫ההמלצה‬3‫רחל‬ ‫אלתרמן‬,)2009:(‫כושלים‬ ‫מגדלים‬:‫התחזוקה‬ ‫בעית‬‫מגורים‬ ‫במגדלי‬ ‫הטווח‬ ‫ארוכת‬.‫העיר‬ ‫לחקר‬ ‫המרכז‬ ‫הוצאת‬‫והאזור‬–‫ולפיתוח‬ ‫למחקר‬ ‫הטכניון‬ ‫מוסד‬,‫הפנים‬ ‫ומשרד‬–‫התכנון‬ ‫מינהל‬.‫צפריר‬ ‫וטל‬ ‫רחל‬ ‫אלתרמן‬)2004:(‫גבוהה‬ ‫בניה‬ ‫של‬ ‫משפטיים‬ ‫היבטים‬:‫מדיניות‬ ‫בשינוי‬ ‫הצורך‬.‫לחקר‬ ‫המרכז‬ ‫הוצאת‬‫והאזור‬ ‫העיר‬–‫ולפיתוח‬ ‫למחקר‬ ‫הטכניון‬ ‫מוסד‬,‫הפנים‬ ‫ומשרד‬–‫התכנון‬ ‫מינהל‬.‫צוו‬‫צ‬ ‫ארזה‬ ‫של‬ ‫בראשותם‬ ‫ת‬‫רצ‬‫מן‬,‫מן‬ ‫אמיר‬‫שנער‬ ‫ועמי‬,‫ואחרים‬ ‫והאזור‬ ‫העיר‬ ‫לחקר‬ ‫המרכז‬)2003(:‫לבחינת‬ ‫המדריך‬‫לגובה‬ ‫בניה‬ ‫של‬ ‫תכניות‬.‫והאזור‬ ‫העיר‬ ‫לחקר‬ ‫המרכז‬ ‫הוצאת‬–‫ולפיתוח‬ ‫למחקר‬ ‫הטכניון‬ ‫מוסד‬,‫הפנים‬ ‫ומשרד‬–‫מינהל‬‫התכנון‬.
  5. 5. ‫הקוא‬‫בנימין‬ ‫נחלת‬ ‫השגה‬ ‫בר‬ ‫לדיור‬ ‫ליציה‬75,‫ת‬"‫א‬65154,‫טלפון‬:03-5608185,‫פקס‬:03-5608165/ rona@acri.org.ilhttp://israelaffordablehousing.blogspot.com‫מגדלים‬ ‫מבניית‬ ‫להימנע‬ ‫היא‬ ‫אלה‬ ‫מחקרים‬ ‫של‬ ‫משמעית‬)‫קומות‬ ‫תשע‬ ‫מעל‬(‫אינם‬ ‫אם‬‫לאוכלוסי‬ ‫מיועדים‬‫י‬‫מאוד‬ ‫אמידה‬ ‫ה‬.‫פינוי‬ ‫של‬ ‫שפרויקטים‬ ‫נובע‬ ‫מכאן‬-‫בינוי‬,‫במתכונת‬‫בישראל‬ ‫כיום‬ ‫המקובלת‬,‫הציבור‬ ‫של‬ ‫המכריע‬ ‫לרוב‬ ‫מתאימים‬ ‫אינם‬,‫יכולים‬ ‫שאינם‬ ‫ובוודאי‬‫פתרון‬ ‫להוות‬‫התחתונים‬ ‫והעשירונים‬ ‫הביניים‬ ‫מעמד‬ ‫סובלים‬ ‫שממנה‬ ‫הדיור‬ ‫למצוקת‬.4.‫בפרויקט‬ ‫לכלול‬ ‫יש‬‫פינוי‬-‫בינוי‬‫עבור‬ ‫מגוון‬ ‫מחירים‬ ‫ובטווח‬ ‫שונים‬ ‫בגדלים‬ ‫דירות‬ ‫מגוון‬‫שונים‬ ‫דיירים‬.5.‫לצרכיהם‬ ‫הוותיקים‬ ‫הדיירים‬ ‫דירות‬ ‫את‬ ‫להתאים‬ ‫יש‬,‫החדשים‬ ‫לדיירים‬ ‫בניגוד‬ ‫שכן‬,‫הם‬‫אנונימיים‬ ‫קונים‬ ‫בגדר‬ ‫אינם‬,‫מוּ‬ ‫אנשים‬ ‫אלא‬‫הפרויקט‬ ‫ליזם‬ ‫כרים‬.6.‫גמישות‬ ‫מאפשרות‬ ‫שונים‬ ‫בגדלים‬ ‫דירות‬‫באופני‬‫הוותיקים‬ ‫לדיירים‬ ‫הפיצוי‬.‫לדוגמה‬:‫ניתן‬‫להם‬ ‫להציע‬ ‫יהיה‬‫גדולה‬ ‫אחת‬ ‫דירה‬ ‫במקום‬ ‫קטנות‬ ‫דירות‬ ‫שתי‬,‫שיאפשר‬ ‫מה‬‫להם‬‫להשכיר‬‫היחידות‬ ‫אחת‬ ‫את‬.7.‫לפינוי‬ ‫כמיועד‬ ‫כלשהו‬ ‫מתחם‬ ‫על‬ ‫שהוכרז‬ ‫מרגע‬-‫בינוי‬,‫נפס‬‫והפרטית‬ ‫הציבורית‬ ‫הנכונות‬ ‫קת‬‫הציבורי‬ ‫ובמרחב‬ ‫הקיימים‬ ‫במבנים‬ ‫להשקיע‬.‫מאחר‬‫ש‬‫יוצאות‬ ‫אינן‬ ‫התכניות‬ ‫מרבית‬ ‫כאמור‬‫לפועל‬,‫בחינה‬ ‫משום‬ ‫רצויה‬ ‫שאינה‬ ‫תוצאה‬ ‫מושגת‬:‫מתבצעת‬ ‫אינה‬ ‫עירונית‬ ‫התחדשות‬,‫מלאי‬‫גדל‬ ‫אינו‬ ‫הדירות‬,‫המתחם‬ ‫ומצב‬‫מתדרדר‬.‫לפיכך‬‫הציבורי‬ ‫המרחב‬ ‫תחזוקת‬ ‫כי‬ ‫להבטיח‬ ‫יש‬‫בתכנית‬ ‫תלות‬ ‫ללא‬ ‫יימשכו‬ ‫ופיתוחו‬.8.‫פינוי‬ ‫במתחם‬ ‫תושבים‬ ‫של‬ ‫רבות‬ ‫עשרות‬ ‫תוספת‬-‫מחייבת‬ ‫בינוי‬‫את‬ ‫להתאים‬‫שירותי‬ ‫היצע‬‫לתוספת‬ ‫הפתוחים‬ ‫והשטחים‬ ‫הציבור‬‫ה‬‫אוכלוסייה‬.‫נדרשת‬ ‫כך‬ ‫לשם‬‫המקומית‬ ‫הרשות‬‫לבחון‬‫הדיור‬ ‫יחידות‬ ‫מלאי‬ ‫של‬ ‫המיקום‬ ‫את‬‫המתוכנן‬,‫מספרן‬ ‫את‬‫מענה‬ ‫לתת‬ ‫יכולתה‬ ‫ואת‬‫לצר‬‫מכך‬ ‫הנגזרים‬ ‫הציבור‬ ‫כי‬.‫הפינוי‬ ‫בתכנית‬ ‫אלה‬ ‫לצרכים‬ ‫תכנוניים‬ ‫פתרונות‬ ‫לכלול‬ ‫חובה‬-‫עצמה‬ ‫בינוי‬,‫או‬ ‫חדשים‬ ‫ציבור‬ ‫מבני‬ ‫להקמת‬ ‫מהשטח‬ ‫חלק‬ ‫הקצאת‬ ‫יחייב‬ ‫הדבר‬ ‫אם‬ ‫גם‬‫פתוח‬ ‫ציבורי‬ ‫שטח‬ ‫לפיתוח‬.‫אלה‬ ‫תכנוניים‬ ‫פתרונות‬ ‫מתן‬ ‫בלי‬,‫איכות‬ ‫להציע‬ ‫יתאפשר‬ ‫לא‬‫בתחום‬ ‫שיתגוררו‬ ‫לתושבים‬ ‫סבירה‬ ‫חיים‬‫התכנית‬.9.‫פינוי‬ ‫פרויקט‬ ‫של‬ ‫ההיתכנות‬ ‫מידת‬-‫לקחת‬ ‫התושבים‬ ‫של‬ ‫בנכונותם‬ ‫רבה‬ ‫במידה‬ ‫תלויה‬ ‫בינוי‬‫חלק‬ ‫בו‬.‫כי‬ ‫חיוני‬ ‫כך‬ ‫לשם‬‫האוכלוסייה‬,‫הדירות‬ ‫בעלי‬ ‫שאינם‬ ‫השוכרים‬ ‫כולל‬,‫תשתתף‬‫תכנית‬ ‫של‬ ‫התכנון‬ ‫בתהליך‬‫פינוי‬-‫בינוי‬.‫ההחלטות‬ ‫בקבלת‬ ‫חלק‬ ‫ייקחו‬ ‫התושבים‬ ‫זה‬ ‫באופן‬‫יהי‬ ‫לא‬ ‫בתוצאה‬ ‫וחלקם‬‫בלבד‬ ‫ליידוע‬ ‫מוגבל‬ ‫ה‬.‫מועד‬ ‫מבעוד‬ ‫לשתפם‬ ‫יש‬,‫מסלול‬ ‫קביעת‬ ‫טרם‬‫ההתחדשות‬‫העירונית‬,‫להתחדשות‬ ‫האפשריות‬ ‫האלטרנטיבות‬ ‫כל‬ ‫לגבי‬ ‫אותם‬ ‫וליידע‬‫עירונית‬,‫לצרכיהם‬ ‫ביותר‬ ‫המתאימה‬ ‫האופציה‬ ‫לגבי‬ ‫בהחלטה‬ ‫להשתתף‬ ‫שיוכלו‬ ‫באופן‬.10.‫פינוי‬ ‫פרויקט‬ ‫של‬ ‫ההצלחה‬ ‫סיכויי‬-‫מש‬ ‫באופן‬ ‫גבוהים‬ ‫יהיו‬ ‫בינוי‬‫אם‬ ‫מעותי‬‫ו‬ ‫ההכנה‬‫ה‬‫הערכה‬‫באיש‬ ‫מלווה‬ ‫תהיה‬ ‫הרלוונטיים‬ ‫התכנון‬ ‫במוסדות‬ ‫תכנית‬ ‫כל‬ ‫של‬/‫התכנון‬ ‫מתחום‬ ‫מקצוע‬ ‫ת‬‫החברתי‬.‫איש‬/‫ת‬ ‫זה‬ ‫מקצוע‬ ‫ת‬/‫התכנון‬ ‫במוסד‬ ‫המקצועי‬ ‫מהצוות‬ ‫חלק‬ ‫יהיה‬,‫ותפקידו‬/‫ה‬‫יכלול‬:
  6. 6. ‫הקוא‬‫בנימין‬ ‫נחלת‬ ‫השגה‬ ‫בר‬ ‫לדיור‬ ‫ליציה‬75,‫ת‬"‫א‬65154,‫טלפון‬:03-5608185,‫פקס‬:03-5608165/ rona@acri.org.ilhttp://israelaffordablehousing.blogspot.com•‫פינוי‬ ‫לתכנית‬ ‫מסויים‬ ‫מתחם‬ ‫של‬ ‫ההתאמה‬ ‫מידת‬ ‫הערכת‬-‫בינוי‬,‫הרכב‬ ‫מבחינת‬‫האוכלוסי‬‫י‬‫במ‬ ‫ה‬‫ובסביבתו‬ ‫עצמו‬ ‫תחם‬.•‫וה‬ ‫הוותיקה‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫של‬ ‫התכנוניים‬ ‫צרכיה‬ ‫הגדרת‬‫להם‬ ‫לתת‬ ‫יש‬ ‫שבהן‬ ‫דרכים‬‫מענה‬.•‫הוותיקים‬ ‫הדיירים‬ ‫צרכי‬ ‫הטמעת‬,‫גם‬ ‫כמו‬‫האופן‬‫אזור‬ ‫של‬ ‫עתידו‬ ‫את‬ ‫רואים‬ ‫הם‬ ‫בו‬‫מגוריהם‬,‫המוצעת‬ ‫בתכנית‬.•‫ת‬‫י‬‫הבין‬ ‫בוועדה‬ ‫מקצועיים‬ ‫יועצים‬ ‫עם‬ ‫אום‬-‫משרדית‬,‫תקצוב‬ ‫על‬ ‫ממליצה‬ ‫אשר‬‫ה‬‫אותה‬ ‫המאשרת‬ ‫המחוזית‬ ‫בוועדה‬ ‫וכן‬ ‫תכנית‬.U‫פינוי‬ ‫במתחמי‬ ‫תכנון‬ ‫הליכי‬ ‫של‬ ‫רגולציה‬-‫בינוי‬‫לפינוי‬ ‫לתכנית‬-‫וה‬ ‫הסביבה‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫ניכרות‬ ‫השלכות‬ ‫בינוי‬‫יא‬‫של‬ ‫במגוריה‬ ‫קיצונית‬ ‫התערבות‬ ‫כוללת‬‫אוכלוסי‬‫י‬‫קיימת‬ ‫ה‬.‫בהתאם‬ ‫להיות‬ ‫צריך‬ ‫לאישורן‬ ‫הסטטוטורי‬ ‫ההליך‬ ‫כן‬ ‫על‬,‫של‬ ‫מעמיק‬ ‫הליך‬ ‫ולכלול‬‫שי‬‫הציבור‬ ‫תוף‬,‫התכנית‬ ‫היגוי‬ ‫משלב‬ ‫החל‬.‫כל‬ ‫כנגד‬ ‫מתריעים‬ ‫אנו‬‫נ‬‫י‬‫פינוי‬ ‫תכניות‬ ‫של‬ ‫אישורן‬ ‫את‬ ‫להאיץ‬ ‫סיון‬-‫בינוי‬,‫הרבה‬ ‫מורכבותן‬ ‫עקב‬‫והבנויה‬ ‫האנושית‬ ‫הסביבה‬ ‫על‬ ‫הקיצונית‬ ‫והשפעתן‬.‫הסותרים‬ ‫אופנים‬ ‫בשני‬ ‫כיום‬ ‫מקודמת‬ ‫כזו‬ ‫האצה‬‫זה‬ ‫את‬ ‫זה‬:‫האחד‬‫מציע‬‫ועדות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫לאישורן‬ ‫סמכות‬ ‫מתן‬‫הלאומי‬ ‫הדיור‬‫חוק‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫שהוקמו‬‫הווד‬"‫לים‬,‫האישור‬ ‫סמכויות‬ ‫של‬ ‫ריכוזיות‬ ‫ופירושו‬.‫השני‬‫מציע‬‫לוועדה‬ ‫האישור‬ ‫סמכויות‬ ‫העברת‬‫המקומית‬,‫אלה‬ ‫סמכויות‬ ‫ביזור‬ ‫ופירושו‬.‫כאמור‬,‫ובעייתיות‬ ‫מסובכות‬ ‫תכניות‬ ‫לאישור‬ ‫הצדקה‬ ‫אין‬‫התכנון‬ ‫מערכת‬ ‫עקיפת‬ ‫תוך‬ ‫כאלה‬‫הרגילה‬,‫התכ‬ ‫לחוק‬ ‫בכפוף‬ ‫הפועלת‬‫התשכ‬ ‫והבנייה‬ ‫נון‬"‫ה‬-1965,‫הודל‬ ‫באמצעות‬"‫ים‬.‫בנוסף‬,‫המקומיות‬ ‫הוועדות‬ ‫של‬ ‫הנוכחי‬ ‫בהרכבן‬‫החוק‬ ‫של‬ ‫הנוכחי‬ ‫ובמבנה‬,‫גם‬‫לו‬ ‫הצדקה‬ ‫אין‬‫ו‬‫הו‬ ‫שמספקות‬ ‫האיזונים‬ ‫מערכת‬ ‫על‬ ‫יתור‬‫ו‬‫המחוזיות‬ ‫עדות‬.‫ובראשונה‬ ‫בראש‬ ‫להתמקד‬ ‫התכנון‬ ‫מערכת‬ ‫על‬‫איכותן‬ ‫את‬ ‫להבטיח‬ ‫ובדרכים‬ ‫התכניות‬ ‫במהות‬.‫ה‬‫רוב‬‫ה‬‫בתכניות‬ ‫המובנים‬ ‫מהותיים‬ ‫כשלים‬ ‫בגלל‬ ‫מימוש‬ ‫לידי‬ ‫מגיע‬ ‫אינו‬ ‫אלה‬ ‫תכניות‬ ‫של‬ ‫מכריע‬)‫אשר‬‫זה‬ ‫במסמך‬ ‫פורטו‬(,‫אישור‬ ‫בהליכי‬ ‫כיום‬ ‫הקיימת‬ ‫הביורוקרטיה‬ ‫עקב‬ ‫ולא‬‫ן‬.‫כי‬ ‫להבטיח‬ ‫יש‬ ‫לפיכך‬‫פינוי‬ ‫תכניות‬ ‫אישור‬-‫איכותן‬ ‫בבקרת‬ ‫יותנה‬ ‫בינוי‬‫לאוכלוסי‬ ‫והתאמתן‬‫י‬‫ה‬‫ה‬‫וותיקה‬‫הקיים‬ ‫ולמרקם‬,‫שמ‬ ‫תוך‬‫והשיקולים‬ ‫האינטרסים‬ ‫כלל‬ ‫ובחינת‬ ‫איזון‬ ‫על‬ ‫ירה‬‫בדבר‬ ‫הנוגעים‬.‫יש‬‫לוודא‬‫הבאים‬ ‫בכלים‬ ‫שימוש‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫חברתית‬ ‫מבחינה‬ ‫ראויות‬ ‫יהיו‬ ‫שהתכניות‬:1.‫ראי‬‫י‬‫התכנון‬ ‫מרחב‬ ‫של‬ ‫רחבה‬ ‫ה‬,‫לרא‬ ‫בניגוד‬‫י‬‫המיועדים‬ ‫רחובות‬ ‫כמה‬ ‫או‬ ‫רחוב‬ ‫של‬ ‫מצומצמת‬ ‫יה‬‫לפינוי‬-‫בינוי‬.‫ראי‬‫י‬‫פ‬ ‫על‬ ‫הצפיפות‬ ‫פיזור‬ ‫תבטיח‬ ‫כזו‬ ‫ה‬‫יותר‬ ‫גדול‬ ‫עירוני‬ ‫שטח‬ ‫ני‬,‫אספקה‬ ‫גם‬ ‫כמו‬‫פתוחים‬ ‫ושטחים‬ ‫ציבור‬ ‫מבני‬ ‫של‬ ‫נאותה‬.2.‫בנושא‬ ‫ברורות‬ ‫הוראות‬ ‫קביעת‬‫כיום‬ ‫במתחמים‬ ‫שקיים‬ ‫הזול‬ ‫הדיור‬ ‫מלאי‬ ‫על‬ ‫שמירה‬,‫תוך‬‫יחידות‬ ‫הקצאת‬‫הקיים‬ ‫הציבורי‬ ‫הדיור‬ ‫מאגר‬ ‫על‬ ‫ושמירה‬ ‫השגה‬ ‫בר‬ ‫דיור‬‫בשכונה‬.‫עמידה‬‫לאי‬ ‫תנאי‬ ‫להיות‬ ‫צריכה‬ ‫אלו‬ ‫בהוראות‬‫התכנית‬ ‫שור‬‫לפינוי‬-‫בינוי‬.
  7. 7. ‫הקוא‬‫בנימין‬ ‫נחלת‬ ‫השגה‬ ‫בר‬ ‫לדיור‬ ‫ליציה‬75,‫ת‬"‫א‬65154,‫טלפון‬:03-5608185,‫פקס‬:03-5608165/ rona@acri.org.ilhttp://israelaffordablehousing.blogspot.com3.‫תכנית‬ ‫לאשר‬ ‫יהיה‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬‫פינוי‬-‫בינוי‬‫ויובטח‬ ‫ברור‬ ‫יהיה‬ ‫אשר‬ ‫עד‬‫למימושה‬ ‫זמנים‬ ‫לוח‬.4.‫הו‬ ‫האוכלוסיה‬ ‫של‬ ‫ולצרכיה‬ ‫הקיים‬ ‫למרקם‬ ‫שיותאם‬ ‫בינוי‬ ‫אופי‬ ‫קביעת‬‫ו‬‫תיקה‬,‫כדי‬‫תהליך‬ ‫למנוע‬‫ג‬ ‫של‬‫התושבים‬ ‫ודחיקת‬ ‫נטריפיקציה‬‫מגוריהם‬ ‫מאזור‬.U‫לסיכום‬U‫פ‬ ‫זה‬ ‫במסמך‬‫י‬‫רטנו‬‫בקצרה‬‫עיקרי‬ ‫את‬‫מדיניות‬ ‫לגבי‬ ‫תפיסתנו‬‫בישראל‬ ‫העירונית‬ ‫ההתחדשות‬.‫מומחי‬‫הקואליציה‬‫השגה‬ ‫בר‬ ‫לדיור‬‫להיפגש‬ ‫ישמחו‬‫איתכם‬‫ו‬‫ע‬ ‫בהרחבה‬ ‫עמכם‬ ‫לדון‬‫ל‬‫מטרות‬‫מדיניות‬ ‫של‬ ‫יה‬‫עירונית‬ ‫להתחדשות‬‫ו‬‫ה‬ ‫על‬‫כלים‬‫להשגתן‬.‫רב‬ ‫בכבוד‬,‫פדן‬ ‫יעל‬ ‫אדריכלית‬,‫עמותת‬"‫במקום‬"–‫אדריכלים‬‫ת‬ ‫זכויות‬ ‫למען‬‫כנון‬.‫השגה‬ ‫בר‬ ‫לדיור‬ ‫הקואליציה‬ ‫חברי‬ ‫בשם‬‫העתקים‬:‫ח‬"‫כ‬‫כהן‬ ‫מאיר‬,‫החברתיים‬ ‫והשירותים‬ ‫הרווחה‬ ‫שר‬‫לוקר‬ ‫הראל‬ ‫מר‬,‫מנכ‬"‫הממשלה‬ ‫ראש‬ ‫משרד‬ ‫ל‬‫צרפתי‬ ‫יגאל‬ ‫מר‬,‫מנכ‬"‫הפנים‬ ‫משרד‬ ‫ל‬‫הרשקוביץ‬ ‫גל‬ ‫מר‬,‫האוצר‬ ‫במשרד‬ ‫התקציבים‬ ‫על‬ ‫הממונה‬‫ליברמן‬ ‫בנצי‬ ‫מר‬,‫ישראל‬ ‫מקרקעי‬ ‫רשות‬ ‫מנהל‬‫גב‬‫בינת‬‫שוורץ‬,‫הפנים‬ ‫במשרד‬ ‫התכנון‬ ‫מינהל‬ ‫מנהלת‬‫יוג‬ ‫מר‬‫קנדל‬ ‫ין‬,‫לכלכלה‬ ‫הלאומית‬ ‫המועצה‬ ‫ראש‬‫בר‬ ‫לדיור‬ ‫הקואליציה‬-‫בישראל‬ ‫השגה‬‫ואקדמיים‬ ‫חברתיים‬ ‫גופים‬ ‫מונה‬,‫זכויות‬ ‫בקידום‬ ‫העוסקים‬‫והתכנון‬ ‫המשפט‬ ‫בתחום‬ ‫האדם‬,‫ופתרונות‬ ‫ציבורית‬ ‫מודעות‬ ‫לקדם‬ ‫משותפת‬ ‫כמטרה‬ ‫להם‬ ‫שמו‬ ‫אשר‬‫הדי‬ ‫למצוקת‬‫יד‬ ‫ובהישג‬ ‫נאות‬ ‫לדיור‬ ‫אדם‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫ולזכותו‬ ‫בישראל‬ ‫ור‬.‫הקואליציה‬ ‫לבלוג‬ ‫היכנסו‬ ‫נוספת‬ ‫לקריאה‬:http://israelaffordablehousing.blogspot.comU12T/U12T

×