Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

דף עדכון 2 רכישת דירה ציבורית - ינואר 2013

3,393 views

Published on

 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/39mQKz3 ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/39mQKz3 ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

דף עדכון 2 רכישת דירה ציבורית - ינואר 2013

 1. 1. ‫פונים נכבדים,‬ ‫3102/20/91‬ ‫רכישת דירה ציבורית - מינואר 3102 – עדכון מס 2‬‫עובר ל- 31.1.1 פרסמנו דף מידע, אודות רכישת הדירות הציבורית בהתאם להוראות‬‫חוק הדיור הציבורי )זכויות רכישה(, התשנ"ח – 8991, על פי ההנחות שנכנסו לתוקפן ב-‬ ‫31.1.1.‬‫פונים רבים, פעלו לפי עצתנו, בדף המידע, ופנו בכתב לחברות הדיור הציבורי ובקשו‬ ‫לרכוש הדירות בהנחות הקבועות בחוק.‬‫חברות הדיור הציבורי, השיבו לפונים, כי אין שינוי במדיניות מכירת הדירות ואלו ימכרו‬ ‫ללא הנחה אלא במחירי השוק החופשי.‬‫ימים מספר לפני הבחירות, מפלגת "מרץ" יחד עם כמה מדיירי הדיור הציבורי, עתרו‬‫לבית המשפט הגבוה לצדק כנגד משרד השיכון - "מדוע לא נמכרות הדירות בהנחות על‬ ‫פי הוראות החוק". ) בג"צ 31/915 מפלגת מרצ ואח נ שר השיכון(.‬ ‫כלומר, בית המשפט הגבוה לצדק עתיד להכריע האם המדינה תמכור את הדירות‬ ‫בהנחות או לא.‬‫מאחר ובית משפט עתיד לקבוע האם המדינה חייבת למכור הדירות למי שפנה‬ ‫– האם צריך לעשות משהו ולפעול כדי להגדיל את סיכוי רכישת הדירה‬ ‫בהנחות שנקבעו בחוק?‬‫אנו ממליצים לפונים להגיב על מכתב דחיית בקשתם, במכתב תגובה שיבהיר לחברות‬‫המשכנות ולמשרד השיכון כי לא מקובלת עליהם תשובת הדחייה והם עומדים על‬‫בקשותיהם לרכוש הדירה בהתאם להנחות הקבועות בחוק, והם ממתינים להכרעת בית‬ ‫המשפט בעניין, ובהתאם להכרעה ירצו לממש את זכותם.‬
 2. 2. ‫לנוחיותכם הכנו מכתב דוגמא.‬ ‫מדוע חשוב להגיב בכתב לתשובת הדחייה, במיוחד, אם לא מתכוונים לפנות‬ ‫לבית משפט?‬‫כדי לשמור על האפשרות בעתיד לרכוש הדירה בהנחות, בהתאם למה שייפסוק בית‬‫משפט, באופן שלא יוכלו לסרב לבקשתכם, בטענה שלא פניתם לבית משפט ולכן אתם‬‫לא זכאים. במכתב זה אתם מודיעים כי בחרתם בשלב זה שלא לפנות לבית משפט ואתם‬ ‫מודיעים שאתם ממתינים לתוצאת פסק הדין בעתירת "מפלגת מרצ".‬ ‫האם מה שיפסוק בית המשפט הגבוה לצדק ישפיע על הזכות שלי לרכוש‬ ‫הדירה?‬‫לא ניתן כיום בוודאות לדעת ולהבטיח, כי אם בית המשפט יפסוק, שחובה על המדינה‬‫למכור הדירות בהנחות על פי החוק, הפסיקה תחול על כלל דיירי הדיור הציבורי או על‬‫כלל הפונים שפנו בכתב וביקשו לרכוש הדירות מ- 31.1.1, או אך ורק על דיירים‬ ‫ספציפיים שפנו לבית המשפט וביקשו לרכוש הדירות.‬‫מה עוד ניתן לעשות כדי להגדיל הסיכוי לממש הזכות רכישת הדירה בעתיד?‬ ‫כל דייר שפנה לחברה לדיור ציבורי בבקשה לרכוש הדירה ובקשתו נדחתה – רשאי‬ ‫לפנות לבית משפט על מנת לוודא שזכותו לרכוש הדירה בהתאם לבקשתו תישמר.‬ ‫במי ניתן להיעזר על מנת לפנות לבית משפט המתאים?‬ ‫פונים הזכאים לסיוע משפטי )משפחות או יחידים המתקיימים משכר נמוך או מתקיימים‬ ‫מקצבאות(, יכולים לפנות ללשכה לסיוע משפטי הקרובה לאיזור מגוריהם.‬‫פונים שאינם זכאים לסיוע משפטי, יכולים להיעזר בעורכי דין, שלא מטעם הלשכה לסיוע‬ ‫משפטי.‬
 3. 3. ‫מכתב דוגמא:‬‫לוגו של ארגון מלווה‬‫תאריך: _____________‬ ‫לכבוד:‬ ‫מנכ"ל חברת פרזות – חברה ממשלתית עירונית לשיכון ירושלים בע"מ‬ ‫רח ירמיהו פינת צבי‬ ‫ירושלים 22019‬ ‫או‬ ‫עמידר החברה הלאומית לשיכון ולדיור בישראל בע"מ‬ ‫רח יפו 71‬ ‫ירושלים 14149‬ ‫או‬ ‫חברת דיור ציבורי אחרת‬ ‫א.ג.נ,‬ ‫הנדון: תגובה לדחיית הבקשה לרכישת הדירה על פי ההנחות הקבועות בחוק הדיור‬ ‫הציבורי )זכויות רכישה( התשנ"ח – 8991‬ ‫)ס"ח 9861, עמ 2, פורסם בתאריך 89.01.92(‬ ‫)ס"ח תשע"א מס 1722 מיום 1102.1.6 עמ 291 - תיקון מס 5 בסעיף 35 לחוק המדיניות הכלכלית לשנים‬ ‫1102 ו-2102 )תיקוני חקיקה(, תשע"א-0102(‬‫1. בתאריך ____________ פנינו אליכם וביקשנו לרכוש את הדירה הציבורית בה אנו‬‫מתגוררים על פי הוראות חוק הדיור הציבורי ) זכויות רכישה( התשנ"ח – 8991,‬ ‫בהתאם להוראות החוק כפי שנכנס לתוקף ב- 31.1.1.‬‫2. בתאריך ___________ השבתם לנו, כי אין שינוי במדיניות מכירת הדירות וכי‬ ‫הדירה לא תמיכר לנו בהנחה אלא במחירה בשוק החופשי.‬‫3. אנו איננו מקבלים את תשובתכם. אין מדובר במדיניות, אלא בהוראות חוק שעליכם‬ ‫לכבד ולקיים.‬‫4. אנו עומדים על בקשתנו כי בהתאם להוראות החוק אנו זכאים לרכוש הדירה‬ ‫בהנחות.‬‫5. מאחר והובא לידיעתנו כי בית המשפט הגבוה לצדק ידרש לשאלה "מדוע המדינה‬‫אינה מקיימת את הוראות חוק הדיור הציבורי )זכויות רכישה( התשנ"ח – 8991, כפי‬‫שנכנס לתוקפו ב- 31.1.1" כשידון בבג"צ 31/915 מפלגת מרצ ואחרים נ שר‬ ‫השיכון, אנו ממתינים לתוצאת פסק הדין.‬
 4. 4. ‫6. בהתאם לתוצאת פסק הדין אנו דורשים כי תאפשרו גם לרכוש הדירות בהנחות‬ ‫הקבועות בחוק כפי שנכנס לתוקף ב – 31.1.1.‬ ‫בכבוד רב,‬ ‫___________‬ ‫פניה זו נכתבה בליווי ___________החברים בפורום הדיור הציבורי‬ ‫העתק: מר ישראל שוורץ, מנהל אגף איכלוס, משרד הבינוי והשיכון ת.ד. 01181, ירושלים.‬

×