Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Likovna kultura 38

159 views

Published on

Komuniciranje i vizuelna komunikacija

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Likovna kultura 38

 1. 1. КомуницирањеКомуницирање појам и облиципојам и облици 124.03.17
 2. 2. КомуникацијаКомуникација Темељ сваке људске интеракције У пословним круговима је приоритет 224.03.17
 3. 3. ......оо комуникацијикомуникацији Процес преношења поруке од једне особе до друге (Weick i Browning, 1986) Успјешна комуникација – тачно примљен садржај и значење које је одредио пошиљалац. 3 СЛАЊЕСЛАЊЕ ПРИМАЊЕПРИМАЊЕ ИНТЕРПРЕТАЦИЈАИНТЕРПРЕТАЦИЈА ПРИМАЊЕПРИМАЊЕ ИНТЕРПРЕТАЦИЈАИНТЕРПРЕТАЦИЈА СЛАЊЕСЛАЊЕ информације информације ШУМОВИШУМОВИШУМОВИШУМОВИ 24.03.17
 4. 4. ОблициОблици комуникацијекомуникације УСМЕНА ПИСАНА НЕВЕРБАЛНА 424.03.17
 5. 5. УСМЕНАУСМЕНА КОМУНИКАЦИЈАКОМУНИКАЦИЈА ПРЕДНОСТИ повратна информација провера разумијевања код разговора лицем у лице нема технологије НЕДОСТАЦИ не размишља се довољно о поруци подложност шумовима заборављање нема трајног трага 524.03.17
 6. 6. ПИСАНАПИСАНА КОМУНИКАЦИЈАКОМУНИКАЦИЈА ПРЕДНОСТИ више се размишља постоји трајни траг пошиљалац прикупља информације примаоц има више времена за прераду информације. НЕДОСТАЦИ одузима доста времена за писање потребно више времена за примање одговора везана за технологију 624.03.17
 7. 7. НЕВЕРБАЛНАНЕВЕРБАЛНА КОМУНИКАЦИЈАКОМУНИКАЦИЈА ИЗРАЗИ ЛИЦА, ПОГЛЕД, ГЕСТЕ, ТОН ГЛАСА, ПРОСТОРНО ПОНАШАЊЕ, ИЗГЛЕД (ОДЕЋА)…. више од 70% комуникације - невербално 724.03.17
 8. 8. ПримјерПримјер 824.03.17
 9. 9. КакоКако препознатипрепознати невербалненевербалне сигналесигнале  ПРИХВАТАЊЕ  Нагиб тијела – према говорнику  Лице – осмијех, опуштено лице, контакт очима  Глас – позитиван тон  Руке – опуштене отворене, чврст стисак, воде биљешке  Ноге – прекрштене или не прекрштене према говорнику ОПРЕЗ  одод саговорникасаговорника, желижели дада побјегнепобјегне  маломало експресијеекспресије,, безбез контактаконтакта очимаочима,,  неутраланнеутралан тонтон гласагласа,, безбез питањапитања  напетенапете ии прекрштенепрекрштене,, уу покретупокрету,, слабслаб стисакстисак  уу покретупокрету илиили прекрштенепрекрштене,, алиали одод саговорникасаговорника 924.03.17
 10. 10. КАКОКАКО ПРЕПОЗНАТИПРЕПОЗНАТИ НЕВЕРБАЛНЕНЕВЕРБАЛНЕ СИГНАЛЕСИГНАЛЕ 10 НЕСЛАГАЊЕНЕСЛАГАЊЕ НАГИБНАГИБ ТИЈЕЛАТИЈЕЛА ЛИЦЕЛИЦЕ ГЛАСГЛАС РУКЕРУКЕ НОГЕНОГЕ одод говорникаговорника,, желижели побјећипобјећи напетонапето,, намрштенонамрштено,, безбез контактаконтакта очимаочима,, изразизраз љутњељутње,, негативаннегативан тонтон гласагласа напетенапете,, прекрштенепрекрштене нана грудимагрудима,, шакешаке стиснутестиснуте,, покретпокрет неодобравањанеодобравања прекрштенепрекрштене одод саговорникасаговорника 24.03.17
 11. 11. КакоКако бољебоље невербалноневербално комунициратикомуницирати?? 1.1. водитеводите рачунарачуна оо личномличном -- социјалномсоцијалном просторупростору слојевислојеви личногличног социјалногсоцијалног просторапростора додо 4545 цмцм –– интимнаинтимна удаљеностудаљеност-- можеможе изазватиизазвати нелагодностнелагодност додо 11 мм –– личналична удаљеностудаљеност –– комуникацијакомуникација саса пријатељимапријатељима 1124.03.17
 12. 12. додо 3.53.5 мм –– социјалнасоцијална удаљеностудаљеност ((комуникацијакомуникација саса непознатиманепознатима)) одод 3.53.5 мм даљедаље –– јавнајавна удаљеностудаљеност ((јавнијавни наступинаступи)) -- близинаблизина сесе можеможе ублажитиублажити физичкомфизичком препрекомпрепреком,, нпрнпр.. столомстолом измеђуизмеђу саговорникасаговорника,, алиали нагињањенагињање једнеједне особеособе наднад стосто тото поништавапоништава -- препоручујепрепоручује сесе сједењесједење изаиза суседнихсуседних странастрана столастола 1224.03.17
 13. 13. 2.2. ОбуцитеОбуците сесе прикладноприкладно управљањеуправљање утискомутиском:: -- нећетенећете иматиимати другудругу приликуприлику оставитиоставити првипрви утисакутисак!! -- окренитеокрените лицелице премапрема особиособи којојкојој сесе обраћатеобраћате -- пазитепазите нана експресијуекспресију лицалица -- смјешитесмјешите сесе -- контактирајтеконтактирајте очимаочима -- нини превишепревише -- нини премалопремало -- ускладитеускладите вербалневербалне ии невербалненевербалне знаковезнакове -- пазитепазите нана паравербалнупаравербалну комуникацијукомуникацију -- бојубоју гласагласа,, паузепаузе ии нагласкенагласке 1324.03.17
 14. 14. ...... оо комуникацијикомуникацији Који се проценат ваше дневне комуникације односи на слушање__ %, читање__%, писање__%, говор__% (укупно 100%)? истраживања показују да људска дневна комуникација укључује просјечно 40% слушања, 15% читања, 10% писања, 35% говора 1424.03.17
 15. 15. НИВОНИВО КОМУНИКАЦИЈЕКОМУНИКАЦИЈЕ ИНТРАПЕРСОНАЛНА КОМУНИКАЦИЈА – “разговор са самим собом” ИНТЕРПЕРСОНАЛНИ НИВО – комуникација између двије или више особа МУЛТИПЕРСОНАЛНА РАЗИНА – комуникација унутар групе или између група МАСОВНА - са великим бројем људи путем масовних медија (маса је хетерогена- разноврсна, неједнака) 1524.03.17
 16. 16. ФУНКЦИЈЕФУНКЦИЈЕ КОМУНИКАЦИЈЕКОМУНИКАЦИЈЕ преношење информације доношење одлука додјела радних задатака постизање разумијевања развој односа продаја 1624.03.17
 17. 17. ХВАЛА ЗА ПАЖЊУ !ХВАЛА ЗА ПАЖЊУ ! 1724.03.17
 18. 18. Визуелна комуникацијаВизуелна комуникација Психолошко и социолошко дјеловање знакова 24.03.17 18
 19. 19. КомуникацијаКомуникација Комуникација је увијек активност одређеног организма Комуникација се не одвија само међу живим бићима Способност сакупљања и обраде информација посједује сваки организам Огледа се у способности преношења и саопштавања одређеног садржаја 24.03.17 19
 20. 20. КомуницирањеКомуницирање Комуникација код људи није само пуко упућивање саопштења Комуникацију чини и невербални облици-гестикулација-положај тијела или израз лица Најкраће речено комуникација је интеракција путем знакова 24.03.17 20
 21. 21. Одлике комуникацијеОдлике комуникације Представља интеракцију међу јединкама гдје једна јединка утиче на понашање друге Однос се остварује тако што једна јединка намјерно или ненамјерно емитује надражаје које за другу представљају знакове 24.03.17 21
 22. 22. Пренос и тумачење знаковаПренос и тумачење знакова Комуникација се одвија преко знакова Надражај (знак) изазива нечију реакцију и дјелује на понашање јединке или више јединки Дјеловање знакова је посредан начин указивања на нешто,стоји умјесто нечега и изазива одређену активност- има симболично значење 24.03.17 22
 23. 23. Најчешћи знаковиНајчешћи знакови Цртежи Схеме Изрази лица Положај тијела Крици Мириси 24.03.17 23
 24. 24. Основна подјела знаковаОсновна подјела знакова Природни – спонтани израз лица и положај тијела Вјештачки – симболи,слова, бројеви, хемијске формуле, ријечи, цртежи… 24.03.17 24
 25. 25. ФункцијеФункције Функција репрезентовања, коју имају симболи Експресивну функцију, коју имају сигнали 24.03.17 25
 26. 26. СимболиСимболи Су знакови који се користе за означавање ствари, односа, идеја, доживљаја и других садржаја којих смо свјесни и они представљају носиоце значења Најважнији симболи које користе људи су ријечи 24.03.17 26
 27. 27. СигналиСигнали Представљају израз унутрашњег стања организма (афективна стање или потреба) Могу представљати и реално стање трајне карактеристике особе (црте личности) Сигнали се јављају ненамјерно и спонтано 24.03.17 27
 28. 28. Темељи комуникацијеТемељи комуникације На овим двјема функцијама знакова се заснива комуникација Основна им је функција преношење информација Информација је најчешће намјерно емитовање поруке, односно саопштавање садржаја поруке помоћу симбола (ријечи) 24.03.17 28
 29. 29. Врсте комуникацијеВрсте комуникације Сигнална и симболичка Вербална и невербална Гласовна и негласовна (код људи и животиња) Једносмјерна и интеракцијска (узајамна) Интерпесонална и интраперсонална 24.03.17 29
 30. 30. Опасности које пријетеОпасности које пријете Психолошке методе и утицаји су дејства којима се боље објашњава важност у спектру дејстава на психу. Психолошка манипулација је облик дјелатности међу појединцима или групама где се употребљавају средстава с директним или индиректним утицајем на човека (јединку). 24.03.17 30
 31. 31. Психолошке манипулацијеПсихолошке манипулације Од почетка писане историје, забиљежено је да су ове методе коришћене да би се манипулисало психом, а можемо претпоставити да су постојале и раније.  Циљ физичке и хемијске манипулације је постизање утицаја на човјекову психу. 24.03.17 31
 32. 32. Инструменти манипулацијеИнструменти манипулације Инструменти манипулисања могу бити сви видови комуникације међу људима, а њихови развојни облици(штампа, радио, ТВ, Интернет) само отварају нове путеве утицаја, што никако није смањило важност директног утицаја у односима међу људима (у директној комуникацији). 24.03.17 32
 33. 33. Границе, дјеловање и циљГранице, дјеловање и циљ Психолошка манипулација нити познаје нити препознаје границе, она једино мијења симболе-знакове. То је трајно дјеловање на свјесну дјелатност, осјећања, вољу и понашање, с настојањем да се промијене мисли, идеје, жеље, наде и дјелатност према жељи манипулатора. Коначни циљ је, наравно, свијет по жељи манипулатора.  24.03.17 33
 34. 34. ХВАЛАХВАЛА ЗЗА ПАЖЊУ !А ПАЖЊУ ! 24.03.17 34
 35. 35. Komunikacijske vještineKomunikacijske vještine Persuazivna komunikacija 3524.03.17
 36. 36. PERSUAZIJAPERSUAZIJA  proces uvjeravanja, odnosno nagovaranja osobe/osoba na usvajanje određenih stavova, uvjerenja i vrijednosti, kao i na određeno ponašanje  uključuje različite postupke, od ličnog uvjeravanja (“1 na 1”), preko propagandih poruka (ekonomskih, političkih, ...), do složenih kampanja i društvenih akcija. 3624.03.17
 37. 37. PERSUAZIJAPERSUAZIJA OSMIŠLJAVANJE UVJERAVAJUĆE PORUKE podrazumjeva odgovore na brojna pitanja: Prezentirati u poruci činjenice i brojeve? Ciljati porukom na emocije ljudi? Koristiti neku privlačnu, slavnu osobu? 3724.03.17
 38. 38. PERSUAZIJAPERSUAZIJA Socijalno-psihološko istraživanje persuazivne komunikacije započinje sa YALE PRISTUPOM PROMJENE STAVA ispituje uslove u kojima je najvjerovatnije da će ljudi promijeniti svoje stavove kao odgovor na persuazivne poruke 3824.03.17
 39. 39. YALE PRISTUP PROMJENI STAVAYALE PRISTUP PROMJENI STAVA Persuaziji se pristupa kao obliku komunikacije i u razmatranju djelotvorne persuazije polazi od osnova komunikacijskog procesa: •       IZVOR šalje •       PORUKU (misli i/ili osjećaji) putem •       KANALA (slušnog, vidnog, olfaktornog (mirisnog), taktilnog, ukusa) do •       PRIMAOCA 3924.03.17
 40. 40. YALE PRISTUP PROMJENI STAVAYALE PRISTUP PROMJENI STAVA Djelotvornost persuazivne komunikacije zavisi od:  KO kaže (IZVOR)  ŠTA kaže (PORUKA)  KAKO kaže (KANAL)  KOME kaže (PRIMAOC) 4024.03.17
 41. 41. HVALA ZA PAŽNJUHVALA ZA PAŽNJU!! 4124.03.17
 42. 42. ELEMENTI PERSUAZIVNEELEMENTI PERSUAZIVNE KOMUNIKACIJEKOMUNIKACIJE 4224.03.17
 43. 43. IZVOR ili POŠILJAOCIZVOR ili POŠILJAOC  Uvjerljivost uvjerljivi pošiljaoci su oni koje percipiramo kao stručne i vjerodostojne ◦ stručni izvori (osobe ili institucije) ◦ ljudi koji ne oklijevaju dok govore, ◦ koji govore brzo, ◦ koji gledaju slušaoca ravno u oči, ◦ koji zagovaraju poziciju suprotnu svojim vlastitim interesima (ne atribuira se interesu nego istini)  Privlačnost ◦ ljudi koji su fizički privlačni ◦ koji su slični primaocima poruke ◦ popularne javne osobe 4324.03.17
 44. 44. PORUKAPORUKA Upotreba emocija povezivanje poruke sa pozitivnim osjećanjima povezivanje poruke sa umjerenim strahom za rješenje koji se nudi Udaljenost poruke od stava uspješnija je poruka koja je manje udaljena ako primaoc do sada nije imao stav može se zagovarati udaljenija pozicija, nego ako je imao suprotni stav 4424.03.17
 45. 45. PORUKAPORUKA Jednostrana poruka  kad znamo da je poruka u skladu sa stavovima primaoca  kad primaoci nisu svjesni suprotnih argumenata  kad znamo da primaoc neće kasnije slušati i stavove opozicije Obostrana poruka  kad se radi o zahjtevnijim i sofisticiranijim primaocima  kad poruka nije u skladu sa stavovima primaoca Primarnost ili recentnost  argumenti prezentirani ranije imaju veći uticaj, zato je bolje prvo prezentirati onu stranu poruke koja je u skladu s preferiranom pozicijom  kad postoji vremenski razmak između dvije strane poruke gubi se uticaj ranijih informacija, a posljednje informacije su još sveže u pamćenju (bolje je biti zadnji govornik!) 4524.03.17
 46. 46. KOMUNIKACIJSKI KANALKOMUNIKACIJSKI KANAL Aktivno ili pasivno primanje poruke stavovi nastali iz direktnog iskustva su čvršći od onih koji su stečeni pasivno preko persuazivne poruke Lično primanje poruke komunikacija licem u lice ima najveći uticaj Mediji uspešni su kad se radi o manje važnim ili nepoznatim temama komunikacija u 2 koraka (Katz, 1957): MEDIJI → POZNAVAOC → PRIMAOC 4624.03.17
 47. 47. PRIMAOCIPRIMAOCI O čemu misle dok primaju poruku upozorenje da se želi promijeniti njihovo mišljenje smanjuje uspješnost persuazije odvraćanje pažnje povećava uspješnost persuazije Raspoloženje dobro raspoloženje povećava uspješnost, ali smanjuje želju za analizom argumenata Dob primaoca stavovi mlađih ljudi su manje stabilni, pa je na mlađe lakše persuazivno djelovati 4724.03.17
 48. 48. PRIMAOCIPRIMAOCI Inteligencija manje inteligentni će biti više pod uticajem poruke inteligentniji obraćaju pažnju na kvalitet argumenata Samopoštovanje ljudi nižeg samopoštovanja će biti više pod uticajem poruke Uključenost (interes) veća je vjerovatnost da će visoko uključeni (zainteresovani) primaoci biti pod uticajem kvaliteta argumenata Analitička orjentacija veći uticaj kvaliteta argumenata 4824.03.17
 49. 49. Principi persuazijePrincipi persuazije PRINCIP KONTRASTA kada upoređujemo dvije stvari koje su relativno različite jedna od druge, a blizu su, percipiramo veću razliku nego ako ih gledamo odvojeno pr. prvo odelo košta 200 KM, a drugo 170 KM 4924.03.17
 50. 50. PrincipiPrincipi PRINCIP RECIPROCITETA Kada nam neko ponudi nešto, čak i ako je to male vrijednosti, u nama se odmah pojavi želja da na neki način uzvratimo (protivusluga). 5024.03.17
 51. 51. PrincipiPrincipi PRINCIP KOHERENTNOSTI Kada se zauzme stav o nečemu ili se obavežemo, trudimo se da branimo postupke i stavove čak i ako postanu suprotni našim interesim interesima. Primjer: pokloni u različitim prilikama 5124.03.17
 52. 52. PrincipiPrincipi PRINCIPI KONFORMIZMA Brojne osobe pokazuju tendenciju usklađivanja ponašanja sa onima koje smatraju sebi sličnima. 52 Prema nekim procjenama 85% osoba su konformisti, 5% antikonformisti, a ostali nisu ni jedno ni drugo (Hogan, 1998). 24.03.17
 53. 53. PrincipiPrincipi PRINCIP USKLAĐENOSTI Lakše prihvaćamo zahtjeve koji nam dolaze od osoba koje su nam simpatične i s kojima se odmah osjećamo ugodno. 5324.03.17
 54. 54. PrincipiPrincipi PRINCIP AUTORITETA Postoji velika spremnost izvršavanja do krajnjih granica zahtjeve i zapovijedi koje dolaze od nekog autoriteta. 5424.03.17
 55. 55. PrincipiPrincipi PRINCIP POMANJKANJA Prilike nam izgledaju mnogo poželjnije ako je njihova količina ograničena. 55 Ponuda vredi samo još 3 dana Popust do isteka zaliha Ne bih ti to smio reći, ali čuo sam da će sljedeće nedjelje skočiti cijena …. 24.03.17
 56. 56. Instrumenti persuazivneInstrumenti persuazivne komunikacijekomunikacije VJEŠTO POSTAVLJENA PITANJA Potrebno je utvrditi vrijednosti pojedinca kako bi dali pravu ponudu. Što je za vas najvažnije? ……. u nekom odnosu? ……. u poslu? ……. u vašoj odluci da kupite novu kuću? 5624.03.17
 57. 57. …… instrumentiinstrumenti “MOĆNE” RIJEČI: Ime – Andrea, kako bi bilo da do sutra sastavimo izvještaj? Molim i hvala – Molim vas, javite mi čim prije šta ste odlučili o …. Kako – Kako biste ostvarili što bolji profit, neophodno je … 5724.03.17
 58. 58. …… instrumentiinstrumenti Druge riječi: dobrobit, zdravlje, radost, tačno, poboljšati, uzbudljivo, profit, zabavno, zaslužiti, otkriće, ljubav, sloboda, prednost, vrijednost, rezultati, novo, lako, povjerenje, novac, moć, garancija, istina, vitalno, investicija, udobnost, dokazano, mogućnost, rast … 5824.03.17
 59. 59. HVALA ZA PAŽNJUHVALA ZA PAŽNJU!! 5924.03.17

×