ข้อมูลบุคลากร และการบริหาร

257 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
257
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ข้อมูลบุคลากร และการบริหาร

 1. 1. ผู้บริหารสถานศึกษา นายประมวล แสงแสน วุฒิการศึกษา คบ.การบริหารการศึกษา ดารงตาแหน่งที่โรงเรียนนี้ ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน รองผู้บริหารสถานศึกษา นายทานง ลามี วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา การบริหารการศึกษา ตารางที่ 1 ทาเนียบผู้บริหารสถานศึกษา ที่ ชื่อ-สกุล ตาแหน่ง วันเดือน ปีที่มา ดารง ตาแหน่ง วัน เดือนปี ที่ย้าย ออก ย้ายไป โรงเรียน 1 นายประจักษ์ รัตนกาญจน์ ครูใหญ่ 2502 2507 - 2 นายเอ็ด ทีบุญมา ครูใหญ่ 2507 2509 - 3 นายประเสริฐ ทองเต็ม อาจารย์ ใหญ่ 2509 2527 - 4 นายสมใจ เขมะ ปัญญา อาจารย์ ใหญ่ 2527 2529 เกษียณอายุ ราชการ 5 นายวชิระ หาญ ประโคน อาจารย์ ใหญ่ 2529 2535 เกษียณอายุ ราชการ 6 นายสมใจ เขมะ ปัญญา ผู้อานวย การ 2535 2551 เกษียณอายุ ราชการ 7 นายประมวล แสง แสน ผู้อานวย การ 2551 ถึง ปัจจุบัน
 2. 2. โครงสร้างการบริหารงานทั้ง 4 งานดังนี้ การบริหาร วิชาการ การบริหาร งบประมาณ การบริหาร บุคคล การบริหารทั่วไป 1.การพัฒนา หลักสูตร สถานศึกษา 2.การพัฒนา กระบวนการ เรียนรู้ 3.การวัดผล ประเมินผลและ เทียบโอนผลการ เรียน 4.การวิจัยเพื่อ พัฒนาคุณภาพ การศึกษา 5.การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมแล 1.การจัดทา และเสนอขอ งบประมาณ 2.การจัดสรร งบประมาณ 3.การ ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน ผลการใช้เงิน และ ผลการ ดาเนินงาน 4.การระดม 1.การ วางแผน อัตรากาลัง และกาหนด ตาแหน่ง 2. การสรร หาและการ บรรจุแต่งตั้ง 3. การ เสริมสร้าง ประสิทธิภาพ ใน การปฏิบัติ ราชการ 4.วินัยและ 1.การดาเนินงาน ธุรการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน 2.งานเลขานุการ คณะกรรมการ สถานศึกษาขั้น พื้นฐาน 3.การพัฒนาระบบ และเครือข่ายข้อมูล สารสนเทศ 4.การประสานและ พัฒนาเครือข่าย การศึกษา 5.การจัดระบบการ บริหารและพัฒนา การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล การบริหารทั่วไป โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ ผู้อานวยการโรงเรียน (นายประมวลแสงแสน) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 3. 3. เทคโนโลยีทาง การศึกษา 6.การพัฒนาแหล่ง เรียนรู้ 7.การนิเทศ การศึกษา 8.การแนะแนว การศึกษา 9.การพัฒนาระบบ การประกัน คุณภาพภายใน สถานศึกษา ทรัพยากรและ การลงทุนเพื่อ การศึกษา 5.การบริหาร การเงิน 6.การบริหาร บัญชี 7. การบริหาร พัสดุและ สินทรัพย์ การรักษา วินัย 5.การออก จากราชการ องค์กร 6.งานเทคโนโลยี สารสนเทศ 7.การส่งเสริม สนับสนุนด้าน วิชาการ งบประมาณ บุคลากร และ บริหารทั่วไป 8.การดูแลอาคาร สถานที่และ สภาพแวดล้อม 9.การจัดทาสาสา มะโนผู้เรียน โครงสร้างการบริหารงานทั้ง 4 งาน (ต่อ) การบริหาร วิชาการ การบริหาร งบประมาณ การบริหาร บุคคล การบริหารทั่วไป 10.การส่งเสริม ความรู้ด้าน วิชาการและชุมชน 11.การประสาน ความร่วมมือ ในการพัฒนา วิชาการกับ สถานศึกษาอื่น 12.การส่งเสริม 10.การรับนักเรียน 11.การส่งเสริมและ ประสานงาน การศึกษา ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 12.การระดม ทรัพยากรเพื่อ การศึกษา
 4. 4. และสนับสนุนงาน วิชาการแก่ บุคลากร งาน ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่จัด การศึกษา 13.งานส่งเสริมงาน กิจการนักเรียน 14.การ ประชาสัมพันธ์งาน การศึกษา 15. การส่งเสริม สนับสนุนและ ประสานงาน การศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน และ สถาบัน สังคมอื่นที่ จัดการศึกษา 16. งานประสาน ราชการกับเขตพื้นที่ การศึกษาและ หน่วยงานอื่น 17. การจัดระบบ การควบคุมภายใน หน่วยงาน 18. งานบริการ สาธารณะ 19. งานที่ไม่ได้ระบุ ไว้ในงานอื่น
 5. 5. โครงสร้างการบริหารงาน ระบบโครงสร้างการบริหาร โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ แบ่ง โครงสร้างการบริหารเป็น 4 ฝ่ายงาน ได้แก่ งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคคล และงานบริหารทั่วไป ผู้บริหารยึดหลัก การบริหาร เทคนิคการบริหารแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) และ ใช้หลักธรรมาภิบาล แผนผังโครงสร้างการบริหารของโรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ ผู้อานวยการโรงเรียน นายประมวล แสงแสน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการศิษย์เก่า รองผู้อานวยการโรงเรียน นายทานง ลามี นายไกรวิท วงศ์อามาตย์ นางเฉลิมขวัญ ราชประโคน นางนงคราญ สวนไธสง นางจรรยาพร สิงห์วงศ์ นางเข็มทราย กัณหา นายอุดมสิน เกิดไทย (ครูธุรการ) นางวันทา สุขโสม นางสมพร รัตนกาญจน์ นางสารอง ลามี นางรุจิรัตน์ สระหอม นางกัลยาณี วันทาดี นางสาวสุรีวัลย์ สิมา จารย์ (ครูพี่เลี้ยงเด็ก พิการเรียนร่วม) นางสาวกิ่งแก้ว ศรีโพธิ์นาม (ครูอัตราจ้าง) นายสวัสดิ์ สุขโสม นายนิพนธ์ คาบุตดา นายวีระศักดิ์ ภูผิวเดือน นางรุจิรัตน์ สระหอมนาง กัลยาณี วันทาดี นายอนุชิต เชาว์มะเริง นางมัณฑนา ภูผิวเดือน นางสุภาพร เชาว์มะเริง งาน งบประมาณ งาน วิชาการ งานบุคคลงานบริหาร ทั่วไป
 6. 6. ตารางที่ 2 จานวนบุคลากรในสถานศึกษา ที่ ชื่อ - ชื่อสกุล ตาแหน่ง/วิทยฐานะ เลขที่ อายุ งานที่ได้รับมอบหมาย 1 นายประมวล แสงแสน ผู้อานวยการชานาญการพิเศษ 4227 59 งบประมาณ/บุคคล 2 นายทานง ลามี รองผู้อานวยการชานาญการพิเศษ 4315 55 วิชาการ/บริหารทั่วไป 3 นายไกรวิท วงศ์อามาตย์ ครูเชี่ยวชาญ 4273 59 บริหารทั่วไป 4 นางจรรยาพร สิงห์วงศ์ ครูชานาญการพิเศษ 4191 44 บริหารทั่วไป 5 นางเข็มทราย กัณหา ครูชานาญการ 4231 48 บริหารทั่วไป 7 นางเฉลิมขวัญ ราชประโคน ครูชานาญการพิเศษ 4236 47 บริหารทั่วไป 8 นางนงคราญ สวนไธสง ครูชานาญการพิเศษ 4237 49 บริหารทั่วไป 9 นางมัณฑนา ภูผิวเดือน ครูชานาญการพิเศษ 4240 56 บุคคล 10 นายวีระศักดิ์ ภูผิวเดือน ครูชานาญการพิเศษ 4241 54 งบประมาณ 11 นางสมพร รัตนกาญจน์ ครูชานาญการพิเศษ 4242 58 วิชาการ 12 นางวันทา สุขโสม ครูชานาญการพิเศษ 4243 47 วิชาการ 13 นายนิพนธ์ คาบุตดา ครูชานาญการพิเศษ 4250 58 งบประมาณ 14 นางสารอง ลามี ครูชานาญการพิเศษ 4252 54 วิชาการ 15 นางรุจิรัตน์ สระหอม ครูชานาญการพิเศษ 4254 50 วิชาการ/งบประมาณ 16 นายสวัสดิ์ สุขโสม ครูชานาญการพิเศษ 4255 50 งบประมาณ 17 นางกัลยาณี วันทาดี ครูชานาญการพิเศษ 1086 51 วิชาการ/งบประมาณ 18 นางสุภาพร เชาว์มะเริง ครูชานาญการพิเศษ 4248 43 บุคคล 19 นายคุ้ม ไชยอินทร์ ช่างปูนชั้น 3 16002 54 งานบริการ 20 นายอุดมสิน เกิดไทย เจ ้าหน้าที่ธุรการ - 30 บริหารทั่วไป 21 นางสาวสุรีวัลย์ สิมาจารย์ ครูอัตราจ ้าง - 26 วิชาการ 22 นางสาวกิ่งแก ้ว โพธินาม ครูอัตราจ ้าง 26 วิชาการ
 7. 7. ข้อมูลครูและบุคลากร ครูประจาการ ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ อายุ ราชการ ตาแหน่ง/ วิทยฐานะ วุฒิ วิชาเอก สอนชั้น/วิชา จานวน ชั่วโมง ที่สอน จานวนครั้ง/ชั่วโมงที่รับ การพัฒนา/ ปีการศึกษา ครั้ง ชั่วโมง 1 นายประมวล แสงแสน 60 40 ผอ.คศ.4 ปริญญาตรี บริหารกาศึกษา - - 20 150 2 นายทานง ลามี 54 33 รองผอ.คศ.4 ป.บัณฑิต พลศึกษา - - 15 100 3 นายไกรวิท วงศ์อามาตย์ 59 37 ครู/ค.ศ.4 ปริญญาโท หลักสูตรและการ สอน สอนคอมพิว เตอร์ ชั้นป.4-6 สอนศิลปะ ป.4-6 16 4 54 4 นางจรรยาพร สิงห์วงศ์ 44 19 ครู/ค.ศ.3 ปริญญาตรี ภาษาไทย ป.3/ทุกวิชา ยกเว ้น E. 15 85 5 นางเข็มทราย กัณหา 49 29 ครู/ค.ศ.2 ปริญญาตรี สังคม ศาสตร์ อ.1/ทุกวิชา ยกเว ้น E. 25 3 21 6 นางเฉลิมขวัญ ราชประโคน 48 22 ครู/ค.ศ.3 ปริญญาโท หลักสูตรและการ สอน ป.1/ทุกวิชา ยกเว ้น E. 24 11 61 7 นางนงคราญ สวนไธสง 50 30 ครู/ค.ศ.2 ปริญญาตรี พัฒนาการเด็กและ ครอบครัว อ.1/ทุกวิชา 25 5 35 8 นางมัณฑนา ภูผิวเดือน 56 29 ครู/ค.ศ.3 ปริญญาตรี ประถมศึกษา ป.2/ทุกวิชา 24 9 47 9 นายวีระศักดิ์ ภูผิวเดือน 54 31 ครู/ค.ศ.3 ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์ ป.3/ทุกวิชา ยกเว ้น E. 24 10 54 10 นางสมพร รัตนกาญจน์ 58 37 ครู/ค.ศ.3 ปริญญาตรี ประถมศึกษา ป.1/ทุกวิชา ยกเว ้น E. 24 10 54 11 นางวันทา สุขโสม 47 25 ครู/ค.ศ.3 ปริญญาโท หลักสูตรและการ สอน สอนทุกวิชา ป.6 ยกเว ้นคณิตฯ 20 17 94
 8. 8. 12 นายนิพนธ์ คาบุตดา 58 31 ครู/ค.ศ.3 ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศิลป์ สอนทุกวิชา ป.4 ยกเว ้น E. 16 9 47 13 นางสารอง ลามี 54 34 ครู/ค.ศ.3 ปริญญาตรี นาฏศิลป์ สอนทุกวิชา ป.6 ยกเว ้น E. 20 2 14 14 นางรุจิรัตน์ สระหอม 50 28 ครู/ค.ศ.3 ปริญญาโท หลักสูตรและการ สอน สอนทุกวิชาชั้น ป.5 20 11 57 15 นายสวัสดิ์ สุขโสม 50 25 ครู/ค.ศ.3 ปริญญาโท หลักสูตรและการ สอน ป.2 ยกเว ้น E. 24 9 47 16 นางกัลยาณี วันทาดี 51 29 ครู/ค.ศ.3 ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ อนุบาล2 20 5 35 17 นางสุภาพร เชาว์มะเริง 43 19 ครู/ค.ศ.3 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ทั่วไป สอนทุกสาระ ชั้น ป.5 ยกเว ้น E. 20 13 75 18 นายอนุชิต เชาว์มะเริง 42 19 ครู/ค.ศ.3 ปริญญาตรี การประถมศึกษา ป.4 สอนทุกวิชา ยกเว ้น E. 16 12 84 หมายเหตุ ชั้น ป.1-3 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ได้แก่ นางสาวกิ่งแก้ว ศรีโพนาม ครูอัตราจ้าง มีครูที่สอนวิชาตรงตามวิชาเอก 8 คน ( 55 %) มีครูที่สอนวิชาตามความถนัด 8 คน ( 50 %) พนักงานราชการ/ครูอัตราจ้าง (มีสัญญาจ้าง 9 เดือน)
 9. 9. ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ ประสบการณ์การ สอน (ปี) วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น จ ้างด ้วยเงิน 1 นางสาวกิ่งแก ้ว ศรีโพธินาม 26 3 ป.บัณฑิต ภาษา อังกฤษ ภาษาอังกฤษ ชั้น ป.1-4 งบอุดหนุนการศึกษา 2 นางสาวสุรีวัลย์ สิมาจารย์ 26 3 ป.บัณฑิต การบัญชี ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียน ร่วม งบ สพป.บร.2 บุคลากร (ลูกจ้างประจา/ลูกจ้างชั่วคราว) ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ ประสบ การณ์ การทางาน (ปี) วุฒิ วิชา เอก ตาแหน่ง จ ้างด ้วยเงิน 1 นายอุดมสิน เกิดไทย 30 - รัฐศาสตร์สาขาการเมือง การปกครอง ครูธุรการ สพฐ. 2 นายคุ ้ม ไชยอินทร์ 54 22 ปริญญาตรี การประถมศึกษา ช่างปูนชั้น 3 สพฐ. ข้อมูลอาคารสถานที่ อาคารเรียนจานวน …4…. หลัง อาคารประกอบจานวน …...1......หลัง ส ้วม…3…..หลัง สระว่ายน้า........1......สระ สนามเด็กเล่น........1.......สนาม สนามฟุตบอล……….1.……..สนาม สนามบาสเก็ตบอล ………1………..สนาม สนามเทนนิส.......-......... สนาม อื่นๆ (ระบุ) ...................
 10. 10. ข้อมูลงบประมาณ งบประมาณ (รับ-จ่าย) รายรับ จานวน/บาท รายจ่าย จานวน/บาท เงินงบประมาณ 1,187,240 งบดาเนินการ 987,520 เงินเดือน-ค่าจ้าง 72,000 เงินนอก งบประมาณ - งบพัฒนาคุณภาพการจัด การศึกษา 127,720 เงินอื่นๆ(ระบุ) (อาหารกลางวัน) 1,119,543 งบอื่นๆ(ระบุ)(อาหารกลางวัน) 1,119,543 รวมรายรับ 12,850,566 รวมรายจ่าย 230,6783 งบดาเนินการ คิดเป็นร้อยละ.........42.81...........ของรายรับ เงินเดือน เงินค่าจ้าง คิดเป็นร้อยละ.........3.12............ของรายรับ งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา คิดเป็นร้อยละ........5.54............ของรายรับ อาหารกลางวัน คิดเป็นร้อยละ.......48.53..........ของรายรับ
 11. 11. ภารกิจของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 มีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมาตร 38 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ ได้กาหนดโครงสร้างการบริหารโรงเรียนออกเป็น 4 งาน คือ งานวิชาการ งานบุคคล งานงบประมาณ งานบริหารทั่วไป ตามโครงสร้างการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครูของสานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพุทธศักราช 2552 และมีอานาจหน้าที่ ดังนี้ 1. ภารกิจหลัก 1.1 จัดทานโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 1.2 วิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณที่ได้รับ กากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและ รับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา 1.3 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 1.4 จัดการเรียนการสอน จัดสภาพแวดล้อม จัดบรรยากาศการเรียนการสอนที่เหมาะสม และส่งเสริมการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
 12. 12. 1.5. ออกระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ รวมทั้งระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวกับการบริหาร งานการเงินและการจัดหารายได้จากทรัพย์สินของสถานศึกษา 1.6 กากับ ติดตาม ประเมินผลงานตามแผนงาน โครงการและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการพิจารณาความดีความชอบการพัฒนา และการดาเนินงานทางวินัยกับครูและบุคล ทางการศึกษาในสถานศึกษา 1.7 ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการศึกษา รวมทั้งปกครอง ดูแล บารุงรักษา 1.8 ใช้และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา ทั้งที่เป็นที่ราชพัสดุและ ทรัพย์สินอื่น ๆ ตามระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด 1.9 จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประเมินตนเองและให้ความร่วมมือ ในการประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานภายนอกสถานศึกษารวมทั้งการรายงานผลการประเมิน ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.10 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในสถานศึกษา 1.11 ส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชน และสร้างความสัมพันธ์กับสถานศึกษาอื่น ๆ ในชุมชนและท้องถิ่น 1.12 ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในสถานศึกษาหรือตามที่ได้รับมอบหมาย และตามที่กฎหมายกาหนดให้
 13. 13. 2. ภารกิจเสริม 2.1 จัดการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามความต้องการของท้องถิ่น และชุมชน 2.2 ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ระดับหมู่บ้าน ตาบล อาเภอ และจังหวัด 2.3 ดาเนินการตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ 2.4 ดาเนินการตามโครงการพิเศษและนโยบายเร่งด่วนอันเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ………………………………………..

×