ประวัติของโรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญโรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ เดิมมีชื่อว่าโรงเรียนบ้านโนนเจริญ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตาบลโนนเจ...
2519 ปัจจุบันได้รับหนังสือสั่งการให้จาหน่ายและรื้อถอนไปแล้วและได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครูจานวน 1 หลังงบประมาณ40,000 บ...
สปอ.บ้านกรวด และให้ นายสมใจ เขมะปัญญา ย้ายมาดารงตาแหน่งอาจารย์ใหญ่แทนพ.ศ. 2528 ได้รับงบประมาณสร้างเรือนเพาะชา 1 หลังงบประม...
100,000 บาท และสร้างสนามตะกร้อคอนกรีตโดยคณะครู นักการภารโรง งบประมาณ 10,000 บาทพ.ศ. 2541 ได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองนักเ...
พ.ศ. 2549 ได้รับงบประมาณจาก นางกา สาระบุตร จานวน40,000 บาท คณะครูนักเรียนและชุมชนจานวน 39,500 บาทจัดสร้างเสาธงโรงเรียนพ.ศ....
แผนที่แสดงเส้นทางมายังสถานศึกษา (เริ่มต้นจาก สพป.บุรีรัมย์เขต 2 ถึงโรงเรียน)แผนผังแสดงบริเวณโรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ
3. ขอมูลด้านการบริหาร3.1 ชื่อ- สกุล ผู้บริหารสถานศึกษา นายประมวล แสงแสน วุฒิการศึกษาคบ.การบริหารการศึกษา ดารงตาแหน่งที่โรง...
2 นายเอ็ด ทีบุญมา ครูใหญ่ 2507 2509 -3 นายประเสริฐทองเต็มอาจารย์ใหญ่2509 2527 -4 นายสมใจ เขมะปัญญาอาจารย์ใหญ่2527 2529 เกษ...
โครงสร้างการบริหารงานทั้ง 4 งานดังนี้การบริหารวิชาการการบริหารงบประมาณการบริหารบุคคลการบริหารทั่วไป1.การพัฒนาหลักสูตรสถานศ...
เทคโนโลยีทางการศึกษา6.การพัฒนาแหล่งเรียนรู้7.การนิเทศการศึกษา8.การแนะแนวการศึกษา9.การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษ...
และสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคลากร งานครอบครัวองค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา13.งานส่งเสริมงานกิจการนักเรียน14.การ...
โครงสร้างการบริหารงานระบบโครงสร้างการบริหาร โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ แบ่งโครงสร้างการบริหารเป็น 4 ฝ่ายงาน ได้แก่ งานวิชาก...
ตารางที่ 2 จานวนบุคลากรในสถานศึกษาที่ชื่อ - ชื่อสกุลตาแหน่ง/วิทยฐานะ เลขที่อายุงานที่ได้รับมอบหมาย1 นายประมวล แสงแสนผู้อาน...
7 นางเฉลิมขวัญราชประโคนครูชานาญการพิเศษ 423647 บริหารทั่วไป8 นางนงคราญสวนไธสงครูชานาญการ 423749 บริหารทั่วไป9 นางมัณฑนา ภู...
19นายคุ้ม ไชยอินทร์ช่างปูนชั้น 3 1600254 งานบริการ20นายอุดมสิน เกิดไทยเจ้าหน้าที่ธุรการ - 30 บริหารทั่วไป21นางสาวสุรีวัลย์...
ป.1 2 16 19 38 32ป.2 2 32 30 62 21ป.3 2 25 18 43 30ป.4 2 27 33 60 25ป.5 2 28 21 49 26ป.6 2 23 28 51 22รวม 12 151 149 300รว...
รายการจานวนนักเรียน(คน)ร้อยละ2. จานวนนักเรียนที่มีน้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย2.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย2.2 ระดับการศึก...
12. จานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ผู้ปกครอง393 99.7513. จานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของ...
3 นายไกรวิทวงศ์อามาตย์59 37 ครู/ค.ศ.4ปริญญาโทหลักสูตรและการสอนป.4สอนทุกวิชายกเว้นE.16 4 544 นางจรรยาพรสิงห์วงศ์44 19 ครู/ค...
น E.10 นางสมพรรัตนกาญจน์58 37 ครู/ค.ศ.3ปริญญาตรีประถมศึกษาป.1/ทุกวิชายกเว้นE.24 10 5411 นางวันทา สุขโสม47 25 ครู/ค.ศ.3ปริญ...
ตรี17 นางสุภาพรเชาว์มะเริง43 19 ครู/ค.ศ.3ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ทั่วไปสอนทุกสาระชั้น ป.5ยกเว้นE.20 13 7518 นายอนุชิตเชาว์มะเร...
2 นางสาวสุรีวัลย์ สิมาจารย์26 3 ป.บัณฑิตการบัญชีครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วมงบสพป.บร.26.4 บุคลากร (ลูกจ้างประจา/ลูกจ้างช...
8. ข้อมูลงบประมาณงบประมาณ (รับ-จ่าย)รายรับ จานวน/บาท รายจ่าย จานวน/บาทเงินงบประมาณ 1,187,240งบดาเนินการ 987,520เงินเดือน-ค...
ภารกิจของโรงเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุร...
1.5. ออกระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ รวมทั้งระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวกับการบริหารงานการเงินและการจัดหารายได้จากทรัพย์สินขอ...
2.1 จัดการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามความต้องการของท้องถิ่น และชุมชน2.2 ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ระดับหมู่บ้าน ต...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ประวัติและข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ Pdf

946 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ประวัติและข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ Pdf

 1. 1. ประวัติของโรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญโรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ เดิมมีชื่อว่าโรงเรียนบ้านโนนเจริญ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตาบลโนนเจริญอาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ราษฎรได้ร่วมกันสร้างเป็นอาคารชั่วคราวมุงหญ้าคา ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 4 เมตร จานวน 1ห้อง โดยไม่ใช้งบประมาณทางราชการ ได้ทาพิธีเปิดทาการสอนเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2502 โดยมี นายสัญชัย เธียรวรรณปลัดอาเภอโทเป็นหัวหน้ากิ่งอาเภอบ้านกรวดเป็นประธานพิธี มีคาสั่งให้นายประจักษ์ รัตนกาญจน์ ดารงตาแหน่งครูใหญ่พ.ศ. 2506 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป 1 ซจานวน 1 หลัง งบประมาณ 80,000 บาท (ปัจจุบันได้รื้อถอนไปแล้ว) สร้างในที่ดินสาธารณะเนื้อที่ 48 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินของโรงเรียนปัจจุบัน ต่อมา นายประจักษ์ รัตนกาญจน์ ได้ย้ายไปดารงตาแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านหัวถนน และสั่งให้ นายเอ็ด ทีบุญมารักษาการในตาแหน่งครูใหญ่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507 ถึง พ.ศ. 2509จากนั้นนายเอ็ด ทีบุญมา ได้รับคาสั่งย้ายกลับภูมิลาเนา และมีคาสั่งให้นายประเสริฐ ทองเต็ม รักษาการในตาแหน่งครูใหญ่ ตามคาสั่งอาเภอบ้านกรวดที่ บร.59/1996 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2514พ.ศ. 2515 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป 1 ซจานวน 1 หลัง 4 ห้องเรียนงบประมาณ 150,000 บาท เมื่อวันที่6 ตุลาคม พ.ศ. 2515พ.ศ. 2516 ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู จานวน 3 หลังงบประมาณหลังละ 25,000 บาทพ.ศ. 2518 ได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงอาหารงบประมาณ55,000บาท เมื่อวันที่ 9 กันยายน2518พ.ศ. 2519 ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนหลังที่ 1จานวน 5 ห้องเรียน งบประมาณ 48,000 บาท เมื่อวันที่ 8 มีนาคม
 2. 2. 2519 ปัจจุบันได้รับหนังสือสั่งการให้จาหน่ายและรื้อถอนไปแล้วและได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครูจานวน 1 หลังงบประมาณ40,000 บาท เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2519พ.ศ. 2520 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป 1 ฉจานวน 6 ห้องเรียน งบประมาณ 250,000 บาท เมื่อวันที่ 1สิงหาคม พ.ศ. 2520พ.ศ. 2521 ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วมซึม 1 หลัง จานวน3 ที่ งบประมาณ 10,000 บาท ปัจจุบันได้จาหน่ายแล้ว และได้รับงบประมาณก่อสร้างประปาโรงเรียน 1 ถัง งบประมาณ 40,000 บาทเมื่อ 6 สิงหาคม และได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู 1 หลัง50,000 บาทพ.ศ. 2522 ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู 1 หลังงบประมาณ 80,000 บาท เมื่อ วันที่8 ตุลาคม 2522 และได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป 1 ฉจานวน 5 ห้องเรียน 1 หลัง งบประมาณ 55,000 บาทพ.ศ. 2523 ได้รับประมาณก่อสร้างบ้านพักครูคุรุมิตร 1 หลังงบประมาณ 130,000 บาทเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2523พ.ศ. 2526 ได้รับงบประมาณสร้างถังน้าฝนแบบ ฝ.33 จานวน3 คอลัมน์ งบประมาณ35,000 บาทพ.ศ. 2527 ได้รับงบประมาณสร้างส้วมซึมแบบ สปช. 602จานวน 10 ที่นั่ง งบประมาณ 100,000 บาท และมีคาสั่งย้ายนายประเสริฐ ทองเต็ม ไปดารงตาแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านหินลาด
 3. 3. สปอ.บ้านกรวด และให้ นายสมใจ เขมะปัญญา ย้ายมาดารงตาแหน่งอาจารย์ใหญ่แทนพ.ศ. 2528 ได้รับงบประมาณสร้างเรือนเพาะชา 1 หลังงบประมาณ 10,000 บาท ปัจจุบันได้รับหนังสือสั่งการให้จาหน่ายแล้วพ.ศ. 2529 นายสมใจ เขมะปัญญา อาจารย์ใหญ่ได้รับคาสั่งให้ย้ายไปดารงตาแหน่งที่โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ และให้นายวชิระ หาญประโคน ย้ายมาดารงตาแหน่งอาจารย์ใหญ่แทนพ.ศ. 2531 ได้รับงบประมาณสร้างถังเก็บน้า ฝ.30(พิเศษ)จานวน 6 คอลัมน์งบประมาณ 35,000 บาทพ.ศ. 2532 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบสปช. 205 พร้อมโต๊ะม้านั่ง6 คน จานวน 72 ชุด งบประมาณ 880,000 บาทพ.ศ. 2534 ได้รับงบประมาณสร้างถังเก็บน้าฝนแบบ ฝ. 33จานวน 3 คอลัมน์ และได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารแบบ ป. 1 ฉจานวน 5 ห้องเรียนพ.ศ. 2535 ได้รับงบประมาณสร้างส้วมซึมแบบ สปช. 601 /26 จานวน 1 หลัง 4 ที่นั่ง งบประมาณ 80,000 บาท และได้มีคาสั่งย้ายนายวชิระ หาญประโคน ให้ไปดารงตาแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านหลัก และให้นายสมใจ เขมะปัญญา ย้ายมาดารงตาแหน่งอาจารย์ใหญ่แทนพ.ศ. 2537 โรงเรียนได้ทาปริมาณงานขอปรับปรุงกาหนดตาแหน่งให้สูงขึ้น จากตาแหน่งอาจารย์ใหญ่เป็นเป็นตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียน ตามคาสั่ง สปช. ที่ 740/2537 ลงวันที่ 4พฤษภาคม 2537 และได้สร้างบ้านรับรอง 1 หลัง โดยไม่ใช้งบประมาณทางราชการแต่อย่างใดพ.ศ. 2540 ได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองนักเรียนจัดทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างรั้วโรงเรียนด้านทิศตะวันตกเป็นจานวนเงิน
 4. 4. 100,000 บาท และสร้างสนามตะกร้อคอนกรีตโดยคณะครู นักการภารโรง งบประมาณ 10,000 บาทพ.ศ. 2541 ได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองนักเรียนมอบพัดลมเพดานและอุปกรณ์การเรียน การสอนและอื่น ๆ อีกมากมายพ.ศ. 2542 ได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองนักเรียน จัดหางบประมาณเพื่อดาเนินการจัดทาป้ายชื่อโรงเรียน เป็นเงินจานวน20,000 บาทพ.ศ. 2543 ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตาบลโนนเจริญ จัดสร้างสนามกีฬาบาสเกตบอล งบประมาณ 230,000 บาทพ.ศ. 2544 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากผู้ปกครองนักเรียนและศิษย์เก่าจัดสร้างอาคารเรียน 1 หลัง 4 ห้องเรียน งบประมาณ500,000 บาทพ.ศ. 2545 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากผู้ปกครองนักเรียนและศิษย์เก่าจัดซื้อโต๊ะหินอ่อน งบประมาณ 50,000 บาท จัดปรับปรุงหอพระ10,000 บาท ได้รับงบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์ 100,000 บาทได้รับงบประมาณจากสานักงานปราบปรามยาเสพติด ( ปปส. ) สร้างสนามกีฬาต้านยาเสพติดอเนกประสงค์ 85,000 บาทพ.ศ. 2547 ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตาบลโนนเจริญ จานวน50,000 บาทจากผู้ปกครองนักเรียนและศิษย์เก่า จานวน 100,000 บาท จัดสร้างโรงฝึกวิชาชีพ จานวน 1 หลังพ.ศ. 2548 ได้รับงบประมาณจากผู้ปกครองนักเรียนและศิษย์เก่าจัดทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างห้องสมุดโรงเรียน 1 หลัง งบประมาณ400,000 บาท
 5. 5. พ.ศ. 2549 ได้รับงบประมาณจาก นางกา สาระบุตร จานวน40,000 บาท คณะครูนักเรียนและชุมชนจานวน 39,500 บาทจัดสร้างเสาธงโรงเรียนพ.ศ. 2549 ได้รับงบประมาณ จังหวัดแบบบูรณาการ (CEO)จานวน 1,0000,000 บาทสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หน้าอาคารเรียนพ.ศ. 2552 ได้รับงบประมาณจากผู้ปกครองนักเรียนและศิษย์เก่าจัดทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างกาแพงโรงเรียน ด้านทิศเหนือ 50 ช่องงบประมาณ 100,000 บาทพ.ศ. 2553 ได้รับงบประมาณจากผู้ปกครองนักเรียนและศิษย์เก่าจัดทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างกาแพงโรงเรียน ด้านทิศใต้ 80 ช่องงบประมาณ 150,000 บาทพ.ศ. 2554 ได้รับงบประมาณจากผู้ปกครองนักเรียนและศิษย์เก่าจัดทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อทาสีอาคารเรียน 4 หลัง อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง ส้วม 2 หลัง ห้องสมุด 1 หลัง งบประมาณ200,000 บาทพ.ศ. 2554 ได้รับงบประมาณจากผู้ปกครองนักเรียนและศิษย์เก่าจัดทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างห้องอาบน้าเด็กปฐมวัย งบประมาณ60,000 บาทพ.ศ. 2555 ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาคารเรียน2 ชั้นแบบ สปช.1105/29 (ปรับปรุง) 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง
 6. 6. แผนที่แสดงเส้นทางมายังสถานศึกษา (เริ่มต้นจาก สพป.บุรีรัมย์เขต 2 ถึงโรงเรียน)แผนผังแสดงบริเวณโรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ
 7. 7. 3. ขอมูลด้านการบริหาร3.1 ชื่อ- สกุล ผู้บริหารสถานศึกษา นายประมวล แสงแสน วุฒิการศึกษาคบ.การบริหารการศึกษา ดารงตาแหน่งที่โรงเรียนนี้ ตั้งแต่ พ.ศ. 2551จนถึงปัจจุบัน3.2 ชื่อ – สกุล รองผู้บริหารสถานศึกษา นายทานง ลามี วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขา การบริหารการศึกษาตารางที่ 1 ทาเนียบผู้บริหารสถานศึกษาที่ ชื่อ-สกุลตาแหน่งวันเดือนปีที่มาดารงตาแหน่งวันเดือนปีที่ย้ายออกย้ายไปโรงเรียน1 นายประจักษ์รัตนกาญจน์ครูใหญ่ 2502 2507 -
 8. 8. 2 นายเอ็ด ทีบุญมา ครูใหญ่ 2507 2509 -3 นายประเสริฐทองเต็มอาจารย์ใหญ่2509 2527 -4 นายสมใจ เขมะปัญญาอาจารย์ใหญ่2527 2529 เกษียณอายุราชการ5 นายวชิระ หาญประโคนอาจารย์ใหญ่2529 2535 เกษียณอายุราชการ6 นายสมใจ เขมะปัญญาผู้อานวยการ2535 2551 เกษียณอายุราชการ7 นายประมวล แสงแสนผู้อานวยการ2551 ถึงปัจจุบัน
 9. 9. โครงสร้างการบริหารงานทั้ง 4 งานดังนี้การบริหารวิชาการการบริหารงบประมาณการบริหารบุคคลการบริหารทั่วไป1.การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา2.การพัฒนากระบวนการเรียนรู้3.การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน4.การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา5.การพัฒนาสื่อนวัตกรรมแล1.การจัดทาและเสนอของบประมาณ2.การจัดสรรงบประมาณ3.การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการใช้เงินและผลการดาเนินงาน4.การระดม1.การวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง2. การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง3. การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ4.วินัยและ1.การดาเนินงานธุรการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน2.งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน3.การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ4.การประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา5.การจัดระบบการบริหารและพัฒนาการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล การบริหารทั่วไปโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญผู้อานวยการโรงเรียน(นายประมวลแสงแสน) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 10. 10. เทคโนโลยีทางการศึกษา6.การพัฒนาแหล่งเรียนรู้7.การนิเทศการศึกษา8.การแนะแนวการศึกษา9.การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา5.การบริหารการเงิน6.การบริหารบัญชี7. การบริหารพัสดุและสินทรัพย์การรักษาวินัย5.การออกจากราชการองค์กร6.งานเทคโนโลยีสารสนเทศ7.การส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการงบประมาณบุคลากร และบริหารทั่วไป8.การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม9.การจัดทาสาสามะโนผู้เรียนโครงสร้างการบริหารงานทั้ง 4 งาน (ต่อ)การบริหารวิชาการการบริหารงบประมาณการบริหารบุคคลการบริหารทั่วไป10.การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการและชุมชน11.การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น12.การส่งเสริม10.การรับนักเรียน11.การส่งเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย12.การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
 11. 11. และสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคลากร งานครอบครัวองค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา13.งานส่งเสริมงานกิจการนักเรียน14.การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา15. การส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการศึกษาของบุคคลชุมชน องค์กรหน่วยงาน และสถาบัน สังคมอื่นที่จัดการศึกษา16. งานประสานราชการกับเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานอื่น17. การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน18. งานบริการสาธารณะ19. งานที่ไม่ได้ระบุไว้ในงานอื่น
 12. 12. โครงสร้างการบริหารงานระบบโครงสร้างการบริหาร โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ แบ่งโครงสร้างการบริหารเป็น 4 ฝ่ายงาน ได้แก่ งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคคล งานบริหารทั่วไป ผู้บริหารยึดหลักการบริหารเทคนิคการบริหารแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) และใช้หลักธรรมาภิบาลแผนผังโครงสร้างการบริหารของโรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญผู้อานวยการโรงเรียนนายประมวล แสงแสนคณะกรรมการสถานศึกษาคณะกรรมการศิษย์เก่ารองผู้อานวยการโรงเรียนนายทานง ลามี
 13. 13. ตารางที่ 2 จานวนบุคลากรในสถานศึกษาที่ชื่อ - ชื่อสกุลตาแหน่ง/วิทยฐานะ เลขที่อายุงานที่ได้รับมอบหมาย1 นายประมวล แสงแสนผู้อานวยการชานาญการพิเศษ422759 งบประมาณ/บุคคล2 นายทานง ลามี รองผู้อานวยการชานาญการพิเศษ431555 วิชาการ/บริหารทั่วไป3 นายไกรวิท วงศ์อามาตย์ครูชานาญการพิเศษ 427359 บริหารทั่วไป4 นางจรรยาพรสิงห์วงศ์ครูชานาญการพิเศษ 419144 บริหารทั่วไป5 นางเข็มทรายกัณหาครูชานาญการ 423148 บริหารทั่วไปนายไกรวิท วงศ์อามาตย์ นางเฉลิมขวัญ ราชประโคนนางนงคราญ สวนไธสงนางจรรยาพรสิงห์วงศ์นางเข็มทรายกัณหานายอุดมสิน เกิดนางวันทา สุขโสมนางสมพร รัตนกาญจน์นางสารอง ลามีนางรุจิรัตน์ สระหอม นางกัลยาณี วันทาดีนางสาวสุรีวัลย์ สิมาจารย์ (ครูพี่เลี้ยงนายสวัสดิ์ สุขโสมนายนิพนธ์ คาบุตดา นายวีระศักดิ์ ภูผิวเดือนนางรุจิรัตน์ สระหอมนางกัลยาณีนางมัณฑนา ภูผิวเดือนนางสุภาพร เชาว์มะเริงงานงบประมาณงานวิชาการงานบุคคลงานบริหารทั่วไป
 14. 14. 7 นางเฉลิมขวัญราชประโคนครูชานาญการพิเศษ 423647 บริหารทั่วไป8 นางนงคราญสวนไธสงครูชานาญการ 423749 บริหารทั่วไป9 นางมัณฑนา ภูผิวเดือนครูชานาญการ 424056 บุคคล10นายวีระศักดิ์ ภูผิวเดือนครูชานาญการพิเศษ 424154 งบประมาณ11นางสมพร รัตนกาญจน์ครูชานาญการพิเศษ 424258 วิชาการ12นางวันทา สุขโสมครูชานาญการพิเศษ 424347 วิชาการ13นายนิพนธ์ คาบุตดาครูชานาญการพิเศษ 425058 งบประมาณ14นางสารอง ลามี ครูชานาญการพิเศษ 425254 วิชาการ15นางรุจิรัตน์ สระหอมครูชานาญการพิเศษ 425450 วิชาการ/งบประมาณ16นายสวัสดิ์ สุขโสมครูชานาญการพิเศษ 425550 งบประมาณ17นางกัลยาณีวันทาดีครูชานาญการพิเศษ 108651 วิชาการ/งบประมาณ18นางสุภาพร เชาว์มะเริงครูชานาญการพิเศษ 424843 บุคคล
 15. 15. 19นายคุ้ม ไชยอินทร์ช่างปูนชั้น 3 1600254 งานบริการ20นายอุดมสิน เกิดไทยเจ้าหน้าที่ธุรการ - 30 บริหารทั่วไป21นางสาวสุรีวัลย์ สิมาจารย์ครูอัตราจ้าง - 26 วิชาการ22นางสาวกิ่งแก้วโพธินามครูอัตราจ้าง 26 วิชาการ4. ข้อมูลนักเรียน4.1 จานวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งหมด………393………คน4.2 จานวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งหมด …393…………คนจาแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอนระดับชั้นเรียนจานวนห้องเพศรวม เฉลี่ยต่อห้องชาย หญิงอ. 1 2 23 22 45 25อ.2 2 29 49 48 7รวม 4 52 41 93
 16. 16. ป.1 2 16 19 38 32ป.2 2 32 30 62 21ป.3 2 25 18 43 30ป.4 2 27 33 60 25ป.5 2 28 21 49 26ป.6 2 23 28 51 22รวม 12 151 149 300รวมทั้งหมด 16 203 190 3934.3 อัตราส่วนครู : นักเรียน4.3.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย = ………1….. :……31…..…643.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน = ………1….. :……23…..…5.ข้อมูลสารสนเทศรายการจานวนนักเรียน(คน)ร้อยละ1. จานวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)1.1 ระดับการศึกษาปฐมวัยมีสมรรถภาพทางร่างกายสมวัย1.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์7830793.9898.40
 17. 17. รายการจานวนนักเรียน(คน)ร้อยละ2. จานวนนักเรียนที่มีน้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย2.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย2.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน7830093.9896.153. จานวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม (เด็กพิการ 9 ประเภท)3.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย3.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน----4. จานวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ4.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย4.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน5126.023.855. จานวนนักเรียนปัญญาเลิศ 3 0.966. จานวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 3 0.967. จานวนนักเรียนที่ออกกลางคัน - -8. สถิติการขาดเรียน (เฉลี่ยทั้งปี/คิดร้อยละจากนักเรียนทั้งหมด )8 คน 2.039. จานวนนักเรียนที่เรียนซ้าชั้น 1 0.2510. จานวนนักเรียนที่จบหลักสูตร10.1 อนุบาล 2 (อ.3 เอกชน.)10.2 ประถมศึกษาปีที่ 6344410010011. จานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรีนาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ393 99.75
 18. 18. 12. จานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ผู้ปกครอง393 99.7513. จานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน393 99.7514. จานวนนักเรียนที่ทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา394 10015. จานวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้น จากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่าเสมอ86 27.5916. จานวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่กาหนดในหลักสูตรสถานศึกษา311 99.6817. จานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามที่กาหนดในหลักสูตรสถานศึกษา311 99.686. ข้อมูลครูและบุคลากร6.1 ครูประจาการที่ ชื่อ – ชื่อสกุลอายุอายุราชการตาแหน่ง/วิทยฐานะวุฒิวิชาเอก สอนชั้น/วิชาจานวนชั่วโมงที่สอนจานวนครั้ง/ชั่วโมงที่รับการพัฒนา/ปีการศึกษาครั้ง ชั่วโมง1 นายประมวลแสงแสน60 40 ผอ.คศ.4ปริญญาตรีบริหารกาศึกษา - - 20 1502 นายทานง ลามี54 33 รองผอ.คศ.4ป.บัณฑิตพลศึกษา- - 15 100
 19. 19. 3 นายไกรวิทวงศ์อามาตย์59 37 ครู/ค.ศ.4ปริญญาโทหลักสูตรและการสอนป.4สอนทุกวิชายกเว้นE.16 4 544 นางจรรยาพรสิงห์วงศ์44 19 ครู/ค.ศ.3ภาษาไทยป.3/ทุกวิชายกเว้นE.15 855 นางเข็มทรายกัณหา49 29 ครู/ค.ศ.2ปริญญาตรีสังคมศาสตร์อ.1/ทุกวิชายกเว้นE.25 3 216นางเฉลิมขวัญราชประโคน48 22ครู/ค.ศ.3 ปริญญาโทหลักสูตรและการสอนป.1/ทุกวิชายกเว้นE.24 11 617นางนงคราญสวนไธสง50 30ครู/ค.ศ.2ปริญญาตรีพัฒนาการเด็กและครอบครัวอ.1/ทุกวิชา 25 5 358 นางมัณฑนาภูผิวเดือน5629ครู/ค.ศ.3ปริญญาตรีประถมศึกษาป.2/ทุกวิชา24 9 479 นายวีระศักดิ์ภูผิวเดือน5431ครู/ค.ศ.3ปริญญาตรีเกษตรศาสตร์ป.3/ทุกวิชายกเว้24 10 54
 20. 20. น E.10 นางสมพรรัตนกาญจน์58 37 ครู/ค.ศ.3ปริญญาตรีประถมศึกษาป.1/ทุกวิชายกเว้นE.24 10 5411 นางวันทา สุขโสม47 25 ครู/ค.ศ.3ปริญญาโทหลักสูตรและการสอนสอนทุกวิชาป.6ยกเว้นคณิตฯ20 17 9412 นายนิพนธ์คาบุตดา58 31 ครู/ค.ศ.3ปริญญาตรีอุตสาหกรรมศิลป์สอนทุกวิชาป.4ยกเว้นE.16 9 4713 นางสารองลามี54 34 ครู/ค.ศ.3ปริญญาตรีนาฏศิลป์ สอนทุกวิชาป.6ยกเว้นE.20 2 1414 นางรุจิรัตน์สระหอม50 28 ครู/ค.ศ.3 ปริญญาโทหลักสูตรและการสอนสอนทุกวิชาชั้น ป.520 11 5715 นายสวัสดิ์ สุขโสม50 25 ครู/ค.ศ.3ปริญญาโทหลักสูตรและการสอนป.2ยกเว้นE.24 9 4716 นางกัลยาณีวันทาดี51 29 ครู/ค.ศ.3ปริญญาคหกรรมศาสตร์อนุบาล220 5 35
 21. 21. ตรี17 นางสุภาพรเชาว์มะเริง43 19 ครู/ค.ศ.3ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ทั่วไปสอนทุกสาระชั้น ป.5ยกเว้นE.20 13 7518 นายอนุชิตเชาว์มะเริง42 19 ครู/ค.ศ.3ปริญญาตรีการประถมศึกษาสอนคอมพิวเตอร์ชั้นป.4-616 12 84หมายเหตุ ชั้น ป.1-3 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ได้แก่ นางสาวกิ่งแก้วศรีโพนาม ครูอัตราจ้าง6.1 มีครูที่สอนวิชาตรงตามวิชาเอก 8 คน ( 55 %)6.2 มีครูที่สอนวิชาตามความถนัด 8 คน ( 50 %)6.3 พนักงานราชการ/ครูอัตราจ้าง (มีสัญญาจ้าง 9 เดือน)ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุประสบการณ์การสอน(ปี)วุฒิวิชาเอกสอนวิชา/ชั้นจ้างด้วยเงิน1 นางสาวกิ่งแก้ว ศรีโพธินาม26 3 ป.บัณฑิตภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ ชั้นป.1-4งบอุดหนุนการศึกษา
 22. 22. 2 นางสาวสุรีวัลย์ สิมาจารย์26 3 ป.บัณฑิตการบัญชีครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วมงบสพป.บร.26.4 บุคลากร (ลูกจ้างประจา/ลูกจ้างชั่วคราว)ที่ ชื่อ – ชื่อสกุลอายุประสบการณ์การทางาน(ปี)วุฒิ วิชา เอกตาแหน่งจ้างด้วยเงิน1 นายอุดมสินเกิดไทย30 - รัฐศาสตร์สาขาการเมืองการปกครองครูธุรการสพฐ.2 นายคุ้ม ไชยอินทร์54 22 ปริญญาตรีการประถมศึกษาช่างปูนชั้น3สพฐ.7. ข้อมูลอาคารสถานที่อาคารเรียนจานวน …4…. หลัง อาคารประกอบจานวน…...1......หลัง ส้วม…3…..หลังสระว่ายน้า........1......สระ สนามเด็กเล่น........1.......สนาม สนามฟุตบอล……….1.……..สนาม สนามบาสเก็ตบอล ………1………..สนาม สนามเทนนิส.......-......... สนาม อื่นๆ (ระบุ) ...................
 23. 23. 8. ข้อมูลงบประมาณงบประมาณ (รับ-จ่าย)รายรับ จานวน/บาท รายจ่าย จานวน/บาทเงินงบประมาณ 1,187,240งบดาเนินการ 987,520เงินเดือน-ค่าจ้าง 72,000เงินนอกงบประมาณ-งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา127,720เงินอื่นๆ(ระบุ)(อาหารกลางวัน)1,119,543งบอื่นๆ(ระบุ)(อาหารกลางวัน) 1,119,543รวมรายรับ 12,850,566 รวมรายจ่าย 230,6783งบดาเนินการ คิดเป็นร้อยละ.........42.81...........ของรายรับเงินเดือน เงินค่าจ้าง คิดเป็นร้อยละ.........3.12............ของรายรับงบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา คิดเป็นร้อยละ........5.54............ของรายรับอาหารกลางวัน คิดเป็นร้อยละ.......48.53..........ของรายรับ
 24. 24. ภารกิจของโรงเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 มีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมาตร 38 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และมาตรา 37แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญได้กาหนดโครงสร้างการบริหารโรงเรียนออกเป็น 4 งาน คือ งานวิชาการ งานบุคคล งานงบประมาณงานบริหารทั่วไป ตามโครงสร้างการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครูของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพุทธศักราช 2552 และมีอานาจหน้าที่ ดังนี้1. ภารกิจหลัก1.1 จัดทานโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น1.2 วิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณที่ได้รับ กากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและรับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา1.3 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา1.4 จัดการเรียนการสอน จัดสภาพแวดล้อม จัดบรรยากาศการเรียนการสอนที่เหมาะสมและส่งเสริมการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
 25. 25. 1.5. ออกระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ รวมทั้งระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวกับการบริหารงานการเงินและการจัดหารายได้จากทรัพย์สินของสถานศึกษา1.6 กากับ ติดตาม ประเมินผลงานตามแผนงาน โครงการและประเมินผลการปฏิบัติงานตลอดจนการพิจารณาความดีความชอบการพัฒนา และการดาเนินงานทางวินัยกับครูและบุคลทางการศึกษาในสถานศึกษา1.7 ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษา รวมทั้งปกครอง ดูแล บารุงรักษา1.8 ใช้และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา ทั้งที่เป็นที่ราชพัสดุและทรัพย์สินอื่น ๆ ตามระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด1.9 จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประเมินตนเองและให้ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานภายนอกสถานศึกษารวมทั้งการรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน1.10 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในสถานศึกษา1.11 ส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชน และสร้างความสัมพันธ์กับสถานศึกษาอื่น ๆ ในชุมชนและท้องถิ่น1.12 ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในสถานศึกษาหรือตามที่ได้รับมอบหมายและตามที่กฎหมายกาหนดให้2. ภารกิจเสริม
 26. 26. 2.1 จัดการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามความต้องการของท้องถิ่น และชุมชน2.2 ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ระดับหมู่บ้าน ตาบลอาเภอ และจังหวัด2.3 ดาเนินการตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ2.4 ดาเนินการตามโครงการพิเศษและนโยบายเร่งด่วนอันเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

×