Successfully reported this slideshow.

2.2 ap lm pwd typical structure content hr

172 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

2.2 ap lm pwd typical structure content hr

  1. 1. Poticanje intenzivnijeg uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada u Republici Hrvatskoj NACRT tipične strukture i sadržaja akcijskog plana za uključivanje osoba s invaliditetom na tržište rada Alberto Cerdá Micó, Ključni stručnjak 2 za aktivne mjere na tržištu rada za osobe s invaliditetom Ljeto 2010
  2. 2. Uvod U skladu s Opisom posla projekta Poticanje intenzivnijeg uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada, potrebno je izraditi akcijske planove za zapošljavanje osoba s invaliditetom. Akcijski planovi će definirati ciljeve, prioritete i mjere, te moraju biti koordinirani s drugim sektorskim politikama i usklađeni s relevantnim nacionalnim dokumentima kao što je Nacionalna strategija za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom 2007-2015, te relevantnim regionalnim dokumentima. Akcijski planovi također moraju identificirati institucije nadležne za svaku od mjera, vrijeme provođenja i potrebna financijska sredstva. Akcijski planovi sadržavat će i objektivno provjerljive indikatore za monitoring i evaluaciju. 1. Sadržaj akcijskog plana Akcijski planovi za uključivanje osoba s invaliditetom na tržište rada usredotočit će se na sva pitanja koja utječu na pristup zapošljavanju, kao što su:  socijalne usluge  opće i posebno obrazovanje  transport,  deinstitucionalizacija  strukturne promjene u pristupačnosti rada i ergonomiji  aktivne mjere na tržištu rada i usluge koje omogućavaju uključivanje osoba s invaliditetom na tržište rada (usluge koje pružaju HZZ, Fond, regionalne/lokalne institucije i socijalni partneri),itd. Posebna pozornost i veća važnost i napori bit će usmjereni na ta područja, ali uz stavljanje naglaska na pitanja profesionalnog osposobljavanja i aktivne mjere na tržištu rada, te politike i alate povezane s tržištem rada. Glavna tematska pitanja i glavna područja akcijskih planova za uključivanje osoba s invaliditetom u tržište rada nazivat će se osima.
  3. 3. 2. Struktura akcijskog plana 2.1. Uvod i procjena situacije Uvod daje sveobuhvatni kontekst akcijskog plana. U uvodu se opisuje postojeća situacija na tržištu rada u dotičnoj županiji i položaj osoba s invaliditetom na dotičnom tržištu rada. U uvodu se opisuju i glavni regionalni i nacionalni zakonodavni akti kao i zakonodavni akti Europske unije koji utječu na situaciju. Uvod također daje i uvid u novije trendove, ukoliko je bilo pozitivnih ili negativnih promjena na tržištu rada u dotičnoj županiji u odnosu na osobe s invaliditetom, te tko je uzrokovao te promjene. U uvodu se može dati i pregled glavnih privrednih grana ili čak tvrtki koje imaju ključnu ulogu u zapošljavanju osoba s invaliditetom u toj županiji. 2.2. Statistika U uvodu se daju i statistički podaci o nezaposlenosti osoba s invaliditetom iz nekog od pouzdanih izvora – npr. Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ili Državnog zavoda za statistiku Mogu se navesti statistički podaci o sljedećim područjima: broj zaposlenih osoba, broj zaposlenih osoba s invaliditetom, podaci po spolu, dobi, vrsti invaliditeta. Može se i ukratko spomenuti situacija u drugim županijama kako bi se prikazao sveobuhvatni kontekst. Statističke informacije će biti upotpunjene kvalitativnim informacijama koje će dati predstavnici ciljanih skupina, krajnjih korisnika i posredničkih organizacija o zadovoljstvu programima i njihovoj korisnosti. 2.3. Ciljevi akcijskog plana Akcijski plan daje pregled ciljeva ostvarivanju kojih treba doprinijeti, na primjer, omogućavanje sudjelovanja osoba s invaliditetom u profesionalnom osposobljavanju, usmjeravanju, općem i strukovnom obrazovanju i uslugama povezanima sa zapošljavanjem i tržištem rada.
  4. 4. U ovom dijelu akcijskog plana mogu se navesti i opći principi poput uključivanja i jednakih mogućnosti u pristupu zapošljavanju. 2.4. Predložene mjere i aktivnosti za svaku tematsku os Mjere i aktivnosti akcijskog plana moraju biti koordinirane s drugim sektorskim politikama i u skladu s relevantnim nacionalnim dokumentima poput Nacionalne strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom 2007-2015, te relevantnim regionalnim dokumentima, uključujući i nedavno provedenu projektnu studiju EU o “Potrebama tržišta rada za osobe s invaliditetom u Hrvatskoj”. Kako akcijski plan ima niz tematskih osi, za svaku os utvrđuju se mjere koje se provode putem niza aktivnosti, a koje će u akcijskom planu biti navedene prema njihovom prioritetu u vremenskom slijedu. U ovom dijelu akcijskog plana opisuju se mjere i aktivnosti na sljedeći način: Struktura izgleda ovako: 1. Tematska os s detaljnim opisom i prikupljenim podacima o tematskoj osi i kako ona utječe na situaciju u zapošljavanju osoba s invaliditetom. 2. Mjera: mjera je cilj koji će se ostvariti putem aktivnosti navedenih u akcijskom planu. 3. Aktivnost: za postizanje mjere potrebno je navesti nekoliko aktivnosti. U ovom dijelu treba ukratko opisati aktivnost i cilj koji se želi postići putem te aktivnosti. 4. Nadležne institucije: Glavni dionici koji mogu utjecati na situaciju i ovlašteni su za provođenje te aktivnosti, na primjer, HZZ, općine itd. 5. Vrijeme provođenja: u ovom dijelu se navodi rok za svaku pojedinu aktivnost. Vrijeme provođenja može biti jedna godina ili mjesec, ali može biti i kontinuirano. 6. Uključeni partneri: opis/imena glavnih partnera uključenih u aktivnost. 7. Financijska sredstva: treba navesti grubu procjenu potrebnih financijskih sredstava
  5. 5. Primjer: Mjere i aktivnosti za opis svake tematske osi. Struktura primjera: OS 1. OBUKA Detaljan opis i glavni podaci o tematskoj osi i kako ona utječe na situaciju u zapošljavanju osoba s invaliditetom. Cilj 1: Poboljšati obuku stručnjaka i obitelji Mjera 1 Proširiti temeljna znanja o autizmu Aktivnost 1 Distribucija dokumenta s navedenim korpusom znanja Nadležne institucije: Vrijeme provođenja: Uključeni partneri: Financijska sredstva u EUR 2.5. Koordinacija i donošenje akcijskog plana U akcijskom planu će biti opisan način uspostavljanja radnih skupina na regionalnoj razini te glavni dionici (npr. regionalni uredi HZZ-a, centri za socijalnu skrb, lokalna i područna (regionalna) samouprava, opće i strukovne škole, privatne agencije za zapošljavanje, predstavnici organizacija civilnog društva osoba s invaliditetom i onih koje pružaju usluge osobama s invaliditetom, udruga poslodavaca, predstavnici poslodavaca, itd.) koji će biti uključeni u neku mjeru/aktivnost. Akcijski plan će sadržati postupak za utvrđivanje sastava radnih skupina u dogovoru s predstavnicima regionalnih ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kako bi se osigurala ravnoteža između raznih sektora: javnog i privatnog sektora i civilnog društva. Akcijski planovi će se pokušati uključiti u priručnike, upute ili smjernice za sve organizacije i pružatelje usluga kako bi postali stvarni alat za provedbu mjera za održivo uključivanje/ponovno uključivanje osoba s invaliditetom na tržište rada.
  6. 6. 2.6. Evaluacija akcijskog plana Akcijski plan će sadržavati objektivno provjerljive indikatore za provedbu monitoringa i evaluacije. Kako se plan provodi u razdoblju od x godina, redovito će se provoditi monitoring i prikupljati informacije o provedbi. Akcijski plan će sadržavati alat za prikupljanje podataka za evaluaciju akcijskog plana. Obrazac u dodatku akcijskog plana služi kao instrument za monitoring. Taj obrazac je predložak za prikupljanje podataka o svakom dijelu plana. Na primjer: Os 1 1. Mjera 1.1 Aktivnost Vremenski raspored: Dionici Indikatori: (primjer) Broj regionalnih informativnih zbivanja, broj nacionalnih/regionalnih sastanaka 2.7. Dodaci akcijskom planu Akcijski plan će sadržavati i nekoliko dodataka: 2.7.1. Postupke , zapisnike i metodologiju za prikupljanje i pretraživanje relevantnih podataka za monitoring i evaluaciju (za opis vidi 2.6) 2.7.2. Popis korištenih kratica 2.7.3. Nadležne institucije za svaku mjeru ili os, sustav koordinacije, vremenski raspored, osobe zadužene za određene aktivnosti i izvještavanje 2.7.4. Plan financiranja s pregledom informacija o potrebnim financijskim sredstvima za sve mjere i aktivnosti

×