Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Guia de seguridade para

664 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Guia de seguridade para

 1. 1. A ILUMINACIÓNo Manteña unha boa iluminación exterior e interior do seu negocio.o Manteña iluminado o interior durante a noite.o Dispoña de boa iluminación en todas as portas, na entrada e nos patios traseiros.o Manteña en boas condicións o cableado e os empalmes eléctricos.o Non sobrecargue as instalacións e use lámparas de baixo consumo.o As luces constituen importantes focos de calor. Non deixe nas suas proximidades roupas, papeis ou outros elementos combustibles.
 2. 2. PORTAS, VENTÁS E ESCAPARATESo As portas exteriores e escaparates deben estar protexidos con persianas metálicas e resistentes á perforación e ás serras.o É preferible instalar persianas non macizas que faciliten a visión do interior iluminado.o As barras metálicas no interior das portas traseiras dificultan o seu apalancamento.o As portas de vidrio e metal deben fixarse pola base e estar protexidas con
 3. 3. o Verifique o estado de podredumbre ou dilatación dos marcos das portas e ventás.o Cando cerre o establecimento, asegúrese sempre de que todas as portas e ventás quedaron cerradas e o sistema de seguridade conectado. Tómeo como un traballo de rutina diario.o As ventás que poidan facilitar o acceso ó interior deben protexerse axeitadamente.o Todos os escaparates deberán estar reforzados con películas anti-rotura.o As ventás deben estar libres de obstáculos para permitir unha boa visión dende o exterior.o Debemos ter en conta que precisas impedir o acceso por conductos de
 4. 4. ALARMASo Un bo sistema de alarma pode asegurar a mellor protección. Consulte con empresas autorizadas pola Dirección Xeral de Policía que lle poidan asesorar sobre que sistema instalar no seu local de negocio.o Instale un sistema de alarma mixto contra persoas intrusas e incendios e comprobe de vez en cando o su funcionamento.o Anuncie de forma ben visible que o su establecimento está protexido por un sistema de alarma.o Asegúrese de que o seu persoal coñece o sistema para eliminar os riscos de falsas
 5. 5. CAIXAS REXISTRADORAS E CAIXAS FORTES o Recorde que esconder a caixa forte provoca que os ladróns causen danos na sua búsqueda. o Se debe estar fixa, empotre a caixa forte no chan. o Reduza ó mínimo a cantidade de diñeiro en metálico, depositándoo frecuentemente e a distintos horarios no banco ou caixa de aforros. o Se a caixa rexistradora ten que estar á vista, debe estar iluminada e ser fácilmente visible dende o exterior. Antes de pechar, deixea aberta e vacía para evitar
 6. 6. ALMACENSo Un establecemento limpo é menos propenso a sufrir incendios. É preciso dispoñer de extintores que poidan permitir atallar nos seus inicios o lume.o Instale extintores axeitados nos lugares fácilmente accesibles e cumpra có mantenemento e revisión programada.o Non favoreza os escondrixos con caixas de cartón, montóns de papeis ou desfeitos, nin os acumule, xa que son altamente combustibles.o Comprobe que non queda ninguén no interior da tenda cando a cerra. Para
 7. 7. EN CASO DE DELITO OU DE INCENDIOo Non perda o tempo e avise inmediatamente ós servizos de emerxencias 112 Emergencias - 091 Policia Nacional - 092 Policia Local - 080 bombeiros.o Se non pode sofocar o lume, abandone rápidamente o lugar, deixando portas e ventás ben cerradas, asegurándose de que non queda ninguén no interior.o En caso de roubo, non toque nada e procure que o lugar do feito permaneza intacto, do contrario podería entorpecer o traballo de investigación policial.o Esté preparado/a para proporcionar toda a información posible sobre os obxetos roubados ou perdidos (mellor se aporta o número de serie, marcas de identificación, etc.)
 8. 8. o Segundo a súa actividade comercial, é recomendable tomar medidas de seguridade dende a saída do domicilio.o Dispoña só do efectivo mínimo preciso para o funcionamento do seu negocio.o Utilice unha caixa de seguridade ou deposite no seu banco ou caixa o resto.o Pago con tarxetas débito e crédito: comprobe sempre que o nombre da tarxeta e do comprobante coinciden co do DNI.o Una vez que o cliente decide que unha mercancía non lle interesa debemos retirala do mostrador, sobre todo se ésta ten un elevado valor, antes de proceder a mostrar outro producto.o Involucre ós seus empregados nas estratexias de seguridade e os programas de prevención na sua localidade.o Estableza vínculos coas Forzas e Corpos de Seguridad do Estado, veciños e demáis
 9. 9. OS EMPREGADOS• Asegúrese de que os seus empregados sexan de confianza, que están alerta e ben informados sobre estas recomendacións.• Cuando un empregado deixe de estar en prantilla, modifique os contrasinais de seguridade de acceso ó negocio e da caixa forte.• Estableza protocolos de seguridade como por exemplo: cómo manexar efectivo, cómo utilizar los equipos de seguridade e cales son as medidas de seguridade no cerre do establecimiento.• Manteña informados ós seus empregados
 10. 10. INGRESOS EN CAIXAS E BANCOSA PE:• Traballar coa maior confidencialidade posible.• Nunca dar a coñecer con anticipación a ruta ou os elementos de seguridade utilizados.• Evitar na medida do posible deterse ante suxerencias ou preguntas de extraños.En VEHÍCULO. (En caso de necesitar o coche para o traslado):• Ter en perfectas condicións a mecánica dos vehículos.• Cercionarse de que o vehículo teña combustible suficiente para o traslado do efectivo.• Cambiar con frecuencia a ruta de traslado de efectivo.• Sempre que sexa posible, circular por vías concurridas.• En caso de sentirse perseguido, diríxase a comisaría máis cercana.
 11. 11. PAUTAS DE ACTUACIÓN ANTE O DELITOSe se atopa nunha situación violenta ouagresiva, non asuma riscos: a sua integridadepersoal é o primeiro. No caso de atoparse anteunha situación potencialmente perigosa sigaestas recomendacións:• Observe signos de alerta en clientes sospeitosos como linguaxe hostil, nerviosismo, etc.• Conserve a calma, non berre, esto puede alterar ó delincuente e facer que obre de xeito máis violento.• Evite accións que poden desencadear conductas violentas no delincuente. Manteña
 12. 12. DESPOIS DE PRODUCIRSE O DELITOCualquera que sexa o grado de execución dodelito, una vez producido siga estasrecomendacións:• Denuncie inmediatamente o sucedido.• Manteña o lugar dos feitos tal e como o encontre. Isto facilitará o traballo da Policía Científica na sua investigación posterior.• Realice un inventario dos obxetos sustraídos.
 13. 13. Recomendamos colaborar coas autoridadesfacilitando toda la información posible sobre adescripción dos delincuentes:• Estatura e complexión aproximada ( delgada, robusta, normal, obesa)• Señas particulares (lunares, cicatrices, tatuaxes, bigote, barba, cabel o)• Etnia ou nacionalidad (idioma)• Vestimenta (dende os pes á cabeza)• Vehículo (color, matrícula, marca e modelo)• Descripción dos instrumentos empregados no delito (coitelos, puntas romas ou punzantes, bates de béisbol, armas de fogo).CÓMO REALIZALA• 1.- Acuda a cualquera dependencia do Corpo Nacional de Policía.• 2.- Denuncia telefónica mediante chaamada ó 902.102.112
 14. 14. ESTAFASo Phising. Roubo de datos bancarios a través de internet. Non dé datos bancarios nin claves de usuario das webs de compra-ventao Non aceptar contratos por Internet para recibir diñeiro.o Subastas en Internet: valorar a antigüidade del proveedor, as valoracións doutros usarios e usar o pago seguro tipo PayPal.o Banca online: utilizar o código de seguridade recibido no móbil ou a tarxeta de coordenadas e cambiala cada certo tempo. Nunca acceda ás suas contas en ordenadores descoñecidos, dende vínculos recibidos no seu correo electrónico ou dende páxinas non seguras.o Loterías / sorteos: nunca toca sin xugar. Non adiante diñeiro para cobrar un premio dun xogo no que non participou.o Herdanzas: Non adiante diñeiro para recibir herdanzas de supostos familiares ou amigos que
 15. 15. Centro de saúde de Forcarei:Emerxencias: 112 986755315Bombeiros: 080 Centro de saúde de Soutelo: 986756217Cruz Vermella: 902 222 292 PAC. Cerdedo 986 75 30 13Policía Nacional: 091 Concello:Gardia Civil: 062 986 75 50 36Atención Ciudadá: 060 986 75 54 32Guardia Civil: 986 75 40 31 626 980 500Policía Local: 628 071217 ACEF: 986 754 149Proteccion Civil: 606401833 Farmacias:PAC. Cerdedo 986 75 30 13 - Forcarei: 986 75 51 51 - Soutelo: 986 75 62 26

×