Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentació Adaale III Jornades Europees 2013

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentació Adaale III Jornades Europees 2013

 1. 1. Analysis of Dropout Among AdultLearners Throughout EuropeServei dOrdenació Curricular de lEducació dAdultsDepartament d’Ensenyament29 d’abril de 2013
 2. 2. Punt de partidaA l’acord de Bolonia hi ha el compromís europeu en: Augmentar el nivell de formació dels ciutadans europeus. Afavorir laprenentatge al llarg de la vida.
 3. 3. Justificació del projecteEs destinen molts recursos per donar una segona oportunitat ales persones adultes amb baixos nivells d’instrucció. Aquests recursos impliquen un cost que no és noméseconòmic si no també social i personal i no s’aprofitasuficientment. Hi ha investigacions que demostren que els adults que tornena leducació donen un tomb a la seva carrera i augmenten aixíles seves oportunitats en la seva vida.
 4. 4. SocisSom:Irlanda (coordinació),Noruega, Àustria,Alemanya, Lituània,Portugal i Catalunya.
 5. 5. Objectius Desenvolupar una recerca sobre les raons de l’abandonament ales segones oportunitats. Comprendre les raons de l’abandonament de l’alumnat adult. Utilitzar les habilitats i lexperiència dels educadors de personesadultes. Desenvolupar intervencions pedagògiques.
 6. 6. Actuacions Disseny d’instruments derecollida de dades per al’detecció de les causesd’abandonament.(Àustria, Octubre 2011)
 7. 7. Actuacions Anàlisi de les causes comunesde l’abandonament. Tria de les causes externessusceptibles d’estudi(Portugal, Febrer 2012)
 8. 8. Actuacions Presentació de metodologiesi bones pràctiques que ajuden aminimitzar les causesd’abandonament detectades.(Noruega, Juliol 2012)
 9. 9. Actuacions Presentació d’experiènciesd’èxit. Estudi i definició dels factorscomuns d’abandonament.(Catalunya, Setembre 2012)
 10. 10. Actuacions Revisió del marc teòric delprojecte, contrast amb altres autors. Creció de materials de difusió del projecte: Booklet Pàgina web(Alemania, Gener 2013)
 11. 11. Actuacions Redacció de les conclusionsi recomanacions. Preparació del seminari finalque es durà a terme a Irlandael dia 22 de maig. The mature student experiencein second chance education:A lifelong learning approach.(Lituania, Abril 2013)
 12. 12. Identificació de factors S’han identificat factors que estan fora del control pedagògic. La diferència entre els països són mínimes . S’han identificat els 4 factors clau més comuns: La motivació, el suport de entorn de l’alumnat, les expectatives poc realistes de l’alumnat i les dificultats en la llengua
 13. 13. Manca de motivació La manca de motivació s’associa amb manca d’objectius, d’hàbits, ihabilitats socials i baixa autoestima. Eines dorientació identificades: Lestabliment dobjectius individuals dels estudiants, Proporcionar orientació als estudiants El suport dels mestres / professors La capacitació adequada per al personal docent
 14. 14. Suport de l’entorn Un suport de l’entorn es basa en tres pilars fonamentals: lescola,la família i lEstat. Les conseqüències de les polítiques socials i deducació. La influència del medi social i familiar. Les circumstàncies escolars.
 15. 15. Expectatives poc realistes Les expectatives, tant les massa elevadas com les baixes estan relacionesamb l’autoestima de cada persona. Les expectatives poc realistes suggereixen una manca de coneixement i unbuit dinformació. Possibles actuacions docents i eines dorientació identificades pel projectesón: Donar informació més detallada als estudiants adultspotencials. Fer un seguiment dels estudiants més enllà de l’acollida. Lhonestedat davant de l’estudiant.
 16. 16. Dificultats en la llengua El llenguatge és el principal mitjà de comunicació en la formació. S’han identificat problemes acadèmics i gramaticals que desemboquen enpèrdua de confiança per part de l’alumnat, baixa autoestima i, finalment,poca motivació per continuar. Influència dels problemes de domini de la llengua en l’abandonament: Els problemes de domini de la llengua dificulta el seguiment dels cursos. Dificultat per expressar-se correctament. Perdre interès en el material del curs. Problemes psicològics.
 17. 17. Conclusions/recomanacionsRelacionades amb el suport a l’alumnat Oferir als estudiants informació i orientació suficient abans d’iniciar els seusestudis. L’orientació i l’assesorament que ha de rebre l’alumnat adult ha de ser mésefectiviu i alhora permanent. Fer que els estudiants adults prenguin consciència de les dificultats /problemes que estan fora del control pedagògic. Preveure pre-cursos de formació, previs al començament d’estudis.(competències lingüístiques)
 18. 18. Conclusions/recomanacionsRelacionades amb el suport al professorat Conscienciar al professorat sobre els 4 factors clau de l’abandonament. Formar els formadors de persones adultes per: fer front a les causes de l’abandonament i afavorir la retenció del’alumnat. dotar-lo d’eines i habilitats al professorat per a que faci front alsproblemes que té l’alumnat adult dotar-lo d’eines i habilitats al professorat per a que el sàpiga acompanyaren el seu procés formatiu. Revisar els programes d’inducció, acollida i orientació.
 19. 19. Conclusions/recomanacionsAltres El domini de la llengua i de les competències lingüístiques són bàsiques periniciar qualsevol ensenyament. Flexibilitzar al màxim els programes formatius.…………………..
 20. 20. Moltes gràcies!Més informacióWebsite link:http://adaale.wordpress.com/

×