Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ponència Roser Bertran "Xarxa FP" III Jornades Europees 2013

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ponència Roser Bertran "Xarxa FP" III Jornades Europees 2013

 1. 1. ALCOI · ANTERPEN · BARCELONA · BERLIN · BREDA · GANDIA · ISTANBUL · KOKKOLA · KUOPIO · KÖLN · LYON · MADRID · MISLATA · MUENCHEN · OULU · REUS · ROMA ·ROVANIEMI · SÈTE -·‘s-HERTOGENBOSCH - TORINO · TOULOUSE · WESTERBURGRoser Bertran Coppini, Secretària General de XARXA FPConstruint ponts entrel’escola i l’empresa
 2. 2. ALCOI · ANTERPEN · BARCELONA · BERLIN · BREDA · GANDIA · ISTANBUL · KOKKOLA · KUOPIO · KÖLN · LYON · MADRID · MISLATA · MUENCHEN · OULU · REUS · ROMA ·ROVANIEMI · SÈTE -·‘s-HERTOGENBOSCH - TORINO · TOULOUSE · WESTERBURG
 3. 3. AdministracióElisabet SalesEva IbáñezAdministracióElisabet SalesEva IbáñezMobilitat i RelacionsInternacionalsRoser BertranJordi CastilloMobilitat i RelacionsInternacionalsRoser BertranJordi CastilloObservatori FPMontse BlanesAnna PunyetObservatori FPMontse BlanesAnna PunyetFP i EmpresaMontse BlanesJosé Joaquín MohedanoCinta DarderGemma SepúlvedaFP i EmpresaMontse BlanesJosé Joaquín MohedanoCinta DarderGemma SepúlvedaCONSELL DE LA FPSecretari: Xavier PérizCONSELL DE LA FPSecretari: Xavier PérizFUNDACIÓ BCN FPGerent: Ricard ComaFUNDACIÓ BCN FPGerent: Ricard ComaXARXA FPSecretaria General:Roser BertranXARXA FPSecretaria General:Roser BertranAssistent:Àngels CastillónAssistent:Àngels CastillónAssistent:Sol BermejoAssistent:Sol Bermejo
 4. 4. Constitució de l’Assc. Ciutats EducadoresBarcelona 1990ALCOI · ANTERPEN · BARCELONA · BERLIN · BREDA · GANDIA · ISTANBUL · KOKKOLA · KUOPIO · KÖLN · LYON · MADRID · MISLATA · MUENCHEN · OULU · REUS · ROMA ·ROVANIEMI · SÈTE -·‘s-HERTOGENBOSCH - TORINO · TOULOUSE · WESTERBURGEls origens de XARXA FPEl Congres de Gotemburg,i elconcepte de LLL i les relacionsentre educació-ciutat-LLL1992“La ciudad se convierte en educadora a partirde la necesidad de educar, deaprender, de imaginar… siendo educadora, laciudad es a su vez educada. “(…) la utopía y el sueño impregnan nuestrapolítica en el servicio a queaquellos a quienes servimos “Paulo Freire (II Congreso de CiudadesEducadoras, Goteborg, Suecia 1992)
 5. 5. ALCOI · ANTERPEN · BARCELONA · BERLIN · BREDA · GANDIA · ISTANBUL · KOKKOLA · KUOPIO · KÖLN · LYON · MADRID · MISLATA · MUENCHEN · OULU · REUS · ROMA ·ROVANIEMI · SÈTE -·‘s-HERTOGENBOSCH - TORINO · TOULOUSE · WESTERBURG15.- La ciutat haurà d’oferir als seus habitants la perspectivad’ocupar un lloc a la societat; els facilitarà l’assessoramentnecessari per a l’orientació personal i vocacional i possibilitarà laseva participació en activitats socials. En el terreny específic de larelació educació-treball és important assenyalar l’estreta relacióque haurà d’existir entre la planificació educativa i les necessitatsdel mercat del treball.En aquest sentit, les ciutats definiran estratègies de formació quetinguin en compte la demanda social i cooperaran amb lesorganitzacions sindicals i empresarials en la creació de llocs detreball i en activitats formatives de caràcter formal i no formal alllarg de la vida.Carta de les Ciutats Educadores
 6. 6. ALCOI · ANTERPEN · BARCELONA · BERLIN · BREDA · GANDIA · ISTANBUL · KOKKOLA · KUOPIO · KÖLN · LYON · MADRID · MISLATA · MUENCHEN · OULU · REUS · ROMA ·ROVANIEMI · SÈTE -·‘s-HERTOGENBOSCH - TORINO · TOULOUSE · WESTERBURGLa iniciativa surt de l’Ajuntament de Barcelona apartir dels partenariats existents entre organismeseducatius europeus i els centres de FP de la ciutatarrel de la participació en diversos projectes. (Lió,Turí, Barcelona -Millora de l’exit--Juny 1999- Constitució formalde XARXA FPIdea Clau 1: les ciutats i els seus governs com aimpulsors en el desenvolupament de projectes quecontemplin la dimensió europea i que tinguin com aobjectiu la inserció dels joves en el mercat de treballIdea clau 2: crear una xarxa de professionals i institucionscompromeses en la definició d’estrategies comuns i quealhora en faciliti llur realització.
 7. 7. MAP 2012 XARXA FP.
 8. 8. Les 23 ciutats associades a XARXA FP sumava l’any 2009 un total depoblació de més de 46.000.000 d’habitants.Del total de la població d’aquestes ciutats s’estima que el nombre dejoves d’entre 18 I 22 anys, representa aproximadament un total de1.060.000També s’estima que un 39% d’aquests joves estant estudiant FormacióProfessional, això representa que XARXA FP tindria una potencialitat demoure mitjançant projectes de mobilitat a més de 400.000 estudiantsPOTENCIAL HUMÀ DE LES CIUTATS XARXA FPALCOI · ANTERPEN · BARCELONA · BERLIN · BREDA · GANDIA · ISTANBUL · KOKKOLA · KUOPIO · KÖLN · LYON · MADRID · MISLATA · MUENCHEN · OULU · REUS · ROMA ·ROVANIEMI · SÈTE -·‘s-HERTOGENBOSCH - TORINO · TOULOUSE · WESTERBURG
 9. 9. 1- MOBILITAT D’ESTUDIANTS: rebre Formació Professional de GrauMitjà i Superior per facilitar la transició de l’alumnat al món laboral através de l’experiència laboral en empreses situades en ciutatseuropees.2.- MOBILITAT DE DOCENTS: intercanviar diverses metodologies iexperiències educatives.3- MOBILITAT D’IDEES: IMPLEMENTACIÓ de think-tanks i accions pilotentre ciutats, PARTICIPACIÓ conjunta en programes i iniciativeseuropees i ELABORACIÓ de projectes per la transición escola - treball.4- Estimular i fomentar el sentiment de pertinència i identitateuropea.5.- MILLORA DE LES COMPETÈNCIES LINGÜÍSTIQUES: Afavorirl’aprenentatge d’altres llenguesPROPÒSITALCOI · ANTERPEN · BARCELONA · BERLIN · BREDA · GANDIA · ISTANBUL · KOKKOLA · KUOPIO · KÖLN · LYON · MADRID · MISLATA · MUENCHEN · OULU · REUS · ROMA ·ROVANIEMI · SÈTE -·‘s-HERTOGENBOSCH - TORINO · TOULOUSE · WESTERBURG
 10. 10. •Enriquir i millorar la QUALITAT de la Formació Professional.•Incrementar i millorar la COMPETITIVITAT.•Crear una CULTURA DE TREBALL entre empresaris i estudiantsper estimular el creixement econòmic de la regió (especialmenten època de crisis).•Promoure una educació INTERNACIONAL i l’aprenentatge decompetències lingüístiques per cada camp professional.OBJETIUSALCOI · ANTERPEN · BARCELONA · BERLIN · BREDA · GANDIA · ISTANBUL · KOKKOLA · KUOPIO · KÖLN · LYON · MADRID · MISLATA · MUENCHEN · OULU · REUS · ROMA ·ROVANIEMI · SÈTE -·‘s-HERTOGENBOSCH - TORINO · TOULOUSE · WESTERBURG
 11. 11. ORGANITZACIÓAssemblea GeneralComitè Executiu (format per 7 ciutats)Secretaria Gral Permanent (a Barcelona)1 Tècnic de Mobilitat a cada ciutatALCOI · ANTERPEN · BARCELONA · BERLIN · BREDA · GANDIA · ISTANBUL · KOKKOLA · KUOPIO · KÖLN · LYON · MADRID · MISLATA · MUENCHEN · OULU · REUS · ROMA ·ROVANIEMI · SÈTE -·‘s-HERTOGENBOSCH - TORINO · TOULOUSE · WESTERBURG
 12. 12. Els nostres signesd’identitat (1)Els Tècnics de Mobiliat que són designats per cadaciutat• Coordinar als estudiants (enviats i rebuts) amb altresTècnics de Mobilitat.• Gestió de la inserció laboral a través d’empreses iCambres de Comerç (si és el cas).• Benvinguda i supervisió dels estudiants estrangers.ALCOI · ANTERPEN · BARCELONA · BERLIN · BREDA · GANDIA · ISTANBUL · KOKKOLA · KUOPIO · KÖLN · LYON · MADRID · MISLATA · MUENCHEN · OULU · REUS · ROMA ·ROVANIEMI · SÈTE -·‘s-HERTOGENBOSCH - TORINO · TOULOUSE · WESTERBURG
 13. 13. Els nostres signesd’identitat (2)El S.G.QALCOI · ANTERPEN · BARCELONA · BERLIN · BREDA · GANDIA · ISTANBUL · KOKKOLA · KUOPIO · KÖLN · LYON · MADRID · MISLATA · MUENCHEN · OULU · REUS · ROMA ·ROVANIEMI · SÈTE -·‘s-HERTOGENBOSCH - TORINO · TOULOUSE · WESTERBURG
 14. 14. CONCEPTES CLAUSER un membreSINOACTUAR como a membrePERTÀNYER a XARXA FP PARTICIPAR a XARXA FPTEORIA REALITATWANNABES TRUE DOERSSI XARXA FP NO ES DEDIQUÉS A LA MOBILITAT NOTINDRIA RAÓ DE SERALCOI · ANTERPEN · BARCELONA · BERLIN · BREDA · GANDIA · ISTANBUL · KOKKOLA · KUOPIO · KÖLN · LYON · MADRID · MISLATA · MUENCHEN · OULU · REUS · ROMA ·ROVANIEMI · SÈTE -·‘s-HERTOGENBOSCH - TORINO · TOULOUSE · WESTERBURG
 15. 15. La importància de la mobilitatALCOI · ANTERPEN · BARCELONA · BERLIN · BREDA · GANDIA · ISTANBUL · KOKKOLA · KUOPIO · KÖLN · LYON · MADRID · MISLATA · MUENCHEN · OULU · REUS · ROMA ·ROVANIEMI · SÈTE -·‘s-HERTOGENBOSCH - TORINO · TOULOUSE · WESTERBURG
 16. 16. Diversos estudis confirmen que la mobilitat durant laformació és positiva per al capital humà ja que elsestudiants amplien el seus coneixements idesenvolupen noves competències lingüístiques iinterculturals. D’altra banda, les empreses reconeixeni valoren cada cops aquests aspectes.Els europeus amb experiències de mobilitatdurant la seva joventut son més proclius a lamobilitat com adults i com a treballadors.La mobilitat durant la formació, i més en concret, lamobilitat transnacional, és una de les principalsmaneres de millorar la ocupabilitat futura i eldesenvolupament personal dels joves.ALCOI · ANTERPEN · BARCELONA · BERLIN · BREDA · GANDIA · ISTANBUL · KOKKOLA · KUOPIO · KÖLN · LYON · MADRID · MISLATA · MUENCHEN · OULU · REUS · ROMA ·ROVANIEMI · SÈTE -·‘s-HERTOGENBOSCH - TORINO · TOULOUSE · WESTERBURG
 17. 17. .Les institucions d’FP poden comparar i combinar elsseus ensenyaments i capacitat d’aprenentatge ambactuacions i expectatives d’altres països, proporcionantpunts de referència útils pel seu desenvolupament futur.L’experiència formativa a l’exterior permet als jovesveure la seva pròpia cultura com una més entre lesmoltes existents, no l’única. Tenen la oportunitat decomparar i trobar similituds i diferències, creen unamajor consciència de la seva pròpia cultura i aprenenmés dels demésPer a professors i formadors, així com per a tutors enempreses, els intercanvis també els poden ajudar amillorar les seves habilitats lingüístiques i interculturals.ALCOI · ANTERPEN · BARCELONA · BERLIN · BREDA · GANDIA · ISTANBUL · KOKKOLA · KUOPIO · KÖLN · LYON · MADRID · MISLATA · MUENCHEN · OULU · REUS · ROMA ·ROVANIEMI · SÈTE -·‘s-HERTOGENBOSCH - TORINO · TOULOUSE · WESTERBURG
 18. 18. RESULTATS• Cada any més de 400 joves europeus gaudeixen del’experiència laboral en empreses estrangeres.• Promoció de diversos projectes d’ intercanvi perdocents per reforçar la requalificació formativa iprofessional.• Us dels mateixos procediments i documentació(Acord, Avaluació i Certificació) en totes les ciutats.• Participació en de projectes internacionals permillorar metodologies de formació i inserció laboral.•El sentiment de pertinença, de ser col·legues i deconfiança mútuaALCOI · ANTERPEN · BARCELONA · BERLIN · BREDA · GANDIA · ISTANBUL · KOKKOLA · KUOPIO · KÖLN · LYON · MADRID · MISLATA · MUENCHEN · OULU · REUS · ROMA ·ROVANIEMI · SÈTE -·‘s-HERTOGENBOSCH - TORINO · TOULOUSE · WESTERBURG
 19. 19. Com i amb què ho fem
 20. 20. ALCOI · ANTERPEN · BARCELONA · BERLIN · BREDA · GANDIA · ISTANBUL · KOKKOLA · KUOPIO · KÖLN · LYON · MADRID · MISLATA · MUENCHEN · OULU · REUS · ROMA ·ROVANIEMI · SÈTE -·‘s-HERTOGENBOSCH - TORINO · TOULOUSE · WESTERBURG
 21. 21. ALCOI · ANTERPEN · BARCELONA · BERLIN · BREDA · GANDIA · ISTANBUL · KOKKOLA · KUOPIO · KÖLN · LYON · MADRID · MISLATA · MUENCHEN · OULU · REUS · ROMA ·ROVANIEMI · SÈTE -·‘s-HERTOGENBOSCH - TORINO · TOULOUSE · WESTERBURG
 22. 22. EF EPI English Proficiency Index 2011ALCOI · ANTERPEN · BARCELONA · BERLIN · BREDA · GANDIA · ISTANBUL · KOKKOLA · KUOPIO · KÖLN · LYON · MADRID · MISLATA · MUENCHEN · OULU · REUS · ROMA ·ROVANIEMI · SÈTE -·‘s-HERTOGENBOSCH - TORINO · TOULOUSE · WESTERBURG
 23. 23. ALCOI · ANTERPEN · BARCELONA · BERLIN · BREDA · GANDIA · GOTHENBURG · ISTANBUL · KOKKOLA · KUOPIO · KÖLN · LA ROCHELLE · LYON · MADRID · MISLATA · MUENCHEN ·OULU · REUS · ROMA · ROVANIEMI · SÈTE · TORINO · TOULOUSE · WESTERBURGMoltes gràciesrbertranc@xarxafp.orgxarxafp.org
 24. 24. Chart 1. Number of students sent by Xarxa FP cities in 2012
 25. 25. Chart 2. Number of students hosted by Xarxa FP cities in 2012
 26. 26. Chart 3. Number of students sent & hosted by Xarxa FP cities in 2012
 27. 27. Chart 5. Number of students sent by Xarxa FP cities in relation with the education field in 2012
 28. 28. Chart 6. Number of teachers/experts sent by Xarxa FP cities in 2012
 29. 29. Chart 7. Number of teachers/experts host by Xarxa FP cities in 2012

×