Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Bon dia, Sra. Rosa M. Falgàs, senyores i senyors,Palafrugell, com a Ciutat Educadora, té com una de les seves màximesprior...
I que aquesta presentació s’hagi fet a Palafrugell ens omple d’il·lusió i tambéd’una forta càrrega de responsabilitat. Des...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Intervenció Regidor d'educació III Jornades Europees 2013

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Intervenció Regidor d'educació III Jornades Europees 2013

  1. 1. Bon dia, Sra. Rosa M. Falgàs, senyores i senyors,Palafrugell, com a Ciutat Educadora, té com una de les seves màximesprioritats l’educació i la formació dels seus ciutadans i ciutadanes en totes lesetapes de la vida.Les circumstàncies econòmiques i l’estat del mercat laboral, juntament amb elsavenços tecnològics i la globalització, entre altres, ens plantegen avui un granrepte en l’àmbit de l’educació: ara més que mai tenim la necessitat d’elevar lescapacitats individuals i col·lectives per a mantenir societats cultes,emprenedores, socialment progressistes i econòmicament competitives.En aquest context, les administracions hem de garantir tant la formació de lespersones com també aquella que permeti millorar la seva ocupabilitat. Formar-se ja no es restringeix a una etapa de la nostra vida, sinó que es converteix enuna tasca permanent.L’educació permanent esdevé així un instrument de primer ordre per a poderassolir, a través de la cultura i el coneixement, no només un major benestarindividual i col·lectiu, sinó també la millor estratègia per a augmentar laqualificació formativa dels nostres ciutadans, que ha de permetre encarar ambmajors garanties la difícil situació per la que travessem. En un temps en què lescircumstàncies, especialment les econòmiques, son tan adverses, l’educació,l’aprenentatge i la preparació per afrontar els reptes de futur prenen unarellevància fonamental.Un nou concepte d’educació pren força: invertir en les competències per arribara assolir millors resultats socioeconòmics, en entendre (finalment) que lainversió en educació i formació també és fonamental per a impulsar elcreixement i la competitivitat.I si les necessitats formatives augmenten i es diversifiquen a un ritme vertiginósels Ajuntaments, en tant que administració més propera a la ciutadania, volemdonar-hi resposta. En aquest sentit, i conscients d’aquesta demanda,l’Ajuntament de Palafrugell, amb l’ajut i recolzament de la ciutadania del nostremunicipi, ve desenvolupant des de fa anys un gran esforç compartit per amillorar els seus recursos educatius a tots els nivells, i manté l’aposta perestendre l’oferta educativa i cobrir les necessitats que es puguin plantejar aqualsevol edat.I així, quan ACEFIR (l’Associació Catalana per a l’Educació, la Formació i laRecerca) ens va proposar d’organitzar aquestes III Jornades Europees a lanostra ciutat, la nostra resposta fou evidentment entusiasta. I no podia serd’una altra manera, doncs no només compartim els seus objectius, sinó quetambé som plenament conscients que davant dels propers canvis que proposala Comissió Europea en els projectes de formació europeus, és del totimportant i necessari que sapiguem com seran aquests nous programes, qui hipodrà participar i en què ens permetran treballar. En un moment com l’actual, idonada la situació en què vivim, ara ens cal més que mai, saber què són i quècomportaran aquests nous programes.
  2. 2. I que aquesta presentació s’hagi fet a Palafrugell ens omple d’il·lusió i tambéd’una forta càrrega de responsabilitat. Desitjo que aquestes Jornades us haginestat molt profitoses. En aquest sentit, permeteu-me que feliciti a ACEFIR perla idea i per la magnífica organització d’aquestes Jornades. No tinc cap dubteque disposar d’informació actualitzada dels recursos existents i de cap on esdirigeixen els futurs projectes us facilitarà aquest noble objectiu de podertreballar per a una ciutadania millor formada i més preparada per als difícilsreptes actuals.I voldria també aprofitar aquesta cloenda per fer un esment especial a tot elpersonal de l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament pel seu esforç, per la il·lusió i perl’empenta que esmercen en pro de l’educació a la nostra vila. Un esforç que fapossible que l’educació a Palafrugell, malgrat les dificultats d’aquests moments,sigui en molts aspectes, exemplar.Acabo: que tots els que us dediqueu a l’àmbit educatiu i formatiu persevereu enaquest lloable objectiu de procurar que leducació esdevingui tasca de tots, queseguiu amb l’empenta que heu demostrat fins avui i que no que defalliu davantles dificultats del moment. L’educació, avui, necessita de gent valenta; ara mésque mai heu de saber demostrar que sabem tirar endavant, superar lesdificultats i guanyar el futur. Un trajecte que s’intueix difícil, certament, peròque per recorre’l sempre podreu comptar amb nosaltres.Xavier Rocas GutiérrezRegidor delegat de Cultura, Educació, Museu del Suro i Biblioteca

×