Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentació Astres III Jornades Europees 2013

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentació Astres III Jornades Europees 2013

 1. 1. serveis d’atenció a personesserveis d’atenció a personesamb diversitat funcional3res Jornades Europees ACEFIR29 d’abril de 2013
 2. 2. Continguts• Plataforma Educativa• Fundació Astres• “Partnering for Success”serveis d’atenció a personesamb diversitat funcional
 3. 3. serveis d’atenció a personesamb diversitat funcionalPLATAFORMA EDUCATIVAPLATAFORMA EDUCATIVAPLATAFORMA EDUCATIVAPLATAFORMA EDUCATIVA
 4. 4. Plataforma EducativaPlataforma Educativa té els seus orígens en lAssociació Plataforma Educativa 3 Esses. Som unaentitat sense afany de lucre, que es dedica a lactivitat deducació social des de 1994. Té afectat el seupatrimoni a la realització de fins dinterès general, en el camp de lacció social vers personesprincipalment en risc dexclusió i entitats anàlogues amb les quals poder desenvolupar treball conjunt.Lany 2002, es pren la decisió de transformar lassociació en fundació, data a partir de la qual passa aestar dirigida per un patronat de 12 persones. Inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat deCatalunya amb el número 1790.MISSIÓ: "Dissenyar, crear i desenvolupar, de forma innovadora, projectes i serveisque millorin la qualitat de vida de les persones”.serveis d’atenció a personesamb diversitat funcionalque millorin la qualitat de vida de les persones”.VISIÓ: “Ser una Plataforma d’Entitats referent que, amb criteris d’economiad’escales i de forma socialment responsable i innovadora, generi equipsprofessionals amb l’objectiu de desenvolupar serveis propers iespecialitzats, orientats a la millora de la qualitat de vida de les persones”
 5. 5. Entitats membresserveis d’atenció a personesamb diversitat funcionalSom socis i formem part del patronat o assemblea de:- FUNDACIÓ PRIVADA FASI,- SODALIS S.L. ,- FUNDACIÓ PRIVADA SETBA,- ASSOCIACIÓ D’ENTITATS DE SERVEIS D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA
 6. 6. Capital humàEQUIP HUMÀserveis d’atenció a personesamb diversitat funcionalTOTAL: 448 treballadors
 7. 7. Implantació territorial a Catalunyaserveis d’atenció a personesamb diversitat funcional
 8. 8. serveis d’atenció a personesamb diversitat funcionalFUNDACIÓ ASTRESFUNDACIÓ ASTRESFUNDACIÓ ASTRESFUNDACIÓ ASTRES
 9. 9. Fundació ASTRES•• LaLa FundacióFundació ASTRESASTRES ésés unauna entitatentitat sensesense ànimànim dedelucrelucre queque vava néixernéixer elel mesmes dede desembredesembre dede 20012001..•• TéTé l’objectiul’objectiu principalprincipal dede millorarmillorar lala qualitatqualitatqualitatqualitatqualitatqualitatqualitatqualitat dededededededede vidavidavidavidavidavidavidavidadede lesles personespersones ambamb diversitatdiversitatdiversitatdiversitatdiversitatdiversitatdiversitatdiversitat funcionalfuncionalfuncionalfuncionalfuncionalfuncionalfuncionalfuncional ((((((((discapacitatdiscapacitatdiscapacitatdiscapacitatdiscapacitatdiscapacitatdiscapacitatdiscapacitat intelintelintelintelintelintelintelintel........lectuallectuallectuallectuallectuallectuallectuallectual iiiiiiii malaltiamalaltiamalaltiamalaltiamalaltiamalaltiamalaltiamalaltia mental)mental)mental)mental)mental)mental)mental)mental),, fentfentserveis d’atenció a personesamb diversitat funcionaldiscapacitatdiscapacitatdiscapacitatdiscapacitatdiscapacitatdiscapacitatdiscapacitatdiscapacitat intelintelintelintelintelintelintelintel........lectuallectuallectuallectuallectuallectuallectuallectual iiiiiiii malaltiamalaltiamalaltiamalaltiamalaltiamalaltiamalaltiamalaltia mental)mental)mental)mental)mental)mental)mental)mental),, fentfentpossiblepossible lala sevaseva totaltotal inclusióinclusióinclusióinclusióinclusióinclusióinclusióinclusió enen lala societat,societat, iil’assolimentl’assoliment deldel màximmàxim graugrau d’autonomiad’autonomiad’autonomiad’autonomiad’autonomiad’autonomiad’autonomiad’autonomia iiautogestióautogestióautogestióautogestióautogestióautogestióautogestióautogestió desdes d’und’un abordatgeabordatgeintegral,integral, individualitzatindividualitzat ii inclusorinclusor
 10. 10. OrganigramaCoordinaciótècnicaPrelaboralCentres ocupacionalsLaboralCentre especial de treballi inserció laboralHabitatgesResidència trastorns conductaLlar residènciaPisos pontserveis d’atenció a personesamb diversitat funcionalPatronat GerentPisos pontSuport a l’autonomiaLleureCoordinacióadministrativa Administrativa
 11. 11. Serveis que gestionemserveis d’atenció a personesamb diversitat funcional
 12. 12. Atenció a les personesserveis d’atenció a personesamb diversitat funcional
 13. 13. Professionals5% 5%41%• Grup I: direccions i llicenciatures• Grup II: Treballadors socials,infermeria, caps de torn• Grup III: tècnics educatius,serveis d’atenció a personesamb diversitat funcional28%22%41% Grup IGrup IIGrup IIIGrup IVGrup V• Grup III: tècnics educatius,monitors.• Grup IV: cuina, auxiliars tècnics,oficials• Grup V: neteja i peó
 14. 14. serveis d’atenció a personesamb diversitat funcionalP4SP4SP4SP4S“PARTNERING FOR“PARTNERING FOR“PARTNERING FOR“PARTNERING FOR SUCCESSSUCCESSSUCCESSSUCCESS””””
 15. 15. • Dades bàsiques• Justificació• Objectius• Estructura• Aprenentatgesserveis d’atenció a personesamb diversitat funcional• Aprenentatges
 16. 16. Dades bàsiques• PROGRAMA Unió Europea: línia GRUNDTVIG dinsdel programa d’aprenentatge al llarg de la vida• LÍNIA D’ACCIÓ: LEARNING PARTNERSHIP(associació d’aprenentatge)• SOCI COORDINADOR: Fundació Astresserveis d’atenció a personesamb diversitat funcional• SOCI COORDINADOR: Fundació Astres• SOCIS: ( mínim 3 socis)– Pluss (REGNE UNIT)– Tuettu työllistyminen ry (FINLÀNDIA)• DURADA: 2 anys, agost 2010 – juliol 2012
 17. 17. Justificació“Hi ha evidència d’exclusió en diferents sentitsper certs grups de persones ambdiscapacitat als mercats laborals europeus,incloent dones i gent gran ambserveis d’atenció a personesamb diversitat funcionalincloent dones i gent gran ambdiscapacitat”**2009. ANED, “The labour market situation of disabled people in Europeancountries and implementation of employment policies: a summary of evidencefrom country reports and research studies”, p. 4.
 18. 18. Objectius• General– Avançar en l’aprenentatge, coneixement i pràctica de la integracióintegracióintegracióintegraciósociolaboralsociolaboralsociolaboralsociolaboral de persones amb discapacitatde persones amb discapacitatde persones amb discapacitatde persones amb discapacitat intel·lectual i/o de salut mentala través del treball en xarxatreball en xarxatreball en xarxatreball en xarxa entre persones amb discapacitat, empresaris,administracions públiques i entitats que es dediquen a la integraciósociolaboral.• Específicsserveis d’atenció a personesamb diversitat funcional• Específics– Compartir pràctiquespràctiquespràctiquespràctiques innovadores o efectives per la integració sociolaborald’aquest col·lectiu, treballant en xarxa amb els actors socials.– Compartir metodologies per la institucionalitzacióinstitucionalitzacióinstitucionalitzacióinstitucionalització i sostenibilitat d’aquestespràctiques (polítiques públiques o privades locals i finançament).– Desenvolupar i dur a terme plans d’acció per promoure la responsabilitatsocial corporativa (RSCRSCRSCRSC) a les regions dels socis del projecte i a Europa.
 19. 19. Estructura• Objectiu: 8 mobilitats amb un pressupost de €14.000• 3 reunions internacionals (4 dies/reunió)• Mínim 8 mobilitats (4 a Regne Unit i 4 a Finlàndia)– 6 Participants a Regne Unit (4 Astres, 1 Cambra Girona, 1 Sinergrup) i 4 aFinlàndia• Integració de les activitats de les organitzacions alsserveis d’atenció a personesamb diversitat funcional• Integració de les activitats de les organitzacions alsobjectius del projecte (finançament per a les mobilitats ipoc més)• Reunions d’una xarxa local– Astres, Drissa, Cambra de Girona, Sinergrup, UdG• Trucades de coordinació internacional• Web p4s.fundacioastres.org
 20. 20. serveis d’atenció a personesamb diversitat funcional
 21. 21. Aprenentatges del projecte: Regne Unit• Project SEARCH ( hospital+pluss+centre educatiu)– http://www.pluss.org.uk/project-search-0• Xarxa Mindful Employer ( xarxa d’empresessensibilitzades en la integració laboral de personesamb problemes de salut mental)serveis d’atenció a personesamb diversitat funcionalamb problemes de salut mental)– http://www.mindfulemployer.net/• Pràctiques no remunerades• Social Return On Investment (retorn social sobre lainversió)• Màrqueting!
 22. 22. serveis d’atenció a personesamb diversitat funcional
 23. 23. Finlàndia• Luovi ( educació i recolzament individual)• Avaluació de l’impacte social dels projectes• Projecte Tikas ( aprenentatge de l’ús de novestecnologies)• Projectes de lleure inclusiu com a part del treballserveis d’atenció a personesamb diversitat funcional• Projectes de lleure inclusiu com a part del treballen suport (Moon)• Empreses socials ( CET)• Diferència entorns rural i urbà
 24. 24. serveis d’atenció a personesamb diversitat funcional
 25. 25. Catalunya• Visites a :– FLISA– Sant Tomàs (Vic)– Serveis ASTRES– DRISSA• Presentació de:serveis d’atenció a personesamb diversitat funcional• Presentació de:- Bones pràctiques en la inserció laboral- Marc legal i programàtic per a persones amb DI- Presentació programa INCORPORA i MOEBIUS ( grup plataforma)- Servei de suport a l’autonomia i treball amb suport (ASTRES)
 26. 26. serveis d’atenció a personesamb diversitat funcional
 27. 27. Aprenentatges de la gestió• Mentoria en projectes europeus/la proposta– ACEFIR ( introducció als programes europeus, revisió de lasol.licitud del projecte...)• Pressupost i objectius• Coordinació• Selecció de socisserveis d’atenció a personesamb diversitat funcional• Selecció de socis– Cal treballar amb contraparts amb les quals hi ha una relació prèvia(com establir aquestes relacions?)• Idioma– Cal assegurar que tothom es pot comunicar bé en un idioma
 28. 28. • Selecció de socis– Cal treballar amb contraparts amb les quals hi ha una relació prèvia(com establir aquestes relacions?)• Idioma– Cal assegurar que tothom es pot comunicar bé en un idioma• Selecció de participantsserveis d’atenció a personesamb diversitat funcional• Selecció de participants– Projecte amb menys impacte per raons administratives. ASTRESvolia convidar a dues entitats catalanes a participar de lesmobilitats i no va ser possible.
 29. 29. serveis d’atenció a personesamb diversitat funcional»Gràcies!Gràcies!Gràcies!Gràcies!

×