Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Intro Group

705 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Intro Group

  1. 1. “ INTRO GROUP” ДООЕЛ БИТОЛА КОМПАНИЈА ЗА ДЕЛОВНИ И МЕНАЏМЕНТ КОНСУЛТАНСТКИ АКТИВНОСТИ
  2. 2. ЗА ПРЕТПРИАТИЕТО <ul><li>„ INTRO GROUP „ дооел Битола , е млада и амбициозна компанијa во приватна сопственост регистрирана за деловен консалтинг и менаџмент </li></ul><ul><li>Нашата мисија </li></ul><ul><li>Нашата мисија е да им поможиме на нашите </li></ul><ul><li>потенцијални партнери да ги остварат своите планираните цели, да го унапредат своето работење, како и да додадат нови и дополнителни вредности во остварувањето на резултатите </li></ul>
  3. 3. УСЛУГИ <ul><li>ФИНАНСИСКО ПЛАНИРАЊЕ </li></ul><ul><ul><li>Изработка на деловни-бизнис планови </li></ul></ul><ul><ul><li>Изработка на инвестициони проекти </li></ul></ul><ul><li>ФИНАНСИСКА АНАЛИЗА </li></ul><ul><ul><li>Анализа на ликвидност </li></ul></ul><ul><ul><li>Подобрување на кредитна способност </li></ul></ul><ul><ul><li>Анализа на рентабилност-продуктивност </li></ul></ul>
  4. 4. ФИНАНСИСКО ПЛАНИРАЊЕ <ul><li>Изготвување на Бизнис планови и Инвестициони проекти како алатки за секојдевно управување со Вашата компанија. Како такви ви даваат можност да го анализирате Вашиот бизнис, подетално ја анализирате вашата конкуренција и да ги откриете вашите јаки и слаби страни, можностите и заканите за Вашиот бизнис. </li></ul>
  5. 5. ФИНАНСИСКА АНАЛИЗА <ul><li>Анализа на ликвидност </li></ul><ul><ul><li>Мерење на способноста на компанијата да ги измирува своите обврски </li></ul></ul><ul><ul><li>Предлог на конкретни мерки за подобрување на ликвидноста </li></ul></ul><ul><ul><li>Мониторинг во реализацијата на предложените мерки </li></ul></ul>
  6. 6. ФИНАНСИСКА АНАЛИЗА <ul><li>Анализа на профитабилноста </li></ul><ul><ul><li>Мерење на деловните резултати </li></ul></ul><ul><ul><li>Предлог на конкретни мерки за подобрување на профитабилноста </li></ul></ul><ul><ul><li>Мониторинг во реализацијата на предложените мерки </li></ul></ul>
  7. 7. ФИНАНСИСКА АНАЛИЗА <ul><li>Ви нуди комплетна информациа за сите кредитни линии, кои се нудат од страна на деловните банки </li></ul><ul><li>Ви дава препораки која врста на кредит е поволна за Вашето претпријатие. </li></ul><ul><li>Вршиме и зработка на листи на потенцијални извори на капитал . </li></ul>
  8. 8. ШТО ДОБИВАТЕ? <ul><li>Јасна слика за вашето работење </li></ul><ul><li>Профитабилно и стабилно работење </li></ul><ul><li>Ефикасно управување со Вашите средства </li></ul>

×