Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Akses dan ekuiti

1,287 views

Published on

Akses dan ekuiti

 1. 1. SME3023 TRENDS AND ISSUES IN MATHEMATICAL EDUCATION AKSES DAN EKUITI NAMA NO MATRIX NUR ELLYA AQILLA BT MAZLAN D20091035130 NURLIYANA BINTI MOHD JAMIL D20091034778 NUR HAFIZAH BT ZAHARI D20091035133 CHOY MING DI D20091034789 SH. SAJARUL ADAWIYAH S. IBRAHIM D20091034797
 2. 2. MATLAMAT PENDIDIKAN MATEMATIK Membentuk individu berfikiran matematik. Berketrampilan mengaplikasikan pengetahuan matematik dengan berkesan. Bertanggungjawab dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan, agar dapat menangani cabaran kehidupan hasil perkembangan sains dan teknologi
 3. 3. EKUITI?? AKSES???
 4. 4. Akses – proses atau cara untuk mencapai atau memperoleh sesuatu data dan maklumat - capaian <ul><li>Ekuiti </li></ul><ul><li>Pemilikan sama rata dalam sesebuah organisasi </li></ul><ul><li>saksama, adil </li></ul>
 5. 5. SECARA AM,AKSES DAN EKUITI : Menghapuskan jurang dan membuka peluang kepada rakyat yang berbeza dari segi keperluan dan kebolehan bagi mendapat kemahiran, pengetahuan dan pengalaman melalui pendidikan secara sama rata.
 6. 6. PEMBANGUNAN PENDIDIKAN 2001-2010
 7. 7. Matlamat Memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh Meningkatkan kreativiti dan inovasi seta budaya ilmu Membudayakan sains dan teknologi serta pembelajaran sepanjang hayat Semua warganegara malaysia memperoleh peluang pendidikan dari segi akses, ekuiti dan kualiti
 8. 8. PENGKHUSUSAN Pendidikan prasekolah, rendah dan menengah Pendidikan tertiari ICT pendidikan Pengurusan pendidikan Pembiayaan pendidikan Program sokongan
 9. 9. PELAN STRATEGIK PENGAJIAN TINGGI NEGARA (PSPTN)
 10. 10. PENINGKATAN DAN PEMERKASAAN (2011-2015) PELETAKAN ASAS (2007-2010) KECEMERLANGAN (2016-2020) KEGEMILANGAN DAN KELESTARIAN (melangkaui 2020) FASA
 11. 11. TERAS <ul><li>Meluaskan akses dan meningkatkan ekuiti </li></ul><ul><li>Menambah baik kualiti pengajaran dan pembelajaran </li></ul><ul><li>Memperteguh penyelidikan dan inovasi </li></ul><ul><li>Memperkasakan institusi pengajian tinggi </li></ul><ul><li>Mempergiatkan pengantarabangsaan </li></ul><ul><li>Membudayakan pembelajaran sepanjang hayat </li></ul><ul><li>Memperkukuhkan sistem penyampaian KPT </li></ul>
 12. 12. ISU-ISU :
 13. 13. BANGSA <ul><li>Menurut Arlene Hambrick, Ph.d, National Louis University & Asta Syedkauskaite, North Central Eisenhower Mathematics And Science Consortium: </li></ul><ul><li>“ walaupun orang kulit putih, hitam dan Hispanik mendapat pelajaran matematik sejak tahun 1990, masih ada jurang yang besar antara bangsa-bangsa ini” (2005) </li></ul>
 14. 14. Malaysia <ul><li>Perbezaan pencapaian </li></ul><ul><li>matematik antara bangsa melayu dan cina </li></ul><ul><li>Menurut Sabri Ahmad, Tengku Azwawi & Aziz Omar, analisis keputusan SPM yang dilakukan di negeri Terengganu: </li></ul><ul><li>“ pencapaian pelajar cina dan india dalam matapelajaran matematik tambahan adalah lebih baik daripada pelajar melayu” (2006: 14) </li></ul>
 15. 15. <ul><li>Berikut adalah punca kepada perbezaan antara melayu dan cina </li></ul>
 16. 16. Punca? <ul><li>Menurut Norlia Abd. Aziz, T. Subahan M. Meetah, Lilia Halim & et.al: </li></ul><ul><li>“ gaya motivasi mendalam mempunyai hubungan yang positif dengan pencapaian sains dan matematik, sementara gaya permukaan mempunyai hubungan yang negatif” ( 2006) </li></ul>
 17. 17. Cara Mengatasi <ul><li>Kerajaan akan melihat model pembelajaran matematik dan sains di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina. </li></ul><ul><li>Menurut Timbalan Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin: </li></ul><ul><li>“ ia untuk diguna pakai di Sekolah kebangsaan (SK) yang mana dilihat ada jurang pencapaian antara kedua-dua jenis sekolah ini” (2009: Berita Harian Online) </li></ul>
 18. 18. Kurikulum Pelaksanaan Kurikulum Pentafsiran Isi Kandungan Kurikulum
 19. 19. (I) Isi Kandungan Kurikulum <ul><li>Pada tahun 70-an, reformasi kurikulum utama menyaksikan pengenalan program matematik moden. </li></ul><ul><li>Pada tahun 80-an, kurikulum matematik berubah mengikut kesesuaian dengan falsafah dan matlamat pendidikan matematik di peringkat rendah dan menengah. </li></ul>
 20. 20. <ul><li>Setiap perubahan kurikulum dirancang  supaya sejajar dengan perubahan semasa masyarakat yang memerlukan pemahaman yang lebih  kompleks dan canggih matematik. </li></ul><ul><li>Kemunculan teknologi, terutama dalam bidang teknologi maklumat, memerlukan pelajar untuk mempunyai kemahiran tidak terhad kepada  kemahiran berfikir yang lebih tinggi. </li></ul>
 21. 21. (ii) Perlaksanaan Kurikulum <ul><li>Penyediaan buku teks. </li></ul><ul><li>- selaras dengan hasrat kurikulum </li></ul><ul><li>- kefahaman tentang guru matematik </li></ul><ul><li>Sokongan ibu bapa atau penjaga </li></ul><ul><li>- perlu memahami matlamat kurikulum </li></ul><ul><li>- bekerjasama membantu pelajar. mengaplikasikan matematik dalam kehidupan seharian </li></ul>
 22. 22. <ul><li>Sokongan pembuat dasar atau pengurusan sekolah </li></ul><ul><li>- kefahaman tentang hasrat kurikulum </li></ul><ul><li>- kefahaman tentang keperluan guru matematik. </li></ul><ul><li>- penyediaan infrastruktur bagi memudahkan peyampaian </li></ul><ul><li>maklumat kepada </li></ul><ul><li>pelajar. </li></ul>
 23. 23. (iii) Pentafsiran <ul><li>Apa itu matematik? </li></ul><ul><li>- samada bukan ahli matematik dan ahli matematik mereka menjadikan matematik itu statik dan terhad kepada isi kandungan buku teks. </li></ul><ul><li>- matematik sering dilihat sebagai apa yang ditentukan oleh buku teks dan sukatan pelajaran. </li></ul>
 24. 24. <ul><li>- terdapat kesedaran dalam menyampaikan nilai intrinsik dan keutuhan matematik. </li></ul><ul><li>- matematik dilihat dari konteks yang berbeza dapat membantu para pendidik matematik dalam mencapai pemahaman yang mendalam. </li></ul>
 25. 25. <ul><li>Mengapa kita mengajar matematik di sekolah-sekolah? </li></ul><ul><li>- matematik adalah bidang penting dalam kurikulum sekolah. </li></ul><ul><li>- pelajar tertekan melakukan lebih baik dalam mata pelajaran matematik. </li></ul><ul><li>- dalam abad 21 dan akan datang matematik sangat penting dalam kehidupan. </li></ul>
 26. 26. <ul><li>Bidang yang memerlukan kemampuan </li></ul><ul><li>dan kemahiran yang khusus untuk </li></ul><ul><li>melaksanakannya. </li></ul><ul><li>Individu yang mengamalkan pengetahuan, </li></ul><ul><li>kepakaran dan kemahiran dalam </li></ul><ul><li>sesuatu bidang profesion. </li></ul><ul><li>(Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, Edisi Keempat) </li></ul>Definisi PROFESIONAL:
 27. 27. Isu Profesional Guru Dalam Pengajaran Matematik Agihan dan penempatan guru Matematik yang tidak seimbang di sekolah Pengajaran guru kurang ‘ realistic, alive, accessible ’ Guru menggunakan pendekatan tradisional dan berpusatkan guru Guru kurang memberi perhatian dan bimbingan kepada murid Guru lemah dalam pengetahuan pedagogi
 28. 28. <ul><li>“ You can’t teach what you don’t know.’’ </li></ul><ul><li>But too many of our mathematics teachers may doing exactly that: teaching what they don’t know. </li></ul><ul><li>(Landmark 1983 Education document: A Nation at Risk) </li></ul>
 29. 29. CARA MENGATASI <ul><li>Penempatan guru mengikut opsyen dan kepakaran </li></ul><ul><li>guru sandaran tidak terlatih dan guru minor subjek matematik diberi kursus untuk penambahbaikkan kemahiran mengajar. </li></ul><ul><li>Guru mempelbagaikan pendekatan dalam pengajaran. </li></ul><ul><li>Mengaitkan matematik dengan kehidupan. </li></ul><ul><li>Membimbing murid melakukan group discussion dan tutorial. </li></ul>
 30. 30. Pengajaran matematik yang berkesan melibatkan beberapa kemahiran: <ul><li>Perancangan mengajar </li></ul><ul><li>Pelaksanaan pengajaran </li></ul><ul><li>Penyediaan latihan yang berterusan </li></ul><ul><li>Pengayaan dan pemulihan </li></ul>
 31. 31. KELAINAN UPAYA (disability) Pakar matematik tidak memberi perhatian Peruntukkan kemudahan dan dana yang kurang untuk murid pendidikan khas Tanggapan guru - diskalkulia
 32. 32. <ul><li>The child with Learning Disability has difficulty with processing skills such as memory, visual perception, auditory perception, or thinking; and as a result has trouble achieving in at least one subject such as reading, mathematics , or writing (Lerner, 2003). </li></ul>
 33. 33. (i) Pakar Matematik Tidak Memberi Perhatian <ul><li>Menurut kirk (1989) – kanak-kanak hanya dianggap sebagai kanak-kanak khas apabila terdapat keperluan bagi mengubahsuai program pendidikan. </li></ul><ul><li>Oleh itu, keadaan mereka ini tidak dapat menerima pelajaran seperti biasa atau seperti murid-murid normal. </li></ul>
 34. 34. (ii) Tanggapan Guru-diskalkulia <ul><li>“ Dys” dalam bahasa greek bermaksud kesukaran. Manakala “calculia” dalam bahasa latin bermaksud pengiraan. </li></ul><ul><li>Ada sesetengah mahir berbahasa dan menulis tetapi lemah dalam pengiraan. </li></ul>
 35. 35. (iii) Peruntukkan Kemudahan Dan Dana Untuk Murid Pendidikan Khas <ul><li>Kemudahan untuk murid masalah pendengaran dan masalah penglihatan (ABM) kurang. </li></ul><ul><li>Dana untuk memperuntukan kemudahan komputer tidak mencukupi. </li></ul>
 36. 36. Kesimpulan <ul><li>Meluaskan akses dan meningkatkan ekuiti di kalangan rakyat Malaysia:- </li></ul><ul><li>Bangsa </li></ul><ul><li>Kurikulum </li></ul><ul><li>Profesional </li></ul><ul><li>Kelainan Upaya (OKU) </li></ul>

×