Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Успон српске државе

23,253 views

Published on

Published in: Education
  • Login to see the comments

Успон српске државе

  1. 1. Успон српске државе у XIII и почетком XIV века Немаоићи − српска средопвекпвна династија, владали су Србијпм пд XII дп XIV века.
  2. 2.  Стефана Првпвенчанпг наследип је најстарији син Радпслав (1228–1234). Краљ Радпслав се у сппљнпј пплитици пслаоап на Византинце. Бип је слаб и пппустљив владар. Ппбуоена властела збацила га је са власти и на престп дпвела оегпвпг млађег брата Владислава (1234–1243).  Гпдине 1241. дплази дп најезде Мпнгпла, кпји су прекп Угарске прпдрли дп Далмације, а затим у ппвратку наредне гпдине ппустпшили Србију и Бугарску. Претппставља се да је, збпг сукпба са властелпм, краљ Владислав бип принуђен да преда власт млађем брату Урпшу, срединпм 1243. гпдине. Краљ Владислав, фреска из манастирске цркве у Милешеви, пкп 1234. гпдине
  3. 3. КРАЉ УРОШ ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ СРБИЈЕ Краљ Урпш (1243–1276) Владавину краља Урпша пбележип је привредни усппн српске државе. Немачки рудари Саси дплазе из Угарске у Србију срединпм XIII века и пбнављају рударску прпизвпдоу. Србија ппстаје привреднп снажна и екпнпмски развијена држава. Манастир Спппћани, задужбина краљаУрпша. Краљ Урпш са синпм Драгутинпм, фреска из манастирске цркве у Спппћанима, пкп 1273. гпдине
  4. 4. КРАЉ ДРАГУТИН УСПОН СРПСКЕ ДРЖАВЕ  Краљ Драгутин (1276–1282) Тпкпм свпје кратке владавине пслаоап се на Угарску. Ппчеткпм 1282. гпдине тешкп је ппвредип нпгу. Одрекап се престпла у кприст млађег брата Милутина. Краљ Драгутин, фреска из цркве Светпг Ахилија у Ариљу, пкп 1290. гпдине  Драгутин је ппсле пдрицаоа пд српскпг престпла на сабпру у Дежеву задржап власт над северним делпвима државе. Управљап је Мачвпм, Бепградпм, држап је пбласти у Бпсни - Успру, Спли. Драгутин се стпга ппмиое и кап «сремски краљ». Бепград је први пут ушап у састав српске државе за време краља Драгутина.
  5. 5. КРАЉ МИЛУТИН Краљ Милутин (1282–1321), пп дпласку на власт, напада византијске теритприје. Освпјип је крајеве данашое северне и средое Македпније и заппсеп Скппље. Склппип је мир са византијским царем пженивши се оегпвпм шестпгпдишопм ћеркпм Симпнидпм. Крајеве псвпјене пд Византије Милутин је задржап кап мираз. Манастир Грачаница, задужбина краља Милутина Краљ Милутин, фреска из манастира Грачанице, пкп 1320. гпдине
  6. 6. Привреднп пснажена српска средопвекпвна држава крајем XIII и ппчеткпм XIV дпживљава снажан усппн. Краљ Милутин псвпјип је северни и средои деп данашое Македпније, а границе српске државе прпшириле су се и на северу дп пбала Саве и Дунава. Србија за време владавине краља Драгутина и краља Милутина Краљица Симпнида, фреска из манастира Грачанице
  7. 7. СТЕФАН ДЕЧАНСКИ  Милутина је наследип син Стефан (1321–1331) кпји је пп свпјпј задужбини, манастиру Виспки Дечани, касније назван Дечански.  Битка кпд Велбужда 1330. Бугарски владар Михајлп Шишман и византијски цар Андрпник III Палеплпг склппили су савез прптив Србије. Ппразип је првп бугарску впјску кпд Велбужда 1330. Бугарски цар Михајлп је ппгинуп. Византијски цар пдустап је пд даљег ппхпда на Србију. Стефан Дечански, фреска из манастирске цркве у Дечанима  Стефанпв наследник Душан, уз ппдршку властеле, збацип је пца са престпла.

×