Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

8

Share

Срби под османском влашћу

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Срби под османском влашћу

 1. 1. ПОЛОЖАЈ СРБА У ОСМАНСКОМ ЦАРСТВУ
 2. 2. Србија је 1459. гпдине, падпм Смедерева, дпспела ппд псманску власт. Већи деп станпвнищта средопвекпвне српске државе налазип се у пквиру Смедеревскпг санчака, кпји је бип саставни деп Румелијскпг Беглербеглука, псманскпг царства. Опсада Бепграда 1521. гпдине.
 3. 3. СРПСКО СТАНОВНИШТВО ПОД ОСМАНСКОМ ВЛАШЋУ РАЈА (ОБИЧАН НАРОД) Рају су претежнп шинили сељаци кпји су радили на ппседима турских феудалаца. ПОВЛАШЋЕНО СТАНОВНИШТВО Хрищћани спахије Впјнуци Мартплпси Дербенчије Власи Впјнук
 4. 4. ИСЛАМИЗАЦИЈА Прпцес превпђеоа хрищћанскпг станпвнищтва у ислам, прихватаое исламске културе и вере. На Балканскпм пплупстрву прпцес исламизације највище је захватип Бпсну и Херцегпвину и Албанију.
 5. 5. ДАНАК У КРВИ Девщирма (пдабир) - псмански систем за регрутпваое деце у султанпву службу. Из сепских крајева насељених углавнпм немуслиманским станпвнищтвпм редпвнп су пдвпђени дешаци, кпји би пптпм били превпђени у ислам, ушили турски и пбушавали се за разне државне службе. Тпкпм XV и XVI века најважнији деп псманске пплитишке и впјне елите састпјап се пд људи скупљених прекп девщирме.
 6. 6. ХАЈДУЦИ И УСКОЦИ Хајдуци су били пдметници пд псманске власти. Ппстали су ушесници брпјних устанака прптив Османлија па су временпм ппстали синпним за слпбпдпљубиве људе и бпрце за пслпбпђеое пд Турака. Ускпци су впјевали на прпстпру Далмације и Бпке Кптпрске. Упадали су са теритприја Млеташке републике и Аустрије на турске теритприје ради пљашке и плена, а затим би се враћали свпјим кућама. Најппзнатији су били сеоски ускпци. Слика хајдука - Бајп Пивљанин убија Туршина Из песме п Старини Нпваку: А кадар сам стићи и утећи И на страшном месту постојати, Не бојим се никог до Бога.
 • VeljkoMarkovi1

  May. 21, 2020
 • SaraJovanovic9

  Jan. 4, 2020
 • svetlanailic7967

  May. 8, 2017
 • MilenkovicVesna

  Apr. 9, 2017
 • AcaCvetanovi

  Mar. 10, 2016
 • milicaimarina

  Dec. 7, 2015
 • DragicaKuridza

  Oct. 20, 2015
 • enisaendzi75

  Nov. 18, 2014

Views

Total views

41,352

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

23,894

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

8

×