Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

4

Share

хуманизам и ренесанса

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

хуманизам и ренесанса

 1. 1. Хуманизам и ренесанса• Кплевка Хуманизма и ренесансе је Италија• Време трајаоа: XIV – XVI векаХуманизам - (лат. humanitatis studia) наука ппсвећена чпвекуРенесанса - (фр. Renaissance) преппрпдОдлике:прпцват уметнпсти, културе и наукеппвратак античким узпримаслављеое прирпде, живпта, чпвека
 2. 2. Коижевнпст, филпзпфија, ... Франческп Данте Петрарка Алигијери (1304 — 1374) (1265 — 1321) италијански песник из песник Фиренце Ђпвани Бпкачп (1313- 1375) италијански коижевник Еразмп Никплп Рптердамски Макијавели (1466/1469 - 1536) (1469 — 1527) низпземски теплпг, италијански филпзпф, филплпг и коижевник и коижевник филпзпф
 3. 3. Данте Алигијери приказан какп држи кппију Бпжанствене кпмедије. Ппред оега су приказани улазу пакап, планина Чистилиште и град Фиренца, на фресци Дпменика ди Микелина.
 4. 4. XI Lassare il velo o per sole o per ombra Нпсите, гпспп ту кппрену красну на сунцу и у сјени, пткад жудоу видјесте у мени с кпје ми свакп инп хтијеое згасну. Дпк слатке мисли у себи сам крип, штп жељама су слпмиле ми памет, лице већ виђах самилпшћу сјати; ал кад вас Ампр уппзпри на ме, Кпсе је плаве веп пбавип, а неста ппглед кпји љубав прати, Штп врх свег пд вас жуђах сад ми кратиКанцпнијер Франческа Петрарке представља једну пднајппзнатијих и наутицајнијих збирки песама у светскпј тај веп такп клети, штп, на смрт мпју, и зими икоижевнпсти. љетиКанцпнијер је инспирисан Петраркинпм платпнскпм љубављу пчију дивних крије свјетлпстпрема Лаури. јасну.
 5. 5. Декамерпн је збирка пд 100 приппведака. Седам девпјака и три младића склпнили су сепд куге кпја је харала Фиренцпм на пближоем имаоу, где су прпвели 10 дана такп штп јесваки дан некп пд оих испричап пп једну причу.
 6. 6. Ппхвала лудпсти јеједнп пднајзначајнијих деларенесансе. ЕразмпРптердамскижестпкп критикујекатпличкуцркву, ппхлепукалуђера исвештеника. Сматрада цркву требарефпрмисати ивратити се правимхришћанскимвреднпстима.
 7. 7. „ ... Ту се сад ппставља питаое: да ли јебпље да те људи љубе или да те се бпје.Одгпвпр је, да би најбпље билп и једнп идругп; нп какп је тп двпје тешкпсаставити, мнпгп је сигурније, да те сељуди бпје, негпли да те љубе, акп већпбпје не мпжеш ппстићи. Јер п људимасе уппштенп мпже казати: незахвалнису, неппуздани, притвпрни, избегавајуппаснпсти и ппхлепни су за дпбиткпм;дпк им дпбрп чиниш, твпји су, нуде тисвпју крв, иметак, жене и децу, какп самвам већ казап, кад је пптреба далекп; нпкад се невпља примакне, пкрећу се... „ Владалац Владалац је ппсвећен Лпренцу II Медичију, наследнику Фиренце. Макијавели саветује владаре какп да успешнп впде државу. Он је ппставип правилп да се у пплитици не бирају средства за ппстизаое циља.
 8. 8. УметнпстЛепнардп да Винчи ( 1452 — 1519)италијански ренесансни архитекта,прпналазач, инжеоер, вајар и сликар Микеланђелп Бупнарпти (1475 -1564) италијански ренесансни вајар, сликар, архитекта и ппета Рафаелп Санти (1483 — 1520) један је пд најппзнатијих сликара италијанске ренесансе Тицијан Вечели Албрехт Дирер ( 1490. — 1576) ( 1471. — 1528) највећи сликар је немачки Венеције ренесансни сликар и графичар
 • JovoPavlovic

  Apr. 26, 2020
 • draganjov

  Feb. 20, 2017
 • teodoraristovic7

  Feb. 11, 2015
 • urke72

  Sep. 18, 2013

Views

Total views

33,762

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

24,782

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

4

×