SlideShare a Scribd company logo
1 of 20
Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació. NTICEDU
      1r Semestre
                                Curs 2012-13
PAC 3 – Projecte TIC i aprenentatge
             significatiu
                  Anna Canet Domínguez
                           Aula: 2
           Data de lliurament: 5 de gener de 2012
                                1
ÍNDEX
Introducció................................................................................................................................... 3

Disseny de l’activitat:.................................................................................................................... 4

  Fitxa de disseny ....................................................................................................................... 4

  Mapa conceptual.................................................................................................................... 12

  Descripció del procés.............................................................................................................. 13

    2a Sessió............................................................................................................................. 14

    3a Sessió............................................................................................................................. 15

    4a Sessió............................................................................................................................. 15

Avaluació de l’aprenentatge aconseguit.................................................................................... 16

Avaluació tecnològica del disseny.............................................................................................. 18

Conclusions................................................................................................................................ 18

Annex: Autoavaluació de l’activitat i del seguiment de l’avaluació continuada global ...............19

Bibliografia i webliografia........................................................................................................... 20
                                                                       2
Introducció

Davant un problema significatiu, donem més sentit a les activitats?

Estic aprenent? Què estic aprenent? Com ho estic aprenent? Quin paper juguen els
diversos elements implicats, especialment la tecnologia i el seu tractament? Hi ha al
darrera un disseny tecnològic?

L’aprenentatge és un procés que es desenvolupa en l’individu, com a educadors no
podem realitzar-lo, ni forçar-lo, el que podem fer és potenciar-lo i facilitar-lo mitjançant
unes condicions adequades. Realment davant un problema significatiu, si li donem
sentit hi haurà garantia de solucionar-lo. Està clar que quan es planteja cal que hi hagi
una representació mental del problema, que hi hagi una manipulació activa, una
representació dels seus components i dimensions, generar unes hipòtesis i finalment
arribar a unes conclusions.

La teoria de Jonassen anuncia que els coneixements s’emmagatzemen en la memòria
en forma d’històries. Hi ha persones que creuen que amb les històries dels demés
podem apropar-nos a les seves experiències, i la veritat, és que és cert. Els casos dels
demés ens poden aportar diversitat de creences i d’aquesta manera veure si ens cal
un canvi conceptual en els nostres esquemes mentals.

En aquest projecte he tractat de descobrir si podem aprendre a partir de les
experiències dels altres. Utilitzant la base de dades Kite he observat l’estructura
d’alguns casos i he estructurat la meva pròpia història. S’ha partit d’un problema
significatiu on els aprenents han pogut aprendre i han estat motivats a actuar i a dirigir
el procés de la resolució del problema i l’aprenentatge significatiu.

Per tant, un problema significatiu ben formulat i contextualitzat serà una bona
plataforma per a construir coneixement. El constructivisme defensa que aprendre
informació en el context d’una activitat significativa fa que aquest s’assimili
millor i sigui mes resistent enfront a l’oblit.
                                                3
Disseny de l’activitat:
Fitxa de disseny


TÍTOL DE L’ACTIVITAT:
Es pot llegir amb un ordinador?


RESPONSABLES:
  -  Tutora de 2n de Primària
  -  Professora de l’aula d’informàtica
  -  Psicopedagoga del centre
  -  Bloc del Cicle InicialRECURSOS TECNOLÒGICS
  -  Ordinadors de l’aula d’informàtica
  -  Connexió internet. Alta velocitat
  -  El blog del cicle inicial
  -  JClic
  -  http://www.edu365.com/primaria
  -  http://www.edu365.cat/primaria/contes/contesweb/index.htm
  -  http://www.edu365.cat/entrena/index.htm
  -  http://clic.xtec.cat/db/listact_ca.jsp


DESCRIPCIÓ DEL PROBLEMA
Un problema és quelcom que es desconeix i que segurament val la pena descobrir.
Segons Jonassen (2003):
El problema estarà ben estructurat ja que la tasca estarà ben definida, és a dir, amb els
objectius implícits i una disposició previsible d’activitats.
Serà un problema amb poca complexitat ja que el tema i les variables són limitats. Fins ara,
els alumnes de 2n només han treballat la lectura mitjançant el llibre imprès i ara hauran de
llegir utilitzant les TIC. Cal tenir en compte que la mestra farà de guia dels alumnes en el
procés d’aprenentatge.
Quant a l’especificitat de camp, serà un problema situat, ja que estarà contextualitzat en la
lectura que és un aprenentatge que s’utilitza a totes les àrees.
Pot ser motivador i més interessant treballar la lectura mitjançant les TIC? Estarem parlant
d’un problema de presa de decisions.

                                             4
PLANTEJAMENT DEL PROBLEMA
Els nens i nenes de 2n de Primària estan aprenent a llegir millor, assolint la lectura
mecànica i treballant la comprensió lectora. El dia que fan taller de lectura tots junts, la
classe es fa una mica avorrida. Uns es distreuen, quan ja han llegit, d’altres no segueixen i
cal anar-los dient per on va la lectura,.... La mestra, una mica enfadada, els renya i
qüestiona “Què us passa?” La majoria resten callats, però un alumne diu “És avorrit!”
“Doncs, plantegeu-vos de quina manera es podria fer la lectura més divertida!”. Llavors tots
volen participar i entre tots donen diferents respostes. Les respostes més interessants són:
“El meu pare llegeix el diari a l’ordinador”, “Si tinguéssim una tablet podríem llegir contes,
la meva germana ho fa”, “Amb l’ordinador també es pot llegir”, “Amb l’ordinador no es pot
llegir perquè no és un llibre”, “Es llegeix igual amb un ordinador que amb un llibre?”, .......
Està clar que haurem de buscar una manera que els agradi i els motivi més a llegir.
Els alumnes de 2n (aprenents): Plantegen el problema “Es pot llegir amb un ordinador?” La
tutora juntament amb el professor encarregat de l’aula d’informàtica (mediadors): “Per què
no esteu contents?” “Com ho podríeu fer?” “Sabeu utilitzar un ordinador?”, “Ho voleu
provar?”, “Què us semblaria poder anar una hora a la setmana a l’aula d’informàtica i poder
fer jocs de lectura amb l’ordinador?” “Hi esteu d’acord?” “Creieu que serà més divertit
llegir amb els ordinadors que amb el llibre de lectura?”
L’aprenentatge amb les noves tecnologies, en aquest cas amb els ordinadors, serà un bon
aprenentatge significatiu, ja que en aquest procés d’ensenyament- aprenentatge es tindrà
en compte el conjunt de coneixements previs que han construït els alumnes en les seves
experiències anteriors. També es fomentarà el respecte a la diversitat, l’autoestima i
confiança, i la motivació per la lectura.

CONTEXT DE L’ACTIVITAT
Aquesta activitat la durà a terme la tutora de 2n del col·legi La Presentació d’Arenys de mar.
Es tracta d’una escola concertada de la població d’Arenys de mar, un poble de la comarca
del Maresme. La mestra i els alumnes de 2n no estan massa acostumats a treballar amb les
TIC, ja que només tenen un ordinador a l’aula (el racó de l’ordinador) i no acostumen a anar
a l’aula d’informàtica. A la mestra l’ajudarà la professora encarregada de l’aula
d’informàtica del centre. Els alumnes no podran tenir un ordinador per a cadascun ja que
l’escola disposa d’aula d’informàtica amb 20 ordinadors i els alumnes de 2n són 26. Per tant
l’activitat es realitzarà en parelles.LES CARACTERÍSTIQUES DELS APRENENTS
Es tracta d’un grup de nens i nenes de 2n de Primària amb ganes d’aprendre a llegir millor.
A l’aula tenen els seus llibres de lectura, però no és massa engrescador llegir sempre de la
mateixa manera. Per aquest motiu sorgeix la qüestió a l’aula de poder fer el taller de lectura
diferent. Són alumnes que no estan gaire acostumats a utilitzar les noves tecnologies a

                                              5
l’escola ja que només disposen d’un ordinador a l’aula.
COMPETÈNCIES QUE L’APRENENT HA D’ASSOLIR
  •  Competència comunicativa lingüística i audiovisual.
  •  Tractament de la informació i competència digital. Utilitzar l’ordinador.
  •  Competència d’aprendre a aprendre. Utilitzar noves maneres de treballar.
  •  Competència social i ciutadana. Treballar amb tolerància i respecte.


OBJECTIUS A ASSOLIR
  •  Millorar el procés lector.
  •  Motivar el procés lector.
  •  Treballar diferents estratègies de lectura amb les TIC.


CONTINGUTS A TREBALLAR
Conceptes (saber i coneixements):
  •  Lectura de frases
  •  Lectura amb pictogrames
  •  Lectura en veu alta
  •  Lectura comprensiva
  •  Ordenació de frases
  •  Contes populars
Procediments (Saber fer):
  •  Utilització correcta de les eines informàtiques per treballar els jocs de lectura.
Actituds (Saber ser):
  •  Actitud positiva.
  •  Voluntat de col·laboració
  •  Respecte per les eines informàtiques.SEQÜÈNCIA D’ACTIVITATS
Es realitzarà una sessió setmanal dins l’horari escolar.
1a sessió: serà informativa i organitzativa per part de la professora de l’aula d’informàtica.
Es distribuiran els alumnes per parelles i cada dos nens/es treballaran en un ordinador.
2a sessió : ½ hora es treballarà la lecto- escriptura JClic, amb el joc de Consciència
Fonològica. ½ hora amb l’edu 365 “Els contes d’en Ton i la Laia”, contes interactius per
llegir, escoltar i fer activitats de comprensió lectora.
3a sessió: ½ hora es treballarà la lecto- escriptura amb JClic, amb el joc Sons oberts i

                                               6
tancats. ½ hora amb edu 365 “Els contes d’en Ton i la Laia”
4a sessió: ½ hora amb l’edu 365 amb el joc Lletra per lletra, joc de lletrejar paraules. ½ hora
amb l’edu 365 i els Contes SPC.
A l’acabar cada sessió per parelles realitzaran una fitxa en la qual hauran de contestar si els
ha agradat l’activitat, si han tingut dificultat en realitzar-la,....
Les activitats treballades s’enllaçaran al bloc del Cicle Inicial de l’escola, d’aquesta manera
els alumnes des de casa podran accedir-hi.

FONAMENTACIÓ PSICOPEDAGÒGICA
El coneixement es construeix a partir de l’experiència, segons la concepció constructivista
de l’ensenyament- aprenentatge. Per tant l’aprenentatge haurà de ser funcional, és a dir,
aprenent a saber utilitzar la informació i sentir-se útil en situacions diferents; aprenent els
uns dels altres mitjançant un aprenentatge cooperatiu; gràcies a les TIC, l’aprenentatge
serà motivador i contextualitzat dins una activitat de centre. Amb aquests atributs els
alumnes, mitjançant la manipulació, l’experimentació amb l’ordinador i el descobriment de
llegir d’una manera diferent, obtindran un canvi conceptual que és un dels fonaments de
l’aprenentatge significatiu. Principis d’un aprenentatge significatiu: actiu, constructiu,
col·laboratiu, intencional, conversacional, contextualitzat i reflexiu (David Jonassen. 2003)
Els alumnes exploraran, descobriran nous conceptes, compartiran el que han après. Podem
dir que hi ha uns coneixements previs per part dels nens i nenes, per tant, es parteix del
constructivisme ja que una de les seves finalitats és que l’alumne construeixi el seu
coneixement a partir de la seva interacció amb l’entorn. Es posa èmfasi en les estratègies
d’aprenentatge: cognitives, de planificació, motivacionals, metacognitives,...Es busca la
implicació amb iniciativa i responsabilitat.

CRITERIS D’AVALUACIÓ
L’avaluació la farà la mateixa mestra observant l’ interès dels alumnes pels nous
aprenentatges. Es tindrà en compte la fitxa que hauran de contestar els alumnes després
de cada sessió.

TEMPORITZACIÓ
L’activitat constarà de quatre sessions: 26 de novembre, 3, 10 i 14 de desembre. Cada
sessió tindrà la durada d’una hora lectiva dins l’horari escolar. Totes les sessions es faran
a l’aula d’informàtica.
                                              7
CAS: Les TIC per llegir amb l’ordinador a 2n de Primària
SÍNTESI: El que es pretén és que els alumnes de 2n de Primària se sentin motivats per llegir i que,
amb l’ordinador, ho facin de manera diferent que amb el llibre de lectura.

  ÍNDEX               CONTINGUT           OBSERVACIONS
                           Història completa
                      Context general
Experiència de   24 anys a l’ensenyament.               20 anys a Ed. Infantil i 4 anys a
 la mestra en                                Primària al Cicle Inicial.
l’ensenyament.

   Nivell   Utilitza les TIC amb poca freqüència en          Ha realitzat molts cursos de
d’experiència en l’ensenyament però té forces nocions.            formació de les TIC per a
  l’ús de TIC                                  l’aprenentatge.

Tipus d’escola   Centre Concertat amb estudis per a: Infantil,
          Primària, Secundària i Batxillerat.

Localització del  Arenys de Mar (Barcelona)
  centre

  Connexió     Internet. Alta velocitat.

          A l’escola no hi ha gaires recursos tecnològics. Hi   Els alumnes utilitzaran l’aula
          ha una aula d’informàtica amb una vintena        d’informàtica per a realitzar
          aproximadament d’ordinadors. Hi ha un ordinador       aquesta experiència.
          a cada aula de Primària, però no n’hi ha ni a Ed,     Normalment aquesta aula
          Infantil ni a l’ESO i Batxillerat.           s’utilitza des de 3r de Primària
 Localització                                   fins a Batxillerat.
 dels recursos
 tecnològics

  Situació  Classe mitjana.                        És una escola religiosa i
socioeconòmica                                   concertada.
 dels alumnes

                  Context de la història o cas
  Nivell dels   2n de Primària amb 26 alumnes. Un dels alumnes
  alumnes     pateix un trastorn de desenvolupament TGD,
          concretament Trastorn d’espectre autista.
          L’alumne però, està molt normalitzat en els
          aprenentatges.

 Àrea / unitat   Llengua Catalana. Taller de Lectura.                     Fites en la història
  Activitats    El Taller de Lectura forma part d’una de les cinc   L’activitat de lectura amb les TIC
planificades a la  hores setmanals de l’assignatura de Llengua       es realitzarà com a unitat i
 sessió o unitat  Catalana.                       s’experimentarà durant quatre
                                            sessions.

   Nivell     Que els alumnes es diverteixin i aprenguin de
d’aprenentatge   manera diferent a llegir. Que, a més, aprenguin
  esperat     les funcions bàsiques de l’ordinador i s’adonin               8
          que poden realitzar activitats de lectura
          experimentant i manipulant.

Tipus d’activitat  Es tracta d’una activitat de llenguatge que va
Entrevistador: Hola Anna, primer volia donar-te les gràcies per dedicar-me aquesta
estona i explicar la teva experiència com a mestra i futura psicopedagoga entregada i
amb iniciatives. Voldria saber quina importància dones tu a l’aprenentatge amb les
TIC.

Anna: Hola, encantada de poder-te atendre i encantada de poder expressar el que
penso sobre la importància de les TIC a l’escola. Avui en dia vivim a l’era de la
informàtica i penso que hem d’aprofitar aquests recursos que tenim per poder fer que
l’aprenentatge dels nostres alumnes sigui més motivador, visual i manipulatiu. Penso,
però que hem de saber com i quan utilitzar aquests recursos.

Entrevistador: Fa anys que utilitzes les TIC amb els teus alumnes?

Anna: Com a bona professional vaig haver de posar-me al dia amb les noves
tecnologies i durant uns anys he estat formant-me amb cursos.

Entrevistador: A la teva escola pots dur a terme la teva experiència amb les TIC?

Anna: Fa 24 anys que exerceixo de mestra a la mateixa escola i, la veritat, des de
direcció no s’ha preocupat gaire d’aquest tema. Tenim una aula d’informàtica amb uns
vint ordinadors. A aquesta aula només hi accedeixen una hora setmanal els alumnes
des de 3r de Primària fins a Batxillerat. Com els recursos informàtics són escassos, no
si pot dedicar més temps. Els alumnes d’Infantil i Cicle Inicial no hi anem mai. Tot i que
dins l’horari sé que hi ha alguna hora disponible d’aquesta aula. Com a futura
Psicopedagoga em preocupa l’aprenentatge dels meus alumnes, espero que això
millori i puguem gaudir de pissarres digitals en un futur proper.

Entrevistador: Llavors com utilitzes les TIC amb els teus alumnes?

Anna: Doncs a l’aula tenim un ordinador amb connexió a Internet i sempre el tinc
encès. D’aquesta manera tenim “El racó de l’ordinador” que l’utilitzem quan els nens
acaben la feina que estan fent, o busquem informació que sorgeix,... A més, jo cada
curs faig un blog de Cicle per poder recordar activitats que anem fent, per estar en
contacte amb els pares,....

Entrevistador: Com va sorgir la idea de poder utilitzar les TIC en els aprenentatges de
lectura?

Anna: Quan fem l’hora de lectura, als alumnes els representa un gran esforç estar
atents, seguir les frases, escoltar els companys,... i vaig pensar que calia buscar una
                                             9
manera que motivés els nens i nenes a llegir d’una manera diferent. Vaig valorar la
possibilitat d’anar a l’aula d’informàtica amb els alumnes de 2n. Vaig parlar amb el
professor encarregar d’aquesta aula i l’hem pogut utilitzar una hora a la setmana
durant quatre sessions.

Entrevistador: El professor d’informàtica t’ha ajudat?

Anna: Sí, la veritat, és que ell sempre té l’aula preparada. Quan els alumnes entren,
segons el nivell, es troben l’activitat a punt. De fet a nosaltres ens interessa, més que
aprendre a manipular l’ordinador, aprendre a llegir d’una manera diferent i per tant,
quan entrem a l’aula d’informàtica, trobar-nos l’activitat preparada. Jo he triat JClic i
edu365 que són programes molt interessants i engrescadors per a alumnes d’aquesta
edat. Concretament jocs per treballar la Consciència Fonològica i contes interactius de
l’edu365 com “Els contes d’en Ton i la Laia”, per exemple.

Entrevistador: Pots explicar com feu les activitats?

Anna: Hem repartit l’activitat en quatre sessions. Els nens i nenes treballen per
parelles. Les sessions són d’uns hora i ben estructurades amb l’activitat ben
plantejada. A la segona i tercera sessió s’ha repartit el temps en treballar ½ hora JClic i
½ hora de lectura amb els contes interactius de l’edu 365. En finalitzar cada sessió els
alumnes, per parelles, han d’omplir una fitxa d’autoavaluació.

Entrevistador: Aquestes activitats les heu considerat dins la programació?

Anna: Si, les hem inclòs en la programació d’aula, a l’hora que correspon, dins
l’assignatura de Català, al Taller de Lectura.

Entrevistador: Creus que és una activitat motivadora per als alumnes treballa amb les
TIC? Creus que estaríem parlant d’aprenentatge significatiu?

Anna: I tant! Només cal preguntar als nens i nenes! Estan molt contents i encantats!
Quant a l’aprenentatge significatiu, crec que sí, els alumnes aprenen sols i van creant
el seu propi coneixement. A més, és un aprenentatge que els servirà en el seu dia a
dia, ho podran aplicar en el futur, amb treballs de l’escola, a casa,... També cal tenir en
compte que hi ha alumnes que a casa ja han manipulat l’ordinador i poden ajudar els
companys. D’aquesta manera l’aprenentatge es reforça entre uns i altres. A més, cal
pensar amb els alumnes que tenen NEE. A la meva aula hi ha l’Albert, un nen amb
TGD, concretament Trastorn de l’espectre autista. Ell està molt normalitzat i segueix
perfectament els continguts, però cal que estigui molt motivat per venir a l’escola. Les
noves tecnologies, repeteixo, són un bon recurs.

                                              10
Entrevistador: I com els avalueu?

Anna: Dons observant-los. Ells mateixos quan acaben l’activitat expressen el que han
viscut i a més, per parelles omplen una fitxa on queda reflectit el grau de satisfacció i
aprenentatge.

Entrevistador: Has pensat alguna proposta de millora?

Anna: Doncs, m’agradaria poder programar aquesta activitat per a tot el curs. Penso
que els alumnes assimilen millor els continguts i la finalitat de l’activitat s’assoleix
millor. Si es pogués realitzar durant una hora setmanal, es compaginaria la lectura
digital amb la lectura impresa. Però això haig de demanar-ho a direcció.

Entrevistador: Vols destacar alguna cosa més?

Anna: Doncs destacaria que amb les noves tecnologies s’adquireix una autonomia de
treball molt important. I com he dit abans, els alumnes van construint el seu propi
coneixement. Si ho poguéssim incloure a la programació fins a final de curs, es
podrien comprovar els avenços en els alumnes.

Entrevistador: Doncs ho deixem aquí. Moltes gràcies pel teu temps i per compartir
aquesta iniciativa. I, esperem que la puguis seguir fent realitat!

Anna: Moltes gràcies i només voldria afegir que, les TIC són un bon recurs per a les
escoles, que en siguem tots conscients i que, des del Departament i des dels centres
privats i concertats es tingui en compte. Repeteixo, moltes gràcies.
                                              11
Mapa conceptual
         12
Descripció del procés


Com he comentat abans el projecte està orientat a alumnes de 2n de Primària. Quan
es treballa la lectura conjunta a l’aula, no resulta una activitat divertida per als nens i
nenes. D’aquí va sorgir el problema, en una d’aquestes sessions la mestra va llençar
la pregunta a l’aire: Però què us passa? Els alumnes van restar callats fins que un
d’ells es va atrevir a dir: És avorrit! Llegir no m’agrada!

Va ser llavors quan el problema es va plantejar. Un problema és quelcom que es
descobreix i que segurament val la pena descobrir. Jonassen (2003)
De quina manera podríem fer la lectura més divertida? Les idees van començar a fluir
per part dels nens i nenes: “El meu pare llegeix el diari amb l’ordinador” “Si tinguéssim
una tablet podríem llegir contes, la meva germana gran ho fa”,... “No es pot llegir amb
l’ordinador!” “Sí que es pot llegir amb l’ordinador!” I aquí va sorgir la qüestió: Es pot
llegir amb un ordinador?
El problema estarà ben estructurat ja que la tasca estarà ben definida, és a dir, amb
els objectius implícits i una disposició previsible d’activitats.
Serà un problema amb poca complexitat ja que el tema i les variables són limitats. Fins
ara, els alumnes de 2n només ha treballat la lectura mitjançant el llibre imprès i ara
hauran de llegir utilitzant les TIC. Cal tenir en compte que la mestra farà de guia dels
alumnes en el procés d’aprenentatge.
Quant a l’especificitat de camp, serà un problema situat, ja que estarà contextualitzat
en la lectura que és un aprenentatge que s’utilitza a totes les àrees.
Pot ser motivador i més interessant treballar la lectura mitjançant les TIC? Estarem
parlant d’un problema de presa de decisions.
L’aprenentatge amb les noves tecnologies, en aquest cas amb els ordinadors, serà un
bon aprenentatge significatiu, ja que en aquest procés d’ensenyament- aprenentatge
es tindrà en compte el conjunt de coneixements previs que han construït els alumnes

                                               13
en les seves experiències anteriors. També es fomentarà el respecte a la diversitat,
l’autoestima i confiança, i la motivació per la lectura.

Quatre sessions d’una hora setmanal dins l’horari escolar.

1a Sessió.

26 de novembre de 2012

Previ a la 1a sessió es van repartir els alumnes per parelles. Un cop a l’aula
d’informàtica, el professor encarregat d’aquesta aula els va informar de les normes a
seguir. A continuació la mestra els va explicar l’organització. Aquella primera sessió
seria una presa de contacte amb els programes i amb els ordinadors. Els alumnes
situats en parelles van haver d’organitzar-se ells també a l’hora de treballar, ja que tots
volien manipular primer l’ordinador. Un cop organitzats van tenir temps de començar a
jugar amb JClic: Consciència fonològica. Van poder treballar durant mitja hora.
2a Sessió
3 de desembre de 2012

Un cop a l’aula d’informàtica i col·locats amb les seves parelles corresponents van
tornar a treballar la Consciència fonològica amb el mateix joc de JClic de la setmana
anterior. Els alumnes coneixien ja el funcionament del joc i no va ser difícil que
utilitzessin el programa.
                                             14
Aquest treball va durar ½ hora. A la següent ½ hora van treballar la lectura amb l’edu
365 amb “Els contes del Tom i la Laia”. Els nens llegien per parelles el conte que
triaven i feien les activitats de comprensió. Els últims 5 minuts havien d’omplir la fitxa
d’avaluació.
3a Sessió
10 de desembre de 2012
Els alumnes amb les mateixes parelles van entrar a l’aula i es van col·locar al seu
ordinador. Aquesta vegada van fer l’activitat al revés, van començar per la lectura d’un
conte del Tom i la Laia i quan acabaven havien de clicar a les activitats que els duia
directament al programa JClic del conte. Per exemple el conte: “Macarràs: el Super
gegant” i les seves activitats de comprensió lectora. Els últims 5 minuts havien d’omplir
la fitxa d’avaluació.
4a Sessió
14 de desembre de 2012
El funcionament d’aula i organitzatiu va ser igual les 4 sessions. Els alumnes al seu
corresponent ordinador amb el programa preparat. En aquesta 4a sessió, els alumnes
van fer una activitat de l’edu 365 que es diu “Entrena’t a llegir”. Aquest joc de lectura té
moltes activitats i els alumnes havien de fer-les totes. Primer vam explicar en què


                                             15
consistia, els vam deixar manipular durant uns 10 minuts i van començar l’activitat
seguint l’ordre. Els últims 5 minuts van omplir la fitxa d’avaluació.
Les activitats treballades s’han enllaçat al bloc del Cicle Inicial de l’escola, d’aquesta
manera els alumnes des de casa podran accedir-hi: http://blocs.xtec.cat/miseansi/
Avaluació de l’aprenentatge aconseguit

Per a que un aprenentatge sigui significatiu ha de ser incorporat al conjunt de
coneixements de l’individu, relacionant-ho amb els seus coneixements previs. Hi ha
d’haver uns requisits per a que hi hagi aquest aprenentatge significatiu: El contingut
d’aprenentatge ha de tenir un significat lògic (coherència i estructuració), el contingut
s’ha de poder encaixar en l’estructura mental de l’alumne i l’alumne ha d’estar motivat
per aprendre.

En aquest projecte s’ha partit de l’experiència prèvia dels alumnes que han anat
“modelant” per adquirir nous coneixements (zona de desenvolupament pròxim). Al


                                              16
realitzar un treball en parelles han anat assimilant coneixements actitudinals, és a dir,
han col·laborat entre ells. Han assimilat coneixements conceptuals, en l’àmbit de la
lectura. Han assimilat coneixements procedimentals, ja que han vivenciat i manipulat
les activitats amb l’ordinador. Aquest aprenentatge adquirit podran aplicar-lo
posteriorment en el seu dia a dia.

L ‘activitat ha motivat molt als nens que s’han mostrat disposats sempre a treballar
amb les TIC. S’ha partit dels seus interessos i han estat ells els protagonistes de la
pròpia activitat. Per la seva banda, la mestra ha estat la guia del procés i la mediadora
de l’aprenentatge.

Contrastant aquest aprenentatge amb els principis per a l’aprenentatge significatiu.
Jonassen (2003) podem dir que:

  •  És actiu, perquè els alumnes hi participen i en són els protagonistes.

  •  És constructiu, ja que els alumnes adquireixen nous conceptes a un
    coneixement previ i donen sentit a un nous significats.

  •  És col·laboratiu perquè treballen conjuntament en l’aprenentatge i en la
    construcció del coneixement. Comparteixen vivències, opinions i s’ajuden
    modificant, així, els seus coneixements previs.

  •  És intencional ja que es vol solucionar una tasca mitjançant el recurs TIC de
    manera activa. Els alumnes tenen ganes de trobar una solució.

  •  És conversacional ja que tant el coneixement emocional de cadascun com dels
    demés es produeix en un context de diàleg i conversa.

  •  És contextualitzat perquè les activitats que es proposen parteixen de la realitat i
    es traslladen a la vivència personal dels alumnes.

  •  És reflexiu ja que tot el procés ha necessitat una anàlisi i una reflexió personal i
    d’equip. En acabar cada sessió s’ha reflexionat sobre el que s’ha après,les
    conseqüències i les possibles aplicacions d’aquest aprenentatge.

Així doncs, podem dir que els alumnes de 2n de Primària han participat d’un
aprenentatge significatiu, en el que hi ha hagut un canvi conceptual en les seves
capacitats cognitives, en la seva motivació i en les seves emocions i, en la seva
conducta. L’aprenentatge significatiu posa èmfasi en la creació, evolució i
relació entre els conceptes.

                                             17
Avaluació tecnològica del disseny

En aquest projecte s’han utilitzat les TIC en les activitats plantejades. Per a dur-lo a
terme s’ha hagut d’utilitzar una aula amb ordinadors per als alumnes. S’ha hagut
d’utilitzar també la connexió wifi del centre escolar ja que per realitzar les activitats
s’havia d’entrar a Internet. Els aprenents, els alumnes de 2n, han pogut experimentar,
investigar i descobrir nous aprenentatges. La valoració ha estat molt positiva, tenint en
compte que aquests nens i nenes no havien realitzat mai una experiència com aquesta
a l’escola. Cal dir, però, que a l’escola on s’ha dut a terme aquest projecte, no tenen
els recursos TIC com a prioritat en el procés d’ensenyament – aprenentatge dels
alumnes. No disposen ni de pissarres digitals, ni d’ordinadors portàtils i menys de
tablets. Quan s’ha de projectar un Power Point realitzat per un mestre o per un
alumne, es recorre a la pantalla de paret i al canó projector. És un dels reptes que s’ha
de proposar aquesta escola, optar poc a poc per la tecnologia digital. Per dur a terme
les activitats, els alumnes havien d’utilitzar l’ordinador 1x1, però a l’aula d’informàtica
del centre no es disposa de tants ordinadors, així que s’ha solucionat el problema
posant dos alumnes a cada ordinador. Les activitats realitzades han estat senzilles ja
que els alumnes només havien de treballar amb els programes ja programats, no
havien d’engegar o apagar l’ordinador, només processar, però, com ja he anat
comentant al llarg d’aquest informe final, el projecte respon a uns principis bàsics que
es fonamenten en l’aprenentatge significatiu basat en el constructivisme que defensa
David Jonassen (2003). Cal tenir present que avui en dia hi ha infinitat de recursos TIC
per poder treballar a l’aula. Voldria destacar la web de l’edu 365 i el programa JClic
que són els que s’han utilitzat en aquest projecte.Conclusions

Aquesta darrera activitat m’ha proporcionat les bases teòriques per poder dur a terme
la incorporació de les TIC a l’educació. Els alumnes, en concret els nens de 2n de
Primària del Col·legi de la Presentació d’Arenys de mar, han estat els protagonistes del
seu propi aprenentatge i poc a poc han anat construint el seu propi mapa mental de tot
el procés. Penso que , desenvolupant activitats d’aquest tipus a l’escola, els alumnes
assoleixen els aprenentatges de forma significativa, parteixen dels seus coneixements
previs i van participant i implicant- se en les tasques que es desenvolupen. El procés
d’ensenyament – aprenentatge ha de ser col·laboratiu, contextualitzat i partint de les


                                               18
necessitats dels alumnes i dels seus interessos. Amb aquest projecte, els alumnes han
adquirit els continguts conceptuals de manera diferent, assolint estratègies de treball
mitjançant recursos tecnològics que han fet els seu aprenentatge motivador i
participatiu.

Jo, personalment, he après la importància que suposa compartir amb altres les
experiències de l’aprenentatge significatiu gràcies a la base de dades Kite. No n’havia
sentit a parlar, i ara penso que és una eina fonamental per poder aprendre dels altres.
També voldria comentar en aquesta conclusió, l’ajuda que m’han proporcionat els
companys al fòrum en aquest projecte. Compartir amb ells/es l’experiència ha estat de
gran ajuda. Considero que jo mateixa he estat protagonista del meu propi
aprenentatge. Per tant ha estat una experiència molt enriquidora i positiva, i
alhora laboriosa, amb la qual he après moltes coses i els alumnes també.
Annex: Autoavaluació de l’activitat i del seguiment de
 l’avaluació continuada global

Un cop finalitzat tot el procés de l’assignatura autoavaluar l’activitat i en general el
procés de tota l’assignatura.

Quant a l’activitat del projecte penso que finalment he aconseguit els objectius i les
competències. He afavorit la construcció de models mentals tant en els meus alumnes
com en mi mateixa, he sabut identificar un problema de la vida quotidiana, de la meva
aula en concret i s’ha solucionat gràcies a l’aprenentatge significatiu, els alumnes i jo
hem experimentat el valor de l’aprenentatge col·laboratiu i constructiu utilitzant
recursos TIC i s’ha experimentat un canvi conceptual gràcies a l’aprenentatge amb les
noves tecnologies. Tot i que quan vaig haver de dissenyar la fitxa del projecte vaig
tenir problemes perquè vaig haver de retocar el plantejament i fer que el problema fos
dels aprenents i no del departament de llengües. Finalment en Manel em va posar la
bola verda per seguir endavant!

Quant a l’assignatura en general, vull destacar que no anava massa desencaminada a
l’avaluació inicial que se’ns va passar al principi de l’assignatura, que la importància de
l’aprenentatge significatiu en el procés d’ensenyament – aprenentatge ja l’havia
treballat en altres assignatures, però en relació a les TIC he de dir, que ha aprofundit
molt i he après molt. El programa Cmaps Tools, del qual no en sabia res, ara l’utilitzo
sense cap problema, és més, a casa meva l’estan utilitzant els meus fills per fer els
seus mapes conceptuals. També em va enriquir molt el Debat CTS que vam dur a


                                             19
terme, va ser instructiu i a la vegada molt llarg, però necessari per introduir-nos a la
teoria de l’assignatura. Finalment voldria remarcar la importància de poder compartir
amb els companys/es totes les experiències que cadascun de nosaltres hem anat
experimentant amb aquesta assignatura i que oferim en el nostre blog. Jo no havia
treballat mai amb blogger, ho havia fet amb l’xtec i no m’ha costat gaire. Normalment
cada curs faig un blog d’aula o de cicle. Aquest és l’enllaç al meu blog:
http://annacanet.blogspot.com.es/ M’agradaria destacar el treball d’ajuda i comunicació
que ha fet la nostra companya Thais Casillas des del principi de l’assignatura.

Penso que la meva implicació en l’assignatura ha estat correcta, que he desenvolupat
des del principi i amb responsabilitat totes les activitats proposades, he participat en el
fòrum tant per consultar dubtes com per ajudar als companys/es, he compartit al blog
tot el meu aprenentatge i per tant, crec que he realitzat un aprenentatge significatiu
quant als continguts treballats. Hi ha hagut canvi conceptual en el procés ensenyament
– aprenentatge. Qualificaria el meu treball amb una A.
Bibliografia i webliografia


  •  Jonassen, D. (2003). TIC i aprenentatge significatiu: una perspectiva
    constructivista. Barcelona: UOC

  •  Dossier de casos: Mòdul 2. Les TIC i la construcció del coneixement
    (2.2. Casos) cas 2,3,4. Barcelona. UOC

  •  http://kite.missouri.edu
                                            20

More Related Content

What's hot

Mostra documentada final
Mostra documentada finalMostra documentada final
Mostra documentada final
noe_86
 
Pujol pons eva_pac3_memoria_nticedu.7
Pujol pons eva_pac3_memoria_nticedu.7Pujol pons eva_pac3_memoria_nticedu.7
Pujol pons eva_pac3_memoria_nticedu.7
Eva Pujol Pons
 
Cas del Projecte NTICEDU
Cas del Projecte NTICEDUCas del Projecte NTICEDU
Cas del Projecte NTICEDU
acanet3
 
Cas propi d'aprenentatge significatiu
Cas propi d'aprenentatge significatiuCas propi d'aprenentatge significatiu
Cas propi d'aprenentatge significatiu
mgonzalezvas
 
CAS PROPI: MARIA SABINA SANZ MILIAN
CAS PROPI: MARIA SABINA SANZ MILIANCAS PROPI: MARIA SABINA SANZ MILIAN
CAS PROPI: MARIA SABINA SANZ MILIAN
mariasanz88
 
Memoria TIC_ 2013
Memoria TIC_ 2013Memoria TIC_ 2013
Memoria TIC_ 2013
Anna Muma
 
PAC 3: Quant mesuraven els Dinosaures?
PAC 3: Quant mesuraven els Dinosaures?PAC 3: Quant mesuraven els Dinosaures?
PAC 3: Quant mesuraven els Dinosaures?
mariasanz88
 
Presentaciop Mi S
Presentaciop Mi SPresentaciop Mi S
Presentaciop Mi S
marinaalum
 
Noves tècniques per a reduïr el fracàs escolar
Noves tècniques per a reduïr el fracàs escolarNoves tècniques per a reduïr el fracàs escolar
Noves tècniques per a reduïr el fracàs escolar
PERE MARQUES
 
Cas- història complerta sobre el projecte
Cas- història complerta sobre el projecteCas- història complerta sobre el projecte
Cas- història complerta sobre el projecte
agranava
 
Cas projecte
Cas projecteCas projecte
Cas projecte
efontro
 
Gonzalez ponce ana_pac3_memoria
Gonzalez ponce ana_pac3_memoriaGonzalez ponce ana_pac3_memoria
Gonzalez ponce ana_pac3_memoria
aNiTa737
 
Pujol pons eva_pac3_memoria_nticedu.3
Pujol pons eva_pac3_memoria_nticedu.3Pujol pons eva_pac3_memoria_nticedu.3
Pujol pons eva_pac3_memoria_nticedu.3
Eva Pujol Pons
 

What's hot (19)

Mostra documentada final
Mostra documentada finalMostra documentada final
Mostra documentada final
 
Pujol pons eva_pac3_memoria_nticedu.7
Pujol pons eva_pac3_memoria_nticedu.7Pujol pons eva_pac3_memoria_nticedu.7
Pujol pons eva_pac3_memoria_nticedu.7
 
Coneixem el parc de collserola
Coneixem el parc de collserolaConeixem el parc de collserola
Coneixem el parc de collserola
 
Cas del Projecte NTICEDU
Cas del Projecte NTICEDUCas del Projecte NTICEDU
Cas del Projecte NTICEDU
 
Cas propi d'aprenentatge significatiu
Cas propi d'aprenentatge significatiuCas propi d'aprenentatge significatiu
Cas propi d'aprenentatge significatiu
 
Millorar els aprenentatges i reduir el fracàs escolar
Millorar els aprenentatges i reduir el fracàs escolarMillorar els aprenentatges i reduir el fracàs escolar
Millorar els aprenentatges i reduir el fracàs escolar
 
CAS PROPI: MARIA SABINA SANZ MILIAN
CAS PROPI: MARIA SABINA SANZ MILIANCAS PROPI: MARIA SABINA SANZ MILIAN
CAS PROPI: MARIA SABINA SANZ MILIAN
 
Memoria TIC_ 2013
Memoria TIC_ 2013Memoria TIC_ 2013
Memoria TIC_ 2013
 
PAC4: PROJECTE: TIC I APRENENTATGE SIGNIFICATIU «QuèQuiComQuanOn»
PAC4: PROJECTE: TIC I APRENENTATGE SIGNIFICATIU «QuèQuiComQuanOn»PAC4: PROJECTE: TIC I APRENENTATGE SIGNIFICATIU «QuèQuiComQuanOn»
PAC4: PROJECTE: TIC I APRENENTATGE SIGNIFICATIU «QuèQuiComQuanOn»
 
Pac 3 definitiu4
Pac 3 definitiu4Pac 3 definitiu4
Pac 3 definitiu4
 
PAC 3: Quant mesuraven els Dinosaures?
PAC 3: Quant mesuraven els Dinosaures?PAC 3: Quant mesuraven els Dinosaures?
PAC 3: Quant mesuraven els Dinosaures?
 
Presentaciop Mi S
Presentaciop Mi SPresentaciop Mi S
Presentaciop Mi S
 
Noves tècniques per a reduïr el fracàs escolar
Noves tècniques per a reduïr el fracàs escolarNoves tècniques per a reduïr el fracàs escolar
Noves tècniques per a reduïr el fracàs escolar
 
Cas- història complerta sobre el projecte
Cas- història complerta sobre el projecteCas- història complerta sobre el projecte
Cas- història complerta sobre el projecte
 
Ús de TIC's a l'aula
Ús de TIC's a l'aulaÚs de TIC's a l'aula
Ús de TIC's a l'aula
 
Pac 3 definitiu3
Pac 3 definitiu3Pac 3 definitiu3
Pac 3 definitiu3
 
Cas projecte
Cas projecteCas projecte
Cas projecte
 
Gonzalez ponce ana_pac3_memoria
Gonzalez ponce ana_pac3_memoriaGonzalez ponce ana_pac3_memoria
Gonzalez ponce ana_pac3_memoria
 
Pujol pons eva_pac3_memoria_nticedu.3
Pujol pons eva_pac3_memoria_nticedu.3Pujol pons eva_pac3_memoria_nticedu.3
Pujol pons eva_pac3_memoria_nticedu.3
 

Similar to PROJECTE TIC I APRENENTATGE SIGNIFICATIU

Nou paradigme educatiu
Nou paradigme educatiuNou paradigme educatiu
Nou paradigme educatiu
tura
 
Projecte-final
Projecte-finalProjecte-final
Projecte-final
jraigal
 
Cas: podem llegir amb ordinador?
Cas: podem llegir amb ordinador?Cas: podem llegir amb ordinador?
Cas: podem llegir amb ordinador?
Ester Verdaguer
 
PAC 3: Projecte TIC i aprenentatge significatiu
PAC 3: Projecte TIC i aprenentatge significatiuPAC 3: Projecte TIC i aprenentatge significatiu
PAC 3: Projecte TIC i aprenentatge significatiu
Inés Martin Ramia
 
La competència digital a l'educació primària (capítol 2)
La competència digital a l'educació primària (capítol 2)La competència digital a l'educació primària (capítol 2)
La competència digital a l'educació primària (capítol 2)
Anna
 
Vilaseca coll reyes_pac3_projecte_final
Vilaseca coll reyes_pac3_projecte_finalVilaseca coll reyes_pac3_projecte_final
Vilaseca coll reyes_pac3_projecte_final
Reyes Vilaseca Coll
 
Miniprojecte. Com sonen els instruments
Miniprojecte. Com sonen els instrumentsMiniprojecte. Com sonen els instruments
Miniprojecte. Com sonen els instruments
MPilarGomez
 
Pac 3 _projecte_tic_02-06-2013_14_00_46 (1)
Pac 3 _projecte_tic_02-06-2013_14_00_46 (1)Pac 3 _projecte_tic_02-06-2013_14_00_46 (1)
Pac 3 _projecte_tic_02-06-2013_14_00_46 (1)
MRTA00
 
Cas 2. presentació
Cas 2. presentacióCas 2. presentació
Cas 2. presentació
fhibanez
 

Similar to PROJECTE TIC I APRENENTATGE SIGNIFICATIU (19)

Nou paradigme educatiu
Nou paradigme educatiuNou paradigme educatiu
Nou paradigme educatiu
 
Projecte-final
Projecte-finalProjecte-final
Projecte-final
 
Cas: podem llegir amb ordinador?
Cas: podem llegir amb ordinador?Cas: podem llegir amb ordinador?
Cas: podem llegir amb ordinador?
 
Menéndez
MenéndezMenéndez
Menéndez
 
Presentació Colors
Presentació ColorsPresentació Colors
Presentació Colors
 
Reflexions sobre l'ús didàctic de les TIC als centres. Com ens organitzem?
Reflexions sobre l'ús didàctic de les TIC als centres. Com ens organitzem?Reflexions sobre l'ús didàctic de les TIC als centres. Com ens organitzem?
Reflexions sobre l'ús didàctic de les TIC als centres. Com ens organitzem?
 
PAC 3: Projecte TIC i aprenentatge significatiu
PAC 3: Projecte TIC i aprenentatge significatiuPAC 3: Projecte TIC i aprenentatge significatiu
PAC 3: Projecte TIC i aprenentatge significatiu
 
La competència digital a l'educació primària (capítol 2)
La competència digital a l'educació primària (capítol 2)La competència digital a l'educació primària (capítol 2)
La competència digital a l'educació primària (capítol 2)
 
Vilaseca coll reyes_pac3_projecte_final
Vilaseca coll reyes_pac3_projecte_finalVilaseca coll reyes_pac3_projecte_final
Vilaseca coll reyes_pac3_projecte_final
 
Fassers Tic Palma Nov 09
Fassers Tic Palma Nov 09Fassers Tic Palma Nov 09
Fassers Tic Palma Nov 09
 
Miniprojecte. Com sonen els instruments
Miniprojecte. Com sonen els instrumentsMiniprojecte. Com sonen els instruments
Miniprojecte. Com sonen els instruments
 
Menorca2008 Final
Menorca2008 FinalMenorca2008 Final
Menorca2008 Final
 
Pac 3 definitiu
Pac 3 definitiuPac 3 definitiu
Pac 3 definitiu
 
Guia didactica gossets
Guia didactica gossetsGuia didactica gossets
Guia didactica gossets
 
Cas propi, mª mercè llopart casas
Cas propi, mª mercè llopart casasCas propi, mª mercè llopart casas
Cas propi, mª mercè llopart casas
 
Pac 3 _projecte_tic_02-06-2013_14_00_46 (1)
Pac 3 _projecte_tic_02-06-2013_14_00_46 (1)Pac 3 _projecte_tic_02-06-2013_14_00_46 (1)
Pac 3 _projecte_tic_02-06-2013_14_00_46 (1)
 
Cosmo caixa
Cosmo caixaCosmo caixa
Cosmo caixa
 
Cas 2. presentació
Cas 2. presentacióCas 2. presentació
Cas 2. presentació
 
Cas 2. presentació
Cas 2. presentacióCas 2. presentació
Cas 2. presentació
 

More from acanet3

Recolza parlem d'altes capacitats mireia caralt i silvia llucia
Recolza parlem d'altes capacitats mireia caralt i silvia lluciaRecolza parlem d'altes capacitats mireia caralt i silvia llucia
Recolza parlem d'altes capacitats mireia caralt i silvia llucia
acanet3
 
L'aigua anna canet
L'aigua anna canetL'aigua anna canet
L'aigua anna canet
acanet3
 
Altes capacitats anna canet
Altes capacitats anna canetAltes capacitats anna canet
Altes capacitats anna canet
acanet3
 
Altes capacitats
Altes capacitatsAltes capacitats
Altes capacitats
acanet3
 
Fitxes: LES PLANTES
Fitxes: LES PLANTESFitxes: LES PLANTES
Fitxes: LES PLANTES
acanet3
 
Superdotats
SuperdotatsSuperdotats
Superdotats
acanet3
 
PROTOCOL D’IDENTIFICACIÓ DE NENS AMB ALTES CAPACITATS INTEL·LECTUALS
PROTOCOL D’IDENTIFICACIÓ DE NENS AMB ALTES CAPACITATS INTEL·LECTUALS PROTOCOL D’IDENTIFICACIÓ DE NENS AMB ALTES CAPACITATS INTEL·LECTUALS
PROTOCOL D’IDENTIFICACIÓ DE NENS AMB ALTES CAPACITATS INTEL·LECTUALS
acanet3
 
Materials i recursos pera l'alumnat d'altes capacitats.
Materials i recursos pera l'alumnat d'altes capacitats.Materials i recursos pera l'alumnat d'altes capacitats.
Materials i recursos pera l'alumnat d'altes capacitats.
acanet3
 
Fulls protocols departament d'orientació
Fulls protocols departament d'orientacióFulls protocols departament d'orientació
Fulls protocols departament d'orientació
acanet3
 
Doc necessaris aep
Doc necessaris aepDoc necessaris aep
Doc necessaris aep
acanet3
 
Canet dominguez anna_cas propi
Canet dominguez anna_cas propiCanet dominguez anna_cas propi
Canet dominguez anna_cas propi
acanet3
 

More from acanet3 (13)

Recolza parlem d'altes capacitats mireia caralt i silvia llucia
Recolza parlem d'altes capacitats mireia caralt i silvia lluciaRecolza parlem d'altes capacitats mireia caralt i silvia llucia
Recolza parlem d'altes capacitats mireia caralt i silvia llucia
 
Directors aacc
Directors aaccDirectors aacc
Directors aacc
 
Claustres
ClaustresClaustres
Claustres
 
L'aigua anna canet
L'aigua anna canetL'aigua anna canet
L'aigua anna canet
 
Altes capacitats anna canet
Altes capacitats anna canetAltes capacitats anna canet
Altes capacitats anna canet
 
Altes capacitats
Altes capacitatsAltes capacitats
Altes capacitats
 
Fitxes: LES PLANTES
Fitxes: LES PLANTESFitxes: LES PLANTES
Fitxes: LES PLANTES
 
Superdotats
SuperdotatsSuperdotats
Superdotats
 
PROTOCOL D’IDENTIFICACIÓ DE NENS AMB ALTES CAPACITATS INTEL·LECTUALS
PROTOCOL D’IDENTIFICACIÓ DE NENS AMB ALTES CAPACITATS INTEL·LECTUALS PROTOCOL D’IDENTIFICACIÓ DE NENS AMB ALTES CAPACITATS INTEL·LECTUALS
PROTOCOL D’IDENTIFICACIÓ DE NENS AMB ALTES CAPACITATS INTEL·LECTUALS
 
Materials i recursos pera l'alumnat d'altes capacitats.
Materials i recursos pera l'alumnat d'altes capacitats.Materials i recursos pera l'alumnat d'altes capacitats.
Materials i recursos pera l'alumnat d'altes capacitats.
 
Fulls protocols departament d'orientació
Fulls protocols departament d'orientacióFulls protocols departament d'orientació
Fulls protocols departament d'orientació
 
Doc necessaris aep
Doc necessaris aepDoc necessaris aep
Doc necessaris aep
 
Canet dominguez anna_cas propi
Canet dominguez anna_cas propiCanet dominguez anna_cas propi
Canet dominguez anna_cas propi
 

Recently uploaded (7)

Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels pols
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels polsRealitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels pols
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels pols
 
App del mes de maig ins alcarras Duolingo
App del mes de maig ins alcarras DuolingoApp del mes de maig ins alcarras Duolingo
App del mes de maig ins alcarras Duolingo
 
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestació
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestacióRealitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestació
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestació
 
Revista_IFE1Revista_IFE1Revista_IFE1Revista_IFE1
Revista_IFE1Revista_IFE1Revista_IFE1Revista_IFE1Revista_IFE1Revista_IFE1Revista_IFE1Revista_IFE1
Revista_IFE1Revista_IFE1Revista_IFE1Revista_IFE1
 
sopar en família dels alumnes de tercer de ESO
sopar en família dels alumnes de tercer de ESOsopar en família dels alumnes de tercer de ESO
sopar en família dels alumnes de tercer de ESO
 
FESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdf
FESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdfFESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdf
FESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdf
 
Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptx
Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptxPresentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptx
Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptx
 

PROJECTE TIC I APRENENTATGE SIGNIFICATIU

 • 1. Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació. NTICEDU 1r Semestre Curs 2012-13 PAC 3 – Projecte TIC i aprenentatge significatiu Anna Canet Domínguez Aula: 2 Data de lliurament: 5 de gener de 2012 1
 • 2. ÍNDEX Introducció................................................................................................................................... 3 Disseny de l’activitat:.................................................................................................................... 4 Fitxa de disseny ....................................................................................................................... 4 Mapa conceptual.................................................................................................................... 12 Descripció del procés.............................................................................................................. 13 2a Sessió............................................................................................................................. 14 3a Sessió............................................................................................................................. 15 4a Sessió............................................................................................................................. 15 Avaluació de l’aprenentatge aconseguit.................................................................................... 16 Avaluació tecnològica del disseny.............................................................................................. 18 Conclusions................................................................................................................................ 18 Annex: Autoavaluació de l’activitat i del seguiment de l’avaluació continuada global ...............19 Bibliografia i webliografia........................................................................................................... 20 2
 • 3. Introducció Davant un problema significatiu, donem més sentit a les activitats? Estic aprenent? Què estic aprenent? Com ho estic aprenent? Quin paper juguen els diversos elements implicats, especialment la tecnologia i el seu tractament? Hi ha al darrera un disseny tecnològic? L’aprenentatge és un procés que es desenvolupa en l’individu, com a educadors no podem realitzar-lo, ni forçar-lo, el que podem fer és potenciar-lo i facilitar-lo mitjançant unes condicions adequades. Realment davant un problema significatiu, si li donem sentit hi haurà garantia de solucionar-lo. Està clar que quan es planteja cal que hi hagi una representació mental del problema, que hi hagi una manipulació activa, una representació dels seus components i dimensions, generar unes hipòtesis i finalment arribar a unes conclusions. La teoria de Jonassen anuncia que els coneixements s’emmagatzemen en la memòria en forma d’històries. Hi ha persones que creuen que amb les històries dels demés podem apropar-nos a les seves experiències, i la veritat, és que és cert. Els casos dels demés ens poden aportar diversitat de creences i d’aquesta manera veure si ens cal un canvi conceptual en els nostres esquemes mentals. En aquest projecte he tractat de descobrir si podem aprendre a partir de les experiències dels altres. Utilitzant la base de dades Kite he observat l’estructura d’alguns casos i he estructurat la meva pròpia història. S’ha partit d’un problema significatiu on els aprenents han pogut aprendre i han estat motivats a actuar i a dirigir el procés de la resolució del problema i l’aprenentatge significatiu. Per tant, un problema significatiu ben formulat i contextualitzat serà una bona plataforma per a construir coneixement. El constructivisme defensa que aprendre informació en el context d’una activitat significativa fa que aquest s’assimili millor i sigui mes resistent enfront a l’oblit. 3
 • 4. Disseny de l’activitat: Fitxa de disseny TÍTOL DE L’ACTIVITAT: Es pot llegir amb un ordinador? RESPONSABLES: - Tutora de 2n de Primària - Professora de l’aula d’informàtica - Psicopedagoga del centre - Bloc del Cicle Inicial RECURSOS TECNOLÒGICS - Ordinadors de l’aula d’informàtica - Connexió internet. Alta velocitat - El blog del cicle inicial - JClic - http://www.edu365.com/primaria - http://www.edu365.cat/primaria/contes/contesweb/index.htm - http://www.edu365.cat/entrena/index.htm - http://clic.xtec.cat/db/listact_ca.jsp DESCRIPCIÓ DEL PROBLEMA Un problema és quelcom que es desconeix i que segurament val la pena descobrir. Segons Jonassen (2003): El problema estarà ben estructurat ja que la tasca estarà ben definida, és a dir, amb els objectius implícits i una disposició previsible d’activitats. Serà un problema amb poca complexitat ja que el tema i les variables són limitats. Fins ara, els alumnes de 2n només han treballat la lectura mitjançant el llibre imprès i ara hauran de llegir utilitzant les TIC. Cal tenir en compte que la mestra farà de guia dels alumnes en el procés d’aprenentatge. Quant a l’especificitat de camp, serà un problema situat, ja que estarà contextualitzat en la lectura que és un aprenentatge que s’utilitza a totes les àrees. Pot ser motivador i més interessant treballar la lectura mitjançant les TIC? Estarem parlant d’un problema de presa de decisions. 4
 • 5. PLANTEJAMENT DEL PROBLEMA Els nens i nenes de 2n de Primària estan aprenent a llegir millor, assolint la lectura mecànica i treballant la comprensió lectora. El dia que fan taller de lectura tots junts, la classe es fa una mica avorrida. Uns es distreuen, quan ja han llegit, d’altres no segueixen i cal anar-los dient per on va la lectura,.... La mestra, una mica enfadada, els renya i qüestiona “Què us passa?” La majoria resten callats, però un alumne diu “És avorrit!” “Doncs, plantegeu-vos de quina manera es podria fer la lectura més divertida!”. Llavors tots volen participar i entre tots donen diferents respostes. Les respostes més interessants són: “El meu pare llegeix el diari a l’ordinador”, “Si tinguéssim una tablet podríem llegir contes, la meva germana ho fa”, “Amb l’ordinador també es pot llegir”, “Amb l’ordinador no es pot llegir perquè no és un llibre”, “Es llegeix igual amb un ordinador que amb un llibre?”, ....... Està clar que haurem de buscar una manera que els agradi i els motivi més a llegir. Els alumnes de 2n (aprenents): Plantegen el problema “Es pot llegir amb un ordinador?” La tutora juntament amb el professor encarregat de l’aula d’informàtica (mediadors): “Per què no esteu contents?” “Com ho podríeu fer?” “Sabeu utilitzar un ordinador?”, “Ho voleu provar?”, “Què us semblaria poder anar una hora a la setmana a l’aula d’informàtica i poder fer jocs de lectura amb l’ordinador?” “Hi esteu d’acord?” “Creieu que serà més divertit llegir amb els ordinadors que amb el llibre de lectura?” L’aprenentatge amb les noves tecnologies, en aquest cas amb els ordinadors, serà un bon aprenentatge significatiu, ja que en aquest procés d’ensenyament- aprenentatge es tindrà en compte el conjunt de coneixements previs que han construït els alumnes en les seves experiències anteriors. També es fomentarà el respecte a la diversitat, l’autoestima i confiança, i la motivació per la lectura. CONTEXT DE L’ACTIVITAT Aquesta activitat la durà a terme la tutora de 2n del col·legi La Presentació d’Arenys de mar. Es tracta d’una escola concertada de la població d’Arenys de mar, un poble de la comarca del Maresme. La mestra i els alumnes de 2n no estan massa acostumats a treballar amb les TIC, ja que només tenen un ordinador a l’aula (el racó de l’ordinador) i no acostumen a anar a l’aula d’informàtica. A la mestra l’ajudarà la professora encarregada de l’aula d’informàtica del centre. Els alumnes no podran tenir un ordinador per a cadascun ja que l’escola disposa d’aula d’informàtica amb 20 ordinadors i els alumnes de 2n són 26. Per tant l’activitat es realitzarà en parelles. LES CARACTERÍSTIQUES DELS APRENENTS Es tracta d’un grup de nens i nenes de 2n de Primària amb ganes d’aprendre a llegir millor. A l’aula tenen els seus llibres de lectura, però no és massa engrescador llegir sempre de la mateixa manera. Per aquest motiu sorgeix la qüestió a l’aula de poder fer el taller de lectura diferent. Són alumnes que no estan gaire acostumats a utilitzar les noves tecnologies a 5
 • 6. l’escola ja que només disposen d’un ordinador a l’aula. COMPETÈNCIES QUE L’APRENENT HA D’ASSOLIR • Competència comunicativa lingüística i audiovisual. • Tractament de la informació i competència digital. Utilitzar l’ordinador. • Competència d’aprendre a aprendre. Utilitzar noves maneres de treballar. • Competència social i ciutadana. Treballar amb tolerància i respecte. OBJECTIUS A ASSOLIR • Millorar el procés lector. • Motivar el procés lector. • Treballar diferents estratègies de lectura amb les TIC. CONTINGUTS A TREBALLAR Conceptes (saber i coneixements): • Lectura de frases • Lectura amb pictogrames • Lectura en veu alta • Lectura comprensiva • Ordenació de frases • Contes populars Procediments (Saber fer): • Utilització correcta de les eines informàtiques per treballar els jocs de lectura. Actituds (Saber ser): • Actitud positiva. • Voluntat de col·laboració • Respecte per les eines informàtiques. SEQÜÈNCIA D’ACTIVITATS Es realitzarà una sessió setmanal dins l’horari escolar. 1a sessió: serà informativa i organitzativa per part de la professora de l’aula d’informàtica. Es distribuiran els alumnes per parelles i cada dos nens/es treballaran en un ordinador. 2a sessió : ½ hora es treballarà la lecto- escriptura JClic, amb el joc de Consciència Fonològica. ½ hora amb l’edu 365 “Els contes d’en Ton i la Laia”, contes interactius per llegir, escoltar i fer activitats de comprensió lectora. 3a sessió: ½ hora es treballarà la lecto- escriptura amb JClic, amb el joc Sons oberts i 6
 • 7. tancats. ½ hora amb edu 365 “Els contes d’en Ton i la Laia” 4a sessió: ½ hora amb l’edu 365 amb el joc Lletra per lletra, joc de lletrejar paraules. ½ hora amb l’edu 365 i els Contes SPC. A l’acabar cada sessió per parelles realitzaran una fitxa en la qual hauran de contestar si els ha agradat l’activitat, si han tingut dificultat en realitzar-la,.... Les activitats treballades s’enllaçaran al bloc del Cicle Inicial de l’escola, d’aquesta manera els alumnes des de casa podran accedir-hi. FONAMENTACIÓ PSICOPEDAGÒGICA El coneixement es construeix a partir de l’experiència, segons la concepció constructivista de l’ensenyament- aprenentatge. Per tant l’aprenentatge haurà de ser funcional, és a dir, aprenent a saber utilitzar la informació i sentir-se útil en situacions diferents; aprenent els uns dels altres mitjançant un aprenentatge cooperatiu; gràcies a les TIC, l’aprenentatge serà motivador i contextualitzat dins una activitat de centre. Amb aquests atributs els alumnes, mitjançant la manipulació, l’experimentació amb l’ordinador i el descobriment de llegir d’una manera diferent, obtindran un canvi conceptual que és un dels fonaments de l’aprenentatge significatiu. Principis d’un aprenentatge significatiu: actiu, constructiu, col·laboratiu, intencional, conversacional, contextualitzat i reflexiu (David Jonassen. 2003) Els alumnes exploraran, descobriran nous conceptes, compartiran el que han après. Podem dir que hi ha uns coneixements previs per part dels nens i nenes, per tant, es parteix del constructivisme ja que una de les seves finalitats és que l’alumne construeixi el seu coneixement a partir de la seva interacció amb l’entorn. Es posa èmfasi en les estratègies d’aprenentatge: cognitives, de planificació, motivacionals, metacognitives,...Es busca la implicació amb iniciativa i responsabilitat. CRITERIS D’AVALUACIÓ L’avaluació la farà la mateixa mestra observant l’ interès dels alumnes pels nous aprenentatges. Es tindrà en compte la fitxa que hauran de contestar els alumnes després de cada sessió. TEMPORITZACIÓ L’activitat constarà de quatre sessions: 26 de novembre, 3, 10 i 14 de desembre. Cada sessió tindrà la durada d’una hora lectiva dins l’horari escolar. Totes les sessions es faran a l’aula d’informàtica. 7
 • 8. CAS: Les TIC per llegir amb l’ordinador a 2n de Primària SÍNTESI: El que es pretén és que els alumnes de 2n de Primària se sentin motivats per llegir i que, amb l’ordinador, ho facin de manera diferent que amb el llibre de lectura. ÍNDEX CONTINGUT OBSERVACIONS Història completa Context general Experiència de 24 anys a l’ensenyament. 20 anys a Ed. Infantil i 4 anys a la mestra en Primària al Cicle Inicial. l’ensenyament. Nivell Utilitza les TIC amb poca freqüència en Ha realitzat molts cursos de d’experiència en l’ensenyament però té forces nocions. formació de les TIC per a l’ús de TIC l’aprenentatge. Tipus d’escola Centre Concertat amb estudis per a: Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat. Localització del Arenys de Mar (Barcelona) centre Connexió Internet. Alta velocitat. A l’escola no hi ha gaires recursos tecnològics. Hi Els alumnes utilitzaran l’aula ha una aula d’informàtica amb una vintena d’informàtica per a realitzar aproximadament d’ordinadors. Hi ha un ordinador aquesta experiència. a cada aula de Primària, però no n’hi ha ni a Ed, Normalment aquesta aula Infantil ni a l’ESO i Batxillerat. s’utilitza des de 3r de Primària Localització fins a Batxillerat. dels recursos tecnològics Situació Classe mitjana. És una escola religiosa i socioeconòmica concertada. dels alumnes Context de la història o cas Nivell dels 2n de Primària amb 26 alumnes. Un dels alumnes alumnes pateix un trastorn de desenvolupament TGD, concretament Trastorn d’espectre autista. L’alumne però, està molt normalitzat en els aprenentatges. Àrea / unitat Llengua Catalana. Taller de Lectura. Fites en la història Activitats El Taller de Lectura forma part d’una de les cinc L’activitat de lectura amb les TIC planificades a la hores setmanals de l’assignatura de Llengua es realitzarà com a unitat i sessió o unitat Catalana. s’experimentarà durant quatre sessions. Nivell Que els alumnes es diverteixin i aprenguin de d’aprenentatge manera diferent a llegir. Que, a més, aprenguin esperat les funcions bàsiques de l’ordinador i s’adonin 8 que poden realitzar activitats de lectura experimentant i manipulant. Tipus d’activitat Es tracta d’una activitat de llenguatge que va
 • 9. Entrevistador: Hola Anna, primer volia donar-te les gràcies per dedicar-me aquesta estona i explicar la teva experiència com a mestra i futura psicopedagoga entregada i amb iniciatives. Voldria saber quina importància dones tu a l’aprenentatge amb les TIC. Anna: Hola, encantada de poder-te atendre i encantada de poder expressar el que penso sobre la importància de les TIC a l’escola. Avui en dia vivim a l’era de la informàtica i penso que hem d’aprofitar aquests recursos que tenim per poder fer que l’aprenentatge dels nostres alumnes sigui més motivador, visual i manipulatiu. Penso, però que hem de saber com i quan utilitzar aquests recursos. Entrevistador: Fa anys que utilitzes les TIC amb els teus alumnes? Anna: Com a bona professional vaig haver de posar-me al dia amb les noves tecnologies i durant uns anys he estat formant-me amb cursos. Entrevistador: A la teva escola pots dur a terme la teva experiència amb les TIC? Anna: Fa 24 anys que exerceixo de mestra a la mateixa escola i, la veritat, des de direcció no s’ha preocupat gaire d’aquest tema. Tenim una aula d’informàtica amb uns vint ordinadors. A aquesta aula només hi accedeixen una hora setmanal els alumnes des de 3r de Primària fins a Batxillerat. Com els recursos informàtics són escassos, no si pot dedicar més temps. Els alumnes d’Infantil i Cicle Inicial no hi anem mai. Tot i que dins l’horari sé que hi ha alguna hora disponible d’aquesta aula. Com a futura Psicopedagoga em preocupa l’aprenentatge dels meus alumnes, espero que això millori i puguem gaudir de pissarres digitals en un futur proper. Entrevistador: Llavors com utilitzes les TIC amb els teus alumnes? Anna: Doncs a l’aula tenim un ordinador amb connexió a Internet i sempre el tinc encès. D’aquesta manera tenim “El racó de l’ordinador” que l’utilitzem quan els nens acaben la feina que estan fent, o busquem informació que sorgeix,... A més, jo cada curs faig un blog de Cicle per poder recordar activitats que anem fent, per estar en contacte amb els pares,.... Entrevistador: Com va sorgir la idea de poder utilitzar les TIC en els aprenentatges de lectura? Anna: Quan fem l’hora de lectura, als alumnes els representa un gran esforç estar atents, seguir les frases, escoltar els companys,... i vaig pensar que calia buscar una 9
 • 10. manera que motivés els nens i nenes a llegir d’una manera diferent. Vaig valorar la possibilitat d’anar a l’aula d’informàtica amb els alumnes de 2n. Vaig parlar amb el professor encarregar d’aquesta aula i l’hem pogut utilitzar una hora a la setmana durant quatre sessions. Entrevistador: El professor d’informàtica t’ha ajudat? Anna: Sí, la veritat, és que ell sempre té l’aula preparada. Quan els alumnes entren, segons el nivell, es troben l’activitat a punt. De fet a nosaltres ens interessa, més que aprendre a manipular l’ordinador, aprendre a llegir d’una manera diferent i per tant, quan entrem a l’aula d’informàtica, trobar-nos l’activitat preparada. Jo he triat JClic i edu365 que són programes molt interessants i engrescadors per a alumnes d’aquesta edat. Concretament jocs per treballar la Consciència Fonològica i contes interactius de l’edu365 com “Els contes d’en Ton i la Laia”, per exemple. Entrevistador: Pots explicar com feu les activitats? Anna: Hem repartit l’activitat en quatre sessions. Els nens i nenes treballen per parelles. Les sessions són d’uns hora i ben estructurades amb l’activitat ben plantejada. A la segona i tercera sessió s’ha repartit el temps en treballar ½ hora JClic i ½ hora de lectura amb els contes interactius de l’edu 365. En finalitzar cada sessió els alumnes, per parelles, han d’omplir una fitxa d’autoavaluació. Entrevistador: Aquestes activitats les heu considerat dins la programació? Anna: Si, les hem inclòs en la programació d’aula, a l’hora que correspon, dins l’assignatura de Català, al Taller de Lectura. Entrevistador: Creus que és una activitat motivadora per als alumnes treballa amb les TIC? Creus que estaríem parlant d’aprenentatge significatiu? Anna: I tant! Només cal preguntar als nens i nenes! Estan molt contents i encantats! Quant a l’aprenentatge significatiu, crec que sí, els alumnes aprenen sols i van creant el seu propi coneixement. A més, és un aprenentatge que els servirà en el seu dia a dia, ho podran aplicar en el futur, amb treballs de l’escola, a casa,... També cal tenir en compte que hi ha alumnes que a casa ja han manipulat l’ordinador i poden ajudar els companys. D’aquesta manera l’aprenentatge es reforça entre uns i altres. A més, cal pensar amb els alumnes que tenen NEE. A la meva aula hi ha l’Albert, un nen amb TGD, concretament Trastorn de l’espectre autista. Ell està molt normalitzat i segueix perfectament els continguts, però cal que estigui molt motivat per venir a l’escola. Les noves tecnologies, repeteixo, són un bon recurs. 10
 • 11. Entrevistador: I com els avalueu? Anna: Dons observant-los. Ells mateixos quan acaben l’activitat expressen el que han viscut i a més, per parelles omplen una fitxa on queda reflectit el grau de satisfacció i aprenentatge. Entrevistador: Has pensat alguna proposta de millora? Anna: Doncs, m’agradaria poder programar aquesta activitat per a tot el curs. Penso que els alumnes assimilen millor els continguts i la finalitat de l’activitat s’assoleix millor. Si es pogués realitzar durant una hora setmanal, es compaginaria la lectura digital amb la lectura impresa. Però això haig de demanar-ho a direcció. Entrevistador: Vols destacar alguna cosa més? Anna: Doncs destacaria que amb les noves tecnologies s’adquireix una autonomia de treball molt important. I com he dit abans, els alumnes van construint el seu propi coneixement. Si ho poguéssim incloure a la programació fins a final de curs, es podrien comprovar els avenços en els alumnes. Entrevistador: Doncs ho deixem aquí. Moltes gràcies pel teu temps i per compartir aquesta iniciativa. I, esperem que la puguis seguir fent realitat! Anna: Moltes gràcies i només voldria afegir que, les TIC són un bon recurs per a les escoles, que en siguem tots conscients i que, des del Departament i des dels centres privats i concertats es tingui en compte. Repeteixo, moltes gràcies. 11
 • 13. Descripció del procés Com he comentat abans el projecte està orientat a alumnes de 2n de Primària. Quan es treballa la lectura conjunta a l’aula, no resulta una activitat divertida per als nens i nenes. D’aquí va sorgir el problema, en una d’aquestes sessions la mestra va llençar la pregunta a l’aire: Però què us passa? Els alumnes van restar callats fins que un d’ells es va atrevir a dir: És avorrit! Llegir no m’agrada! Va ser llavors quan el problema es va plantejar. Un problema és quelcom que es descobreix i que segurament val la pena descobrir. Jonassen (2003) De quina manera podríem fer la lectura més divertida? Les idees van començar a fluir per part dels nens i nenes: “El meu pare llegeix el diari amb l’ordinador” “Si tinguéssim una tablet podríem llegir contes, la meva germana gran ho fa”,... “No es pot llegir amb l’ordinador!” “Sí que es pot llegir amb l’ordinador!” I aquí va sorgir la qüestió: Es pot llegir amb un ordinador? El problema estarà ben estructurat ja que la tasca estarà ben definida, és a dir, amb els objectius implícits i una disposició previsible d’activitats. Serà un problema amb poca complexitat ja que el tema i les variables són limitats. Fins ara, els alumnes de 2n només ha treballat la lectura mitjançant el llibre imprès i ara hauran de llegir utilitzant les TIC. Cal tenir en compte que la mestra farà de guia dels alumnes en el procés d’aprenentatge. Quant a l’especificitat de camp, serà un problema situat, ja que estarà contextualitzat en la lectura que és un aprenentatge que s’utilitza a totes les àrees. Pot ser motivador i més interessant treballar la lectura mitjançant les TIC? Estarem parlant d’un problema de presa de decisions. L’aprenentatge amb les noves tecnologies, en aquest cas amb els ordinadors, serà un bon aprenentatge significatiu, ja que en aquest procés d’ensenyament- aprenentatge es tindrà en compte el conjunt de coneixements previs que han construït els alumnes 13
 • 14. en les seves experiències anteriors. També es fomentarà el respecte a la diversitat, l’autoestima i confiança, i la motivació per la lectura. Quatre sessions d’una hora setmanal dins l’horari escolar. 1a Sessió. 26 de novembre de 2012 Previ a la 1a sessió es van repartir els alumnes per parelles. Un cop a l’aula d’informàtica, el professor encarregat d’aquesta aula els va informar de les normes a seguir. A continuació la mestra els va explicar l’organització. Aquella primera sessió seria una presa de contacte amb els programes i amb els ordinadors. Els alumnes situats en parelles van haver d’organitzar-se ells també a l’hora de treballar, ja que tots volien manipular primer l’ordinador. Un cop organitzats van tenir temps de començar a jugar amb JClic: Consciència fonològica. Van poder treballar durant mitja hora. 2a Sessió 3 de desembre de 2012 Un cop a l’aula d’informàtica i col·locats amb les seves parelles corresponents van tornar a treballar la Consciència fonològica amb el mateix joc de JClic de la setmana anterior. Els alumnes coneixien ja el funcionament del joc i no va ser difícil que utilitzessin el programa. 14
 • 15. Aquest treball va durar ½ hora. A la següent ½ hora van treballar la lectura amb l’edu 365 amb “Els contes del Tom i la Laia”. Els nens llegien per parelles el conte que triaven i feien les activitats de comprensió. Els últims 5 minuts havien d’omplir la fitxa d’avaluació. 3a Sessió 10 de desembre de 2012 Els alumnes amb les mateixes parelles van entrar a l’aula i es van col·locar al seu ordinador. Aquesta vegada van fer l’activitat al revés, van començar per la lectura d’un conte del Tom i la Laia i quan acabaven havien de clicar a les activitats que els duia directament al programa JClic del conte. Per exemple el conte: “Macarràs: el Super gegant” i les seves activitats de comprensió lectora. Els últims 5 minuts havien d’omplir la fitxa d’avaluació. 4a Sessió 14 de desembre de 2012 El funcionament d’aula i organitzatiu va ser igual les 4 sessions. Els alumnes al seu corresponent ordinador amb el programa preparat. En aquesta 4a sessió, els alumnes van fer una activitat de l’edu 365 que es diu “Entrena’t a llegir”. Aquest joc de lectura té moltes activitats i els alumnes havien de fer-les totes. Primer vam explicar en què 15
 • 16. consistia, els vam deixar manipular durant uns 10 minuts i van començar l’activitat seguint l’ordre. Els últims 5 minuts van omplir la fitxa d’avaluació. Les activitats treballades s’han enllaçat al bloc del Cicle Inicial de l’escola, d’aquesta manera els alumnes des de casa podran accedir-hi: http://blocs.xtec.cat/miseansi/ Avaluació de l’aprenentatge aconseguit Per a que un aprenentatge sigui significatiu ha de ser incorporat al conjunt de coneixements de l’individu, relacionant-ho amb els seus coneixements previs. Hi ha d’haver uns requisits per a que hi hagi aquest aprenentatge significatiu: El contingut d’aprenentatge ha de tenir un significat lògic (coherència i estructuració), el contingut s’ha de poder encaixar en l’estructura mental de l’alumne i l’alumne ha d’estar motivat per aprendre. En aquest projecte s’ha partit de l’experiència prèvia dels alumnes que han anat “modelant” per adquirir nous coneixements (zona de desenvolupament pròxim). Al 16
 • 17. realitzar un treball en parelles han anat assimilant coneixements actitudinals, és a dir, han col·laborat entre ells. Han assimilat coneixements conceptuals, en l’àmbit de la lectura. Han assimilat coneixements procedimentals, ja que han vivenciat i manipulat les activitats amb l’ordinador. Aquest aprenentatge adquirit podran aplicar-lo posteriorment en el seu dia a dia. L ‘activitat ha motivat molt als nens que s’han mostrat disposats sempre a treballar amb les TIC. S’ha partit dels seus interessos i han estat ells els protagonistes de la pròpia activitat. Per la seva banda, la mestra ha estat la guia del procés i la mediadora de l’aprenentatge. Contrastant aquest aprenentatge amb els principis per a l’aprenentatge significatiu. Jonassen (2003) podem dir que: • És actiu, perquè els alumnes hi participen i en són els protagonistes. • És constructiu, ja que els alumnes adquireixen nous conceptes a un coneixement previ i donen sentit a un nous significats. • És col·laboratiu perquè treballen conjuntament en l’aprenentatge i en la construcció del coneixement. Comparteixen vivències, opinions i s’ajuden modificant, així, els seus coneixements previs. • És intencional ja que es vol solucionar una tasca mitjançant el recurs TIC de manera activa. Els alumnes tenen ganes de trobar una solució. • És conversacional ja que tant el coneixement emocional de cadascun com dels demés es produeix en un context de diàleg i conversa. • És contextualitzat perquè les activitats que es proposen parteixen de la realitat i es traslladen a la vivència personal dels alumnes. • És reflexiu ja que tot el procés ha necessitat una anàlisi i una reflexió personal i d’equip. En acabar cada sessió s’ha reflexionat sobre el que s’ha après,les conseqüències i les possibles aplicacions d’aquest aprenentatge. Així doncs, podem dir que els alumnes de 2n de Primària han participat d’un aprenentatge significatiu, en el que hi ha hagut un canvi conceptual en les seves capacitats cognitives, en la seva motivació i en les seves emocions i, en la seva conducta. L’aprenentatge significatiu posa èmfasi en la creació, evolució i relació entre els conceptes. 17
 • 18. Avaluació tecnològica del disseny En aquest projecte s’han utilitzat les TIC en les activitats plantejades. Per a dur-lo a terme s’ha hagut d’utilitzar una aula amb ordinadors per als alumnes. S’ha hagut d’utilitzar també la connexió wifi del centre escolar ja que per realitzar les activitats s’havia d’entrar a Internet. Els aprenents, els alumnes de 2n, han pogut experimentar, investigar i descobrir nous aprenentatges. La valoració ha estat molt positiva, tenint en compte que aquests nens i nenes no havien realitzat mai una experiència com aquesta a l’escola. Cal dir, però, que a l’escola on s’ha dut a terme aquest projecte, no tenen els recursos TIC com a prioritat en el procés d’ensenyament – aprenentatge dels alumnes. No disposen ni de pissarres digitals, ni d’ordinadors portàtils i menys de tablets. Quan s’ha de projectar un Power Point realitzat per un mestre o per un alumne, es recorre a la pantalla de paret i al canó projector. És un dels reptes que s’ha de proposar aquesta escola, optar poc a poc per la tecnologia digital. Per dur a terme les activitats, els alumnes havien d’utilitzar l’ordinador 1x1, però a l’aula d’informàtica del centre no es disposa de tants ordinadors, així que s’ha solucionat el problema posant dos alumnes a cada ordinador. Les activitats realitzades han estat senzilles ja que els alumnes només havien de treballar amb els programes ja programats, no havien d’engegar o apagar l’ordinador, només processar, però, com ja he anat comentant al llarg d’aquest informe final, el projecte respon a uns principis bàsics que es fonamenten en l’aprenentatge significatiu basat en el constructivisme que defensa David Jonassen (2003). Cal tenir present que avui en dia hi ha infinitat de recursos TIC per poder treballar a l’aula. Voldria destacar la web de l’edu 365 i el programa JClic que són els que s’han utilitzat en aquest projecte. Conclusions Aquesta darrera activitat m’ha proporcionat les bases teòriques per poder dur a terme la incorporació de les TIC a l’educació. Els alumnes, en concret els nens de 2n de Primària del Col·legi de la Presentació d’Arenys de mar, han estat els protagonistes del seu propi aprenentatge i poc a poc han anat construint el seu propi mapa mental de tot el procés. Penso que , desenvolupant activitats d’aquest tipus a l’escola, els alumnes assoleixen els aprenentatges de forma significativa, parteixen dels seus coneixements previs i van participant i implicant- se en les tasques que es desenvolupen. El procés d’ensenyament – aprenentatge ha de ser col·laboratiu, contextualitzat i partint de les 18
 • 19. necessitats dels alumnes i dels seus interessos. Amb aquest projecte, els alumnes han adquirit els continguts conceptuals de manera diferent, assolint estratègies de treball mitjançant recursos tecnològics que han fet els seu aprenentatge motivador i participatiu. Jo, personalment, he après la importància que suposa compartir amb altres les experiències de l’aprenentatge significatiu gràcies a la base de dades Kite. No n’havia sentit a parlar, i ara penso que és una eina fonamental per poder aprendre dels altres. També voldria comentar en aquesta conclusió, l’ajuda que m’han proporcionat els companys al fòrum en aquest projecte. Compartir amb ells/es l’experiència ha estat de gran ajuda. Considero que jo mateixa he estat protagonista del meu propi aprenentatge. Per tant ha estat una experiència molt enriquidora i positiva, i alhora laboriosa, amb la qual he après moltes coses i els alumnes també. Annex: Autoavaluació de l’activitat i del seguiment de l’avaluació continuada global Un cop finalitzat tot el procés de l’assignatura autoavaluar l’activitat i en general el procés de tota l’assignatura. Quant a l’activitat del projecte penso que finalment he aconseguit els objectius i les competències. He afavorit la construcció de models mentals tant en els meus alumnes com en mi mateixa, he sabut identificar un problema de la vida quotidiana, de la meva aula en concret i s’ha solucionat gràcies a l’aprenentatge significatiu, els alumnes i jo hem experimentat el valor de l’aprenentatge col·laboratiu i constructiu utilitzant recursos TIC i s’ha experimentat un canvi conceptual gràcies a l’aprenentatge amb les noves tecnologies. Tot i que quan vaig haver de dissenyar la fitxa del projecte vaig tenir problemes perquè vaig haver de retocar el plantejament i fer que el problema fos dels aprenents i no del departament de llengües. Finalment en Manel em va posar la bola verda per seguir endavant! Quant a l’assignatura en general, vull destacar que no anava massa desencaminada a l’avaluació inicial que se’ns va passar al principi de l’assignatura, que la importància de l’aprenentatge significatiu en el procés d’ensenyament – aprenentatge ja l’havia treballat en altres assignatures, però en relació a les TIC he de dir, que ha aprofundit molt i he après molt. El programa Cmaps Tools, del qual no en sabia res, ara l’utilitzo sense cap problema, és més, a casa meva l’estan utilitzant els meus fills per fer els seus mapes conceptuals. També em va enriquir molt el Debat CTS que vam dur a 19
 • 20. terme, va ser instructiu i a la vegada molt llarg, però necessari per introduir-nos a la teoria de l’assignatura. Finalment voldria remarcar la importància de poder compartir amb els companys/es totes les experiències que cadascun de nosaltres hem anat experimentant amb aquesta assignatura i que oferim en el nostre blog. Jo no havia treballat mai amb blogger, ho havia fet amb l’xtec i no m’ha costat gaire. Normalment cada curs faig un blog d’aula o de cicle. Aquest és l’enllaç al meu blog: http://annacanet.blogspot.com.es/ M’agradaria destacar el treball d’ajuda i comunicació que ha fet la nostra companya Thais Casillas des del principi de l’assignatura. Penso que la meva implicació en l’assignatura ha estat correcta, que he desenvolupat des del principi i amb responsabilitat totes les activitats proposades, he participat en el fòrum tant per consultar dubtes com per ajudar als companys/es, he compartit al blog tot el meu aprenentatge i per tant, crec que he realitzat un aprenentatge significatiu quant als continguts treballats. Hi ha hagut canvi conceptual en el procés ensenyament – aprenentatge. Qualificaria el meu treball amb una A. Bibliografia i webliografia • Jonassen, D. (2003). TIC i aprenentatge significatiu: una perspectiva constructivista. Barcelona: UOC • Dossier de casos: Mòdul 2. Les TIC i la construcció del coneixement (2.2. Casos) cas 2,3,4. Barcelona. UOC • http://kite.missouri.edu 20