Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PROJECTE TIC I APRENENTATGE SIGNIFICATIU

1,257 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

PROJECTE TIC I APRENENTATGE SIGNIFICATIU

 1. 1. Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació. NTICEDU 1r Semestre Curs 2012-13PAC 3 – Projecte TIC i aprenentatge significatiu Anna Canet Domínguez Aula: 2 Data de lliurament: 5 de gener de 2012 1
 2. 2. ÍNDEXIntroducció................................................................................................................................... 3Disseny de l’activitat:.................................................................................................................... 4 Fitxa de disseny ....................................................................................................................... 4 Mapa conceptual.................................................................................................................... 12 Descripció del procés.............................................................................................................. 13 2a Sessió............................................................................................................................. 14 3a Sessió............................................................................................................................. 15 4a Sessió............................................................................................................................. 15Avaluació de l’aprenentatge aconseguit.................................................................................... 16Avaluació tecnològica del disseny.............................................................................................. 18Conclusions................................................................................................................................ 18Annex: Autoavaluació de l’activitat i del seguiment de l’avaluació continuada global ...............19Bibliografia i webliografia........................................................................................................... 20 2
 3. 3. IntroduccióDavant un problema significatiu, donem més sentit a les activitats?Estic aprenent? Què estic aprenent? Com ho estic aprenent? Quin paper juguen elsdiversos elements implicats, especialment la tecnologia i el seu tractament? Hi ha aldarrera un disseny tecnològic?L’aprenentatge és un procés que es desenvolupa en l’individu, com a educadors nopodem realitzar-lo, ni forçar-lo, el que podem fer és potenciar-lo i facilitar-lo mitjançantunes condicions adequades. Realment davant un problema significatiu, si li donemsentit hi haurà garantia de solucionar-lo. Està clar que quan es planteja cal que hi hagiuna representació mental del problema, que hi hagi una manipulació activa, unarepresentació dels seus components i dimensions, generar unes hipòtesis i finalmentarribar a unes conclusions.La teoria de Jonassen anuncia que els coneixements s’emmagatzemen en la memòriaen forma d’històries. Hi ha persones que creuen que amb les històries dels deméspodem apropar-nos a les seves experiències, i la veritat, és que és cert. Els casos delsdemés ens poden aportar diversitat de creences i d’aquesta manera veure si ens calun canvi conceptual en els nostres esquemes mentals.En aquest projecte he tractat de descobrir si podem aprendre a partir de lesexperiències dels altres. Utilitzant la base de dades Kite he observat l’estructurad’alguns casos i he estructurat la meva pròpia història. S’ha partit d’un problemasignificatiu on els aprenents han pogut aprendre i han estat motivats a actuar i a dirigirel procés de la resolució del problema i l’aprenentatge significatiu.Per tant, un problema significatiu ben formulat i contextualitzat serà una bonaplataforma per a construir coneixement. El constructivisme defensa que aprendreinformació en el context d’una activitat significativa fa que aquest s’assimilimillor i sigui mes resistent enfront a l’oblit. 3
 4. 4. Disseny de l’activitat:Fitxa de dissenyTÍTOL DE L’ACTIVITAT:Es pot llegir amb un ordinador?RESPONSABLES: - Tutora de 2n de Primària - Professora de l’aula d’informàtica - Psicopedagoga del centre - Bloc del Cicle InicialRECURSOS TECNOLÒGICS - Ordinadors de l’aula d’informàtica - Connexió internet. Alta velocitat - El blog del cicle inicial - JClic - http://www.edu365.com/primaria - http://www.edu365.cat/primaria/contes/contesweb/index.htm - http://www.edu365.cat/entrena/index.htm - http://clic.xtec.cat/db/listact_ca.jspDESCRIPCIÓ DEL PROBLEMAUn problema és quelcom que es desconeix i que segurament val la pena descobrir.Segons Jonassen (2003):El problema estarà ben estructurat ja que la tasca estarà ben definida, és a dir, amb elsobjectius implícits i una disposició previsible d’activitats.Serà un problema amb poca complexitat ja que el tema i les variables són limitats. Fins ara,els alumnes de 2n només han treballat la lectura mitjançant el llibre imprès i ara hauran dellegir utilitzant les TIC. Cal tenir en compte que la mestra farà de guia dels alumnes en elprocés d’aprenentatge.Quant a l’especificitat de camp, serà un problema situat, ja que estarà contextualitzat en lalectura que és un aprenentatge que s’utilitza a totes les àrees.Pot ser motivador i més interessant treballar la lectura mitjançant les TIC? Estarem parlantd’un problema de presa de decisions. 4
 5. 5. PLANTEJAMENT DEL PROBLEMAEls nens i nenes de 2n de Primària estan aprenent a llegir millor, assolint la lecturamecànica i treballant la comprensió lectora. El dia que fan taller de lectura tots junts, laclasse es fa una mica avorrida. Uns es distreuen, quan ja han llegit, d’altres no segueixen ical anar-los dient per on va la lectura,.... La mestra, una mica enfadada, els renya iqüestiona “Què us passa?” La majoria resten callats, però un alumne diu “És avorrit!”“Doncs, plantegeu-vos de quina manera es podria fer la lectura més divertida!”. Llavors totsvolen participar i entre tots donen diferents respostes. Les respostes més interessants són:“El meu pare llegeix el diari a l’ordinador”, “Si tinguéssim una tablet podríem llegir contes,la meva germana ho fa”, “Amb l’ordinador també es pot llegir”, “Amb l’ordinador no es potllegir perquè no és un llibre”, “Es llegeix igual amb un ordinador que amb un llibre?”, .......Està clar que haurem de buscar una manera que els agradi i els motivi més a llegir.Els alumnes de 2n (aprenents): Plantegen el problema “Es pot llegir amb un ordinador?” Latutora juntament amb el professor encarregat de l’aula d’informàtica (mediadors): “Per quèno esteu contents?” “Com ho podríeu fer?” “Sabeu utilitzar un ordinador?”, “Ho voleuprovar?”, “Què us semblaria poder anar una hora a la setmana a l’aula d’informàtica i poderfer jocs de lectura amb l’ordinador?” “Hi esteu d’acord?” “Creieu que serà més divertitllegir amb els ordinadors que amb el llibre de lectura?”L’aprenentatge amb les noves tecnologies, en aquest cas amb els ordinadors, serà un bonaprenentatge significatiu, ja que en aquest procés d’ensenyament- aprenentatge es tindràen compte el conjunt de coneixements previs que han construït els alumnes en les sevesexperiències anteriors. També es fomentarà el respecte a la diversitat, l’autoestima iconfiança, i la motivació per la lectura.CONTEXT DE L’ACTIVITATAquesta activitat la durà a terme la tutora de 2n del col·legi La Presentació d’Arenys de mar.Es tracta d’una escola concertada de la població d’Arenys de mar, un poble de la comarcadel Maresme. La mestra i els alumnes de 2n no estan massa acostumats a treballar amb lesTIC, ja que només tenen un ordinador a l’aula (el racó de l’ordinador) i no acostumen a anara l’aula d’informàtica. A la mestra l’ajudarà la professora encarregada de l’aulad’informàtica del centre. Els alumnes no podran tenir un ordinador per a cadascun ja quel’escola disposa d’aula d’informàtica amb 20 ordinadors i els alumnes de 2n són 26. Per tantl’activitat es realitzarà en parelles.LES CARACTERÍSTIQUES DELS APRENENTSEs tracta d’un grup de nens i nenes de 2n de Primària amb ganes d’aprendre a llegir millor.A l’aula tenen els seus llibres de lectura, però no és massa engrescador llegir sempre de lamateixa manera. Per aquest motiu sorgeix la qüestió a l’aula de poder fer el taller de lecturadiferent. Són alumnes que no estan gaire acostumats a utilitzar les noves tecnologies a 5
 6. 6. l’escola ja que només disposen d’un ordinador a l’aula.COMPETÈNCIES QUE L’APRENENT HA D’ASSOLIR • Competència comunicativa lingüística i audiovisual. • Tractament de la informació i competència digital. Utilitzar l’ordinador. • Competència d’aprendre a aprendre. Utilitzar noves maneres de treballar. • Competència social i ciutadana. Treballar amb tolerància i respecte.OBJECTIUS A ASSOLIR • Millorar el procés lector. • Motivar el procés lector. • Treballar diferents estratègies de lectura amb les TIC.CONTINGUTS A TREBALLARConceptes (saber i coneixements): • Lectura de frases • Lectura amb pictogrames • Lectura en veu alta • Lectura comprensiva • Ordenació de frases • Contes popularsProcediments (Saber fer): • Utilització correcta de les eines informàtiques per treballar els jocs de lectura.Actituds (Saber ser): • Actitud positiva. • Voluntat de col·laboració • Respecte per les eines informàtiques.SEQÜÈNCIA D’ACTIVITATSEs realitzarà una sessió setmanal dins l’horari escolar.1a sessió: serà informativa i organitzativa per part de la professora de l’aula d’informàtica.Es distribuiran els alumnes per parelles i cada dos nens/es treballaran en un ordinador.2a sessió : ½ hora es treballarà la lecto- escriptura JClic, amb el joc de ConsciènciaFonològica. ½ hora amb l’edu 365 “Els contes d’en Ton i la Laia”, contes interactius perllegir, escoltar i fer activitats de comprensió lectora.3a sessió: ½ hora es treballarà la lecto- escriptura amb JClic, amb el joc Sons oberts i 6
 7. 7. tancats. ½ hora amb edu 365 “Els contes d’en Ton i la Laia”4a sessió: ½ hora amb l’edu 365 amb el joc Lletra per lletra, joc de lletrejar paraules. ½ horaamb l’edu 365 i els Contes SPC.A l’acabar cada sessió per parelles realitzaran una fitxa en la qual hauran de contestar si elsha agradat l’activitat, si han tingut dificultat en realitzar-la,....Les activitats treballades s’enllaçaran al bloc del Cicle Inicial de l’escola, d’aquesta maneraels alumnes des de casa podran accedir-hi.FONAMENTACIÓ PSICOPEDAGÒGICAEl coneixement es construeix a partir de l’experiència, segons la concepció constructivistade l’ensenyament- aprenentatge. Per tant l’aprenentatge haurà de ser funcional, és a dir,aprenent a saber utilitzar la informació i sentir-se útil en situacions diferents; aprenent elsuns dels altres mitjançant un aprenentatge cooperatiu; gràcies a les TIC, l’aprenentatgeserà motivador i contextualitzat dins una activitat de centre. Amb aquests atributs elsalumnes, mitjançant la manipulació, l’experimentació amb l’ordinador i el descobriment dellegir d’una manera diferent, obtindran un canvi conceptual que és un dels fonaments del’aprenentatge significatiu. Principis d’un aprenentatge significatiu: actiu, constructiu,col·laboratiu, intencional, conversacional, contextualitzat i reflexiu (David Jonassen. 2003)Els alumnes exploraran, descobriran nous conceptes, compartiran el que han après. Podemdir que hi ha uns coneixements previs per part dels nens i nenes, per tant, es parteix delconstructivisme ja que una de les seves finalitats és que l’alumne construeixi el seuconeixement a partir de la seva interacció amb l’entorn. Es posa èmfasi en les estratègiesd’aprenentatge: cognitives, de planificació, motivacionals, metacognitives,...Es busca laimplicació amb iniciativa i responsabilitat.CRITERIS D’AVALUACIÓL’avaluació la farà la mateixa mestra observant l’ interès dels alumnes pels nousaprenentatges. Es tindrà en compte la fitxa que hauran de contestar els alumnes desprésde cada sessió.TEMPORITZACIÓL’activitat constarà de quatre sessions: 26 de novembre, 3, 10 i 14 de desembre. Cadasessió tindrà la durada d’una hora lectiva dins l’horari escolar. Totes les sessions es farana l’aula d’informàtica. 7
 8. 8. CAS: Les TIC per llegir amb l’ordinador a 2n de PrimàriaSÍNTESI: El que es pretén és que els alumnes de 2n de Primària se sentin motivats per llegir i que,amb l’ordinador, ho facin de manera diferent que amb el llibre de lectura. ÍNDEX CONTINGUT OBSERVACIONS Història completa Context generalExperiència de 24 anys a l’ensenyament. 20 anys a Ed. Infantil i 4 anys a la mestra en Primària al Cicle Inicial.l’ensenyament. Nivell Utilitza les TIC amb poca freqüència en Ha realitzat molts cursos ded’experiència en l’ensenyament però té forces nocions. formació de les TIC per a l’ús de TIC l’aprenentatge.Tipus d’escola Centre Concertat amb estudis per a: Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat.Localització del Arenys de Mar (Barcelona) centre Connexió Internet. Alta velocitat. A l’escola no hi ha gaires recursos tecnològics. Hi Els alumnes utilitzaran l’aula ha una aula d’informàtica amb una vintena d’informàtica per a realitzar aproximadament d’ordinadors. Hi ha un ordinador aquesta experiència. a cada aula de Primària, però no n’hi ha ni a Ed, Normalment aquesta aula Infantil ni a l’ESO i Batxillerat. s’utilitza des de 3r de Primària Localització fins a Batxillerat. dels recursos tecnològics Situació Classe mitjana. És una escola religiosa isocioeconòmica concertada. dels alumnes Context de la història o cas Nivell dels 2n de Primària amb 26 alumnes. Un dels alumnes alumnes pateix un trastorn de desenvolupament TGD, concretament Trastorn d’espectre autista. L’alumne però, està molt normalitzat en els aprenentatges. Àrea / unitat Llengua Catalana. Taller de Lectura. Fites en la història Activitats El Taller de Lectura forma part d’una de les cinc L’activitat de lectura amb les TICplanificades a la hores setmanals de l’assignatura de Llengua es realitzarà com a unitat i sessió o unitat Catalana. s’experimentarà durant quatre sessions. Nivell Que els alumnes es diverteixin i aprenguin ded’aprenentatge manera diferent a llegir. Que, a més, aprenguin esperat les funcions bàsiques de l’ordinador i s’adonin 8 que poden realitzar activitats de lectura experimentant i manipulant.Tipus d’activitat Es tracta d’una activitat de llenguatge que va
 9. 9. Entrevistador: Hola Anna, primer volia donar-te les gràcies per dedicar-me aquestaestona i explicar la teva experiència com a mestra i futura psicopedagoga entregada iamb iniciatives. Voldria saber quina importància dones tu a l’aprenentatge amb lesTIC.Anna: Hola, encantada de poder-te atendre i encantada de poder expressar el quepenso sobre la importància de les TIC a l’escola. Avui en dia vivim a l’era de lainformàtica i penso que hem d’aprofitar aquests recursos que tenim per poder fer quel’aprenentatge dels nostres alumnes sigui més motivador, visual i manipulatiu. Penso,però que hem de saber com i quan utilitzar aquests recursos.Entrevistador: Fa anys que utilitzes les TIC amb els teus alumnes?Anna: Com a bona professional vaig haver de posar-me al dia amb les novestecnologies i durant uns anys he estat formant-me amb cursos.Entrevistador: A la teva escola pots dur a terme la teva experiència amb les TIC?Anna: Fa 24 anys que exerceixo de mestra a la mateixa escola i, la veritat, des dedirecció no s’ha preocupat gaire d’aquest tema. Tenim una aula d’informàtica amb unsvint ordinadors. A aquesta aula només hi accedeixen una hora setmanal els alumnesdes de 3r de Primària fins a Batxillerat. Com els recursos informàtics són escassos, nosi pot dedicar més temps. Els alumnes d’Infantil i Cicle Inicial no hi anem mai. Tot i quedins l’horari sé que hi ha alguna hora disponible d’aquesta aula. Com a futuraPsicopedagoga em preocupa l’aprenentatge dels meus alumnes, espero que aixòmillori i puguem gaudir de pissarres digitals en un futur proper.Entrevistador: Llavors com utilitzes les TIC amb els teus alumnes?Anna: Doncs a l’aula tenim un ordinador amb connexió a Internet i sempre el tincencès. D’aquesta manera tenim “El racó de l’ordinador” que l’utilitzem quan els nensacaben la feina que estan fent, o busquem informació que sorgeix,... A més, jo cadacurs faig un blog de Cicle per poder recordar activitats que anem fent, per estar encontacte amb els pares,....Entrevistador: Com va sorgir la idea de poder utilitzar les TIC en els aprenentatges delectura?Anna: Quan fem l’hora de lectura, als alumnes els representa un gran esforç estaratents, seguir les frases, escoltar els companys,... i vaig pensar que calia buscar una 9
 10. 10. manera que motivés els nens i nenes a llegir d’una manera diferent. Vaig valorar lapossibilitat d’anar a l’aula d’informàtica amb els alumnes de 2n. Vaig parlar amb elprofessor encarregar d’aquesta aula i l’hem pogut utilitzar una hora a la setmanadurant quatre sessions.Entrevistador: El professor d’informàtica t’ha ajudat?Anna: Sí, la veritat, és que ell sempre té l’aula preparada. Quan els alumnes entren,segons el nivell, es troben l’activitat a punt. De fet a nosaltres ens interessa, més queaprendre a manipular l’ordinador, aprendre a llegir d’una manera diferent i per tant,quan entrem a l’aula d’informàtica, trobar-nos l’activitat preparada. Jo he triat JClic iedu365 que són programes molt interessants i engrescadors per a alumnes d’aquestaedat. Concretament jocs per treballar la Consciència Fonològica i contes interactius del’edu365 com “Els contes d’en Ton i la Laia”, per exemple.Entrevistador: Pots explicar com feu les activitats?Anna: Hem repartit l’activitat en quatre sessions. Els nens i nenes treballen perparelles. Les sessions són d’uns hora i ben estructurades amb l’activitat benplantejada. A la segona i tercera sessió s’ha repartit el temps en treballar ½ hora JClic i½ hora de lectura amb els contes interactius de l’edu 365. En finalitzar cada sessió elsalumnes, per parelles, han d’omplir una fitxa d’autoavaluació.Entrevistador: Aquestes activitats les heu considerat dins la programació?Anna: Si, les hem inclòs en la programació d’aula, a l’hora que correspon, dinsl’assignatura de Català, al Taller de Lectura.Entrevistador: Creus que és una activitat motivadora per als alumnes treballa amb lesTIC? Creus que estaríem parlant d’aprenentatge significatiu?Anna: I tant! Només cal preguntar als nens i nenes! Estan molt contents i encantats!Quant a l’aprenentatge significatiu, crec que sí, els alumnes aprenen sols i van creantel seu propi coneixement. A més, és un aprenentatge que els servirà en el seu dia adia, ho podran aplicar en el futur, amb treballs de l’escola, a casa,... També cal tenir encompte que hi ha alumnes que a casa ja han manipulat l’ordinador i poden ajudar elscompanys. D’aquesta manera l’aprenentatge es reforça entre uns i altres. A més, calpensar amb els alumnes que tenen NEE. A la meva aula hi ha l’Albert, un nen ambTGD, concretament Trastorn de l’espectre autista. Ell està molt normalitzat i segueixperfectament els continguts, però cal que estigui molt motivat per venir a l’escola. Lesnoves tecnologies, repeteixo, són un bon recurs. 10
 11. 11. Entrevistador: I com els avalueu?Anna: Dons observant-los. Ells mateixos quan acaben l’activitat expressen el que hanviscut i a més, per parelles omplen una fitxa on queda reflectit el grau de satisfacció iaprenentatge.Entrevistador: Has pensat alguna proposta de millora?Anna: Doncs, m’agradaria poder programar aquesta activitat per a tot el curs. Pensoque els alumnes assimilen millor els continguts i la finalitat de l’activitat s’assoleixmillor. Si es pogués realitzar durant una hora setmanal, es compaginaria la lecturadigital amb la lectura impresa. Però això haig de demanar-ho a direcció.Entrevistador: Vols destacar alguna cosa més?Anna: Doncs destacaria que amb les noves tecnologies s’adquireix una autonomia detreball molt important. I com he dit abans, els alumnes van construint el seu propiconeixement. Si ho poguéssim incloure a la programació fins a final de curs, espodrien comprovar els avenços en els alumnes.Entrevistador: Doncs ho deixem aquí. Moltes gràcies pel teu temps i per compartiraquesta iniciativa. I, esperem que la puguis seguir fent realitat!Anna: Moltes gràcies i només voldria afegir que, les TIC són un bon recurs per a lesescoles, que en siguem tots conscients i que, des del Departament i des dels centresprivats i concertats es tingui en compte. Repeteixo, moltes gràcies. 11
 12. 12. Mapa conceptual 12
 13. 13. Descripció del procésCom he comentat abans el projecte està orientat a alumnes de 2n de Primària. Quanes treballa la lectura conjunta a l’aula, no resulta una activitat divertida per als nens inenes. D’aquí va sorgir el problema, en una d’aquestes sessions la mestra va llençarla pregunta a l’aire: Però què us passa? Els alumnes van restar callats fins que und’ells es va atrevir a dir: És avorrit! Llegir no m’agrada!Va ser llavors quan el problema es va plantejar. Un problema és quelcom que esdescobreix i que segurament val la pena descobrir. Jonassen (2003)De quina manera podríem fer la lectura més divertida? Les idees van començar a fluirper part dels nens i nenes: “El meu pare llegeix el diari amb l’ordinador” “Si tinguéssimuna tablet podríem llegir contes, la meva germana gran ho fa”,... “No es pot llegir ambl’ordinador!” “Sí que es pot llegir amb l’ordinador!” I aquí va sorgir la qüestió: Es potllegir amb un ordinador?El problema estarà ben estructurat ja que la tasca estarà ben definida, és a dir, ambels objectius implícits i una disposició previsible d’activitats.Serà un problema amb poca complexitat ja que el tema i les variables són limitats. Finsara, els alumnes de 2n només ha treballat la lectura mitjançant el llibre imprès i arahauran de llegir utilitzant les TIC. Cal tenir en compte que la mestra farà de guia delsalumnes en el procés d’aprenentatge.Quant a l’especificitat de camp, serà un problema situat, ja que estarà contextualitzaten la lectura que és un aprenentatge que s’utilitza a totes les àrees.Pot ser motivador i més interessant treballar la lectura mitjançant les TIC? Estaremparlant d’un problema de presa de decisions.L’aprenentatge amb les noves tecnologies, en aquest cas amb els ordinadors, serà unbon aprenentatge significatiu, ja que en aquest procés d’ensenyament- aprenentatgees tindrà en compte el conjunt de coneixements previs que han construït els alumnes 13
 14. 14. en les seves experiències anteriors. També es fomentarà el respecte a la diversitat,l’autoestima i confiança, i la motivació per la lectura.Quatre sessions d’una hora setmanal dins l’horari escolar.1a Sessió.26 de novembre de 2012Previ a la 1a sessió es van repartir els alumnes per parelles. Un cop a l’aulad’informàtica, el professor encarregat d’aquesta aula els va informar de les normes aseguir. A continuació la mestra els va explicar l’organització. Aquella primera sessióseria una presa de contacte amb els programes i amb els ordinadors. Els alumnessituats en parelles van haver d’organitzar-se ells també a l’hora de treballar, ja que totsvolien manipular primer l’ordinador. Un cop organitzats van tenir temps de començar ajugar amb JClic: Consciència fonològica. Van poder treballar durant mitja hora.2a Sessió3 de desembre de 2012Un cop a l’aula d’informàtica i col·locats amb les seves parelles corresponents vantornar a treballar la Consciència fonològica amb el mateix joc de JClic de la setmanaanterior. Els alumnes coneixien ja el funcionament del joc i no va ser difícil queutilitzessin el programa. 14
 15. 15. Aquest treball va durar ½ hora. A la següent ½ hora van treballar la lectura amb l’edu365 amb “Els contes del Tom i la Laia”. Els nens llegien per parelles el conte quetriaven i feien les activitats de comprensió. Els últims 5 minuts havien d’omplir la fitxad’avaluació.3a Sessió10 de desembre de 2012Els alumnes amb les mateixes parelles van entrar a l’aula i es van col·locar al seuordinador. Aquesta vegada van fer l’activitat al revés, van començar per la lectura d’unconte del Tom i la Laia i quan acabaven havien de clicar a les activitats que els duiadirectament al programa JClic del conte. Per exemple el conte: “Macarràs: el Supergegant” i les seves activitats de comprensió lectora. Els últims 5 minuts havien d’omplirla fitxa d’avaluació.4a Sessió14 de desembre de 2012El funcionament d’aula i organitzatiu va ser igual les 4 sessions. Els alumnes al seucorresponent ordinador amb el programa preparat. En aquesta 4a sessió, els alumnesvan fer una activitat de l’edu 365 que es diu “Entrena’t a llegir”. Aquest joc de lectura témoltes activitats i els alumnes havien de fer-les totes. Primer vam explicar en què 15
 16. 16. consistia, els vam deixar manipular durant uns 10 minuts i van començar l’activitatseguint l’ordre. Els últims 5 minuts van omplir la fitxa d’avaluació.Les activitats treballades s’han enllaçat al bloc del Cicle Inicial de l’escola, d’aquestamanera els alumnes des de casa podran accedir-hi: http://blocs.xtec.cat/miseansi/Avaluació de l’aprenentatge aconseguitPer a que un aprenentatge sigui significatiu ha de ser incorporat al conjunt deconeixements de l’individu, relacionant-ho amb els seus coneixements previs. Hi had’haver uns requisits per a que hi hagi aquest aprenentatge significatiu: El contingutd’aprenentatge ha de tenir un significat lògic (coherència i estructuració), el continguts’ha de poder encaixar en l’estructura mental de l’alumne i l’alumne ha d’estar motivatper aprendre.En aquest projecte s’ha partit de l’experiència prèvia dels alumnes que han anat“modelant” per adquirir nous coneixements (zona de desenvolupament pròxim). Al 16
 17. 17. realitzar un treball en parelles han anat assimilant coneixements actitudinals, és a dir,han col·laborat entre ells. Han assimilat coneixements conceptuals, en l’àmbit de lalectura. Han assimilat coneixements procedimentals, ja que han vivenciat i manipulatles activitats amb l’ordinador. Aquest aprenentatge adquirit podran aplicar-loposteriorment en el seu dia a dia.L ‘activitat ha motivat molt als nens que s’han mostrat disposats sempre a treballaramb les TIC. S’ha partit dels seus interessos i han estat ells els protagonistes de lapròpia activitat. Per la seva banda, la mestra ha estat la guia del procés i la mediadorade l’aprenentatge.Contrastant aquest aprenentatge amb els principis per a l’aprenentatge significatiu.Jonassen (2003) podem dir que: • És actiu, perquè els alumnes hi participen i en són els protagonistes. • És constructiu, ja que els alumnes adquireixen nous conceptes a un coneixement previ i donen sentit a un nous significats. • És col·laboratiu perquè treballen conjuntament en l’aprenentatge i en la construcció del coneixement. Comparteixen vivències, opinions i s’ajuden modificant, així, els seus coneixements previs. • És intencional ja que es vol solucionar una tasca mitjançant el recurs TIC de manera activa. Els alumnes tenen ganes de trobar una solució. • És conversacional ja que tant el coneixement emocional de cadascun com dels demés es produeix en un context de diàleg i conversa. • És contextualitzat perquè les activitats que es proposen parteixen de la realitat i es traslladen a la vivència personal dels alumnes. • És reflexiu ja que tot el procés ha necessitat una anàlisi i una reflexió personal i d’equip. En acabar cada sessió s’ha reflexionat sobre el que s’ha après,les conseqüències i les possibles aplicacions d’aquest aprenentatge.Així doncs, podem dir que els alumnes de 2n de Primària han participat d’unaprenentatge significatiu, en el que hi ha hagut un canvi conceptual en les sevescapacitats cognitives, en la seva motivació i en les seves emocions i, en la sevaconducta. L’aprenentatge significatiu posa èmfasi en la creació, evolució irelació entre els conceptes. 17
 18. 18. Avaluació tecnològica del dissenyEn aquest projecte s’han utilitzat les TIC en les activitats plantejades. Per a dur-lo aterme s’ha hagut d’utilitzar una aula amb ordinadors per als alumnes. S’ha hagutd’utilitzar també la connexió wifi del centre escolar ja que per realitzar les activitatss’havia d’entrar a Internet. Els aprenents, els alumnes de 2n, han pogut experimentar,investigar i descobrir nous aprenentatges. La valoració ha estat molt positiva, tenint encompte que aquests nens i nenes no havien realitzat mai una experiència com aquestaa l’escola. Cal dir, però, que a l’escola on s’ha dut a terme aquest projecte, no tenenels recursos TIC com a prioritat en el procés d’ensenyament – aprenentatge delsalumnes. No disposen ni de pissarres digitals, ni d’ordinadors portàtils i menys detablets. Quan s’ha de projectar un Power Point realitzat per un mestre o per unalumne, es recorre a la pantalla de paret i al canó projector. És un dels reptes que s’hade proposar aquesta escola, optar poc a poc per la tecnologia digital. Per dur a termeles activitats, els alumnes havien d’utilitzar l’ordinador 1x1, però a l’aula d’informàticadel centre no es disposa de tants ordinadors, així que s’ha solucionat el problemaposant dos alumnes a cada ordinador. Les activitats realitzades han estat senzilles jaque els alumnes només havien de treballar amb els programes ja programats, nohavien d’engegar o apagar l’ordinador, només processar, però, com ja he anatcomentant al llarg d’aquest informe final, el projecte respon a uns principis bàsics quees fonamenten en l’aprenentatge significatiu basat en el constructivisme que defensaDavid Jonassen (2003). Cal tenir present que avui en dia hi ha infinitat de recursos TICper poder treballar a l’aula. Voldria destacar la web de l’edu 365 i el programa JClicque són els que s’han utilitzat en aquest projecte.ConclusionsAquesta darrera activitat m’ha proporcionat les bases teòriques per poder dur a termela incorporació de les TIC a l’educació. Els alumnes, en concret els nens de 2n dePrimària del Col·legi de la Presentació d’Arenys de mar, han estat els protagonistes delseu propi aprenentatge i poc a poc han anat construint el seu propi mapa mental de totel procés. Penso que , desenvolupant activitats d’aquest tipus a l’escola, els alumnesassoleixen els aprenentatges de forma significativa, parteixen dels seus coneixementsprevis i van participant i implicant- se en les tasques que es desenvolupen. El procésd’ensenyament – aprenentatge ha de ser col·laboratiu, contextualitzat i partint de les 18
 19. 19. necessitats dels alumnes i dels seus interessos. Amb aquest projecte, els alumnes hanadquirit els continguts conceptuals de manera diferent, assolint estratègies de treballmitjançant recursos tecnològics que han fet els seu aprenentatge motivador iparticipatiu.Jo, personalment, he après la importància que suposa compartir amb altres lesexperiències de l’aprenentatge significatiu gràcies a la base de dades Kite. No n’haviasentit a parlar, i ara penso que és una eina fonamental per poder aprendre dels altres.També voldria comentar en aquesta conclusió, l’ajuda que m’han proporcionat elscompanys al fòrum en aquest projecte. Compartir amb ells/es l’experiència ha estat degran ajuda. Considero que jo mateixa he estat protagonista del meu propiaprenentatge. Per tant ha estat una experiència molt enriquidora i positiva, ialhora laboriosa, amb la qual he après moltes coses i els alumnes també.Annex: Autoavaluació de l’activitat i del seguiment de l’avaluació continuada globalUn cop finalitzat tot el procés de l’assignatura autoavaluar l’activitat i en general elprocés de tota l’assignatura.Quant a l’activitat del projecte penso que finalment he aconseguit els objectius i lescompetències. He afavorit la construcció de models mentals tant en els meus alumnescom en mi mateixa, he sabut identificar un problema de la vida quotidiana, de la mevaaula en concret i s’ha solucionat gràcies a l’aprenentatge significatiu, els alumnes i johem experimentat el valor de l’aprenentatge col·laboratiu i constructiu utilitzantrecursos TIC i s’ha experimentat un canvi conceptual gràcies a l’aprenentatge amb lesnoves tecnologies. Tot i que quan vaig haver de dissenyar la fitxa del projecte vaigtenir problemes perquè vaig haver de retocar el plantejament i fer que el problema fosdels aprenents i no del departament de llengües. Finalment en Manel em va posar labola verda per seguir endavant!Quant a l’assignatura en general, vull destacar que no anava massa desencaminada al’avaluació inicial que se’ns va passar al principi de l’assignatura, que la importància del’aprenentatge significatiu en el procés d’ensenyament – aprenentatge ja l’haviatreballat en altres assignatures, però en relació a les TIC he de dir, que ha aprofunditmolt i he après molt. El programa Cmaps Tools, del qual no en sabia res, ara l’utilitzosense cap problema, és més, a casa meva l’estan utilitzant els meus fills per fer elsseus mapes conceptuals. També em va enriquir molt el Debat CTS que vam dur a 19
 20. 20. terme, va ser instructiu i a la vegada molt llarg, però necessari per introduir-nos a lateoria de l’assignatura. Finalment voldria remarcar la importància de poder compartiramb els companys/es totes les experiències que cadascun de nosaltres hem anatexperimentant amb aquesta assignatura i que oferim en el nostre blog. Jo no haviatreballat mai amb blogger, ho havia fet amb l’xtec i no m’ha costat gaire. Normalmentcada curs faig un blog d’aula o de cicle. Aquest és l’enllaç al meu blog:http://annacanet.blogspot.com.es/ M’agradaria destacar el treball d’ajuda i comunicacióque ha fet la nostra companya Thais Casillas des del principi de l’assignatura.Penso que la meva implicació en l’assignatura ha estat correcta, que he desenvolupatdes del principi i amb responsabilitat totes les activitats proposades, he participat en elfòrum tant per consultar dubtes com per ajudar als companys/es, he compartit al blogtot el meu aprenentatge i per tant, crec que he realitzat un aprenentatge significatiuquant als continguts treballats. Hi ha hagut canvi conceptual en el procés ensenyament– aprenentatge. Qualificaria el meu treball amb una A.Bibliografia i webliografia • Jonassen, D. (2003). TIC i aprenentatge significatiu: una perspectiva constructivista. Barcelona: UOC • Dossier de casos: Mòdul 2. Les TIC i la construcció del coneixement (2.2. Casos) cas 2,3,4. Barcelona. UOC • http://kite.missouri.edu 20

×