Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
TOPLUMSAL BĠR KURUM OLARAK  EĞĠTĠM VE ĠġLEVLERĠ     Dr. Abdullah Can  1
varlığını          sürdürmek            ve       doğayla baĢa        çıkabilmekDr. Abdul...
Dr. Abdullah Can  3
artan toplumsalgereksinimler,Bunlarındaha sistematik   vedaha doyurucubir biçimdekarĢılanabilmesi          Dr. ...
Bilginin kullanılması  Toplum yapısının karmaĢık hale gelmesikazanılacak bilgi ve becerilerin gözlem ve taklitle edinile...
Bu kurumun öncelikli iĢlevi    YENĠ BĠREYLERĠ  TOPLUMSALLAġTIRARAK, TOPLUMUN VARLIĞINISÜRDÜRMESĠNE OLANAK  SAĞLAMAK...
MÖ 3000’li yıllar Sümer UygarlığıMısır Uygarlığında 5 yaĢında baĢlayan 12 yıl sürenokul           Dr. Abdullah C...
Türk töresine göre, çocuğun boy’ungelenek ve değerlerine göre yetiĢtirilmesi Müslüman Türklerde, Ġslam Öğretisinin yönle...
medrese, tekke, mektep (sıbyan-mahalle)  üçgeninde Osmanlı eğitim sistemi         Dr. Abdullah Can     9
Bursa, UĢak, Gediz, Emet, TavĢ    anlı, Kütahya ve EskiĢehir’in   iĢgal edildiği günlerde, Mustafa     Kemal’i...
Ġlk Maarif Vekili               Rıza Nur’un               10 Mayıs 1920            ...
25 Ağustos 1924Ankara’da toplanan Muallimler Birliği Kongresi           Öğretmenler;           Yeni ...
Toplumsal bir kurum olarak EĞĠTĠM, toplumların KurtuluĢ mücadelelerinde, Varlıklarını sürdürmelerinde, GeliĢmelere ayak...
Yakın geçmiĢte eğitimin böylesi iĢlevler  gerçekleĢtirdiğini söylemek zor.        Dr. Abdullah Can      14
1984 yılında Ankara’da bir araya gelen eskiMilli Eğitim Bakanlarının     itiraflarıDr. Abdullah Can      15
“Milli Eğitimde devlet politikası              temin edilememiĢtir... Maarife              parti...
“Milli Eğitim              Bakanlığı, denilebilir ki              hedefinden bir ölçüde    ...
“Bakanlık, millî olma vasfını            kaybetmiĢtir.            Milli eğitimde sadece öğretim  ...
“Bir müdür bir mühür ile hemen               ortaokul veya lise açma yoluna               sa...
Çocuğumuza geçerliliğini          yitirmiĢ, faydasız, temelde ezbere          dayalı, yaratıcı gücü köre...
Seksen yıl boyunca yeterli kadrolarakavuĢamamıĢ ve kurumsallaĢamamıĢbir mirası devralan CumhuriyetEğitimi, bugün de bir o ...
Toplumsal Bir Kurum Olarak Eğitimin ĠĢlevleri   Bireyi toplumsallaĢtırma iĢlevi   Kültürel Mirası aktarma iĢlevi   S...
BUGÜN EĞĠTĠM ÖĞRETĠM ETKĠNLĠKLERĠNDE      BU ĠġLEVLERĠ  NE DERECEDE DĠKKATE ALIYORUZ?         YA DA DĠKKAT...
Sokağa mikrofonu uzatıp MISIR PĠRAMĠTLERĠ ÜLKEMĠZDENKAÇIRILMIġ, NE DÜġÜNÜYORSUNUZ      diye sorsalar? Yasal olarak zo...
Dr. Abdullah Can  25
Eğitim, uygulamada,   bir bilim olarakalgılanabilmekten uzaktır.     Dr. Abdullah Can  26
Herkesin bir fikri vardır.Konuyu bilmek öğretmek anlamına gelirÖğrenme ortamları hiç değiĢmezAkademik bir geleneği olamamı...
ÖMER            NĠMET       HÜSEYĠN       ERKAN       METĠN   DĠNÇER          ...
Bir eğitim sisteminde ürünün niteliğine etkileyen değiĢkenler  ÖĞRETMEN  PROGRAMLAR  FĠZĠKSEL KAYNAKLAR       ...
Tutarlı bir öğretmen yetiĢtirme politikası       oluĢturulamamıĢtırMesleğin toplumsal statüsü olması gereken    ...
Yedek Subay Adayı Öğretmenler      22.452 öğretmen1970li yılların Eğitim Enstitülerinde 70 bin öğrenciye50 günde öğre...
Öğretim Programı yerine hala  MÜFREDAT ya daMÜFREDAT PROGRAMI deriz.      Dr. Abdullah Can    32
Nitelik AYRINTIDA GĠZLĠMüfredat, Öğretim Programı DEĞĠLDĠR.Öğrenme ile ezber farklıdırÖğrenme bireysel bir etkinliktirÖğre...
MÜFREDATiçerikÖĞRETĠM PROGRAMIDÖRT BOYUTLU bir süreçtir.  AMAÇLAR  ĠÇERĠK  SÜREÇ  DEĞERLENDĠRME        Dr. ...
EZBER              ÖĞRENME    Dr. Abdullah Can       35
Eğitim uygulamalı bir bilim olarak ele alındığında,Öğrenme ve öğretme süreçlerini bilimsel çerçevedeyürütecek öğretmenler ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Egitim

608 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to like this

Egitim

 1. 1. TOPLUMSAL BĠR KURUM OLARAK EĞĠTĠM VE ĠġLEVLERĠ Dr. Abdullah Can 1
 2. 2. varlığını sürdürmek ve doğayla baĢa çıkabilmekDr. Abdullah Can 2
 3. 3. Dr. Abdullah Can 3
 4. 4. artan toplumsalgereksinimler,Bunlarındaha sistematik vedaha doyurucubir biçimdekarĢılanabilmesi Dr. Abdullah Can 4
 5. 5. Bilginin kullanılması Toplum yapısının karmaĢık hale gelmesikazanılacak bilgi ve becerilerin gözlem ve taklitle edinilemeyecek kadar çoğalıp karmaĢıklaĢmasıTOPLUMLARIN VARLIKLARINI SÜRDÜREBĠLMELERĠ ĠÇĠN baĢka bir kuruma olan gereksinimi doğurdu. Dr. Abdullah Can 5
 6. 6. Bu kurumun öncelikli iĢlevi YENĠ BĠREYLERĠ TOPLUMSALLAġTIRARAK, TOPLUMUN VARLIĞINISÜRDÜRMESĠNE OLANAK SAĞLAMAKTI. Dr. Abdullah Can 6
 7. 7. MÖ 3000’li yıllar Sümer UygarlığıMısır Uygarlığında 5 yaĢında baĢlayan 12 yıl sürenokul Dr. Abdullah Can 7
 8. 8. Türk töresine göre, çocuğun boy’ungelenek ve değerlerine göre yetiĢtirilmesi Müslüman Türklerde, Ġslam Öğretisinin yönlendirdiği eğitim. Dr. Abdullah Can 8
 9. 9. medrese, tekke, mektep (sıbyan-mahalle) üçgeninde Osmanlı eğitim sistemi Dr. Abdullah Can 9
 10. 10. Bursa, UĢak, Gediz, Emet, TavĢ anlı, Kütahya ve EskiĢehir’in iĢgal edildiği günlerde, Mustafa Kemal’in cepheden gelerek 16–21 Temmuz 1921 tarihleri arasında Ankara’da bir Maarif Kongresi toplaması.Dr. Abdullah Can 10
 11. 11. Ġlk Maarif Vekili Rıza Nur’un 10 Mayıs 1920 tarihinde yayınladığı ilk genelge“Batının köle etmeyi amaçlayan emperyalistsaldırısına uğrayan ulusumuz bir buhran yaĢıyor.Dinimiz ve ulusumuz tehdit altındadır. Eğitim veöğretim görevlileri olan siz aydınlar, ulusumuzuuyarmakla yükümlüsünüz.” Dr. Abdullah Can 11
 12. 12. 25 Ağustos 1924Ankara’da toplanan Muallimler Birliği Kongresi Öğretmenler; Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcileri, sizler yetiĢtireceksiniz ve yeni nesil sizlerin eseriniz olacaktır. Dr. Abdullah Can 12
 13. 13. Toplumsal bir kurum olarak EĞĠTĠM, toplumların KurtuluĢ mücadelelerinde, Varlıklarını sürdürmelerinde, GeliĢmelere ayak uydurmalarında, DeğiĢimlerinde,önemli iĢlevler üstlenmiĢ ve üstlenmeye de devam etmektedir. Dr. Abdullah Can 13
 14. 14. Yakın geçmiĢte eğitimin böylesi iĢlevler gerçekleĢtirdiğini söylemek zor. Dr. Abdullah Can 14
 15. 15. 1984 yılında Ankara’da bir araya gelen eskiMilli Eğitim Bakanlarının itiraflarıDr. Abdullah Can 15
 16. 16. “Milli Eğitimde devlet politikası temin edilememiĢtir... Maarife particiler tarafından müdahaleler olmuĢtur. Bir vilayetten bir heyet gelir, falan yere lise açılmazsa bizden oy yok derler. BaĢbakan heyetin yanında telefon açar. Milli Eğitim Bakanına falan yere lise açınız! der... Halk tabiriyle bir müdür bir mühür açarız...”Tahsin Banguoğlu (1904-1989)[Bakanlığı 10-6-1948 22-5-1950] Dr. Abdullah Can 16
 17. 17. “Milli Eğitim Bakanlığı, denilebilir ki hedefinden bir ölçüde saptırılmıĢ ve Milli Öğretim Bakanlığı haline gelmiĢtir. Okullarda bilginin yanında eğitime yer verilmiyor...”Salim Burçak (1913 – 1998)[Bakanlığı 8-4-1953 14-5-1954] Dr. Abdullah Can 17
 18. 18. “Bakanlık, millî olma vasfını kaybetmiĢtir. Milli eğitimde sadece öğretim kalmıĢtır... Eğitim ve öğretmen politize olmuĢtur”A. Naili Erdem (1927)[Bakanlığı 31-3-1975 21-6-1977] Dr. Abdullah Can 18
 19. 19. “Bir müdür bir mühür ile hemen ortaokul veya lise açma yoluna sapılırsa, ekonominin ihtiyaçları ile eğitim arasındaki iliĢkiler kopabilir. Üniversite kapısında gereksiz yığılmalar, diplomalı iĢsiz artar...Turhan Feyzioğlu (1922-1988)[Bakanlığı 6-1-1961 3-3-1961] Dr. Abdullah Can 19
 20. 20. Çocuğumuza geçerliliğini yitirmiĢ, faydasız, temelde ezbere dayalı, yaratıcı gücü köreltici, ölü bilgiler veriliyor...Avni Akyol (1931-1999)[Bakanlığı: 31-3-1989 21-11-1991] Dr. Abdullah Can 20
 21. 21. Seksen yıl boyunca yeterli kadrolarakavuĢamamıĢ ve kurumsallaĢamamıĢbir mirası devralan CumhuriyetEğitimi, bugün de bir o kadar süregeçmesine karĢın köklü atılımlarıgerçekleĢtirememiĢ, denenmiĢ doğ-rulara sahip olamamıĢ, eğitimisağlam bir temele oturtamamıĢtır. Necdet SAKAOĞLU Osmanlıdan Günümüze Eğitim Tarihi (2003) Ġstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları Sayfa 153 Dr. Abdullah Can 21
 22. 22. Toplumsal Bir Kurum Olarak Eğitimin ĠĢlevleri Bireyi toplumsallaĢtırma iĢlevi Kültürel Mirası aktarma iĢlevi Siyasal ĠĢlevi Ekonomik ĠĢlevi (Birey açısından / Toplum Açısından) Toplumsal DeğiĢim ĠĢlevi Bireyi GeliĢtirme Dr. Abdullah Can 22
 23. 23. BUGÜN EĞĠTĠM ÖĞRETĠM ETKĠNLĠKLERĠNDE BU ĠġLEVLERĠ NE DERECEDE DĠKKATE ALIYORUZ? YA DA DĠKKATE ALIYOR MUYUZ? Dr. Abdullah Can 23
 24. 24. Sokağa mikrofonu uzatıp MISIR PĠRAMĠTLERĠ ÜLKEMĠZDENKAÇIRILMIġ, NE DÜġÜNÜYORSUNUZ diye sorsalar? Yasal olarak zorunlu olduğu için enazından ilköğretim kademesini bitirmiĢ insanımız ne yanıt verir? Dr. Abdullah Can 24
 25. 25. Dr. Abdullah Can 25
 26. 26. Eğitim, uygulamada, bir bilim olarakalgılanabilmekten uzaktır. Dr. Abdullah Can 26
 27. 27. Herkesin bir fikri vardır.Konuyu bilmek öğretmek anlamına gelirÖğrenme ortamları hiç değiĢmezAkademik bir geleneği olamamıĢtır Dr. Abdullah Can 27
 28. 28. ÖMER NĠMET HÜSEYĠN ERKAN METĠN DĠNÇER ÇUBUKÇU ÇELĠK MUMCU BOSTANCIOĞLU Erzurum Atatürk. Üniv. Ġstanbul Üniv. Ġstanbul Üniv. Ġstanbul Üniv. Ankara Üniv. ĠĢletme Fakültesi Hukuk Fakültesi Edebiyat Fakültesi Hukuk Fakültesi Hukuk FakültesiNECDET HĠKMET MEHMET TURHAN NAHĠT KÖKSALTEKĠN ULUĞBAY SAĞLAM TAYAN MENTEġE TOPTANEge Üniv. Ankara Üniv. Ankara Üniv. Ġstanbul Üniv. Ġstanbul Üniv. Ġstanbul Üniv.Fen Fakültesi Siyasal Bilgiler Fak. Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi Dr. Abdullah Can 28
 29. 29. Bir eğitim sisteminde ürünün niteliğine etkileyen değiĢkenler ÖĞRETMEN PROGRAMLAR FĠZĠKSEL KAYNAKLAR Dr. Abdullah Can 29
 30. 30. Tutarlı bir öğretmen yetiĢtirme politikası oluĢturulamamıĢtırMesleğin toplumsal statüsü olması gereken yere getirilememiĢtir… Dr. Abdullah Can 30
 31. 31. Yedek Subay Adayı Öğretmenler 22.452 öğretmen1970li yılların Eğitim Enstitülerinde 70 bin öğrenciye50 günde öğretmenlik diploması1974te mektupla yetiĢtirilen 46 bin öğretmen1992’de ve sonrasında yeterli özel alan eğitimi bulunmayanve iĢ arayan 150 binden çok üniversite mezununun sınıföğretmeni olarak atanması Dr. Abdullah Can 31
 32. 32. Öğretim Programı yerine hala MÜFREDAT ya daMÜFREDAT PROGRAMI deriz. Dr. Abdullah Can 32
 33. 33. Nitelik AYRINTIDA GĠZLĠMüfredat, Öğretim Programı DEĞĠLDĠR.Öğrenme ile ezber farklıdırÖğrenme bireysel bir etkinliktirÖğretmen ÖĞRETEN KĠġĠ DEĞĠLDĠRSüreç sonunda kiĢide DAVRANIġDEĞĠġĠKLĠĞĠ OLMUYORSA, o süreç eğitimdeğildir. Dr. Abdullah Can 33
 34. 34. MÜFREDATiçerikÖĞRETĠM PROGRAMIDÖRT BOYUTLU bir süreçtir. AMAÇLAR ĠÇERĠK SÜREÇ DEĞERLENDĠRME Dr. Abdullah Can 34
 35. 35. EZBER ÖĞRENME Dr. Abdullah Can 35
 36. 36. Eğitim uygulamalı bir bilim olarak ele alındığında,Öğrenme ve öğretme süreçlerini bilimsel çerçevedeyürütecek öğretmenler yetiştirildiğindeEğitimin işlevleri göz önüne alınarak eğitimpolitikaları saptandığındaKonuşmak yerine uygulamalarla uğraşıyor olabilirizumudunu taĢıyordum. 1 Ekim 2012 de güncellendi. TeĢekkür ediyorum. Dr. Abdullah Can 36

×