Module Fiscaliteit (Juli 2010)(Met Logo)

600 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
600
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Module Fiscaliteit (Juli 2010)(Met Logo)

 1. 1. Can-Am Group Module 3 Uitgebreide toelichting Belastingaangifte in Canada en de USA Can-Am Group Juli 2010Module 3 – Uitgebreide toelichting belastingaangifte inCanada en de USA
 2. 2. InhoudsopgaveInleiding 21. Nederlandse fiscale aspecten 3- Beoogde structuur 3- Structuur 3- Wat wordt verstaan onder transparantie? 4- Wat is de fiscale positie van een Nederlandse particuliere belegger? 4- Wat is de fiscale positie van een Nederlandse IB-ondernemer? 5- Wat is de fiscale positie van een Nederlandse B.V. als commanditair vennoot? 62. Belastingheffing in Canada 7- Voorbeeldberekening 73. Belastingheffing in de USA 8- Withholding Tax 8- Federal Tax en State Tax 8- Ordinairy Income Tax en Capital Gain Tax 8- Wat is de fiscale positie van een Nederlandse particuliere belegger en een Nederlandse IB-ondernemer? 9- Wat is de fiscale positie van een Nederlandse BV als commanditair vennoot? 10- Federale successie en schenkingsrechten 10- Procedure belastingaangifte in de USA 11Disclaimer 13Module 3 – Uitgebreide toelichting belastingaangifte inCanada en de USA
 3. 3. InleidingVoor u ligt de informatieve module “Uitgebreide toelichting belastingaangifte in Canada en deUSA”. Can-Am Group heeft vijf modules samengesteld met de bedoeling u te informereninzake aspecten die verband houden met beleggen in vastgoed-CV’s, dit alles om u goed teinformeren zodat u tot een weloverwogen beslissing kan komen.Can-Am Group heeft voor deze aanpak gekozen omdat gebleken is dat de verstrekteinformatie (in de vorm van een uitgebreid prospectus) dikwijls als ontoegankelijk wordtervaren en hierdoor slechts gedeeltelijk wordt gelezen en/of begrepen. Een aantal factorenliggen hieraan ten grondslag zoals:- Het verschil aan specifieke kennis omtrent het product tussen u (de klant) en de aanbieder.- De vaak onduidelijke wijze waarop belangrijke informatie inzake het project wordt gepresenteerd.- Het niet beschrijven (of te algemeen benoemen) van risico’s verband houden met investeren in vastgoed-CV’s risico’s.De eisen en richtlijnen gesteld door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de WetFinanciële dienstverlening (Wft) hebben er eveneens toe bijgedragen dat een gemiddeldeprospectus meer op een juridisch document lijkt dan een duidelijke en informatievetoelichting van de CV.Can-Am Group heeft gekozen voor een ‘investment memorandum” waarin de vastgoed-CVwordt gepresenteerd en een vijftal informatieve ‘modules’ waarin uitleg wordt gegeven inzakeeen aantal thema’s die voor een belegger belangrijk zijn kennis van te nemen inzake hetinvesteren in vastgoed-CV’s.De modules hebben betrekking op;Module 1: “Beleggen in vastgoed-CV’s”Aandacht voor de juridische structuur van vastgoed-CV’s die deelnemen in buitenlands(Canada en de USA) onroerend goed.Module 2: “De risico’s van beleggen in vastgoed-CV’s”Aandacht voor de belangrijkste risico’s van beleggen in vastgoed-CV’sModule 3: “Uitgebreide toelichting belastingaangifte in Canada en de USA”Aandacht voor de fiscaliteit inzake beleggingen in het buitenland, specifiek Canada en deUSA, verduidelijkt met rekenvoorbeelden.Module 4: “Autoriteit Financiële Markten (AFM) en zelfregulering CV-markt”.Wat houdt het toezicht in van de AFM, welke belangenverenigingen zijn er aan de vraag- enaanbodzijde, wat is het standpunt van Can-Am Group? Dit en veel andere zaken komen indeze module aan bod.Module 5: “Statuten”Hierin opgenomen de statuten van de CV, Can-Am Group B.V. en Can-Am Management B.V.De bovenstaande modules worden op verzoek door Can-Am Group aan u verstrekt of zijn tedownloaden vanaf de website, www.canamgroup.nl.Module 3 – Uitgebreide toelichting belastingaangifte in 2Canada en de USA
 4. 4. 1. Nederlandse fiscale aspectenBeoogde structuurDe beoogde structuur kan als volgt worden weergegeven:Can-Am Management B.V. zal samen met een aantal kapitaalverschaffers deelnemen in eenNederlandse commanditaire vennootschap ("CV"). Can-Am Management B.V. zal hierbij fungerenals enig beherend vennoot, terwijl de kapitaalverschaffers zullen participeren als commanditairvennoot.Als commanditaire vennoten kunnen in beginsel optreden de in Nederland woonachtige natuurlijkepersoon die kapitaal verschaft buiten het kader van een voor zijn rekening en risico gedrevenonderneming ("particuliere beleggers"), de in Nederland woonachtige natuurlijke persoon diekapitaal verschaft in het kader van een voor zijn rekening en risico gedreven Nederlandseonderneming ("IB-ondernemers") en feitelijk in Nederland gevestigde vennootschappen dieonderworpen zijn aan vennootschapsbelasting, zoals de B.V. ("BV").De CV zal vervolgens de ingebrachte gelden aanwenden om samen met een Canadese of USALimited ("Can Ltd") deel te nemen in een Canadese of USA Limited Partnerschip ("Can LP"),waarbij de CV zal deelnemen als limited partner en de Can Ltd als general partner.De Can LP zal vervolgens met de door de deelnemers ingebrachte geiden het beoogdevastgoedproject verwerven met het oogmerk ten behoeve van de deelnemers daar eenaantrekkelijk rendement op te behalen. De duur van de projecten zal van geval tot gevalverschillen.De structuur NEDERLAND Participanten Can-Am Management BV Commanditaire vennoten Beherend vennoot CV CANADA/USA CV Limited Partner Overige Limited Can Ltd. Partner(s) General Partner Can LP vastgoedprojectModule 3 – Uitgebreide toelichting belastingaangifte in 3Canada en de USA
 5. 5. Wat wordt verstaan onder transparantie?Voor Nederlandse fiscale doeleinden is het van belang dat de gekozen structuur zodanig isdat de CV en de Can LP kwalificeren als een fiscaal transparant lichaam. Transparantiebetekent dat de CV en de Can LP niet als zelfstandig belastingplichtig worden aangemerkt,maar dat de resultaten rechtstreeks in aanmerking worden genomen bij de participanten, naarrato van hun deelname (via de CV) in de Can LP.Hierbij is maatgevend of participaties vrij verhandelbaar zijn. Participaties zijn niet vrijverhandelbaar indien voor toetreding of vervanging van participanten de toestemming vanalle overige vennoten vereist is. In dat geval zal het samenwerkingsverband fiscaal alstransparant worden aangemerkt.Om dit te waarborgen zijn in de CV akte voorwaarden opgenomen dat voor toetreding ofvervanging van participanten vooraf toestemming vereist is van alle vennoten. Evenzo is inde limited partnershipovereenkomst opgenomen dat voor toetreding en vervanging vanparticipanten in de Can LP tevens de toestemming nodig van alle participanten in de CV.Wat is de fiscale positie van een Nederlandse particuliere belegger?De fiscale positie van een Nederlandse particuliere belegger in de CV is afhankelijk van defeitelijke kwalificatie van de activiteiten van het samenwerkingsverband waarin wordtdeelgenomen, de Can LP.Het is daarom van belang dat de Nederlandse fiscus een uitspraak doet inzake de kwalificatievan de Can LP: is er sprake van een ‘onderneming’ of van ‘beleggen’?De fiscaal adviseur doet een verzoek aan de Nederlandse belastingdienst, namens de CV omeen standpunt te bepalen inzake “Box 1” dan wel “Box 3” kwalificatie. In de meeste gevallenwordt verzocht om een “Box 3” kwalificatie. Tevens wordt afgestemd dat de CV en de Can LPals transparant voor Nederlandse fiscale doeleinden kunnen worden aangemerkt.BelastingverdragOmdat voor fiscale doeleinden sprake is van een resultaat uit Amerikaans (Canada of USA)onroerend goed, zal de Nederlandse particuliere belegger, op grond van het belastingverdragtussen Nederland en Canada respectievelijk Nederland en de Verenigde Staten, gerechtigdzijn tot vermindering van Nederlandse inkomstenbelasting. Op grond van voorengenoemdebelastingverdragen zal Nederland een vrijstelling verlenen ter voorkoming van dubbelebelasting in verband met de in Canada of USA reeds verschuldigde belasting.Hierbij wordt er vanuit gegaan dat de participanten in de CV voor de toepassing van deverdragen als inwoner van Nederland kunnen worden aangemerkt. Tevens wordt er vanuitgegaan dat de participanten niet op grond van enige andere omstandigheid over een vasteinrichting in Canada of de Verenigde Staten beschikken.Box 1Ingeval de de activiteiten van de limited partnership worden beschouwd als ‘onderneming’,dan wordt de participatie van de belegger belast volgens de regels van Hoofdstuk 3 Wet IB2001 (inkomstenbelasting) (“box 1”).In dit geval wordt de participatie gerekend tot Nederlands ondernemingsinkomen van departicipant en wordt de winst progressief belast tegen maximaal 52% (waarbij de verliezenfiscaal aftrekbaar zijn).De te verlenen vrijstelling ter voorkoming van dubbele belasting bedraagt een zodanig deelvan de Nederlandse belasting over het totale belastbaar inkomen in box 1 als overeenkomtmet de verhouding tussen het Amerikaanse (Canada of USA) inkomen en het totale inkomen(wereldinkomen) toerekenbaar aan box 1:Amerikaans inkomen toerekenbaar aan box 1 x De Nederlandse inkomstenbelastingWereldinkomen toerekenbaar aan box 1 verschuldigd over het toerekenbaarModule 3 – Uitgebreide toelichting belastingaangifte in 4Canada en de USA
 6. 6. aan box 1 wereldinkomenBij de berekening van de vrijstelling ter voorkoming van dubbele belasting in verband met box1 inkomen geldt de zogenoemde afzonderlijke methode. Dit betekent dat in bovengenoemdeberekening alleen de Amerikaanse inkomsten in de teller van de breuk moeten wordenopgenomen. Eventueel ander (niet Amerikaans) buitenlands inkomen, voor zovertoerekenbaar aan box 1, behoort tot het wereldinkomen maar mag niet in de teller van debreuk worden meegenomen bij de berekening van de vrijstelling ter voorkoming van dubbelebelasting.Box 3Indien er sprake is van ‘beleggen’ dan wordt de participatie van de particuliere beleggerbelast volgens de regels van Hoofdstuk 5 Wet IB 2001 (inkomstenbelasting) (“Box 3”). In datgeval wordt bij fictie een rendement op de gemiddelde marktwaarde van het geinvesteerdevermogen van 4% aangenomen welke tegen 30% wordt belast (i.e. over de gemiddeldemarktwaarde van het gemiddeld geinvesteerd vermogen), met werkelijk resultaten wordt geenrekening gehouden en verliezen zijn derhalve dan ook niet aftrekbaar.Voor de situatie dat de participatie wordt belast in box 3, zal de vrijstelling ter voorkoming vandubbele belasting als volgt worden bepaald:Buitenlandse rendementsgrondslag in box 3 x Totale Nederlandse belasting over deTotale rendementsgrondslag in box 3 totale rendementsgrondslag in box 3De buitenlandse rendementsgrondslag bestaat uit de waarde van de Amerikaanse bezittingenverminderd met de aan deze Amerikaanse bezittingen toe te rekenen schulden. De hoogtevan het Amerikaanse inkomen (positief dan wel negatief) speelt geen rol bij de berekeningvan de vrijstelling ter voorkoming van dubbele belasting in box 3.Wat is de fiscale positie van een Nederlandse IB-ondernemer?De fiscale positie van een Nederlandse IB-ondernemer als commanditair vennoot is nietafhankelijk van de activiteiten van het samenwerkingsverband. Als ondernemer worden alleresultaten tot de winst uit onderneming gerekend (“Box 1”). Het belastingtarief bedraagtmaximaal 52%, maar voor een ondernemer die aan het urencriterium voldoet geldt een extravrijstelling van 10% (“de MKB-winstvrijstelling”) als gevolg waarvan het belastingtariefeffecttief maximaal 46,8% bedraagt. Een verlies op de participatie komt in box 1 in aftrek.Omdat voor fiscale doeleinden sprake is van resultaat uit Amerikaanse (Canada of USA)onroerend goed, zal de Nederlandse IB-ondernemer op grond van het belastingverdragtussen Nederland en Canada/ resptectievelijk USA gerechtigd zijn tot een vermindering vanNederlandse inkomstenbelasting ingevolge de vrijstellingsmethode.De te verlenen vrijstelling ter voorkoming van dubbele belasting bedraagt een zodanig deelvan de Nederlandse belasting over de totale belastbare winst als overeenkomt met deverhouding tussen het Amerikaanse (Canada of USA) inkomen en het wereldinkomen:Amerikaans inkomen toerekenbaar aan box 1 x De Nederlandse inkomstenbelastingWereldinkomen toerekenbaar aan box 1 verschuldigd over het toerekenbaar aan box 1 wereldinkomenBij de berekening van de vrijstelling ter voorkoming van dubbele belasting in verband metbox1 geldt de zogenoemde afzonderlijke methode. Dit betekent dat in bovengenoemdeberekening alleen de Amerikaanse (Canada of USA) inkomsten in de teller van de breuk moetworden opgenomen. Eventuele andere buitenlands (niet Amerikaans) inkomen behoort weltot het wereldinkomen, maar mag niet in de teller van de breuk worden meegenomen bij deberekening van de vrijstelling ter voorkoming van dubbele belasting.Module 3 – Uitgebreide toelichting belastingaangifte in 5Canada en de USA
 7. 7. Indien de participatie door de participanten wordt gefinancierd met vreemd vermogen, zal dein verband hiermee verschuldigde rente eerst op de (Amerikaanse) inkomsten uit departicipatie in mindering moeten worden gebracht, waarna voor het aldus resterende saldovrijstelling ter voorkoming van dubbele belasting verleend zal worden.Indien in enig jaar het inkomen uit de participatie negatief is, zal dit het belastbare inkomen inbox 1 in Nederland voor dat jaar verminderen, resulterend in een lagere Nederlandseinkomstenbelastingverplichting voor dat jaar. Als in één van de daaropvolgendejaren de Amerikaanse inkomsten positief zijn, zal geen vrijstelling ter voorkoming van dubbelebelasting worden verleend totdat het volledige bedrag van het negatieve Amerikaanseinkomen, dat in voorgaande jaren in mindering is gebracht op het Nederlandseinkomen in box 1, is "ingehaald". Indien het wereldinkomen in enig jaar lager is dan hetAmerikaanse inkomen, bijvoorbeeld ten gevolge van Nederlandse verliezen, zal slechts eenvrijstelling ter voorkoming van dubbele belasting kunnen worden verleend voor dat deel vanhet Amerikaanse inkomen dat gelijk is aan het wereldinkomen. Het Amerikaanse inkomenwaarvoor in een dergelijk jaar geen vrijstelling ter voorkoming van dubbele belasting isverkregen kan in een dergelijk geval worden "doorgeschoven" naar een volgend jaar.Wat is de fiscale positie van een Nederlandse BV als commanditair vennootDe fiscale positie van een BV als commanditair vennoot is niet afhankelijk van de activiteitenvan het samenwerkingsverband. Als BV worden alle resultaten tot de fiscale winst van devennootschap gerekend. Het vennootschapsbelastingtarief bedraagt momenteel 25,5%.Kosten die verband houden met de participatie en een eventueel verlies kunnen in aftrekworden gebracht.Omdat voor fiscale doeleinden sprake is van resultaat uit Amerikaans (Canada of USA)onroerend goed, zal de Nederlandse BV op grond van het belastingverdrag tussen Nederlanden Canada, respectievelijk USA, gerechtigd zijn tot een vermindering van Nederlandsevennootschapsbelasting ingevolge de vrijstellingsmethode. De te verlenen vrijstelling tervoorkoming van dubbele belasting bedraagt een zodanig deel van de Nederlandse belastingover de totale belastbare winst als overeenkomt met de verhouding tussen de Amerikaanse(Canada of USA) winst en de wereldwinst:Amerikaanse winst x De Nederlandse vennootschapsbelastingWereldwinst verschuldigd over de wereldwinstBij de berekening van de vrijstelling ter voorkoming van dubbele belasting geldt dezogenoemde afzonderlijke methode. Dit betekent dat in bovengenoemde berekening alleende Amerikaanse winst in de teller van de breuk moet worden opgenomen. Eventuele anderebuitenlandse (niet Amerikaanse) winst behoort wel tot de wereldwinst, maar mag niet in deteller van de breuk worden meegenomen bij de berekening van de vrijstelling ter voorkomingvan dubbele belasting.Indien de participatie door de participanten wordt gefinancierd met vreemd vermogen, zal dein verband hiermee verschuldigde rente eerst op de (Amerikaanse) inkomsten uit departicipatie in mindering moeten worden gebracht, waarna voor het aldus resterende saldovrijstelling ter voorkoming van dubbele belasting verleend zal worden. Indien in enig jaar dewinst uit de participatie negatief is, zal dit de belastbare winst in Nederland verminderen,resulterend in een lagere Nederlandse vennootschapsbelastingverplichting voor dat jaar. Alsin één van de daaropvolgende jaren de Amerikaanse winst positief is, zal geen vrijstelling tervoorkoming van dubbele belasting worden verleend totdat het volledige bedrag van denegatieve Amerikaanse winst uit de participatie dat in mindering is gebracht op deNederlandse winst is "ingehaald". Indien de wereldwinst in enig jaar lager is dan deAmerikaanse winst, bijvoorbeeld ten gevolge van binnenlandse verliezen, zal slechts eenvrijstelling ter voorkoming van dubbele belasting worden verleend voor dat deel van deAmerikaanse winst dat gelijk is aan de wereldwinst. De Amerikaanse winst waarvoor geenvrijstelling ter voorkoming van dubbele belasting is verkregen kan in een dergelijk gevalworden "doorgeschoven" naar een volgend jaar.Module 3 – Uitgebreide toelichting belastingaangifte in 6Canada en de USA
 8. 8. 2. Belastingheffing in CanadaIn Canada wordt op Federaal en op Provinciaal (bijvoorbeeld Quebec) niveau belastinggeheven. Door de gekozen fiscaal transparante structuur in samenhang met hetbelastingverdrag tussen Canada en Nederland betaalt niet de limited partnership of de CVbelasting over het in Canada genoten inkomen uit de limited partnership, maar de participantin de CV. In de onderstaande berekening wordt ervan uitgegaan dat de participant geenandere inkomsten heeft in Canada en deelneemt met één (1) participatie. In tegenstelling totde USA waar de participant aangifte dient te doen, is dit in Canada niet nodig indien geenandere inkomsten in Canada worden genoten. In Canada wordt door de general partner deverschuldigde belasting ingehouden.Voorbeeldberekening (natuurlijk persoon, ingezetene van Nederland)Canadees project gelegen in Quebec:Berekening Canadese belasting per ParticipatieParticipatie grootte 90.000Totaal inkomen Canada 35.063Belastbaar inkomen Canada (50% van totaal inkomen ) 17.532Federal Tax 15,25% 2.674Federal Tax abatement for Quebec tax 16,5% x Federal tax (441)Quebec Tax 16,00% 2.805Contributie Quebec health services fund 100Totaal verschuldigde belasting 5.138Effectieve belastingdruk (totaal belastingen/totaal inkomen Canada) 14,65%Het belastbaar inkomen in Canada vormt de grondslag voor de federale (federal tax) enprovinciale (Quebec tax) belastingheffing. Het belastbaar inkomen bedraagt 50% van hettotaal inkomen.Natuurlijk persoon, ingezetene van NederlandDe federal tax bedraagt voor natuurlijke personen: 15,25% tot $36,378 belastbaar inkomen,dan 22% tot $73,000, dan 26% tot $118,000, hierboven 29%. De Quebec tax bedraagt: 16%tot $28,710 belastbaar inkomen, dan 20% tot $57,430, hierboven 24%.Het te hanteren belastingpercentage wordt dus 15,25% voor de federal tax en 16% voorQuebec tax. Vervolgens moet rekening gehouden worden met een vermindering van defederal tax, omdat ook in Quebec tax betaald wordt en dat in Quebec ook nog een bijdrageverschuldigd is voor het “health services fund “.Bedrijf, ingezetene van NederlandDe federal tax bedraagt voor bedrijven 22,1% over het belastbaar inkomen. De Quebec tax is9,9%. Hierdoor komt de effectieve belastingdruk uit op 16%. (totaal belastingen/totaalinkomen Canada)Module 3 – Uitgebreide toelichting belastingaangifte in 7Canada en de USA
 9. 9. 3. Belastingheffing in de USADoor de gekozen fiscaal transparante structuur in samenhang met het belastingverdragtussen Nederland en de USA betaalt niet de limited partnership (LP) of de CV belasting overhet in de USA genoten inkomen uit de limited partnership, maar de participant in de CV. Weldient jaarlijks door de limited partnership en door de CV een aangiftebiljet ter informatie teworden ingediend bij de Amerikaanse belastingautoriteiten. Voor Amerikaansebelastingdoeleinden zullen de de limited partnership, de CV en daarmee de participanten inde CV naar alle waarschijnlijkheid geacht worden te zijn "engaged in aUS trade or business". Deze kwalificatie is van belang voor de toepassing van deAmerikaanse belastingregels. In het hierna volgende wordt hiervan uitgegaan.Withholding TaxDit is een voorheffing van de belastingdienst in de USA om te voorkomen dat er gelden naarhet buitenland worden overgemaakt, zonder dat hierover voldoende belasting wordt betaald.De general partner van de LP is verantwoordelijk dat er voldoende withholding tax wordtingehouden bij uitkeringen aan de CV en dus de participanten. Bij de jaarlijkse aangifte vaneen participant wordt het bedrag aan withholding tax aangegeven en eventueel teveelingehouden bedragen worden door de belastingsdienst terugbetaald.Federal Tax en State TaxOp federaal niveau wordt belasting geheven (Federal Tax) en verschillende staten heffen ookbelasting (State Tax).Ordinairy Income Tax en Capital Gain TaxEr kan onderscheid gemaakt worden naar reguliere inkomsten (Ordinairy Income Tax) envermogenswinsten (Capital Gain Tax). In bijzondere gevallen kan gebruik gemaakt wordenvan een herbeleggingregeling (1031 exchange) waardoor de fiscale afdracht wordt uitgesteld.De federale tarieven voor reguliere inkomsten zijn progressief (10% tot 35%),vermogenswinsten worden in het algemeen belast met 15%. De tarieven per Staat kunnennogal verschillen, van geen heffing (Texas) tot 8 a 9%. Meer informatie betreffende State Taxis te vinden op de site van de Federation of (State) Tax Administrators: www.taxadmin.orgAfhankelijk van de specifieke feiten en omstandigheden worden de inkomsten gekwalificeerdals reguliere inkomsten of als vermogenswinst. Met nadruk wijzen wij er op dat eenparticipant met een Amerikaanse belastingadviseur in contact dient te treden om meerduidelijkheid te verkrijgen omtrent de vraag of een eventuele verkoopwinst alsvermogenswinst of als reguliere inkomsten zal worden behandeld.In het algemeen is het volgende van toepassing:-Indien een participant deelneemt met een (1) participatie zal het meestal niet veel uitmakenof de inkomsten gekwalificeerd worden als reguliere inkomsten of als vermogenswinst.-Indien het vastgoedproject 12 maanden of minder in bezit is geweest, worden inkomsten(inclusief vermogenswinst) belast tegen de normale tarieven voor reguliere inkomsten.(Ordinairy Income Tax)-Indien het vastgoedproject meer dan 12 maanden in bezit is geweest, wordt devermogenswinst behandeld als een lange termijnvermogenswinst (Capital Gain Tax) enbelast tegen een tarief van 5% of 15%. Welk tarief van toepassing is wordt bepaald door dehoogte van het totale inkomen in het betreffende jaar. In bepaalde gevallen wordt hetgedeelte van de lange termijn vermogenswinst dat toerekenbaar is aan eerdere afschrijvingenteruggedraaid en tegen een hoger tarief belast (25%) en in enkele gevallen tegen het tariefvoor reguliere inkomsten.Opgemerkt wordt dat bovengenoemde tarieven voor vermogenswinsten niet van toepassingzijn op vennootschappen.Module 3 – Uitgebreide toelichting belastingaangifte in 8Canada en de USA
 10. 10. Voorheffing Aangifte Ordinairy Federal Income Tax Tax Withholding tax Capital State Gain Tax TaxWat is de fiscale positie van een Nederlandse particuliere belegger en eenNederlandse IB-ondernemer?De Nederlandse particuliere belegger en de Nederlandse IB-ondernemer zullen onderworpenzijn aan Amerikaanse inkomstenbelasting over de inkomsten uit hun participatie in de CV ende eventuele verkoopwinsten bij verkoop. Zij zullen dan ook aangifte moeten doen voor deAmerikaanse federale en (soms) staat inkomstenbelasting. Om aangifte te kunnen doen heeftmen een belastingidentificatienummer nodig (ITIN nummer) van de Amerikaanse fiscus(Internal Revenue Service).Wat is de fiscale positie van een Nederlandse BV als commanditair vennoot?De Nederlandse BV zal onderworpen zijn aan Amerikaanse vennootschapsbelasting over deinkomsten uit haar participatie in de CV en de eventuele verkoopwinsten bij verkoop. Zij zaldan ook aangifte moeten doen voor de Amerikaanse federale en (soms) staatvennootschapsbelasting. Om aangifte te kunnen doen heeft men eenbelastingidentificatienummer nodig (EIN nummer) van de Amerikaanse fiscus (InternalRevenue Service).Het inkomen bestaat uit inkomsten (inclusief huurinkomsten) en uit winst behaald bij verkoop,vermindert met de aftrekbare kosten (inclusief afschrijvingskosten, onderhoudskostenen rentekosten). Jaarlijks wordt aan de participant een K1 formulier verstrekt waarop dezegegevens zijn vermeld alsmede zijn deelname in het totale kapitaal van de LP.Bovendien voorziet de Amerikaanse wetgeving in de heffing van een zogenaamde "BranchProfit Tax" (BPT). Voor een Nederlandse BV die voldoet aan bepaalde zogenoemde"limitation on benefits" criteria, zoals omschreven in het belastingverdrag, is geen BPTverschuldigd.Naast de vennootschapsbelasting kent Amerika ook een “Alternative Minimum Tax” (AMT).De AMT is ervoor bedoeld om belasting te kunnen heffen van belastingplichtigen die eenhoog inkomen hebben, maar hun belastbaar inkomen hebben verlaagd door het gebruik vanbepaalde aftrekposten. Dit bedrag neemt geleidelijk af naarmate het inkomen toeneemt.Federale successie en schenkingsrechtenBij overlijden van een participant, of bij de schenking van een participatie in de CV is inprincipe Amerikaanse successie- respectievelijk schenkingsrecht (Gift and Estate Tax)verschuldigd. Deze Gift and Estate Tax kent een (eenmalige) belastingvrije voet van USD60.000 voor een niet ingezetene (non-resident alien). Er wordt in de USA geheven over detotale waarde van de verkrijging, ongeacht het aantal (en de verwantschap met de)erfgenamen.Module 3 – Uitgebreide toelichting belastingaangifte in 9Canada en de USA
 11. 11. Procedure belastingaangifte in de USAAls u als belegger deelneemt in een CV dan dient u in de USA jaarlijks aangifte te doen.Om aangifte te kunnen doen heeft men eerst een belastingidentificatienummer nodig van deAmerikaanse fiscus (Internal Revenue Service).In het algemeen verzorgt een hierin gespecialiseerd bureau uw aangifte en kan u ookbehulpzaam zijn bij het verkrijgen van het Tax ID nummer. 1. Waarom Door de gekozen fiscaal transparante structuur in samenhang met het belastingverdrag belastingaangifte in tussen Nederland en de USA betaalt niet de limited partnership (LP) of de CV belasting de USA? over het in de USA genoten inkomen uit de limited partnership, maar de participant in de CV. 2. Wanneer moet er In beginsel moet voor 15 april van elk jaar belastingaangifte in de USA worden gedaan. aangifte worden Dit betekent dat de LP tijdig (bijvoorbeeld 15 maart) de K1’s dient aan te leveren voor de gedaan? participanten in de CV. Indien nodig kan uitstel bij de Amerikaanse fiscus worden aangevraagd. 3. Wat voor In ieder geval een federale aangifte (Federal tax return) en meestal een Staat aangifte aangiften? (State tax return) 4. Hoeveel aangiften Per entiteit dient u aangifte te doen. Indien u investeert als particulier en met een BV in moet u doen? een of meerdere CV’s, dan dient u voor beide een aangifte te (laten) verzorgen. (Noot: Voor beide ontvangt u een apart K1-formulier) 5. Hoe kunt u uw Uw fiscaal adviseur kan dit voor u verzorgen of u verwijzen naar een gespecialiseerd aangifte laten bureau, Can-Am Group kan u ook verwijzen naar een gespecialiseerd bureau. verzorgen? 6. Wat is nodig om Het gespecialiseerde bureau dat voor u de aangifte verzorgd zal u hierover inlichten. In aangifte te doen? ieder geval zal het K1 formulier nodig zijn. Indien in meerdere projecten (LP’s) wordt belegd, is voor iedere project (LP) een K1 formulier nodig en vaak ook andere belastingbescheiden. Deze worden door de LP aan u direct of via de beherend vennoot aan u verstrekt. K1-formulier Jaarlijks wordt aan de participant een K1 formulier verstrekt waarop het LP inkomen (inclusief huurinkomsten) en de winst behaald bij verkoop, vermindert met de aftrekbare LP kosten (inclusief afschrijvingskosten, onderhoudskosten en rentekosten) zijn vermeld , alsmede de deelname van de participant (via de CV) in het totale kapitaal van de LP. Indien tevens aangifte vereist is op Staatsniveau, wordt hiervoor een K1-duplicaat verstrekt. 7. Wat is een Voordat in de USA aangifte kan worden gedaan moet er een identificatienummer worden belastingidentificatie aangevraagd: nummer? 1. Voor particulier of Nederlandse IB-ondernemer: ITIN (Individual Taxpayer Identification Number). Vereist bij de aanvraag is een gelegaliseerde kopie (door notaris of USA consulaat) van geldig paspoort. 2. Voor BV: EIN (Employer Identification Number). Vereist bij de aanvraag is een gelegaliseerde kopie (door notaris of USA consulaat) van geldig paspoort (van de bestuurder) en een origineel uittreksel van de KvKModule 3 – Uitgebreide toelichting belastingaangifte in 10Canada en de USA
 12. 12. DisclaimerDe module “Uitgebreide toelichting belastingaangifte in Canada en de USA” is een documentdat door Can-Am Group B.V. is opgezet om u te informeren inzake belastingaangifte inCanada en de USA. De inhoud van de module stelt u in staat, tezamen met de overigemodules, te komen tot een weloverwogen beslissing al of niet deel te nemen in een vastgoed-CV.Deze module geeft geen informatie die op uw persoonlijke situatie is toegesneden en geeftgeen uitputtende beschrijving van de voor u geldende rechten en plichten en poogt nietuitputtend te zijn voor wat betreft de beschrijving van alle denkbare situaties en risico’s.Potentiële beleggers worden aangeraden om, mede in verband met hun specifiekeomstandigheden, hun eigen (fiscale en/of financiële) adviseurs te raadplegen.Nadrukkelijk zij vermeld dat met deelname aan een vastgoed-CV (financiële) risico’s zijnverbonden, (mogelijke) beleggers dienen dan ook goede nota te nemen van de inhoud van demodule: “De risico’s van beleggen in vastgoed-CV’s”, het investment memorandum en deoverige modules. Indien zich onverwacht een ernstige calamiteit voordoet, dan kan dit vaninvloed zijn op de waarde van de investering en/of de hoogte van het rendement.Can-Am Group BV, Can-Am Management BV, hun directie, adviseurs en de andere bij devennootschappen en/of CV betrokkenen, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voorenige directe of indirecte verliezen die zouden kunnen ontstaan tengevolge van deelnameaan een vastgoed-CV geïnitieerd door Can-Am Group BV.Can-Am Group BVFahrenheitstraat 446716 BR Ede(0)318 – 692 744Module 3 – Uitgebreide toelichting belastingaangifte in 11Canada en de USA

×