Tafsir ayat kursi bahagian 1

2,704 views

Published on

Tafsir ayat kursi

1 Comment
3 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
2,704
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
145
Comments
1
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tafsir ayat kursi bahagian 1

 1. 1. Tafsir Ayat Kursi Bahagian 1 Disusun oleh Abu Haniff          Allah, tiada Tuhan melainkan Dia, Yang Maha Hidup, Yang Berdiri SendiriNya.Allah, (nama yang Allah khususkan bagi zatNya Yang Maha Tinggi, Yang MahaPerkasa lagi Yang Maha Agung, Tuhan semesta alam. Dia mensifatkan zatNya dengannama ini, mendahulukan nama ini di atas nama-namaNya yang lain, dan menyandarkanseluruh sifat-sifatNya kepada nama ini, sebagaimana firmanNya di dalam ayat Al-Hasyr59:22-24,                                                          yang bermaksud, “Dialah Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia, yang mengetahui apasaja yang ghaib dan juga yang terang. Dialah Yang Maha Pemurah, Yang MahaMengasihani. Dialah Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia, Yang Maha Menguasai,Yang Maha Suci, Yang Maha Sejahtera, Yang Maha Mengurniakan Keamanan, YangMaha Melindungi, Yang Maha Perkasa, Yang Maha Kuat, Yang Maha MengatasiSegala Kebesaran. Maha Suci Allah dari apa yang mereka mempersekutukan. DialahAllah Yang Maha Mencipta, Yang Maha Membuat, Yang Maha Membentuk. BagiNyalahasmaa-ul-husna. Apa yang di segala langit dan bumi bertasbih kepadaNya. Dan DialahYang Maha Perkasa, Yang Maha Bijaksana”. Kemudian mengalir nama-namaNya yanglain, dan semua nama-nama yang lain itu adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah,sebagaimana firman Allah di dalam ayat Al-Araf 7:180,      Yang bermaksud, “Dan kepunyaan Allahlah Asma-ul-Husna itu, maka berdoalahkepada Dia dengannya”. Dan sebagaimana firmanNya di dalam ayat Al-Isra’ 17:110,
 2. 2.              Yang bermaksud, “Katakanlah, ‘Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Mana-manasaja yang kamu serukan, sesungguhnya bagiNyalah Asmaa-ul-Husna’ ”. Dansebagaimana firmanNya di dalam ayat Taha 20:8,          Yang bermaksud, “Allah, tiada Tuhan melainkan Dia, kepunyaanNyalah Asma-ul-Husna”. Di dalam sebuah hadis, 1 Rasulullah pernah bersabda, “Sesungguhnya Allah 0Fmempunyai 99 nama, 100 kecuali satu. Barang siapa yang mengiranya, ia akan masuksyurga. Dan Dia witir, iaitu tunggal, dan Dia mencintai yang witir, iaitu angka ganjil”.Walau bagaimanapun, Asma-ul-Husna itu tidaklah hanya terbatas kepada 99 sahaja.Dalilnya ialah seperti yang disabdakan oleh Rasulullah di dalam sebuah hadis, 2 1F“Tidaklah seseorang itu tertimpa kesusahan, dan tidaklah pula kesedihan, lalu iamengucapkan doa berikut, َ ‫ُ ﱠ ﱢ َ ُ َ ُ َ ُ َ ُ َ َ ِ ِ ِ َ َ ٍ ﱠ ُ ْ ُ َ َ ْ ٌ ﱠ َﺎ‬ .‫أَﻟﻠﱠﻬﻢ إِﱏ ﻋْﺒﺪكﭐﺑْﻦ ﻋْﺒﺪكﭐﺑْﻦ أَﻣﺘِﻚ. ﻧَﺎﺻﻴَﱴ ﺑِﻴَﺪك ﻣﺎض ِﰲ ﺣﻜﻤﻚ. ﻋﺪل ِﰲ ﻗَﻀﺅُك‬ ِ ‫أَﺳﺄَﻟُﻚ ﺑِﻜﻞﭐﺳﻢ ﻫﻮﻟَﻚ ﲰﱠْﻴﺖ ﺑِﻪ ﻧَـﻔﺴﻚ أَوأَﻧﺰﻟْﺘَﻪُ ﰱ ﻛِﺘَﺎﺑِﻚ أَوﻋﻠﱠﻤﺘَﻪُ أَﺣﺪاﻣﻦ ﺧ ْﻠﻘﻚ‬ َ َ ْ ِ ََ ْ َْ َ ِ َ ْ َ ْ ِ َ َ َ ُ ٍْ ‫ْ َ ُ ﱢ‬ َ َ ِ ِ ِ ِِ .‫أَوﭐﺳﺘَﺄْﺛـَ ْﺮت ﺑِﻪ ﰱ ﻋ ْﻠﻢﭐﻟْﻐَْﻴﺐ ﻋْﻨﺪك أَن ﲡﻌﻞﭐﻟْﻘ ْﺮآنﭐﻟْﻌﻈﻴﻢ رﺑِﻴﻊ ﻗَـ ْﻠِﱮ. وﻧُﻮرﺻﺪرى‬ َِْ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ َْ َ َ ِ ِ َ ْ ِ َ َ َ َ ِ ُ ََ َ ‫وﺟﻼءَﺧ ْﺰﱏ. وذَﻫﺎب ﳘﱢﻰ‬yang bermaksud, ‘Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambaMu, anak hambalelakiMu, anak hamba perempuanMu. Ubun-ubunku adalah di dalam tanganMu,hukumMu berlangsung terhadap diriku, keadilanlah yang Engkau tetapkan ke atasdiriku. Aku memohonkan kepada Engkau dengan semua nama yang Engkau miliki,yang Engkau namakan dengannya diriMu, atau yang Engkau telah turunkannya didalam kitabMu, atau yang Engkau ajarkan kepada seseorang dari makhlukMu, atauyang Engkau menyimpannya di dalam ilmu ghaib yang berada denganMu, bahawajadikanlah Al-Quran yang agung ini sebagai penghibur kalbuku, dan cahaya dadaku,dan penghapus dukaku, dan penghapus kesusahanku’, melainkan Allah akanmenghapuskan kesedihannya dan kesusahannya, dan Allah akan menggantikantempatnya dengan kegembiraan”. Seseorang bertanya kepada Rasulullah, “WahaiRasulullah, apakah kami harus mempelajarinya”. Rasulullah menjawab, “Ya,sewajarnya bagi setiap orang yang mendengarnya bahawa ia mempelajarinya”. ImamAbu Bakar bin Arabi di dalam kitabnya Al-Ahwazi fi Syarhit Turmizi menyebut bahawasebahagian ulama ada yang menghimpun nama-nama Allah dari Al-Quran dan Sunnahsampai 1,000 banyaknya. Sesungguhnya hanya Dia saja yang memiliki segala namayang menunjukkan erti terbaik dan sifat yang paling sempurna itu. Asma-ul-Husnamerupakan penjelasan dan penerangan sifat-sifat ketuhanan yang terkandung di dalamnama ini, iaitu Allah. Dan nama ini, iaitu Allah, secara mutlak memiliki segalakesempurnaan, segala puji-pujian, segala puji kesyukuran, segala keluhuran, segala1 Bukhari, Muslim2 Ahmad
 3. 3. kemuliaan, segala keagungan, dan segala keindahan. Tidaklah nama ini dizikirkandalam keadaan sedikit melainkan akan diperbanyakkanNya. Tidak pula di kala takutmelainkan dihilangkanNya ketakutan itu. Tidak pula ketika kesusahan melainkandibuangkanNya kesusahan itu. Tidak pula dalam keadaan sedih dan cemas melainkandipadamkanNya kesedihan dan kecemasan itu. Tidak pula semasa kesempitanmelainkan diperlapangkanNya. Tidak pula dalam keadaan lemah melainkandiperkuatkanNya. Tidak pula dalam keadaan hina melainkan dijadikanNya mulia. Tidakpula dalam keadaan miskin melainkan dijadikanNya kaya. Tidak pula dalam keadaanliar melainkan dijinakkanNya. Tidak pula dalam keadaan kalah melainkan dijadikanNyamenang. Tidak pula dalam keadaan bahaya melainkan dihapuskan bahaya itu. Dantidak pula seseorang yang ingin lari dari rumah melainkan Dia membatalkan keinginanitu. Inilah nama yang dengannya dapat menghilangkan berbagai kesusahan. Dengannama ini turunnya keberkatan. Dengan nama ini termakbulnya doa-doa. Dengan namaini terbongkarnya kebohongan. Dengan nama ini tertolaknya kejahatan. Dan dengannama ini datangnya kebaikan. Inilah nama yang ditegakkan segala langit dan bumi.dengan nama ini diturunkan Al-Quran. Dengan nama ini diutuskan semua para rasul.Dengan nama ini ditegakkan beberapa syariat. Dengan nama ini disyariatkan jihad.Dengan nama ini seorang khalifah terbagi dalam pimpinan yang bahagia dan pimpinanyang malang. Dengan nama ini hari kiamat menjadi nyata, dan hari kiamat ditetapkan.Dengan nama ini mizan diletakkan dengan lurus, titian dipasang, dan bangunan syurgadan neraka didirikan. Dengan kebenaran nama ini para rasul diutuskan. Berasal darinama ini terdapat pertanyaan di dalam kubur, dan pertanyaan di hari kebangkitan, dandi hari kiamat. Kerana nama ini terjadi pertengkaran, dan pada nama ini pula terdapattempat peradilan. Di dalam nama ini terdapat perlindungan dan keadilan. Dengan namaini seseorang akan merasa kebahagiaan setelah ia mengenalNya dan menunaikan hak-hakNya. Dengan nama ini pula seseorang menjadi malang kerana tidak mengenalNya,dan kemudian tidak menunaikan hak-hakNya. Nama ini adalah rahsia penciptaan danperintah. Dan kerana nama ini keduanya ditegakkan dan ditetapkan. Dan kepada namaini pula keduanya akan kembali. Tidak ada satu pun ciptaan, tidak pula perintah, tidakpula pahala, dan tidak pula seksaan, melainkan semuanya berasal dari nama ini danakan kembali kepada nama ini. Sesungguhnya nama ini tiada apa atau sesiapaselainnya Allah yang pernah memakainya, sama ada di zaman jahiliah atau di masaIslam. Nama ini hanyalah tertentu bagi Zat yang memiliki keistimewaan yangkeistimewaan itu tidak akan terdapat pada segala sesuatu selainnya Allah. Atau apakahada sesuatu yang bernama Allah selainnya Allah. Atau apakah ada seseorang yangberhak ke atas nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna sebagaimana yang Diamenyifati diriNya dengannya dan hanya dimiliki olehNya, sebagaimana yang Diafirmankan di dalam ayat Maryam 19:65,              yang bermaksud, “Tuhan segala langit dan bumi, dan apa yang di antara keduanya.Maka sembahlah Dia, dan menjadi sabarlah terhadap penyembahanNya. Apakahengkau mengetahui Dia mempunyai sesiapa yang senama”. Sesungguhnya Allah),
 4. 4. tiada Tuhan (yang berhak disembah dalam pengagungan dan kecintaan) melainkanDia, (yang uluhiyah atau hak untuk disembah itu adalah hanya khusus untukNya, dandemikianlah juga ubudiyah, iaitu peribadatan atau pengabdian itu adalah hanyauntukNya. Tiada tuhan atau sembahan lain yang berhak memilikinya. Hanya Dia yangsatu-satunya berhak disifati sedemikian, yang tidak tercemar walau sedikit pun denganapa-apa ketidaksempurnaan, dan Yang Maha Tinggi. Sesungguhnya Maha Esa Diadalam rububiyyah dan uluhiyyah. Dan bahawasanya segala apa yang selainNya adalahmilikNya dan makhlukNya. Tidaklah Dia mempunyai sekutu di dalam kekuasaan dankerajaan. Dengan itu tidak berguna beribadat kepada selainNya, kerana yangdiibadatkan dari selainNya adalah milikNya. Dan tidaklah bermakna menyekutukanNyadi dalam kekuasaanNya, kerana setiap yang diagungkan dari selainNya adalahmakhlukNya. Semua tuhan-tuhan yang lain, sama ada di bumi atau di langit, tidaklahmereka itu berhak disembah. Mereka dipanggil sebagai tuhan, tetapi mereka tidaklangsung berhak disembah sebagaimana Allah, Tuhan semesta alam, berhakdisembah. Di dalam ayat Al-Baqarah 2:21-22, Allah berfirman,                                     yang bermaksud, “Wahai manusia, sembahlah Tuhan kamu yang telah menciptakankamu dan orang-orang sebelum kamu, semoga kamu bertakwa. Yang telah menjadikanbagi kamu bumi sebagai hamparan tempat berehat, dan langit sebagai kanopi, dan Diatelah menurunkan dari langit, air. Kemudian Dia telah mengeluarkan dengannya buah-buahan sebagai rezeki bagi kamu. Oleh itu janganlah kamu jadikan bagi Allahtandingan, sedangkan kamu mengetahui”. Yakni kamu mengetahui bahawa Dia tidakmempunyai tandingan, dan bahawa hanya Dia yang berhak disembah. Kalaulahdemikian halnya bahawa Allahlah yang menciptakan manusia dari yang pertama hinggayang terakhir, dan yang menciptakan langit serta bumi dan apa yang di antarakeduanya, dan yang menurunkan hujan, dan yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan,dan yang mengeluarkan buah-buahan yang menjadi rezeki bagi para hambaNya, makasangatlah tidak wajar jika manusia menyekutukan Allah dengan yang selainNya,padahal mereka sendiri mengetahui bahwa yang selainNya tidak dapat melakukansesuatu pun dari hal-hal yang tersebut di atas dan lainnya. Dan tidaklah pula hanyamemadai bagi seseorang itu mengakui bahawa Allahlah yang menciptakan, dan yangmenghidupkan, dan yang mematikan, dan yang memberi rezeki, dan sebagainya,kerana sesungguhnya orang-orang kafir, mereka juga mengakui yang sedemikian itu,sebagaimana yang Allah firmankan di dalam ayat Az-Zukhruf 43:87,       yang bermaksud, ““Dan sesungguhnya jika engkau menyoal mereka, siapakah yangtelah menciptakan mereka, pastinya mereka akan berkata, Allah”. Dan sebagaimanafirman Allah di dalam ayat Al-Ankabut 29:61,
 5. 5.            yang bermaksud, “Dan sesungguhnya jika engkau menyoal mereka siapakah yangmenciptakan segala langit dan bumi, dan menundukkan matahari dan bulan, pastinyamereka akan berkata, ‘Allah’ ”. Dan sebagaimana firman Allah di dalam ayat Az-Zukhruf43:9,           yang bermaksud, “Dan sesungguhnya jika engkau menyoal mereka, ‘Siapakah yangmenciptakan segala langit dan bumi ini’. Pastinya mereka akan berkata, ‘Yang MahaPerkasa, Yang Maha mengetahui menciptakan mereka’ ”. Dan sebagaimana yang Allahfirmankan di dalam ayat Yunus 10: 31,                           yang bermaksud, “Katakanlah, ‘Siapakah yang memberi rezeki kepada kamu dari langit dan bumi. Atau siapakah yang memiliki kekuasaan ke atas pendengaran dan penglihatan. Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Dan siapakah pula yang mentadbirkan segala urusan’. Maka mereka akan berkata, ‘Allah’ ”. Tetapi pengakuan orang-orang kafir itu, tidaklah membebaskan mereka dari kekufuran, melainkan jika mereka juga menyertainya dengan pengakuan bahawa Allah sebagai satu-satunya Zat yang mesti disembah dengan tidak menyekutukanNya, seperti yang terkandung di dalam kalimatُ‫ ,ﻻَإِٰﻟ ﺇِﻻﱠاﷲ‬serta mengamalkannya. Sesungguhnya tidaklah Allah menciptakan manusia َ‫ﻪ‬dan jin melainkan untuk menyembahNya, sebagaimana yang Allah firmankan di dalamayat Az-Zariat 51:56,       yang bermaksud, “Dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia, melainkan untukmenyembah Aku” . Dan tiadalah manusia itu mempunyai hujah untuk tidak menyembahAllah, kerana sesungguhnya mereka mengetahui kepunyaan Allahlah segala sesuatudan tidaklah yang menciptakan segala sesuatu itu melainkan Allah. Di dalam ayat Al-Muminun 23:84-89, Allah berfirman,                                       
 6. 6.               yang bermaksud, ““Katakanlah, ‘Kepunyaan siapakah bumi ini, dan sesiapa jua yang didalamnya, jika kamu mengetahui’. Mereka akan berkata, ‘Allah’. Katakanlah, ‘Apakahmaka tidak kamu diperingati’. Katakanlah, ‘Siapakah Tuhan langit yang tujuh, dan jugaTuhan Arasy yang agung’. Mereka akan berkata, ‘Allah’. Katakanlah, ‘Apakah makatidak kamu takut kepada Allah’. Katakanlah, ‘Siapakah di tanganNya kuasa memerintahsegala sesuatu, sedang Dia yang melindungi, dan tiada yang terlindung dariNya, jikakamu mengetahui. Mereka akan berkata, ‘Allah’. Katakanlah, ‘Maka bagaimanamungkin kamu dipersonakan’ ”. Dan di dalam ayat Al-Anam 6:102, Allah berfirman,              yang bermaksud, “Demikianlah Allah, Tuhan kamu. Tiada Tuhan melainkan Dia. Diamenciptakan tiap-tiap sesuatu, maka sembahlah Dia”. Dengan itu, tidak ada yangdiseru di dalam doa melainkan Dia. Tidak ada yang dimintai pertolongan kecuali Dia.Tidak ada yang boleh dijadikan tempat bergantung melainkan Dia. Tidak bolehmenyembelih korban atau bernazar melainkan untukNya. Dan tidaklah segala ibadahitu melainkan untukNya dan keranaNya semata-mata. Pengagungannya,penghormatannya, rasa takutnya, doanya, pengharapannya, taubatnya, tawakalnya,meminta pertolongannya, penghambaannya, maka semuanya dengan kecintaan yangpaling mendalam, semua itu wajib secara akal, syarak dan fitrah, agar ditujukan khususkepada Allah semata. Maka tidaklah semuanya itu dapat dicapai dengan sekadarseseorang itu mengucapkan kalimat ُ‫ . ﻻَِٰﻟ ﺇِﻻﱠاﷲ‬Bahkan hendaklah ia mempunyai ilmu َ‫إ ﻪ‬tentang makna kalimat tauhid ُ‫ ﻻَِٰﻟ ﺇِﻻﱠاﷲ‬sebagaimana yang Allah firmankan di dalam ayat َ‫إ ﻪ‬Muhammad 47:19,      yang bermaksud, “Maka ketahuilah bahawasanya tiada tuhan melainkan Allah”. Dan didalam sebuah hadis, 3 Rasulullah pernah bersabda, “Barang siapa yang mati sedang 2Fia mengetahui bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah, ia masuk syurga”. Danhendaklah orang yang mengucapkan kalimat tauhid ini mengucapkannya denganpenuh yakin terhadap apa yang ditunjukkan oleh kalimat ini dengan keyakinan yangpasti, kerana keimanan yang sempurna tidak akan tercapai dengan prasangka. Didalam ayat Al-Hujurat 49:15, Allah berfirman,                    3 Muslim
 7. 7. yang bermaksud, “Hanya sanya orang-orang yang beriman itu ialah orang-orang yangberiman dengan Allah dan RasulNya, kemudian tidaklah mereka menjadi ragu, danmereka berjihad dengan harta benda mereka serta diri mereka di jalan Allah. Merekaitu, mereka adalah orang-orang yang benar”. Sesungguhnya orang yang ragu-ragu itutermasuk di dalam golongan orang-orang munafik. Dan hendaklah orang yangmengucap kalimat tauhid ini menyatukan lidah dengan hatinya, yakni tidaklah iamenolak atau menentangnya. Sesungguhnya orang-orang yang menentang, merekaakan menerima azab dari Allah sebagaimana yang Allah firmankan di dalam ayat Az-Zukhruf 43:23-25,                                                yang bermaksud, “Dan demikianlah, tidaklah Kami mengutuskan sebelummu di dalammana-mana negeri seseorang pemberi amaran melainkan orang-orang yangmewahnya berkata, ‘Sesungguhnya kami mendapati bapa-bapa kami mengikuti satuagama, dan sesungguhnya kami mengikuti jejak-jejak mereka sebagai orang-orangyang mencontohi’. Dia berkata, ‘Apakah walaupun aku membawa kepada kamu yanglebih baik di dalam memberi petunjuk dari apa yang kamu dapati bertetapan dengannyabapa-bapa kamu’. Mereka berkata, ‘Sesungguhnya kami dengan apa yang kamudiutuskan dengannya adalah orang-orang kafir’. Lalu Kami membalas dendam terhadapmereka. Maka lihatlah bagaimanakah kesudahan orang-orang yang menolak dengandusta”. Dan hendaklah ia tunduk dan mengikut ketentuan yang terdapat di dalamkalimat tauhid ini sebagaimana yang Allah perintahkan di dalam ayat Az-Zumar 39:54,     yang bermaksud, “Dan kamu bertaubatlah serta kembalilah kepada Tuhan kamu, dankamu serahkanlah diri kamu kepadaNya”. Dan Allah berfirman di dalam ayat An-Nisa’4:125,         yang bermaksud, “Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yangmenyerahkan wajahnya kepada Allah, sedang ia ialah seorang muhsin”. Dan Allahberfirman di dalam ayat Luqman 31:22,                  
 8. 8. yang bermaksud, “Dan barang siapa yang menyerah wajahnya kepada Allah, dan iaadalah orang yang berbuat ihsan, sesungguhnya ia memegang dengan teguh kepadapemegang yang tersangat kukuh. Dan kepada Allah kesudahan segala hal”. Makabarang siapa yang tidak menyerahkan wajahnya kepada Allah, yakni tidak tundukkepada Allah, dan tidak berbuat ihsan, sesungguhnya ia tidak berpegang kepadapemegang yang kukuh. Dan hendaklah ia mengucapkan kalimat tauhid ini denganpenuh kejujuran yang keluar dari lubuk hatinya tanpa sedikit pun kedustaan,memadukan suara hatinya dengan ucapan lidahnya. Sesungguhnya tidaklah bergunaucapan yang terkandung di dalamnya kedustaan. Di dalam ayat Al-Ankabut 29:1-3,Allah berfirman,                          yang bermaksud, “Alif Lam Mim. Apakah manusia itu mengira bahawa merekaditinggalkan bersendirian kerana bahawa mereka mengatakan, ‘Kami telah beriman’,sedangkan mereka tidaklah diuji. Dan sesungguhnya Kami telah menguji orang-orangyang sebelum mereka. Dan pastinya Allah akan memberitahu orang-orang yangbercakap benar, dan Dia akan memberitahu orang-orang yang berdusta”. Dan di dalamayat Al-Baqarah 2:8-10, Allah berfirman,                       yang bermaksud, “Dan di antara manusia, ada orang yang berkata, “Kami telah berimandengan Allah dan dengan hari akhirat”, padahal bukanlah mereka itu orang-orangmukmin. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal tidaklah merekamenipu kecuali diri mereka sendiri, dan tidaklah mereka menyedari”. Di dalam sebuahhadis, 4 diriwayatkan bahawasanya Rasulullah, dan Mu’az menunggang di 3Fbelakangnya, di dalam satu perjalanan, Rasulullah bersabda, “Wahai Mu’az binJabal”. Mu’az menjawab, “Di sini aku sedia berkhidmat untukmu wahai Rasulullah, dangembira untuk mentaatimu”. Rasulullah bersabda lagi, “Wahai Mu’az”. Mu’azmenjawab, “Di sini aku sedia berkhidmat untukmu wahai Rasulullah, dan dan gembirauntuk mentaatimu”, sebanyak tiga kali. Rasulullah bersabda, “Tiadalah mana-manaseseorang yang naik saksi bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah, danbahawasanya Muhammad adalah Rasulullah, dengan kejujuran dari hatinya, melainkanAllah mengharamkannya dari api neraka”. Mu’az berkata, “Wahai Rasulullah, apakahmaka tidak aku memberitahukannya kepada orang ramai, supaya mereka merasagembira”. Rasulullah bersabda, “Pada masa itu mereka akan bergantung kepadanya”.Dan Mu’az memberitahukannya pada ketika kematiannya, kerana takutkan berdosasekiranya ia tidak memberitahukannya. Dan hendaklah ia mengucapkan kalimat tauhidini dengan ikhlas, sebagaimana firman Allah di dalam ayat Al-Bayyinah 98:5,4 Bukhari, Muslim
 9. 9.        yang bermaksud, “Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan supaya merekamenyembah Allah sebagai orang-orang yang mempamerkan keikhlasan dan kesuciankeimanan, hanya untukNyalah ketaatan”. Di dalam sebuah hadis, 5 diriwayatkan Abu 4FHurairah pernah bertanya kepada Rasulullah, “Wahai Rasulullah, siapakah manusiayang paling beruntung, dengan syafaatmu, pada hari kiamat kelak”. Rasulullahbersabda, “Sesungguhnya aku telah menyangka, wahai Abu Hurairah, tiadalah yangakan menyoalku tentang hadis ini seseorang pun sebelumnya engkau, bagi apa yangaku melihat dari keinginanmu terhadap hadis. Manusia yang paling beruntung dengansyafaatku pada hari kiamat kelak ialah orang yang mengucapkan tiada Tuhanmelainkan Allah dengan ikhlas dari hatinya atau jiwanya”. Di dalam sebuah hadis lagi, 6 5Fdiriwayatkan Rasulullah telah datang ke rumah ‘Itban bin Malik dan mengimami solatdua rakaat. Lalu ramai kaum keluarga ‘Itban berkumpul di rumahnya, dan salahseorang darinya berkata, “Di manakah Malik bin Al-Dukhaisyin atau Ibnu Al-Dukhsyun”.Maka salah seorang dari mereka menjawab, “Itu ialah seorang munafik yang tidakmencintai Allah dan RasulNya”. Lalu Rasulullah bersabda, “Janganlah engkau berkatasedemikian. Apakah tidak engkau melihatnya telah berkata, ‘ُ‫ .’ﻻَِٰﻟ ﺇِﻻﱠاﷲ‬Dia menginginkan َ‫إ ﻪ‬dengan yang demikian itu wajah Allah”. Ia menjawab, “Allah dan RasulNya lebihmengetahui”. Ia berkata lagi, “Tetapi sesungguhnya kami pernah melihat hasratnya dannasihatnya kepada orang-orang munafik”. Rasulullah bersabda, “Maka sesungguhnyaAllah telah mengharamkan dari neraka orang yang mengucapkan ُ‫ ,ﻻَِٰﻟ ﺇِﻻﱠاﷲ‬yang mencari َ‫إ ﻪ‬dengan yang demikian itu wajah Allah”. Dan hendaklah ia mencintai kalimat tauhid ini,dengan mencintai ketentuan dan petunjuk yang terdapat di dalamnya, mencintai orang-orang yang mengamalkannya, membenci orang-orang yang menyelewengkan maknakalimat ini, sebagaimana firman Allah di dalam ayat Al-Baqarah 2:165,                  yang bermaksud, “Sedangkan sebahagian dari manusia, ada orang yang mengambilselain dari Allah sebagai tandingan-tandingan. Mereka mencintai mereka sebagaimanacinta kepada Allah. Tetapi orang-orang yang beriman adalah lebih kuat di dalam cintakepada Allah”. Di dalam sebuah hadis, 7 Rasulullah pernah bersabda, “Tiga sifat yang 6Fbarang siapa ada padanya, ia telah menemui kemanisan iman. Bahawa adalah Allahdan RasulNya lebih dicintainya dari selain keduanya. Dan bahawa ia mencintaiseseorang, tidaklah ia mencintainya melainkan kerana Allah. Dan bahawa ia membencibahawa ia kembali ke dalam kekufuran sebagaimana ia membenci bahawa iadicampakkan ke dalam neraka”. Demikianlah sesungguhnya kecintaan orang-orangyang beriman terhadap Allah sangat mendalam sekali. Mereka itu, tidaklah merekamendahulukan kecintaan mereka terhadap Allah dengan sesuatu apa pun, sekalipun5 Bukhari6 Bukhari, Muslim7 Bukhari, Muslim
 10. 10. dengan sesuatu yang diri mereka sangat-sangat menginginkan. Dan mereka membencisegala sesuatu yang Allah membencinya. Dan mereka mengasihi orang-orang yangdikasihi oleh Allah dan RasulNya, serta mereka memusuhi orang-orang yang memusuhiAllah dan RasulNya. Dan mereka tidak teragak-agak di dalam mengikuti Rasulullahserta menerima petunjuknya. Sesungguhnya Allah, tiada Tuhan melainkan Dia), YangMaha Hidup (terus-menerus, kekal dan abadi. Maha sempurna ZatNya, kekal sendiridengan Hayat yang azali, dan abadi yang tidak bermula dari satu titik permulaan dantidak berakhir kepada satu titik penghabisan. Tiadalah bagiNya batasan permulaan dantiadalah juga batasan terakhir. Dia tidak didatangi maut sebelum dan sesudahnya. Didalam ayat Al-Furqan 25:58, Allah berfirman,      yang bermaksud, “Dan bertawakallah kepada yang Yang Maha Hidup yang tidak mati”.Adalah bagi ‫ ,اﳊَﻰ‬Yang Maha Hidup, seluruh makna sifat-sifat Hayat yang sempurna, ‫ْﱡ‬seumpama Sama’, Basyar, Ilmu, Kalam, Kudrat, Iradat, dan sifat-sifat zatiyah yanglainnya. Dan kalimat ‫ ال‬di dalam ‫ ,اﳊَﻰ‬ianya menunjukkan kepada perangkuman di dalam ‫ْﱡ‬aspek kekekalan dan di dalam aspek kesempurnaan. Kesempurnaan Hayat Allah itu,yang bersih dari dimensi masa, tidak seperti hayat para makhlukNya yang mendapathayatnya dari Allah, iaitu hayat yang bermula dengan satu titik permulaan dan berakhirdengan satu titik penghabisan. Hayat yang tidak sempurna yang berasal dari ‫ ,ﻋﺪم‬iaitutidak ada, dan berakhir menjadi ‫ .ﻋﺪم‬Para makhluk itu, sekalipun mereka itu hidup, tetapihidup mereka itu mempunyai batasan awal dan akhir, yang akan berakhir denganberakhirnya batasan itu, lalu hidup mereka akan binasa dengan binasanya batasan itu,sebagaimana yang Allah firmankan di dalam ayat Ar-Rahman 55:26-27,            yang bermaksud, “Setiap seseorang yang berada di atasnya adalah tertakluk kepadakebinasaan. Tetapi wajah Tuhanmu, yang memiliki kehebatan dan keagungan sertakemuliaan, kekal”. Dan sebagaimana yang Allah firmankan di dalam ayat Al-Qasas28:88,      yang bermaksud, “Setiap sesuatu musnah melainkan wajahNya”. Maka sesungguhnyatidaklah kehidupan di dunia ini melainkan sekadar kesenangan, permainan, dan sendagurau, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam ayat Al-Ankabut 29:64,        yang bermaksud, “Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan satu hiburan danpermainan”. Lalu diambilkanlah pengajaran oleh seorang hamba itu dari nama  ini,bahawa tiada yang benar-benar hidup melainkan Dia, lalu ia beramal untuk kehidupan
 11. 11. yang hakiki dan kekal, iaitu kehidupan di akhirat. Di dalam ayat Al-Ankabut 29:64, Allahberfirman,          yang bermaksud, “Dan sesungguhnya rumah akhirat itu benar-benar ia adalahkehidupan, kalaulah mereka mengetahui”. Dan di dalam ayat Al-Fajr 89:23-24, Allahberfirman,                yang bermaksud, “Dan neraka akan dibawa pada hari itu. Pada hari itu manusia akandiperingati, tetapi bagaimanakah baginya pengingatan itu. Ia akan berkata, ‘Akuinginkan sekiranya aku telah mengirim sebelum ini untuk kehidupanku’ ”. Dan tidak adajalan menuju kehidupan yang hakiki, tenang, indah, bahagia, menyenangkan dandiredai, dan tidak ada cara menuju ke sana melainkan dengan memenuhi seruankebenaran, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam ayat Al-Anfal 8:24,                       yang bermaksud, “Wahai orang-orang yang beriman, berilah respons kepada Allah danRasulNya apabila dia menyeru kamu kepada apa yang menghidupkan kamu. Danketahuilah sesungguhnya Allah datang di antara seorang lelaki dengan hatinya. Dansesungguhnya kepadaNyalah kamu akan dihimpunkan”. Dan sebagaimana yang Allahfirmankan di dalam ayat An-Nahl 16:97,                    yang bermaksud, “Barang siapa yang beramal sebagai seorang yang soleh, darikalangan lelaki atau perempuan, dan ia adalah seorang yang beriman, maka pastinyaKami akan memberi kehidupan kepadanya dengan kehidupan yang baik. Dan pastinyaKami akan memberi ganjaran kepada mereka, pahala mereka, dengan yang terbaik dariapa yang mereka telah kerjakan”. Dan Allah, yang tiada Tuhan melainkan Dia, YangMaha Hidup,) Yang Berdiri SendiriNya (mengatur, mentadbir dan memelihara semuamakhlukNya. Sebagaimana bagiNya , Yang Maha Hidup, seluruh makna sifat-sifatHayat yang sempurna, sedemikianlah bagiNya  , Yang Berdiri SendiriNya,perbuatan-perbuatan yang sempurna. Maha Kaya Dia mengatur dan berdiri sendiri,
 12. 12. tanpa berhajat kepada mana-mana makhlukNya, sebagaimana firmanNya di dalam ayatAt-Taghabun 64:6,    yang bermaksud, “Dan Allah Maha Kaya, lagi Maha Terpuji”. Bahkan semua makhlukitu berhajat kepadaNya. Dialah Zat memelihara segala sesuatu yang ada. Diamengadakan segala sesuatu yang ada, mengekalkannya, dan menyediakan semuayang diperlukan oleh makhlukNya dalam keberadaan dan kekekalannya. Dia tidakberhajat kepada makan dan minum. Bahkan Dialah yang memberikan makan danminum itu. Dia tidak berhajat kepada penyokong, atau penolong, atau pembantu, ataupenasihat. Dia wujud dengan sendiriNya di dalam kesempurnaan kekayaanNya,kekuasaanNya, dan kemuliaanNya. Dialah Zat yang menegakkan segala sesuatu.Bahkan segala sesuatu itu tidaklah wujud melainkan dengan kekuasaanNya. Dansesungguhnya manusia, tiadalah seorang pun yang tegak sendiri, dan tiada seorangyang dapat memelihara yang lain sepenuhnya sebagai tempat bergantung danmemberi rezeki, kerana setiap manusia itu saling memerlukan di antara satu sama lain.Seorang majikan memerlukan pekerja dan pekerja memerlukan majikan. Suamimemerlukan isteri dan begitulah isteri memerlukan suami. Demikianlah sesungguhnyatiada seorang yang dapat memelihara secara mutlak terhadap seorang yang lain.Pemeliharaan yang dapat diberikannya terhadap seseorang yang lain hanyalah didalam pengertian yang terbatas. Sedemikian wajib bagi setiap manusia mengikutimanhaj yang telah ditetapkan berdasarkan kebijaksanaan dan pengaturanNya. Danhendaklah seorang hamba dari nama ini mencukupkan dirinya dengan Allah tanpaberhajat kepada selainNya, kerana hanya Dialah yang mampu mengurus setiap jiwa,melindunginya, menjaganya dan memberi rezeki kepadanya. Dan hendaklah hamba itubertaqarub kepadaNya di dalam setiap perbuatannya. Demikianlah kedua nama‫ أَﻟْﺤﻰﭐﻟْﻘﻴﱡﻮم‬mengandungi sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan yang sempurna, sertaُ َ ‫َﱡ‬kekayaan, kekuasaan dan kemuliaan yang sempurna. Seolah-olah jika seseorang yangmeminta pertolongan dengan menggunakan dua nama ini, seperti ia telahmenggunakan seluruh nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Lalu ada yangmengatakan bahawa kedua nama ini adalah nama Allah yang paling agung. TetapiAllah merahsiakan nama yang paling agung itu dari hamba-hambaNya, sebagaimanajuga Dia merahsiakan malam lailatulqadar. Dengan itu agar hamba-hambaNyabersungguh-sungguh berdoa kepadaNya, serta agar mereka merendah diri danberserah diri kepadaNya).

×