Penjelasan Bacaan Dalam Solat 6. Sujud

644 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
644
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
25
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Penjelasan Bacaan Dalam Solat 6. Sujud

  1. 1. Penjelasan Bacaan Dalam Solat Disusun oleh Abu Haniff 6. SujudHadis 6.1.1Dari Huzaifah, bahawasanya dia pernah solat bersama-sama dengan Nabi, dan ِ ِ َ ‫ُْ َ َ َ ﱢ‬adalah Nabi mengucapkan di dalam rukuknya, ‫ ,ﺳﺒﺤﺎن رﰊ ﭐﻟْﻌﻈﻴﻢ‬yang bermaksud, “Maha َMulia Tuhanku Yang Maha Agung”, dan di dalam sujudnya, ‫,ﺳْﺒﺤﺎن رﰊ ﭐْﻷَﻋﻠَﻰ‬ ْ َ‫ُ َ َ َ ﱢ‬ yang bermaksud,“Maha Mulia Tuhanku Yang Maha Tinggi”. Dan tidaklah dia melewati ayat rahmatmelainkan dia berhenti padanya, lalu dia memohon. Dan tidaklah dia melewati ayatazab melainkan dia berhenti padanya, lalu dia memohon perlindungan. (Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa’i)Hadis 6.1.2Dari Huzaifah, dia berkata, “Aku pernah solat bersama-sama dengan Nabi padasuatu malam, dan dia memulakan dengan surah Al-Baqarah. Aku berkata, ‘Dia akanrukuk pada ayat yang ke 100’. Kemudian dia melewatinya. Aku berkata, ‘Dia akansolat dengannya surah Al-Baqarah ini di dalam satu rakaat’. Tetapi dia melewatinya.Maka aku berkata, ‘Dia akan rukuk dengannya surah Al-Baqarah’. Kemudian Nabimemulakan dengan surah An-Nisa, lalu dia membacanya. Kemudian Nabimemulakan dengan surah Ali Imran, lalu dia membacanya. Nabi membaca dengantidak tergesa-gesa. Apabila dia melewati ayat-ayat yang terdapat di dalamnyatasbih, dia bertasbih. Dan apabila dia melewati ayat untuk memohon, dia memohon.Dan apabila dia melewati ayat ta’awwuz, dia berta’awwuz. Kemudian Nabi rukuk, ِ ِ َ ‫ُْ َ َ َ ﱢ‬dan dia membaca, ‫ ,ﺳﺒﺤﺎن رﰊ ﭐﻟْﻌﻈﻴﻢ‬yang bermaksud, ‘Maha Suci Tuhanku Yang Maha Agung’. َMaka adalah rukuknya sama lama dengan berdirinya. Kemudian Nabi َِ ‫ ,ﲰﻊ ﭐﷲ ﻟِﻤﻦ‬yang bermaksud, ‘Allah mendengar orang yang memujiNya’.mengucapkan, ُ ‫َ ُ َ ﲪﺪ‬ ‫َﻩ‬ َِKemudian Nabi berdiri dengan lamanya, hampir selama dengan rukuk. KemudianNabi sujud, dan dia mengucapkan, ‫ ,ﺳﺒﺤﺎن رﰊ ﭐﻷَﻋَﻰ‬yang bermaksud, ‘Maha Mulia Tuhanku ‫ُ ْ َ َ َ ﱢَ ْ ْ ﻠ‬Yang Maha Tinggi’. Maka adalah sujudnya hampir sama lamanya dengan berdirinya”.Perawi berkata: Dan di dalam hadis Jarir mengandungi penambahan, “Dan diamengucapkan, ‘‫( .” ’ﲰﻊ ﭐﷲُ ﻟِﻤﻦ ﲪﺪ ُ، رﺑﱠَﺎ ﻟَﻚ ﭐﳊَﻤﺪ‬Muslim, At-Tirmizi, An-Nasa’i, Ibnu Majah) ُ ْ ْ َ ‫َ َِ َ ﻩ َ ـﻨ‬ ِ ََHadis 6.1.3Dari Huzaifah Al-Yaman, bahawasanya dia mendengar Rasulullah mengucapkan ِ ِ َ ‫ُْ َ َ َ ﱢ‬apabila dia rukuk, “‫ ,”ﺳﺒﺤﺎن رﰊ ﭐﻟْﻌﻈﻴﻢ‬sebanyak 3 kali. Dan apabila Rasulullah sujud, َdia mengucapkan, “‫ ,”ﺳﺒﺤﺎن رﰊ ﭐﻷَﻋَﻰ‬sebanyak 3 kali. (Ibnu Majah, Abu Daud) ‫ُ ْ َ َ َ ﱢَ ْ ْ ﻠ‬ 45
  2. 2. Hadis 6.2Dari Qatadah, dari Mutorrif bin Abdullah bin Asy-Syukhair, bahawa Aisyah pernahmemberitahu kepadanya, bahawa Rasulullah, adalah dia mengucapkan di dalamrukuknya dan sujudnya, ‫ ,ﺳﱡـﻮح ﻗُ ﱡوس رب ﭐﻟْﻤﻼَﺋِﻜﺔ واﻟﺮوح‬yang bermaksud, “Maha Mulia lagi Maha ِ ْ ‫ُﺒ ْ ٌ ﺪ ْ ٌ َ ﱡ َ َ ِ َ ﱡ‬Qudus Tuhan para malaikat dan roh”. (Muslim, Abu Daud, An-Nasa’i, Ad-Daraqutni, Al-Baihaqi, Ahmad)Hadis 6.3Dari Aisyahx, dia berkata, “Adalah Nabi, dia banyak mengucapkan di dalam ِْ ِ ْ ‫ُ ْ َ َ ﻠ ُ ﱠ َ ـﻨ َﲝ ْ ِ َ ﻠ ُ ﱠ‬rukuknya dan sujudnya, ‫ ,ﺳﺒﺤﺎﻧَﻚ ٱﻟﱠﻬﻢ رﺑﱠَﺎ وِ َﻤﺪك أَﻟﱠﻬﻢ ٱﻏﻔﺮﱄ‬yang bermaksud, ‘Maha MuliaEngkau. Ya Allah, Tuhan kami, dan dengan pujianMu. Ya Allah, ampunilah aku’. Nabimenginterpretasikan Al-Quran”. (Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasa’i, Ibnu Majah, Al-Baihaqi, Ahmad)Adapun yang dimaksudkan dengan Nabi menginterpretasikan Al-Quran ialahNabi menginterpretasi dan mematuhi perintah Allah yang terdapat di dalamfirmanNya di dalam ayat An-Nasr 110:3, ∩⊂∪ $R/#§θs? tβ%Ÿ2 …çμ¯ΡÎ) 4 çνöÏøótGó™$#uρ y7În/u‘ ωôϑpt¿2 ôxÎm7|¡sùyang bermaksud, “Maka bertasbihlah dengan pujian Tuhanmu. Dan mintalah ampunkepadaNya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat”.Hadis 6.4Dari Ali bin Abu Talib, dia berkata, “Adalah Rasulullah apabila dia berdiri untuksolat, dia membesarkan Allah dengan mengucapkan takbir, kemudian diamengucapkan, ‫وﺟﻬﺖ وﺟﻬﻲ ﻟِﻠﱠﺬي ﻓَﻄَﺮ ﭐﻟﺴﻤﻮات وﭐْﻷَرض ﺣﻨِﻴﻔﺎً ﻣﺴﻠِﻤﺎً وﻣﺎ أَﻧَﺎ ﻣﻦ ﭐﻟْﻤﺸﻛِﲔ، إِن‬ ‫َ ﱠ ٰ َ ِ َ ْ َ َ ُ ْ ََ ِ َ ُ ْﺮ َ ﱠ‬ ِ ِ ِ َ ْ َ ُ ْ‫َ ﱠ‬ ‫ﺻﻼِﰐ وﻧُﺴﻜﻲ وﳏﻴَﺎي وََﺎﰐ ﻟِٰﻠّﻪ رب ﭐﻟْﻌﺎﻟَﻤﲔ، ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟَﻪُ وﺑِﺬﻟِﻚ أُﻣ ْﺮت وأَﻧَﺎ أَول‬ ُ ‫َ َ َ ُ ِ َ َْ َ َ ﳑ ِ ِ َ ﱢ َ ِ َ َ َ ِ َ َ ٰ َ ِ ُ َ ﱠ‬ ،‫ﭐﻟْﻤﺴﻠِﻤﲔ، اَﻟ ٰﻠّﻬﻢ أَﻧﺖ ﭐﻟْﻤﻠِﻚ، َ ۤ إِٰﻟﻪَ إِﻻ أَﻧﺖ، أَﻧﺖ رﰊ وأَﻧَﺎ ﻋْﺒﺪك، ﻇَﻠَﻤﺖ ﻧَـﻔﺴﻲ‬ ِْ ُ ْ َ ُ َ َ ‫ُ ْ َ ُ ﱠ َ َ ُ ﻻ ﱠ َ َ َﱢ‬ ِ ِ َ ْ ِ ِ ْ َ َ ‫َ ُِْ ﱡ َ ﱠ‬ َِ ِ ِْ ‫وﭐﻋﺘَـﺮﻓْﺖ ﺑِﺬﻧِْﱯ، ﻓَﺎﻏﻔ ْﺮ ِﱄ ذُﻧُﻮﰊ ﲨﻴﻌﺎً، إِﻧﱠﻪُ ﻻ ﻳَـﻐﻔﺮ ﭐﻟﺬﻧُﻮب إِﻻ أَﻧﺖ، وﭐﻫﺪِﱐ ﻷَﺣﺴﻦ‬ َ ُ َْ َ ‫ﭐْﻷَﺧﻼق ﻻ ﻳَـﻬﺪي ﻷَﺣﺴﻨِﻬﺎ إﻻﱠ أَﻧﺖ، وﭐﺻﺮف ﻋﲏ ﺳﻴﱢﺌَـﻬﺎ، ﻻ ﻳَﺼﺮف ﻋﲏ ﺳﻴﱢﺌَـﻬﺎ إِﻻ‬ ‫َ َ ْ ِ ْ َﱢ َ َ َ ْ ِ ُ َﱢ َ َ ﱠ‬ ِ ِ َ َِ ََْ ْ ْ ‫أَﻧﺖ، ﻟَﺒﱠـْﻴﻚ وﺳﻌﺪﻳْﻚ، وﭐﳋَْﻴـﺮ ﻛﻠﱡﻪُ ِﰲ ﻳَﺪﻳْﻚ، وﭐﻟﺸﺮ ﻟَْﻴﺲ إِﻟَْﻴﻚ، أَﻧَﺎ ﺑِﻚ وإِﻟَْﻴﻚ، ﺗَـﺒَ ﻛﺖ‬ َ ْ‫َ َ َ ﺎر‬ َ َ َ ‫َ َ َ ﱠﱡ‬ ُ ُ ْ َ َ ََْ َ َ َ ِ ‫وﺗَـﻌﺎﻟَْﻴﺖ، أَﺳﺘَـﻐﻔﺮك وأَﺗُﻮب إِﻟَْﻴﻚ‬ َ ُ َ َُ ْ ْ َ َ َyang bermaksud, ‘Aku hadapkan wajahku kepada yang menciptakan semua langit dan bumi ini sebagai orangyang cenderung kepada agama yang hak, lagi menyerah diri kepada Allah. Dan tidaklah aku dari kalanganorang-orang musyrik. Sesungguhnya solatku, penumpuanku, kehidupanku, matiku adalah kepunyaan Allah, 46
  3. 3. Tuhan semesta alam, tiada sekutu bagiNya. Dan dengan demikianlah aku telah diperintahkan, dan aku adalahorang yang paling segera menyerah diri kepada Allah. Ya Allah, Engkaulah Yang Menguasai, tiadalah tuhanmelainkan Engkau. Engkaulah Tuhanku dan aku adalah hambaMu. Aku telah menzalimi diriku sendiri dan akumengakui akan dosaku. Maka ampunilah dosa-dosaku kesemuanya. Sesungguhnya tiadalah yang dapatmengampuni dosa-dosa melainkan Engkau. Dan berikanlah aku petunjuk kepada akhlak yang paling baik.Tiadalah yang dapat memberi petunjuk kepada yang paling baiknya melainkan Engkau. Dan hindarkanlahdariku yang buruknya. Tiadalah yang dapat menghindarkan diriku yang buruknya melainkan Engkau. Di siniaku untuk berkhidmat kepadaMu dan untuk menyenangkan hatiMu. Dan kebaikan itu kesemuanya adalah didalam tanganMu, dan keburukan itu tiada padaMu. Aku adalah menerusiMu dan kepadaMu. Maha BerkatEngkau dan Maha Tinggi Engkau. Aku memohon keampunan dariMu dan aku bertaubat kepadaMu’. Danapabila Rasulullah rukuk, dia mengucapkan, ‫اَﻟ ٰﻠّﻬﻢ ﻟَﻚ ﻛﻌﺖ، وﺑِﻚ آﻣﻨﺖ، وﻟَﻚ أَﺳﻠَﻤﺖ، ﺧﺸﻊ ﻟَﻚ ﲰْﻌِﻲ وﺑَﺼﺮي وﳐﱢﻲ وﻋﻈَﺎﻣﻲ‬ ِ ِ ُ ِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ ْ ْ َ َ ُ َ َ ُ ْ َ‫ُ ﱠ َ ر‬ َ ‫وﻋﺼِﱯ‬ َ ََyang bermaksud, ‘Ya Allah, kepadaMu aku rukuk, dan denganMu aku beriman, dan kepadaMu aku menyerahdiriku. Pendengaranku, dan penglihatanku, dan otakku, dan tulang-tulangku, dan urat-uratku merendah dirikepadaMu’. Dan apabila Rasulullah bangkit, dia mengucapkan, ‫ﲰﻊ ﭐﷲُ ﻟِﻤﻦ ﲪﺪﻩُ، رﺑـﱠﻨَﺎ وﻟَﻚ ﭐﳊَﻤﺪ ﻣﻞءَ ﭐﻟﺴﻤٰـﻮات وﭐ ْﻷَرض وﻣﻞءَ ﻣﺎ ﺑَـْﻴـﻨَـﻬﻤﺎ وﻣﻞءَ ﻣﺎ‬ ِ ِ ِ َ ْ َ َُ َ ْ َ ِ ْ َ ََ‫َ َ َ َ َ َ ْ ُْ ْ ﱠ‬ ِ ِ ِ ََ ٍ ُْ ْ َ ِ َ ِ ‫ﺷْﺌﺖ ﻣﻦ ﺷﻰء ﺑَـﻌﺪ‬yang bermaksud, ‘Allah mendengar kepada orang yang memujiNya. Wahai Tuhan kami, dankepunyaanMulah puji-pujian itu, memenuhi segala langit dan bumi, dan memenuhi apa yang di antarakeduanya, dan memenuhi apa yang Engkau kehendaki selepas itu’. Dan apabila Rasulullahsujud, dia mengucapkan, ِِ ِ ٰ ُ‫اَﻟﻠّﻬﻢ ﻟَﻚ ﺳﺠﺪت، وﺑِﻚ آﻣﻨﺖ، وﻟَﻚ أَﺳﻠَﻤﺖ، ﺳﺠﺪ وﺟﻬﻲ ﻟﻠﱠﺬي ﺧﻠَﻘﻪُ وﺻﻮرﻩ‬ َ‫َ َ َ َ ﱠ‬ َ َْ ََ َ ُ ْ ْ َ َ ُ َ َ ُ َْ َ َ ‫ُﱠ‬ ‫ﻓَﺄَﺣﺴﻦ ﺻﻮرﻩُ، وﺷﻖ ﲰْﻌُﻪُ وﺑَﺼﺮﻩُ، وﺗَـﺒَﺎرك ﭐﷲُ أَﺣﺴﻦ ﭐﳋَﺎﻟِﻘﲔ‬ ِ َ ْ َُ ْ َ َ َ ََ َ َ ‫ْ َ َ ُ ََ َ َ ﱠ‬yang bermaksud, ‘Ya Allah, kepadaMu aku sujud, dan denganMu aku beriman, dan kepadaMu akumenyerah diriku. Wajahku bersujud kepada yang menjadikannya dan membentuknya, maka amatbaik sekali bentuknya. Dan Dia membuka pendengaranku dan penglihatanku. Dan Maha BerkatAllah, yang terbaik dari segala pencipta-pencipta’. Dan apabila Rasulullah mengucapkansalam solat, dia berdoa ِْ ‫ﱠ‬ ‫اَﻟ ٰﻠّﻬﻢ ﭐﻏﻔ ْﺮ ِﱄ ﻣﺎ ﻗَﺪﻣﺖ وﻣﺎ أَﺧ ْﺮت، وﻣﺎ أَﺳَﺮْرت، وﻣﺎ أَﻋﻠَﻨﺖ، وﻣﺎ أَﺳﺮﻓْﺖ وﻣﺎ‬ ََ ُ َْ ََ ُ ْ ََ ُ ْ ََ ُ ‫َ ﱠ ْ ُ ََ ﱠ‬ ُ َ ُ‫َ ْ ُ ِ ِ ﱢ َ َُ ﱢ ُ َ َ َُ ﱢ‬ ‫أَﻧﺖ أَﻋﻠَﻢ ﺑِﻪ ﻣﲏ، أَﻧﺖ ﭐﻟْﻤﻘﺪم وأَﻧﺖ ﭐﻟْﻤﺆﺧﺮ، ﻻ إِٰﻟﻪَ إِﻻ أَﻧﺖ‬ َ ‫ﱠ‬yang bermaksud, ‘Ya Allah, ampunilah aku apa yang telah Dengan itu, ampunilah aku akan apa yangtelah aku lakukan sebelum ini, dan apa yang aku lakukan selepas ini, dan apa yang aku rahsiakan,dan apa yang aku memperlihatkan dengan nyata, dan apa yang aku melampaui batasan, dan apayang Engkau lebih mengetahuinya dariku. Engkaulah yang mendahulukan dan Engkaulah yangmengakhirkan. Tiadalah Tuhan melainkan Engkau’ ”. (Abu Daud, Muslim, At-Tirmizi, Ahmad, Ad-Daraqutni, Al-Baihaqi) 47
  4. 4. Hadis 6.5Dari Auf bin Malik Al-Asyja’i, dia berkata, “Aku pernah berdiri solat bersama-samaRasulullah pada suatu malam. Maka dia berdiri, lalu dia membaca surah Al-Baqarah. Tidaklah dia melewati dengan suatu ayat rahmat melainkan dia berhentilalu memohon, dan tidaklah dia melewati dengan suatu ayat azab melainkan diaberhenti lalu dia memohon perlindungan”. Auf bin Malik Al-Asyja’i berkata,“Kemudian dia rukuk dengan kadar sebagaimana berdirinya. Dia berkata di dalamrukuknya, ِ ِ ِِ ِ ِ َِ ‫ﺳْﺒﺤﺎن ذي ٱﳉَﺒَـﺮوت وٱﻟْﻤﻠَﻜﻮت وٱﻟْﻜﱪﻳَﺎء وٱﻟْﻌﻈَﻤﺔ‬ َ َ َ ْ َ ُ َ َ ُْ ْ َ ُyang bermaksud, ‘Maha Mulia Yang memiliki Keperkasaan, dan Kuasa Memerintah, dan Keagungan,dan Kehebatan’. Kemudian dia sujud dengan kadar sebagaimana berdirinya. Kemudiandia mengucapkan di dalam sujudnya seperti yang demikian itu. Kemudian dia berdirilalu dia membaca Surah Ali Imran, kemudian dia membaca surah demi surah”. (AbuDaud. An-Nasa’i, Ahmad)Hadis 6.6Ibnu Juraij berkata, “Aku berkata kepada Atha’, ‘Bagaimanakah engkau ucapkan di ِdalam rukuk’. Dia berkata, ‘Adapun bacaannya ialah, ‘‫ ’ﺳﺒﺤﺎﻧَﻚ وِ َﻤﺪك، ﻻ ِٰﻟ َ ِﻻ أَﻧﺖ‬yang َ ‫ُ ْ َ َ َ ﲝ ْ َ َ إ ﻪ إﱠ‬bermaksud: Maha Mulia Engkau dan dengan pujianMu, tiada Tuhan melainkan Engkau. Maka IbnuAbi Mulaikah telah mengkhabarkan kepadaku dari Aisyahx, dia berkata, ‘Akukehilangan Nabi pada suatu malam. Lalu aku beranggapan bahawa dia telah pergikepada sebahagian dari isteri-isterinya. Maka aku keluar menyiasat, kemudian akukembali. Dan pada masa itu dia sedang rukuk atau sedang sujud, mengucapkan:َ ‫ﱠ‬ َ َ ِ ْ َِ َ َ ُ‫ .ﺳْﺒﺤﺎﻧَﻚ وﲝَﻤﺪك، ﻻ إِٰﻟﻪَ إِﻻ أَﻧﺖ‬Aku berkata: Dengan ayahku, engkau, dan ibuku,sesungguhnya aku benar-benar di dalam satu kekhuatiran, sedangkansesungguhnya engkau benar-benar di dalam keadaan selainnya’. (Muslim, An-Nasa’i)Hadis 6.7Dari Hilal bin Yisaf, dia berkata, “Aisyahx pernah berkata, ‘Aku kehilanganRasulullah dari katilnya, lalu aku mula mencarinya, dan aku menganggap bahawadia mendatangi sebahagian isteri-isterinya. Lalu tanganku tersentuh dia, sedangkandia sedang dalam keadaan sujud, dan dia mengucapkan: ِْ ‫ﱠ‬ ‫اَﻟ ٰﻠّﻬﻢ ﭐﻏﻔ ْﺮ ِﱄ ﻣﺎ أَﺳﺮرت وﻣﺎ أَﻋﻠَﻨﺖ‬ ُ ْ َ َ ُ َْ ْ َ ُyang bermaksud: Ya Allah, ampunilah aku akan apa yang aku sembunyikan dan apa yang akuperlihatkan’”. (An-Nasa’i)Hadis 6.8Dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Aku pernah bermalam di rumah ibu saudaraku,Maimunah. Lalu aku memperhatikan bagaimana Rasulullah solat”. Ibnu Abbasberkata, “Maka Rasulullah bangun dan dia buang air kecil. Kemudian dia 48
  5. 5. membasuh wajahnya dan kedua telapak tangannya. Kemudian dia tidur. Kemudiandia bangun menuju ke balang air lalu dia melonggarkan tali pengikatnya. Kemudiandia menuangkan air ke dalam besen, lalu dia menonggengkan besen itu dengantangannya ke arah dirinya. Kemudian dia berwuduk dengan wuduk yang baik diantara dua wuduk. Kemudian dia berdiri lalu dia solat. Dan aku datang lalu akuberdiri di sisinya. Dan aku berdiri itu di sebelah kirinya”. Ibnu Abbas berkata, “Laludia memegang aku, dan dia membuat aku berdiri di sebelah kanannya. Dan solatRasulullah selesai dengan 13 rakaat. Kemudian dia tidur sehingga berdengkur,dan adalah kami mengetahuinya apabila dia tidur dengan dengkurannya. Kemudiandia keluar untuk solat, lalu dia solat. Dan dia mengucapkan di dalam solatnya atau didalam sujudnya, ‫اَﻟ ٰﻠّﻬﻢ ﭐﺟﻌﻞ ِﰲ ﻗَـ ْﻠِﱯ ﻧـُﻮرا، وِﰲ ﲰْﻌِﻲ ﻧـُﻮرا، وِﰲ ﺑَﺼﺮي ﻧـُﻮرا، وﻋﻦ ﳝِْﻴﲏ ﻧـُﻮرا، وﻋﻦ ﴰَﺎﱄ‬ ِ ْ ِ َ ْ َ َ ًْ ِْ َ ْ َ َ ًْ ْ َ ْ َ ًْ ْ َ ْ َ ًْ ْ ْ ْ َ ْ ‫ُ ﱠ‬ ‫ﻧـُﻮرا، وأَﻣﺎﻣﻲ ﻧـُﻮرا، وﺧ ْﻠﻔﻲ ﻧـُﻮرا، وﻓَـﻮﻗِﻲ ﻧـُﻮرا، وﲢﱵ ﻧـُﻮرا، وﭐﺟﻌﻞ ِﱄ ﻧـُﻮرا، أو ﻗﺎل وﭐﺟﻌ ْﻠﲏ‬ ْ ِ َْ َ ًْ ْ ْ ِ َ ْ َ ً ْ ْ ِ َْ َ ً ْ ْ ْ َ ً ْ ْ َ َ ً ْ ْ َ َ ً ْ ِ ‫ﻧـُﻮرا‬ ًْyang bermaksud, ‘Ya Allah, jadikanlah di dalam kalbuku cahaya, dan di dalam pendengarankucahaya, dan di dalam penglihatanku cahaya. Dan di sebelah kananku cahaya, dan di sebelah kirikucahaya, dan di hadapanku cahaya, dan di belakangku cahaya, dan di atasku cahaya, dan di bawahkucahaya. Dan jadikanlah bagiku cahaya, atau Rasulullah mengucapkan dan jadikanlah aku cahaya’.(Muslim, Ahmad)Hadis 6.9Dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Aku pernah bermalam di rumah ibu saudaraku,Maimunah binti Al-Harith, dan Rasulullah juga bermalam di sana. Lalu aku melihatdia berdiri untuk menunaikan hajatnya. Maka dia membawa sebuah balang air laludia melepaskan tali pengikatnya. Kemudian dia berwuduk di antara dua wuduk.Kemudian dia membawa hamparannya, kemudian dia tidur. Kemudian dia bangunlagi, lalu dia membawa membawa balang air itu dan dia melepaskan talipengikatnya. Kemudian dia berwuduk dengan wuduk yang ianya adalah wuduk.Kemudian dia berdiri untuk solat, dan dia mengucapkan di dalam sujudnya, ‫اَﻟ ٰﻠّﻬﻢ ﭐﺟﻌﻞ ِﰲ ﻗَـ ْﻠِﱯ ﻧـُﻮرا، وﭐﺟﻌﻞ ِﰲ ﲰْﻌِﻲ ﻧـُﻮرا، وﭐﺟﻌﻞ ِﰲ ﺑَﺼﺮي ﻧـُﻮرا، وﭐﺟﻌﻞ ﻣﻦ ﲢﱵ‬ ِ ِ ِ ْ َْ ْ َ ْ َ ً ْ ْ َ ْ ْ َ ْ َ ً ْ ْ َ ْ ْ َ ْ َ ً ْ ْ ْ ْ َ ْ ‫ُ ﱠ‬ ،‫ﻧـُﻮرا، وﭐﺟﻌﻞ ﻣﻦ ﻓَـﻮﻗِﻲ ﻧـُﻮرا، وﻋﻦ ﳝِْﻴﲏ ﻧـُﻮرا، وﻋﻦ ﻳَﺴﺎري ﻧـُﻮرا، وﭐﺟﻌﻞ أَﻣﺎﻣﻲ ﻧـُﻮرا‬ ِ ًْ ْ َ ْ َ ْ َ ًْ ِ َْ ْ ِ َ َْ ْ ْ ِ َْ َ َ ً ْ َ ً ْ ْ َ ًْ ِ ِ ‫وﭐﺟﻌﻞ ﺧ ْﻠﻔﻲ ﻧـُﻮرا، وأَﻋﻈﻢ ِﱄ ﻧـُﻮرا‬ ًْ ْ ْ َ ًْ ْ َ ْ َ ْ َyang bermaksud, ‘Ya Allah, jadikanlah di dalam kalbuku cahaya, dan jadikanlah di dalampendengaranku cahaya, dan jadikanlah di dalam penglihatanku cahaya. Dan jadikanlah dari bawahkucahaya, dan jadikanlah dari atasku cahaya, dan di sebelah kananku cahaya, dan di sebelah kirikucahaya. Dan jadikanlah hadapanku cahaya, dan jadikanlah belakangku cahaya. Dan tambahkanlahbagiku cahaya’. Kemudian Rasulullah tidur sesungguhnya dia berdengkur. Dan Bilaldatang kepadanya lalu membangunkannya untuk solat”. (An-Nasa’i) 49
  6. 6. Hadis 6.10Dari Abu Hurairah, dari Aisyahx, dia berkata, “Aku kehilangan Rasulullah padasuatu malam dari hamparannya. Maka aku mencarinya, lalu tanganku tersentuhbahagian perut telapak kakinya, sedang adalah dia di dalam masjid, dan keduanyadalam keadaan menegak, dan dia mengucapkan,‫اَﻟ ٰﻠّﻬﻢ إِﱐ أَﻋُﻮذُ ﺑِﺮﺿﺎك ﻣﻦ ﺳﺨﻄﻚ، وِﲟـُﻌﺎﻓَﺎﺗِﻚ ﻣﻦ ﻋُﻘﻮﺑَﺘِﻚ، وأَﻋُﻮذُ ﺑِﻚ ﻣْﻨﻚ، ﻻَ أُﺣﺼﻲ‬ْ ِ ْ َ ِ َ ْ َ َ ْ ُ ْ ِ َ َ َ َ ِ َ َ ْ ِ َ َ ِ ْ ْ‫ُ ﱠ ﱢ‬ َ ِْ َ َ .‫ﺛـَﻨَﺎءً ﻋﻠَْﻴﻚ، أَﻧْﺖ ﻛﻤﺎ أَﺛْـﻨَـْﻴﺖ ﻋﻠَﻰ ﻧَـﻔﺴﻚ‬ ََ َ َ َyang bermaksud, ‘Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan keridhaanMu dari kebencianMu,dan dengan kemaafanMu dari hukumanMu. Tidaklah dapat aku mengira pujian ke atas diriMu.Engkau adalah sebagaimana pujianMu kepada diriMu’ ”. (Muslim, Abu Daud) 50

×