Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Halal Highlight04

1,627 views

Published on

Muslim consumer protection association meeting in Thailand

Published in: Health & Medicine
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Halal Highlight04

  1. 1. HALAL HIGHLIGHT ตอนที่ 04 (3 ธ . ค . 51 ) “ การสัมมนาและจัดตั้งสมาคมคุ้มครอง ผู้บริโภคด้านฮาลาล” ... โดย ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคมุสลิม ( ฮิมายะฮฺ ) http://www.himayah.net http://www.himayah.net
  2. 2. หัวข้อนำเสนอ <ul><li>ความเป็นมาของโครงการ </li></ul><ul><li>ภาพรวมกิจกรรมวันที่ 29-30 พ . ย . 51 </li></ul><ul><li>องค์กรที่เกี่ยวข้องในการสัมมนาและจัดตั้งสมาคม </li></ul><ul><li>เนื้อหาน่าสนใจในวงการฮาลาล </li></ul><ul><li>ส่วนผสมที่ควรรู้ในอาหารและเครื่องใช้ต่างๆ </li></ul><ul><li>แนวโน้มเรื่องฮาลาลและผลิตภัณฑ์มุสลิม </li></ul><ul><li>การจัดตั้งสมาคมคุ้มครองผู้บริโภคด้านฮาลาล </li></ul>http://www.himayah.net
  3. 3. 1. ภาพรวมกิจกรรม <ul><li>29 พ . ย . 51 - มอ . หาดใหญ่ ( โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ) </li></ul><ul><ul><li>ช่วงเช้า - สัมมนาเรื่อง &quot; การพัฒนาผู้ประกอบการท่องเที่ยวเกี่ยวกับมาตรฐานอาหารฮาลาล“ </li></ul></ul><ul><ul><li>ช่วงบ่าย - สัมมนาเรื่อง &quot; เลือกบริโภคอย่างไรให้ฮาลาลและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ“ </li></ul></ul><ul><li>30 พ . ย . 51 – ม . อิสลามยะลา ( โดย คณะวิทยาศาสตร์ฯ ) </li></ul><ul><ul><li>ช่วงเช้า – ชมนิทรรศการและผลิตภัณฑ์ฮาลาลของมุสลิม </li></ul></ul><ul><ul><li>ช่วงบ่าย - เสวนาเรื่อง &quot; ฮาลาลไทย ใครจะคุ้มครอง &quot; และเปิดตัวสมาคมคุ้มครองผู้บริโภคด้านฮาลาลในประเทศไทย </li></ul></ul>http://www.himayah.net
  4. 4. 2. องค์กรที่เกี่ยวข้อง <ul><li>ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย </li></ul><ul><li>ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารฮาลาล มอ . หาดใหญ่ </li></ul><ul><li>คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา </li></ul><ul><li>คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด </li></ul><ul><li>หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ </li></ul>http://www.himayah.net
  5. 5. 3. เนื้อหาน่าสนใจ <ul><li>การจัดระบบอาหารฮาลาลในสถานที่ท่องเที่ยว </li></ul><ul><ul><li>4 แบบของครัวฮาลาล </li></ul></ul><ul><li>การคิดค้นสิ่งใหม่ในเรื่องฮาลาล </li></ul><ul><ul><li>HAL-Q, สบู่ดิน , วิธีการตรวจ , สารทดแทนของฮะรอม </li></ul></ul><ul><li>อุปสรรคในการพัฒนาวงการฮาลาล </li></ul><ul><ul><li>ขาดบุคลากร , พัฒนาการ และกฎหมาย </li></ul></ul>http://www.himayah.net
  6. 6. 4. ส่วนผสมที่ควรรู้ <ul><li>เมือกของไส้เดือน  ลิปสติก </li></ul><ul><li>เจลาติน  แคปซูลยา </li></ul><ul><li>เส้นผมคน  แป้งสาลี </li></ul><ul><li>ไขมันสัตว์  เบเกอรี่ </li></ul><ul><li>และอื่นๆ อีกมากมาย </li></ul>http://www.himayah.net
  7. 7. 5. แนวโน้มเรื่องฮาลาลในอนาคต <ul><li>ฮาลาลสำหรับทุกคน </li></ul><ul><li>ครอบคลุมวิถีชีวิตที่มากขึ้น </li></ul><ul><ul><li>การเงิน </li></ul></ul><ul><ul><li>การรักษาพยาบาล </li></ul></ul><ul><ul><li>สิ่งอื่นๆ ที่มากกว่าอาหาร </li></ul></ul><ul><li>ผลิตภัณฑ์มุสลิม </li></ul><ul><ul><li>Laban Soy, IBF, HPA </li></ul></ul>http://www.himayah.net
  8. 8. 6. การจัดตั้งสมาคม <ul><li>ความจำเป็น </li></ul><ul><li>การสร้างความตื่นตัวของผู้บริโภค </li></ul><ul><li>การทำงานร่วมกันระหว่างสมาคมกับฮิมายะฮฺ ( ส่วนกลาง - ส่วนภูมิภาค ) </li></ul>http://www.himayah.net

×