Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
HALAL HIGHLIGHT ตอนที่ 02 (19 พ . ย . 51 ) “ มีอะไรในเครื่องหมายฮาลาล” ... โดย ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคมุสลิม ( ฮิมายะฮฺ...
หัวข้อ <ul><li>ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารฮาลาล </li></ul><ul><li>มาตรฐานอาหารฮาลาล </li></ul><ul><li>องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการรั...
1. ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารฮาลาล <ul><li>มุสลิมต้องบริโภคแต่อาหารฮาลาล </li></ul><ul><li>เป็นคำสั่งจากอัลลอฮฺที่ถูกระบุไว้อย่า...
2. อะไรคือมาตรฐานอาหารฮาลาล <ul><li>การผลิตอาหารซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆ </li></ul><ul><li>เนื่องจากผู้ผลิตในอุตสาหกรรมอาหารส่วน...
3. องค์กรที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานอาหารฮาลาล <ul><li>อดีต : สำนักจุฬาราชมนตรี - ตรวจสอบและออกเครื่องหมายฮาลาล </li></ul><u...
4. เครื่องหมายรับรองฮาลาล <ul><li>คำว่า “ฮาลาล” ในสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน </li></ul><ul><li>ชื่อองค์กร “สนง . คณะกรรมการกลา...
ตัวอย่าง http://www.himayah.net
ความหมายเลขรหัส <ul><li>2 ตัวแรก :  74 – หมวดผลิตภัณฑ์ ( เกลือ พริกไทย แป้งทำอาหาร น้ำตาล ) </li></ul><ul><li>ตัวที่ ...
5. ตราฮาลาลในต่างประเทศ http://www.himayah.net
5. ตราฮาลาลในต่างประเทศ http://www.himayah.net
5. ตราฮาลาลในต่างประเทศ http://www.himayah.net
5. ตราฮาลาลในต่างประเทศ <ul><li>ข้อควรพิจารณา </li></ul><ul><ul><li>ความน่าเชื่อถือขององค์กรรับรองในแต่ละประเทศ </li></ul...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Halal Highlight02

2,657 views

Published on

การนำเสนอเกี่ยวกับระบบการรับรองฮาลาลและการสังเกตเครื่องหมายฮาลาล

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

Halal Highlight02

 1. 1. HALAL HIGHLIGHT ตอนที่ 02 (19 พ . ย . 51 ) “ มีอะไรในเครื่องหมายฮาลาล” ... โดย ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคมุสลิม ( ฮิมายะฮฺ ) http://www.himayah.net http://www.himayah.net
 2. 2. หัวข้อ <ul><li>ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารฮาลาล </li></ul><ul><li>มาตรฐานอาหารฮาลาล </li></ul><ul><li>องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการรับรองฮาลาล </li></ul><ul><li>เครื่องหมายรับรองฮาลาลในประเทศไทย </li></ul><ul><li>เครื่องหมายฮาลาลจากต่างประเทศ </li></ul><ul><li>เพิ่มเติม ... </li></ul>http://www.himayah.net
 3. 3. 1. ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารฮาลาล <ul><li>มุสลิมต้องบริโภคแต่อาหารฮาลาล </li></ul><ul><li>เป็นคำสั่งจากอัลลอฮฺที่ถูกระบุไว้อย่างชัดเจน </li></ul><ul><li>ทุกอย่างบริโภคได้ ยกเว้นสิ่งที่ห้ามไว้ </li></ul><ul><li>สิ่งที่ห้ามคือสิ่งไม่ดี </li></ul><ul><li>ระหว่างสิ่งที่ฮาลาลและฮะรอม ( ชุบฮัต ) ควรหลีกเลี่ยง </li></ul><ul><li>อื่นๆ </li></ul>http://www.himayah.net
 4. 4. 2. อะไรคือมาตรฐานอาหารฮาลาล <ul><li>การผลิตอาหารซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆ </li></ul><ul><li>เนื่องจากผู้ผลิตในอุตสาหกรรมอาหารส่วนใหญ่ไม่ใช่มุสลิม </li></ul><ul><li>เกิดความไม่แน่ใจว่าอาหารนั้นฮาลาลหรือไม่ </li></ul><ul><li>ต้องมีกลไกตรวจสอบขั้นตอนการผลิตอาหาร </li></ul><ul><li>บรรทัดฐานนี้ เรียกว่า “มาตรฐานอาหารฮาลาล” </li></ul><ul><li>ถ้ามีตราฮาลาลอยู่บนผลิตภัณฑ์ คือ ผ่านมาตรฐานแล้ว </li></ul>http://www.himayah.net
 5. 5. 3. องค์กรที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานอาหารฮาลาล <ul><li>อดีต : สำนักจุฬาราชมนตรี - ตรวจสอบและออกเครื่องหมายฮาลาล </li></ul><ul><li>ปัจจุบัน </li></ul><ul><ul><li>ฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย - ตรวจสอบและอนุมัติให้ใช้เครื่องหมายฮาลาล </li></ul></ul><ul><ul><li>คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด - ตรวจสอบโรงงานในแต่ละจังหวัด </li></ul></ul><ul><ul><li>สถาบันมาตรฐานอาหารฮาลาล - หน่วยงานด้านมาตรฐานและระบบรับรอง </li></ul></ul><ul><ul><li>ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล - หน่วยงานห้องปฏิบัติการตรวจสอบ </li></ul></ul>http://www.himayah.net
 6. 6. 4. เครื่องหมายรับรองฮาลาล <ul><li>คำว่า “ฮาลาล” ในสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน </li></ul><ul><li>ชื่อองค์กร “สนง . คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย” ( เป็นได้ทั้ง 3 ภาษา ) </li></ul><ul><li>หมายเลขผลิตภัณฑ์ 12 หลัก </li></ul>http://www.himayah.net
 7. 7. ตัวอย่าง http://www.himayah.net
 8. 8. ความหมายเลขรหัส <ul><li>2 ตัวแรก : 74 – หมวดผลิตภัณฑ์ ( เกลือ พริกไทย แป้งทำอาหาร น้ำตาล ) </li></ul><ul><li>ตัวที่ 3-5 : 069 - เลขลำดับที่ของบริษัทในทะเบียนการรับรอง </li></ul><ul><li>ตัวที่ 6-8 : 001 – เลขลำดับผลิตภัณฑ์ในรายชื่อที่ขอรับรอง </li></ul><ul><li>4 ตัวสุดท้าย : 09 41 – เดือน และ ปี ที่เริ่มให้การรับรอง </li></ul><ul><li>ทั้งนี้ต้องอ้างอิงข้อมูลจาก ฝ่ายกิจการฮาลาล สกอท . </li></ul><ul><li>ส่วนแบบเก่า เช่น 025/2541 คือ ลำดับในทะเบียน / ปีที่รับรอง </li></ul>http://www.himayah.net
 9. 9. 5. ตราฮาลาลในต่างประเทศ http://www.himayah.net
 10. 10. 5. ตราฮาลาลในต่างประเทศ http://www.himayah.net
 11. 11. 5. ตราฮาลาลในต่างประเทศ http://www.himayah.net
 12. 12. 5. ตราฮาลาลในต่างประเทศ <ul><li>ข้อควรพิจารณา </li></ul><ul><ul><li>ความน่าเชื่อถือขององค์กรรับรองในแต่ละประเทศ </li></ul></ul><ul><ul><li>สอบถามจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง </li></ul></ul><ul><ul><li>ตัวอย่าง – ตราฮาลาล จาก จีน เวียดนาม ฯลฯ </li></ul></ul>http://www.himayah.net

×