പലിശക്കെതിരെ - ബദല്‍ സാധ്യമാണ്

650 views

Published on

പലിശക്കെതിരെ - ബദല്‍ സാധ്യമാണ്, Alter

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
650
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
225
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

പലിശക്കെതിരെ - ബദല്‍ സാധ്യമാണ്

 1. 1. ]eni apà km¼¯nI _Z km[yamWv
 2. 2.  “CkvemanI km¼¯nI imkv{Xw”-- qämIpIfpsS ]mc¼cyapÅ imkv{X imJ- B[pnI km¼¯nI imkv{Xhpw CkvemanI km¼¯nI imkv{Xhpw ]enim[nãnX temI¯nsâ ocmfn¸nSp¯w _Z AhXcn¡s¸Sp¶p CkvemanI [Imcy Øm]§fpsS hfÀ¨ CkvemanI _m¦n§v s{]mUIväpIÄ
 3. 3.  JpÀBpw kp¶¯pw ASnØmam¡nbpÅ km¼¯nIimkv{Xw. qämIpIÄ¡vap¼v [mcmfw ]T§fpw ]pkvXI§fpw ◦ A_q bqkp^v (]qÀW maw bm¡q_v _n³ C{_mlnw AÂþA³kcn, acWw lnPvd 182/F.Un 798) Jeo^ lmdq¬ djoZnsâ nÀtZi{]Imcw cNn¨ InXm_p AÂþJdmPvv .  CkvemanI km¼¯nI imkv{Xs¯ kw_Ôn¨ BZys¯ hyhkYm]nXamb ]Tw.  kÀ¡mÀ hchp/Nnehns Ipdn¨pw `qnIpXnsb Ipdn¨pw hniZamb ]Tw. ◦ apl½Zv C_vp lʳ AÂþssi_mn, (acWw lnPvd 189/F.Un 804), cNn¨ InXm_p Cànkm_v ◦ A_p Dss_Zv AÂþJmknw _n³ kemw (acWw lnPvd 224/ F.Un 838), cNn¨ InXm_p AwhmÂ
 4. 4. F¦nepw Is¸« ]pkvXI§Ä FgpXs¸«p: A_p lk³ A amhÀZn (acWw lnPvd 450/F.Un 1058) cNn¨ ‘AÂþAlvImw AÂþkp¯mn¿‟. C_v³ Xbvan¿ (acWw 728/F.Un 1327) cNn¨ ‘AÂþlnkv_v ^n Ckvemw‟. C_v³ JÂZp³ (]qÀW maw AÐp dlvam³ A_pkbvZv C_v³ apl½Zv C_v³ JÂZp³, acWw lnPvd 808/F.Un 1406) cNn¨ ‘apJ±na’.
 5. 5.  lnPvd 778  (F.Un 1377) cNn¡s¸« „Ncn{Xs¯Ipdn¨pw kmaqlnI imkv{Xs¯Ipdn¨pw DÅ BZy XXzimkv{X ]Tw‟. B[pnI km¼¯nI imkv{Xw hnIkn¡p¶Xnv aps¼ (F.Un 1776 BZw kvanXnsâ "Z shÂXv Hm^v tj³kv {]kn²oIcWw) [mcmfw km¼¯nI kwÚIÄ nÀhNn¨p. "hne nÝbn¡q¶Xn tNmZ¡pw e`yX¡pw DÅ ]¦v "hmWnPyw ¯nv ÂInb nÀhNw F¶m C_v³ JÂZp³ Pohn¨Xv Ckvemansâ kphÀW ImeL«¯nembncp¶nÃ. AXnm B ]T§Ä {]tbmKhÂIcn¡s¸«nÃ.
 6. 6.  C_v³ JÂZpanv tijw apkvenw temI¯v Imcyamb ]T§Ä S¶nÃ. F¶m F.Un 1776 BZw kvanXnsâ "Z shÂXv Hm^v tj³kv pw F.Un 1890 BÂs{^Uv amÀjensâ "{]n³kn¸nÄkv Hm^v FsImsWmanIvkv sâbpw {]kn²oIcWw B[pnI km¼¯nI imkv{X¯nsâ hfÀ¨¡v ASn¯d ]mIn. ]Xnmdmw qämInse s{]m«Ìâ v hoIcW¯nv tijw ]eni I¨hS¯nepÅ {InkvXob aX ntcm[§Ä o¡s¸«Xv ]enim[nãn[ _m¦pIÄ hym]IamIp¶Xnv klmbn¨p.
 7. 7.  18mw qämIv apX tImfn hÂIcWw ]enim[nãnX _m¦pIÄ hym]n¸n¨p. 1930 Ifnse "alm km¼¯nI amµyw (Great Depression), IqSpX cmPy§fpsS ]enim[nãnX km¼¯nI nbanÀamW¯nte¡v hgnsh¨p. temI _m¦nsâbpw sF.Fw. F^nâbpw cq]oIcWw. 1980 Ifnse DZmchÂIcWw.
 8. 8.  Pamep±o³ A^vKmn apX auem auZqZn hscbpÅ tXm¡Ä. CJvhmnsâbpw PamAs¯ CkvemanbpsSbpw {]ØmnI kw`mhIÄ. A³hÀ Jpssdin(1946), Cuw kn±oJn(1948) alaqZv AlaZv(1952), apl½Zv laoZpÃlv(1962) F¶nhcpsS ]T§Ä. A´mcm{ã kt½f§Ä
 9. 9.  A´mcm{ã kt½f§Ä ◦ CkvemanI cmPy§fnse [Imcy a{´namcpsS kt½fw 1970 Idm¨nbn ◦ BZy CkvemanI km¼¯nI imkv{X kt½fw, Pn± 1976  s{]m^kÀ JpÀjnZv AlaZv  tUm. Pm¯pÅm kn±oJn. ◦ kt½f Xocpam {]Imcw 1977 "A´mcm{ã CkvemanI km¼¯nI imkv{X KthjW tI{µw Øm]n¡s¸«p. ◦ CkvemanIv Uhe]vaâ v _m¦v 1973 Øm]nXambn tUm. Pm¯pÅm kn±oJn.
 10. 10. icoA¯v nbaapkcn¨v ]eniclnXambn, em`þã ]¦mfn¯coXnbn {]hÀ¯n¡p¶p. icoA¯v nbaapkcn¨v : ◦ ]eniclnXambn ◦ em`þã ]¦mfn¯w (Participative Banking) ◦ Ckvemw ntcm[n¨ aZyw, NqXm«w, tem«dn t]mepÅ taJeIfn hn«pnÂIp¶p. CkvemanI _m¦n PmXnþaX t`[aty GhÀ¡pw ]¦mfnIfmImw.
 11. 11.  2009 822 _nÃy¬ tUmfdn n¶pw 2010 895 _nÃy¬ tUmfÀ BkvXn þ 8.85% hfÀ¨ 50 cm{ã§fnembn 600 ]cw Øm]§Ä 2006pw 2010pw CS¡v 23.46% hfÀ¨ temI¯nse Adnbs¸« ^nm³kv amknIbmb "Z _m¦À {]kn²oIcn¨ ""Top 500 Islamic Financial Institutions ASnØms¸Sp¯nbpÅ hnhc§Ä http://www.thebanker.com/Banker-Data/Banker-Rankings/Top-500-Islamic-Financial-Institutions
 12. 12.  CkvemanI _m¦pIÄ¡v km{¼ZmbnI _m¦pIsf¡mÄ 2008se km¼¯nI aµys¯ AXnPohn¡m³ Ignsª¶v sF.Fw.F^v. ]Tw shfns¸Sp¯p¶p. CkvemanI _m¦pIÄ km{¼ZmbnI _m¦pItfmsSm¸w aÕcn¡m³ sI¸v tSnbXmbn temI _m¦v]Tw shfns¸Sp¯p¶p.
 13. 13.  CkvemanI km¼¯nI imkv{Xs¯ ]cnNbs¸Sp¯p¶ à ]pkvXIw. 471 t]PpIÄ
 14. 14.  _m¦n§v taJebnse hnhn[ Bhiy§Ä tcnSphm³ CkvemanIv _m¦pIÄ Xmsg ImWp¶ s{]mUIväpIÄ hnIkn¸n¨ncn¡p¶p: ◦ apdm_l ‫ : مرابحة‬em`w Iq«n hn¡ ◦ apZmd_ ‫ مضاربة‬apXend¡n em`w ]¦vsh¡Â ◦ apimdI ‫ مشاركة‬Iq«p kwcw`w ◦ CPmd ‫ إجارة‬hmSI¡v ÂI ◦ _bvAv kew ‫] بيع السلم‬m« I¨hSw
 15. 15.  മഽറഺബഹ എന്ന ര഼ത഻യ഻ൽ ഇസ ലഺമ഻ക ബഺങ്കഽകൾ ഇടപടഽകഺരന ആവശയമഽള്ള വസ്തഽവവഺ ഉപകരണവമഺ വ഻ലക്ക വഺങ്ങ഻ നൽകഽന്നഽ. ബഺങ്ക഻ൻററ ഉടമസ്ഥതയ഻ൽ വ഻ലക്ക വഺങ്ങഽന്ന അത്തരഺം വസ്തഽവവഺ ഉപകരണവമഺ ഇടപടഽകഺരന ഒരഽ ന഻ശ്ച഻ത ലഺഭവ഻ഹ഻തറമടഽത്ത വ഻ൽക്കഽന്നഽ. ഈ തഽക ഇടപടഽകഺരന ന഻ശ്ച഻ത ഗഡഽക്കളഺയ഻ അടച്ചു ത഼ർക്കഺം. ന഻ശ്ച഻ത സമയത്ത഻ന ത഻ര഻ച്ചടക്കഺൻ കഴ഻ഞ്ഞ഻റലെങ്ക഻ലഽം അടച്ചു ത഼ർവക്കണ്ട സംഖ്യ വർദ്ധ഻ക്കഽകയ഻ലെ. ആധഽന഻ക ഇസ്ലഺമ഻ക്‌ ബഺങ്കഽകള഻ൽ എഴഽപത്തഞ്ചഽ ശതമഺനം വ഻ന഻മയങ്ങളും നടക്കഽന്നത മഽറഺബഹ ര഼ത഻യ഻ലഺണ .
 16. 16.  ഒരഽ വയവസഺയ സംരംഭത്ത഻ന്‌ വവണ്ട഻ ഒരഺൾ പണം മഽടക്കഽകയഽം മററഺരഺൾ തന്ററ കഴ഻വഽം പ്പഺവ഼ണയവഽം ഉപവയഺഗറെടഽത്ത഻ ബ഻സ഻നസ നടത്തഽകയഽം റചയ്യുന്ന ര഼ത഻യഺണ മഽദഺറബ. ഇത്തരം വയവസഺയ സംരഭത്ത഻ൽ ന഻ന്നഽം ലഭ഻ക്കഽന്ന ലഺഭം വനരവത്ത ഉണ്ടഺക്ക഻യ഻ട്ടുള്ള കരഺർ അനഽസര഻ച്ച ഇരഽപങ്കഺള഻കളും ആനഽപഺത഻കമഺയ഻ പങ്കഽറവക്കഽന്നഽ. ഈ ര഼ത഻യ഻ൽ നഷ്ടം വര഻കയഺറണങ്ക഻ൽ പണം മഽടക്കഽന്നയഺൾ ഒറക്ക വഹ഻വക്കണ്ടതഺയ഻ വരഽം.
 17. 17. ]¦mfn 1 apimdI ]¦mfn 2 ‫مشاركة‬ Iq«p kwcw`w ]¦mfn 3 രണ്വടഺ അത഻ലധ഻കവമഺ ആളുകൾ ഒരഽ കാട്ടുസംരംഭത്ത഻ൽ ന഻വേപം നടത്തഽകയഽം അത഻ൽ ന഻ന്നഽള്ള ലഺഭ നഷ്ടങ്ങൾ അവരവരഽറട ന഻വേപത്ത഻ന്ററ അനഽപഺതത്ത഻ൽ പങ്കഽറവക്കഽകയഽം റചയ്യുന്ന ര഼ത഻യഺണ഻ത .
 18. 18.  ഇജഺറ ര഼ത഻യ഻ൽ ബഺങ്ക ഉപവഭഺക്തഺവ഻ന്ററ ആവശയഺനഽസരണമഽള്ള വസ്തഽവവഺ ഉപകരണവമഺ വ഻ലക്കഽവഺങ്ങ഻ വഺടകക്ക നൽകഽന്നഽ. വസ്തഽവ഻ന്ററ വ഻ല വരഖ്റെടഽത്ത഻യ കരഺർ പ്പകഺരം ഒരഽ ന഻ശ്ച഻ത തഽക ഉപവഭഺക്തഺവ വഺടക നൽകഽന്നവതഺറടഺെം ഉപവഭഺക്തഺവ ആ വസ്തഽ അറലെങ്ക഻ൽ ഉപകരണം സവന്തമഺക്കഺൻ ആപ്ഗഹ഻ക്കഽറന്നങ്ക഻ൽ അത഻ന്ററ വ഻ല കാട഻ ഗഡഽക്കളഺയ഻ അടച്ചുത഼ർക്കഺം.
 19. 19.  XIm^p ‫ : تكافل‬CkvemanI icoA¯v nba§Ä¡v hnt[bamb C³jqd³kv ]²Xn kpIqIv : ‫] سكوك‬enim[nãnXaÃm¯, em`w ]¦vsh¡p¶ s_mIv (nt£]w). icoA¯v AphZn¨ I¨hS§fn am{Xw nt£]n¡p¶p.
 20. 20.  B[pnI km¼¯nI imkv{Xw hnIkn¡p¶Xnv aps¼ (1776 BZw kvanXnsâ "Z shÂXv Hm^v tj³kv {]kn²oIcWw) CkvemanI km¼¯nI imkv{Xw Xzm¯nIambn hnIkn¨Xpw {]mtbmKnIambn hnPbn¨XpamWv. CkvemanI _m¦n§v F¶Xv ]enim[nãnX temI¯npÅ Ckvemansâ _Z BWv. CkvemanI km¼¯nI imkv{X¯nsbpw CkvemanI _m¦n§nsbpw {]tXyIw aÊnem¡Ww. ]enim[nãnX _m¦pIÄ¡v 400 hÀjs¯ Ncn{Xhpw CkvemanI _m¦pIÄ¡v 40 hÀjs¯ Ncn{Xhpw þ F¦nepw CkvemanI _m¦pIÄ iàamb _Z kaÀ¸n¡p¶p. CkvemanI [Imcy Øm]§fpsS BkvXn 2000 100 _nÃy¬ tUmfdnpw Xmsg n¶v 2010 900 _nÃy¬ tUmfdn F¯n.

×