ชื่อ นายชิติวฒน์ อินทรปรี ชา ชั้น ม.6/5 เลขที่ 9                               ั      ...
ชื่อ นายชิติวฒน์ อินทรปรี ชา ชั้น ม.6/5 เลขที่ 9                                  ั  2....
ชื่อ นายชิติวฒน์ อินทรปรี ชา ชั้น ม.6/5 เลขที่ 9                                     ...
ชื่อ นายชิติวฒน์ อินทรปรี ชา ชั้น ม.6/5 เลขที่ 9                                    ั ...
ชื่อ นายชิติวฒน์ อินทรปรี ชา ชั้น ม.6/5 เลขที่ 9                                     ...
ชื่อ นายชิติวฒน์ อินทรปรี ชา ชั้น ม.6/5 เลขที่ 9                                     ...
ชื่อ นายชิติวฒน์ อินทรปรี ชา ชั้น ม.6/5 เลขที่ 9                                     ...
ชื่อ นายชิติวฒน์ อินทรปรี ชา ชั้น ม.6/5 เลขที่ 9                                     ั...
ชื่อ นายชิติวฒน์ อินทรปรี ชา ชั้น ม.6/5 เลขที่ 9                               ั  -  ht...
ชื่อ นายชิติวฒน์ อินทรปรี ชา ชั้น ม.6/5 เลขที่ 9                                     ...
ชื่อ นายชิติวฒน์ อินทรปรี ชา ชั้น ม.6/5 เลขที่ 9                            ั     B8%84%E0...
ชื่อ นายชิติวฒน์ อินทรปรี ชา ชั้น ม.6/5 เลขที่ 9                                     ...
ชื่อ นายชิติวฒน์ อินทรปรี ชา ชั้น ม.6/5 เลขที่ 9                            ั     %87%E0%B...
ชื่อ นายชิติวฒน์ อินทรปรี ชา ชั้น ม.6/5 เลขที่ 9                                     ...
ชื่อ นายชิติวฒน์ อินทรปรี ชา ชั้น ม.6/5 เลขที่ 9                                   ั  ...
ชื่อ นายชิติวฒน์ อินทรปรี ชา ชั้น ม.6/5 เลขที่ 9                                 ั9. เรี ย...
ชื่อ นายชิติวฒน์ อินทรปรี ชา ชั้น ม.6/5 เลขที่ 9                                   ั  ...
ชื่อ นายชิติวฒน์ อินทรปรี ชา ชั้น ม.6/5 เลขที่ 9                                 ั   4...
ชื่อ นายชิติวฒน์ อินทรปรี ชา ชั้น ม.6/5 เลขที่ 9                                     ...
ชื่อ นายชิติวฒน์ อินทรปรี ชา ชั้น ม.6/5 เลขที่ 9                                     ั...
ชื่อ นายชิติวฒน์ อินทรปรี ชา ชั้น ม.6/5 เลขที่ 9                                  ั   ...
ชื่อ นายชิติวฒน์ อินทรปรี ชา ชั้น ม.6/5 เลขที่ 9                               ัปลอดภัย ได้...
ชื่อ นายชิติวฒน์ อินทรปรี ชา ชั้น ม.6/5 เลขที่ 9                                 ั    ...
ชื่อ นายชิติวฒน์ อินทรปรี ชา ชั้น ม.6/5 เลขที่ 9                                 ั    ...
ใบงาน 1 - 17
ใบงาน 1 - 17
ใบงาน 1 - 17
ใบงาน 1 - 17
ใบงาน 1 - 17
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ใบงาน 1 - 17

2,062 views

Published on

ใบงานที่ 1 - 17

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ใบงาน 1 - 17

 1. 1. ชื่อ นายชิติวฒน์ อินทรปรี ชา ชั้น ม.6/5 เลขที่ 9 ั ใบงานที่ 1 แบบสารวจและประวัตของ นายชิตวัฒน์ อินทรปรีชา ิ ิ ชัน ม. 6/5 เลขที่ 9 ้1. ชื่อ-สกุล นายชิตฒน์ อินทรปรี ชา ิ เลขประจาตัว 40447 เลขที่ 9 ชื่อเล่น ริ นทร์ กรุ๊ปเลือด โอ(O) ที่อยู่ 8 ถนนพระปกเกล้ าซอย 7 ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ (ที่ตดต่อได้ ) 086 - 0736591 ิ ภูมิลาเนาเดิม (กรณีไม่ได้ อยู่กบบิดามารดา) - ั
 2. 2. ชื่อ นายชิติวฒน์ อินทรปรี ชา ชั้น ม.6/5 เลขที่ 9 ั 2. ชื่อบิดา (ถ้ ามี) นายปกรณ์ อินทรปรี ชา โทรศัพท์ - ชื่อมารดา (ถ้ ามี) นางปานรัตน์ อินทรปรี ชา โทรศัพท์ 082 - 8884336 3. ชื่อผู้ปกครอง นางปานรัตน์ อินทรปรี ชา โทรศัพท์ 082 - 8884336 ความเกี่ยวพันธ์กบนักเรี ยน เป็ น .. ั อาชีพ .. รายได้ /เดือน .. บาท 4. จบชัน ม.3 มาจากโรงเรี ยน ยุพราชวิทยาลัย ้ เนื ้อหา/วิชาคอมพิวเตอร์ ที่เคยเรี ยนมา ได้ แก่ / Microsoft Word / Microsoft Excel / Microsoft Powerpoint / อื่น ๆ PhotoShop, Ulead โปรแกรมที่ถนัด Photoscape 5. มีเครื่ องคอมพิวเตอร์ ใช้ ส่วนตัว / มี …. ไม่มี ถ้ ามีคอมพิวเตอร์ ใช้ อินเทอร์ เน็ตด้ วยหรื อไม่ / ใช้ …. ไม่ใช้ 6. ความใฝ่ ฝั นในอนาคต ผู้พิพากษา คติธรรมประจาใจ ลืมอดีต อยูกบปั จจุบน อย่ากังวลกับอนาคต ่ ั ั สิ่งที่ต้องการให้ ทางโรงเรี ยนจัดให้ กบนักเรี ยน .. ัหมายเหตุ - ให้บนทึกมาที่เครื่ องครู ที่ folder เดิม ชื่อไฟล์เป็ นเลขประจาตัว ั - เฉพาะใบงานนี้ให้ print ลงกระดาษ A4 นํามาส่งในชัวโมงเรี ยนครั้งต่อไปด้วย ่
 3. 3. ชื่อ นายชิติวฒน์ อินทรปรี ชา ชั้น ม.6/5 เลขที่ 9 ั ใบงานที่ 2 เรื่อง ความหมายและความสาคัญของโครงงาน ---------------------------------------------------------------------------- ให้ นกเรี ยนเปิ ดเครื่ องคอมพิวเตอร์ แล้ วค้ นหาความหมายและความสาคัญ ของโครงงาน ัจากแหล่งข้ อมูล (ห้ องสมุด / อินเทอร์ เน็ต) แล้ วบันทึกลงกระดาษขนาด A4 ที่เตรี ยมมาพร้ อมเขียนแหล่งที่มา หรื อ Address ของ website ที่นกเรี ยนค้ นหาข้ อมูลเหล่านันด้ วย ั ้พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ ตามขั้นตอนต่ อไปนี้ - คัดเลือกหัวข้ อทีสนใจ่ - ศึกษาค้ นคว้าเอกสาร - จัดทาข้ อเสนอโครงงาน - พัฒนาโครงงาน - จัดทารายงาน - นาเสนอและเผยแพร่ความหมาย โครงงานคอมพิวเตอร์เป็ นกิจกรรมการเรี ยนที่นกเรี ยนมีอิสระในการเลือกศึกษาปั ญหาที่ตนสนใจ โดย ันักเรี ยนจะต้องวางแผนการดําเนินงาน ศึกษา พัฒนาโปรแกรม หรื ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ความรู ้กระบวนการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เครื่ องคอมพิวเตอร์และวัสดุอุปกรณ์ตลอดจนทักษะพื้นฐานในการพัฒนาโครงงาน เรื่ องที่นกเรี ยนสนใจและคิดจะทําโครงงาน ซึ่งอาจมีผศึกษามาก่อน หรื อเป็ นเรื่ องที่นกพัฒนาโปรแกรม ั ู้ ัได้เคยค้นคว้าและพัฒนาแล้ว นักเรี ยนสามารถทําโครงงานเรื่ องดังกล่าวได้ แต่ตองคิดดัดแปลงแนวทางใน ้การศึกษา การวิเคราะห์ขอมูล การพัฒนาโปรแกรม หรื อศึกษาเพิ่มเติมจากผลงานเดิมที่มีผรายงานไว้ จุดมุ่งหมาย ้ ู้สําคัญของการทําโครงงานเป็ นการเปิ ดโอกาสให้นกเรี ยนได้รับประสบการณ์ตรงในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ัแก้ปัญหา ประดิษฐ์คิดค้นหรื อค้นคว้าหาความรู ้ต่างๆ ใช้คอมพิวเตอร์ในการพัฒนาสื่ อการเรี ยนรู ้เพื่อการศึกษาประดิษฐ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรื ออุปกรณ์ใช้สอยต่างๆ พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ตลอดจนการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ เพื่อฝึ กให้นกเรี ยนเป็ นบุคคลที่ใฝ่ เรี ยนใฝ่ รู ้ การพัฒนาความคิดใหม่ๆ ความมีคุณธรรมจริ ยธรรม ั ั ่เอื้อเฟื้ อเผือแผ่ ให้กบเพื่อนมนุษย์ และอยูในสังคมอย่างมีความสุข ่ความสําคัญ การทําโครงงานคอมพิวเตอร์และการจัดงานแสดงโครงงานจะมีคุณค่าต่อการฝึ กฝนให้นกเรี ยนมีความรู ้ ัความชํานาญ และมีความมันใจในการนําระบบคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา ประดิษฐ์คิดค้นหรื อค้นคว้าหา ่ความรู ้ต่าง ๆ ด้วยตนเองและยังมีคุณค่าอื่น ๆ อีกดังต่อไปนี้ 1. สร้างความสํานึกและความรับผิดชอบในการศึกษาและพัฒนาระบบด้วยตนเอง 2. เปิ ดโอกาสให้นกเรี ยนได้พฒนาและแสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเอง ั ั 3. เปิ ดโอกาสให้นกเรี ยนได้ศึกษา ค้นคว้า และเรี ยนรู ้ในเรื่ องที่นกเรี ยนสนใจได้ลึกซึ้ งกว่าการเรี ยนในห้อง ั ัตามปกติ 4. ส่งเสริ มและพัฒนากระบวนการคิด การแก้ปัญหา การตัดสิ นใจ รวมทั้งการสื่ อสารระหว่างกัน
 4. 4. ชื่อ นายชิติวฒน์ อินทรปรี ชา ชั้น ม.6/5 เลขที่ 9 ั 5. กระตุนให้นกเรี ยนมีความสนใจในการเรี ยนวิชาสาขาคอมพิวเตอร์ และมีความสนใจที่จะประกอบอาชีพ ้ ัทางด้านนี้ 6. ส่งเสริ มให้นกเรี ยนได้ใช้เวลาอย่างเป็ นประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ ั 7. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรี ยนกับครู และชุมชน รวมทั้งส่ งเสริ มให้ชุมชนสนใจคอมพิว เตอร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมากขึ้น 8. เป็ นการบูรณาการเอาความรู ้จากวิชาต่าง ๆ ที่ได้รับมาจัดทําผสมผสานกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็ นโครงงานเพื่อนําเสนอต่อชุมชนการจัดทําโครงงานคอมพิวเตอร์น้ น นักเรี ยนควรมีความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการทํางานของเครื่ องคอมพิวเตอร์ ัเหตุผลที่ใช้ในการแก้ปัญหา กระบวนการแก้ปัญหา หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น และการแทนข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ก่อนที่จะเริ่ มทําโครงงาน และใช้ความรู ้ดงกล่าวเป็ นพื้นฐานในการสร้างความรู ้ใหม่ในโครงงาน ัคอมพิวเตอร์ โดยในการทําโครงงานนักเรี ยนอาจจะมีโอกาสได้ทาความรู ้จกกับความรู ้ใหม่เพิ่มเติมอีกด้วย เช่น ํ ัปั ญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ฐานข้อมูล (Database) และการสื บค้นข้อมูล (Information ่ ัRetrieval) เป็ นต้น ซึ่ งจะขึ้นอยูกบหัวข้อที่นกเรี ยนเลือกทําโครงงาน ัที่มา - http://kruarisara.wordpress.com/2010/03/30/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0 %B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B 8%A2%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%8 7%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1% E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80/ - http://www.lks.ac.th/kuanjit/s4.htm
 5. 5. ชื่อ นายชิติวฒน์ อินทรปรี ชา ชั้น ม.6/5 เลขที่ 9 ั ใบงานที่ 3 เรื่อง ขอบข่ ายและประเภทของโครงงาน -------------------------------------------------------------------- ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์ มี 5 ประเภท ให้ นกเรี ยนค้ นหาขอบข่ ายของโครงงาน ัแต่ละประเภท เป็ นข้ อๆ (ค้ นจากห้ องสมุด / อินเทอร์ เน็ต) แล้ วบันทึกลงกระดาษขนาด A4 ที่เตรี ยมมา พร้ อมเขียน แหล่งที่มา หรื อ Address ของ website ที่นกเรี ยนค้ นหาข้ อมูลเหล่านันด้ วย ั ้โครงงานคอมพิวเตอร์ แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานดังนี้ - การพัฒนาสื่ อเพื่อการศึกษา - การพัฒนาเครื่ องมือ - การทดลองทฤษฎี - การประยุกต์ใช้งาน - การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์1. โครงงานพัฒนาสื่อเพือการศึกษา ลักษณะเด่นของโครงงานประเภทนี้ คือ เป็ นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ใน ่การผลิตสื่ อเพื่อการศึกษา โดยการสร้างโปรแกรมบทเรี ยนหรื อหน่วยการเรี ยน ซึ่งอาจจะต้องมีภาคแบบฝึ กหัด บททบทวน และคําถามคําตอบไว้พร้อม ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนแบบรายบุคคลหรื อรายกลุ่มการสอน โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี้ ถือว่าคอมพิวเตอร์เป็ นอุปกรณ์การสอน ซึ่งอาจเป็ นการพัฒนาบทเรี ยนแบบออนไลน์ ให้ผูเ้ รี ยนเข้ามาศึกษาด้วยตนเองก็ได้ โครงงาน ประเภทนี้สามารถพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ประกอบการสอนในวิชาต่างๆโดยผูเ้ รี ยนอาจคัดเลือกเนื้อหาที่เข้าใจยาก มาเป็ นหัวข้อในการพัฒนาสื่ อเพื่อการศึกษา ตัวอย่างโครงงาน เช่น การเคลื่อนที่แบบโปรเจ็กไตล์ ระบบสุริยจักรวาล ตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อการชํากิ่งกุหลาบ หลักภาษาไทย และสถานที่สาคัญของประเทศไทย เป็ นต้น ํ2.โครงงานพัฒนาเครื่องมือ โครงงานประเภทนี้เป็ นโครงงานเพื่อพัฒนาเครื่ องมือช่วย สร้างงานประยุกต์ตางๆ ่โดยส่วนใหญ่จะอยูในรู ปซอฟต์แวร์ เช่น ซอฟต์แวร์วาดรู ป ซอฟต์แวร์พิมพ์งาน และซอฟต์แวร์ช่วยการมองวัตถุ ่ในมุมต่างๆ เป็ นต้น สําหรับซอฟต์แวร์เพื่อการพิมพ์งานนั้นสร้างขึ้นเป็ นโปรแกรมประมวลคํา ซึ่งจะเป็ นเครื่ องมือให้เราใช้ในการพิมพ์งานต่างๆบนเครื่ องคอมพิวเตอร์ ส่วนซอฟต์แวร์การวาดรู ป พัฒนาขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวกให้การวาดรู ปบนเครื่ องคอมพิวเตอร์ให้เป็ นไปได้ โดยง่าย สําหรับซอฟต์แวร์ช่วยการมองวัตถุในมุมต่างๆ ํ ้ ่ใช้สาหรับช่วยการออกแบบสิ่ งของ อาทิเช่น ผูใช้วาดแจกันด้านหน้า และต้องการจะดูวาด้านบนและด้านข้างเป็ นอย่างไร ก็ให้ซอฟต์แวร์คานวณค่าและภาพที่ควรจะเป็ นมาให้ เพื่อพิจารณาและแก้ไขภาพแจกันที่ออกแบบไว้ได้ ํอย่างสะดวก3. โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี โครงงานประเภทนี้เป็ นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการ จําลองการทดลองของสาขาต่างๆ ซึ่งเป็ นงานที่ไม่สามารถทดลองด้วยสถานการณ์จริ งได้ เช่น การจุดระเบิด เป็ นต้น และเป็ นโครงงานที่ผทาต้องศึกษารวบรวมความรู ้ หลักการ ข้อเท็จจริ ง และแนวคิดต่างๆ อย่างลึกซึ้งในเรื่ องที่ตองการ ู้ ํ ้ ่ศึกษาแล้วเสนอเป็ นแนวคิด แบบจําลอง หลักการ ซึ่งอาจอยูในรู ปของสูตร สมการ หรื อคําอธิบาย พร้อมทั้งาร
 6. 6. ชื่อ นายชิติวฒน์ อินทรปรี ชา ชั้น ม.6/5 เลขที่ 9 ัจําลองทฤษฏีดวยคอมพิวเตอร์ให้ออกมาเป็ นภาพ ภาพที่ได้ก็จะเปลี่ยนไปตามสูตรหรื อสมการนั้น ซึ่งจะทําให้ ้ ่ ู้ ํผูเ้ รี ยนมีความเข้าใจได้ดียงขึ้น การทําโครงงานประเภทนี้มีจุดสําคัญอยูที่ผทาต้องมีความรู ้ในเรื่ องนั้นๆ เป็ นอย่างดี ิ่ตัวอย่างโครงงานจําลองทฤษฎี เช่น การทดลองเรื่ องการไหลของของเหลว การทดลองเรื่ องพฤติกรรมของปลาปิรันย่า และการทดลองเรื่ องการมองเห็นวัตถุแบบสามมิติ เป็ นต้น4.โครงงานประเภทการประยุกต์ ใช้ งาน โครงงานประยุกต์ใช้งานเป็ นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการ สร้างผลงานเพื่อประยุกต์ใช้งานจริ งในชีวตประจําวัน อาทิเช่น ซอฟต์แวร์สาหรับการออกแบบและตกแต่งภายใน ิ ํอาคาร ซอฟต์แวร์สาหรับการผสมสี และซอฟต์แวร์สาหรับการระบุคนร้าย เป็ นต้น โครงงานประเภทนี้จะมีการ ํ ํประดิษฐ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรื ออุปกรณ์ใช้สอยต่างๆ ซึ่งอาจเป็ นการคิดสร้างสิ่ งของขึ้นใหม่ หรื อปรับปรุ ง ่เปลี่ยนแปลงของเดิมที่มีอยูแล้วให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โครงงานลักษณะนี้จะต้องศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของผูใช้ก่อน แล้วนําข้อมูลที่ได้มาใช้ในการออกแบบ และพัฒนาสิ่ งของนั้นๆ ต่อจากนั้นต้องมีการ ้ทดสอบการทํางานหรื อทดสอบคุณภาพของสิ่ งประดิษฐ์แล้วปรับ ปรุ งแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ โครงงานประเภทนี้ผเู ้ รี ยนต้องใช้ความรู ้เกี่ยวกับเครื่ องคอมพิวเตอร์ ภาษาโปรแกรม และเครื่ องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง5.โครงงานพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ โครงงานประเภทนี้เป็ นโครงงานพัฒนาซอฟต์แวร์เกมเพื่อความรู ้หรื อเพื่อความ เพลิดเพลิน เกมที่พฒนาควรจะเป็ นเกมที่ไม่รุนแรง เน้นการใช้สมองเพื่อฝึ กคิดอย่างมีหลักการ โครงงาน ัประเภทนี้จะมีการออกแบบลักษณะและกฎเกณฑ์การเล่น เพื่อให้น่าสนใจแก่ผเู ้ ล่น พร้อมทั้งให้ความรู ้สอดแทรกไปด้วย ผูพฒนาควรจะได้ทาการสํารวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเกมต่างๆ ที่มีอยูทวไป และนํามาปรับปรุ งหรื อ ้ ั ํ ่ ั่พัฒนาขึ้นใหม่ เพื่อให้เป็ นเกมที่แปลกใหม่ และน่าสนใจแก่ผเู ้ ล่นกลุ่มต่างๆที่มา - http://namkwanmay.wordpress.com/2011/02/08/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0 %B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%97%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0 %B8%87%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B 8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0% B8%B4%E0%B8%A7/
 7. 7. ชื่อ นายชิติวฒน์ อินทรปรี ชา ชั้น ม.6/5 เลขที่ 9 ั ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภท “การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา” -------------------------------------------------------------- ให้ นกเรี ยนเปิ ดเครื่ องคอมพิวเตอร์ แล้ วค้ นหาความหมายและตัวอย่ างหัวข้ อโครงงาน ัประเภทการพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา จากแหล่งข้ อมูล (ห้ องสมุด / อินเทอร์ เน็ต) อย่ างน้ อย 5โครงงาน แล้ วบันทึกลงกระดาษขนาด A4 ที่เตรี ยมมาพร้ อมเขียน แหล่งที่มา หรื อ Address ของwebsite ที่นกเรี ยนค้ นหาข้ อมูลเหล่านันด้ วย ั ้หมายเหตุ : ให้พิมพ์(print) หรื อ คัดลอกลงกระดาษ A4 ส่วนข้อความที่ตองเติมให้ เขียน ด้วยปากกาสีดา ้ ํหรื อ นํ้าเงินโครงงานพัฒนาสื่อเพือการศึกษา ่ เป็ นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่ อเพื่อการศึกษา โดยการสร้างโปรแกรมบทเรี ยนหรื อหน่วยการเรี ยน ซึ่งอาจจะต้องมีภาคแบบฝึ กหัด บททบทวน และคําถามคําตอบไว้พร้อม ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนแบบรายบุคคลหรื อรายกลุ่มการสอน โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี้ ถือว่าคอมพิวเตอร์เป็ นอุปกรณ์การสอน ซึ่งอาจเป็ นการพัฒนาบทเรี ยนแบบออนไลน์ ให้ผเู ้ รี ยนเข้ามาศึกษาด้วยตนเองก็ได้ โครงงานประเภทนี้สามารถพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ประกอบการสอนในวิชาต่างๆ โดยผูเ้ รี ยนอาจคัดเลือกเนื้อหาที่เข้าใจยาก มาเป็ นหัวข้อในการพัฒนาสื่ อเพื่อการศึกษา ตัวอย่างโครงงาน เช่น การเคลื่อนที่แบบโปรเจ็กไตล์ ระบบสุริยจักรวาล ตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อการชํากิ่งกุหลาบ หลักภาษาไทย และสถานที่สาคัญของประเทศไทย เป็ นต้น ํตัวอย่ างโครงงานพัฒนาสื่อเพือการศึกษา (Educational Media Development) ่ 1. สิ่ งมีชีวตใต้ทองทะเล ิ ้ 2. พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผ้ ึงไทย 3. โปรแกรมช่วยสอนการถ่ายภาพ 4. 76 จังหวัดของไทย 5. โปรแกรมช่วยสอนการทํางานของทรานซิสเตอร์ 6. คอมพิวเตอร์สอนพิมพ์ดีด 7. ยาไทยและยาจีน 8. สูตรขนมไทยอร่ อยทัวโลก ่ทีมา ่ - http://cristravy.comze.com/unit2/l2.htm - http://namkwanmay.wordpress.com/2011/02/08/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B 9%80%E0%B8%A0%E0%B8%97%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0% B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0% B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7/สื บค้นวันที่ : วันอังคารที่ 2 ส.ค. 2554
 8. 8. ชื่อ นายชิติวฒน์ อินทรปรี ชา ชั้น ม.6/5 เลขที่ 9 ั ใบงานที่ 5 เรื่อง โครงงานประเภท “การพัฒนาเครื่ องมือ” ----------------------------------------------------------------- ให้ นกเรี ยนเปิ ดเครื่ องคอมพิวเตอร์ แล้ วค้ นหาความหมายและตัวอย่ างหัวข้ อโครงงาน ัประเภทการพัฒนาเครื่องมือ จากแหล่งข้ อมูล (ห้ องสมุด / อินเทอร์ เน็ต) อย่างน้ อย 5 โครงงานแล้ วบันทึกลงกระดาษขนาด A4 ที่เตรี ยมมาพร้ อมเขียน แหล่งที่มา หรื อ Address ของ website ที่นักเรี ยนค้ นหาข้ อมูลเหล่านันด้ วย ้หมายเหตุ : ให้พิมพ์(print) หรื อ คัดลอกลงกระดาษ A4 ส่วนข้อความที่ตองเติมให้ เขียน ด้วยปากกาสีดา ้ ํหรื อ นํ้าเงินโครงงานพัฒนาเครื่องมือ เป็ นโครงงานเพื่อพัฒนาเครื่ องมือช่วย สร้างงานประยุกต์ต่างๆ โดยส่วนใหญ่จะอยูในรู ปซอฟต์แวร์ เช่น ่ซอฟต์แวร์วาดรู ป ซอฟต์แวร์พิมพ์งาน และซอฟต์แวร์ช่วยการมองวัตถุในมุมต่างๆ เป็ นต้น สําหรับซอฟต์แวร์เพื่อการพิมพ์งานนั้นสร้างขึ้นเป็ นโปรแกรมประมวลคํา ซึ่งจะเป็ นเครื่ องมือให้เราใช้ในการพิมพ์งานต่างๆบนเครื่ องคอมพิวเตอร์ ส่วนซอฟต์แวร์การวาดรู ป พัฒนาขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวกให้การวาดรู ปบนเครื่ องคอมพิวเตอร์ให้เป็ นไปได้ โดยง่าย สําหรับซอฟต์แวร์ช่วยการมองวัตถุในมุมต่างๆ ใช้สาหรับช่วยการออกแบบสิ่ งของ อาทิเช่น ํ ้ ่ผูใช้วาดแจกันด้านหน้า และต้องการจะดูวาด้านบนและด้านข้างเป็ นอย่างไร ก็ให้ซอฟต์แวร์คานวณค่าและภาพที่ ํควรจะเป็ นมาให้ เพื่อพิจารณาและแก้ไขภาพแจกันที่ออกแบบไว้ได้อย่างสะดวกตัวอย่ างโครงงานพัฒนาเครื่องมือ (Tools Development) 1. โปรแกรมการค้นหาคําภาษาไทย 2. โปรแกรมอ่านอักษรไทย 3. โปรแกรมวาดภาพสามมิติ 4. โปรแกรมเข้าและถอดรหัสข้อมูล 5. โปรแกรมบีบอัดข้อมูล 6. โปรแกรมประมวลผลคําไทยบนระบบปฏิบติการลีนุกซ์ ั 7. โปรแกรมการออกแบบผังงาน 8. พอร์ตแบบขนานของไทย 9. การส่งสัญญาณควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มา - http://cristravy.comze.com/unit2/l2.htm
 9. 9. ชื่อ นายชิติวฒน์ อินทรปรี ชา ชั้น ม.6/5 เลขที่ 9 ั - http://namkwanmay.wordpress.com/2011/02/08/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B 9%80%E0%B8%A0%E0%B8%97%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0% B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0% B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7/สื บค้นวันที่ : วันอังคารที่ 2 ส.ค. 2554
 10. 10. ชื่อ นายชิติวฒน์ อินทรปรี ชา ชั้น ม.6/5 เลขที่ 9 ั ใบงานที่ 6 เรื่อง โครงงานประเภท “การทดลองทฤษฎี” ------------------------------------------------------------------ ให้ นกเรี ยนเปิ ดเครื่ องคอมพิวเตอร์ แล้ วค้ นหาความหมายและตัวอย่ างหัวข้ อโครงงาน ัประเภทการทดลองทฤษฎี จากแหล่งข้ อมูล (ห้ องสมุด / อินเทอร์ เน็ต) อย่ างน้ อย 5 โครงงานแล้ วบันทึกลงกระดาษขนาด A4 ที่เตรี ยมมาพร้ อมเขียน แหล่งที่มา หรื อ Address ของ website ที่นักเรี ยนค้ นหาข้ อมูลเหล่านันด้ วย ้หมายเหตุ : ให้พิมพ์(print) หรื อ คัดลอกลงกระดาษ A4 ส่วนข้อความที่ตองเติมให้ เขียน ด้วยปากกาสีดา ้ ํหรื อ นํ้าเงินโครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี เป็ นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการ จําลองการทดลองของสาขาต่างๆ ซึ่งเป็ นงานที่ไม่สามารถทดลองด้วยสถานการณ์จริ งได้ เช่น การจุดระเบิด เป็ นต้น และเป็ นโครงงานที่ผทาต้องศึกษารวบรวมความรู ้ ู้ ํหลักการ ข้อเท็จจริ ง และแนวคิดต่างๆ อย่างลึกซึ้งในเรื่ องที่ตองการศึกษาแล้วเสนอเป็ นแนวคิด แบบจําลอง ้ ่หลักการ ซึ่งอาจอยูในรู ปของสูตร สมการ หรื อคําอธิบาย พร้อมทั้งารจําลองทฤษฏีดวยคอมพิวเตอร์ให้ออกมาเป็ น ้ภาพ ภาพที่ได้ก็จะเปลี่ยนไปตามสูตรหรื อสมการนั้น ซึ่งจะทําให้ผเู ้ รี ยนมีความเข้าใจได้ดียงขึ้น การทําโครงงาน ิ่ ่ ู้ ํประเภทนี้มีจุดสําคัญอยูที่ผทาต้องมีความรู ้ในเรื่ องนั้นๆ เป็ นอย่างดี ตัวอย่างโครงงานจําลองทฤษฎี เช่น การทดลองเรื่ องการไหลของของเหลว การทดลองเรื่ องพฤติกรรมของปลาปิ รันย่า และการทดลองเรื่ องการมองเห็นวัตถุแบบสามมิติ เป็ นต้นตัวอย่ างโครงงานจาลองทฤษฎี (Theory Simulation) 1. การทดลองปัจจัยต่างๆ ในการเลี้ยงปลานิลด้วยคอมพิวเตอร์ 2. การทดลองปัจจัยต่างๆ ในการเพาะปลูกแก้วมังกรด้วยคอมพิวเตอร์ 3. ่ การทํานายอุณหภูมิจากข้อมูลที่ผานมา 4. การทดลองผสมสารเคมีต่างๆ ด้วยคอมพิวเตอร์ 5. ปั จจัยต่างๆ กับการเคลื่อนที่ของเครื่ องบิน 6. ผลการปลูกข้าวในสภาวะแวดล้อมที่ต่างกัน 7. การเปรี ยบเทียบเทคนิคของการย่อขนาดแฟ้ มข้อมูล 8. โปรแกรมสังเคราะห์เสี ยงพูดเบื้องต้น 9. โปรแกรมจําลองการทํางานของเครื่ องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลทีมา ่ - http://cristravy.comze.com/unit2/l2.htm - http://namkwanmay.wordpress.com/2011/02/08/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B 9%80%E0%B8%A0%E0%B8%97%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%
 11. 11. ชื่อ นายชิติวฒน์ อินทรปรี ชา ชั้น ม.6/5 เลขที่ 9 ั B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0% B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7/สื บค้นวันที่ : วันอังคารที่ 2 ส.ค. 2554
 12. 12. ชื่อ นายชิติวฒน์ อินทรปรี ชา ชั้น ม.6/5 เลขที่ 9 ั ใบงานที่ 7 เรื่อง โครงงานประเภท “การประยุกต์ ใช้ งาน” -------------------------------------------------------------- ให้ นกเรี ยนเปิ ดเครื่ องคอมพิวเตอร์ แล้ วค้ นหาความหมายและตัวอย่ างหัวข้ อโครงงาน ัประเภทการประยุกต์ ใช้ งาน จากแหล่งข้ อมูล (ห้ องสมุด / อินเทอร์ เน็ต) อย่ างน้ อย 5 โครงงานแล้ วบันทึกลงกระดาษขนาด A4 ที่เตรี ยมมาพร้ อมเขียน แหล่งที่มา หรื อ Address ของ website ที่นักเรี ยนค้ นหาข้ อมูลเหล่านันด้ วย ้หมายเหตุ : ให้พิมพ์(print) หรื อ คัดลอกลงกระดาษ A4 ส่วนข้อความที่ตองเติมให้ เขียน ด้วยปากกาสีดา ้ ํหรื อ นํ้าเงินโครงงานประเภทการประยุกต์ ใช้ งาน เป็ นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการ สร้างผลงานเพื่อประยุกต์ใช้งานจริ งในชีวตประจําวัน อาทิเช่น ิซอฟต์แวร์สาหรับการออกแบบและตกแต่งภายในอาคาร ซอฟต์แวร์สาหรับการผสมสี และซอฟต์แวร์สาหรับการ ํ ํ ํระบุคนร้าย เป็ นต้น โครงงานประเภทนี้จะมีการประดิษฐ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรื ออุปกรณ์ใช้สอยต่างๆ ซึ่งอาจ ่เป็ นการคิดสร้างสิ่ งของขึ้นใหม่ หรื อปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงของเดิมที่มีอยูแล้วให้มีประสิ ทธิภาพสูงขึ้น โครงงานลักษณะนี้จะต้องศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของผูใช้ก่อน แล้วนําข้อมูลที่ได้มาใช้ในการออกแบบ และ ้พัฒนาสิ่ งของนั้นๆ ต่อจากนั้นต้องมีการทดสอบการทํางานหรื อทดสอบคุณภาพของสิ่ งประดิษฐ์แล้วปรับ ปรุ งแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ โครงงานประเภทนี้ผเู ้ รี ยนต้องใช้ความรู ้เกี่ยวกับเครื่ องคอมพิวเตอร์ ภาษาโปรแกรม และเครื่ องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตัวอย่ างโครงงานประยุกต์ ใช้ งาน (Application) 1. ระบบบริ หารจัดการข้อมูลผูเ้ รี ยนของโรงเรี ยน 2. ระบบจัดการข้อมูลการเงินส่วนบุคคล 3. ระบบจองตัวรถไฟบนอินเทอร์เน็ต ๋ 4. ระบบแนะนําเส้นทางเดินรถประจําทาง 5. โปรแกรมสังเคราะห์เสี ยงสําหรับคนตาบอดบนรถประจําทาง 6. โปรแกรมออกและตรวจข้อสอบ 7. โฮมเพจส่วนบุคคล 8. โปรแกรมช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น 9. โปรแกรมพจนานุกรมไทย-อังกฤษทีมา ่ - http://cristravy.comze.com/unit2/l2.htm - http://namkwanmay.wordpress.com/2011/02/08/%E0%B8%9B%E0%B8%A3 %E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%97%E0%B8%82%E0 %B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8
 13. 13. ชื่อ นายชิติวฒน์ อินทรปรี ชา ชั้น ม.6/5 เลขที่ 9 ั %87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%AD %E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7/สื บค้นวันที่ : วันอังคารที่ 2 ส.ค. 2554
 14. 14. ชื่อ นายชิติวฒน์ อินทรปรี ชา ชั้น ม.6/5 เลขที่ 9 ั ใบงานที่ 8 เรื่อง โครงงานประเภท “การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ ” -------------------------------------------------------------- ให้ นกเรี ยนเปิ ดเครื่ องคอมพิวเตอร์ แล้ วค้ นหาความหมายและตัวอย่ างหัวข้ อโครงงาน ัประเภทการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ จากแหล่งข้ อมูล (ห้ องสมุด / อินเทอร์ เน็ต) อย่ างน้ อย 5โครงงาน แล้ วบันทึกลงกระดาษขนาด A4 ที่เตรี ยมมาพร้ อมเขียน แหล่งที่มา หรื อ Address ของwebsite ที่นกเรี ยนค้ นหาข้ อมูลเหล่านันด้ วย ั ้หมายเหตุ : ให้พิมพ์(print) หรื อ คัดลอกลงกระดาษ A4 ส่วนข้อความที่ตองเติมให้ เขียน ด้วยปากกาสีดา ้ ํหรื อ นํ้าเงินโครงงานประเภทการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์(โครงงานพัฒนาเกม) เป็ นโครงงานพัฒนาซอฟต์แวร์เกมเพื่อความรู ้หรื อเพื่อความ เพลิดเพลิน เกมที่พฒนาควรจะเป็ นเกมที่ไม่ ัรุ นแรง เน้นการใช้สมองเพื่อฝึ กคิดอย่างมีหลักการ โครงงานประเภทนี้จะมีการออกแบบลักษณะและกฎเกณฑ์การเล่น เพื่อให้น่าสนใจแก่ผเู ้ ล่น พร้อมทั้งให้ความรู ้สอดแทรกไปด้วย ผูพฒนาควรจะได้ทาการสํารวจและรวบรวม ้ ั ํข้อมูลเกี่ยวกับเกมต่างๆ ที่มีอยูทวไป และนํามาปรับปรุ งหรื อพัฒนาขึ้นใหม่ เพื่อให้เป็ นเกมที่แปลกใหม่ และ ่ ั่น่าสนใจแก่ผเู ้ ล่นกลุ่มต่างๆตัวอย่ างโครงงานพัฒนาเกม (Game Development) 1. เกมผจญภัยกับพระอภัยมณี 2. เกมอักษรเขาวงกต 3. เกมเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ้ 4. เกมผจญภัยกับภาษาอังกฤษ 5. เกมหมากฮอส 6. เกมบวกลบเลขแสนสนุก 7. เกมศึกรามเกียรติ์ 8. เกมมวยไทย 9. เกมอักษรไขว้ทีมา ่ - http://cristravy.comze.com/unit2/l2.htm - http://namkwanmay.wordpress.com/2011/02/08/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B 9%80%E0%B8%A0%E0%B8%97%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0% B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0% B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7/สื บค้นวันที่ : วันอังคารที่ 2 ส.ค. 2554
 15. 15. ชื่อ นายชิติวฒน์ อินทรปรี ชา ชั้น ม.6/5 เลขที่ 9 ั ใบงานที่ 9 เรื่อง ปัญหาและความจาเป็ นในการทาโครงงาน ----------------------------------------------------------------------------- ให้นกเรี ยนคิดหาคําตอบว่า เราทําสิ่ งต่อไปนี้ เพื่อแก้ปัญหาอะไร ? ได้ประโยชน์อย่างไร ? ั กิจกรรมต่อไปนี้ปฏิบติเพื่อแก้ปัญหาอะไร ? ได้ประโยชน์อย่างไร ? ั 1. ไปเที่ยวศูนย์การค้า เพื่อแก้ปัญหา การเกิดความเครี ยด พักผ่อน และซื้ อของใช้ประจําตัว ได้ประโยชน์ คือ เพื่อขจัดความเครี ยด ได้พกผ่อนและได้ของใช้ประจําตัว ั 2. ทําความสะอาดบ้าน เพื่อแก้ปัญหา ความไม่เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย บ้าน เช่น มีฝน และจัดบริ เวณบ้าน ุ่ ให้น่าอยูอาศัยของสมาชิกในครอบครัว ่ ได้ประโยชน์ คือ ่ บ้านน่าอยูอาศัย สะอาด เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย สร้างเสริ ม ครอบครัวอบอุ่น 3. ดูทีวี เพื่อแก้ปัญหา การผ่อนคลายความเครี ยด ความเบื่อหน่าย เรี ยนรู ้สารคดีที่ สร้าง เสริ มความรู้ อีกทั้งต้องการรับทราบข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์บานเมือง ให้เป็ นคน ้ ทันโลกทันเหตุการณ์ ได้ประโยชน์ คือ จิตใจแจ่มใส เบิกบาน ได้เพิมพูนความรู ้จากรายการสาร ่ คดี และเป็ นคนรู ้ทนข่าวสารเหตุการณ์บานเมือง ั ้ 4. ซื้ อจักรยานยนต์ เพื่อแก้ปัญหา การเดินทางที่ยากลําบาก ไม่สะดวก ทางแคบ ได้ประโยชน์ คือ เดินทางไปมาง่าย สะดวก รวดเร็ ว มีรถใช้ในการทําธุ ระต่างๆ 5. ทํานา เพื่อแก้ปัญหา การขาดแคลนข้าว ซึ่งเป็ นอาหารหลักของคนไทย ได้ประโยชน์ คือ มีขาวกิน มีขาวขาย เป็ นรายได้ อยูคู่สังคมไทย ้ ้ ่ 6. มาเรี ยนหนังสื อ เพื่อแก้ปัญหา ความไม่รู้ในวิชา ต้องการนําความรู้ไปใช้ในชีวตหรื อการทํางานให้ ิ ประสบผลสําเร็ จ และพัฒนาประเทศ ได้ประโยชน์ คือ เป็ นคนดี มีปัญญา มีความรู ้ มีคุณธรรม เป็ นกําลังสําคัญของ ชาติในอนาคต 7. ตั้งใจเรี ยน เพื่อแก้ปัญหา การเรี ยนไม่รู้เรื่ อง มีจิตสํานึกรักตนเอง ตอบสนองต่อความ ต้องการในการนําไปใช้ในอนาคต ได้ประโยชน์ คือ เรี ยนดี มีความรู ้ เป็ นที่รักของคุณครู พ่อแม่ภมิใจ ู8. เรี ยนภาษาอังกฤษ เพื่อแก้ปัญหา การติดต่อสื่ อสารกับชาวต่างชาติไม่รู้เรื่ อง ต้องการติดต่อธุ รกิจ ค้าขายกับต่างชาติ รู ้เท่าทันโลกตะวันตก ได้ประโยชน์ คือ รู ้ภาษาสากลที่เป็ นมาตรฐาน เป็ นคนทันโลก รู ้เท่าทัน กระแสปัจจุบน นําไปใช้ติดต่อสื่ อสารกับชาวตะวันตกได้ ั
 16. 16. ชื่อ นายชิติวฒน์ อินทรปรี ชา ชั้น ม.6/5 เลขที่ 9 ั9. เรี ยนคอมพิวเตอร์ เพื่อแก้ปัญหา การใช้คอมพิวเตอร์ ไม่เป็ น ไม่ถูกต้อง ไม่รู้ในหลักและวิธีการ ้ และต้องการเป็ นคนทันโลก ทันเทคโนโลยีที่กาวไปอย่างไม่หยุดยั้ง ได้ประโยชน์ คือ ใช้คอมพิวเตอร์ได้มีประสิ ทธิภาพ ถูกต้อง รู้จกดูแลรักษา ั นําไปบอกต่อผูอื่นได้ และรู ้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อตัดสิ นใจเลือกสิ่ งที่ดีสู่ชีวต ้ ิ 10. สมัครงาน เพื่อแก้ปัญหา ความต้องการทํางานเป็ นอาชีพ เพื่อสร้างฐานะ สร้างรายได้ สร้าง ชีวต สร้างครอบครัว สร้างชาติ ิ ได้ประโยชน์ คือ ํ มีงาน มีกาลังใจ มีความกระตือรื อร้นในการยกระดับชี วต ิ เป็ นความภาคภูมิใจในตนเอง นําความรู ้จาการศึกษาเล่าเรี ยนนํามาใช้ให้เป็ น ประโยชน์
 17. 17. ชื่อ นายชิติวฒน์ อินทรปรี ชา ชั้น ม.6/5 เลขที่ 9 ั ใบงานที่ 10 เรื่อง คิดวิเคราะห์ สร้ างทางเลือก และเกณฑ์ ท่ ีใช้ -------------------------------------------------------------- ให้ นกเรี ยนสร้ างทางเลือกอย่างหลากหลาย โดยเลือกวิธีที่ทากิจกรรมที่กาหนดให้ ตอไปนี ้ ั ่ให้ นกเรี ยนเลือกกระบวนการหรื อกิจกรรมที่ต้องน่าจะทาได้ เมื่อทากิจกรรมต่อไปนี ้ ั 1. ปลูกไม้ ดอกไม้ ประดับที่บ้าน (ต้ องตอบให้ ครบทุกวิธี) วิธีที่ 1 ปลูกในกระถางดินเผา เกณฑ์ที่เลือกใช้ พื ้นที่มีจากัด วิธีที่ 2 ปลูกในกระบะไม้ เกณฑ์ที่เลือกใช้ เป็ นไม้ ที่สามารถปลูกในกระบะได้ วิธีที่ 3 ปลูกในร่ องสวน เกณฑ์ที่เลือกใช้ เลือกไม้ ที่ปลูกขนาดเล็กพอเหมาะกับการปลูก วิธีที่ 4 ปลูกพืนที่ข้างบ้ าน ้ เกณฑ์ที่เลือกใช้ เลือกไม้ ประดับขนาดปานกลาง เพื่อการตกแต่งง่าย 2. เก็บอาหารให้ อยู่ได้ นาน ๆ (ต้ องตอบให้ ครบทุกวิธี) วิธีที่ 1 ดองเค็ม เกณฑ์ที่เลือกใช้ ใส่ภาชนะแกล้ ว ดองในน ้าผสมเกลือ วิธีที่ 2 แช่ แข็ง เกณฑ์ที่เลือกใช้ เก็บใส่ในภาชนะถนอมอาหาร แล้ วใส่ในตู้แช่ตามประเภทของอาหาร วิธีที่ 3 ครอบฝาชี เกณฑ์ที่เลือกใช้ สาหรับอาหารที่สามารถรับประทานได้ ภายใน 1 วัน วิธีที่ 4 ห่ อพลาสติก เกณฑ์ที่เลือกใช้ สาหรับอาหารประเภทขนมหวาน หรื อของแห้ ง 3. ตกแต่ งห้ องเรียนให้ สวยงาม (ต้ องตอบให้ ครบทุกวิธี) วิธีที่ 1 บริเวณหน้ าห้ องเรียน เกณฑ์ที่เลือกใช้ ชันวางรองเท้ าให้ เป็ นระเบียบ ตกแต่งบอร์ ดหน้ าห้ องให้ หน้ าสนใจ ้ วิธีที่ 2 กระดานหน้ าห้ องเรียน เกณฑ์ที่เลือกใช้ กระดานขาว หรื อดาก็ดี บอร์ ดหน้ าห้ องก็ควรตกแต่งให้ สวยงาม วิธีที่ 3 โต๊ ะเรียน เกณฑ์ที่เลือกใช้ ควรเป็ นโต๊ ะประเภทเดียวกัน และไม่มีรอยขีดเขียนบนโต๊ ะ วิธีที่ 4 หลังห้ อง เกณฑ์ที่เลือกใช้ สะอาด และควรจัดวางอุปกรณ์ทาความสะอาดห้ องให้ เรี ยบร้ อย
 18. 18. ชื่อ นายชิติวฒน์ อินทรปรี ชา ชั้น ม.6/5 เลขที่ 9 ั 4. การดูนก (ข้ อนี ้ ให้ นักเรียนกาหนดกิจกรรมเอง 1 กิจกรรม ต้ องตอบให้ ครบทุกวิธี ) วิธีที่ 1 กล้ องดูนกแบบไบนอคคิวล่ า เกณฑ์ที่เลือกใช้ ควรใช้ กล้ องขนาด 8 x 40 เป็ นอย่างมาตรฐาน วิธีที่ 2 คู่มือดูนก เกณฑ์ที่เลือกใช้ เลือกหนังสือคูมือที่มีรูปภาพ และแหล่งข้ อมูลที่ครบครัน ่ วิธีที่ 3 กล้ องถ่ ายรู ป เกณฑ์ที่เลือกใช้ ควรใช้ กล้ องถ่ายภาพด้ วยเลนส์เทเลฯที่มีคณภาพ ุ วิธีที่ 4 เครื่องแต่ งกาย เกณฑ์ที่เลือกใช้ สวมเครื่ องแต่งกายด้ วยเสื ้อแขนยาว กางเกงขายาว ที่มีสีสนกลมกลืนกับ ัธรรมชาติ
 19. 19. ชื่อ นายชิติวฒน์ อินทรปรี ชา ชั้น ม.6/5 เลขที่ 9 ั ใบงานที่ 11 เรื่อง กาหนดและลาดับขั้นตอนการปฏิบัติ -------------------------------------------------------------- ให้นกเรี ยนเรี ยงลําดับขั้นตอนการทํางาน จากกิจกรรมที่กาหนดให้ต่อไปนี้ (สามารถ ั ํสื บค้นจากแหล่งเรี ยนรู ้ได้) 1. การสารวจสภาพนาทีคูเมือง ้ ่ ขั้นที่ 1 เตรี ยมเครื่ องมือที่ใช้ในสํารวจ ได้แก่ ตัวอย่างนํ้า,นํ้ากลันที่น่ ึงฆ่าเชื้ อแล้ว,ปิ เปต,ลวดเขื่ยเชื้อ, ่ จานเพาะเชื้ อ,อาหารเลี้ยงเชื้ อ trytone glucose yeast extract agar ,อาหารเลี้ยงเชื้ อ brilliant green lactose bile broth. ขั้นที่ 2 เดินทางไปที่คูเมือง ตําแหน่งที่ 1 ด้านทิศเหนือด้วยรถจักรยานยนต์พร้อมเครื่ องมือสํารวจ ขั้นที่ 3 เดินทางไปที่คูเมือง ตําแหน่งที่ 2 ด้านทิศตะวันออกพร้อมเครื่ องมือสํารวจ ขั้นที่ 4 เดินทางไปที่คูเมือง ตําแหน่งที่ 3 ด้านทิศใต้พร้อมเครื่ องมือสํารวจ ขั้นที่ 5 เดินทางไปที่คูเมือง ตําแหน่งที่ 4 ด้านทิศตะวันตกพร้อมเครื่ องมือสํารวจ ขั้นที่ 6 นําตัวอย่างนํ้าที่ได้ไปวิเคราะห์ผลทางจุลชีววิทยาที่หองปฏิบติการทางวิทยาศาสตร์ ้ ั ขั้นที่ 7 เปรี ยบเทียบค่ามาตรฐานความสะอาดของนํ้า ขั้นที่ 8 ประเมินผลการสํารวจสภาพนํ้าพร้อมการแก้ไขปรับปรุ ง แหล่งที่มาของข้อมูล http://www.chiangmainews.co.th/read.php?id=16765 2. การทาร่ มกระดาษสาทีบ่อสร้ าง ่ ขั้นที่ 1 การทําหัวร่ ม ตุมร่ มนําวัดเส้นผ่า ศูนย์กลางขนาด 2-2.5 นิ้วนําเอามาตัดท่อนๆความเท่ากับ ้ขนาดของหัวร่ มและตุ่มร่ มที่ตองการแล้วเจาะรู ตรงกลางขนาดพอที่จะใส่ คนร่ มชนิดนั้นๆ ได้แล้วจึงเอาไปกลึง ้ ัเป็ นหัวร่ มรื อตุ่มร่ มตามแบบที่ได้กาหนดไว้ ํ ขั้นที่ 2 การทําซี่ ร่ม ตัดให้ขอไม้อยูตรงกลางความยาวของท่อนไม้ที่ตดเทียบขนาดของร่ มที่จะทํา ้ ่ ั ขั้นที่ 3 การเจาะรู ซี่ร่มสั้นและซี่ ร่มยาว ใช้เหล็กแหลมชนิดปลายเป็ นสามเหลี่ยมเจาะโดยการหมุนไป
 20. 20. ชื่อ นายชิติวฒน์ อินทรปรี ชา ชั้น ม.6/5 เลขที่ 9 ัหมุนมาหรื อ จะใช้เหล็กแหลมเผาไฟให้ร้อนแล้วเจาะรู ก็ได้(ถ้าไม่มีเครื่ องเจาะ) แต่ถามีเครื่ องเจาะซี่ ร่ม ้โดยเฉพาะ ก็ใช้เครื่ องเจาะเพราะจะได้เร็ ว ขั้นที่ 4 การมัดหัวร่ มและตุมร่ มนําเอาซี่ ร่มยาวและซี่ ร่มสั้นที่เจาะรู แล้วร้อยติดกันเรี ยงเป็ นตับโดยร้อย ่ ่เอาทางหลัง ซี่ ข้ ึนข้างบนทุกซี่ แล้วเอาหัวร่ มที่ผาร่ องซี่ แล้วมาปาดซี่ ออกเสี ย 1 ช่อง เพื่อสําหรับจะได้ไว้ผกปม ูเชือก เอาซี่ ร่มที่ร้อยแล้วใส่ ลงไป ในหัวร่ มช่องละซี่ แล้วดึงเชือกให้ตึงแล้วใส่ ต่อไปอีกจนครบทุกช่อง แล้วดึงปลายเชือกทั้ง 2 ข้างให้ตึง เอาปลายเชือกผูกให้แน่น แล้วตัดเชือกที่ผกออกให้เหลือปลายเชือกไว้ประมาณข้าง ูละ 1 นิ้ว การมัดหัวร่ มและตุมร่ มทําด้วยวิธีเดียวกัน ้ แหล่งที่มาของข้อมูล www.panyathai.or.th/wiki/index.php/ร่ มบ่ อสร้ าง 3. การทําไข่เจียว ขั้นที่ 1 ตอกไข่ไก่ 1-2 ฟองลงในชาม ขั้นที่ 2 ใช้ชอนส้อมตีไข่ให้แตกเป็ นเนื้อเดียวกัน ้ ขั้นที่ 3 ปรุ งรสด้วยรสดี,นํ้าปลา,นํ้าตาล ขั้นที่ 4 ใส่ หอมหัวใหญ่,มะเขือเทศ,คื่นฉ่าย,แครอท ใช้ชอนตีให้เข้ากัน ้ ขั้นที่ 5 ตั้งกระทะให้ร้อน ใส่ น้ ามันพืชลงไปเล็กน้อย รอให้น้ ามันร้อน ํ ํ ขั้นที่ 3 เทไข่ที่เจียวไว้ในชามลงในกระทะ ใช้ไฟปานกลาง พลิกไข่ให้ลุกพอดี ขั้นที่ 3 ตักไข่ลงใส่ จาน พร้อมรับประทาน
 21. 21. ชื่อ นายชิติวฒน์ อินทรปรี ชา ชั้น ม.6/5 เลขที่ 9 ั ใบงานที่ 12 เรื่อง ปฏิบัติด้วยความชื่นชมและปรับปรุงให้ ดีขน ึ้ -------------------------------------------------------------- “ นักเรี ยนคนหนึ่งต้องการซื้ อของฝากให้เพื่อนที่อยูต่างจังหวัด จึงเดินทางจากโรงเรี ยน ่ ยุพราชวิทยาลัย ไปซื้ อของฝากที่ตลาดวโรรส (กาดหลวง) แล้วกลับมาโรงเรี ยนอีกครั้ง “ ให้นกเรี ยนอธิ บายกิจกรรมที่เกิดขึ้นตามหัวข้อที่กาหนดให้ต่อไปนี้ ั ํ “ นักเรียนต้ องการไปตลาดวโรรส “ ( ให้นกเรี ยนพิมพ์แผนที่ที่ครอบคลุมพื้นที่จากโรงเรี ยนยุพราชวิทยาลัยกับตลาดวโรรส แล้วใช้ปากกาลากเส้น ัการเดินทางจากโรงเรี ยนสู่ ตลาดและจากตลาดกลับมายังโรงเรี ยนอีกครั้ง ) 1. ตระหนักในปั ญหาและความจําเป็ น คําอธิบาย … ต้องการซื้ อของฝากเพื่อนําไปให้เพื่อนที่ตนจะไปเยียม ่ 2. คิดวิเคราะห์วจารณ์ ( เลือกของที่จะซื้ อเพื่อนําไปฝากเพื่อน) ิ คําอธิบาย ไปตลาดวโรรสตั้งใจจะไปซื้ ออาหารพื้นเมือง เช่น นํ้าพริ กแดง,แคบหมู ไปฝากเพื่อนในที่ทางาน ํ 3. สร้างทางเลือกอย่างหลากหลาย คําอธิบาย ในตลาดวโรรสมีร้านค้าที่ขายอาหารพื้นเมืองมากมาย ต้องเลือกร้านค้าที่สะอาด มีคุณภาพ
 22. 22. ชื่อ นายชิติวฒน์ อินทรปรี ชา ชั้น ม.6/5 เลขที่ 9 ัปลอดภัย ได้มาตรฐาน4. ประเมินทางเลือกและเลือกทางเลือก (เลือกวิธีการเดินทาง หลาย ๆ วิธี) คําอธิบาย การเดินทางไปตลาดวโรรสมีทางเลือกในการเดินทางได้หลากหลายวิธี ทั้งรถประจําทาง,รถยนต์ส่ วนตัว,รถมอเตอร์ ไซด์,เดิน5. กําหนดและลําดับขั้นตอนการปฏิบติ (กําหนดวิธีการเดินทางที่เหมาะสมจากข้อ 4) ั คําอธิบาย การเดินทางที่เหมาะสมที่สุด คือ การใช้รถประจําทางหรื อรถสองแถว เพราะ สะดวก ไม่ตอง ้กังวลเรื่ องที่จอดรถ ระยะทางไม่ใกล้ไม่ไกลมากนัก6. ปฏิบติดวยความชื่นชม ั ้ คําอธิบาย ในการไปซื้ ออาหารพื้นเมือง ต้องมีความตั้งใจไปซื้ อ ควรมีการวางแผนให้รอบคอบ ไม่ประมาทซื้ ออาหารตามรายการที่เตรี ยมไว้ให้ครบถ้วน มีอธยาศัยใจคอดี ั7. ประเมินระหว่างปฏิบติ ั ่ ั ่ คําอธิบาย ในระหว่างการไปซื้ ออาหารต้องมีสติอยูกบตัวตลอดเวลา รู ้จกปรับตัวให้ยืดพหยุนกับสถานการณ์ ัมีกระบวนการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เหมาะสม8. ปรับปรุ งให้ดีข้ ึนอยูเ่ สมอ คําอธิ บาย นําประสบการณ์จากการไปตลาดครั้งนี้ ไปวิเคราะห์ปรับปรุ ง หาข้อดี ข้อบกพร่ อง พร้อมหาวิธีการที่ดีข้ ึนสําหรับการไปตลาดวโรรสในครั้งต่อไป9. ประเมินผลรวมเพื่อให้เกิดความภูมิใจ คําอธิบาย มีความเต็มใจที่จะเลือกซื้ ออาหารที่อร่ อย สะอาด ปลอดภัย ไปฝากเพื่อน อีกทั้งยังเป็ นการเสริ มสร้างความคิด การวางแผน การปฏิบติที่ถูกต้องสําหรับการไปตลาดในครั้งต่อไปให้มีประสิ ทธิภาพ รวดเร็ ว ัและตรงตามความต้องการได้มากที่สุด
 23. 23. ชื่อ นายชิติวฒน์ อินทรปรี ชา ชั้น ม.6/5 เลขที่ 9 ั ใบงานที่ 13 เรื่อง การเลือกหัวข้ อโครงงานคอมพิวเตอร์ ------------------------------------------------------- ให้นกเรี ยนกําหนดชื่ อโครงงานคอมพิวเตอร์ ที่นกเรี ยนคิดว่าน่าสนใจศึกษา มา 10 ั ัโครงงาน และบอกด้วยว่าเป็ นโครงงานประเภทใด ( อาจเป็ นได้มากกว่า 1 ประเภท ) ประเภทของโครงงาน การ การ การ การ การพัฒนาชื่อโครงงาน พัฒนาสื่ อ พัฒนา ทดลอง ประยุกต์ โปรแกรม เพื่อ เครื่ องมือ ทฤษฎี ใช้งาน ประยุกต์ การศึกษา1. โปรแกรมช่วยสอนการถ่ายภาพ / / 2. คอมพิวเตอร์สอนพิมพ์ดีด / /3. โปรแกรมการค้นหาคําภาษาไทย / 4. โปรแกรมการออกแบบผังงาน / 5. การทดลองผสมสารเคมีต่างๆ ด้วย /คอมพิวเตอร์ 6. โปรแกรมจําลองการทํางานของเครื่ อง / /คอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล 7. ผลการปลูกข้าวในสภาวะแวดล้อมที่ต่างกัน / /8. ระบบแนะนําเส้นทางเดินรถประจําทาง / 9. โปรแกรมพจนานุกรมไทย-อังกฤษ / /10. เกมภาษาคําเมืองน่ารู ้ /
 24. 24. ชื่อ นายชิติวฒน์ อินทรปรี ชา ชั้น ม.6/5 เลขที่ 9 ั ใบงานที่ 14 เรื่อง การศึกษาข้ อมูลโครงงาน -------------------------------------------------------- จาก หัวข้ อโครงงานทั้ง 10 โครงงาน (ใบงานที่ 13) ให้นกเรี ยนเลือกโครงงานที่สนใจมา 3 ัโครงงาน ( ให้นกเรี ยนเลือกโครงงานที่บูรณการกับกลุ่มสาระอื่น โดยที่ตองนําภูมิปัญญาชาวบ้าน ั ้ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น พร้อมทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้เป็ นเกณฑ์ในการเลือกด้วย ) แล้วบอกวิธีการศึกษาข้อมูลโครงงานนั้นว่า นักเรี ยนจะหาข้อมูลในการทําโครงงานได้จากแหล่งใดบ้าง อย่างน้อยโครงงานละ 2 แหล่ง รวมทั้งกําหนดเวลาในการศึกษาแต่ละแหล่งว่าใช้เวลาเมื่อใด ประมาณเท่าใด ? บันทึกลงกระดาษ A4โครงงานทีน่าสนใจจัดทาเพือนาเสนอ ่ ่ ชื่อโครงงาน แหล่งที่ใช้ศึกษาข้อมูล ระยะเวลาในการศึกษา โครงงานที่ 1. 1.ห้องสมุดประชาชน 1 เดือน คอมพิวเตอร์สอนพิมพ์ดีด 2.ห้องเรี ยนวิชาพิมพ์ดีด 8 มิ.ย. – 8 ก.ค. 2554 อาคาร 100 ปี โครงงานที่ 2. 1.อินเทอร์ เน็ต 2 เดือน โปรแกรมการค้นหาคําภาษาไทย 2.พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน 8 มิ.ย. – 8 ส.ค. 2554 โครงงานที่ 3. 1.ห้องสมุด 1 เดือน เกมภาษาคําเมืองน่ารู ้ 2.ปราชญ์ชาวบ้าน ,ผูเ้ ฒ่าผูแก่ ้ 8 มิ.ย. – 8 ก.ค. 2554

×