Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Introducció a la Formació virtual

1,164 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Introducció a la Formació virtual

 1. 1. TALLER D’INTRODUCCIÓ A LA FORMACIÓ MITJANÇANT LES NOVES TECNOLOGIES EINES I RECURSOS ASSUMPTA BOHIGAS
 2. 2. OBJECTIUS <ul><li>Capacitar el professional d’ Atenció Primària en l’accés i maneig dels recursos de la formació virtual </li></ul><ul><li>Capacitar als tutors dels residents dels metges de família perquè puguin utilitzar la formació virtual en la seva tasca docent </li></ul>
 3. 3. Contingut <ul><li>La formació virtual. Característiques. Avantatges i inconvenients de la formació on line. </li></ul><ul><li>Diferències entre la formació presencial i la formació virtual. </li></ul><ul><li>Components de la formació virtual. L’entorn virtual d’aprenentatge. </li></ul><ul><li>La comunicació escrita. El correu electrònic com a mitjà de comunicació. </li></ul><ul><li>Components d’un missatge escrit. </li></ul><ul><li>Com elaborar un missatge. Consells de redacció </li></ul><ul><li>Altres recursos virtuals: Fòrums de debat, repositoris de cursos oberts a Internet i altres. </li></ul>
 4. 4. GENERACIONS DE L’ENSENYAMENT A DISTÀNCIA. <ul><li>1ª generació: Ensenyament per correspondència. </li></ul><ul><ul><ul><li>Materials escrits enviats per correspondència </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Alumnes treballant individualment i enviant les avaluacions per correu a un professor desconegut </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Certificació enviada per correu </li></ul></ul></ul><ul><li>2ª generació: educació a distància multimèdia </li></ul><ul><ul><ul><li>La UNED com a primera Universitat a distància apareix l’any 1972. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sistemes de comunicació unidireccional, no permeten comunicació directa professor - alumne, encara que a vegades siguin interactius. </li></ul></ul></ul><ul><li>3ª generació: educació a distància mitjançant ordinador. </li></ul><ul><ul><ul><li>facilitat de maneig </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>sistema de comunicació multimèdia, que permet incorporar en la digitalització informació textual, sonora i audiovisual </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>elimina distàncies entre emissor i receptor </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Per la seva expansió vertiginosa </li></ul></ul></ul>
 5. 5. E-LEARNING <ul><li>L’e-learning és la nova educació a distància. </li></ul><ul><ul><li>Es caracteritza per l’ús intensiu d’Internet </li></ul></ul><ul><ul><li>Les TIC com a canal per a la generació i distribució de coneixement i la interacció entre professors i alumnes. </li></ul></ul><ul><li>1ª generació d’e-learning : s’utilitza el canal Internet i té les avantatges de la personalització, accessibilitat, estalvi temps, continguts actualitzats i accessibles. </li></ul><ul><li>2ª generació d’e-learning : nous models de formació, aprenentatge col·laboratiu, constructiu, és més intens de les noves tecnologies i foment de l’ intercanvi de coneixement. </li></ul>
 6. 6. CARACTERÍSTIQUES DE LA FORMACIÓ ON LINE <ul><li>Es basa en tres pilars fonamentals: </li></ul><ul><ul><ul><li>Internet, trenca barreres d’espai i temps </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Els materials multimèdia, Internet funciona com un sistema de fonts d’informació obert, es pot navegar fora dels materials del curs, els alumnes són part activa del propi aprenentatge </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nou paradigma educatiu, l’estudiant és el protagonista del seu procés d’aprenentatge, treball cooperatiu i sistema tutorial </li></ul></ul></ul><ul><li>Les característiques de la formació on line són: </li></ul><ul><ul><ul><li>Multidireccionalitat, enfront a la bidireccionalitat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Interactivitat i feedback continus, comunicació entre persones </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Treball col·laboratiu en petits i grans grups </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Múltiples formes de codificació: text, imatge, vídeo, hipermèdia, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Flexibilitat en la recepció i emissió de la informació </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Discorre en entorns oberts i tancats </li></ul></ul></ul>
 7. 7. AVANTATGES DE LA FORMACIÓ ON LINE. <ul><li>Asincronia temporal i espacial: millor organització de l’espai i el temps, millor adequació a les necessitats de l’alumne, millor accessibilitat </li></ul><ul><li>Major consciència i control sobre el procés d’aprenentatge </li></ul><ul><li>Millor comunicació professor – alumnes, relació més estreta, millor temps de reflexió per a les respostes </li></ul><ul><li>Millor comunicació / interrelació en tot l’espai virtual </li></ul><ul><li>Materials didàctics estructurats i planificats. Continguts interactius i multimèdia, més atractius </li></ul><ul><li>Metodologia centrada en els estudiants, aprenentatge orientat a objectius </li></ul><ul><li>Millora de l’alfabetització digital </li></ul>
 8. 8. CARACTERÍSTIQUES DE LES TIC I LES SEVES POTENCIALITATS PER A L’APRENENTATGE
 9. 9. L’ ALUMNE. CONDICIONS I HABILITATS DE L’ESTUDIANT. <ul><li>Responsabilitat davant el seu propi aprenentatge </li></ul><ul><li>Autonomia </li></ul><ul><li>Disciplina en la realització de les activitats així com en la seva aportació als fòrums i debats </li></ul><ul><li>Motivació, que vindrà donada en part per la seva decisió d’aprendre en un entorn virtual, i per la que li indueixi l’entorn virtual </li></ul><ul><li>Compromís de participació i col·laboració amb la finalitat d’aprendre </li></ul><ul><li>Organització, planificació i temporització </li></ul><ul><li>Habilitats comunicatives </li></ul><ul><li>Adaptabilitat al medi i a les qüestions plantejades </li></ul>
 10. 10. 7. ENTORN VIRTUAL D’APRENENTATGE <ul><li>Informació, l’entorn ha de ser la principal font d’informació </li></ul><ul><li>Comunicació, és clau el disseny, el què no es dissenya no funciona. La comunicació no es gestiona, es controla i es gestiona el seu ús </li></ul><ul><li>Cooperació, espais previstos per cooperar </li></ul><ul><li>Administració, de tot l’entorn virtual, tant d’alumnes com de professors </li></ul>
 11. 11. COMPONENTS: <ul><li>Adreça URL </li></ul><ul><li>Campus virtual. Aula virtual. Guia de navegació pel campus. </li></ul><ul><li>Login i password </li></ul><ul><li>Diferents perfils </li></ul><ul><li>Materials didàctics </li></ul><ul><li>Guia del curs / Pla docent </li></ul><ul><li>Espais de comunicació: </li></ul><ul><li>professors, alumnes, secretaria </li></ul><ul><li>correu personal intern del curs o extern </li></ul><ul><li>tauler notícies professor, taules notícies secretaria </li></ul><ul><li>espais de debat </li></ul><ul><li>avaluacions </li></ul><ul><li>Secretaria </li></ul><ul><li>Espais de gestió de l’activitat: calendaris, agendes,... </li></ul><ul><li>Espais d’administració: edició dels components del campus. Nova tendència . </li></ul><ul><li>Recursos complementaris: biblioteca, altres recursos </li></ul>
 12. 12. ACTORS DE LA FORMACIÓ VIRTUAL <ul><li>Alumnes </li></ul><ul><li>Formadors, tutors </li></ul><ul><li>Informàtics </li></ul><ul><li>Dissenyadors de pàgines web </li></ul><ul><li>Dissenyadors de materials pedagògics </li></ul><ul><li>Pedagogs </li></ul><ul><li>Administradors del sistema </li></ul>
 13. 13. LA COMUNICACIÓ ESCRITA. <ul><li>EL CORREU ELECTRÒNIC COM A MITJÀ DE COMUNICACIÓ </li></ul><ul><li>QUALITATS D’UN BON TEXT ESCRIT </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>CONTINGUT </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>LLENGUATGE </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>TO </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 14. 14. COM REDACTAR UN MISSATGE <ul><li>Planificació . Qui soc i què represento? </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>A qui vull dirigir-me? </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Quina imatge vull transmetre de mi? </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>A qui m’estic dirigint? </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Què sap del tema el receptor? </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Què necessita saber? </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Quin propòsit té el missatge? </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Quina reacció espero del receptor? </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Redacció . Millor a partir d’un guió previ, i si cal fer un primer esborrany en paper </li></ul><ul><li>Revisió . S’entén el què vull dir? </li></ul>
 15. 15. CONSELLS DE REDACCIÓ <ul><li>Millor frases afirmatives que frases negatives </li></ul><ul><li>Millor frases actives que frases passives o subordinades (el curs ha estat dissenyat / el curs l’ha dissenyat) </li></ul><ul><li>Utilitzar l’ordre lògic de subjecte+verb+complements </li></ul><ul><li>La informació més rellevant al principi </li></ul><ul><li>Millor oracions personals que oracions impersonals </li></ul><ul><li>Precisió de les paraules i paraules planeres </li></ul><ul><li>Millor adverbis curts, no acabats en –ment </li></ul><ul><li>No utilitzar majúscules, sembla que es cridi </li></ul><ul><li>No utilitzar ironies i sarcasmes. En el llenguatge escrit no s’entenen. </li></ul>

×