Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Xây dựng báo cáo với dịch vụ reporting services sql

883 views

Published on

ftt

Published in: Automotive
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Xây dựng báo cáo với dịch vụ reporting services sql

  1. 1. XÂY DỰNG BÁO CÁO VỚI DỊCH VỤ REPORTING SERVICES TRONG SQL SERVER Nguyen Phuc Tam – frostangel89@gmail.com Trong công nghệ Kho dữ liệu, kỹ thuật xử lý phân tích trực tuyến (OLAP) được sử dụng để tổ chức quản lý và khai thác dữ liệu trong kho dữ liệu; công cụ BIDS cung cấp dịch vụ Analysis Service để triển khai quy trình OLAP và phân tích dữ liệu trong kho. Quy trình này được trình bày ở phần Giới thiệu kỹ thuật xử lý phân tích trực tuyến với SQL Server. Dựa vào kết quả phân tích đó, ta có thể xây dựng nên các loại báo cáo phục vụ cho nhu cầu quản lý của doanh nghiệp. Bài viết này giới thiệu dịch vụ SQL Server Reporting Service (SSRS) dùng để tạo các báo cáo và quản lý các báo cáo thông qua nền tảng web và trình bày quy trình triển khai xây dựng báo cáo trên BIDS phiên bản 2005. SQL Server Reporting Service cho phép xây dựng các loại báo cáo dưới dạng bảng tham chiếu chéo và dạng biểu đồ từ các thao tác phân tích dữ liệu một cách thuận tiện và chính xác. Các báo cáo trực quan về dữ liệu là một công cụ rất hữu ích cho các nhà quản lý trong việc ra quyết định và điều hành doanh nghiệp. SSRS sử dụng ngôn ngữ định nghĩa báo cáo (RDL) và ngôn ngữ đánh dấu mở rộng XML. Công cụ soạn thảo báo cáo được tích hợp trên công cụ BIDS dựa trên bộ Visual studio. Người dùng có thể soạn thảo các báo cáo một cách dễ dàng trên nền tảng đồ họa, sau khi báo cáo được tạo có thể trích xuất ra nhiều định dạng khác nhau như : Excel, PDF, CSV, XML, TIFF hay dưới dạng văn bản web. Các bạn có thể tìm hiểu thêm một số thông tin về Reporting Service tại đây. Quy trình xây dựng báo cáo : Lưu ý : Dịch vụ Reporting Service không được mặc định cài đặt khi bạn cài SQL Server 2005 phiên bản Developer hay Enterprise. Để có SSRS, bạn phải cài đặt dịch vụ này sau khi cài SQL Server. Thực hiện theo đây để cài đặt SSRS 2005. Các bước thực hiện xây dựng báo cáo 1. Cấu hình Report Server : Để sử dụng được SSRS để xây dựng các báo cáo thì bạn phải cấu hình các dịch vụ Report Server bằng công cụ Reporting Services Configuration Manager. Công cụ này có trong bộ Configuration Tools khi bạn cài đặt SQL Server 2005.
  2. 2. Các bước cấu hình Reporting Service được hướng dẫn cụ thể ở đây. 2. Kết nối nguồn dữ liệu : - Mở SQL Server Business Intelligence Studio lên tạo một dự án mới, chọn kiểu là Report Server Project. - Trong khung Solution Explorer click chuột phải lên Shared data Sources chọn new. Trong khung hiện ra chọn kiểu kết nối là SQL Server Analysis Service. - Chọn Edit và nhập vào server name và chọn đến khối chứa dữ liệu đã tạo ở dự án Analysis Service. Sau đó bấm OK.
  3. 3. 3. Tạo báo cáo : Quá trình này gồm 3 giai đoạn : Truy vấn dữ liệu , thiết kế báo cáo và thực thi báo cáo. a. Truy vấn báo cáo - Nháy chuột phải vào Reports trong khung Solution Explorer chọn New Report. - Trong màn hình thuật sĩ hiện ra chọn datasource đã tạo và click next. - Tại màn hình tiếp theo bấm chọn Query builder. Ở đây có 2 cách tạo truy vấn : bằng đồ họa hoặc bằng dòng lệnh. Ta có thể sử dụng ngôn ngữ MDX (Multi Dimensional eXpression) để xây dựng các truy vấn hoặc sử dụng màn hình thiết lập các điều kiện truy vấn như sau : - Ta chọn các cột tương ứng và truy vấn dữ liệu. Chọn các biến của truy vấn là tham số cho báo cáo. Chọn OK.
  4. 4. b. Thiết kế báo cáo - Tại màn hình tiếp theo ta bấm Next và tại khung Select The Reports Type chọn kiểuMatrix. - Khung tiếp theo hiện ra chọn các giá trị sẽ được hiển thị trên các cột và trên các hàng và trên các ô dữ liệu của bảng, trong vd này ta chọn các hàng là các Airport_name và các cột là Class (hạng vé) và và các ô dữ liệu là các số lượng hành khách được tổng hợp theo các tiêu chí trên. - Khung tiếp theo hiện ra chọn kiểu trình bày báo cáo rồi chọn Finish. - Màn hình thiết kế báo cáo hiện ra, ở đây ta có thể thiết kế báo cáo theo ý muốn.
  5. 5.  Để chèn biểu đồ ta chọn Chart trong thanh công cụ Toolbox.  Chuyển sang tab Dataset và kéo trường dữ liệu vào các chiều của biểu đồ  Có thể thay đổi kiểu biểu đồ bằng cách nháy chuột phải vào biểu đồ và chọncharttype, trong menu xổ ra có các kiểu biểu đồ cho người dùng chọn.  Để thay đổi các thuộc tính của biểu đồ ta nháy chuột phải vào biểu đồ và chọn property. Ở đây có thể tùy chỉnh các thuộc tính của biểu đồ. c. Thực thi báo cáo (deploy) - Sau khi thiết kế báo cáo xong ta nháy phải chuột lên tên dự án trong khung Solution Explorer và chọn properties. Ở khung hiện ra chọn targetServerUrl đánh địa chỉ nơi chứa dữ liệu các báo cáo trên webserver. Ở đây địa chỉ đích được cấu hình ở Report Server là :http://localhost/reportserver.
  6. 6. - Cuối cùng nháy chuột phải vào project và chọn deploy. Dự án được deploy thành công như sau : 4. Truy xuất báo cáo :  Khởi động SQL Server Management Studio.  Nhấp vào nút Connect trong Object Explorer và chọn dịch vụ Reporting Service.  Kết nối với máy server của bạn.  Mở rộng nút Home trong cây Object Explorer để tìm tên dự án, ví dụ ProductReport1.  Mở rộng tên dự án ProductReport1 để tìm ra báo cáo có tên ProductReport1.  Nhấp chuột phải vào báo cáo và chọn View Report  Nếu được nhắc nhở, cung cấp tên người dùng và mật khẩu của bạn. Các báo cáo sẽ mở ra trong trình duyệt web của bạn như sau :

×