Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La redacció

209 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

La redacció

  1. 1. La redacció del Tirant lo BlancEl 2 de gener de 1460 Martorell vacomençar la redacció de la novel•laTirant lo Blanc, dedicada a l’infantFerran de Portugal, “rei espectant”—germà de Pere el Conestable, “reidels catalans”. En els primerscapítols de la seua novel·la vautilitzar la història de Guillem deVaroic.El lloc de redacció de la novel·la haestat establert a Barcelona per ladocumentació que relacionaMartorell amb la cort literària delPríncep de Viana a Barcelona,Aquest ambient literari cortesà
  2. 2. seria, probablement, un lloc mésidoni per a la pràctica literària queValència, ciutat que sabem,desenvolupa unes plataformescultural alternatives una vegadadesapareix la influència de la cort,traslladada a Nàpols en tempsd’Alfons el Magnànim, una cort queel Príncep de Viana reprodueix i quereuneix a molts autors que havienviscut a Nàpols. No és estrany queun producte com l’obra de Martorellestiga més directament vinculat auna cort amb un model heroic-principesc presidint-la.
  3. 3. L’any 1464 Joanot va empenyorar elmanuscrit del Tirant lo Blanch aGalba a canvi de 100 reals i un anydesprés, el seu germà Galcerà elreclama per tractar-se d’un bé del’herència de Joanot, tot i que no potobternir-lo precisament per lapenyora –o hipoteca– que pesasobre el llibre. Gràcies a aquestdocument sabem que Joanot haviamort un any abans i que elmanuscrit és “hun llibre apellatTiran lo Blanch, lo qual és continuaten XXVII sisters de full entregue,desligat, lo qual és de bonacontinent valor [...]. Sabem tambéque Martí Joan de Galba té el llibre
  4. 4. en el seu poder gràcies a aquestempenyorament. Si bé aquestoriginal no ha estat localitzat,Jaume J. Chiner (1997) va descobrirl’únic fragment manuscrit conegutd’un Tirant, datat amb anterioritat a1490.(text extret dehttp://www.lluisvives.com/portal/tirant/include/p_biografia.jsp)

×