Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
வரலாறற ோநாககில் சிறகைத வளரசசி
தமிழ் அசச எழததகள் தயாாிககபபடட பினனர், அசசடதத நலகள் பல தமிழில்
ெவளிவநதன. ோமலம் ஆஙகிலக் கலவி அ...
உணரநத கணவன் தறவ பணகிறான். ஒர மரம் இககைதையச் ெசானனதாக அைமநதளளத
இதன் தனிசசிறபபாகம். இககைத, 1913 ஆம் ஆணட விோவக ோபாதினி இதழில்...
இவரகளில் கலகி, நவசகதி, விோமோசனம், ஆனநத விகடன் ோபோனற இதழகளிலம்,
பினப கலகி இதழிலம் எழதியளளோர்.அவர், அதிரஷட சககரம், கவரனர் வி...
க.ப.ரோஜோகோபோலன் இககோலக் கடடதைதச் ோசரநத மறெறோர சிறநத எழததோளர் ஆவோர். இவர்
ஆண் ெபண் உறைவ ைமயமோகக் ெகோணட பல கைதகைள எழதியளளோர்...
தி.ஜானகிராமன், தமிழ் எழததலகில் நாவல், சிறகைத எனற இரணட இலககிய
வைககளிலம் மனவாிைசயில் நிறபவர். க.ப.ரா. ைவப் ோபானற ஆண், ெபண் உ...
இககாலக் கடடததில் எழதிய ெஜயகாநதன் சிறநத சிறகைத எழததாளர் எனற ெபயைரப்
ெபறறளளார். மறோபாகக எழததாளராக அறியபபடட அவர் ெதாடககததில் ...
இககாலக் கடடததில் எழதிய ெஜயகாநதன் சிறநத சிறகைத எழததாளர் எனற ெபயைரப்
ெபறறளளார். மறோபாகக எழததாளராக அறியபபடட அவர் ெதாடககததில் ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

வரலாற்று நோக்கில் சிறுகதை வளர்ச்சி

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

வரலாற்று நோக்கில் சிறுகதை வளர்ச்சி

  1. 1. வரலாறற ோநாககில் சிறகைத வளரசசி தமிழ் அசச எழததகள் தயாாிககபபடட பினனர், அசசடதத நலகள் பல தமிழில் ெவளிவநதன. ோமலம் ஆஙகிலக் கலவி அறிமகபபடததபபடடத. இவறறின் விைளவாகப் பதிய இலககிய வைககள் மலரநதன. அவறறள் ஒனற சிறகைத. சிறகைதயின் வளரசசி பறறிய வரலாறறிைன ோநாககோவாம். 2.2.1 மதல் காலக் கடடம் (1900 - 1925) தமிழில் ோமைலநாடட மரைப ஒடடய நவனச் சிறகைத மயறசிகள் 20 ஆம் நறறாணடன் ெதாடககக் காலக் கடடததில் ோமறெகாளளபபடடன. ஆஙகிலததிலம் தமிழிலம் நாவல் பைடதத வநத அ.மாதைவயா 1910 ஆம் ஆணடல் இநத ஆஙகில நாளிதழில் வாரம் ஒர கைதயாக 27 சிறகைதகைள எழதினார். பினப இககைதகள் 1912 இல் Kusika’s Short Stories எனற ெபயாில் இரணட ெதாகதிகளாக ெவளிவநதன. பனனிரணட ஆணடகள் கழிதத 1924 இல், இககைதகளில் பதினாைற, மாதைவயாோவ தமிழில் ெமாழிெபயரதத,கசிகர் கடடக் கைதகள் எனற ெபயாில் இர ெதாகதிகளாக ெவளியிடடார். சமகச் சீரதிரதத ோநாககடன் இககைதகைளப் பைடதததாக மாதைவயா அநநலன் மனனைரயில் கறிபபிடடளளார். இதில் இடமெபறற திெரௌபதி கனவ, கழநைத மணதைதயம், ைகமெபண் ெகாடைமையயம், அவனாலான பாிகாரம் எனற கைத வரதடசைணக் ெகாடைமையயம் ோபசின. மாதைவயா, தாம் ஆசிாியராக இரநத ெவளியிடட பஞசாமிரதம் இதழிலம் தமிழில் பல சிறகைதகள் எழதியளளார். மகாகவி சபபிரமணிய பாரதியாரம் பல சிறகைதகைளப் பைடததளளார். நவதநதிரக் கைதகள், ோவணமதல சாிததிரம், மனமத ராணி, போலாக ரமைப, ஆவணி அவிடடம், ஸவரண கமாாி, ஆறில் ஒர பஙக, காநதாமணி, ரயிலோவ ஸதானம் எனற பல கைதகைள எழதியளளார். பாரதியார் கைதகள் சமபவஙகைளப் ோபசகினறனோவ தவிர, இவறறில் சிறகைதகளககாிய உணரசசி இலைல எனற ோபராசிாியர் சிவததமபி கறிபபிடகினறார். வ.ோவ.ச. ஐயர் 1912 ஆம் ஆணட, கமப நிைலயம் எனற பதிபபகததின் மலம் மஙைகயரககரசியின் காதல் மதலய கைதகள் எனற ஐநத கைதகள் அடஙகிய ெதாகதிைய ெவளியிடடார். மஙைகயரககரசியின் காதல், காஙோகயன், கமல விஜயன், அோழன் ழகோக, களததஙகைர அரசமரம் எனற ஐநத கைதகளில் களததஙகைர அரசமரம் எனற கைதோய தமிழின் மதல் சிறகைதயாகப் பல விமரசகரகளால் சடடபபடகினறத. வ.ோவ.ச.அயயர் இககைதயில் பாததிர ஒரைம, நிகழசசி ஒரைம, உணரவ ஒரைம எனற மனைறயம் சிறபபாக அைமததளளதாக இலககிய விமரசகரகள் கறகினறனர். வரதடசைணக் ெகாடைம இககைதயின் கரபெபாரளாகம். ரகமணி எனற ெபணணககத் திரமணம் ஆகிறத. வரதடசைணப் பிரசசிைன காரணமாக, சாநதி மகரததம் தைடபடட, கணவனகக ோவற திரமணம் நிசசயமாகியத. இதனால் ரகமணி தறெகாைல ெசயத ெகாளகிறாள். தன் தவறைற
  2. 2. உணரநத கணவன் தறவ பணகிறான். ஒர மரம் இககைதையச் ெசானனதாக அைமநதளளத இதன் தனிசசிறபபாகம். இககைத, 1913 ஆம் ஆணட விோவக ோபாதினி இதழில் ெவளிவநதத. வ.ோவ.ச. அயயர் காலததிறகப் பிறக நாரண தைரககணணன், தி.ஜ.ரஙகநாதன்ோபானறவரகள் சிறகைதகள் பைடததளளனர். நாரண தைரககணணன் சமதாயப் பிரசசிைனகைளப் ோபசம் கைதகள் பல எழதியளளார். 1915 இல் ெதாடஙகி, சமார் 60 ஆணடகள் வைர எழததப் பணியில் இரநதார் அவர். தி.ஜ.ர.வின் மதல் சிறகைத சநதனக் காவட ஆகம். இவரைடய பகழ் ெபறற சிறகைத ெநாணடககிளி ஆகம். கால் ஊனமறற ஒர ெபண், எவரம் தனைனத் திரமணம் ெசயத ெகாளளப் ோபாவதிலைல எனற உணரநத பின் எடககம் பரடசிகரமான மடோவ கைதயாகம். கைதயில், ெநாணடப் ெபணணின் ஏககஙகளம் எதிரபாரபபகளம் நனக பதிவ ெசயயபபடடளளன. காநதியதைதப் ோபசம் பல சிறகைதகைளயம் இவர் எழதியளளார். இவவாற மாதைவயா, பாரதியார், வ.ோவ.ச. அயயர் ோபானோறார் தமிழில் சிறகைத மனோனாடகளாகப் ோபாறறபபடகிறாரகள். 2.2.2 இரணடாம் காலக் கடடம் (1926 - 1945) ெமௌனி லா.ச.ரா. ம.வரதராசனார் அகிலன் அணணா ம.கரணாநிதி இககாலக் கடடம் தமிழச் சிறகைத வரலாறறில் சிறபபான காலக் கடடம் எனலாம். பதைமபபிததன்,க.ப.ரா., ந.பிசசமரததி, பி.எஸ்.ராைமயா, ெமௌனி ோபானறவரகளம், கலகி, ராஜாஜி, ோக.எஸ்.ோவஙகட ரமணி, சிடட, சஙகரராம், லா.ச.ரா. ோபானறவரகளம் இககாலக் கடடததில் சிறகைத எழதியளளனர்.
  3. 3. இவரகளில் கலகி, நவசகதி, விோமோசனம், ஆனநத விகடன் ோபோனற இதழகளிலம், பினப கலகி இதழிலம் எழதியளளோர்.அவர், அதிரஷட சககரம், கவரனர் விஜயம், கோஙகிரஸ் ஸெபஷல், ோகோர சமபவம், சோரைதயின் தநதிரம், ெடலவிஷன், திரவழநதர் சிவகெகோழநத எனற பல சிறகைதகைள எழதியளளோர். கதர் இயககம், தீணடோைம அகறறதல், உபபச் சததியோகிரகம், பலோல் உணவ தவிரததல், விதவோ விவோகம், போலய விவோகக் ெகோடைம எனற விடதைல உணரவைடய கைதகைளயம், சமக உணரவைடய கைதகைளயம் எழதியளளோர். இவரைடய எழததில் நைகசசைவ மககியப் பஙக வகிககிறத. அவர் எழதிய வரலோறற நோவலகைளப் ோபோல இசசிறகைதகள் இலககியத் தகதிையப் ெபறவிலைல எனறோலம் சிறகைத வளரசசியில் கலகியின் பஙக மககியமோன ஒனறோக இரநதிரககினறத எனபைத மறகக இயலோத. கலகி எழதியைவ, ெவகஜன இதழகக ஏறப அைமய, அவரைடய கோலக் கடடததில் எழதிய பதைமபபிததன் கைதகள் வடவம், உததி, உளளடகக மைறகளில் போிோசோதைன மயறசிகளோக அைமநத இலககிய அநதஸத ெபறற சிறகைதகளோகச் சிறநதன. தமிழச் சிறகைத மயறசிைய உலகத் தரததிறக எடததச் ெசலல மயனறவரகளள் பதைமபபிததன் மதனைமயோனவர் ஆவோர். மணிகெகோட எனற இலககியப் பததிோிைகயடன் ெதோடரப ெகோணட மிகசசிறநத பைடபப மயறசியில் ஈடபடடோர். ோமலநோடடச் சிறகைத ஆசிோியரகளின் பைடபபோககதைத நனக அறிநத அவர், அவறைற உளவோஙகிக் ெகோணட, தமத ெசோநதப் பைடபபோளைமையக் ெகோணட அறபதமோன சிறகைதகைளப் பைடததளளோர். பதைமபபிததன் ோகலககைதகள், பரோணக் கைதகள், தததவக் கைதகள், நடபபியல் கைதகள் எனற பலவைகயோன கைதகைளப் பைடததளளோர். வறைமையப் பறறிப் ெபோயக் கதிைர, ஒரநோள் கழிநதத, ெபோனனகரம், தனபகோகணி ோபோனற கைதகைளயம், பரோணக் கைத மரைப ைவததச் சோபவிோமோசனம், அகலைய அனறிரவ ோபோனற கைதகைளயம், தததவ ோநோகோகோட கயிறறரவ, மகோமசோனம், ஞோனக் கைக ோபோனற கைதகைளயம், ோவடகைக விோனோதக் கைதயோகக் கடவளம் கநதசோமிப் பிளைளயம் எனற கைதையயம், நோடடபபறக் கைதப் போஙோகோட சஙகதோதவனின் தரமம், ோவதோளம் ெசோனன கைத ோபோனற கைதகைளயம் எழதியளளோர். தமிழச் சிறகைத வளரசசியில் பதைமபபிததனின் ஆளைமயம் ோமைதைமயம் பின் வநத பைடபபோளிகளகக மன் மோதிோியோக அைமநதன எனலோம். பதைமபபிததன் சோகோவரம் ெபறற சிறகைதகைளப் பைடதத, தமிழ் இலககியக் கரவலததிறக வளம் ோசரததளளோர். ந.பிசசமரததியின் கைதகளிலம் சிறகைதயின் வடவமம் உததியம் சிறபபோக அைமநதளளன. மனித மன ஆழதைத அவர் தம் கைதகளில் சிறபபோக வடததளளோர். பதிெனடடோம் ெபரகக, தோய், வோனமபோட, மணணோைச, விழிபப, பஞசகலயோணி ோபோனற பல இலககியத் தரமோன கைதகைளப் பைடததளளோர் அவர்.
  4. 4. க.ப.ரோஜோகோபோலன் இககோலக் கடடதைதச் ோசரநத மறெறோர சிறநத எழததோளர் ஆவோர். இவர் ஆண் ெபண் உறைவ ைமயமோகக் ெகோணட பல கைதகைள எழதியளளோர். அககோலததில் பிறர் ெதோடத் தயஙகிய பிரசசிைனகைள அவர் ஆபோசமோகோவோ உணரசசிையத் தணடவிடம் வைகயிோலோ இலலோமல், ஆககப் பரவமோக அணகிப் போரததளளோர். திைர, சிறித ெவளிசசம், மனற உளளஙகள், ஆறறோைம, விடயமோ, நரனனிசோ, தோயோோின் திரபதி ோபோனற இவரைடய கைதகளம் கறிபபிடடச் ெசோலலத் தககனவோகம். ெமௌனி, இககோலக் கடடதைதச் ோசரநத மறெறோர சிறநத பைடபபோளி ஆவோர். ெமௌனியின் சிறகைத மயறசி விததியோசமோனத. கறியட என்னம்உததிைய அவரதம் கைதகளில் அதிகம் எடததோணடளளோர். அதனோல், ெமௌனியின் கைதகைளச் சோதோரண வோசகரகளோல் அததைண எளிதோகப் போிநத ெகோளள இயலோத. இவரைடய தமிழநைடயம் அசோதோரணமோனத.ஏன்? இவரைடய மதல் கைதயோகம். இவரைடய சிறகைதகள் அைனததம்அழியோச் சடர், ெமௌனியின் கைதகள் எனற ெபயரகளில் இர ெதோகதிகளோக ெவளிவநதளளன. இநதக் கோலககடடததில் எழதிய மறெறோர எழததோளர் லோ.ச.ரோமோமிரதம். இவர் கைத ெசோலலம் நைடயம் விததியோசமோனதோகம். இவர், மநதிர உசசோடனம் ோபோலச் ெசோறகைள ஒலபபோஙகடன் பயனபடததம் விதததில் தமகெகன ஒர மததிைரையப் பதிததளளோர். சிறகைத வடவதைதயம் தோணட, விசவரபம் எடபபன இவரைடய கைதகள்.தரஙகிணி, கோயததிோி, இதழகள், பல ஆட, ஜவோைல எனபன இவரைடய சிறகைதகளில் சிலவோகம். இககோலக் கடடததில் எழதிய கறிபபிடததகநத பிற சிறகைத எழததோளரகள் பி.எஸ். ரோைமயோ, கி.ரோ. எனற கி.ரோமசசநதிரன், சிதமபர சபபிரமணியன், ட.எஸ். ெசோககலஙகம், சஙக சபபிரமணியன்ோபோனறவரகள் ஆவர். 2.2.3 மனறோம் கோலக் கடடம் (1946 - 1970) தமிழச் சிறகைத வரலோறறில், மனறோவத பகதியோன இககோலக் கடடததில், மிகப் பலர் சிறகைத எழதவைத ோமறெகோணடோரகள். கோிசசோன் கஞச, தி.ஜோனகிரோமன், எம்.வி.ெவஙகடரோம், ரோ. போலகிரஷணன், விநதன், க.அழகிோிசோமி, ம.சிதமபர ரகநோதன், அகிலன், நோ.போ எனறநோ.போரததசோரதி ோபோனறவரகளம், திரோவிட இயகக எழததோளரகளோனஅணணோ, ம.கரணோநிதி ஆகியவரகளம், ம.வ. எனனம் ம.வரதரோசனோர், ெஜயகோநதன் ஆகியவரகளம் சிறகைதகள் பைடததளளனர். இவரகளில் சிலர் சிறகைத இலககியததிலம், சிலர் நோவல் இலககியததிலம், சிலர் இவவிரணட இலககிய வைககளிலம் தடம் பதிததளளனர்.
  5. 5. தி.ஜானகிராமன், தமிழ் எழததலகில் நாவல், சிறகைத எனற இரணட இலககிய வைககளிலம் மனவாிைசயில் நிறபவர். க.ப.ரா. ைவப் ோபானற ஆண், ெபண் உறைவக் கைதப் ெபாரளாககிக் ெகாணடவர் ஆவார். கைதமாநதர் பைடபபிலம், ெமாழி ஆளைகயிலம் ெவறறி ெபறற இவர்மறதிகக, ெசயதி, மளமட, சிலரபப ோபானற பல கைதகைள எழதியளளார். இககாலக் கடடததில் சிறகைத, நாவல் எனற இரணட பைடபபிலம் சிறநத விளஙகிய எழததாளரகளள் அகிலனம், நா.பா.வம் ெஜயகாநதனம் கறிபபிடததககவரகள். அகிலன் பதிோனழ சிறகைதத் ெதாகதிகைள எழதி ெவளியிடடளளார். இவாின் மதல் சிறகைத காச மரம் எனபதாகம். வறைம, ஆண் ெபண் உறவகள், விதைவ நிைல, வரதடசைணக் ெகாடைம எனற பல ெபாரணைமகளில் இவர் கைதகள் பைடததளளார். நடப, வரம், காதல் ோபானற இலககியப் ெபாரணைமகளம் இவரைடய கைதகளில் காணககிைடககினறன. இவரைடய எாிமைல எனற இககைத சிறகைதத் ெதாகதி தமிழநாட அரசின் பாிச ெபறறத. பினப அககைத, எஙோக ோபாகிோறாம் எனற நாவலாக அவரால் விாிதத எழதபபடடத. சோகாதரர் அனோறா, கஙகாஸநானம், சிசவின் கரல், ஏைழப் பிளைளயார், ெபாிய மீன், ஆண்-ெபண், கழநைத சிாிததத, சததிய ஆோவசம், ெநலலர் அாிசி, பசியம் ரசியம், விடதைல எனபன இவர் எழதிய சிறகைதகளள் சிலவாகம். அகிலைனப் ோபானற மரபிலககியப் பாஙகில் கைத இலககியதைத எடததச் ெசனறவர் நா.பா. ெதயவததாலாகாெதனினம், ஆயதம், தகதியம் தனிமனிதனம், பிரதி பிமபம், ஒர கவியின் உள்உலகஙகள், மறபடயம் ஒர மஹிஷாசர வதம், அெமாிககாவிலரநத ோபரன் வரகிறான், களவம் கறற, ஒர சரவோதசக் கரததரஙக ோபானற பல சிறகைதகைள எழதியளளார். திராவிட இயககச் ெசலவாககடன் பகததறிவப் பாைதயில் கைத பைடததவரகளள் அணணா, ம.கரணாநிதி, ஆைசததமபி, ெதனனரச, ட,ோக,சீனிவாசன், திலைல விலலாளன் ோபானறவரகள் கறிபபிடததககவரகள். இவரகளில் உளளடககம், உததி, நைட ஆகியவறைற மழைமயாகக் ைகயாணட கைத பைடததவரகளள் அணணா மதனைமயானவர். சாதி சமய மறபப, வறைம, கலபப மணம், பலதார மணம், விதைவ மணம் எனபனவறைற அடபபைடயாகக் ெகாணடன இவரைடய கைதகள். தஞைச வழசசி, ெசாரககததில் நரகம், திரமைல கணட திவவிய ோஜாதி, பல நகம், பிட சாமபல் ோபானற பல கைதகளில் மத நமபிகைகையக் கணடததளளார்.ெசவவாைழ இவரைடய மிகச் சிறநத கைதயாகம். ஏழைமயின் ெகாடைமைய இககைதயில் மிகச் சிறபபாக எடததககாடடயளளார். வடவ உததியடன் பகததறிவப் பாைதயில் கைத எழதியவர் ம.கரணாநிதி.கபைபதெதாடட, கணடதம் காதல் ஒழிக, நளாயினி, பிோரத விசாரைண, ெதாததக் கிளி, வாழ மடயாதவரகள் ோபானற இவரைடய சிறைதகள் கறிபபிடததககன.
  6. 6. இககாலக் கடடததில் எழதிய ெஜயகாநதன் சிறநத சிறகைத எழததாளர் எனற ெபயைரப் ெபறறளளார். மறோபாகக எழததாளராக அறியபபடட அவர் ெதாடககததில் ோசாதைன ாீதியாகவம் பினனர் ஜனரஞசகமாகவம் கைதகைளப் பைடததளளார். இவரைடய பல சிறகைதகள் விமரசனததிறகம் விவாதததிறகம் உளளாயின. சிறகைதயின் உளளடககததிறக மடடமலல, வடவததிறக உரமளிததவர் இவர். இவரைடய எழததகள் பலைர எழதத் தணடன. இவரைடய பாணியில் இனற பலர் எழதிக் ெகாணடரககினறனர். 2.2.4 நானகாம் காலக் கடடம் (1976 மதல் இனற வைர) எழபதகளில் சா.கநதசாமி, இநதிரா பாரததசாரதி, ந.மததசாமி, அோசாகமிததிரன், நீல பதமநாபன், வணணநிலவன், வணணதாசன், சஜாதா, நவபாரதி, சபபிரமணிய ராஜு, பாலகமாரன் ோபானறவரகளம்பா.ெசயபபிரகாசம், பிரபஞசன், கிரஷணன் நமபி, ெஜயோமாகன், ஜி.நாகராஜன் ோபானறவரகளம் சிறகைதப் பைடபபகளில் கறிபபிடடச் ெசாலலமபடயாகத் தடம் பதிததளளனர். இநதக் காலக் கடடததில், நவனத் தமிழச் சிறகைத இலககியம், கரததிலம் ெசாலலம் ோநரததியிலம் ெமாழிையக் ைகயாளம் மைறயிலம் பல மாறதலகைளக் கணடளளத. இசசிறகைதகள் தமிழ் மககளின் வாழகைகையப் பலோவற ோகாணஙகளில் பிரதிபலததக் காடடகினறன. சிறகைதப் பைடபோப விமரசன ாீதியாக எழதபபடடத. அதனால் ோதைவயறற ெசால் அலஙகாரம், ோதைவயிலலாத வரணைனகள் எனபனெவலலாம் தவிரககபபடட, பைடபப அதன் மழ வசோசாட ெவளிபபடடளளத எனலாம். இரபதோதாராம் நறறாணட ெதாடரப யகம், கணினி யகம் எனெறலலாம் சடடபபடகிறத. இநநறறாணடல், இைணய இதழகள் எனற பதவைக இதழகள் ோதாறறம் ெபறறன. அவறறில் உலகத் தமிழ் எழததாளரகளின் பைடபபகள் ஒரஙோக இடம் ெபறவதறகான சாததியக் கறகள் உரவாகிக் ெகாணடரககினறன. தமிழகததிலரநத பலமெபயரநத காஞசனா தாோமாதரன், கீதா ெபனனட், இலஙைகயிலரநத பலமெபயரநத இராோஜஸவாி பாலசபபிரமணியன் ோபானறவரகள் ெதாடரநத இவவிதழகளில் எழதி வரகினறனர். இவரகைளத் ெதாடரநத உலகத் தமிழ் எழததாளரகள் பலர் சஙகமிகக இைணய இதழகள் வழி அைமததால் அத தமிழச் சிறகைத வளரசசிைய மறோறார் உயரததிறக உறதியாக இடடச் ெசலலம் எனபதில் ஐயமிலைல.
  7. 7. இககாலக் கடடததில் எழதிய ெஜயகாநதன் சிறநத சிறகைத எழததாளர் எனற ெபயைரப் ெபறறளளார். மறோபாகக எழததாளராக அறியபபடட அவர் ெதாடககததில் ோசாதைன ாீதியாகவம் பினனர் ஜனரஞசகமாகவம் கைதகைளப் பைடததளளார். இவரைடய பல சிறகைதகள் விமரசனததிறகம் விவாதததிறகம் உளளாயின. சிறகைதயின் உளளடககததிறக மடடமலல, வடவததிறக உரமளிததவர் இவர். இவரைடய எழததகள் பலைர எழதத் தணடன. இவரைடய பாணியில் இனற பலர் எழதிக் ெகாணடரககினறனர். 2.2.4 நானகாம் காலக் கடடம் (1976 மதல் இனற வைர) எழபதகளில் சா.கநதசாமி, இநதிரா பாரததசாரதி, ந.மததசாமி, அோசாகமிததிரன், நீல பதமநாபன், வணணநிலவன், வணணதாசன், சஜாதா, நவபாரதி, சபபிரமணிய ராஜு, பாலகமாரன் ோபானறவரகளம்பா.ெசயபபிரகாசம், பிரபஞசன், கிரஷணன் நமபி, ெஜயோமாகன், ஜி.நாகராஜன் ோபானறவரகளம் சிறகைதப் பைடபபகளில் கறிபபிடடச் ெசாலலமபடயாகத் தடம் பதிததளளனர். இநதக் காலக் கடடததில், நவனத் தமிழச் சிறகைத இலககியம், கரததிலம் ெசாலலம் ோநரததியிலம் ெமாழிையக் ைகயாளம் மைறயிலம் பல மாறதலகைளக் கணடளளத. இசசிறகைதகள் தமிழ் மககளின் வாழகைகையப் பலோவற ோகாணஙகளில் பிரதிபலததக் காடடகினறன. சிறகைதப் பைடபோப விமரசன ாீதியாக எழதபபடடத. அதனால் ோதைவயறற ெசால் அலஙகாரம், ோதைவயிலலாத வரணைனகள் எனபனெவலலாம் தவிரககபபடட, பைடபப அதன் மழ வசோசாட ெவளிபபடடளளத எனலாம். இரபதோதாராம் நறறாணட ெதாடரப யகம், கணினி யகம் எனெறலலாம் சடடபபடகிறத. இநநறறாணடல், இைணய இதழகள் எனற பதவைக இதழகள் ோதாறறம் ெபறறன. அவறறில் உலகத் தமிழ் எழததாளரகளின் பைடபபகள் ஒரஙோக இடம் ெபறவதறகான சாததியக் கறகள் உரவாகிக் ெகாணடரககினறன. தமிழகததிலரநத பலமெபயரநத காஞசனா தாோமாதரன், கீதா ெபனனட், இலஙைகயிலரநத பலமெபயரநத இராோஜஸவாி பாலசபபிரமணியன் ோபானறவரகள் ெதாடரநத இவவிதழகளில் எழதி வரகினறனர். இவரகைளத் ெதாடரநத உலகத் தமிழ் எழததாளரகள் பலர் சஙகமிகக இைணய இதழகள் வழி அைமததால் அத தமிழச் சிறகைத வளரசசிைய மறோறார் உயரததிறக உறதியாக இடடச் ெசலலம் எனபதில் ஐயமிலைல.

×