Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dominicano

324 views

Published on

Una descripcion del caracter y la idiosincracia del pueblo dominicano.

Published in: Entertainment & Humor
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Dominicano

  1. 1. DDOOMMIINNIICCAANNOO Es uunnaa ""mmaarrccaa ddee ffáábbrriiccaa"" ccoonn ccaarraacctteerrííssttiiccaass pprrooppiiaass yy ppeeccuulliiaarriiddaaddeess iinnddiivviidduuaalleess,, ssaallppiiccaaddaa ddee ssaazzoonneess,, eexxpprreessiioonneess,, rriittmmooss,, aalleeggrrííaass,, aaccttiittuuddeess,, aallggaarraabbííaass yy mmúússiiccaa pprrooppiiaa..
  2. 2. LLaa mmeezzccllaa ddee rraazzaass,, ccoonn eell aaffrriiccaannoo ffoorrzzaaddoo ccoommoo ppaattrróónn bbáássiiccoo,, eell eeuurrooppeeoo aavveennttuurreerroo,, llooss ttaaiinnooss ssoommeettiiddooss yy ccuuaannttoo bbuussccaaddoorr ddee ffoorrttuunnaass lllleeggóó ppoorrqquuee qquuiissoo yy ssee qquueeddóó ppoorrqquuee llaa vvoolluunnttaadd nnoo llee aallccaannzzóó ppaarraa ssaalliirr.. ffoorrmmaarroonn uunn ccrriissooll ddee nnaacciioonnaalliiddaaddeess,, ccrreeeenncciiaass yy ccuullttuurraass qquuee tteerrmmiinnaarroonn ddaannddoo ffoorrmmaa pprrooppiiaa aall ddoommiinniiccaannoo ddee hhooyy..
  3. 3. Si entiendes lloo qquuee eess ""ssaammuurroo"" yy ""ccuuqquuiiccáá"",, ttee ooffeennddeess ssii ttee ddiicceenn ""aammeemmaaoo"" oo ""aapplleeppllaaoo"",, rreecciibbiissttee uunn ""bboocchhee"" mmiieennttrraass ttee ttiillddaabbaann ddee ""aaffrreennttoossoo"" ""ttrraasscceennddííoo"" oo ""rreellaammbbííoo"",, ccoommpprreennddeess llooss mmiill ssiiggnniiffiiccaaddooss ddee llaa ppaallaabbrraa ""vvaaiinnaa"";; ssaabbeess qquuee llaa "" cchheemmbbaa"" eess llaabbiioo ttaammaaññoo ""kkiinngg ssaaii"",, ppuueeddeess ddeeffiinniirr lloo qquuee eess uunn ggaattoo ""bbaarrssiinnoo"",, uunn bbuurrrroo ""eecchhoorr"" oo uunn ppoolllloo ""mmaanniilloo"":: rreevvííssaattee yy bbuussccaa eell sseelllloo ddee ddoommiinniiccaannoo..
  4. 4. Si conoces qquuee aa llaa bbaattaattaa llee ccaaee ""ppiiooggáánn"" yy ssaabbeess ccuuaannddoo eessttáá ""jjoojjoottaa"",, ssii ccuuaannddoo jjuuggaassttee aa ppoolliiccííaass yy bbaannddiiddooss ddeeccííaass ""kkiittiimmaannii"" ppaarraa aarrrreessttaarr aall eenneemmiiggoo yy ppaarraa ddeetteenneerr eell jjuueeggoo ""ttaannii bbooll"" yy eerreess uunn ttiippoo ""qquuee ssee llaa ""bbuuccaa"",, qquuee eennttiieennddeess ccuuaannddoo eexxpprreessaann ""llaa ccoossaa ttaa'' aapprreettáá"" oo ""llaa ccoossaa ttaa'' fflloojjaa"" yy ssaabbeess qquuee aauunnqquuee aannttaaggóónniiccooss,, ssoonn ssiinnóónniimmooss;; qquuee ccuuaannddoo ppaaggaass ddee ccoonnttaaddoo eess ""aall ccaaccaarraassoo"",, qquuee aall hhaabbllaarr ""pplluummaa ddee bbuurrrroo"" ttaammbbiiéénn ssee llee ddiiccee ""ccaabbaalllláá"";;
  5. 5. ccoommpprreennddeess qquuee ""ppuueerrccoo nnoo ssee rraaccaa eenn jjaabbiillllaa"",, qquuee uunnaa ""ttaabbaannáá"",, uunn ""gguuaannttaazzoo"",, uunnaa ""ttrroommppáá"" yy uunn ""ffuunnddaazzoo"" ssoonn ssiimmiillaarreess eenn eeffeeccttoo,, ppeerroo ddee uussooss ddiissttiinnttaass;; ssii ccoonn mmaaeessttrrííaa uussaass llaa ppaallaabbrraa ""ccaarraajjoo"" ppaarraa eexxpprreessaarr mmiill ffiigguurraass ee iinntteenncciioonneess:: aannttee ttaannttaass eevviiddeenncciiaass eess oobbvviioo qquuee lloo ddee ddoommiinniiccaannoo ttee bbrroottaa..
  6. 6. Si cuando ssoossppeecchhaass qquuee eess uunn ""ggaanncchhoo"",, ttee ppoonneess ""cchhiivvoo"" yy ccoonnssiiddeerraass qquuee eessoo ttiieennee ""ccooccoorrííccaammoo"";; ssii ddiicceess ""uunn ccaann"" aa uunnaa ffiieessttaa yy eennttiieennddeess qquuee aahhoorraa ssee llllaammaa ""bboonncchhee"" yy lloo ppuueeddeess ddiiffeerreenncciiaarr ddee uunnaa ""cchheerrcchhaa"";; ssii ""aappllooyyaaoo"" ssiiggnniiffiiccaa aappllaassttaaddoo yy hhaass ssiiddoo ppaarrttíícciippee ddee uunnaa ""ppeellaa''ee lleenngguuaa"" yy nnoo ttee eexxttrraaññaass ccuuaannddoo ssee rreeffiieerreenn aa uunn ““lleenngguuee‘‘ mmiimmee"" yy ppaarraa ddeecciirr lloo mmaattaarroonn eexxpprreessaass ""ssee lloo ttiirraarroonn"" oo ""ssee lloo llaammbbiieerroonn"";;
  7. 7. ddiissffrruuttaassttee yy ssuuffrriissttee ccuuaannddoo hhaaccííaass yy ttee hhaaccííaann ""ttiinn ggoollaa"" eenn llaa nnuueezz ddee AAddáánn;; ssii uunn ““ccooccoottaazzoo"" ssaazzoonnóó llaass ddiivveerrssaass rreepprriimmeennddaass qquuee ttee aaccoommppaaññaarroonn eenn llaa iinnffaanncciiaa;; ssii ssaabbeess qquuee ""ppaattaattúú"",, ""ssiirriimmbbaa"" yy ""yyeeyyoo"" eess lloo mmiissmmoo;; iiddeennttiiffiiccaass uunnaa ""ññááññaarraa"" yy ssaabbeess qquuee ""ffuuññiirr"" eess mmoolleessttaarr,, qquuee ""bbaarraajjaarr"" eess ppeerrddeerr eell ttiieemmppoo yy nnoo ttrraabbaajjaarr;;
  8. 8. ssii ttee ssoonn ffaammiilliiaarreess ""aabbiimmbbaaoo"",, ""rráámmppaannoo"",, ""ppaarriigguuaayyoo"",, ""aannaaffee"",, ""ddaarr ccaarrppeettaa"",, ""tteerreeqquueess"",, ""ccoorroottooss"",, ""cchheellee"",, ""rreebbúú"",, ""bbuulltteerroo"",, ""vvoollaaddoorraa"",, nnoo ssee ""aaggaacchhee"" mmii hheerrmmaannoo qquuee** ****""uuttéé…… ''ee ddoommiinniiccaannoo""**..

×