Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

[Fil] pagsasalita

1,269 views

Published on

ang pagsasalita , ang isang taong epektib na magsalita sa harap ng pangkat ng mga tao ay higit na madaling makakuha ng respeto ng ibang tao.

Published in: Education
 • Be the first to comment

[Fil] pagsasalita

 1. 1. “Ang isang taong epektib na magsalita sa harap ng pangkat ng mga tao ay higit na madaling nakakakuha ng respeto ng ibang tao.”
 2. 2. PAGSASALITA o Kakayahan at kasanayan ng isang tao na maihayag ang kanyang ideya, paniniwala at nadarama sa pamamagitan ng paggamit ng wikang nauunawaan ng kanyang kausap o Kakayahang ipabatid ang nasasaisip o nadarama sa pamamagitan ng pagbigkas
 3. 3. “Lahat ng mga pangunahing pinunong natanyagsa kasaysayanng daidig ay may mataasng antas ng kakayahang magpahayag ng ideya ng kanilangnaging kasangkapanupang umakitng mga tagahangaat tagasunod.” KAHALAGAHAN NG PAGSASALITA
 4. 4. KAHALAGAHAN NG PAGSASALITA Naipapaabotsa kausap ang kaisipan atdamdaming niloloob ngnagsasalita Nagigingkasangkapan sa pagkaunawaanngmga tao Nakapag-aanyaya o nakaiimpluwensiyangsaloobin ng nakikinig Naibubulalassa publiko angopinyon at katwirang may kabuluhansa kapakanangpanlipunan
 5. 5. SALIK SA EPEKTIBONG PAGSASALITA “Ang mabisangkomunikasyon ay nakasalalaynang malaki samga partisipantnito. Kunggayon, malaki ang impluwensiyang mabisang pagsasalita saepektibongproseso ng komunikasyon”.
 6. 6. KAALAMAN “Upang maging isang epektib na tagapagsalita, kailangang may sapat kang kaalaman hinggil sa iba’t ibang bagay.” Una, kailangangalam moang paksa ngisangusapan. Ikalawa, kailangangmay sapat na kaalamansa gramatika. Ikatlo, kailangangmay sapat na kaalamansa kulturang pinanggalinganngwikangginagamitmo, sariling kulturaat kulturangiyong kausap.
 7. 7. KASANAYAN “Ang pagsasalita ay isa sa apat na makrong kasanayan kung kaya’t ito ay isang kasanayang maaaring linangin.” Una, kailangangmay sapat na kasanayan sa pag-iisip ng mensahesa pinakamaiklingpanahon.(May mga sitwasyon kasingnangangailanganngpresenceof mind.) Ikalawa, kailangangmay sapat na kasanayan sa paggamitngmga kasangkapan sa pagsasalita tuladng tinig,tindig,kumpas atiba panganyong di-berbal.
 8. 8. Ikatlo,kailangangmay sapatsiyangkasanayansa pagpapahayagsaiba’tibanggenre tuladng pagsasalaysay,paglalarawan,paglalahadat pangangatwiran.
 9. 9. TIWALA SA SARILI Ang isang taong walang tiwala sa sarili ay karaniwang nagigingkimiohindipalakibo. Madalas din silang kabado lalo na sa harap ng pangkat ngtagapakinigosa harap ngpubliko. Mahihirapan silang papaniwalain ang ibang tao sa kanilangmensahe. Ang mga ganitong tao ay mahirap makaakit, makakumbinsi o makahikayat ng pagsang-ayon sa mga tagapakinig.
 10. 10. MGA KASANGKAPAN SA PAGSASALITA “Masusukatang bisa ng isang tagapagsalitasa lakas ng kanyang panghikayat sa kanyang tagapakinigo di kaya’y sa kakayahanniyang mapanatilianginteres ng kanyang tagapakinigsa kanyangsinasabi. Ito ay makikitasa reaksyon ng kanyang tagapakinigsakanya”.
 11. 11. TINIG Pinaka mahalagangpuhunansa isang nagsasalita. Kinakailangangito ay mapanghikayat atnakakaakit talagangpakinggan. May mga sitwasyon na hindinangangailanganng malakas natinig. Ano manglakas o hina ngtinig,dapat ito ay angkop sa partikular nasitwasyon at sa damdamingnais na ipahiwatigng isang nagsasalita.
 12. 12. Kaakibatng tinig ay ang himig. May himig na mabagal, may himig na pataasat mayroonding pababa. Katuladng lakaskailanganang himig ay angkop din.
 13. 13. BIGKAS Napakahalangmagingwasto angbigkas ng isang nagsasalita. Kailanganito ay mataas at malinawsa pagbigkas ng mga salita. Ang malingpagbigkas ay maaaringmagdulot ngmaling interpretastyon para sa mga tagapakinig. Lalo na’t ang atingwika ay napakaramingHomonimo. Maaari dinmagingkatawa tawaang salita kungmali ang pagbibigkas dito.
 14. 14. Kaugnay nito, kailangangmaging maingat din siya sa pagbibigaydiin ostress sa mga salita atsa paghintoat paghingasaloob ng mga pangungusapat talata upangmaging malinaw ang mensahe ng kanyang pahayag.
 15. 15. TINDIG  Ang isangtagapagsalitalalo na saisang pagtitipon ay kailangan may magandang tindig.  Kinakailangangmy tikasmula ulo hanggangpaa.  Hindi magiging kapanipaniwalaang isangmambibigkas kung siya’y parang nanghihinao kung siya’y mukhang sakitin.  Ang isangtagapagsalitaay kinakailangan magingkalugud-lugod hindi lamang sapandinig ng tagapakinig.  Kailangandin niyang maging kalugud-lugodsakanilang paningin upang siya’y maging higit na mapanghikayat.
 16. 16. KUMPAS Kumpas ngkamay ay importante rin sa pagsasalita. Kungwalang kumpasang nagsasalitaay magmumukhangtood o robot. Ngunitang paglumpas ay kinakailanganmagingangkop sa diwa o salitangbinabanggit. Tandaan na ang bawat kumpas ay may kalakip ding kahulugan.
 17. 17. Kunggayon ang kahuluganng kumpas ay tumutugma sa kahuluganngnagsasalitangbinibigkas kasabay ng kumpas. Tandaan na kailangangmagingnatural angkumpas. Hindirin magandatignanang labis, magingang kulang o alanganingkumpas ng kamay.
 18. 18. KILOS Sa pagsasalita, angibang bahaging katawan ay maaaringgumalaw. Mga mata, balikat, paa, at ulo. –ang pagkilos ng mga ito ay maaaring makatulongo makasira sa isang nagsasalita. Isang halimbawaay ang labis na paggalaw ng mgamata o kawalanng panuunanngpaninginsa kausap.
 19. 19. Samantala,ang mabisang pagpapanatiling pakikipagugnayansa tagapakinigsa pamamagitanng panuunanng paninginay maaaring makatulongsa kanya. Ang labis na paggalaw namanng ulo ay hindi angkop kagaya ngpagtango opagilingay maaaring makapagpalabo sa mensahengipinahahatidngisang nagsasalit. Ang labis na paggalawo paglalakas namanay pwedeng magingdahilanng pagkahilo ngkanyangkausap.
 20. 20. KATANGIAN NG ISANG MAHUSAY NA TAGAPAGSALITA  Responsable  Magiliw at kawili – wiling pakinggan  Malawak ang kaalaman  Palabasa  Palaisip  Mayaman ang koleksyon ng ideya  May interes sa paksang tinatalakay  Obhetibo  May sense of humor
 21. 21.  Gumagamitngmga angkop na salita  Nirerespeto angpagkakaiba-ibang tagapakinig  Sapat at angkop ang lakas ngtinig  Malinaw at wasto ang pagbigkas ngsalita  Gumagamitngangkopna kumpasat kilos  Hindiiniinsultoo sinasaktan angdamdamin ng tagapakinig  Maingatsa paggawa ngkongklusyon, paratang at batikos
 22. 22.  May panuunanngpaninginsa tagapakinig  Angkop ang kasuotansa okasyon  Pinaniniwalaanatisinasabuhay ang sinasabi  Walang nakakadistrakna mannerisms  Mainamang tindigo postyur  Maayos at lohikalang presentasyon mulasa simula, gitnahanggangwakas  Iniiwasanang mapalabokna pananalita
 23. 23.  Binibigyang-diin ang mahahalagang konsepto o kaisipan  Alam kung kailan tatapusin ang pagsasalita  Iniiwasan ang pagyayabang  Mayaman ang bokabularyo  Taglay ang mga angkop at inaasahang gawi, personalidad at karakter
 24. 24. MGA KASANAYAN SA PAGSASALITA  Pakikipag-usap – pagpapalitan ngdamdaminat kaisipan sa pamamagitanngmga salita.  Kahalagahan o Sapamamagitanngpakikipag-usap,angisangtao’y maaaring:  magkaroon ng mga kaibigan  makipagpalitanng kuru-kuro  matuto ng bagong kaisipan  makabuong paniniwala
 25. 25.  makabuoo makasirang mabuting pagsasamahan  maaarinamang makayamotat makapagpagalitsa kausap o Ang karanasan sa pakikipag-usapay nakatutulongsa isang tao upangagingmatalasang pakiramdam. o Nagagamitito sa pakikisalamuha sa lipunan.
 26. 26.  Pagtatalumpati – siningngpasalitang pagpapahayag namay layuningmakaakitat makahikayatsa mga nakikinig.  Layunin magbigay ngkatuwaan magdulotngimpormasyon magpahayag ngkatuwiran magbigay ngpaliwanag mang-akitsa isang kilusan
 27. 27.  Paraan ng Pagbigkas  pagbasa sa isinulatna talumpati  pagbigkas mula sa balangkasng talumpati  pagbigkas sa isinaulongtalumpati  pagbigkas nang hindipinaghandaan  Bahagi  Pambungad –inihahanda ang kaisipan ng mganakikinig. Layuning kawilihan ang mga nakikinig  Paglalahad – katawan opinakakaluluwa ngtalumpati. May kawastuhan, kalinawan, pang-akit  Panindigan –pagpapatunay sa talumpati. Layuning mapaniwala at mahikayat ang mga nakikinig
 28. 28.  Pamimitawan – huling bahagi ng talumpati. Nag-iiwanng kakintalan saisipan ng nakikinig  Uri Panlibang– naririnigsa mga piging atsalusalo Pampasigla – naririnigsa mga anibersaryo, pagtatapos, pagtatalagasa tungkulin,seminar at kumbensyon Panghikayat – naririnigsa mgakampanya sa panahonng eleksyon Pangkabatiran – naririnig sa mga panayam at pagbibigay ng ulat
 29. 29.  Pagbibigay-galang – pagsalubong samga bagong kasaping isang samahano pagtanggap saisang bagong natalagasa isangtungkulin  Papuri – pagbibigay ng parangal ang layuninnito  parangal– papuri saisang namatay  pagtatalaga – binubuksang isangpaaralan,gusali,aklatan,atbp  pamamaalam – aalissa isangtanggapan at ililipatsaibao ng isang magreretiro sa tungkulin  paghahandog – pagpahanga saisang punong papaalis nasa tungkulin,paggawad ng medalya, katibayanng pagkilaladahilsa mabuting paglilingkod

×