Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

27 june 2015 ram deep top

264 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

27 june 2015 ram deep top

  1. 1. Yeepehe Deeceoeje®ee `efknef[Dees' OeceekeÀe megefJeÛeej : ÛeebieuÙee OevegOe&jeÛeer DeesUKe lÙeeves Oej}suÙee vesceeke™ve mecepeles. pekeU yeeUie}suÙee yeeCeeke™ve veener. RNINo.:MAHMAR/2009/31716 PRN:MH/MR-NW-243/2013-2015 Je<e&-6, Debkeâ-45, cegbyeF&, MeefveJeej efo. 27 petve les 3 peguew 2015 heeves -4 Visit Us At : www.ramdeepsaptahik.blogspot.com cegbyeF&, "eCes, heeueIej, jeÙeie[, hegCes, veeefMekeâ, Denceoveiej, peUieeJe ÙesLes efJeleefjle mebheeokeâ : efoJeeCepeer Deensjefkebâcele - 3 ®heÙes menÙeeõer efce$e heefjkeejeÛes Yekeäkeâce Ùeesieoeve ØeKej keâeÙee&letve GpeUuesuee Deefpele Keebyes veeJeeÛee efMeJemesvesÛee keâeÙe&keâlee& heeve -4 heeve -2 Fš}erceOÙes heekeâ onMelekeeodÙee}e Deškeâ FmeermeÛÙee keâesyeeveerkejer} n}êdÙeele 146 "ej keâesunehegjele }eÛe Iesleevee nkee}oej Deškesâle Keemeieer efknef[Dees heÇmeeefjle; oebhelÙeeÛeer DeelcenlÙee kegâkesleceOÙes ceefMeoerkej DeelceIeeleer n}êe; 13 "ej yeebie}eosMeÛÙee hebleheÇOeeve yebieUtjÛÙee jefnkeemeer! GmeeÛee Heâ[ hesšketve lÙeeleÛe MeslekeâNÙeeÛeer DeelcenlÙee peevnkeer ie[keâjÛee peeceerve Depe& HeâsšeU}e FbHeâeU efkeOeevemeYespekeU mHeâesš; peerefkeleneveer veener HeâÇevme: keâejKeevÙeekej n}êe; 1 "ej, Deveskeâ peKeceer `heeefkeâmleeveceOeer} DeefmLejles}e Yeejle peyeeyeoej' // Lees[keäÙeele // efkejejÛes keâkeer heÇMeeble heešer} DeeefCe kemeF&Ûes Heâeoj efoefyeÇšes Ùeebvee mvesnyebOe hegjmkeâej efpeuneefOekeâejer heeueIej Je lenefmeueoej keâeÙee&ueÙe JemeF& DeeÙeesefpele efJemleeefjle meceeOeeve Ùeespevee Debleie&le efo. 26-6-2015 jespeer lenefmeueoej Je GheefJeYeeieerÙe DeefOekeâejer JemeF& ÙeebÛÙee DeeÙeesefpele keâeÙe&›eâceele Skeâe efoJemeele GleheVeeÛes oeKeues, vee@ve ef›eâefceuesÙej, [escesefMeÙeue, peeleerÙe oeKeuee Je jefnJeeMeer oeKeuee JeešheeÛes keâece yengpeve efJekeâeme DeeIee[erÛes veJeefveJee&efÛele veiejmesJekeâ ØeefJeCe Jele&keâ, Ghepeceeefhej Keeve, ØeeÛeer keâesueeÛekeâes, efJeÅee heešerue, ceefve<e Jele&keâ, Deefcelee heehe[s, pÙeesleer OeeW[s ÙeebÛee nmles veeieefjkeâebvee Ùeeef"keâeCeer Jejerue oeKeues efJeleefjle keâjCÙeele Deeues. lÙee Øemebieer efpeuneefOekeâejer heeueIej Je lenefmeue keâeÙee&ueÙeeleerue keâce&Ûeejer Jeie& ÙeebÛÙee ØeÙelveeves Je yengpeve efJekeâeme DeeIee[erÛÙee veJeefveJee&efÛele veiejmesJekeâebÛÙee heg{ekeâejeves ne meglÙe Ghe›eâce jeyeJetve veeieefjkeâebvee efJeÅeeLÙeeËmee"er keâe@uespeceOÙes leele[er oeKeues efceUJetve osCÙeemee"er keâeÙe&›eâce jeyeefJeCÙeele Deeuee. lÙeecegUs veeieefjkeâebceOÙes meceeOeeve nesleevee efomele nesles. (ÚeÙee : Ûebõkeâeble heešerue ) heÇefleefveOeer vee}emeesheeje : efkejejÛes keâkeer DeeefCe }eÙevme keäueye Ûes heÇLece keeF&me [erMeefš^keâ iekeve&j heÇMeeble heešer} DeeefCe kemeF&Ûes pes… meeefneflÙekeâ Heâeoj efoefyeÇšes Ùeebvee veejeÙeCe megke&s meeefnlÙe keâ}e Dekeâeoceer leHeâ&s heodceßeer veejeÙeCe megke&s mvesnyebOe hegjmkeâej peenerj keâjCÙeele Dee}e Deens. kemeF&letve kesâkeU oesve kÙeòeâerbvee ne hegjmkeâej peenerj Pee}e Deens. ÙeslÙee 18 Dee@iemš 2015 jespeer efhebhejer efÛebÛeke[ ÙesLes mebheve> nesCeejÙee 5 kÙee heodceßeer veejeÙeCe megke&s keâekÙepeeiej mebces}veeceOÙes lÙeebvee ne hegjmkeâej osTve mevceeefvele keâjCÙeele ÙesCeej Deens. ÙeekesUer mevceeve efÛevn ceevehe$e DeeefCe ieÇbLe Demes Ùee hegjmkeâejeÛes mke™he DemeCeej Deens. kemeF&leer} oesvner efoiiepeebvee Ùee hegjmkeâejeves mevceeefvele keâjCÙeele ÙesCeej DemeuÙeeves ÙeebÛÙeekej mebhetCe& kemeF&letve DeefYeveboveeÛee ke<ee&ke nesle Deens. Heâeoj efoefyeÇšes ns kemeF&leer} meeefnlÙeeleer} cees"s veeke Deens. Heâeoj efoefyeÇšes Ùeebveer ef[che} heÇkeâeMeve leHeâ&s heefjkele&veemee"er Oece&, }ef}le }sKeveele lespeeÛeer heeT}s, me=peveeÛee ceesnj,me=peveeÛee ceUe, heÇkeemekeCe&veeceOÙes DeesÙeeÛeerÛÙee MeesOeele, mebIe<e& Ùee$ee efKeÇmleYetceerÛeer, Ûeefj$ehej heeshe ogmejs pee@ve hee@} lemesÛe DeOÙeelceekej lejbie,efKeÇmleeÛeer iees<š,megyeesOe yeeÙeye} DeMee Deveskeâ heÇkeâejÛes }sKeve kesâ}s Deens. lej heÇMeeble heešer} Ùeebveer hees}erme heešer} #es$eele Deveskeâ meeceeefpekeâ keâeces kesâ}er lej meeefnlÙe #es$eele keâuueesU YeekeveebÛee, Yeekeâj metÙee&Ûeer, ceer DeeefCe let, ceer hebKe let efhemeeje, Demes keâefkelee mebieÇn heÇkeâeefMele Pee}s Deensle. lej efMekeäkeâeceesnle& ne mebheeokeâerÙe }sKeebÛee mebieÇn heÇkeâeefMele kesâ}e Deens lej oesve keâLeemebieÇn heÇkeâeMeveeÛÙee keešskej Deensle. ceg}erkej heesef}meebÛee ye}elkeâej; oesve heesef}me efve}befyele"eCes - cegbyeÇe heefjmejele jenCeeNÙee 16 ke<eer&Ùe ceg}erkej heesef}meebveerÛe leerve ceefnves ye}elkeâej kesâuÙeeÛeer Iešvee Ie[}er Deens. Ùee heÇkeâjCeer cegbyeÇe heesef}me "eCÙeele iegvne oeKe} Pee}e Demetve, Ùee oesIeebkej efve}byeveeÛeer keâejkeeF& keâjCÙeele Dee}er Deens. Ùee heÇkeâjCeele DeeleeheÙe&ble mene peCeebvee Deškeâ keâjCÙeele Dee}er Deens. Deejesheer Deme}suÙee heesef}meebkej Heâòeâ iegvne oeKe} Pee}e Deens. "eCes efpeuåÙeele ceefn}ebmee"erÛÙee Skeâe meeceeefpekeâ mebmLes}e leerve ceefnvÙeebhetkeer& cegbyeÇe heefjmejele Skeâ DeuhekeÙeerve ceg}ieer iegbieerÛÙee Dece}eKee}er Dee{U}er nesleer. ÛeewkeâMeerletve efleÛÙeekej DelÙeeÛeej PeeuÙeeÛes GIe[ Pee}s nesles. meeke$e ke[er} efle}e yeUpeyejerves osnefke›eâÙe keâjCÙeeme Yeeie hee[le nesles. heesef}meebveer Ùee ceg}erÛeer megškeâe keâ™ve efhelÙee}e Deškeâ kesâ}er nesleer. Ùee ceg}erÛes veblej oesve heesef}meebveer Mees<eCe meg™ kesâ}s. heeref[le ceg}erÛeer DeefOekeâ ÛeewkeâMeer kesâ}er Demelee, efleves cegbyeÇe heesef}me "eCÙeeleer} oesve heesef}meebÛeer veekes meebefiele}er. leerve ceefnvÙeebheemetve ne heÇkeâej meg™ DemeuÙeeÛeer OekeäkeâeoeÙekeâ yeeye efleves meebefiele}er. mLeeefvekeâ meeceeefpekeâ mebmLesÛÙee heoeefOekeâeNÙeebveer Ùee heÇkeâjCeer cegbyeÇe heesef}me "eCÙeele le›eâej veesboke}er; cee$e heesef}meebveer le›eâej IesCÙeeme vekeâej efo}e. lÙeecegUs mebmLesÛÙee heoeefOekeâeNÙeebveer "eCes heesef}me menDeeÙegòeâ kner. kner. }#ceerveejeÙeCe ÙeebÛeer Yesš Iesle}er. }#ceerveejeÙeCe Ùeebveer Ùee heÇkeâjCeer iegvne oeKe} keâjCÙeeÛes DeeosMe efo}s. lÙeevegmeej cegbyeÇe heesef}meebveer FjHeâeve Keeve ke keâewMe} keâekeâ[s Ùee oesve heesef}me efMeheeÙeebefke®æ ye}elkeâejeÛee iegvne oeKe} kesâ}e. Ùee oesIeebvee DeodÙeehe Deškeâ Pee}s}er veener. lÙeebvee lkeefjle efve}befyele keâjekes, Demes heesef}me DeeÙegòeâe}Ùeeletve DeeosMe keâe{CÙeele DeeuÙeeÛeer ceeefnleer met$eebveer efo}er. cegbyeF& : ‘Yeepeheele Deelee meecetefnkeâ vesle=lke Gj}s}b veener. hebleheÇOeeve vejsbõ ceesoer DeeefCe Yeepehe DeOÙe#e Deefcele Mene ner osMeeleer} oesve mellee kesâbõb yeve}er Deensle. DemeuÙee }eskeâMeener}e keâener DeLe& veener', Demeb OekeäkeâeoeÙekeâ efkeOeeve YeepeheÛes cegbyeF&leer} Deeceoej jepe hegjesefnle Ùeebveer kesâ}b Deens. hegjesefnle ÙeebÛeb ‘efmšbie Dee@hejsMeve' keâener ke=llekeeefnvÙeebkej PeUkeâ}b Demetve lÙeele ‘veejepe' hegjesefnleebveer pes Deveskeâ ieewhÙemHeâesš kesâ}sle les lÙeebÛÙeemen Deveskeâebvee De[ÛeCeerle DeeCeCeejs Deensle. ceesoer mejkeâejÛeer OeesjCeb, cegKÙeceb$Ùeebyeö} efyeu[j }e@yeerle Deme}s}er veejepeer, he#ee}e nesCeejb Heâbef[bie Ùeeyeö} mHeâesškeâb efkeOeeveb keâjleevee hegjesefnle Ùeebveer cevemes DeOÙe#e jepe "ekeâjs ÙeebÛeerner 'yeesieme veslee' DeMeer mebYeekevee kesâuÙeeves vekÙee keeoe}e leesb[ HeâgšCÙeeÛeer MekeäÙelee Deens. ojcÙeeve, hegjesefnle ÙeebÛÙeekej he#e efMemleerÛee Yebie kesâuÙeeheÇkeâjCeer keâejkeeF& kesâ}er peeCÙeeÛeer MekeäÙelee Demetve hegjesefnle ÙeebÛÙee efknef[DeesÛeer kewOelee leheemeCÙeele ÙesCeej DemeuÙeeÛes YeepeheÛes cegbyeF& DeOÙe#e DeeefMe<e Mes}ej Ùeebveer ceeOÙeceebvee meebefiele}s. hegjesefnleebÛÙee keâeÙee&}Ùeekej n}êe cegbyeF& : cevemes DeOÙe#e jepe "ekeâjs Ùeebvee ‘yeesieme veslee' cnCetve efnCekeCeejs YeepeheÛes Deeceoej jepe hegjesefnle ÙeebÛÙee keâeUyeeoskeer ÙesLeer} keâeÙee&}Ùeekej cevemesÛÙee keâeÙe&keâlÙee&bveer n}êe kesâ}e Deens. hegjesefnle ÙeebÛÙee efve<esOeeÛÙee Iees<eCee osle cevemewefvekeâebveer lÙeebÛÙee keâeÙee&}Ùeeyeensjer} meeceeveeÛeer veemeOetme kesâ}er. Skeâe efmšbie Dee@hejsMeveceOeer} efkn[erDeesceOÙes hegjesefnle Ùeebveer jepe "ekeâjs ÙeebÛÙeeyeö} ‘yeesieme DeeefCe veeheeme veslee' DeMeer mebYeekevee kesâ}er nesleer. ne efkn[erDees meieUerkeâ[b heÇmeeefjle PeeuÙeeveblej keâener leemeeleÛe meblehle cevemewefvekeâ hegjesefnle ÙeebÛÙee keâeÙee&}Ùeekej Oe[keâ}s. keâeÙee&}ÙeeÛÙee Deekeejele Iegmetve cevemes keâeÙe&keâlÙee&bveer peesjoej lees[Heâes[ kesâ}er. Ùee je[dÙeeÛeer ceeefnleer efceUleeÛe heesef}meebveer IešveemLeUer Oeeke Iesle}er. cee$e, lÙeeDeeOeerÛe keâeÙe&keâle&s Heâjej Pee}s. lees[Heâes[ keâjCeeNÙeebÛee leheeme meg™ DemeuÙeeÛes heesef}meebveer meebefiele}s. hebkeâpee cegb[sbÛÙee yeÛeekeemee"er Dee"ke}s heg{s Dee}scegbyeF& : ceneje<š^eÛÙee ceefn}e DeeefCe yee} efkekeâeme ceb$eer hebkeâpee cegb[sbkej }eke}suÙee Deejesheeveblej jeceoeme Dee"ke}s hebkeâpeebÛÙee yeÛeekeemee"er heg{s Dee}s Deensle. jeceoeme Dee"ke}sbveer hekeâbpeebÛee yeÛeeke keâjle cnš}s keâer, lÙeebvee peeCetveyegpetve HeâmeefkeCÙeeÛee heÇÙele> keâjCÙeele Ùesle Deens. Dee"ke}s Ùeebveer he$ekeâejebMeer cnš}s keâer, keâeBieÇsmekeâ[tve Deesyeermeer veslÙeebÛes veeke Kejeye keâjCÙeeÛee heÇÙele> Ûee}t Deens. lÙeebveer cnš}s keâer keâeBieÇsmeves YeÇ<šeÛeejeyeö} yees}Ce nemÙeemheo Deens. lÙeebÛes yejsÛe vesles YeÇ<šeÛeejeÛÙee Deejesheele Heâme}s Deensle. hebkeâpee mkeleŠ ÛeewkeâMeermee"er leÙeej Deensle. lÙeebÛÙeekej kesâ}er peeCeejer ÛeewkeâMeer heejoMe&keâ Demeekeer. ogmejerkeâ[s keâeBieÇsmeves cnš}s keâer, hebkeâpee hejosMeeletve hejle DeeuÙeekej lÙeebÛes Ûeebie}er efÛekeäkeâer osTve mkeeiele keâjCeej. kemeF&-efkejej ceveheeÛÙee ceneheewj heÇefkeCee efnleWõ "ekeâtjÛe! kemeF& : yeefkeDeeves yengcele efceUefkeuÙeeveblej yeefkeDeeÛÙee ieesšele GlmeeneÛes keeleekejCe Deens. heÇefkeCee "ekeâtj Ùee efveke[Cegkeâer}e GYÙee jeefnuÙeeveblej lÙeebÛÙeekeâ[s ceneheewjheo peeCeej ns mhe<š Pee}s nesles. kemeF&-efkejej Menj ceneheeef}kesâÛÙee ogmeNÙee meekee&f$ekeâ efveke[Cegkeâerle efyeveefkejesOe efveke[tve Dee}suÙee veiejmesefkekeâe ke yeefkeDeeÛÙee veslÙee heÇefkeCee efnlesbõ "ekeâtj ÙeebÛÙee ceneheewjheoeÛÙee Gcesokeejerkej efMekeäkeâeceesle&ye Pee}s Deens. efkejejceOÙes Pee}suÙee yeefkeDee veiejmeskekeâebÛÙee meYesle Skeâceleeves heÇefkeCee "ekeâtj ÙeebÛeer ceneheewjheoeÛÙee Gcesokeej cnCetve efveke[ Pee}er. efkekee keâe@}speceOÙes yeefkeDeeÛÙee vekÙeeves efveke[tve Dee}suÙee meke& lemesÛe ceekeUlÙee veiejmeskekeâ ke heÇcegKe heoeefOekeâeNÙeebÛeer meYee Pee}er. ‘ceneheewj heoemee"er Gcesokeej keâesCe' Demee heÇMe> vekeefvekeee&fÛele veiejmeskekeâebvee efkeÛeejuÙeeveblej ceefn}e veiejmesefkekeâebceOetve heÇefkeCee "ekeâtj ÙeebÛÙee veekeeÛee hegkeâeje Pee}e. lÙeeveblej Skeâceleeves "ekeâtj ÙeebÛÙee veekeekej efMekeäkeâeceesle&ye Pee}s,lÙee MenjeÛÙee heefnuÙee ceefn}e ceneheewj "jCeej Demetve lÙee Deehe}e Gcesokeejer Depe& oeKe} keâjCeej Deensle, DeMeer ceeefnleer efceUeueer. Gheceneheewjheoemee"er GcesMe veeF&keâ, efveleerve jeTle, megosMe ÛeewOejer, heÇkeerCe Mesóer, Yejle cekeâkeevee, heÇMeeble jeTle ner mene veekes heg{s Dee}er. Ùee mene peCeebveer Skeâ$e yemetve Gheceneheewjheoemee"er SkeâeÛes veeke efveefMÛele keâjekes, Demes DeeosMe he#eeOÙe#eebveer efo}s. Ùeele GcesMe veeF&keâ pÙes… ke DeYÙeemet DemeuÙeeves lÙeebÛÙee veekeekej Skeâcele nesT Mekeâles Demes mecepeles. vee}emeesheeNÙeele yeefkeDee}e efceUe}suÙee ÙeMeele veeF&keâ ÙeebÛee cees"e keeše Deens. iesuÙee heeÛe ke<ee&le heeef}kesâle lÙeebveer mLeeÙeer meefceleer meYeeheleer efkeâbkee Flej keâesCelesner cees"s heo IesCÙeeme vekeâej efo}e neslee. Deelee mekee&bveer "jefkeuÙeeme lÙeebÛÙee ieàÙeele GheceneheewjheoeÛeer ceeU he[t Mekeâles. lÙeebÛee heeef}kesâÛes efveÙece ke keâeÙeodÙeeÛee yeejkeâeF&ves DeYÙeeme DemeuÙeeves vekÙeeves efveke[tve Dee}suÙee yeefkeDeeÛÙee veiejmeskekeâebvee ceeie&oMe&ve keâjCÙeeÛeer peyeeyeoejerner lÙeebÛÙeekejÛe ÙesCeej Deens. meieerj [ebies ke ™hesMe peeOeke ns DeeleeheÙe&bleÛes oesvner Gheceneheewj vee}emeesheeÙee&Ûes nesles. GcesMe veeF&keâ ÙeebÛÙee ™heeves ns heo hegvne vee}emeesheeNÙeekeâ[s peeCÙeeÛeer MekeäÙelee Deens. heÇke=âleerÛÙee keâejCeemleke veeF&keâ ns heo mkeerkeâejCÙeeme leÙeej veme}s lejer ns heo mkeerkeâejekes cnCetve lÙeebvee yeefkeDeeÛÙee ßes…erbkeâ[tve DeeieÇn kesâ}e peele Deens. efkekee keâe@}speceOÙes Pee}suÙee meYes}e yeefkeDeeÛes DeOÙe#e efnlesbõ "ekeâtj, Deeceoej ef#eleerpe "ekeâtj, ceekeUles ceneheewj veejeÙeCe ceevekeâj, pÙes… vesles yeyeveMes" veeF&keâ, YeeTmeensye ceesnesU, De™Ce heešer}, ceepeer Keemeoej yeUerjece peeOeke, pÙes… vesles efpelesbõ Mene, Depeerke heešer} ke Flej vesles kÙeemeheer"ekej GheefmLele nesles. yeefkeDeeÛÙee vekÙee veiejmeskekeâebveer keâeÙe keâjekes, keâmes keeieekes,keâesCelÙee keâeceebvee heÇeOeevÙe odÙeekes ke keâecekeâepeeyeeyele veslÙeebkeâ[tve ceeie&oMe&ve keâjCÙeele Dee}s. keâener veiejmeskekeâebveerner ÙeekesUer Deehe}s efJeÛeej kÙeòeâ kesâ}s. efJeJee keâe@uespe heemetve {es}leeMeebÛÙee iepejele MeòeâerheÇoMe&ve keâjerle heÇefkeCee "ekeâtj ÙeebÛee ceneheewjheoemee"er Depe& heeef}keâe cegKÙee}Ùeele veiejmeefÛekeebkeâ[s oeKe} kesâ}e peeCeej Deens. cees"dÙee mebKÙesves ÙeekesUer yeefkeDee keâeÙe&keâlÙee&bÛeer ieoer& nesCÙeeÛeer MekeäÙelee Deens. meescekeej 29 petve jespeer ceneheewj ke GheceneheewjheoeÛeer efveke[Cetkeâ nesCeej Deens. heeef}kesâle yengpeve efkekeâeme DeeIee[erÛes 106 ke yeefkeDee hegjmke=âle Dehe#e 1 Demes yeefkeDeepekeU 107 veiejmeskekeâebÛes mebKÙeeyeU Deens. lemesÛe heÇHeâg} heešer} ke oskeÙeeveer OegceeU ns oesve Dehe#e veiejmeskekeâner yeefkeDee}e heeef"byee osCeej Deensle. heÇYeeieele efkekeâemeeÛeer keâeces keâ™ve IÙeeÙeÛeer DemeuÙeeves melleeOeeNÙeebvee ns oesve Dehe#e heeef"byee osCeej DemeuÙeeÛes keâUles. ceneheewj-GheceneheewjheoeÛÙee efveke[Cegkeâerle 115 hewkeâer 109 celes yeefkeDee}e efceUCÙeeÛeer MekeäÙelee Deens. efMekemesvesÛeer 5 ke YeepeheÛee 1 Demes 6 veiejmeskekeâ efkejesOeele DemeCeej Deensle. ceneheewj- GheceneheewjheoeÛeer efveke[Cetkeâ efyeveefkejesOe nesT odÙeeÙeÛeer veener cnCetve efMekemesveslehe&s ceneheewjheoemee"er efkeâjCe ÛesbokeCekeâj Depe& oeKe} keâjCeej Demetve Gheceneheewjheoemee"er YeepeheÛes efkeâjCe YeesF&j Depe& oeKe} keâ™ Mekeâleele. Yeepehe Deeceoeje®ee `efknef[Dees' OeceekeÀe Yeepehe Deeceoeje®ee `efknef[Dees' OeceekeÀe
  2. 2. cegbyeF&, MeefveJeej efo. 27 petve les 3 peguew 2015 22222 ns Je=òehe$e ceeuekeâ, cegõkeâ, ØekeâeMekeâ, efoJeeCepeer "cee Deensj Ùeebveer Sme. Deej. efØebefšbie Øesme, iees[eTve veb. 8-9-10 Depeg&ve kebâheeGb[, Iejšve hee[e veb.2, oefnmej (hetJe&), cegbyeF&-400068 ÙesLes Úehetve ieeUe veb.56, Fbog yeeF& ÛeeU, ieCesMe veiej, mecelee veiej heesueerme mšsMeve meceesj, Deekegâueea jes[, keâebefoJeueer (hetJe&), cegbyeF&-400101 ÙesLetve ØekeâeefMele kesâues. mebheeokeâ : efoJeeCepeer "cee Deensj. cees. : 9223391809/9222739190 Deej. Sve. DeeÙe. jefpe. veb. : Sce.S.SÛe.Sce.S.Deej. 2009/31716 Je=òehe$eele ÚeheuesuÙee yeeleceer efkebâJee uesKeebMeer mebheeokeâ menceleÛe Demeleerue Demes veener. (meJe& vÙeeÙe cegbyeF& vÙeeÙe keâ#esle) Email : saptahikramdeep@gmail.com ÀãÍããè ¼ããäÌãÓ¾ã menÙeesie JeeoieÇmle IešveebÛee "jCeeje Deens. lÙeecegUs Me$et Øeyeue nesleerue, DeveejesiÙeeÛes efveoeve DeJeIe[ nesF&ue. cenòJeeÛÙee ÛeÛee&, yew"keâer, osJeIesJe ÙeebÛÙee "jJeuesuÙee JesUsle yeoue keâjeJes ueeieleerue. yeepeejhes"sle lÙeeletve ÛegkeâerÛes mebosMe peeT veÙesle SJe{s meebYeeUe. cees"e ueesYeele he[CÙeehes#ee efceUsue lesJe{s IesTve heg{Ûee ØeJeeme meg¤ "sJeCes meOÙeelejer ÙeesiÙe "jCeej Deens. Me$etbÛeer keâejmLeeves, DeejesiÙeeÛÙee le›eâejer, JeenveebÛee Jesie DeeheòeerÛeer ØeJesMeÉejs "¤ Mekeâleerue. meeJeOe jentve keâsuesueer keâ=leer neÛe mebj#eCeeÛee JÙeeJeneefjkeâ ceeie& jenerue. MeefveJeeheÙeËle lÙeele yeoue vekeâes. DeÛetkeâ Deboepe ÙesF&heÙeËle cees"s meenme cee$e keâše#eeves šeUe. jepekeâerÙe Øeefle‰e, JÙeeheejer meewos, keâuee-meeefnlÙeeÛes efJe<eÙe Ùeebvee Øeeflemeeo efceUJeCÙeemee"er ØeÙelve, veJes leb$e ÙeebÛee GheÙeesie DeeJeMÙekeâ "jsue. ØeeLe&vee, ØemeVelee osCeejer jenerue. menÙeesie meg¤ nesF&ue DeeefCe veJÙee ØeMveebÛeer Glheòeer heefjJeejeheemetve meg¤ nesF&ue; hejbleg efJeÛeefuele nesT vekeâe. metÙe&, yegOe Øeefle‰e meebYeeUCeejer Devegkeâtuelee osleerue. osJeIesJe, ØeJeeme, efceUkeâleerÛeer ØekeâjCes, YeeTyebokeâer Ùee mebyebOeele meOÙee lejer efveCe&Ùeelcekeâ keâ=leerÛeer IeeF&ieoer& vekeâes. MegYe heefjCeeceebÛee ueeYe Pešheš DeeefCe ngMeejerves keâ¤ve IesCes DeeJeMÙekeâ Deens. Demes Øemebie melekeâ& jentve šeUeJes ueeieleele. Meg›eâ- n<e&ue MegYeÙeesieeletve DeLe&Øeehleer, keâuee-meeefnlÙeeleues keâjej, JÙeeheejer osJeIesJe Ùeele Devehesef#ele ÙeMe efceUles. keâškeâšer, Jeeo, JeeoU Demeues Øekeâej nesT veÙesle, Ùeemee"er jefJeJeejheemetveÛe Heâòeâ keâeÙe&Yeeie meeOeCeejs leb$e mebÙeceeves GheÙeesieele DeeCee DeeefCe MeefveJeeheÙeËle Kešešeshe meg¤ "sJee. ieg¤keâ=hesves ceeie& meehe[leerue, Lees[sHeâej ÙeMe efceUsue. DeeJneveeleerue Øeyeuelee keâceer keâjCÙeeme GheÙegòeâ "jsue, lemesÛe meeceesheÛeejebveer efcešCeeNÙee ØekeâjCeebvee Kees osT vekeâe. ØeJeeme nesleerue, DeeÕeemeves efceUleerue, SsveJesUer hewmeener efceUsue, ngMeejerves lÙeeÛee GheÙeesie keâ¤ve IÙee. efve<keâejCe "mekeâe ueeietve peerJe keâemeeJeerme nesT veÙes Ùeemee"er pehetve DemeCes DeefOekeâ Ûeebieues. YeeiÙeele metÙe&, YeeiÙe oMeceeleerue yegOeYeÇceCe, jent Devegkeâtue DeeheuÙeepeJeU Deens. lesJe{s meebYeeUCÙeemee"er Ùee ieÇnebÛee GheÙeesie nesF&ue. JÙeJenejele heefjCeeceebÛee DeeOeej efceUsue. keâceer-DeefOekeâ OeeJeheUerves ÙeMe efceUJetve oslees; hejbleg cebieU, Meveer Skeâ$e Ùesle Demeleevee efceUCeeje DeeOeej lJeefjle GheÙeesieele DeeCeCes DeeJeMÙekeâ Demeles. veeskeâjer, Oeboe, jepekeâejCe, veJes keâjej ÙeebceOeerue keâesCeleerner ØekeâjCes jWieeUle "sJet vekeâe. nJeeceeveeÛee Deboepe IesTve heg{Ûeer keâ=leer keâje. mehleceeleerue metÙe& ceoleeruee DemeuÙeeves efveÙeefcele Ghe›eâce meg¤ "sJetve yeepeejhes"sleerue Øeeflecee meebYeeUlee ÙesF&ue. ogmeNÙeebJej efJeÕeeme DeeefCe DehetCe& ceeefnleer keâeÙe&keâ=leeruee De[ÛeCeerÛeer "¤ Mekeâles. melekeâ& jene. keâeÙe&Yeeie meeOeCes, ÙeMe efceUefJeCes meeshes Demeues lejer cebieU MeveerÛÙee meg¤ nesCeeNÙee menÙeesieeves lÙeele efJeIve DeeCet veÙes ÙeeÛeer keâener keâeU keâeUpeer IÙeeJeer ueeieCeej Deens. meJee&Ûes heefjCeece keâceer-DeefOekeâ ØeceeCeele efÛeblee-keâgÛebyeCee efvecee&Ce keâjCeej DemeuÙeeves keâgbYe JÙeòeâerbveer DeJeemleJe meenme, efJeÕeemeeves JÙeJenejele meOÙee lejer keâ=leer ke⤠veÙes. metÙe&, Meg›eâ Øeeflecee DeeefCe ØehebÛe ÙeebÛÙeeJejerue og<heefjCeece šeUleerue. ‘jeceefohe' meehleeefnkeâ ØelÙeskeâ mše@ueJej Debkeâ GheueyOe Deeheueer yeeleceer hee"Jee Email : saptahikramdeep@gmail.com JeeÛee oj MeefveJeejer... meg<ecee mkejepe, mce=leer FjeCeer, kemegbOejejepes DeeefCe Deelee hebkeâpee cegb[s keeoeÛÙee YeeskeNÙeele meehe[uÙee Deensle. DeeheuÙee he#eeÛÙee ceb$Ùeebkejer} ns ‘efkeâšeU’ otj keâjCÙeeÛeer peyeeyeoejer ceesoer DeeefCe Heâ[Cekeerme ÙeebÛeerÛe Deens. leer lÙeebvee šeUlee ÙesCeej veener. ceefn}e me#eceerkeâjCeeÛes OeesjCe YeejleerÙe jepekeâejCeeÛÙee meejerheešekej DeeCeCÙeeÛee ceeve keâeBieÇsmekeâ[s peele Deme}e, lejer les meceLe&heCes jeyekeCÙeeÛes ßesÙe cee$e keâeBieÇsmekeâ[tve YeejleerÙe pevelee he#eeves efnjeketve Iesle}s Deens! iesuÙee Ûeej-mene efokemeeble hejje<š^ceb$eer meg<ecee mkejepe, ceveg<ÙeyeU efkekeâemeceb$eer mce=leer FjeCeer, jepemLeeveÛÙee cegKÙeceb$eer kemegbOejejepes ÙeebÛÙee pÙee keâener keâneCÙee heÇmeejceeOÙeceeble ceLeUs efceUkele Deensle, les yeefIeleuÙeekej ÙeeÛeer heÇefÛeleer ÙeeÙe}e njkeâle vemeekeer. lÙeele Deelee leepeer Yej ceneje<š^eÛÙee ceefn}e DeeefCe yee}keâuÙeeCeceb$eer hebkeâpee cegb[s ÙeebÛeer he[}er Deens. kesâbõerÙe heeleUerkej Yeepeheves pes keâener ‘ceefn}ejepe’ heÇmLeeefhele kesâ}s Deens, lÙeele ceneje<š^ner ceeies vemeuÙeeÛes leepes efÛekeäkeâer heÇkeâjCe oeKeketve osle Deens! DeLee&le, Ùee ceefn}ebÛes meejs ‘keâle&=lke’ ns Deepeefceleer}e DeejesheebÛÙeeÛe heeleUerkej Deme}s, lejerner lÙeecegUs YeepeheÛee ‘Ûee}, Ûe}ve DeeefCe Ûeeefj$Ùe’ Ùee ef$emet$eerheg{sÛe heÇMe>efÛevn leÙeej Pee}s Deens, Ùeele Mebkeâe veener. DeLee&le, Ùee ceefn}e me#eceerkeâjCeecegUs YeepeheceOeer} heg®<eieCe ceeies he[}e Deens, Demes mecepeCÙeeÛes efye}keât}Ûe keâejCe veener. ceneje<š^eÛes efMe#eCeceb$eer efkeveeso leeke[s ÙeebÛÙee leLeekeâefLele heokeerÛee keeo GheefmLele PeeuÙeecegUs YeepeheÛÙee heg®<eieCeebvee efo}emee efceUeÙe}e njkeâle vemeekeer! YeepeheÛÙee Ùee ceefn}e veslÙeebhewkeâer mce=leer FjeCeer ÙeebÛÙee heokeerÛee keeo ne lemee pegvee Deens. heCe Deelee efo}êerleer} ceneveiej vÙeeÙee}Ùeeves FjeCeer Ùeebveer DeeheuÙee efMe#eCeemebyebOeele Keesšer heÇefle%eehe$es efveke[Cetkeâ DeeÙeesieekeâ[s oeKe} kesâuÙeeÛÙee heÇkeâjCeer lÙeebÛÙee efkejesOeele Keš}e oeKe} nesT Mekeâlees, Demes cele kÙekeäle kesâuÙeecegUs lÙee keâcee}erÛÙee De[ÛeCeerle DeeuÙee Deensle. lej meg<ecee mkejepe DeeefCe kemegbOejejepes ÙeebÛÙeekejer} Deejeshe ns ‘DeeÙeheerS}’Ûes mebmLeehekeâ DeeefCe SkesâkeâeUÛes heÇcegKe met$eOeej }ef}le ceesoer Ùee ‘Heâjejer’ Fmeceeves peenerj kesâ}suÙee keâeieohe$eebÛÙee DeeOeejs keâjCÙeele Dee}s Deensle. heCe lÙeeÛeeÛe DeeOeej IesTve heÇmeejceeOÙeces, lemesÛe efkejesOeer he#e ns YeepeheÛÙee Ùee oesve ‘DeeÙekeâe@vme’Ûeer keâesb[er keâjCÙeele ÙeMemkeer Pee}s Deensle. cee$e, hebkeâpee cegb[s ÙeebÛÙeekejer} Deejeshe lÙeehes#ee iebYeerj Deens. keâejCe lÙeele Lees[eLees[keâe vekns, lej 2 keâesšerbntve DeefOekeâ cees"e kÙekenej iegble}s}e Deens. keâenerbÛÙee celes ceefn}e DeeefCe yee}keâuÙeeCe KeelÙeemee"er cegb[s Ùeebveer efÛekeäkeâerheemetve leešebheÙe&ble DeeefCe ÛešÙeebheemetve kee@šj efHeâušjheÙe&ble kesâ}suÙee veeveeefkeOe kemletbÛÙee KejsoerÛeer jkeäkeâce ner 206 keâesšer Deens. Ùeele iewjkÙekenej Pee}e keâe ns ÛeewkeâMeerletveÛe heg{s ÙesF&}. letle& heÇMve Deens lees Kejsoermee"erÛÙee heÇef›eâÙesÛeer keâeÙe&keener ÙeesiÙejerleerves Pee}er efkeâbkee veener, ne. ner Kejsoer Heâsy®keejerceOÙes Pee}er leesheekeslees DeMee heÇkeâejÛÙee KejsoerÛee DeefOeefveÙece efveIee}s}e veknlee. efMekeeÙe, ner Kejsoer vescekeâer keâesCeekeâ[tve Pee}er DeeefCe Kejsoer kesâ}suÙee kemletbÛee opee& keâeÙe, nener heÇMve Deens. hewkeâer efÛekeäkeâerÛee opee& keâeÙe neslee, les heÇefmeæ Pee}s}sÛe Deens. lÙeeefMekeeÙe vescekeâer efkeâleer jkeâcesÛeer Kejsoer Pee}er, ne keeo yeepet}e "ske}e, lejer lÙeele heÇLeceoMe&veer Deveskeâ efveÙece, efvekeâ<eebÛeer cees[lees[ PeeuÙeeÛes efomele Demetve, keâeBieÇsmeves ns heÇkeâjCe }eÛe}gÛehele heÇefleyebOekeâ KeelÙeekeâ[s ves}s Deens. oskesbõ Heâ[Cekeerme ÙeebÛes Ûeeefj$Ùe OegleuÙee leeboUemeejKes mkeÛÚ DemeuÙeecegUsÛe vejsbõ ceesoer DeeefCe Deefcele Mene Ùeebveer lÙeebÛÙeekeâ[s ceneje<š^eÛes cegKÙecebef$eheo meesheefke}s. meenefpekeâÛe Heâ[Cekeerme ÙeebÛes cebef$eceb[Uner lemesÛe DemeCeej, Demes jepÙeeleer} Deece Deeoceerves ie=nerle Oej}s nesles. heCe Deelee lÙeebÛÙee cebef$eceb[Ueleer} menkeâeNÙeebkej Pee}suÙee DeejesheebcegUs Heâ[Cekeerme mejkeâejkejÛe meekeš Dee}s Deens. mebheeokeâerÙe mejkeâejJej meekeš veeieefjkeâebvee DeeJneve DeeheuÙee mecemÙee lemesÛe MeemekeâerÙe keâeÙee&ueÙeeceOÙes meJe& meeceevÙe pevelesuee nesCeeje $eeme Ùee yeeyele JeeÛee Heâes[CÙeemee"er DeeheuÙee le›eâejer DeeceÛÙee he$e JÙeJenejeÛÙee keâeÙee&ueÙeele hegjeJÙeemen hee"efJeuÙeeme. lÙeeme Øeefmeæer efoueer peeF&ue. jeceefohe heeueIej efpeune efJeYeeieerÙe keâeÙee&ueÙe : efoJeeCe iee[&ve keâes. Dee@he. new. mees. efue. Mee@he veb. 6,yeer efJebie, «eeGb[ Heäueesj, Debyee[er jes[, ieeJe-efoJeeCeceeve, JemeF& jes[ (he.), efpeune-heeueIej -401202. Mob. : 9223391809 Email : saptahikramdeep@gmail.com keâeÙe&keâejer mebheeefokeâe : meew. JewMeeueer Deensj men mebheeokeâ : ØeMeeble peeOeJe, Devegjeie heJeej, megefveue keWâieej, ØekeâeMe heJeej Àã½ã ã䪹ã Ôã㹦ãããäÖ‡ãŠã¦ããèÊã •ãããäÖÀã¦ããè ¾ãã •ãããäÖÀã¦ãªãÀãâ¶ããè ãäªÊãñʾãã ½ã•ã‡ãìŠÀã¶ãìÔããÀ œã¹ãʾãã •ãã¦ãã¦ã. ¾ãã ½ã•ã‡ãìŠÀãÞ¾ãã Ô㦾ã¦ãñºããºã¦ãÞããè Œãã¦ãÀ•ã½ãã ÌããÞã‡ãŠãâ¶ããèÔÌã¦ã:Þ¾ãã•ãºããºãªãÀãèÌãÀ‡ãŠÀãÌã¾ããÞããè‚ããÖñ. Àã½ã ã䪹ã Ôã㹦ãããäև㊠¾ããâÞãñÌãÀ ¾ãã ºããºã¦ã ‡ãŠãñ¥ã¦ããèÖãè ‚ãããä©ãÇãŠÌãã‡ãŠã¾ãªñÍããèÀ¹ãƦ¾ãàãÌãã‚ã¹ãƦ¾ãàã•ãºããºãªãÀãè ÀãÖ¥ããÀ ¶ããÖãè. -mebheeokeâ ceggKÙe keâeÙee&ueÙe ieeUe veb. 56, FbogyeeF& ÛeeU, ieCesMe veiej, mecelee veiej heesueerme mšsMeve meceesj, Deekegâueea jes[, keâebefoJeueer (hetJe&), cegbyeF&-400101 ¶ããñãä›Ôã Meyo.....!!!!Meyo DeeefCe }sKekeâ ÙeebÛe veele cnCepes ceeÙe}skeâjebmeejKeÛe Demeleb. MeyoebÛee mebkeeo efn Yee<ee DeeefCe Meyoeefkeve mebkeeo ner ceveeÛeer Yee<ee. Meyo mecepetve IÙeekes }eieleele, Meyo Gcepeekes }eieleele, eflelekesâÛe les lees}tve ceehetve keehejekes }eieleele. Sskesâkeâe MeyoeÛeer leekeâo lÙeeÛeer GheÙegòeâlee DeeefCe heÇÙeespece ÙeebÛee efkeÛeej ve keâjCeeje Meyo ceeeflecees} keâjle Demelees. DebieekejÛes keÇCe hegme}s peeleele heCe MeyoebÛee DeeIeele ceeCetme menmee efkemejle veener, SKeeÅee ceeCemee}e DeeheuÙee keâ[g keâ"esj MeyoebÛee DeeIeele menve keâjekee }eie}e lej lÙeeÛÙee cevee}e De#ejMe: [eieCÙee yemeleele.DeheceeveeÛÙee megÙee šesÛeleele ,heefjefmLeleer efkeâleerner yeo}}er lejerner ceeCegme DeeheuÙeekej Pee}suÙee MeyoebÛee DeeIeele efkemejle veener. ceeCetme SkeâkesU ne} Dehes<še ,efkeâleerner _eme Pee}e lejer efkeme® Mekesâ} heCe Meyoeves Pee}s}e Deheceeve DeeÙeg<ÙeYej efkemejle veener. MeyoebÛeer Oeej ner efke<eejer Deme}er lejer nsÛe Meyo Kees}kej Pee}suÙee peKecesÛee F}epener keâ® MekeâleeleÛe keâer !!! peerkeveeceOÙes DevevÙe meeOeejCe cenlkeeDeme}s}s Meyo ns melÙe, MeneCeheve ,MeesOe DeMee hew}tbÛee heeÙee Deensle. MeyomeeceLÙe&eÛÙee yeeyeleerle KÙeeleveece }sKekeâ peekeso DeKlej ÙeebÛÙee hegmlekeâele keeÛe}s}er Skeâ MeeÙejer Deens. nj }ype keâes Úgles ngS keâebhe ve peeS yejyeeo kees DeuHeâele keâer Deewkeâele keâjsb. . . . kegâCeerlejer cnCeš}bÙe Deens keâer, ›eâebleerÛee ceeie& yebogkeâerletve peelees heCe Kej lej yebotkeâ ns Mem$e Deens. ›eâebleer yebogkeâerÛÙee ieesUerletve vekns lej Meyoebletve Ùesles. vekeer kÙekemLee, vekes efkeÛeej, vekes yeo}, ns meej MeyoebletveÛe Ùesle Demele. Meyo ns Heâòeâ meeceLÙe& veener lej lees heejbheejerkeâ keejmee Deens. ceeieÛÙee efhe{erleer} DeieefCele efkeÛeejkeble Deepe DeeheuÙeele veenerÙesle lÙeebÛee veMkej osn kesâkneÛe mebhe}e heCe lÙeebÛes efkeÛeej Depetvener Meeyetle Deensle les Meyoebveer megjef#ele "ske}s Deensle. efhe{er oj efhe{er ns efkeÛeej®heer Meyo DeeheCe heg{ÛÙee efhe{erÛÙee nkee}er keâjle Demelees. Feflenemeele pes pes heÇYeekeer "j}s lÙeebÛeer MeyoebkejÛe lej ngkeâtcele nesleer. peie neojketve šekeâCeeNÙee MeyoebÛe meeceLÙe& nesle lÙeebÛÙeekeâ[s. MeyoebÛeer ngkeâtcele ner meke&kÙeeheer Deens cnCetve Meyo pemes mecepetve Gcepetve IÙeeÙeÛes Demeleele lemesÛe efveMeyoe}ener ceeve ÅeeÙeÛee Demelees. ceewve Ùee MeyoebceOÙes yeÇcneb[ keâkesle IesCÙeeÛeer Deens. ceewve vemes} lej MeyoebÛÙee Deefmlelkee}e keâeÙe DeLe& Deens . ceewve ner MeyoebÛÙee ogefveÙesleer} heeskeâUerÛe cnCeeÙeÛeer .oesve MeyoebÛÙee yesšebceOeer} šhhee cnCepes efve:Meyolee cnCepesÛe ceewve, ceewve oesve MeyoebÛÙee yesšebvee pees[Ceeje meslet Demelees . ceewveele vemele les DeekeepeeÛe Deefmlelke , heCe MeyoebÛe Deefmlelke lÙee DekemLeslener DemeleÛe keâer..! efkeâleer cees" meeceLÙe& Ùee MeyoebÛeb, efkeâleer kesiekesieUer ®heb, keâ"esj, ce=ot, peKecee keâjCeejs, peKecee YejCeejs, keâener ogKe:kej Heâgbkeâj Iee}Ceejs , keâOeer ceeÙesve ieesbpeejCeejs , keâOeer efvejeMee osCeejs lej keâOeer cevee}e GYeejer osCeejs , keâOeer nmekeCeejs lej keâOeer j[keCeejs , keâOeer Yeeb[Ceejs lej keâOeer efheÇÙekeâje}e meeo Iee}Ceejs Meyo. heÇsce kÙeòeâ keâjCeejs Meyo, ÛegkeâCeeje}e efoMee oeKekeCeejs Meyo , DevÙeeÙeeefke®Oo }{Ceejs Meyo, hegkeer& mkehe>elener Meyo efo}e lej keÛeve heeUCeejs hegke&peebÛes kebMepe DeeheCe DeepeÛÙee keâeUele ÙeeÛe Meyoe}e peeielees keâe? Demes ns keâener ceeÙesÛes Meyo lej keâener keâesj[s Meyo , DeeÙeg<Ùe GOeUtve šekeâCeejs Meyo ,DeeÙeg<Ùe GpeUtve šekeâCeejs Meyo,lemesÛe DeeÙeg<Ùe Ie[efkeCeejs MeyoÛe .Ùee MeyoebÛe keCe&ve keâjleevee meble legkeâejece cenejepeebveer cnbCeš}b Deens. Deecne Iejer Oeve~ MeyoebÛeerÛe jlves~ MeyoebÛeerÛe Mem$es Ùelve keâ™~ MeyoefÛe DeecegÛÙee~ peerkeeÛes peerkeve~ Meyo Oeve keešt peve}eskeâe~~ Ùee Meyo™heer OeveeÛee keehej DeeheeheuÙee hejerves ÙeesiÙe heOoefleves Pee}e lejÛe lÙeeÛe cees} efškegâve jeefn}~ JewMeeueer Deensj mebmLeehekeâ / DeOÙe#e : Deesce meeF& %eeveiebiee «eeceerCe efMe#eCe mebmLee keâeÙe&keâejer mebheeefokeâe-jeceefohe menÙeeõer efce$e heefjkeejeÛes Yekeäkeâce Ùeesieoeve leebogUkee[er ie[ekejer} vekeer keeš kewlejCee hÇeebleeÛee Ke[e henejskeâjer Demee ieewjkeMee}er ceeve peheCeeje leebogUkee[erie[ ies}er 2 ke<e&s menÙeeõer efce$e ceekegâCemeej Debleie&le mebkeOe&veeÛÙee keešskej ÙeMemkeerheCes keešÛee} keâjerle Deens. Ùee mebkeOe&ve ceesnerceeble oesve hÇecegKe De[ÛeCeer melele Yes[meekele neslÙee lÙeecnCepes ie[ekej heesnesÛeCÙeemee"er DemeCeeNÙee keeše ke ie[ekejer} efheCÙeeÙeesiÙe heeCÙeeÛeer Ghe}yOelee. efo. 21 petve 2015 jefkekeej jespeer menÙeeõer efce$e heefjkeeje Debleie&le leebogUkee[erie[eÛÙee ie[eÛÙee vekÙee Ssefleneefmekeâ keešsÛee ÙeMemkeerheCes ceeieeskee IesCÙeele Dee}e. Ùee keešscegUs ie[ekej heesnesÛeCÙeemee"er }eieCeeNÙee leyye} 1 leemeeÛeer yeÛele nesCeej Deens. iesuÙee 6 ceefnvÙeebÛÙee keâeUele heekemeeUÙeeDeieesoj ogiee&fce$eebveer yee}sefkeâuuÙeeÛÙee peleveerkeâjCeeÛes keâece neleer IesCÙeeÛes "jefke}s nesles. Ùeemee"er Skeâbojerle 4 ceesnercee heej he[uÙee. Ùee ceesnerceebÛeer mebKÙee kee{efkeCes MekeäÙe nesles heCe ie[ekej peeCÙeemee"er GheÙeesieele DemeCeejer oceÚekeâ keâjCeejer DeefOekeâ kesU }eieCeeNÙee keešebveer ogie&efce$eebheg{s Deekneve efvecee&Ce kesâ}s nesles. meoj ie[ekej peeCÙeemee"er meOÙee npesjerceeUemeceesjer} ojerÛeer keeš ke Iees[ceeUeheg{er} oeš pebie}eÛeer keeš ÙeebÛeeÛe GheÙeesie peemleerle peemle keâjCÙeele Ùeslees. iesuÙee DeYÙeeme ceesnercesle Fefleneme DeYÙeemekeâ [e@. ßeerolle jeTle efkeâceeve 4 GheÙeesie veme}suÙee ke veeceMes<e ceeiee&kej DemeCeeNÙee keešebÛee MeesOe Iesle}e neslee. meOÙee hÇeÛeef}le DeLekee keehejele Deme}suÙee keeše OÙeeveele IesTve ie[ekej peeCÙeeme SkeâtCe 6 keeše Deensle. menÙeeõer efce$e heefjkeejeÛÙee 18 efMe}soejebveer efkekeskeâ jeTle jekesâMe heešer} ÙeebÛÙee ceeie&oMe&veeKee}er Ùee ceesnercesme ogie&mebkeOe&veeÛee ke Fefleneme mebkeâ}veeÛee vÙeeÙe efo}e. ogie&efce$eebveer DeYÙeemeeDebleie&le efveke[}s}er 1 vekeerve keeš ie[eÛÙee hÇeeÛeerve šekeäÙee ke ceneojkeepee yeg™peepekeU heesnesÛeles. meoj keeš Iees[ceeUemeceesjer} oeš kevejeF&le Deehe}s Deefmlelke njketve yeme}s}er Deens lemesÛe GYÙee keâ[ÙeebpekeUer} oeš pebie}ele }ghle Pee}s}er Deens. Ùee ceeiee&bÛeer efveÙeespevehetke&keâ meeHeâmeHeâeF& keâ™ve heeÙekeeš efvecee&Ce DeLekee MeesOe IesleuÙeeme ie[ekej peeCÙeeme Skeâ Ûeebie}e heÙee&Ùe Ghe}yOe nesF&}. meoj keešsÛeer Ûe{Ce ke }eieCeeje kesU Flej keešebÛÙee leg}vesves keâceer Deens. menÙeeõer efce$e heefjkeejeves ie[eÛÙee Gleejekej npes jerceeU Iees[ceeU heefjmejele ceesn efÛebÛe keâepet HeâCeme keâjbpe Ùee efkeefkeOe Pee[ebÛÙee efyeÙeebÛes yeerpeejesheCe kesâ}s. ie[eÛÙee 8 šekeäÙeebÛÙee mecetneleer} 1 šekeâerkejer} efveke[gbieebÛes mecetU GÛÛeešve keâjCÙeele Dee}s. Ùeeleer} yejeÛe ieeU keâe{tve heeCeer efheCÙeeÙeesiÙe keâjCÙeele Dee}s. meoj ceesnercesle ceekegâCemeej kesâUkes ceenerce yeesF&mej Yeeieeleer} ogie&efce$eebveer menYeeie IesTve ceesnercesme hee"erbyee oMee&fke}e. ÙeslÙee keâeUele ie[ekejer} veeceMes<e Pee}suÙee šekeäÙeebÛee Mkeeme ceeskeâUe keâjCÙeele ÙesF&} Demee efkeMkeeme menÙeeõer efce$e heefjkeejeÛes efohekeâ heešer} Ùeebveer kÙeòeâ kesâ}e. KeyeNÙeebvee efceUCeej ‘ye#eerme'cegbyeF& - Dece}er heoeLee&bÛeer lemkeâjer keâjCeeNÙeebÛeer heeUscegUs Keesotve keâe{CÙeemee"er KeyeNÙeebvee ye#eerme osCÙeele ÙesCeej Deens. ÙeeyeeyeleÛee heÇmleeke iegvns MeeKesÛÙee Dece}er heoeLee&fkejesOeer heLekeâeves (SSvemeer) leÙeej kesâ}e Deens. lees cegbyeF& heesef}me DeeÙegkeäleebkeâ[s efouÙeeveblej Debeflece ceevÙelesmee"er jepÙe mejkeâejkeâ[s hee"keCÙeele ÙesCeej Deens. le®CeeF&}e veMesÛÙee efkeUKÙeele De[keâkeCeeNÙee Dece}er heoeLe& lemkeâjebkej ns heesef}me heLekeâ keâejkeeF& keâjles. Ûejme, keâeskeâerve, ieebpee, nsje@F&ve, Sce[erÛÙee lemkeâjeryeeyele ceeefnleer meebieCÙeemee"er Keyejer mebyebefOele Dece}er heoeLee&ÛÙee efkeâ}esvegmeej hewmes ceeieleele. keâeskeâerve heeÛe }eKe ®heÙes efkeâ}es Deens. lÙeecegUs KeyeNÙeebvee heÇefleefkeâ}esÛÙee heÇceeCeele hewmes osCes MekeäÙe vemeles. lÙeecegUs Deveskeâoe cees"s Dece}er heoeLe& lemkeâj heesef}meebÛÙee neleer }eiele veenerle. lÙeeme heÙee&Ùe cnCetve KeyeNÙeebvee ye#eerme osCÙeeÛee efkeÛeej heg{s Dee}e. KeyeNÙeebveer efo}suÙee ceeefnleerke™ve heesef}meebveer lemkeâjebÛeer šesUer hekeâ[uÙeeme lÙeebvee jesKe jkeäkeâce efouÙeeme lÙeebÛee ng™he kee{s}. ÙeeyeeyeleÛee heÇmleeke leÙeej keâjCÙeele Dee}e Demetve, lees heesef}me DeeÙegkeäle jekesâMe ceeefjÙee ÙeebÛÙeekeâ[s efouÙeeveblej Debeflece ceevÙelesmee"er mejkeâejkeâ[s hee"keCÙeele ÙesCeej DemeuÙeeÛes Dece}er heoeLe&efkejesOeer heLekeâeÛes heesef}me GheeÙegkeäle veeceoske ÛekneCe Ùeebveer meebefiele}s. 100 efkeodÙeeLÙee&bvee veMesÛÙee efkeUKÙeeletve yeensj keâe{}s SSvemeerves '[^ie HeâÇer keâ@cheme‘ ne Ghe›eâce meg™ kesâ}e Deens. Ùee Ghe›eâceele DeeleeheÙe&ble 100 efkeodÙeeLÙee&bvee veMesÛÙee efkeUKÙeeletve yeensj keâe{CÙeele Dee}s Deens. Ùee efkeodÙeeLÙee&bÛÙee hee}keâebvee efkeMkeemeele IesTve veMesÛÙee Deenejer ies}suÙee efkeodÙeeLÙee&bÛes mecegheosMeve keâjCÙeele Dee}s. lÙeeÛee HeâeÙeoe efkeodÙeeLÙee&bvee Pee}e Deens. ef[šsvMeve mesbšj }kekeâjÛe Dece}er heoeLee&ÛÙee heÇkeâjCeeble keâejkeeF& kesâ}suÙee hejosMeer veeieefjkeâebmee"er 'ef[šsvMeve kesâbõ meg™ kesâ}s peeCeej Deens. 2014 ceOÙes 13, lej 2015 ceOÙes leerve hejosMeer veeieefjkeâebvee mkeie=ner hee"keCÙeele Dee}s. efMe#ee Yeesietve PeeuÙeeveblej hejosMeer veeieefjkeâebvee mkeie=ner hee"keCÙeeÛÙee heÇef›eâÙes}e 15 efokeme }eieleele. leesheÙe&ble DeMee veeieefjkeâebvee "skeCes ne cees"e heÇMve Demelees. lÙeecegUs ns mesbšj GheÙegòeâ "jCeej Deens. peevnkeer ie[keâjÛee peeceerve Depe& HeâsšeU}e cegbyeF&- oe™ÛÙee veMesle iee[er Ûee}ketve oesIeebÛÙee ce=lÙetme keâejCeerYetle "j}suÙee kekeâer} peevnkeer ie[keâjÛee peeceerve Depe& kegâ}&e vÙeeÙee}Ùeeves HeâsšeU}e. peevnkeer}e vÙeeÙee}Ùeeves DeepeheÙe&ble vÙeeÙee}Ùeerve keâes"[erle "skeCÙeeÛes DeeosMe efo}s nesles. kegâ}&e vÙeeÙee}Ùeele peeceerve Depee&kej megveekeCeer Pee}er. megveekeCeerojcÙeeve vÙeeÙee}Ùeeves peeceerve Depe& HeâsšeU}e. oef#eCe cegbyeF&leer} cees"dÙee ne@šs}ele peevnkeerves ceodÙeheeve keâ™ve cebieUkeejer (lee. 9) ceOÙeje$eer De[erÛeÛÙee megceejeme F&mšve& HeâÇerkeske™ve leer Deeef}Meeve keâej Ûee}kele efveIee}er nesleer. ÛegkeâerÛÙee ceeefie&kesâletve YejOeeke peeCeeNÙee efleÛÙee keâejves Ûesbyetj ÙesLeer} yeesieodÙeepekeU š@keämeer}e peesjoej Oe[keâ efo}er. lÙee kesUer efleÛÙee keâejÛee kesie leeMeer 120 efkeâ}esceeršjhes#ee DeefOekeâ neslee. lÙeecegUs š@keämeerÛee De#ejMeŠ Ûesboecesboe Pee}e; lej keâejÛesner vegkeâmeeve Pee}s. š@keämeerÛee}keâ cenbceo Deyog} meÙÙeo (je. veeiehee[e) DeeefCe heÇkeemeer nepeer me}erce meeyetkee}e ÙeebÛee peeieerÛe ce=lÙet Pee}e. meeyetkee}e ÙeeÛÙee kegâšgbyeeleer} neefHeâpee (keÙe 45), me}cee (keÙe 20), meeefoÙee (keÙe 22) DeeefCe veesceeve (keÙe 16) iebYeerj peKeceer Pee}s nesles. lÙeecegUs efleÛÙeekej meoes<e ceveg<ÙekeOeeÛee iegvne oeKe} Pee}e Deens.
  3. 3. cegbyeF&, MeefveJeej efo. 27 petve les 3 peguew 2015 33333 heeefnpesle iesueer 6 Je<ee&heemetve cegbyeF& ÙesLetve ØekeâeefMele nesle Demeuesues ‘jeceefohe' meehleeefnkeâ Je=òehe$eeme heeueIej, "eCes, cegbyeF& ÙesLetve Jeelee&nj, leeuegkeâe ØeefleefveOeer peeefnjele ØeefleefveOeer, ceekexâefšbie SkeäPeerkeäÙegefšJn vesceCes Deens. heeueIej, "eCes efpeu¢eeletve ØelÙeskeâ leeuegkeâe, efpeune heefj<eo, ieš, hebÛeeÙele meefceleer ieš ØeefleefveOeer vesceCes Deens. efveÙece Je Dešer : 1. he$ekeâeefjlesÛeer DeeJe[ 2. heefjmejeleerue - meeceeefpekeâ-Mew#eefCekeâ, jepekeâerÙe Ie[ecees[eRÛeer ceeefnleer nJeer. 3. mJele:Ûeer ogÛeekeâer DeeJeMÙekeâ 4. efveÙeefcele Je=òehe$e Je efJeMes<e hegjJeCeer, peeefnjeleerJej Deekeâ<e&keâ keâefceMeve. hetCe& Gòece ke@âefjDejÛeer nceer. FÛÚgkeâ GcesoJeejebveer Keeueerue heòÙeeJej Depe& keâjeJes : mebheeokeâ (jece efohe) efoJeeCe iee[&ve keâes. Dee@he. new. mees. efue. Mee@he veb. 6,yeer efJebie, «eeGb[ Heäueesj, Debyee[er jes[, ieeJe-efoJeeCeceeve, JemeF& jes[ (he.),efpeune-heeueIej -401202.Mob.:9223391809 * keâesunehetj mebmLeeveeÛes jepes ÛeewLes efMekeepeer cenejepe ÙeebÛÙee ce=lÙetveblej lÙeebÛÙee helveer DeeveboeryeeF& Ùeebveer 17 ceeÛe& 1884 jespeer ÙeMekeblejekeebvee ollekeâ Iesle}s, ke Meent ns veeke "ske}s. * 28 ke<e&s les keâesunehetj mebmLeeveeÛes jepes nesles. * 1891- ßeerceble }#ceeryeeF&meensye ÙeebÛÙeeMeer efkekeen Pee}e. cenejepeebÛes efMe#eCe - * 1885 les 1894 Ùee keâeUele Mew#eefCekeâ keâeÙe& hetCe& kesâ}s * 1894 mej HeâÇspej ÙeebÛÙee ceeie&oMe&veeKee}er Oeejkee[ ÙesLes efMe#eCe Iesle}s * 1898 heÙe&ble jepekeâesš ÙesLes Principal McNoton ÙeebÛÙee ceeie&oMe&veeKee}er efMe#eCe Iesle}s. * 2 SefheÇ} 1894 jespeer jepÙeeefYe<eskeâ meceejbYe Pee}e. * 1894 - jepes Pee}sveblej }iesÛebÛe lÙeebveer yengpeve meceepeeletve le}e"dÙeeÛÙee vesceCegkeâe keâjCÙeeÛee DeOÙeeosMe keâe{}e ke kes"efyeieejeÛeer heæle yebo kesâ}er. * 1895 mee}er ceesleeryeeie lee}erce meg® kesâ}er. Meent cenejepeebvee kegâmleer ne KesU Deeke[le Demes. ÙeeÛe ke<eer& Meenthegjer iegUeÛeer kÙeeheej hes" meg® kesâ}er. * 27 ceeÛe& 1895 - hegCes ÙesLeer} Heâie&gmeve ceneefkeÅee}ÙeeÛÙee vekÙee FceejleerÛes GodIeešve kesâ}s. * 1887 - DeeUles cenej mkeât} Ûeer mLeehevee kesâ}er, og<keâeU efhe[erle MeslekeâNÙeebvee keâpe& efo}s. * 1899 - kesoesòeâ heÇkeâjCe ÙeeÛe ke<eer& Ie[}s. lesbkneheemetve yeÇecnCeebÛÙee ceòeâsoejerme Men osCÙeemee"er DeeefCe lÙeebÛÙeekeâ[tve yengpeveebÛeer nesCeejer ieUÛesheer LeebyekeCÙeemee"er yengpeve GæejeÛes keâeÙe& neleer Iesle}s. * 1901 mee}er ceje"e meceepeeleer} efkeÅeeLÙee&bmee"er 'efknkeäšesefjÙee ceje"e yeesef[&bie' Ùee yeesef[&bie Ûeer mLeehevee keâesunehegjele kesâ}er. ÙeeÛe ke<eer& veeefMekeâ ÙesLes Goespeer efkeÅeeLeer& kemeleerie=neÛeer mLeehevee kesâ}er. * 20 peg}w 1902 jespeer mebmLeeveeceOÙes veeskeâjer ceOÙes 50% Deej#eCe osCÙeeÛee DeeosMe keâe{}e. * 9 veesknsbyej 1906 jespeer ‘efkeâbie S[ke[& ceesnces[ve SpÙegkesâMeve meesmeeÙešer' Ûeer mLeehevee keâesunehetj ÙesLes kesâ}er. lemesÛe Meent efce} leLee ‘Meent efmheefvebie DebC[ efkeefknbie efce}' Ûeer meg®keele kesâ}er. * 1907 menkeâejer lelkeekej keâehe[ efiejCeer meg® kesâ}er. Demhe=MÙe meceepeeleer} efkeÅeeLÙee&bmee"er 'efceme keâêekeâ& yeesef[&bie neGmeÛeer' mLeehevee kesâ}er. * 1908 yee@byemHeâesš Ie[ketve cenejepeebvee ceejCÙeeÛee DeÙeMemkeer heÇÙelve meceepekeâbškeâebkeâ[tve kesâ}e ies}e. * 1910 peneieerjoejebÛes DeefOekeâej keâceer 26 petve jepe<eer& Meent cenejepe peÙebleer efveefceòe Heâg}s-Meent-Deebyes[keâj ns DeeOegefvekeâ ceneje<š^eÛes , hegjesieeceer ceneje<š^eÛes heÇsjCeeŒeesle Deensle. hejbleg ceneje<š^eÛÙee SkeâtCe meceepekeâejCeekej peelekeemlekeeÛee cees"e heÇYeeke DemeuÙeecegUs ceneheg®<eebÛee veecees}êsKe keâjleeveener DeveskeâebÛeer De[ÛeCe nesleevee efomeles. ceneje<š^eleer} hegjesieeceer efkeÛeejkeble keâener ke<ee&hetkeer& ‘Heâg}s- Deebyes[keâjebÛee’ceneje<š^ Demee G}êsKe keâjeÙeÛes. nerÛe ceb[Uer keâesunehegjele DeeuÙeekej lÙeele MeentbÛes veeke meceeefke<š keâjle. cnCepes keâesunehetjÛÙee yeensj Meentbvee Heâg}s- Deebyes[keâjebÛÙee yejesyejerves mLeeve efo}s peele veknles. jepÙekeâlÙee&bÛesner Ùeehes#ee kesieUs keâener veknles. hejbleg keâebMeerjece-ceeÙeekeleer Ùeebveer GllejheÇosMeeleer} mellesle Demeleevee Heâg}s- Deebyes[keâjebÛÙeeyejesyejerves jepe<eer& Meentbvee mLeeve efo}s, lÙeeveblej ceneje<š^eÛÙee heeleUerkejner MeentbÛes veeke IÙeeÙe}e meg®keele Pee}er DeeefCe Deepe les ™{ Pee}s. ns meieUs hegvne peeleer-heeleerÛÙee meceepekeâejCeeMeerÛe mebyebefOele Deens. cenelcee Heâg}s ceeUer meceepeeÛes owkele, [e@. yeeyeemeensye Deebyes[keâj oef}leebÛes owkele yeve}s. jepe<eer& Meent cenejepe Ùeebvee mkeerkeâejCes ceje"e meceepeemee"er leske{s meeshes veknles. Deepener veener. Deepener ceje"Ùeebvee Meent cenejepe De[ÛeCeerÛesÛe keešleele. osMeele Deej#eCe ner mebkeâuheveeÛe jepe<eer& Meent cenejepeebveer meg™ kesâ}er, DeeheuÙee mebmLeeveele ceeieemekeieer&Ùe DeeefCe DeeefLe&keâ ogye&}ebmee"er 50 škeäkesâ Deej#eCe }eiet keâjCÙeeÛee Ssefleneefmekeâ efveCeNÙe 1902 ceOÙes Iesle}e neslee. kesiekesieàÙee veekeebveer keâece keâjCeeNÙee ceje"e mebIešvee Deepe efMekeepeer cenejepe,efpepeeT ÙeebÛeer veekes Iesleele, hejbleg Meent cenejepe Deveskeâebvee De[ÛeCeerÛes keešleele. keâejCe Meent cenejepeebvee mkeerkeâej}s, lej Deej#eCeeÛes meceLe&ve keâjekes }eieles. DeeefCe Deej#eCeeÛes meceLe&ve keâ™ve ceje"ÙeÊebÛes mebIešve keâjlee Ùesle veener. meeceeefpekeâ yebOegYeeke, mecelee, oef}le yeebOekeebÛee Gæej, efMe#eCe, Mesleer, GÅeesieOebos, keâ}e ke ef›eâ[e, DeejesiÙe Deeoer #es$eele Decet}eieÇ yeo} Ie[ketve DeeCeCÙeemee"er pÙeebveer MeLeer&Ûes heÇÙelve kesâ}s, DeeOegefvekeâ YeejleeÛes YeeiÙeefkeOeeles, Deej#eCeeÛes pevekeâ ÙeMekeble peÙeefmebiejeke Ieešies cnCepesÛe Ú$eheleer Meent cenejepe, heejleb$Ùe, og<š ™{er hejbheje, efvej#ejlee, De%eeve FlÙeeoer mecemÙeebveer ieÇeme}suÙee keâeUele F.me. 1874 26 petve 1874 jespeer keâesunehetj ÙesLes lÙeebÛee pevce Pee}e. Meent cenejepe veekeeheÇceeCesÛe ÙeMekeble jeefn}s. YeejleceelesÛÙee heesšer Deveskeâ Leesjebveer, mebleebveer, cenbleebveer, jepeebveer, cenejepeebveer, meceepe megOeejkeâebveer pevce IesTve Yeejleeleer} ieesjiejerye oerve ogyeàÙeebÛeer ceveesYeekes meskee kesâ}s}er Deens. yengpeve efnleeÙe yengpeve megKeeÙe ns met$e OÙeeveele IetTve Meent cenejepe jepÙekeâejYeej heent }eie}s. mkeeleb$Ùe, mecelee, yebOeglee DeeefCe vÙeeÙe ÙeeÛeer HeâUs meke& meceepee}e ÛeeKelee Ùeekeerle cnCetve lÙeebveer Deehe}s efmebnemeveÛe heCee}e }eke}s. De%eeve DebOeßeæe, efvej#ejlee meeceeefpekeâ ogpeeYeeke, oeefjõ=Ùe Ùeele iegjHeâš}suÙee meceepee}e yeensj keâe{CÙeemee"er cenejepeebveer Deehe}e Keefpevee melee[ GIe[}e. Ú$eheleer Meent cenejepeebveer meeceeefpekeâ yebOetYeeke, mecelee, oef}le, yeebOekeebÛee Gæej, efMe#eCe, Mesleer, GÅeesieOebos, keâ}e, ›eâer[e, DeejesiÙe F. #es$eele Deecet}eieÇ yeo} Ie[efkeCÙeemee"er lÙeebveer Kethe hejerßece Iesle}s. meceepeeleer} ieesjiejerye, oerveogyeUs, ceeieemekeieer&Ùe, Ghesef#ele ke DeeefLe&keâÂ<šÙeÊe ogye&} IeškeâebÛÙee mekee&ieerCe efkekeâemee}e heÇeOeevÙe osCeejs les Skeâceske jepes nesles. meg™keeleerme keâesunehetj mebmLeeveele Deej#eCeeÛee keâeÙeoe }eiet kesâ}e. mecelee heÇmLeeefhele keâjCÙeeÛÙee OÙesÙeeves Demhe=MÙelee efvekeejCeekeâefjlee peeleerYeso efvece&t}ve ye}glesoejer heæleerkej yeboer DeeCe}er. Œeer efMe#eCe, oskeoemeer heÇLesÛes GÛÛeešve, ceefn}e mebj#eCe keâeÙeoe, efkeOekee hetveefkekee&n keâeÙeoe, DeeblejpeeleerÙe efÛe$ekeâej, Meenerj, keâejeefiej, leceemeieerj Ùee mekee&kej efvekÙee&pe Yeekevesves heÇsce keâ™ve lÙeebvee lÙeebÛÙee efkekeâemeemee"er ke Gæejemee"er meke&heÇkeâejÛeer ceole osle. Meent cenejepe ke Yeejlejlve [e@. yeeyeemeensye Deebyes[keâj ÙeebÛes mebyebOe meke&ße=le Deens. [e@. yeeyeemeensyeebveer ‘cetkeâveeÙekeâ’ ns meehleeefnkeâ 31 peeveskeejer 1920 }e heÇLece heÇkeâeefMele kesâ}s. hejbleg DeeefLe&keâ De[ÛeCeercegUs heg{s les yebo he[}s. hejbleg ns jepe<eer& Meent cenejepeebÛÙee }#eele DeeuÙeekej lÙeebveer leelkeâeU 2500 ®heÙeebÛeer YejIeesme ceole kesâ}er ke lÙeeveblej ‘cetkeâveeÙekeâ’ meehleeefnkeâ hetke&kele meg® jeefn}s. 20 ceeÛe& 1920 jespeer keâjkeerj jepÙeeleer} ‘keâeie}’ peneefiejerleer} ‘ceeCeieebke’ Ùee ef"keâeCeer Demhe=MÙeebÛeer heefn}er Ssefleneefkeâ heefj<eo Meent cenejepeebÛÙee DeeefLe&keâ ceoleerletve ke heÇsjCesves DeeÙeesefpele kesâ}er nesleer. Ùee heefj<eosÛÙee DeOÙe#emLeeveer [e@. yeeyeemeensye nesles. ‘ceePes jepÙe ies}s lejer yesnllej, Demhe=MÙeesæejeÛes keâeÙe& LeebyeefkeCeej veener’ cenejepeebÛÙee DeMee keâeÙee&cegUs Demhe=MÙe pevelee Meentbvee Deehe}e $eelee, Gæejkeâ, efce$eÛe vekns lej heÇlÙe#e oske ceeveerle nesles. åÙeÊecegUs cenejepe ke yeeyeemeensye ÙeeÛee me>sn kee{le ies}e. ›eâtj ™{er DeeefCe heÇLeebvee heeÙeyebo, ngb[dÙeebÛeer YeÙeevekeâ ®{er, oe®Ûes og<hejerCeece, DebOeßeæe efvece&t}ve, meeceeefpekeâ SskeäÙe, mkeosMeerÛee DeeieÇn ke heÇÛeej, yee}efkekeeneÛes og<hejerCeece Demes }eskeâkeâuÙeeCekeâejer efke<eÙe IesTve meceepe Ie[efkeCÙeemee"er cenejepeebveer DeLekeâ heefjßece Iesle}s. lÙeemee"er efveOeerÛeer keâcelejlee he[t efo}er veener. og<keâeUekej ceele keâjCÙeemee"er lÙee keâeUer jespeieej nceer Ùeespevee meg® kesâ}er DeeefCe lÙee Ùeespevesletve jmles, le}eke, het} yeebOetve Iesle}s. cepetjebÛÙee }neve ceg}ebmee"er efMeMeg mebieesheve ie=ns GIe[}er. Dehebie, DeveeLe, Deepeejer ke=æebmee"er Deveskeâ ef"keâeCeer efvejeOeej Deeßece meg® kesâ}s. heêsie Ùee YeÙeevekeâ jesieeheemetve mkemebjb#eCe keâmes keâjekes lÙeekej keâeÙe GheeÙe keâjekes ÙeeÛeer ceeefnleerhe$ekesâ Úehetve }eskeâebÛes De%eeve otj kesâ}s. meeceevÙe iejerye pevelee ceeCetmekeâer}e heejKes Pee}s}s oef}le yeebOeke Ùeebvee peeie=le keâ®ve lÙeebvee mkele:ÛÙee heeÙeekej GYes jnCÙeeme DeLekeâ heÇÙelve keâ®ve cenejepeebveer lÙeebvee heÇieleerheÇLeekej ves}s. DeOecee&kej, og<š DeeefCe ›eâtj ®{er hejbhejebkej keâ"esj heÇnej keâ®ve ceeveke Oecee&Ûee, ceeCetmekeâerÛee, meeceeefpekeâ mecelesÛee, }eskeâkeâuÙeeCeeÛee ke=#e lÙeebveer yenjle "ske}e. jepee Demetvener les }eskeâebmee"er, meceepeemee"er jepe$e+<eermeejKes peie}s. keâjkeerj jepÙeeÛes Glheve> keâceer DemeuÙeeves veeskeâjMeenerÛÙee neletve Meent cenejepeebveer melleemet$es DeeheuÙee neleer IesTve heÇMeemeve Ùeb$eCeskej keÛekeâ yemeefkeCÙeemee"er ‘ngpetj keâeÙee&}ÙeeÛeer’ mLeehevee kesâ}er. cenejepeebÛeer ner ke=âleer cnCepes veeskeâjMeenerÛÙee ceòeâsoejer}e }eke}s}e meg™bieÛe neslee. ‘kegâmleerÛeer heb{jer’ keâesunehetj}e yeveefkeCÙeeÛes ßesÙe ns kesâkeU jepe<eer& Ú$eheleer Meent cenejepeebveeÛe peeles. cnCepes keâesunehetjÛÙee ceeleerle ‘ce}êefkeÅee’ ®peefkeCÙeeÛes, peesheemeCÙeeÛes ke kee{efkeCÙeeÛes keâece lÙeebveer kesâ}s. 1895 mee}er ‘ceesleeryeeie lee}erce’Ûeer mLeehevee kesâ}er. lÙee ef"keâeCeer heÇkesMekoejekej Skeâ heešerkej ef}ner}s nesles. ‘heefn}er Mejerjmebhelleer ogmejer het$emebhelleer ke eflemejer Oevemebhelleer Demes} leesÛe hegCÙekeeve’ cnCepes cenejepeebÛes ef›eâ[e #es$eeefke<eÙeerÛeer DeemLee ÙesLes efomeles. heg{s peeTve 31 peg}w 1897 jespeer peskne lÙeebvee heg$ejlve Pee}s. lÙeekesUer lÙeebveer Skeâ pebieer mheOee& "ske}er nesleer. lÙee mheOe&sle osMeYejeleer} meke& ce}ê Dee}s nesles. Demee ne ceneve keâerleer&keble jepee jepe<eer& Meent cenejepe 6 ces 1922 }e Devebleele efke}erve Pee}e. DeMee Leesj }eskeâjepee jepe<eer& Meeng cenejepeebvee peÙebleerefveefcelle ceeveeÛee cegpeje...!!! efkekeeneme heÇeslmeenve ÙeemeejKÙee hejerkele&vekeeoer cegös heÇlÙe#e ke=âleerle GlejefkeCÙeeÛes Oee[me lÙeebveer kesâ}s ke lÙeebÛeer Debce}yepeekeCeer nesles keâer veener les mkele: Kee$eer keâ™ve Iesle Demele. Œeer nkeäkeâ mkeeleb$Ùeemee"er lÙeebveer heg{ekeâej IesTve helveer}e $eeme osCeeNÙee heleermee"er efMe#esÛÙee keâeÙeÅeeÛeer lejleto kesâ}er. Deefve… ®{er hejbheje GÛÛeešveemee"er heÇÙelve kesâ}s. 1917 ceOÙes efkeOekee hetveefke&keen keâeÙeoe ke efkekeenveesboCeer keâeÙeÅeeÛeer heÇYeekeer Debce}yepeekeCeer keâjCÙeeme meg®keele kesâ}er. MebYej ke<ee&hetkeer Meentjepeebveer pÙee otjÂef<šves efveCeNÙe Iesle}s , lÙeeÛÙee pekeUheemener DeepeÛes jepÙekeâle&s peeT Mekeâle veenerle. ceevekeer peerkeveeÛÙee efkekeâemeeÛes Demes Skeâner #es$e veener, pÙeemee"er cenejepeebveer keâece kesâ}s veener. Gmleeo De}êeefoÙee KeeB meensyeebvee lÙeebveer keâesunehetj}e DeeCe}. [e@. yeeyeemeensye Deebyes[keâj ns oef}leebÛes vesles DemeuÙeeÛes lÙeebveerÛe ceeCeieekeÛÙee heefj<eosle peenerj kesâ}s. meòeâerÛÙee heÇeLeefcekeâ efMe#eCeeÛee keâeÙeoe kesâ}e. jeOeeveiejer OejCe yeebOetve efmebÛeveeÛeer meesÙe kesâ}er. kegâmleer}e heÇeslmeenve efo}s. keâesunehegjele heÇlÙeskeâ peeleermee"er mkeleb$e kemeefleie=ns meg™ keâ™ve GÛÛe efMe#eCeeÛÙee #es$eele ›eâebeflekeâejkeâ keâeÙe& kesâ}s. HeâemesheejOÙeebÛÙee hegveke&meveemee"er lÙeebveer jeyeke}s}er yeebOekeâece Ùeespevee jepÙekeâlÙee&bvee vesnceerÛe ceeie&oMe&keâ "jCeejer Deens. ns meieUs keâjerle Demeleevee meceepeeleer} efkeefMe<š keiee&Meer lÙeebvee cees"e mebIe<e& keâjekee }eie}e. mebIe<e& keâjleeveener lÙeebveer efkekeâemeeÛeer keeš DeeefCe leUeieeUeleer} IeškeâebheÇleer Deme}s}er yeebefOe}keâer ÙeeÛee keâOeer efkemej he[t efo}e veener. heÇmLeeefheleebveer lÙeebÛÙee yeoveeceerÛÙee keâneCÙee jÛeuÙee. hejbleg vekÙee efhe{erleuÙee Fefleneme mebMeesOekeâebveer lÙee keâneCÙee cnCepes efnlemebyebOe ogKeeke}suÙee ceb[Uerbveer jÛe}s}er kegâYeeb[s DemeuÙeeÛes efmeæ kesâ}s Deens. yengpeve ke ceeieemekeieer&Ùe meceepeeleer} ceg}e-ceg}erbvee heefjhetCe& efMe#eCe efceUeuÙeeefMekeeÙe lÙeebÛee yeewefækeâ, meeceeefpekeâ ke DeeefLe&keâ efkekeâeme MekeäÙe veener ns cenejepeebveer nsj}s ke 500 les 1000 }eskeâkemleerÛÙee ieekee}e MeeUebÛeer efveefce&leer kesâ}er ke efMe#eCe meòeâerÛes kesâ}s, Ske{s keâ™ve ve Leebyelee lÙeekejer} Megukeâ ceeHeâ kesâ}s. pes hee}keâ DeeheuÙee heeuÙeebvee jespe MeeUsle hee"efkeCeej veener DeMee hee}keâebvee heÇefleceefnvee Skeâ ®heÙee ob[ DeekeâejCÙeeÛeer keâeÙeosMeerj lejlegoner kesâ}er. lemesÛe lÙeebveer kemeleerie=ns GYes kesâ}erle, ieefjye efkeÅeeLÙee&bmee"er lej lÙeebveer Deehe}e jepekee[eÛe Keg}e kesâ}e. ÙeecegUs yengpeve ke oef}le meceepeeleer} efkeÅeeLeer&-efkeÅeeLeer&veerbvee efMe#eCeeÛes ojkeepes Keg}s Pee}sle. 8 mehšsbyej peg}w 1902 ceeieeme peeleerbvee veeskeâjerle 50 škeäkesâ peeiee jeKeerke "skeCÙeeÛeer Iees<eCee kesâ}er. 23 hesy®keejer 1918 }e kegâ}keâCeer& keleves yebo, le}e"er meg™. DeeblejpeeleerÙe efkekeen keâeÙeoe 15 SefheÇ} 1920 veeefMekeâ ÙesLes Goespeer ceje"e efkeÅeeLeer& kemeleerie=neÛee keâesveefMe}e meceejbYe kesâ}e. 19 veesknsbyej 1921 ceOÙes jeÙeie[ ÙesLes efMekemceejkeâeÛee heeÙeeYejCeer meceejbYe efheÇvme Dee@Heâ kesumeÛÙee nmles Pee}e. lemesÛe efmebOetogie& efpeuåÙeÊeleer} Ú$eheleer efMekeepeer cenejepeebÛÙee cebefojeÛee efpeCee&sæej ner kesâ}e. 16 Heâsy®keejer 1922 efo}êerle Yej}suÙee DeefKe} YeejleerÙe Demhe=MÙe heefj<eosÛes les DeOÙe#e nesles. jepe<eer& Meent cenejepeebveer efnbot, cegefmeêce, efKeÇMÛeve, pewve, ef}bieeÙele Deeoer meke&Ûe peeleerleer}-hebLeeleer} efkeÉeve, heb[erle, efMeef#ele, DeefMeef#ele, ce}ê, efMekeâejer, ieeÙekeâ, jepe<eer& Ú$eheleer Meent cenejepe (ÙeMekeblejeke peÙeefmebiejeke Ieešies) kesâ}s * 11 peeveskeejer 1911 mee}er keâesunehegjele melÙeMeesOekeâ meceepeeÛeer mLeehevee kesâ}er. DeOÙe#e cnCetve hejMegjece Ieesmeškee[keâj lej heÇcegKe cnCetve Yeemkeâjjeke peeOeke ns keâece heenle. ÙeeÛe ke<eer& efkeÅeeLÙee&bvee 15³ veeoejer osCÙeeÛeer Iees<eCee kesâ}er. -efMe#ekeâebmee"er heÇefMe#eCe osCÙeeÛeer Ùeespevee ke iegCekellesvegmeej heoesve>leer osCÙeeÛeer Ùeespevee meg® kesâ}er. -keâesunehegjele jeOeeveiejer lee}gkeäÙeele Yeesieekeleer veoerkej jeOeeveiejer OejCe yeebOe}s. -melÙeMeesOekeâ meceepeeÛes DeefOekesMeve hegCes ÙesLes Yejke}s * 1912 - Keemeyeeie cewoeve Ùee kegâmleer cewoeveeÛeer meg®keele keâesunehetj ÙesLes kesâ}er. (Ùee}e 2012 mee}er 100 ke<e&s hetCe& Pee}er). - menkeâejer keâeÙeoe kesâ}e ke menkeâej ÛeUkeUer}e heÇeslmeenve efo}s. -melÙeMeesOekeâ meceepeeÛes DeefOekesMeve veeefMekeâ ÙesLes Yejke}s * 1913 ieeke efleLes MeeUe Demeekeer Demee DeOÙeeosMe keâe{}e. heešer} MeeUebÛeer meg®keele kesâ}er. -keâesunehegjele melÙeMeesOekeâ meceepeeÛeer MeeUe meg® kesâ}er. * 1916 mee}er mebmLeeveele heÇeLeefcekeâ efMe#eCe meòeâerÛes DeeefCe ceesHeâle kesâ}s -yengpeve meceepee}e jepekeâerÙe nkeäkeâ efceUketve osCÙeemee"er '[skeäkeâve jÙele efMe#eCe mebmLes'Ûeer mLeehevee efveheeCeer Ùee ef"keâeCeer kesâ}er. -DeeÙe& meceepeeÛeer leòkes ÙeeÛe ke<eer& mkeerkeâej}er. * 1917 efkeOekeebÛÙee hegveefke&keeneme keâeÙeÅeeves ceevÙelee efo}er - 25- peg}w heemetve mebmLeeveele heÇeLeefcekeâ efMe#eCe meòeâerÛes kesâ}s. * 1918 DeeblejpeeleerÙe efkekeeneme keâeÙeÅeeves ceevÙelee efo}er - kegâ}keâCeer& ke cenej keleves jö kesâ}er. - peefceveer jÙelekeejerves keâmeCÙeeme efouÙee - DeeÙe& meceepeeÛeer MeeKee keâesunehegjele meg® keâ™ve jepeejece keâe@}spe Ùee mebmLeskeâ[s Ûee}keCÙeeme efo}s. - iegvns ieejer peceeleerÛÙee }eskeâebÛeer hees}erme npesjer yebo kesâ}er. - le}e"er MeeUe meg® kesâuÙee. * 1919 - ŒeerÙeebkej nesCeeNÙee DevÙeeÙeebefke®æ keâ"esj keâeÙeoe kesâ}e. - SefheÇ} 1919 - keâevehetj - ‘DeefKe} Yeejle ke<eer&Ùe kegâceer& #eef$eÙe cenemeYee' Ùee mebmLesÛÙee 13 kÙee DeefOekesMeveele lÙeebÛÙee DeleguÙe keâeÙee&yeö} ‘jepe<eer&' heokeer yene} keâjCÙeele Dee}er. - MeeUsle Demhe=MÙelee heeUCÙeeme ceveeF& keâjCeeje keâeÙeoe kesâ}e. * 1920 - IešmHeâesšeÛee keâeÙeoe keâjCÙeele Dee}e - oskeoeMeer heÇLee keâeÙeÅeeves yebo keâjCÙeele Dee}er - ngyeUer - ‘yeÇecnCeslej meeceeefpekeâ heefj<eo' Ûes DeOÙe#eheo Yet<eke}s - hetpeeDeÛee& efMekeâeT Gcesokeejekeâ[tve keâjekeer Demee DeeosMe keâe{}e * 6 ces 1922 jespeer cegbyeF& ÙesLes efveOeve. efme}sb[j ie@meÛeer ieUleer nesTve mHeâesš efkejej (hee}Iej ) : vee}emeesheeje hetke&skeâ[er} mebKesMkej veiej ÙesLeer} hekeve Deheeš&cesbš ceOÙes efme}sb[jie@me Ûeer ieUleer nesTve mHeâesš Pee}e Deens. ÙeeceOÙes efleve ceefn}e peKeceer Demegve peKeceerle oesve ceeÙe }skeâerÛee meceekesMe Deens. SkeâerÛeer heÇke=âleer efÛebleepevekeâ Deens. peKeceerbvee pekeUÛÙeeÛe vesceerveeLe ®iCee}Ùeele oeKe} kesâ}s Deens. lej iebefYej peKeceer}e cegbyeF&}e ne}efkeCÙeele Dee}s Deens. DeÛeevekeâ Ie[}suÙee Iešvesves heefjmejele SkeâÛe KeUyeU G[e}er Deens. vee}emeesheeje hetke&skeâ[er} mebKesMkej veiej ÙesLeer} hekeve Deeheeš&cesbvš ceefOe} heesheš yeebiej ÙeebÛÙee Iejele ie@me efme}sb[jÛee heeF&he ef}kesâpe PeeuÙeeves ne mHeâesš Pee}e DemeuÙeeÛes heÇeLeceerkeâ ceeefnleer efceUe}er Deens. . Ùee mÌHeâesšele pÙeesleer efpelesbõ ieghlee keÙe 18 , jsKee efpelesbõ ieghlee keÙe 40 DeeCeer }ef#ceyeeF& nejkee}e keÙe 50 Demes peKeceer Pee}suÙee ceefn}ebÛeer veekes Deensle. lej pÙeesleer DeeCeer jsKee åÙee ceeÙe}skeâer Deensle. Ùeele jsKee Ùee mellej škeäkeäÙeeÛÙeekej YeepeuÙee Demegve lÙeebÛeer heÇke=âleer efÛebleepevekeâ Deens. mLeeefvekeâ veiejmeskekeâ ®hesMe peeOeke,efkepeÙe leeke[s,Deefcele veeF&keâ Ùeebveer leelkeâeU veeieefjkeâebÛÙee ceoleerves peKeceerbvee yeepegÛÙeeÛe vesceerveeLe ®iCee}Ùeele GheÛeejemee"er oeKe} kesâ}s. hejbleg Ùeeefle} jsKee ÙeebÛeer heÇke=âleer iebYeerj peKeceer DemeuÙeebves lÙeebvee cegbyeF&}e ne}efkeCÙeele Dee}s Deens. legUerbpe heesef}meebveer IešveemLeUeÛee hebÛeveecee kesâ}e Demegve ne mÌHeâesš keâmee Pee}e. ÙeeÛeer ÛeewkeâMeer meg® kesâ}er Deens. ie@me mekeâeU heemegve ef}keâerpe nesle DemeuÙeeceg}s ne mÌHeâesš Pee}e Demegve Mespeejer jenCeejs Ùeele peKeceer Pee}s Deensle. pÙeebÛÙee Iejele ne mÌHeâesš Pee}e lÙeebÛÙee Iejele keâesCeerner veknles. Ûe{eF& keâ™ve meke& ogie&efce$eebveer mebkeOe&veemee"er }eieCeejs yejsÛe meeefnlÙe ie[ekej heesnÛeke}s efkeâuues DeMesjer DeYÙeeme meHeâjer efveefcelle "eCes heefjmejeleer} ie[keâesšebÛes DeYÙeemekeâ ßeer. ßeerolle jeTle ÙeebÛÙee ‘efkeâuues DeMesjerÛee jCemebieÇece ke %eele De%eele keemleg’ Ùeekej efke<eÙeekej DeYÙeeme meHeâjerÛes DeeÙeespeve keâjCÙeele Dee}s}s nesles. meoj ceesnercesÛes vesle=lke ßeer. efmeOoeLe& yeekeermekeâj ÙeebÛÙeekeâ[s osCÙeele Dee}s}s nesles. ie[ekej mekee&ble cees"e heeCÙeeÛee mee"e DemeCeejs šekesâ heÙe&škeâebveer šekeâ}suÙee yeešuÙee ke efheMekÙee ceeleerÛee ieeU oie[ ÙeecegUs veeceMes<e nesCÙeeÛÙee heÇkeemee}e }eie}s}s nesles. ogiee&fce$eebveer leyye} 3 leeme ßeceoeveeves ie[ekej oesve šekeäÙeebÛeer hetCe&leŠ mkeÛÚlee kesâ}er. ogiee&fce$eebveer ßeerolle jeTle ÙeebÛÙee ceeie&oMe&veeKee}er ie[eÛÙee De%eele DemeCeeNÙee keeše ke hÇekesMekoejebvee Yesšer efouÙee. mebkeOe&ve keâe}ekeOeerle heeTmeeÛee ØeÛeb[ ceeje menve keâjle ogie&efce$eebveer ceesnercesÛeer ÙeMemkeer hetle&lee kesâ}er. ie[ekej mkeÛÚ keâjCÙeele Dee}suÙee šekeäÙeeble ÙeslÙee ke<e&sYej hetjs} Flekesâ heeCeer menpeheCes Ghe}yOe jener}. iesuÙee 40 ke<ee&sntve DeefOekeâ keâeU Ùee šekeäÙeebleer} IeeCe ke ieeU ceeskeâUe keâjCÙeele Dee}e veknlee. efkeefkeOe mebmLeebveer ogie&mebkeOe&veemee"er Skeâ$eheCes ÙesTve keâece keâjCÙeeÛee ne Ghe›eâce keâewlegkeâeme hee$e Deens. ie[eÛÙee }ghle Pee}suÙee hÇekesMekoejebÛee ke keešebÛee ceeieeskee IesCÙeeme GcesUs i®he }kekeâjÛe DeYÙeeme meHeâj DeeÙeesefpele keâjCÙeele DemeuÙeeÛes ßeer peÙeoerhe ÛeewOejer ke ßeer Deeefle<e heešer} Ùeebveer peenerj kesâ}s Deens. heÇefleefveOeer cegbyeF& : mebmke=âleer mebJeOe&ve keâuee Dekeâeoceer leHexâ peguew 2015 heemetve DeefYeveÙeeÛes ØeefMe#eCe Jeie& meg¤ nesle Deensle. MeefveJeej DeeefCe jefJeJeej meueeUer 11.00 les meeÙebkeâeUer 4.00 ojcÙeeve ns Jeie& ÛeeueCeej Demetve mebhetCe& keâeÙe&›eâce SketâCe 12 me$eebÛee Deens. DeefYeveÙe keâuee Deelcemeele keâjCÙeeÛeer FÛÚe DemeuesuÙee ØelÙeskeâemee"er ns ØeefMe#eCe meeÛesyeæ keâjCÙeele Deeues Deens. veešŸe DeeefCe jbieYetceerÛeer DeesUKe, DeefYeveÙeeÛeer DeesUKe, ØeelÙeef#ekesâ, DeefYeveÙeeÛeer Yeerleer otj keâjCes, Yee<eCe keâuee, mebJeeo keâewMeuÙe ke@âcesje meceesjerue peguewheemetve DeefYeveÙe ØeefMe#eCe Jeie& meg® veešŸe ØeefMe#ekeâ Deefcele peesieUskeâj ÙeebÛes ceeie&oMe&ve DeefYeveÙe DeeefCe ueIeghešele keâece keâjCÙeeÛeer mebOeer Ùee meJe& cenlJeeÛÙee iees°eRÛee ØeefMe#eCeele meceeJesMe keâjCÙeele Deeuee Deens. DeefOekeâ ceeefnleermee"er mebheke&â : 7666626555
  4. 4. cegbyeF&, MeefveJeej efo. 27 petve les 3 peguew 2015 44444 }eÙevme keäueye Ûes heÇLece keeF&me [erefmš^keâ iekeve&j heÇMeeble heešer} ÙeebÛÙee Jee{efoJemee efveefceòe vegkeâleeÛe efJejej hetJe& ceveJesue hee[e ÙesLeerue efpeune heefj<eosÛÙee meeUsceOÙes peeTve [e@. Deefve®æ ÛeJneCe Ùeebveer lÙeebÛÙee šercemen efJeÅeeLÙeeËÛes cesef[keâue ÛeskeâDehe keâ¤ve cegueebvee Je¢ee hegmlekesâ DeeefCe efyeefmkeâš-Ûee@keâuesš osTve kesâuee Jee{efoJeme meepeje. ÙeeJesUer uee@Ùeve [e@. ÛeJneCe, uee@Ùeve [e@. hegb[s, uee@Ùeve [e@. heeue Ùeebmen Jee{efoJeme meepeje keâjleevee ØeMeeble heešerue meesyele efJeÅeeLeea Je efMe#ekeâ GheefmLele nesles. DecesÙe keäueeefmekeâ keäueyeceOÙes peeieleerkeâ Ùeesie efove Deblej veJnlebÛe efleÛÙee ceePÙeele neslee Heâòeâ mebJeeo Skeâe ngbokeäÙeeÛee ogmeNÙee ngbokeäÙeeMeer ieeHeâerue #eCeebMeer keâJeefÙe$eer heuueJeer yevemees[s ÙeebÛÙee ‘FJeuÙee peeCeerJesves...' ¢ee keâefJeleemeb«eneleerue ¢ee DeesUer ‘veJnles keâener ceePes, nesles meejs efleÛesÛe osCes' Demes efueefnCeeNÙee ¢ee keâJeefÙe$eerÛÙee yengleebMe keâefJeleebceOes, ceePÙeeceOÙes o[uesueer ‘leer' DeeefCe efleÛÙeeceOÙes o[uesueer ‘ceer'¢eeÛee MeesOe Iesleuesuee efomelees. Ùeeleerue keâefJelee, efYepeuÙee [esàÙeebveer, DeßetÛÙee MeeF&ves efueefnuesuÙee DeeefCe DeesuÙee heehecÙeebJej leesueuesuÙee DemeuÙeeÛes meboYe& meehe[leele DeeefCe JeeÛeleevee DeeheuÙeeuee lÙeeÛeer ØeÛeerleerner Ùesle peeles. Deeheueb og:Ke efleÛÙee og:KeeMeer he[leeUtve heenCeb efkebâJee efleÛÙee og:Keele Deeheues DevegYeJe leheemetve IesCeb Demee efyebye-ØeefleefyebyeeÛee KesU Ùeeleerue yeNÙeeÛeMee keâefJeleebceOÙes Dee{Ulees. leMeerÛe leer DeeefCe leMeerÛe ceer peUlÙee efoJÙee YeesJeleer iegCeiegCeCeeNÙee efkeâ[ŸeemeejKeer #eCeYejeÛÙee Gpes[emee"er DebOeej DeeÙeg<Ùe peieCeejer leerÛe ceer Deved ceerÛe leer keâJeefÙe$eerÛÙee ceveeÛeer mheboveb, lÙeebÛes JesieUs DevJeÙeeLe& ueeiet veÙes cnCetve leer De#ejele yeebOeles Deens, JesoveebÛes kebâieesjs ÛeeÛehe[tve heenleevee, ‘[eÙejerÛeer heeves keâesjer jent veÙesle' cnCetve leer Meyoyeæ keâjles Deens, DeeheuÙee DeefYeJÙeefòeâuee hegmlekeâ®heele yeebOeles Deens DeeefCe mJele:meesyele leerueener Øekeâš keâjles Deens. Demes Skebâojerle efÛe$e Deens. ner ‘leer' DeJÙeenmleheCes efleuee Yesšles Deens. keâOeer Hegâueeble, keâOeer DeemeJeeble, keâOeer og:Keele lej keâOeer keâJeefÙe$eerÛÙeeÛe DeefmlelJeele, efleÛeb DeefmlelJe keâJeefÙe$eerheemetve JesieUb veenerÛe. efkebâyengvee, les efleÛebÛe Øeefle®he Deens. efleÛÙeeÛe YeeJeYeeJeveebÛee keâeefHeâuee meeJeueermeejKee efleÛÙeemeesyele ØeJeeme keâjlees Deens. ¢ee ØeJeemeele leer keâOeer ‘ceer' lej keâOeer ‘leer' nesTve Deeheuee JesovesÛee heš Gueie[les Deens. DeeheuÙee peeCeerJeebvee efleÛÙee peeCeerJeebMeer he[leeUtve heenles Deens. efleuee DeeheuÙeele meeceeJetve IesCÙeeÛee ØeÙelve keâjles Deens DeeefCe Demes keâjleevee, kegâ"slejer ¢ee Øeeflecesuee osKeerue DeeheuÙeele efcemeUles Deens. efleÛÙee ‘Gmeble' keâefJelesle leer cnCeles. efleÛÙeepeJeU DemeCÙeeÛee lesJe{eÛe efoueemee lesJe{erÛe Gmeble efleuee ceePÙeele DemeCÙeeÛeer lesJe{erÛe keâmejle efleves ceuee efleÛÙeeletve keâe{CÙeeÛeer Deved ceuee efleÛÙee DeesIeUCÙeele efcemeàÙeeÛeer... ceer Õeeme Iesles peieCÙeeÛeer Gmeble keâe{le leer lej Demeles keâefJelee heÇefleefveOeer cegbyeF& : DecesÙe keäueeefmekeâ keäueyeceOÙes peeieleerkeâ Ùeesie efove veeieefjkeâ Je efJeÅeeLÙeeËveer Ùeesiee keâ®ve meepeje kesâuee. DecesÙe keäueeefmekeâ keäueyeÛÙee Jeleerves Je<e& Yej ef›eâkesâš, mJeerefcebie, jesuej mkesâefšbie, Deejšermšerkeâ ne@keâer, meeÙekeâefuebie, Jesš efueefHeäšbie hee@Jej efueefHeäšbie, ne@ueer yee@ue, yee@[er efyeefu[bie, keâej Je yeeF&keâ jsme, DeMee JesieJesieàÙee mheOeeËÛes DeeÙeespeve ÙesLesw Je<e& Yej Ûeeuet Demeles. lÙeeÛe yejesyej peeieleerkeâ heÙee&JejCe efoJeme megæe Je=#eejesheCe, j@ueer keâe{tve meepeje keâjCÙeele Deeuee. ceeCemeeuee peerJeveele efvejesieer jeneÙeÛes Demesue lej JÙeeÙeece Je KesU pemes DeeJeMÙekeâ Deens lÙeeÛe ØeceeCes peerJeveele efvejesieerJe Glmeener jenCÙeemee"er Ùeesieemeve megæe lesJe{sÛe cenlJeeÛes Deens, ØelÙeskeâ veeieefjkeâebveer Je efJeÅeeLÙeeËveer ojjespe Ùeesiee keâjeJee, ÙeecegUs DeejesiÙeeÛee ÙeesiÙe meebYeeU nesTve efvejesieer peerJeve efceUsue Demes efJeÛeej JemeF&-efJejejÛes ØeLece ceneheewj jepeerJe heešerue Ùeebveer peeieeflekeâ Ùeesie efovee efveefceòe JÙeòeâ kesâues. keâeÙe&›eâceele [e@. osMecegKe, Ûebõceesueer mej, pevee&ove heešerue, oÙeevebo heešerue, ceeveskeâj, peÙesMe kegâóer, efhebiegUkeâj mej FlÙeeoer veeieefjkeâ Je MeeuesÙe efJeÅeeLeea menYeeieer Peeues nesles. Skeâ ØeJeeme, menmebJesovesÛee ceePeer ceePÙeele keâefJelee JeeÛele Demeleevee, keâJeefÙe$eermeesyele ¢ee ‘leer'Ûee MeesOe DeeheuÙeeueener DeJeMÙe IÙeeJeemee Jeešlees. ner ‘leer' cnCepes efleÛeer Jesovee Deens, efleÛee DevegYeJe Deens, efleÛeb og:Ke Deens, efleÛeer ØeefleYee Deens keâe efleÛeer keâefJeleeÛe Deens Demes ØeMve DeeheuÙeeuee he[le jenleele. ‘[esàÙeele Deßet Deved Meyo Deesuee keâesCelÙee ßeeJeCeeÛee ne heeTme efYepeuesuee' ßeeJeCeeÛee GuuesKe Deeuee cnCepes, ‘leve efYepesues, ceve efYepeuesues, jbieer legPÙee efJeÕe jbieuesues' Demee meeOeejCeheCes mecepe Demelees. meKee meesyele Demeuee lej "erkeâ heCe lees otj pejer Demeuee lejer lÙeeÛÙee Dee"JeCeeRveer JÙeekegâU nesCÙeelener ßeeJeCemejeRÛÙee Je<ee&Jeele efÛebye efYepeuÙeeÛee Deevebo efceUlees. lesJne JeešCeejer ntjntjner ceveele Deevebo osCeejer Demeles. JeeleeJejCe, ØesceYeeJevee DeeefCe mebJesovee ÙeebÛee lees Skeâ mebefceße DeeefJe<keâej Demelees. keâJeefÙe$eerÛee ßeeJeCe cee$e og:Keeves {ieeUuesuee. Deßetbveer efYepeuesuee DeeefCe Jesovesletve yejmeuesuee Deens. lees DeeheuÙeeueener cetkeâ keâ¤ve peelees. efleÛÙee ‘›eCe' ¢ee keâefJelesle osKeerue, efJemkeâšuesuÙee veelÙeeÛes ›eCe efleuee DemJemLe keâjleevee efomeleele, efleuee JesovesMeer veeles pees[CÙeeme Yeeie hee[leele. ‘Œeerpevcee', ‘LeesjJeer', ‘mee#e' DeMee keâener keâefJeleebceOetve DeeheuÙee Deblece&veeletve GcešCeeje ngbkeâej DeOeesjsefKele keâjleevee, ŒeerefJe<eÙekeâ peeCeerJeebvee Meyo®he osCÙeeÛee ØeÙelve keâJeefÙe$eerves kesâuee Deens. ceensj mees[leevee, Deeheueb meejb keâener ceeies "sJetve, kesâJeU DeeF&- Jeef[ueebveer efouesuÙee mebmkeâejeÛeb uesCeb uesJetve leer meemejer heeTue "sJeles. ceensjeuee heejKeer nesleevee meemejÛÙee veJÙee, ‘keâeÛesmeejKÙee' veepetkeâ DemeCeeNÙee veelÙeebvee DebefiekeâejCÙeemee"er efmeæ nesles, ns ‘LeesjJeer' ¢ee keâefJelesle meebieleevee leer DeeF&ueeÛe meekeâ[b Ieeueleevee efomeles. letÛe meeJej ie DeeF& ceensjehejer meemejÛeerÛe ueeiet os ie iees[er legPÙee mebmkeâejeÛeer nerÛe LeesjJeer DeMeerÛe,ceensjÛeer, yeeueheCeeÛeer meÙe keâJeefÙe$eeruee DemJemLe keâjles. ‘ceePesÛe Deßet' keâefJelesle leer cnCeles, DebieCeele ÙesF& jespe ceePÙee meeJeueerÛeer ceeÙee ceKeceueer ieeJeele keâeše ®leleesÙee heeÙee.. efkeâleer meesmeeJeer ceer yeeF& Gjer peKece leer Keesue heeheCÙeebÛÙee Pegcyeejeuee DeemeJeebÛee peelees leesue. ceensjØeceeCesÛe, efJemce=leerle iesuesuÙee, ieceeJeuesuÙee Flej keâener iees°eRmeesyele omeNÙeeuee, heešerJej keâe{uesuÙee Deekeâ[ŸeeÛÙee mejmJeleerÛeer DeeefCe DeeheuÙee MeeUsÛeer Dee"JeCemegæ keâJeefÙe$eeruee YetlekeâeUele Dees{tve vesles. lees HeâUe, lees Ke[t, yemeCÙeeÛee yeWÛe, keâóe, ke@âvšerve meejb keâener efleLesÛe Demeueb lejer les Deelee Deeheueb vemeuÙeeÛeer peeCeerJe, efleuee ‘[mšjves HeâUe keâesje keâjCÙeemeejKeer' Jeešles. ‘De%eele' keâefJelesle lej leer ‘lÙeeÛÙee' Dee"JeCeerÛes meboYe&Ûe veekeâejleevee efomeles, mJele:Ûes mJeeleb$Ùe peheleevee, lÙeeuee DeeheuÙee DeeÙeg<Ùeeletve yeensj keâe{CÙeeÛes Oeeefj°Ÿe efleÛÙeekeâ[s Deens. ‘efMekeâej, ‘veeleer', ‘efveJe['meejKÙee ]keâefJeleebceOetve ŒeerYeütCe mebJeOe&ve, yeueelkeâej, Yeü°eÛeej ¢ee meejKÙee keâener ØeMveebvee keâJeefÙe$eerves JeeÛee Heâes[CÙeeÛee ØeÙelve kesâuee Deens. Œeeruee Jemlet cnCetve JeeieefJeCÙeeÛee. efleÛÙeeJej DelÙeeÛeej keâjCÙeeÛee efve<esOe keâJeefÙe$eerves veeWoJeuee Deens. ‘iebOe' meejKeer SKeeoerÛe keâefJelee ØesceYeeJevee JÙeòeâ keâjCeejer, leer megæ, efØeÙekeâjemee"er Deens keâe efleÛÙee JesoveemJe®he meKeermee"er Demee mebYeüce he[lees. SjJner ne meeje JesovesÛeeÛe ØeJeeme Deens. menmebJesovesÛÙee pees[erves kesâuesuÙee. cebiesMe hee[ieeJekeâjebveer cnšuebÛe Deens, ‘yeekeâer meieUs Yeeme Demeleele, meesyeleeruee DeKesjheÙeËle DeeheuesÛe Õeeme Demeleele.' GvneÛee keâe{tve keâefMeoe ÛeeboCes jsefKeles JeeUuÙee jbieevee meeJeueerle MeesOeles Demes efueefnCeeNÙee ¢ee keâJeefÙe$eerves ØeefleceebÛeer hegve®òeâer keâjerle SkeâeÛe heefjIeele efHeâjCes šeUeÙeuee nJes DeeefCe keâefJelesÛÙee Deeke=âleeryebOeveekeâ[s peemle ue#e ÅeeÙeuee nJes Demes Jeešles. keâJeefÙe$eerkeâ[tve, YeefJe<Ùeele DeefOekeâ DeLe&hetCe& DeeefCe mekeâejelcekeâ jÛeveebÛeer Dehes#ee Deens. efleÛÙee heg{ÛÙee uesKeve ØeJeemeeme MegYesÛÚe. ‘FJeuÙeeMee peeCeerJesves' keâJeefÙe$eer : heuueJeer yevemees[s ef[cheue heefyuekesâMeve otjOJeveer : 0250- 2335203 he=‰ - 88, efkebâcele - 90/- Heâòeâ DevegjeOee ves®jkeâj S/303, yewkegbâ" heeke&â, ue#ceCe cne$es jes[, oefnmej (he.), cegbyeF&-68 otjYee<e : 9819100069 Email : anuradha.nerurkar@gmail.com ØeKej keâeÙee&letve GpeUuesuee Deefpele Keebyes veeJeeÛee efMeJemesvesÛee keâeÙe&keâlee&heÇefleefveOeer JemeF& - efnbot ùoÙemeceüeš efMeJemesvee ØecegKe mJe. yeeUemeensye "ekeâjs Ùeebveer pevce efouesuÙee Ûeej De#ejebÛÙee ‘efMeJemesvee' veeJeeÛÙee mebIešvesÛee PeW[e IesTve efnbot ùoÙemeceüeš ceje"Ÿeebmee"er mebhetCe& ceneje°^Yej pevelesmeceesj iesues DeeefCe yeIelee-yeIelee ÙeeÛe efMeJemesvesletve ueeskeâmeYesÛÙee GÛÛeYeüt heoebJej ueeskeâmeYee DeOÙe#e cnCetve efJejepeceeve Peeuesues ÙeeÛe efMeJemesvesÛee keâeÙe&keâlee&, leer efMeJemesvee. ÙeeÛe efMeJemesvesves mLeeheve nesTve Deepe heÙeËle 50 Je<e& hegCe& kesâueer. efMeJemesvee ØecegKeebÛÙee nÙeeleerceOÙes efMeJemesvee keâeÙe&keâlee& cnCetve meceeefJe° Peeuesuee keâeÙe&keâlee& heg{s Deveskeâ heos Yet<eJele-Yet<eJele DeeheuÙee meceepeeÛes, ieeJeeÛes DeeefCe efMeJemesvesÛes veeJe heg{s keâjle Deveskeâebveer keâerleea ieepeJeueer. ceneje°^eleerue keâevee keâesheNÙeele DeMeer DemebKÙe veeJes Deensle. lÙeeleerueÛe "eCes efpeu¢eeleerue mJe. Deevebo efoIes ns veeJe DeeheuÙee keâeÙe& keâewMeuÙeeves keâeceeÛÙee heæleerves DeeefCe keâeÙe&keâlÙeeËÛÙee mebIešve yeebOeCÙeeÛÙee HeâUerJej veeJeepeuesuee Skeâ veeJe. lÙeebveer Deveskeâebvee mebIešerle keâ¤ve "eCee ne efMeJemesvesÛee ie[ cnCetve Øeefmeefæme DeeCeuee. lÙeeveblej "eCÙeele Deveskeâ cees"cees"er veeJes heg{s Deeueer. lÙeebÛÙeeÛe HeâUerletve Deepe veeueemeesheeje ÙesLetve mJele:ÛÙee meceepeemen meJe& meeceevÙeebÛes ØeMve IesJetve efMeJemesvesÛÙee ceeOÙeceeletve veeJee¤heeuee DeeuesuÙee ØeKej keâeceeletve DeespeUuesuee Deefpele Keebyes veeJeeÛee Skeâ DeewefueÙee leÙeej Peeuee. Deefpele Keebyes Ùeebveer YeejleerÙe efJeÅeeLeea mesvesheemetve efMeJemesvesceOÙes DeepeleeieeÙele Deeheues keâece Ûeeuet "sJeues. lÙeebÛÙeeMeer Jee{efoJemeeefveefceòe yeeleÛeerleerJe¤ve Demes mecepetve Deeues keâer mJe. Deevebo efoIes meensye ÙeebÛÙee keâeceeÛeer heæleer meceepeeMeer efpeJneàÙeeÛes veeles ÙeeÛee cees"e heie[e PeeuÙeeÛes efomele Deens. efoIes meensyeebÛÙee keâeceeÛeer heæle. lÙeebÛes vesle=lJe ÙeecegUs Deepener "eCes efpeu¢eele Deveskeâ efMeJemewefvekeâebÛÙee cegKeeletve lÙeebÛÙee keâeÙee&Ûeer cenleer Deepener ieeÙeueer peeles. Deefpele Keebyes cnCeleele mJe. Deevebo efoIes meensye ns ieg® mLeeveer Deensle. lÙeebveer efouesueer efMekeâJeCe MesJešÛÙee ÕeemeeheÙeËle meceepeemee"er JeehejCeej. efMeJemesvesÛeer Oegje DeeojCeerÙe yeeUemeensyee veblej GæJe "ekeâjs meensyeebJej Deeueer. meensyeebÛÙee nÙeeleerleÛe DeeefolÙe "ekeâjs meensyeebvee ÙegJee mesvee efvecee&Ce keâ¤ve osTve ÙegJee heer{eruee Skeâ veJeerve ØesjCee efoueer. Deepe jespeer Ùee oesIee ceevÙeJejebÛÙee DeeosMeeves DeeefCe ceneje°^ jepÙeeÛes meeJe&peefvekeâ yeebOekeâece ceb$eer Je "eCÙeeÛes Deeceoej SkeâveeLe efMebos meensye ÙeebÛÙee ceeie&oMe&veeves efpelekesâ MekeäÙe Deens, eflelekeâer mesJee keâjle jenlees. JemeF&-efJejejÛÙee Debleie&le efMeJemesvesÛes Deveskeâ efMeuesoej Ùeeef"keâeCeer keâeÙe&jle Deensle. Ùee meJeeËÛÙee ceeie&oMe&veeves Øesefjle nesTve ceer ceePes e f Y e c e M e ò e â e r efMeJeMeòeâer GlmeJe keâcesšerÛÙee DeOÙe#e heoeJe¤ve veJeefJej efÛeceepeer Dehhee meeJe&peefvekeâ efce$e ceb[U ceeOÙeceeletve heefjJele&ve Øeefle‰eve Ûe@efjšsyeue š^mš DeeefCe jeOee veiej oefn nb[er GlmeJe meefceleer Ùee ceeOÙeceeletve veeueemeesheeje hetJe&, legefUbpe, jeOee veiej Ùee heefjmejele efpelekesâ MekeäÙe Deens, eflelekesâ keâece keâCÙeeÛee ceer Dešeskeâeš ØeÙelve keâjlees. yeeyeemeensye Deebyes[keâjebveer efouesuÙee YeejleerÙe mebefJeOeeveeÛee vesnceer Deeoj Jeešlees DeeefCe yeeyeemeensyeebveer efouesuÙee efJeÛeejebvee Øesefjle nesTve meceepe yeebOeJeebvee Ùee ceeOÙeceeletve meceepeeÛes osCes ueeieles ner mebkeâuhevee mecepetve meceepe yeebOeJeebvee lÙeebvee efouesuÙee Meyoeuee JeÛeveyeæ jenCÙeeÛee ØeÙelve ner keâjlees. [e@. yeeyeemeensye Deebyes[keâj DeeceÛÙee meejKÙee ÚesšŸee keâeÙe&keâlÙeeËÛes Skeâ owJele Deensle. lÙeebveer Deecneuee meceepeele ceeveeÛes mLeeve efceUJetve efoues DeeefCe cnCetve lÙeebÛes keâesCelÙee vee keâesCelÙee ¤heeves $e+Ce keâmes Hesâ[lee ÙesF&ue ÙeeÛee melele ØeÙelve keâjle Demelees. Ùeemee"er 14 SefØeue ne yeeyee meensyeebÛee pevceefoJeme, Ùee efoJeMeer Jejerue ceb[UeÛÙee ceeOÙeceeletve ojJe<eea yeeyeemeensye Deebyes[keâjebÛÙee veeJeeves cees"e GlmeJe, keâeÙe&›eâce DeeÙeesefpele keâ¤ve leeuegkeäÙeemen efpeu¢eeleerue Deepeer, ceepeer Deeceoejebmen efMeJemesvesÛÙee keâeÙe&keâlÙeeËheemetve lej cees"Ÿeele cees"Ÿee veslÙeeuee Deecebef$ele keâ¤ve yeeyeemeensyeebvee Jee{ efoJemeeÛes meeJe&peefvekeâ keâeÙe&›eâce keâ¤ve Deevebo efMebos DeeefCe efceefuebo efMebos Ùeeb meejKÙee efoiiepe ieeÙekeâebvee yeesueJetve Deeojebpeueer osCÙeeÛee Úesšemee ØeÙelve keâjle Demelees. Deefpele Keebyes ÙeebÛÙeeMeer kesâuesuÙee yeeleÛeerleerJe¤ve Jejerue efJeÛeej Jee{efoJemeeefveefceòe meceepeeheg{s ceeb[CÙeeÛee ne keâÙeeme Deens. efMeJemesvesle Ie[uesues Deefpele Keebyes ÙeebÛÙee neletve DeMesÛe meceepeeÛes keâeÙe& Ie[es DeMeer Ùee efveefceòeeves lÙeebvee Jee{efoJemeeefveefceòe MegYesÛÚe. efceLesvee@}Ûeer efhebhes efkekeâCeeNÙee kÙeeheeNÙeebÛÙee cegmekeäÙee DeekeUCeej cegbyeF& - cee}keCeer ÙesLeer} efke<eejer oe™keâeb[eleer} cegKÙe Deejesheer cevmetj Keeve THeâ& Deeeflekeâ ÙeeÛÙee ÛeewkeâMeerle yejerÛe OekeäkeâeoeÙekeâ ceeefnleer GIe[ Pee}er Deens. Deeeflekeâ Ùeeves iegpejeleceOeer} kÙeeheeNÙeebkeâ[tve mkemle ojele jmeeÙeveebÛeer leerve efhebhes Iesle}er nesleer. leerÛe Ùee oe™keâeb[e}e keâejCeerYetle "j}er Demeekeerle, Demee heesef}meebÛee heÇeLeefcekeâ Deboepe Deens. lÙee kÙeeheeNÙeebÛee MeesOe IesCÙeemee"er iegvns MeeKesÛes heLekeâ hegvne iegpejele}e peeCeej Deens. oe™keâeb[eveblej efo}êer}e heUtve ies}suÙee Deeeflekeâ}e heesef}meebveer Deškeâ kesâ}er. lÙeeÛeer keâmetve ÛeewkeâMeer kesâ}er peele Deens. iegpejeleceOeer} efmeukeemee, keeheer, vekemeejer DeeefCe Denceoeyeeo ÙesLeer} kÙeeheeNÙeebkeâ[tve lees jmeeÙeves efkekeâle Iesle Demes. ke[er} }leerHeâ ÙeebÛÙeemeesyele Deeeflekeâ hetkeer& iegpejele}e peele Demes. lÙeecegUs Ùee kÙeeheeNÙeebmeesyele lÙeeÛeer DeesUKe Pee}er nesleer. petveceOÙes Deeeflekeâves 18 npeejebvee efceLesvee@} jmeeÙeveeÛes efhebhe Iesle}s DeeefCe les 27 npeejebvee me}erce MesKe DeeefCe HeâÇeefvmeme ef[ces}es Ùeebvee efkekeâuÙeeÛeer ceeefnleer efceUe}er Deens. 2009 ceOÙes DeeeflekeâÛÙee keef[}ebÛee ce=lÙet Pee}e. lÙeeves 2011 heemetve jmeeÙeveeheemetve oe™ yevekeCÙeeme meg®keele kesâ}er.

×