Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

14 june 2018 skk(1)

87 views

Published on

DD

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

14 june 2018 skk(1)

  1. 1. keâeb«esme DeOÙe#e jeng} ieebOeer yees}s meyekeÀerKeyejW meye keâer Keyej meye hej vepej... je°^erÙe efnboer /ceje"er meehleeefnkeâ cegbyeF&, "eCes, jeÙeie[, jlveeefiejer, hegCes, peewvehegj, yeveejme, Yeoesner ceW Skeâ meeLe Øemeeefjle he=‰ : 4 cetuÙe : 2/- ®heÙesJe<e& : 11 Debkeâ : 24 cebgyeF&, Meg›eâJeej, 15 petve mes 21 petve 2018 Postal Regd. No. MNW/181/2016-18 visit us at : www.sabkikhabren.blogspot.commebheeokeâ - melÙeØekeâeMe GceeMebkeâj efleJeejer helee : 147/12, ÛeeÛee-ceeÛee, jelees[er ieebJe, ceeJex jes[, ceeuee[ (he.)cegbyeF&-400 015 cees. : 9324277462. cees. DeKlej ngmewve meYeer osMeJeeefmeÙeeW keâes jce]peeve F&o keâer efoueer cegyeejkeâyeeo meesvet ÙeeoJe, hele¤ ÙeeoJe keâe mesMeve keâesš& mes Deef«ece peceevele jö hegefueme peuo keâjsieer efiejHeäleej! mebJeeooelee cegbyeF&, efheÚues efoveeW ceeuee[ kesâ Oeejesueer Je jelees[er ieebJe kesâ Yet-ceeefHeâÙee meesvet ÙeeoJe Je hele® ÙeeoJe kesâ Thej ceeueJeCeer hegefueme ves efMekeâeÙelekeâlee&DeeW keâer efMekeâeÙele hej ceeueJeCeer hegefueme ves Yee.o.efJe.keâuece 420, 463, 464, 465, 467, 468, 471, 34 kesâ lenle SHeâDeeÙeDeej (iegvne) ope& efkeâÙee nw, efpeme hej DeejesefheÙeeW ves mesMeve keâesš& ceW Deef«ece peceevele kesâ efueS Deheerue keâer nw, keâesš& ves Fvekeâer Deheerue keâes ceevÙe keâj efueÙee nw Deewj ceeceues keâes efJeÛeejeOeerve jKee nw, Fme ceeceues ceW 13 petve keâes megveJeeF& ngF&~ ceeueJeCeer hegefueme Leeves ceW peekeâj Deheveer efMekeâeÙele keâjves keâer lewÙeejer ceW nQ~ Ùes ueesie mejkeâejer peceerve keâes ØeeÙeJesš peceerve yeleekeâj Yeesueer- Yeeueer pevelee mes hewmee ueskeâj yesÛe efoÙee nw SJeb Oeejesueer/je"es[er Fve ueesieeW ves keâF& Yeesueer Yeeueer pevelee keâes yesJeketâHeâ yeveekeâj Ûetvee ueieeÙee nw, efpememes keâjesÌ[es ®heÙes keâe Ieheuee Deewj meeceves Dee mekeâlee nw~ met$eeW kesâ Devegmeej kegâÚ ueesiees ves Fve hej Deueie mes kesâme efkeâÙee nw, Ùes ueesie Yeer pepe ves heeÙee efkeâ pevelee kesâ meeLe OeesKesyeepeer keâer nw FmeefueS ngDee peceevele jö meesvet, ÙeeoJe, hele¤ ÙeeoJe Heâjej hegefueme keâj jner leueeMe ieebJe ceW peceerve ceeefuekeâ keâes helee veneR Gvekeâer Yeer peceerve yesÛe efoÙee nw~ ceeueJeCeer hegefueme Leeves kesâ Jeefj‰ hegefueme efvejer#ekeâ efohekeâ Heâšebiejs ves keâne-heerefÌ[leeW keâes efceuesiee vÙeeÙe~ Ssmes ueesieeW keâes efheÚues efoveeW cegbyeF& oewjs kesâ oewjeve keâeB«esme DeOÙe#e jengue ieebOeer mes cegueekeâele keâjles ngS veiejmesJekeâ efJejWõ ÛeewOejer~ nesueer Sbpeue neF&mketâue keâe SmeSmemeer efjpeuš 100³ efkehe#eer o}eW keâe ceneie"yebOeve pevelee keâer Yeekeveekeâeb«esme DeOÙe#e jeng} ieebOeer yees}s cegbyeF&, ceneje<š^ oewjs hej hengbÛes keâeb«esme DeOÙe#e jeng} ieebOeer ves ØeOeeveceb$eer vejWõ ceesoer, YeejleerÙe pevelee heešer& Deewj je<š^erÙe mkeÙebmeskekeâ mebIe keâe cegkeâeye}e keâjves kesâ ef}S efkehe#eer o}eW keâe ceneie"yebOeve yeveeves keâer keâkeeÙeo keâes pevelee keâer Yeekevee yeleeÙee nw~ heerSce ceesoer Deewj meòee™Ì{ heešer& hej nce}e yees}les ngS jeng} ves Deejeshe }ieeÙee efkeâ ØeOeeveceb$eer Deewj yeerpesheer osMe kesâ mebefkeOeeve Deewj DevÙe mebmLeeveeW hej nce}e keâj jns nQ~ GvneWves cegbyeF& ceW he$ekeâejeW mes keâne, ‘Ssmeer Yeekevee vee kesâke} yeerpesheer efkejesOeer jepeveereflekeâ o}eW yeefukeâ pevelee keâer Yeer nw efkeâ ceneie"yebOeve yeves pees yeerpesheer, DeejSmeSme Deewj ØeOeeveceb$eer vejWõ ceesoer keâe cegkeâeye}e keâj mekesâ~’ yenjne}, GvneWves Ùen hetÚs peeves hej Ûeghheer meeOe }er efkeâ efkehe#eer o}eW kesâ ceneie"yebOeve keâe vesle=lke keâewve keâjsiee~ jeng} ves Deejeshe }ieeÙee, ‘ØeOeeveceb$eer ceesoer Deewj yeerpesheer osMe kesâ mebefkeOeeve Deewj mebmLeeveeW hej nce}s keâj jns nW~’ GvneWves keâne efkeâ }esieeW kesâ meeceves Ùen GÅeesie, keâejesyeejer nQ~ Ùeneb ÛeceÌ[e GÅeesie Deewj keâheÌ[e GÅeesie nw~ Fve hej ‘ieyyej efmebn šwkeäme’ kesâ peefjS nce}e efkeâÙee ieÙee~ hetje osMe ogKeer nw~ Úesšs GÅeceer ogKeer nQ Deewj nce Gvekesâ ef}S }Ì[ jns nQ~’ GvneWves keâne efkeâ ÙetveeFšs[ [scees›eâwefškeâ De}eÙebme mejkeâej kesâ Meemeve keâe} ceW keâÛÛes les} keâe oece Øeefle yewj} 130 [e@}j Lee pees Deye efiejkeâj Øeefle yewj} 70 [e@}j hej Dee ieÙee nw~ jeng} ves keâne, ‘ne}ebefkeâ Fmekeâe }eYe Deece Deeoceer keâes veneR efoÙee ieÙee~ Ùen ®heÙee keâneb peelee nw? 15 mes 20 Deceerj }esieeW keâer pesyeeW ceW~’ Fmemes hen}s GvneWves Deejeshe }ieeÙee Lee efkeâ ceesoer mejkeâej meceepe ceW veheâjle Deewj heâtš hewoe keâj jner nw ke osMe ceW ÙegkeeDeeW kesâ meeLe - meeLe efkeâmeeveeW keâes OeesKee os jner nw~ Meece Ùeneb cegbyeF& kesâ yetLe mlej kesâ keâeb«esme keâeÙe&keâlee&DeeW kesâ mecces}ve keâes mebyeesefOele keâjles ngS GvneWves Deejeshe }ieeÙee efkeâ ceesoer kesâke} kegâÚ GÅeesieheefleÙeeW kesâ ‘Ûeewkeâeroej’ nw vee efkeâ Deece Deeoceer kesâ~ GvneWves ceesoer hej yeerpesheer kesâ keefj… vesleeDeeW Deš} efyenejer keepehesÙeer, S} kesâ Dee[keeCeer Deewj pemekeble efmebn Deewj Gvekesâ heefjkeejeW keâe ‘Deheceeve’ keâjves keâe Yeer Deejeshe }ieeÙee Deewj keâne efkeâ Ùen YeejleerÙe mebmke=âefle keâer j#ee keâjves keâe Gvekeâe lejerkeâe nw~ Deejesheer-hele® ÙeeoJeDeejesheer-meesvet ÙeeoJe mekee} nw efkeâ Fmes keâwmes jeskeâe peeS~ 47 ke<eer&Ùe keâeb«esme DeOÙe#e ves keâne efkeâ Gvekeâer heešer& Fve DeekeepeeW keâes Skeâ meeLe }eves keâer keâesefMeMe keâj jner nw Deewj Fme efoMee ceW keâece Ûe} jne nw~ keâeb«esme veslee ceneje<š^ kesâ oes efokemeerÙe oewjs hej nQ. GvneWves keâne efkeâ efkehe#e ØeOeeveceb$eer vejWõ ceesoer mes hesš^es} Deewj [erpe} keâer keâerceleeW keâes kemleg Skeb meskeekeâj (peerSmešer) kesâ oeÙejs ceW }eves kesâ ef}S keânlee Dee jne nw }sefkeâve, Gvekeâer FmeceW ®efÛe veneR nw~ keâeb«esme veslee ves keâne, ‘(veesšyeboer kesâ peefjS) cegbyeF& hej nce}e efkeâÙee ieÙee~ Ùeneb Úesšs efkehe#eer o}eW keâe ceneie"yebOeve pevelee keâer Yeekevee mebkeeooelee cegbyeF&, nj meeue keâer lejn Fme meeue Yeer ceeueJeCeer kesâ ØeKÙeele mketâue nesueer Sbpeue neF&mketâue keâe SmeSmemeer efjpeuš 100³ jne~ efjpeuš Deeves kesâ yeeo keâF& ceevÙeJej ueesie mketâue kesâ efØebefmeheue keâes, iegueomlee oskeâj mJeeiele keâjves kesâ efueS mketâue ceW efoKeeF& efoÙes~ kesâ. efmecemeve mej ves meYeer ueesieeW keâes OevÙeJeeo efoÙee Deewj keâne efkeâ Ùes FmeceW nceejs šerÛej Deewj hewjWšdme keâe Yeer keâeHeâer menÙeesie jne nw Deewj GvneWves keâne efkeâ efJeOeeÙekeâ Demeuece MesKe keâe Yeer mketâue ceW keâeHeâer menÙeesie jnlee nw~ Ùen mketâue keâe 28Jeeb yewÛe nw, efpemeceW 207 yeÛÛeeW ceW mes 20yeÛÛes šehej yeÛÛes nQ~ šehej keâe veece heeb[Ÿee mce=efle efyemJeveeLe (90³) nw~ Deehekeâes yelee os efkeâ ceeueJeCeer keâe veece nj meeue jesMeve keâj jne nw, Fmeer kesâ efueS ceeueJeCeer Je Deemeheeme kesâ ueesieeW keâe henueer hemevo nw, nesueer Sbpeue neF&mketâue henuee S[efceMeve yeÛÛeeW kesâ efueS Fmeer mketâue ceW keâesefMeMe keâjles nQ, Dekeämej Ùes osKee ieÙee nw efkeâ S[efceMeve kesâ meceÙe Heâece& uesves kesâ efueS keâeHeâer ueeF&ve jnleer nw, keâF& meeue henues ceneje°^ kesâ cegKÙeceb$eer megMeerue kegâceej efMebos ves Skeâ keâeÙe&›eâce ceW keâne efkeâ Ùes mketâue muece SefjÙee ceW Dehevee veece jesMeve keâj jne nw (efKeue jne nw) Fme mketâue vees [esvesMeve nw~ Sme.Sme.meer. efjpeuš 100³ Deeves hej jepeveweflekeâ, meeceeefpekeâ, Mew#eefCekeâ peiele Je DevÙe ceevÙeJej ueesieeW ves mketâue kesâ efØebefmeheue/ š^mšer kesâ. efmecemeve mej keâes neefo&keâ yeOeeF& oer nw~ šesšue 207 yeÛÛes yeKMee veneR peeSiee Deewj Deeies DeeMJeemeve efoÙee efkeâ efpemekesâ meeLe Ssmeer Iešvee nes, Jees legjble ceeueJeCeer hegefueme Leeves mes mebheke&â keâjW, Gvekeâes vÙeeÙe pe¤j efceuesiee~ efoveebkeâ 13 petve keâes megveJeeF& kesâ oewjeve mesMeve keâesš& ves DeejesefheÙeeW keâer Deef«ece peceevele jö keâj oer nw~ pepe ves heeÙee efkeâ FvneWves pevelee kesâ meeLe OeesKesyeepeer keâer nw, hejbleg Deejesheer DeYeer Yeer Heâjej yeleeS pee jns nQ, hegefueme Gvekeâer mejieceea mes leueeMe keâj jner nw~ efJeOeeÙekeâ Demeuece MesKe ves mketâue keâes oer yeOeeF&
  2. 2. meye keÀer KeyejWcebgyeF&, Meg›eâJeej, 15 petve mes 21 petve 20182 mebHeeokeÀer³e...@ keelee& keâe mebosMe Decesefjkeâer je<š^heefle [esveeu[ š^bhe Deewj Gòej keâesefjÙee kesâ Meemekeâ efkeâce peeWie Gve kesâ yeerÛe efmebieehegj ceW ngF& ceg}ekeâele kesâ oewjeve pees mecePe-yetPe yeveer, ken meÛecegÛe Fefleneme yeo}ves kee}er meeefyele nes mekeâleer nw~ efve:mebosn pees Ùen ceevekeâj Ûe} jns Les efkeâ efmebieehegj Deeles ner Gòej keâesefjÙee kesâ Meemekeâ Decesefjkeâer je<š^heefle kesâ cevecegleeefyekeâ mecePeewlee keâjves keâes lewÙeej nes peeSbies Deewj Deheves hejceeCeg nefLeÙeejeW keâes ve<š keâjves keâer Iees<eCee Yeer keâj oWies, kes oesveeW vesleeDeeW keâer ceg}ekeâele hej efvejeMee Øekeâš keâj mekeâles nQ, }sefkeâve Ùen keâce cenlkehetCe& veneR efkeâ Ûebo cenerves hen}s pees iejce efcepeepe veslee Skeâ-otmejs keâes OeceefkeâÙeeb os jns Les Deewj Ùegæ kesâ ceenew} keâe efvecee&Ce keâj jns Les, kes keelee& keâer cespe hej yew"ves kesâ ef}S jepeer ngS~ Ùen ceeveves kesâ DeÛÚs-Ye}s keâejCe nQ efkeâ Ssefleneefmekeâ keâner peeves kee}er Ùen ceg}ekeâele Fmeeref}S mebYeke nes mekeâer, keäÙeeWefkeâ Gòej keâesefjÙee kesâ Meemekeâ Fme veleerpes hej hengbÛeves kesâ ef}S efkekeMe ngS efkeâ ken Decesefjkeâe keâes efÛeÌ{eves Deewj oef#eCe keâesefjÙee Skeb peeheeve keâes Deelebefkeâle keâjves kesâ yeo}s Deheves }esieeW keâer yeyee&oer kesâ De}ekee Deewj kegâÚ neefme} veneR keâj mekeâles~ efve:mebosn š^bhe keâes Yeer Fmekeâe ßesÙe osvee nesiee efkeâ PeieÌ[e}t veslee keâer Deheveer Úefke kesâ efkehejerle ken efkeâce mes yeele keâjves kesâ ef}S mencele ngS~ MeeÙeo ken "erkeâ kewmes veneR nQ, pewmee Gvekeâe efÛe$eCe efkeâÙee peelee jne nw~ efheâ}ne} Ùen mhe<š veneR efkeâ Gòej keâesefjÙee hejceeCeg nefLeÙeejeW keâes keâye lekeâ ve<š keâjsiee Deewj Deheves efcemeeF} keâeÙe&›eâce keâe heefjlÙeeie efkeâme meercee lekeâ keâjsiee, }sefkeâve Ùen Gu}sKeveerÙe nw efkeâ ken Fmekesâ ef}S menceefle pelee jne nw~ keâ} lekeâ lees ken ve efkeâmeer keâer megve jne Lee Deewj ve ner hejkeen keâj jne Lee~ Gcceero keâer peeveer ÛeeefnS efkeâ Decesefjkeâe Deewj Gòej keâesefjÙee kesâ veslee peuo ner Deewj DeefOekeâ mecePe-yetPe keâeÙece keâjves leLee Ssmes efkeâmeer mecePeewles hej Dece} keâjves keâes lewÙeej nes peeSbies, pees keâesefjÙee ØeeÙeÉerhe ceW mLeeÙeer ™he mes leveeke Kelce keâjves ceW meneÙekeâ meeefyele nesiee~ ojDeme} Ùen kesâke} keâesefjÙee ØeeÙeÉerhe ner veneR, efkeÕe Meebefle kesâ ef}S Yeer efnlekeâejer nesiee~ Fmemes hejmhej efkejesOeer osMeeW kesâ vesleeDeeW keâes Ùen mebosMe peeSiee efkeâ Skeâ-otmejs keâes Oecekeâeves mes yesnlej nw keelee& keâer cespe hej yew"vee~ š^bhe Deewj efkeâce keâer ceg}ekeâele ves Ùener meeefyele efkeâÙee nw efkeâ peefš} mes peefš} ceme}s yeeleÛeerle kesâ peefjS meg}PeeS pee mekeâles nQ, }sefkeâve Ssmee leYeer mebYeke nw peye yeele keâjves kee}s efpeccesoejer Yeje kÙekenej keâjves keâes lewÙeej neW, ve efkeâ keelee& keâer DeeÌ[ ceW OeesKee osves kesâ ef}S~ Ùeefo efkeâce Decesefjkeâe Deewj meeLe ner Mes<e efkeÕe keâer GcceeroeW kesâ efnmeeye mes keâoce G"eles nQ lees Fmekeâe Skeâ heefjCeece Ùen nesiee efkeâ oef#eCe SefMeÙee kesâ ef}S efmejoo& yeves osMeeW keâer metÛeer ceW heeefkeâmleeve keâe veece Deewj pÙeeoe GYejkeâj meeceves Dee peeSiee~ leye ogefveÙee Gmekesâ keâe}s keâejveeceeW hej keâneR DeefOekeâ OÙeeve osieer~ pewmes SefMeÙee kesâ Skeâ efnmmes keâes Gòej keâesefjÙee kesâ DeefÌ[Ùe} Deewj Dejepekeâ jkewÙes ves $emle keâj jKee Lee, kewmes ner otmejs efnmmes keâes heeefkeâmleeve kesâ iewjefpeccesoejevee kÙekenej ves~ hejceeCeg nefLeÙeejeW mes }wme neskeâj Deelebkeâkeeo keâes Deheves Meemeve keâer veerefle keâe efnmmee yeveeves kee}s heeefkeâmleeve kesâ Øeefle Decesefjkeâe keâes kewmeer ner meKleer efoKeeveer ÛeeefnS, pewmeer Gmeves Gòej keâesefjÙee kesâ Øeefle efoKeeF&~ mehleen kesâ ØeejbYe ceW Deehe yeenj Ietceves-efheâjves keâe keâeÙe&›eâce yeveeSbies~ ceiej kÙemleleeDeeW kesâ Ûe}les hetjer lejn mes Fmekeâe cepee veneR }s heeves mes ceve ceW Demeblees<e nes mekeâlee nw~ veS ke<e& keâer Meg®Deele ceW YeekeveeSb Deehe hej nekeer jnWieer~ ceve mekeâejelcekeâ efkeÛeejeW mes Ùegòeâ jnsiee~ peerkeve mej} nes peeSiee~ efkeâmeer veS keâeÙe& keâer Meg®Deele ceW LeesÌ[e mee meekeOeeve jnves keâer DeekeMÙekeâlee nw~ Fme mehleen Deheves mkeemLÙe keâe OÙeeve jKeW~ efkeosMeieceve kesâ DeÛÚs Ùeesie yeve jns nQ~ lee. 1 Deewj 2 kesâ oewjeve Deehekeâer jeefMe ceW mes Ûebõ keâe YeÇceCe MegYe jnsiee~ DeÛÚs «eneW kesâ YeÇceCe kesâ keâejCe efce$e, helveer Deewj mebleeW keâe menÙeesie efce}siee~ MesÙej yeepeej mes efkeòeerÙe }eYe efce}ves kesâ Ùeesie nQ~ mejkeâejer keâece ceW meheâ}lee efce}sieer~ kÙekemeeÙe ceW Øeieefle kesâ mebkesâle nQ~ meceÙe Deehekesâ he#e ceW nw~ veS mee} keâe mkeeiele keâjWies~YeeFÙeeW Deewj yenveeW kesâ efjMles ceW ceOegjlee DeeSieer~DevegefÛele keâece mes otj jnW kevee& yeeo ceW og<heefjCeece keâe meecevee keâjvee heÌ[ mekeâlee nw~ Deehe ceeveefmekeâ lejes-leepeieer kesâ meeLe mehleen keâer Meg®Deele keâjWies~ Gòece kem$e Deewj Gòece Yeespeve «enCe keâjves keâe Dekemej efce}siee~ heešer& - efhekeâefvekeâ DeLekee ceveesjbpeve kesâ efkeâmeer mLeeve hej Ietceves peeSbies~ heefle-helveer kesâ yeerÛe efvekeâšlee yeÌ{sieer~ Deehe kÙekemeeefÙekeâ meewoeW Deewj DeeefLe&keâ ieefleefkeefOe ceW Øeke=òe jnWies~ ÙeMe-keâerefle&, ceeve-Øeefle…e ceW ke=efæ nesieer~ efkeâmeer ØeYeekeMee}er kÙeefòeâ keâer meneÙelee mes Deehekeâer GVeefle nesieer~ heÌ[esefmeÙeeW kesâ meeLe keeo-efkekeeo mes otj jnW~ nbmeer KegMeer kesâ ceenew} ceW keâneR keâece DeOetje veneR jn peeS Fmekeâe peje OÙeeve jKeW~ meceÙe ceOÙece heâ}oeÙeer jnsiee~ heeefnpesleDee@mkeâj ne@efmhešueceOÙes Jee[& yJeeÙe Je DeeÙeeyeeFËÛeer iejpe Deens. ÙeesiÙelee Je DevegYeJeevegmeej heieej efouee peeF&ue. heòee : Dee@mkeâj ne@efmhešue, hetpee SvkeäuesJn efyeefu[bie, Deesu[ efuebkeâ jes[, ieCesMe veiej meceesj, keâebefoJeueer (he.), cebgyeF&-67. mebheke&â : 9619762808 9967674654 meye keâer KeyejW mebheke&â keâeÙee&ueÙe : Mee@he veb. 5, FvemeeF[ yeerScemeer ceekexâš, veerÙej peecee ceefmpeo, ceeueJeCeer, ceeuee[ (Jesmš), cebgyeF&-400 095 cees. : 9221433388 Email : .sabkikhabare@gmail.com efkeâmeer Yeer ØekeâeefMele nj Keyej hej mebheeokeâ keâer menceefle DeefveJeeÙe& veneR nw~ (efkeâmeer Yeer efJeJeeo kesâ efueS vÙeeÙe #es$e cegbyeF& nesiee) ØeesheâsMeve} ceesÛe&s hej Deehekesâ Me$eg Deewj ØeefleÉboer keâer ÙeespeveeSb efve<heâ} neWieer~ Deehekeâer keâeÙe&efve…e ner Deehekeâer efkepeÙe keâe keâejCe yevesieer~ meekeOeeveer mes efove kÙeleerle keâjW~ Oeve neefve nes mekeâleer nw~ Iej ceW efce$e Deewj veeles-efjMlesoejeW keâer Deekeepeener mes KegMene}er Yeje keeleekejCe jnsiee~ Deehekeâes DeeefLe&keâ }eYe efce}ves keâer Yeer mebYeekevee nw~ Ùee$ee keâer lewÙeejer jKeW~ meeceeefpekeâ keâeÙe& Deewj efce$e kesâ meeLe oewÌ[-Oethe ceW kÙemle jnWies Deewj Gvekesâ Thej Oeve Yeer KeÛe& keâjvee heÌ[siee~ mejkeâejer keâeÙeeX ceW Deehekeâes meheâ}lee efce}sieer~ Deheveer kÙeefòeâiele DeeMeeDeeW, cenlkee keâeb#eeDeeW Deewj DeeoMeeX keâes hetje keâjves kesâ ef}S cesnvele keâjWies, lees Deehekeâes Yeer Deevebo DeeSiee~ Deehekeâes Gòece kemlegDeeW keâer Øeeefhle nesieer~ mejkeâejerveeskeâjerleer}Deej#eCeemee"erDeešŸeeheešŸeeKesUe[tbÛeeDeešeefhešecegbyeF&, cevemes DeOÙe#e jepe "ekeâjWÛee ceg}iee Deefcele ne hegâšyee}Øesceer Deme}e lejer hejkee lÙee}e ceneje<š^eÛÙee ceeleerle}s ‘osMeer’ KesUe[t YesšeÙe}e Dee}s nesles. cevemesÛÙee oeoj ÙesLeer} jepeie[ cegKÙee}Ùeele "eCes, jeÙeie[heemetve heej efkeoYee&leuÙee ÛebõhetjheÙeËleÛÙee efpeu¢eebletve leerveMesntve DeefOekeâ KesUe[tbveer DeefceleÛeer Yesš Iesle}er. lÙee}e keâejCener lemebÛe nesleb. ns meke& KesUe[t DeešŸeeheešŸee ne osMeer KesU KesUCeejs nesles. jepe "ekeâjs efkeâbkee Deefcele "ekeâjs ÙeebÛÙee nmle#esheecegUs mejkeâej ojyeejer Ùee osMeer KesUe}e ceeve, DeeefCe lees KesUCee-Ùee KesUe[tbvee vÙeeÙe efceUs} DeMeer lÙeebÛeer Yeekevee nesleer. ef›eâkesâš DeeefCe Deelee hegâšyee@}ceeies kes[Ÿee Pee}suÙee cegbyeF&meejKÙee MenjeleuÙee heâej keâceer le®Ceebvee ceeefnleer Demes} keâer, DeešŸeeheešŸee veekeeÛee Skeâ KesU Deens. ngletlet, Kees-Kees ÙeebmeejKes keâener osMeer KesU cegbyeF&le Deepener cees"Ÿee ØeceeCeele KesU}s peele Deme}s lejer DeešŸeeheešŸee KesUleevee Deelee cegbyeF&le menmee kegâCeer efomele veener. Demeb Deme}b lejer cegbyeF&pekeUÛÙeeÛe "eCes, keâuÙeeCeceOÙes cee$e DeešŸeeheešŸee KesUCeejs Deveskeâ mebIe Deensle DeeefCe lÙeebÛÙeele efveÙeefcele mheOee&ner nesle Demeleele. osMeeleer} leyye} 22 jepÙeebceOÙes ne KesU KesU}e peelees. iebcele DeMeer keâer, ØelÙeskeâ jepÙeeÛÙee KesUe[tbvee keešleb keâer, ne DeeheuÙeeÛe jepÙeele, DeeheuÙeeÛe Yetceerle pevcee}e Dee}s}e ›eâer[eØekeâej Deens. ceneje<š^erÙe KesUe[tbÛeener lemeeÛe keâenermee mecepe Deens. lÙee mecepee}e Deieoer ØeeÛeerve FeflenemeeÛee veme}e lejer efMekejeÙekeâeUeleer} FeflenemeeÛee efveefMÛeleÛe DeeOeej Deens. [e@. ßeerOej kÙebkeâšsMe kesâlekeâjebÛÙee ceneje<š^erÙe %eevekeâes<eele Ùee KesUeÛeb keCe&ve keâjleevee ‘ceje"ÙeebÛee ieefveceer keâekee Ùee (DeešŸeeheešŸee) KesUeble DebleYe&tle Pee}s}e Deens. Ùee KesUele ceneje<š^erÙeebÛee vesnceeRÛee meeOesheCee ke De[oeb[heCee Yej}s}e Deens’ DeMeer veeWo kesâ}s}er Deens. [e@. kesâlekeâjebveer ieefveceer keâekee DeeefCe DeešŸeeheešŸee ÙeebÛÙee meboYee&le ner SkeâÛe DeesU ef}ntve "ske}er Deme}er lejer lÙeecegUs Ùee KesUeÛeb Skeâ kesieUbÛe Ssefleneefmekeâ cenlke DeOeesjsefKele nesleb. ‘legkeâejeceeÛÙee DeYebieeble (DeešŸeeheešŸee KesUeleer}) ce=boie heešerÛee Gu}sKe meehe[lees’ Demebner [e. kesâlekeâjebveer ef}ntve "ske}bÙe. jepÙe mejkeâejves ØekeâeefMele kesâ}suÙee ceje"er efkeÕekeâes<eelener ‘DeešŸeeheešŸee ne ceneje<š^erÙe KesU Demetve meble legkeâejeceeÛÙee keâeUer ne KesU ØeÛeef}le neslee, Demes lÙeeÛÙee DeYebieeleer} keCe&veeke™ve efomeles’, Demes veceto keâjCÙeele Dee}s Deens. Ùee Gu}sKeebcegUs DeešŸeeheešŸee ne KesU ceje"er ceeleerle}e DelÙeble pegvee KesU Deens, Demeb meeOeejCe ceeveeÙe}e njkeâle vemeekeer. DeešŸeeheešŸee Ùee KesUeÛÙee mheOee& heefnuÙeeboe DeeÙeesefpele keâjCÙeele DeeuÙee lÙee mkeeleb$Ùehetke&keâeUele, cnCepes efyeÇefšMekeâeUele DeeefCe lÙee mheOee& DeeÙeesefpele keâjCÙeeÛee ceeve hegCÙeeleer} [skeäkeâve efpeceKeevÙee}e peelees. [skeäkeâve efpeceKeevÙeevesÛe Ùee KesUeÛeer DeeOegefvekeâ efveÙeceeke}er yeveke}er. lÙeeveblej Mee}sÙe mlejekej ef›eâkesâšØeceeCes DeešŸeeheešŸeebÛÙeener efMeu[ mheOee& DeeÙeesefpele kesâuÙee peeT }eieuÙee. lÙeeletveÛe Ùee KesUele keâener cenlkeeÛÙee megOeejCeener PeeuÙee. [e@. kesâlekeâjebÛÙee ceneje<š^erÙe Meyokeâes<eele ÙeemebyebOeer ceeefnleer osleevee ‘efMe#eCe mebmLeebÛÙee ÛegjMeer meg™ PeeuÙeeheemetve KesUeme kÙekeefmLele mke™he Dee}W Deens ke heâsjyeo}efn Pee}s Deensle. Fheäleej heešŸeeËÛes DeeÙeespeve keâjCeejs ‘celeebÛes efYekeâejer’; Yeepehee DeeceoejeÛes keeo«emle keòeâkÙe cegbyeF&, jcepeeveÛÙee ceefnvÙeeble Fheäleej heešŸee& DeeÙeesefpele keâjCeejs vesles ‘celeebÛes efYekeâejer’ Deensle, Demes keeo«emle keòeâkÙe Skeâe Yeepehee Deeceoejeves kesâ}s Deens. heâsmeyegkeâ }eF&knÉejs les}bieCeeleer} Yeepehee Deeceoej šer. jepee efmebn }esOe Ùeebveer ns efkeOeeve kesâ}s Deens. Ùee keòeâkÙeeke®ve keeo nesCÙeeÛeer efÛevns Deensle. meOÙee cegefm}ceebÛee heefke$e jcepeeveÛee ceefnvee meg® DemeuÙeeves les}bieCeeleer} Deveskeâ Deeceoej Fheäleej heešŸee& DeeÙeespeveele kÙemle Deensle. Ùee heešŸeeËojcÙeeve les iees} šesheer Iee}tve mesuheâer Iesleevee efomele Deensle. pej ns Deeceoej celehesšŸeebÛee efkeÛeej keâjle Demeleer} lej lÙeebÛÙeemee"er ‘meyekeâe meeLe, meyekeâe efkekeâeme’ ns OeesjCe Demet Mekeâles. cee$e, DeMee heešŸeeËvee npesjer }ekeCeejs }eskeâ ‘celeebÛes efYekeâejer’ Demeleele. ceePes efkeÛeej Ùeebhes#ee efYeVe Deensle. lÙeecegUs ceer DeMee heešŸeeËvee hee"eRyee osle veener, Demes }esOe Ùeebveer cnš}s Deens. }esOe cnCee}s, efnjkes hegmlekeâ (kegâjeCe) Yeejleele onMelekeeo hemejkeCÙee}e peyeeyeoej Deens. lÙeecegUs Fm}ece ve ceeCeCeeNÙeebvee keâeefheâj cnCetve mebyeesOeCeejs efnbotbÛÙee keâòe}er keâjCÙeeÛeer Yee<ee keâjleele. lÙeecegUs DeMeebmeesyele ceer Fheäleej heešŸeeËÛes DeeÙeespeve keâjerle veener DeeefCe lÙeebvee npesjerner }ekele veener. Yeejleele onMelekeeo hemejkeCÙeeÛes keâece keâjCeeNÙee kegâjeCekej yeboer DeeCeeÙe}e nkeer, Ùeemee"er ceer }{e osCeej Deens. DeKeb[ efnbot je<š^, DeÙeesOÙesle jece cebefoj GYeejCes, osMeYejele ieesnlÙee yeboer lemesÛe efkemLeeefhele keâeefMcejer hebef[leebvee mkeie=ner DeeCeCes ns Deehe}s mkehve Deens. peskne peieele 50 hes#ee peemle cegefm}ce osMe DeeefCe 100 hes#ee peemle efKeÇÛMeve osMe Deensle. lej lÙeele Skeâceske efnbot je<š^ keâe nesT Mekeâle veener, Demesner lÙeebveer cnš}s Deens. }esOe Ùeebveer heefnuÙeeboeÛe Demes keeo«emle keòeâkÙe kesâ}s}s veener. lej lÙeebvee Deveskeâoe heesef}meebveer efÛeLeekeCeerKeesj keòeâkÙes kesâuÙeeyeöd} Deškeâ kesâ}er Deens. DeÙeesOÙesleer} jece cebefojeÛÙee GYeejCeer}e efkejesOe keâjCeeNÙeebÛes [eskeäÙeeÛes legkeâ[s keâjeÙe}e nkes, Demes efkeOeeve lÙeebveer kesâ}s nesles. je<š^keeoerves efveke[Cetkeâ ØeÛeejeÛes jCeefMebie hegâbkeâ}s cegbyeF&, jepÙe DeeefCe je<š^erÙe heeleUerkejer} veslÙeebÛeer GheefmLeleer.. Glmeener keâeÙe&keâlÙeeËveer efo}suÙee Iees<eCee.. peeefceveekej megšuÙeeveblej ØeLeceÛe Yee<eCeemee"er GYes jeefn}suÙee Úieve YegpeyeU Ùeebvee efceUe}s}e Glmheâtle& Øeeflemeeo.. kesâbõ DeeefCe jepÙe mejkeâejÛÙee keâejYeejekej šerkeâem$e GieejCeejer veslÙeebÛeer Yee<eCes.. heefMÛece ceneje<š^eleer} nu}eyees} Deeboes}veeÛee meceejeshe keâjleevee je<š^keeoer keâeB«esmeves jefkekeejer efveke[Cetkeâ ØeÛeejeÛes jCeefMebie hegâbkeâ}s. Ùee cesUekÙeeÛÙee efveefceòeeves Pee}suÙee keenletkeâ keâeW[ercegUs jefkekeejÛeer megóer DemeuÙeeves Iejeyeensj he[}s}s veeieefjkeâ nwjeCe Pee}s. je<š^keeoerÛÙee 19 kÙee keOee&heveefoveeÛes DeewefÛelÙe meeOetve nu}eyees} Deeboes}veeÛÙee meceejeshe cesUekÙeeceOÙes he#eeÛes DeOÙe#e Mejo hekeej, pÙes… vesles Øehegâu} hešs}, je<š^erÙe mejefÛešCeerme megveer} leškeâjs, ØeosMeeOÙe#e peÙeble heešer}, ceepeer GhecegKÙeceb$eer Deefpele hekeej, efkeOeevemeYesÛes ceepeer DeOÙe#e efo}erhe keUmes-heešer}, efkeOeeve heefj<eo efkejesOeer he#evesles OevebpeÙe cegb[s, Keemeoej efkepeÙeefmebn ceesefnles-heešer}, megefØeÙee megUs, OevebpeÙe ceneef[keâ, ceOegkeâj kegâkeâ[s, ceepeer ceb$eer nmeve cegßeerheâ, ceOegkeâj efheÛe[, heâewefpeÙee Keeve, ceepeer Keemeoej, efvekesefolee ceeves, efÛe$ee keeIe ÙeebÛÙeemen MenjeOÙe#ee Keemeoej kebovee ÛekneCe, efhebhejer-efÛebÛeke[Ûes MenjeOÙe#e mebpeesie keeIesjs, efpeuneOÙe#e peeef}boj keâece"s kÙeemeheer"ekej nesles. cee$e, ceepeer GhecegKÙeceb$eer Úieve YegpeyeU nsÛe Ùee cesUekÙeeÛes Deekeâ<e&Ce kesâbõ "j}s. Ùee cesUekÙeeÛÙee efveefceòeeves je<š^keeoerves peesjoej MeefòeâØeoMe&ve kesâ}s. nu}eyees} Deeboes}veeÛÙee heä}skeämecegUs keeleekejCe efveefce&leer kesâ}er nesleer. vee. meer. heâ[kesâ ÛeewkeâeheemetveÛe heâ}keâ keâeÙe&keâlÙeeËmen veeieefjkeâebÛes }#e kesOetve Iesle nesles. ogheejheemetveÛe MenjeÛÙee efkeefkeOe Yeeieebletve iee[ÌÙee Ye™ve ceeCemeebvee efMebos neÙemkeât} Ùee ef"keâeCeer DeeCeCÙeele Dee}s. efMebos neÙemkeât}ÛÙee ØekesMeÉejeheeMeer keOee&heveefoveeÛee hes{e DeeefCe heeCÙeeÛeer yeeš}er osTve keâeÙe&keâlÙeeËvee cewoeveekej mees[}s ies}s. mLeeefvekeâ veiejmeskekeâ megYee<e peieleehe DeeefCe DeefÕeveer keâoce Ùeebveer cesUekÙeeÛeer peÙÙele leÙeejer kesâ}er nesleer. kesâbõ DeeefCe jepÙe mejkeâejkej šerkeâe keâjCeejs heä}skeäme }ekeCÙeele Dee}s nesles. lÙeeleer} Skeâe heä}skeämekej YeepeheÛes pÙes… vesles SkeâveeLe Ke[mes ÙeebÛes ÚeÙeeefÛe$e }ekeCÙeele Dee}s nesles. heeTme ÙesCÙeeÛeer efÛevns efomet }eieuÙeeves Mejo hekeej Ùeebveer Yee<eCe mebheefke}s DeeefCe cesUekÙeeÛeer meebielee Pee}er. lÙeeveblej mekee&Ûeer lesLetve yeensj he[CÙeemee"er SkeâÛe }ieyeie meg™ Pee}er. Ùee meeNÙee ieeWOeUecegUs menkeâejveiej heefjmejele keenlegkeâerÛeer keâeW[er Pee}er. jefkekeejÛeer megóer Iejeyeensj Iee}efkeCÙeemee"er Iejeyeensj he[}suÙee veeieefjkeâebvee cevemleehe menve keâjekee }eie}e. iepeeveve cenejepe cebefoj Ûeewkeâeheemetve menkeâejveiej heefjmejekeâ[s peeCÙeemee"er heesef}meebveer keenveebvee jmlee yebo kesâuÙeecegUs Ùee Yeeieele ogÛeekeâer DeeefCe ÛeejÛeekeâer keenveebÛÙee jebiee }eieuÙee neslÙee. MeeUeØekesMeefoveerÛe efceUCeej hegmlekesâ; 16 }eKe 5 npeej 109 hegmlekesâ ceesheâle meeKej keâejKeevÙeebvee efyevekÙeepeer keâpe& Åee - mkeeefYeceeveer Meslekeâjer mebIešveehegCes : kesâbõ mejkeâejves meeKejsÛee kesâkeU mee"e (yeheâj mše@keâ) keâ™ve meeKej GÅeesieemeceesjer} ØeMve megšCeej veener. mejkeâejves meeKej keâejKeevÙeebvee 2900 ®heÙes Øeefleefkeäkebš}ØeceeCes efyevekÙeepeer keâpe& Ghe}yOe keâ™ve Åeekes. lemesÛe, efMeu}keâ Deme}suÙee meeKejsÛes cetuÙeebkeâve 2900 ®heÙes ceevetve jepÙe menkeâejer yeBkesâves keâejKeevÙeebvee keâpee&ÛÙee heâjkeâeÛeer jkeäkeâce Åeekeer, DeMeer ceeieCeer mkeeefYeceeveer Meslekeâjer mebIešvesÛes DeOÙe#e Keemeoej jepet Mesóer Ùeebveer kesâ}er Deens. kesâbõ mejkeâejves meeKejsÛeer efkeâbcele 29 ®heÙes Øeefle efkeâ}es Flekeâer efveefMÛele kesâ}er Deens. lÙeecegUs jepÙe menkeâejer yeBkesâves keâejKeevÙeebÛÙee Gke&efjle efMeu}keâ meeKejmee"ŸeeÛes 2900 ®heÙes ojeves cetuÙeebkeâve keâ™ve keâejKeevÙeebvee heâjkeâeÛeer Deefleefjòeâ jkeäkeâce efo}er heeefnpes. lÙeecegUs Tme hee}Iej : 1 }er les 8 keer FÙeòesÛÙee efkeÅeeLÙee&vee MeeUsÛÙee heeefnuÙeeÛe efokeMeer meceejbYehetke&keâ vekÙeekeâesÙee& hee"ŸehegmlekeâebÛes ceesheâle keešhe meke& efMe#ee DeefYeÙeeveeDebleie&le kesâ}s peeCeej Deens. hee}Iej efpeune heefj<eosÛÙee efMe#eCe efkeYeeiee ceehe&âle Dee" lee}gkeäÙeebceOeer} 3 }eKe 4 npeej 680 efkeÅeeLÙeeËkeâefjlee 16 }eKe 5 npeej 109 hee"Ÿehegmlekeâb Ghe}yOe keâ™ve osCÙeele ÙesCeej DemeuÙeeÛeer ceeefnleer ØeeLeefcekeâÛes efMe#eCeeefOekeâejer jepesMe keâbkeâeU Ùeebveer efo}er. ieleke<eer& ØeceeCesÛe Ùeboener MeeUsÛÙee heeefnuÙeeÛe efokeMeer efkeÅeeLÙeeËbÛÙee neleer vekeer keâesjer hegmlekeâb efo}er peeCeej DemeuÙeeves lÙeebvee KeNÙee DeLee&ves DeevebooeÙeer efMe#eCeeÛeer ØelÙe#e DevegYetleer efceUCeej Deens. Ùee ceOÙes efpeune heefj<eo MeeUe, MeemekeâerÙe DeeßeceMeeUe DeeefCe Keepeieer ØeeLeefcekeâ ke ceeOÙeefcekeâ MeeUebceOeer} 1 }er les 8 keer FÙeòeebceOeer} efkeÅeeLÙeeËbÛee meceekesMe DemeCeej Deens. hee}Iej efpeunÙeeleer} Dee" lee}gkeäÙeebmee"er efMe#eCe efkeYeeieekeâ[tve ieleke<eer& efkeefkeOe efke<eÙeebÛÙee 16 }eKe 92 npeej 578 hegmlekeâebÛeer ceeieCeer ceneje<š^ jepÙe hee"Ÿehegmlekeâ ceb[Uekeâ[s keâjCÙeele Dee}er nesleer. lej lÙee hewkeâer 16 }eKe 44 npeej 711 hee"Ÿehegmlekesâ Ghe}yOe keâ™ve osCÙeele Dee}er nesleer.lej Ùee Mew#eefCekeâ ke<ee&keâefjlee 3 }eKe 4 npeej680 efkeÅeeLÙeeËkeâefjlee 16 }eKe 5 npeej 109 Flekeâe hee"ŸehegmlekeâebÛeer ceeieCeer keâjCÙeele Dee}er Deens. hee}Iej lee}gkeäÙeeleer} 1 }er les 8 keer ÛÙee 50 npeej 482 efkeÅeeLÙeeËkeâefjlee 2 }eKe 74 npeej 203 hee"Ÿehegmlekesâb, kemeF& 68 npeej 298 efkeÅeeLÙeeËbkeâefjlee 3 }eKe 74 npeej 759 hee"Ÿehegmlekeâb , [neCet ceOÙes 67 npeej 186 efkeÅeeLÙeeËkeâefjlee, 3 }eKe 42 npeej 441 hee"Ÿehegmlekesâb, le}emejer ceOÙes 29 npeej 836 efkeÅeeLÙeeËbkeâefjlee 1 }eKe 57 npeej 93 hee"Ÿehegmlekeâb, peknej 21 npeej 352 efkeÅeeLÙeeËbkeâefjlee 1 }eKe 8 npeej 645 hee"Ÿehegmlekeâb, ceesKee[e ceOÙes 14npeej 970 efkeÅeeLÙeeËkeâefjlee 77 npeej 733 hee"Ÿehegmlekeâb , kee[e 27 npeej 754 efkeÅeeLÙeeËkeâjerlee 1 }eKe 44 npeej 981 hee"Ÿehegmlekeâb DeeefCe efke›eâceie[ lee}gkeäÙeele 24 npeej 831 efkeÅeeLÙeeËbkeâefjlee 1 }eKe 25 npeej 317 hee"Ÿehegmlekeâ DeMeer mebhetCe& efpeu¢eeleer} 3 }eKe 4 npeej 680 efkeÅeeLÙeeËbmee"er 16 }eKe 5 npeej 109 efkeefkeOe efke<eÙeebÛÙee hee"ŸehegmlekeâebÛee meceekesMe Deens. lej ieleke<eer& efke›eâ ceie[ lee}gkeäÙeele 1 }eKe 38 npeej 25 , kee[e - 1 }eKe 53 npeej 112 , [neCet-3 }eKe 79 npeej 157,ceesKee[e-70npeej738, peknej -76 npeej 969, kemeF& - 3 }eKe 83 npeej 480, hee}Iej - 2 }eKe 76 npeej 447, le}emejer -1 }eKe 66 npeej 765 DeMeer SkeâtCe 16 }eKe 44 npeej 711 Flekeâer meke& efke<eÙeebÛeer efceUtve hee"Ÿehegmlekeâb Ghe}yOe keâ™ve osCÙeele Dee}er nesleer. GlheeokeâebÛeer Lekeâyeekeâer oslee ÙesF&}. osMeYejele meeKejsÛee oj meceeve vemelees. lemesÛe Gòej ØeosMeves jepemLeeve DeeefCe hetke& Yeejleeleer} yeepeejhes" keâeyeerpe kesâuÙeeves jepÙeeleer} meeKej efMeu}keâ jenCÙeeÛee Oeeskeâe Deens. lÙee heeÕe&Yetceerkej keâejKeevÙeebvee efyevekÙeepeer keâpe&™heer ceole kesâ}er heeefnpes, Demesner les cnCee}s. keemejeÛes ØeeCe keeÛeefkeCÙeemee"er le®CeebÛes MeLeer&Ûes ØeÙelve hee}er (efpe. jeÙeie[) - hee}erle vegkeâleeÛe YetleoÙesÛee ØelÙe#eele ØelÙeÙe Dee}e. Meefvekeejer (lee. 7) je$eerÛÙee megceejeme ÙesLeer} ceOeuÙee DeeUerleer} }keešs efyeu[eRie Ûeewkeâ ÙesLes Skeâ peKeceer ke Deepeejer keeme™ efveheefÛele he[}s nesles. Ùee keemejeÛes ØeeCe keeÛeefkeCÙeemee"er keâener le®Ceebveer je$eer GMeerjeheÙeËle MeLeer&Ûes ØeÙelve kesâ}s. cee$e GheÛeeje}e Øeeflemeeo ve efceUeuÙeeves keemejeÛeer ØeeCepÙeesle cee}ke}er. ÙesLeer} iešejele ns keeme™ he[}s nesles. lÙee}e GcesMe ce{keer Ùeebveer iešejeletve GÛe}tve yeensj keâe{tve "ske}s. hee}erleer} efveefKe} Kewjs ne le®Ce je$eer peskeCe PeeuÙeekej heâsjheâškeâe ceejle Demeleevee lÙee}e ns keeme™ efome}s lÙeeves leele[erves GcesMe ce{keer DeeefCe efkeösMe DeeÛeeÙe& ÙeebÛÙee ceoleerves heMeg meneÙÙekeâ (efÛeefkeâlmekeâ) keejieg[s Ùeebvee Iesketve Dee}s. ØeLece oMe&veer keemeje}e jsyeerpe DeeefCe efke<eyeeOee Pee}er DemeuÙeeÛes keejieg[s Ùeebveer meebefiele}s. lÙeebveer leele[erves keemejekej GheÛeej kesâ}s. lÙeebveer keeme™ peieCÙeeÛeer MekeäÙelee Kethe keâceer efo}er. lejer mekeeËveer Meleer&Ûes ØeÙelve kesâ}s. GheÛeejecegUs keemejele Lees[er lejlejer Dee}er. cee$e DeKesj jefkekeejer henešs 4 keepeleeÛÙee megceejeme keemejeÛeer ØeeCepÙeesle cee}ke}er. ÙeeØemebieer efveefKe} Kewjs, GcesMe ce{keer, efkeösMe DeeÛeeÙe&, jcesMe cetuuÙee DeeefCe GcesMe leebyeš Ùee le®Ceebveer keemejeÛee peerke keeÛeekee Ùeemee"er ØeÙelveebÛeer hejekeâe…e kesâ}er. cee$e Ùee le®Ceebveer Depetvener YetleoÙee efMeu}keâ DemeuÙeeÛes DeeheuÙee keâeÙee&letve efmeæ kesâ}s. ‘ceeCemeeÛee efpeke efpelekeâe cenòkeeÛee eflelekeâeÛe ØeeCÙeebÛeener... ceePeer keâUkeâUerÛeer efkevebleer Deens, keâesCelÙeener ØeeCÙeekej Demee Øemebie Dees{eke}e lej ceeies het{s efkeÛeej keâ™ vekeâe, Meskešer ceeCemeebØeceeCesÛe lÙeebÛee heCe efpeke Deens!'
  3. 3. meye keÀer KeyejWcebgyeF&, Meg›eâJeej, 15 petve mes 21 petve 20183 pevemeskee meeceeefpekeâ efkekeâeme mebmLee, cee}e[ (he) cegbyeF&. keâer Deesj mes Deeefokeemeer meneÙelee Øekeâuhe Debleie&le efo. 9 petve keâes hee}Iej efpeues kesâ ogie&ce Yeeie ceW Deeefokeemeer hee{s ceW veS Je pegves keâhe[s, Ûeeoj, KeeT, efKeueewves FlÙeefo efJeleefjle efkeâS ieS~ Meeueeble hejer#ee ceW meWš cesjerpe neÙemketâue (efceje) keâer ieewjJehetCe& meHeâuelee ÙeMe efceße (šes[ejveeLe Oeerjsvõ efceße) ves 83³ Debkeâ heekeâj hee"Meeuee ceW ØeLece Deeves keâe mecceeve Øeehle efkeâÙee~ kegâceejer MesKe peemceerve cees. jHeâerkeâ ves 93³ Debkeâ heekeâj efÉleerÙe mLeeve Øeehle efkeâÙee leLee kegâ. ÙeMe ØeefJeCe heJeej ves 92³ Debkeâ heekeâj hee"Meeuee keâer Fme meHeâuelee keâes Ûeej Ûeebo ueiee efoÙee~ Úe$eeW keâer Fme ieewjJehetCe& meHeâuelee kesâ efueS PesefJeÙeme& «eghe Dee@Heâ mketâue kesâ ÛesÙejcewve [e@. DeieefvJeÙeve øeâeefvmeme efhebšes, ce@vesefpebie [eÙejskeäšj cew[ce «esme efhebšes, hee"Meeuee keâer ØeOeeveeOÙeeefhekeâe ßeerceleer megceve Mecee& leLee meYeer efMe#ekeâeW ves ceve:hetJe&keâ DeefYevebove efkeâÙee~ Ùen peevekeâejer efMeef#ekeâe meeefJe$eer ogyes ves oer nw~ mebJeeooelee ceerje jes[, nj meeue keâer lejn mesvš cesefjpe neÙemketâue (efceje) Fme hee"Meeuee kesâ efueS yeÌ[s ieewjJe keâer yeele Ùen nw efkeâ 2018 Fme meeue kesâ Meeueeble hejer#ee ceW hee"Meeuee ves Mele-ØeefleMele meHeâuelee neefmeue keâer nw~ Fmekesâ meeLe kegâceejer yeNnešs mvesnue JeemegosJe efMekecebefoj keâer peien hej Yeepehee veiejmeskekeâ keâer ye›eâ Â<šer? meebmeo,efkeOeeÙekeâ Deewj ØeYeeie meefceefle mes š^mšer ves keâer efMekeâeÙelecegbyeF&~ keâebefoke}er heefMÛece kesâ Skeâleeveiej, efceefLe}e pevemeskee meskee meesmeeÙešer efmLele ßeer ßeer 108 efceefLe}sÕej efMekecebefoj keâes cevehee ves leesÌ[ efoÙee nw efpemekesâ Ûe}les mLeeveerÙe }esieeW ceW jes<e kÙeehle nw~ Deye cebefoj Deewj Gmekesâ heeme kee}er peceerve , meer.šer.Sme vebyej 157 / 471 (A) kesâ YetKeb[ hej keâyÌpee keâjeves ceW efmeÙeemele yeepe }ies nw~ Fme YetKeb[ hej ke<eeX mes ™ce Deewj iee}s yeveles Dee jns nw Deewj YetceeefheâÙeeDeeW kesâ Fvekeâce keâe peefjÙee yevee nw~ Deye cebefoj keâer peien nÌ[heves keâer Ûee} Ûe}er pee jner nw leeefkeâ cebefoj kee}er peien hej yeeOekeâece keâjkesâ }eKeeW ®heÙes keâceeÙee pee mekesâ~ ke<eeX hegjevee efceefLe}sÕej efMekeceefvoj keâes cevehee ves keâesš& kesâ DeeosMe keâe nkee}e osles ngS leesÌ[ efoÙee nw~ cebefoj kesâ yeie} ceW yeves ™ce keâes Yeer cevehee efyevee veesefšme kesâ leesÌ[ efoÙee nw~ cebefoj kesâ mebmLeehekeâ Deewj š^mšer jeceevebo ÛeewOejer ves cevehee kesâ Gòeâ keâjkeeF& keâes ogYee&kevee mes «eefmele yeleeÙee nw~ jeceevebo ÛeewOejer ves keâne efkeâ keâesš& keâe DeeosMe mekee&shejer nw }sefkeâve cevehee kee}s peceerve keâes veehee lekeâ veneR efkeâ cebefoj efkeâlevee jemles ceW Dee jne nw Deewj Deece pevelee keâes Deeves peeves ceW efokeäkeâle os jne nw~ jeceevebo ves yeleeÙee efkeâ cebefoj yengle hegjevee Lee efpemeceW jespeevee hetpee-hee" keâjves kesâ ef}S }esie Deeles Les~ jeceevebo ves yeleeÙee efkeâ Yeepehee kesâ veiejmeskekeâ keâce}sMe Ùeeoke keâer cebefoj hej yengle hen}s mes ye›eâ Â<šer nw~ jeceevebo ves yeleeÙee efkeâ peye keâce}sMe Ùeeoke keâeb«esme heešer& mes veiejmeskekeâ Les leye Yeer cebefoj hej cevehee keâe nLeewÌ[e Gvekesâ FMeejs hej Ûe}e Lee~ keâce}sMe Ùeeoke peye keâeb«esme mes mehee ceW ØekesMe efkeâS Les leye Yeer cebefoj keâer peceerve hej efveieen ieÌ[eS Les~ Deye Yeepehee kesâ veiej meskekeâ yeveves hej keâce}sMe Ùeeoke keâer letleer yees} jner nw~ Meemeve- ØeMeemeve keâes cegªer ceW jKeves keâer yeele keâjles nw~ jeceevebo ves hejsMeeve nes keâj mejkeâejer efkeYeeieeW, Yeepehee kesâ mLeeveerÙe meebmeo ieeshee} Mesóer, efkeOeeÙekeâ ÙeesiesMe meeiej, cevehee Deej / oef#eCe kesâ ØeYeeie meefceefle DeOÙe#e efMekekegâceej Pee Deewj meeceefpekeâ keâeÙe&keâlee& jepesMe efmebn mes ef}efKele Deewj ceewefKekeâ efMekeâeÙele efkeâÙee nw~ meYeer vesleeDeeW ves jeceevebo ÛeewOejer keâer efMekeâeÙele hej meb%eeve }sles ngS ceoo keâjves keâe DeeMekeemeve efoÙee nw~ efMekekegâceej Pee ves keâne efkeâ efkeâmeer Yeer keâercele hej cebefoj keâer peien keâypee veneR nesves osies~ jeceevebo ÛeewOejer ves Ùen Yeer peevekeâejer efoÙee nw efkeâ cebefoj YetceeefheâÙeeDeeW keâer DeeBKe keâer efkeâjefkeâjer yevee Lee Gmekesâ kepen mes Gvekesâ cebmetyes hej heeveer efheâj jne Lee~ efce}er peevekeâejer kesâ cegleeefyekeâ censMe kesâkeš veecekeâ kÙeefòeâ keâjerye 1000 mes 1500 hegâš keâer peceerve hej keâypee peceeles ngS oes cebefpe}e ™ce yevee ef}Ùee nw~ kesâkeš kegâÚ ke<e& hen}s Gòeâ peien hej vecekeâ keâer yeesefjÙee jKelee Lee, Deye yeebie[er (ÛetÌ[er ) yeveeves keâe keâejKeevee Ûe}e jne nw~ keâejKeeves kesâ GheÙeesie kesâ ef}S kesâkeš yeÌ[er mebKÙee ceW Kelejveekeâ jemeeÙeefvekeâ heoeLe& Deewj Sefme[ keâe iew}ve Yeer Ùeneb jKelee nw~ kesâkeš yeie} ceW meblees<eer Ûee} keâe jnves kee}e nw~ Ùen keâejveecee Skeâ efove ceW veneR efkeâÙee nw~ mLeeveerÙe veiejmeskekeâ, cevehee, hegef}me Deewj mebyebefOele mejkeâejer efkeYeeieeW kesâ keâefce&ÙeeW keâer cegªer iejce keâjkesâ efkeâÙee Deewj keâj jne nw~ cebefoj kesâ yeie} ceW ner Deevebo MeewÛee}Ùe yevee nw efpemekesâ Ûe}eves kee}er mebmLee kesâ }esie oeoeefiejer keâjles nw~ MeewÛee}Ùe keâer osKe-jsKe keâjves yew"er ceefn}e DeheMeyoeW keâe Fmlescee} keâjleer nw~ Gòeâ ceefn}e cebefoj keâer peien hej vepej ie[eS yew"er nw~ peye mes cebefoj štše ken Deheveer ieefleefkeefOe lespe keâj oer nw Deewj cebefoj kesâ no kee}er peien ceW PeesheÌ[s yevee oer nw~ yeebie[er keâejKeevee, cebefoj Deewj MeewÛee}Ùe kesâ heeme yeÌ[e YetKeb[ nw efpeme hej keâypee keâjves keâe Kes} nes jne nw~ Fme yeele keâer efMekeâeÙele cevehee Deewj hegef}me ceW efkeâÙee ieÙee nw~ }sefkeâve meye kesâ meye Fme ceece}s hej Ûeghheer meeOes ngS nw~ štšs ngS cebefoj heefjmej keâer peceerve keâes YetceeefheâÙeeW kesâ Ûebieg} mes yeÛeeves kesâ ef}S cebefoj kesâ hegpeejer kesâ meeLe mLeeveerÙe jefnkeemeer DeefOekeâ ceeme kesâ efveefceòe Ùe%e- Deveg…eve keâe DeeÙeespeve efkeâÙee Lee~ cenekeerj neF& mkeât} kesâ Úle mes šhekeâ jne nw heeveer keâe cegcyeF& kesâ Sme Sme meer yees[& ces 89.40³ Deeves yengle-yengle yeOeeF& Deewj MegYekeâeceveeSB MegYesÛÚgkeâ : efyeÇpesMe efmebn (ceeuee[ ceb[ue DeOÙe#e-Yeepehee) efMeJepeer efceße (oeoe) peceerve mes efvekeâ} jns nw penjer}s keâerÌ[s-cekeâesÌ[s cegbyeF& ~ keâebefoke}er (heefMÛece), kesâ[er keâbheeGb[ efmLele cenekeerj neF& mkeât} Fve efoveeW oÙeveerÙe oMee mes iegpej jne nw efyeu[j kesâ Éeje yeveeS ieS SmeDeejS š^ebefpeš keâQhe ves efkeÅee}Ùe kesâ oo& keâes yeÌ{e efoÙee nw ~ efkeÅee}Ùe kesâ mebj#ekeâ ke=âheeMebkeâj eflekeejer ves yeleeÙee nw efkeâ yeves š^ebefpeš ceW keâcejs yengle Úesšs nw, Úe$eeW keâes yew"ves ceW lekeâ}erheâ nesieer ~ Deewj pees yevee Yeer nw Úle hej }ies helejs heâšs nw efpevemes yejmeele nesves hej Ketye heeveer šhekeâ jne nw ~ }ies ngS hebKes Kejeye nw~ Deeves-peeves keâe jemlee Kejeye nw~ Flevee ner veneR efyepe}er, heeveer Deewj MeewÛee}Ùe mes mebyeefOele efMekeâeÙele nw~ meyemes efÛebleepevekeâ yeele nw efkeâ peceerve mes efye<ew}s keâerÌ[s-cekeâesÌ[s Deeefo efvekeâ} jns nw~ Gòeâ yeele efkeÅee}Ùe kesâ mebmLeehekeâ ke=âheeMebkeâj eflekeejer keâeheâer veejepe nw Fme yeele keâer efMekeâeÙele cevehee Deewj hegef}me ceW efkeâÙee nw~ eflekeejer keâe Deejeshe nw efkeâ efyeu[j GvnW peeve-yetPe keâj lebie keâj jne nw leeefkeâ efkeÅee}Ùe ÚesÌ[ keâj Yeeie peeT ~ efyeu[j Deewj SmeDeejS ceW efveÙeesefpele meesmeeÙešer kesâ heoeefOekeâejer yeo}s keâer Yeekevee mes efkeÅee}Ùe keâes osKe jns nw ~ efyeu[j ves hen}s efkeÅee}Ùe keâes Dehee$e efkeâÙee Lee ~ neF& keâesš& kesâ DeeosMe kesâ yeeo efkeÅee}Ùe keâes hee$elee keâe nÌkeâ efce}e }sefkeâve efyeu[j DeYeer Yeer Deheveer njkeâleeW mes hejsMeeve keâjves ceW }iee nw ~ ke=âheeMebkeâj eflekeejer keâe keânvee nw efkeâ Yeepehee kesâ veiej meskekeâ keâce}sMe Ùeeoke kesâ FMeejs hej efyeu[j GvnW lebie keâj jne nw ~ eflekeejer kesâ cegleeefyekeâ ®heejs} efyeu[j mes keâce}sMe Ùeeoke kesâ ienjs mebyebOe nw ~ kegâÚ }esieeW keâer yeeleeW keâes meÛe ceeves lees keâce}sMe Ùeeoke ®heejs} efyeu[j kesâ heeš&vej nw ~ eflekeejer ves yeleeÙee efkeâ keâce}sMe Ùeeoke hen}s Gvemes Ketye oesmleer keâer yeeo heer" ceW Úgje IeeWheves keâe keâece efkeâÙee nw ~ efkeÅee}Ùe ves GÛÛe vÙeeÙe}Ùe ceW Deheveer ceebie keâes }skeâj efyeu[j kesâ efKe}eheâ cegkeâocee oeÙej efkeâÙee Lee ~ efpeme hej ceeveveerÙe Deoe}le ves heâwme}e osles ngS keâne Lee efkeâ heÙee&Ùeer peien osves kesâ yeeo mkeât} keâes leesÌ[s ~ meeLe ceW Ùen Yeer keâne Lee efkeâ efkeÅee}Ùe ØeyebOeve peien efce}ves kesâ yeeo legjble yeveW š^ebefpeš keâQhe ceW mkeât} keâes efMeheäš keâj Kee}er keâj os ~ cevehee keâes Yeer keâne Lee efkeâ efkeÅee}Ùe kesâ meYeer ceebie hej ieewj keâjs Deewj hevõn efove yeeo efkeÅee}Ùe keâes leesÌ[s ~ keâesš& kesâ Flevee DeeosMe efce}les ner efyeu[j Deewj Gmekesâ efyeÛeewef}ÙeeW keâer ceve keâer cegjeo hetjer ngF& keäÙeeW keâer efkeÅee}Ùe kesâ keâejCe Øeespeskeäš ®keâe Lee ~ Deye efyeu[j Gòeâ yeeleeW keâe efnmeeye Ûegkeâlee keâjves kesâ ef}S cenekeerj neF& mkeât} mes efnmeeye-efkeâleeye yejeyej keâjves hej leg}e nw ~ ke=âheeMebkeâj eflekeejer ves Yeepehee kesâ Øeefle veejepeieer peeefnj efkeâÙee nw Deewj keâne efkeâ Yeepehee kesâ meye kesâ meye peveØeefle efveefOe Deewj keâeÙe&keâlee& efyeu[j kesâ ef}S keâece keâj jns nw Gvekesâ FMeejs hej efyeu[j hejsMeeve keâj jne nw ~ Deye mkeât} Meg™ nesves kee}e nw efpemekeâes }skeâj efkeÅee}Ùe heefjkeej efÛebeflele nw ~ heerSveyeer Ieesše}e: veerjke ceesoer Deewj heefjkeej kesâ efKe}eheâ iewj-peceeveleer kee@jbš peejercegbyeF&, hebpeeye vewMeve} yeQkeâ (heerSveyeer) keâes keâjesÌ[eW ®heÙes keâe Ûetvee }ieekeâj efkeosMe Yeeies nerje kÙeeheejer veerjke ceesoer kesâ efKe}eheâ keâej&keeF& peejer nw~ Ùeneb Skeâ efkeMes<e keâesš& ves cebie}keej keâes ceesoer Deewj Gmekesâ heefjkeej kesâ efKe}eheâ iewj-peceeveleer kee@jbš peejer efkeâÙee nw~ keâesš& ves Ùen kee@jbš efheÚ}s cenerves oeefKe} keâer ieF& Øekele&ve efveosMee}Ùe (F&[er) keâer Ûeepe&Meerš hej heâwme}e }sles ngS peejer efkeâÙee nw~ F&[er efheÚ}s nheäles keâesš& kesâ heeme mebyebefOele kÙeefòeâÙeeW kesâ efKe}eheâ kee@jbš neefme} keâjves hengbÛee Lee~ mhesMe} efØekeWMeve Dee@heâ ceveer }e@v[efjbie Sskeäš pepe me}ceeve Deepeceer ves veerjke Deewj ome DevÙe }esieeW kesâ efKe}eheâ kee@jbš peejer efkeâS nQ~ FveceW veerjke kesâ heefjpeve Meeefce} nQ~ F&[er ves efheÚ}s cenerves hebpeeye vewMeve} yeQkeâ mes 13000 keâjesÌ[ ®heÙes OeesKeeOeÌ[er kesâ ceece}s ceW veerjke Deewj 23 DevÙe }esieeW kesâ efKe}eheâ 12000 npeej heVeeW keâer Ûeepe&Meerš oeefKe} keâer Leer~ FveceW veerjke kesâ efhelee oerhekeâ ceesoer, yenve hetkeer& cesnlee, YeeF& efveMee} ceesoer Meeefce} nQ~ F&[er ves Fve meYeer hej DeeF&heermeer Deewj efØekeWMeve Dee@heâ ceveer }e@v[efjbie Sskeäš kesâ lenle Ûeepe& }ieeS nQ~ veerjke kesâ efKe}eheâ kesâme ope& nesves mes hen}s ken osMe ÚesÌ[ Ûegkeâe Lee~ kesâbõerÙe ie=n jepÙeceb$eer efkeâjCe efjpeerpet Deewj Ùetkesâ kesâ ceb$eer yewjvesme efkeef}Ùecme keâer efou}er ceW yew"keâ kesâ oewjeve veerjke keâer efyeÇšsve ceW GheefmLeefle keâer hegef<š keâer ieF&~ keeÙej} efkeef[Ùees keâer lepe& hej cegbyeF& hegef}me keâe šdkeerš, ‘nw}es ØeâW[dme, nsucesš henve }es’ cegbyeF& : hegef}me keâe veece pewmes ner OÙeeve ceW Deelee nw DeebKeeW kesâ meeceves keâÌ[keâ Ûesnjs Deewj leerKeer yees}er Deeleer nw }sefkeâve cegbyeF& hegef}me Fme ceece}s ceW meyemes pegoe nw~ cegbyeF& hegef}me kesâ veece mes heâveer šdkeeršdme Deewj ¢etcej mes Yejs mebosMe ner OÙeeve Deeles nQ~ Fme yeele keâer kepen nw cegbyeF& hegef}me keâe efšdkešj nQ[} peneb hej ve efmehe&â peevekeâeefjÙeeb Deewj efveÙece efce}les nQ, yeefukeâ meesMe} ceeref[Ùee hej keeÙej} nes jns heesmšdme kesâ DeveesKes kepe&ve Yeer osKeves keâes efce}les nQ~ yegyegOekeej keâes heesmš efkeâS ieS leepee šdkeerš ceW ieeÌ[er Ûe}eles keòeâ nsucesš kesâ Fmlescee} keâes yeÌ{ekee osves kesâ ef}S Skeâ keeÙej} efkeef[Ùees keâe Fmlescee} efkeâÙee nw Deewj }esieeW keâes Ùen Keemee hemebo Dee jne nw~ ojDeme}, meesMe} ceeref[Ùee hej Deepekeâ} Skeâ Ùegkeleer kesâ keâF& efkeef[Ùees keeÙej} nQ efpeveceW mes Skeâ ceW ken Deheves Dee@ve}eFve oesmleeW keâes ÛeeÙe Dee@heâj keâj jner nw~ ken keânleer nw, 'nw}es ØeâW[dme, ÛeeÙe heer }es~' Depeeryees- iejerye ÛeerpeeW kesâ neš meesMe} ceeref[Ùee hej Ùen efkeef[Ùees Oeerjs-Oeerjs keeÙej} nes ieÙee~ cegbyeF& hegef}me ves Yeer Fmekeâe heâeÙeoe G"eves keâe ceewkeâe veneR ÚesÌ[eOekeej keâes heesmš efkeâS ieS leepee šdkeerš ceW ieeÌ[er Ûe}eles keòeâ nsucesš kesâ Fmlescee} keâes yeÌ{ekee osves kesâ ef}S Skeâ keeÙej} efkeef[Ùees keâe Fmlescee} efkeâÙee nw Deewj }esieeW keâes Ùen Keemee hemebo Dee jne nw~ efkeef[Ùees keâes Sef[š keâj 'ÛeeÙe heer }es' keâer peien 'nsucesš henve }es' peesÌ[e ieÙee nw~ meeLe ner ceW 'jes[ mesheâ- šer' keâe nwMešwie Yeer }ieeÙee ieÙee nw~ Úesšer mes Sef[efšbie ves ner mebosMe keâes jesÛekeâ yeveeÙee nw Deewj cegbyeF& hegef}me kesâ efkeef[Ùees keâes Yeer }esieeW kesâ yeerÛe ÛeefÛe&le keâj efoÙee nw~ ne}ebefkeâ, peneb keâF& }esie Fme DeveesKes lejerkesâ keâer mejenvee keâj jns nQ, keneR kegâÚ }esie Ssmes Yeer nQ efpevekeâe ceevevee nw efkeâ Fme lejn efkeâmeer kesâ efkeef[Ùees keâes Sef[š keâjvee mener veneR nw Deewj Fbšjvesš yeg}erFbie keâes yeÌ{ekee os mekeâlee nw~ cegbyeF& hegef}me kesâ DekeâeGbš hej ÛeefÛe&le ceercme Deewj heesmšdme kesâ peefjÙes pe™jer mebosMe osves kee}s šdkeeršdme Dekeämej osKes pee mekeâles nQ~ Skeâ Deewj neef}Ùee šdkeerš ceW ne@ef}keg[ efheâuce meerjerpe 'Skeäme- cesve' kesâ Skeâ meerve kesâ keeÙej} nes jns ceerce keâe Fmlescee} keâj nsucesš henvekeâj ieeÌ[er Ûe}eves keâes ieeÌ[er Ûe}eves keâe yesmš lejerkeâe yeleeÙee ieÙee nw~ hegle&iee} peeves keâer efheâjekeâ ceW nw [e@ve Deyet me}sce! cegbyeF&, cegbyeF& yece Oeceekesâ ceW GceÇ keâwo keâer mepee keâeš jne Deb[jkeu[& [e@ve Deyet me}sce Deye Yeejle keâer pes}eW mes yeenj efvekeâ}ves kesâ ef}S neLe-hewj ceej jne nw~ MeeÙeo Ùener kepen nw efkeâ cebie}keej keâes me}sce mes efce}ves Gmekeâer kekeâer} cewvegS} }gFme heâjsje vekeer cegbyeF& efmLele le}espee pes} DeeF& LeeR~ GvneWves keâjerye {eF& Iebšs me}sce kesâ meeLe yeeleÛeerle keâer~ pes} ØeMeemeve keâes Fmekeâer peevekeâejer veneR nw efkeâ oesveeW kesâ yeerÛe keäÙee yeeleW ngFË, }sefkeâve keâÙeeme }ieeÙee pee jne nw efkeâ me}sce Yeejle mes hegle&iee} peeves kesâ ef}S pe™jer keâevetveer Øeef›eâÙee keâer peevekeâejer }s jne Lee~ yelee oW efkeâ Yeejle ves hegle&iee} mes mebefOe kesâ DeeOeej hej ner Deyet me}sce keâe ØelÙehe&Ce neefme} efkeâÙee nw~ hegle&iee} mes 11 vekebyej, 2005 keâes Yeejle ØelÙeefhe&le efkeâS peeves lekeâ ken heâjej Lee~ met$eeW kesâ Devegmeej, 31 ceF& keâes Deyet me}sce keâer Deesj mes Gmekeâer kekeâer} heâjsje ves hegle&iee} ceW ef}myeve keâesš& ceW ÙeeefÛekeâe oeÙej keâer Leer efkeâ me}sce keâes YeejleerÙe pes} ceW peeve keâe Keleje nw~ Yeejle ceW me}sce hej efpeme lejn mes cegkeâocee Ûe}eÙee pee jne nw, ken ØelÙehe&Ce mebefOe keâe Gu}bIeve nw~ Fmeef}S Gmes Yeejle mes LeesÌ[s meceÙe kesâ ef}S ner mener, keeheme hegle&iee} }eÙee peevee ÛeeefnS~
  4. 4. meye keÀer KeyejWcebgyeF&, Meg›eâJeej, 15 petve mes 21 petve 20184 ceeefuekeâ, cegõkeâ, ØekeâeMekeâ Je mebheeokeâ - melÙe ØekeâeMe GceeMebkeâj efleJeejer Éeje meesceeveer efØebefšbie Øesme ieeuee veb.3-4, Deceerve Fb[mš^erÙeue Fmšsš, meesveeJeeuee ›eâe@me jes[ veb.2, ieesjsieebJe (hetJe&), cebgyeF&- 63 mes ÚheJeekeâj leLee ®ce veb. 193, vÙet Yeeyejskeâj veiej, DeekeâeMeJeeCeer, iesš veb. 8, ceeueJeCeer, ceeuee[ (Jesmš), cebgyeF&-400 095 mes ØekeâeefMele~ cees. : 9221433388 RNI No. : MAHBIL/2008/24968 efheÚues efoveeW iesš veb. 8, yeme [shees kesâ heeme meecevee veiej ceW jespee FHeäleej heešea keâe DeeÙeespeve efkeâÙee ieÙee efpemeces mLeeveerÙe veiejmesefJekeâe meuecee meueerce Deeuecesuekeâj, ceeueJeCeer hegefueme mšsMeve kesâ hegefueme efvejer#ekeâ Je DevÙe ceevÙeJej efoKeeF& os jns nQ~ Fme keâeÙe&›eâce kesâ DeeÙeespekeâ iegñÒ YeeF& Les~ cegbyeF& ceefnuee keâeB«esme Éeje DeeÙeesefpele jespee FHeäleej heešea mebheVe meneÙekeâ hegef}me DeeÙegòeâ yeveeÙes peeves hej mLeeveerÙe }esieeW ves efkeâÙee melkeâej mebJeeooelee cegbyeF& - meekeâerveekeâe hegef}me mšsMeve keâes DehejeOe cegòeâ Deewj ceevekelee kesâ meeLe peesÌ[keâj Deceve Meebefle pewmes keâeÙe& keâjkesâ keefj… hegef}me efvejer#ekeâ DeefkeveeMe Oecee&efOekeâejer keâes Gvekesâ meeceeefpekeâ keâecees keâer kepen mes ØeceesMeve efkeâÙee ieÙee nw~ %eele nes efkeâ meekeâerveekeâe hegef}me mšsMeve keâe keâeÙe&Yeej mebYee}les ner DehejeefOeÙeeW ves DehejeOe mes leewyee keâj ef}Ùee lees kegâÚ DehejeefOeÙeeW ves meekeâerveekeâe hegef}me mšsMeve keâer no ÚesÌ[ oer~ ieewjle}ye nw efkeâ Skeâ meceÙe ceW DehejeefOeÙeeW kesâ ef}Ùes cegbyeF& ,"eCes, ceW Øeoerhe Mecee& kesâ veece mes DehejeefOeÙeeW ceW nÌ[keâbhe ceÛee ngDee nw efpememes kegâÚ no lekeâ DehejeOeeW kesâ «eeheâ ceW keâceer DeeÙeer~ kener cegbyeF& kesâ meekeâerveekeâe hegef}me mšsMeve ceW keâeÙe&jle keefj… hegef}me efvejer#ekeâ DeefkeveeMe Oecee&efOekeâejer ves Deheves keâeÙe&keâe} ceW pees mejenveerÙe keâece efkeâÙee efpememes jepeveereflekeâ, meeceeefpekeâ, kÙeeheeefjÙeeW ke mLeeveerÙe pevelee kesâ Ûensles yevekeâj GYejs nw~Gvekesâ keâeÙee&s keâes osKeles ngÙes Gvekesâ ØeceesMeve keâer Keyej pewmes ner meekeâerveekeâe heefjmej ceW heâw}er Gvekesâ MegYeefÛeblekeâes Éeje yeOeeF& osves keâe efme}efme}e Meg™ nes ieÙee~ GveceW keâjeryeer jns efMekemesvee kesâ je<š^erÙe mebie"keâ DeefKe}sMe eflekeejer ves Deheves mewkeâÌ[es meceLe&keâeW kesâ meeLe Oecee&efOekeâejer keâes yeOeeF& oer Deewj Gvekesâ mejenveerÙe keâeÙee&s keâer ØeMebmee keâer Ùener vener GvneWves Gvekeâer }byeer GceÇ keâer Yeer keâecevee keâer~ Fme melkeâej meceejesn ceW DeefKe}sMe eflekeejer kesâ meeLe ßeerefvekeeme eflekeejer (efkeõesner), megjWõ ÛeewOejer, ceveespe Ùeeoke,ØeMeeble cee}kes, oòee peer heeefš},DeMeeskeâ efyebo, cegkesâMe efmebn, efkeefheve ogyes, meceerce efmeöerkeâer, ogie&sMe efmebn, ye}jece Ùeeoke, peerkeveOeeje Sve peer Dees kesâ DeOÙe#e ieesefkebo heeb[s,mkejepe heâeGb[sMeve kesâ mebmLeehekeâ efpeleWõ efmebn,he$ekeâej ceÙebkeâ (cegVee) Ùeeoke,kesâ meeLe ›eâeFce hee@Fbš kesâ mebheeokeâ cenWõ ceefCe heeb[s ceewpeto jns~ meekeâerveekeâe hegef}me mšsMeve kesâ keefj… hegef}me efvejer#ekeâDeefkeveeMeOecee&efOekeâejerkeâengDeeØeceesMeve mebJeeooelee cegbyeF&, cegbyeF& ceefnuee keâeB«esme keâer ceneefmeÛeJe SJeb ØeKej meceepemesefJekeâe MeefMekeâuee heeb[sÙe Éeje yegOeJeej Meece oefnmej heef§ece kesâ meeF&yeeyee veiej Ûeewkeâ hej cegefmuece YeeF&ÙeeW, yenveeW kesâ efueS yeÌ[s hewceeves hej jespee FHeäleej heešea keâe YeJÙe DeeÙeespeve efkeâÙee ieÙee Lee, efpemeceW cegefmuece mecegoeÙe kesâ ueesieeW ves heefJe$e jcepeeve cenerves keâe FHeäleej heešea keâe Yejhetj ueglHeâ G"eÙee~ Fme ceewkesâ hej FHeäleej heešea keâer DeeÙeesefpekeâe MeefMekeâuee heeb[sÙe ves meYeer efnot, cegefmuece YeeF&ÙeeW ceW ncesMee Meebefle Je Skeâpegšlee yeveer jns Deuueen mes ogDee ceebieer Deewj Gvnesves Deeies keâne efkeâ Fmeer lejn meYeer peeefle mebØeoeÙe kesâ ueesie Skeâpegš neskeâj jepÙe Je osMe kesâ efJekeâeme ceW hetje menÙeesie oW~ jespee FHeäleej heešea ceW efJeMes<e menÙeesieer efveuesMe MeefMekeâuee heeb[sÙe ves meYeer keâe efoue mes DeeYeej ceevee~ Fme ceewkesâ hej meeOevee heeb[s, Meyeevee ceefuekeâ, kegâmegce efleJeejer, jsMecee peeefkeâj keâebefle osJeer, ®keâmeevee, DeeefMeÙee MesKe mecesle mewkeâÌ[eW ceefnuee heg®<e Je ÙegJee ceewpeto Les~ cegbyeF& ceefnuee keâeB«esme Éeje DeeÙeesefpele jespee FHeäleej heešea mebheVe ceevekeeefOekeâej keâeÙe&keâlee&DeeW, hetke& pepe ves ØeOeeveceb$eer keâer nlÙee keâer meeefpeMe kee}s he$e keâes yeleeÙee heâpeer&cegbyeF&, cegbyeF& kesâ Deveskeâ ceevekeeefOekeâej keâeÙe&keâlee&DeeW, kekeâer}eW Deewj hetke& vÙeeÙeeOeerMe ves ØeOeeveceb$eer vejWõ ceesoer keâer nlÙee keâer keâefLele meeefpeMe mebyebOeer he$e keâes ceeDeeskeeefoÙeeW keâer keâjletle yeleeS peeves hej ceneje<š^ hegef}me Deewj mejkeâej keâer peesjoej Dee}esÛevee keâer nw~ GvneWves keâne nw efkeâ Ùen he$e Pet"e nw Deewj Fmekeâe keâesš&-keâÛenjer keâer Yee<ee ceW 'keâesF&' Yeer cenlke veneR nw~ GvneWves keâne efkeâ Ùen mejkeâej kesâ FMeejs hej nes jne nw, pees Deheves efkejesOe ceW keâesF& mkej megvevee veneR Ûeenleer nw~ yelee oW efkeâ he$e kesâ yejeceo nesves kesâ Deejeshe ceW hegCes hegef}me ves cegbyeF&, veeiehegj Deewj efou}er mes heebÛe mkeÙebmeskeer keâeÙe&keâlee&DeeW Ss[keeskesâš megjWõ iew[ef}bie, Øeheâsmej Meescee mesve, Ssefkeäšefkemš megOeerj Oekee}s, censMe jeGle Deewj jesvee efkeumeve keâes efiejheäleej efkeâÙee nw~ Fve mkeÙebmeskeer keâeÙe&keâlee&DeeW keâe meceLe&ve Deewj FvnW efjne keâjves keâer Deheer} keâjves kesâ ef}S cegbyeF& Øesme keä}ye ceW osMeYej kesâ ØecegKe ceevekeeefOekeâej keâeÙe&keâlee&DeeW, kekeâer} Deewj hetke& vÙeeÙeeOeerMe ves Skeâ Øesme mecces}ve keâe DeeÙeespeve efkeâÙee~ Fme mecces}ve ceW Fve mkeÙebmeskeer keâeÙe&keâlee&DeeW keâer efiejheäleejer keâes mebefkeOeeve efkejesOeer, keâevetve keâe cepeekeâ Deewj ceevekeeefOekeâejeW keâer nlÙee yeleeÙee ieÙee~ mecces}ve ceW cegbyeF& GÛÛe vÙeeÙee}Ùe kesâ DekekeâeMe Øeehle vÙeeÙeeOeerMe yeerpeer keâesumes-heešer} (Yeercee keâesjsieebke MeewÙe& efokeme ØesjCee DeefYeÙeeve), Yeejle kesâ GÛÛelece vÙeeÙee}Ùe keâer hetke& Deefleefjòeâ mee@ef}meeršj pevej} Fbefoje peÙeefmebn, cegbyeF& GÛÛe vÙeeÙee}Ùe kesâ keefj… Ss[keeskesâš efcenerj osmeeF& (heerÙetmeerS}, ceneje<š^), Ss[keeskesâš ceen®Ke De[svekee}e (meerheer[erDeej), efheâjespe ceer"eryeesjkee}e (Yeejle yeÛeeDees Deeboes}ve) Deewj ØesjCee DeefYeÙeeve kesâ meeefokeâ kegâjwMeer ves mebyeesefOele efkeâÙee~ Fvekesâ De}ekee, Ss[keeskesâš Deš} efyenejer ogyes, mkeÙebmeskeer metpeve DeyeÇeefnce, megØeerce keâesš& kesâ Ss[keeskesâš Deevebo «eeskej Deeefo Meeefce} Les~ meWš heeue neF&mketâue keâe efjpeuš 100³ mebkeeooelee cegbyeF&, nj meeue keâer lejn Fme meeue Yeer ceeueJeCeer kesâ iesš veb. 7 efmLele meWš hee@ue FbefiueMe neermketâue kesâ Sme.Sme.meer. keâe efjpeuš 100³ jne nw, efpemeceWb FmceeFue ceesncceo keâes še@hej ceW 95³ Debkeâ Øeehle ngDee Deewj efpemeceW šesšue efJeÅeeLeer& 184 nQb Deewj Heâmš& keäueeme kesâ Thej 66 efJeÅeeLeea, Heâmš keäueeme 85 efJeÅeeLeea, meskeWâ[ keäueeme 33 efJeÅeeLeea DeeÙes nQ~ Fme mketâue kesâ efJeÅeeLeea muece SefjÙee mes Deeles nQ~ nce meYeer keâes lensefoue mes yeOeeF& oslee ntb~ mketâue Sme.Sme.meer. efjpeuš 100³ hej #es$e kesâ leceece jepeveweflekeâ Je meeceeefpekeâ #es$e Je he$ekeâej yebOeg ves Yeer efØebefmeheue / š^mšer jepekegâceej jeJe keâes cegyeejkeâyeeo oer nw~ FmceeF&ue ceesncceo keâes 95³ mketâue kesâ cewvespeceWš keâe efJeMes<e OÙeeve jnlee nw, mketâue kesâ efØebefmeheue/ š^mšer jepekegâceej jeJe, censMe jeJe ves Øesme keâes yeleeÙee efkeâ Ùen yengle yeÌ[er keâeceÙeeyeer nw, Fme keâeceÙeeyeer ceW mketâue kesâ šerÛej Je hewjWšdme Yeer Meeefceue nQ~

×