Successfully reported this slideshow.

Ubd lesson plan

23,872 views

Published on

Published in: Travel, Technology

Ubd lesson plan

 1. 1. DepED Division of Makati Benigno "Ninoy" S. Aquino High School Aguho St. Comembo, Makati City BANGHAY - ARALIN SA ARALING PANLIPUNAN IIPetsa / Pagbabago: Taon at Pangkat : ARALIN NILALAMAN PAMAMARAAN KASUNDUAN *PAGTUKLAS *GAWAIN: *PAGLALAHAD: *TAKDANG-ARALIN:*Bahaging ginampanan ng heograpiya " Oryentasyon" 1. Ilalahad ng guro ang mga Alituntunin at Patakaran 1. Magdala ng mga sumusunod:sa pag-unlad ng kabihasnang Asyano. ng paaralan. At maging ang gagamiting kurikulum a. Kartolina *KAGAMITAN: ang 2010 Secondary Education Curriculum (SEC) b. Marker 1. Long bond paper a. Inaasahan (Expectation) c. Tape 2. lapis * Pagsasagawa ng pangkatang gawain: d. Ruler 3. Manila paper - pagpapahayag ng mag-aaral sa kanilang pangkat ng kanilang inaasahang matutunan sa pag-aaral ng Heo- rapiya at Kabihasnang Asyano. - pagpapasulat sa mag-aaral ng kanilang inaasahan sa isang long bond paper. b. Kraytirya sa pagtataya c. Pamantayan ng pagbibigay ng marka DepED Division of Makati Benigno "Ninoy" S. Aquino High School
 2. 2. Aguho St. Comembo, Makati City BANGHAY - ARALIN SA ARALING PANLIPUNAN IIPetsa / Pagbabago: Taon at Pangkat : ARALIN NILALAMAN PAMAMARAAN KASUNDUAN *PAGTUKLAS *GAWAIN: *PAGLALAHAD: *TAKDANG-ARALIN:*Mga kaalaman sa Unang markahan " Pre-Test / Item Analysis " 1. Ilalahad ng guro sa mga mag-aaral ang layunin ng - Maghanda para sa isang small -isang pagsusulit na naglalaman ng pagsusulit. group discussion.kaalaman sa loob ng isang markahan. *KAGAMITAN: 2. Pagpapaliwanag sa mga pamantayan sa pagsusulit. 1. Test Paper 3. Pamamahagi ng Test Paper at pagpapaliwanag sa mga 2. Answer Key panuto. 4. Pagsagot ng mga mag-aaral sa pagsusulit 5. Pagwawasto sa mga sagutang papel at pagkuha ng score. 6. Pagpapasa ng papel at pagpapalinis ng silid-aralan. DepED Division of Makati Benigno "Ninoy" S. Aquino High School Aguho St. Comembo, Makati City BANGHAY - ARALIN SA ARALING PANLIPUNAN II
 3. 3. Petsa / Pagbabago: Taon at Pangkat : ARALIN NILALAMAN PAMAMARAAN KASUNDUAN*ESSENTIAL QUESTION : *GAWAIN: *PAGLALAHAD: *TAKDANG-ARALIN: -Paghihikayat sa mga mag-aaral na -Pagpapasagot sa " Essential Question " -Pagdikit ng Essential Question "EQ" sa pisara. -Magdala ng Mapa ng Asyamasagutan ang Essential Question 1. Hikayatin ang mag-aaral na ibigay ang kanilang mga a. Kartolina( EQ ). *KAGAMITAN: kasagutan sa EQ ngunit paalala walang pagwawastong b. Marker 1. Kartolina na may Essential Question"EQ" gagawin ang guro sa mga sagot ng mag-aral walang tama c. Tape o mali sa mga ito. d. Ruler 2. Nais lang masukat ang kaalaman ng mga mag-aaral e. Crayons sa pagsagot ng EQ. -Ipasulat sa kwaderno o papel upang maitama ang sagot pagkatapos ng pagpapalalim. -Ipabasa sa mga mag-aaral ang kanilang kasagutan upang magbigay kaalaman sa lahat. DepED Division of Makati Benigno "Ninoy" S. Aquino High School Aguho St. Comembo, Makati City BANGHAY - ARALIN SA ARALING PANLIPUNAN IIPetsa / Pagbabago: Taon at Pangkat :
 4. 4. ARALIN NILALAMAN PAMAMARAAN KASUNDUAN*PAGTUKLAS *GAWAIN: *PAGLALAHAD: *TAKDANG-ARALIN:*Bahaging ginampanan ng heograpiya -Map Reading 1 1. Magdala ng mga larawan nasa pag-unlad ng kabihasnang Asyano. nagpapakita ng mga sumusunod *KAGAMITAN: na paksa. -Mapa na Asya Pangkat 1 : Katangiang Pisikal ng Asya Pangkat 2 : Likas na Yaman at Suliraning Pangkapaligiran Pangkat 3 : Grupong Etnoling- gwistiko sa Asya. Pangkat 4:Kabuhayan at Pamumu- hay ng mga bansang Asyano sa kasalukuyan. Pangkat 5 : Ang Yamang-Tao sa Asya. DepED Division of Makati Benigno "Ninoy" S. Aquino High School Aguho St. Comembo, Makati City BANGHAY - ARALIN SA ARALING PANLIPUNAN IIPetsa / Pagbabago: Taon at Pangkat : ARALIN NILALAMAN PAMAMARAAN KASUNDUAN*PAGTUKLAS *GAWAIN: *PAGLALAHAD: *TAKDANG-ARALIN:
 5. 5. *Bahaging ginampanan ng heograpiya -Picture Collage -Ilalahad ng guro ang mekaniks ng gawain para sa -Maghanda sa presentasyon ngsa pag-unlad ng kabihasnang Asyano. " Picture Collage " nagawang picture collage. *KAGAMITAN: -Ilalahad din ng guro ang pamantayan ng pagmamarka -Old newspaper/magazine sa gagawing picture collage. -Manila Paper/cartolina Kraytiya: -scissors/glue a. Malikhaing sining - 20 pts. -coloring materials b. Tema - 20 pts. c. Presentasyon - 10 pts. Kabuuan - 50 pts. 2. Pagsasagawa ng pangkatang gawain: -malayang talakayan -paglalapat ng nabuong presentasyon DepED Division of Makati Benigno "Ninoy" S. Aquino High School Aguho St. Comembo, Makati City BANGHAY - ARALIN SA ARALING PANLIPUNAN IIPetsa / Pagbabago: Taon at Pangkat : ARALIN NILALAMAN PAMAMARAAN KASUNDUAN *PAGTUKLAS *GAWAIN: *PAGLALAHAD: *TAKDANG-ARALIN:*Bahaging ginampanan ng heograpiya -Picture Collage a. Ilalahad muli ng guro ang pamantayan ng pagmamarka -Magdala ng new/used cardboardsa pag-unlad ng kabihasnang Asyano. sa gagawing presentasyon. *KAGAMITAN: -pencil/colored pens
 6. 6. -Old newspaper/magazine b. Pagpapatuloy at pagsimula ng presentasyon. -Manila Paper/cartolina -scissors/glue c. Ilalahad ng napiling ng taga-ulat ng bawat pangkat ang -coloring materials nagawang picture collage. *PAGTATAYA: d. Pagbuo ng mga katanungan ng mga nakinig sa prese- 1. Pagpapaliwanag ntasyon ng bawat pangkat. 2. Interpretasyon 3. Perspektibo DepED Division of Makati Benigno "Ninoy" S. Aquino High School Aguho St. Comembo, Makati City BANGHAY - ARALIN SA ARALING PANLIPUNAN IIPetsa / Pagbabago: Taon at Pangkat : ARALIN NILALAMAN PAMAMARAAN KASUNDUAN*ESSENTIAL QUESTION : *GAWAIN: *PAGLALAHAD: *TAKDANG-ARALIN:-Paghihikayat sa mga mag-aaral na -Pagpapasagot muli sa " Essential Question " A. Pagdikit ng Essential Question "EQ" sa pisara. 1. Ano ang Heorapiya at ang mga masagutang muli ang Essential 1. Paghikayat sa mga mag-aaral na ibigay ang kanilang saklaw nito. Question ( EQ ). *KAGAMITAN: mga kasagutan sa EQ ngunit paalala walang pagwawastong 1. Kartolina na may Essential Question"EQ" gagawin ang guro sa mga sagot ng mag-aral walang tama 2. Ilarawan ang Katangiang 2. cardboard o mali sa mga ito. pisikal ng Asya 3. pencil/colored pens 2. Nais lang masukat ang kaalaman ng mga mag-aaral a. sukat
 7. 7. sa pagsagot ng EQ. b. lawak o laki -Ipasulat sa cardboard upang maitama ang sagot c. anyo at hugispagkatapos ng pagpapalalim. d. klima -Ipabasa sa mga mag-aaral ang kanilang kasagutan e. mga hangganan nitoupang magbigay kaalaman sa lahat.B. Ilalahad na ng guro ang mga tatalakaying paksa sa *SANGGUNIAN :mga darating na araw (Content Standard and Sub-topics). Kasaysayan ng Asya Asya,Pag-usbong ngC. Pagpapabatid sa mga mag-aaral ng mga inaasahan at Kabihasnangagawin ( Product performance) sa pagtatapos ng marka-han.
 8. 8. DepED Division of Makati Benigno "Ninoy" S. Aquino High School Aguho St. Comembo, Makati City BANGHAY - ARALIN SA ARALING PANLIPUNAN IIPetsa / Pagbabago: Taon at Pangkat : ARALIN NILALAMAN PAMAMARAAN KASUNDUAN *PAGLINANG / FIRM UP *GAWAIN: *BALITAAN: Editorial Cartoon na ipipresenta ng *TAKDANG-ARALIN:*Bahaging ginampanan ng heograpiya -Concept Map piling mag-aaral bilang balitaan. 1. Ipaliwanag ang sumusunod :sa pag-unlad ng kabihasnang Asyano. 1. PAGLALAHAD: - Eurocentric *KAGAMITAN: -Ilalahad ng guro ang Heograpiya ng Asya ayon sa - Asian centric*PAKSA : Heograpiya at Katangiang 1. Mapa ng Asya saklaw ng heograpiya. Pisikal ng Asya 2. Alamin ang paghahati sa Asya 2. PAGTATALAKAY/PAGSUSURI : ayon sa Europeong Pananaw at *PAGTATAYA: - Paglalarawan sa Heorapiya ng Asya gamit ang concept Asyanong Pananaw? 1. Pagpapaliwanag Map. 2. Interpretasyon - sukat*SANGGUNIAN : 3. Perspektibo -lawak o laki Kasaysayan ng Asya -anyo o hugis Asya,Pag-usbong ng -klima at topograpiya Kabihasnan -Mga hangganan sa Hilaga,Silangan,Timog at Kanluran 3.PAGTATAYA : a. Itanong sa mag-aaral, "Ano ang masasabi ninyo sa Heo- grapiya mayroon ng Asya?"Bakit DepED Division of Makati Benigno "Ninoy" S. Aquino High School
 9. 9. Aguho St. Comembo, Makati City BANGHAY - ARALIN SA ARALING PANLIPUNAN IIPetsa / Pagbabago: Taon at Pangkat : ARALIN NILALAMAN PAMAMARAAN KASUNDUAN *PAGLINANG / FIRM UP *GAWAIN: *BALITAAN: Editorial Cartoon na ipipresenta ng *TAKDANG-ARALIN:*Bahaging ginampanan ng heograpiya -Descriptive Pattern Organizer piling mag-aaral bilang balitaan. 1. Isulat sa kwaderno ang mgasa pag-unlad ng kabihasnang Asyano. 1. PAGLALAHAD: bansa sa Asya pati ang kabisera *KAGAMITAN: -Ilalahad ng guro ang Konsepto ng Asya at Mga Rehiyon ng mga ito.At Iguhit sa Kartolina*PAKSA : Heograpiya at Katangiang 1. Mapa ng Asya ayon sa Europeo at Asyanong Pananaw. ang rehiyon ayon sa pangkat. Pisikal ng Asya 2. concept strip 2. Maghanda sa presentasyon nito -Konsepto ng Asya 3. visual aid 2. PAGTATALAKAY/PAGSUSURI : bukas. -Mga Rehiyon sa Asya -Tatalakayin ang Konsepto ng Asya at ang mga rehiyon Pangkat 1 : Hilagang Asya *PAGTATAYA: nito ayon sa Europeo at Asyanong pananaw. 1. Pagpapaliwanag ASYA Pangkat 2 : Silangang Asya*SANGGUNIAN : 2. Interpretasyon Kasaysayan ng Asya 3. Perspektibo Konsepto ng Asya Pangkat 3 : Timog Asya Asya,Pag-usbong ng Kabihasnan EUROCENTRIC ASIAN CENTRIC Pangkat 4:Timog- Silangang Asya MGA REHIYON SA ASYA Pangkat 5:Timog-Kanlurang Asya Europeong Pananaw Asyanong Pananaw 3.PAGTATAYA : a.Itanong sa mag-aaral,"Alin sa Eurocentric at AsianCentric ang iyong pananiniwalaan"?Pangatwiranan DepED Division of Makati Benigno "Ninoy" S. Aquino High School Aguho St. Comembo, Makati City BANGHAY - ARALIN SA ARALING PANLIPUNAN II
 10. 10. Petsa / Pagbabago: Taon at Pangkat : ARALIN NILALAMAN PAMAMARAAN KASUNDUAN *PAGLINANG / FIRM UP *GAWAIN: *BALITAAN: Editorial Cartoon na ipipresenta ng *TAKDANG-ARALIN:*Bahaging ginampanan ng heograpiya -"Saan Ako Kabilang" piling mag-aaral bilang balitaan.sa pag-unlad ng kabihasnang Asyano. *Pagtatama ng takdang-aralin 1. Maghanda sa para sa pagpapatu- *KAGAMITAN: *PAGLALAHAD: loy ng presentasyon bukas.*PAKSA : Heograpiya at Katangiang 1. Mapa ng Asya a. Ilalahad ng guro ang pamamaraan sa gagawing presentas- Pisikal ng Asya 2. Mapa ng bawat rehiyon sa Asya yon at ang pamantayan sa pagmamarka. -Mga Rehiyon sa Asya 3. Kartolina 1. Katangiang Pisikal ng 4. marker,lapis at pangkulay b.Pagpapasimula ng presentasyon. bawat rehiyon 5.tape 2. Mga bansa at maging c. Ilalahad ng napiling ng taga-ulat ng bawat pangkat ang ang mga Kabisera nito. *PAGTATAYA: nagawang mapa ng rehiyon kung saan sila kabilang at ang 1. Pagpapaliwanag mga bansa at kabisera na napapaloob dito. 2. Interpretasyon Pangkat 1 : Hilagang Asya*SANGGUNIAN : 3. Empatiya Pangkat 2 : Silangang Asya Kasaysayan ng Asya Pangkat 3 : Timog Asya Asya,Pag-usbong ng Pangkat 4:Timog- Silangang Asya Kabihasnan Pangkat 5:Timog-Kanlurang Asya d. Pagbuo ng mga katanungan ng mga nakinig sa prese- ntasyon ng bawat pangkat. DepED Division of Makati Benigno "Ninoy" S. Aquino High School Aguho St. Comembo, Makati City BANGHAY - ARALIN SA ARALING PANLIPUNAN IIPetsa / Pagbabago: Taon at Pangkat : ARALIN NILALAMAN PAMAMARAAN KASUNDUAN
 11. 11. *PAGLINANG / FIRM UP *GAWAIN: *BALITAAN: Editorial Cartoon na ipipresenta ng *TAKDANG-ARALIN:*Bahaging ginampanan ng heograpiya -"Saan Ako Kabilang" piling mag-aaral bilang balitaan. 1. Ihanda ang sarili sa gagawingsa pag-unlad ng kabihasnang Asyano. 1. PAGLALAHAD: pagsusulit bukas. *KAGAMITAN: a. Ilalahad muli ng guro ang pamamaraan sa gagawing*PAKSA : Heograpiya at Katangiang 1. Mapa ng Asya "Blank Map" presentasyon at ang pamantayan sa pagmamarka. Pisikal ng Asya 2. Mapa ng bawat rehiyon sa Asya b.Pagpapasimula ng presentasyon. -Mga Rehiyon sa Asya 3. Concept strip c. Ilalahad ng napiling ng taga-ulat ng bawat pangkat ang 1. Katangiang Pisikal ng nagawang mapa ng rehiyon kung saan sila kabilang at ang bawat rehiyon *PAGTATAYA: mga bansa at kabisera na napapaloob dito. 2. Mga bansa at maging 1. Pagpapaliwanag Pangkat 4:Timog- Silangang Asya ang mga Kabisera nito. 2. Interpretasyon Pangkat 5:Timog-Kanlurang Asya 3. Empatiya d. Pagbuo ng mga katanungan ng mga nakinig sa prese- ntasyon ng bawat pangkat.*SANGGUNIAN : Kasaysayan ng Asya 3.PAGTATAYA : Asya,Pag-usbong ng a. Anu-ano ang mga rehiyong humahati sa Asya? Kabihasnan b. Ilan ang bilang ng Bansa na mayroon ang Asya? c. Ibigay ang kabisera ng mga sumusunod na bansa na nakasulat sa concept strip. DepED Division of Makati Benigno "Ninoy" S. Aquino High School Aguho St. Comembo, Makati City BANGHAY - ARALIN SA ARALING PANLIPUNAN IIPetsa / Pagbabago: Taon at Pangkat : ARALIN NILALAMAN PAMAMARAAN KASUNDUAN *PAGLINANG / FIRM UP *GAWAIN: *BALITAAN: Editorial Cartoon na ipipresenta ng *TAKDANG-ARALIN:*Bahaging ginampanan ng heograpiya -"Blank Map" piling mag-aaral bilang balitaan.
 12. 12. sa pag-unlad ng kabihasnang Asyano. *PAGLALAHAD: 1. Magdala ng mga larawan ng *KAGAMITAN: Anyong Lupa at Anyong Tubig*PAKSA : Heograpiya at Katangiang 1. Mapa ng Asya "Blank Map" 1. Ilalahad ng guro sa mga mag-aaral ang layunin ng na matatagpuan sa Asya para sa Pisikal ng Asya pagsusulit. gagawing picture collage. -Mga Rehiyon sa Asya 2. Pagpapaliwanag sa mga pamantayan sa pagsusulit. 3. Pamamahagi ng"Blank Map"at pagpapaliwanag sa mga Pangkat 1 : Hilagang Asya 1. Mga bansa sa Asya at *PAGTATAYA: panuto. ang mga Kabisera nito. 1. Self-Knowledge 4. Pagsagot ng mga mag-aaral sa "Blank Map" ng Asya Pangkat 2 : Silangang Asya 2.Mapa ng Asya 2. Empatiya 5. Pagwawasto sa mga "Blank Map" at pagkuha -"Blank Map" ng score. Pangkat 3 : Timog Asya 6. Pagpapasa ng"Blank Map"at pagpapalinis ng silid-aralan.*SANGGUNIAN : Pangkat 4:Timog- Silangang Asya Kasaysayan ng Asya Asya,Pag-usbong ng Pangkat 5:Timog-Kanlurang Asya Kabihasnan DepED Division of Makati Benigno "Ninoy" S. Aquino High School Aguho St. Comembo, Makati City BANGHAY - ARALIN SA ARALING PANLIPUNAN IIPetsa / Pagbabago: Taon at Pangkat : ARALIN NILALAMAN PAMAMARAAN KASUNDUAN *PAGLINANG / FIRM UP *GAWAIN: *BALITAAN: Editorial Cartoon na ipipresenta ng *TAKDANG-ARALIN:*Bahaging ginampanan ng heograpiya -"Picture Collage" piling mag-aaral bilang balitaan.sa pag-unlad ng kabihasnang Asyano. *PAGLALAHAD: 1. Maghanda sa para sa pagpapatu- *KAGAMITAN: a. Ilalahad ng guro ang pamamaraan sa gagawing presentas- loy ng presentasyon bukas.*PAKSA : Heograpiya at Katangiang 1. Mapa ng Asya yon at ang pamantayan sa pagmamarka.
 13. 13. Pisikal ng Asya 2. Mga Larawan ng Anyong Lupa At Anyong Pangkat 1 : Hilagang Asya Tubig na matatagpuan sa Asya. b.Pagpapasimula ng presentasyon. -Katangiang Pisikal ng 3. Kartolina Pangkat 2 : Silangang Asya mga Rehiyon sa Asya 4. marker,pangkulay c. Ilalahad ng napiling taga-ulat ng bawat pangkat ang 5. glue at tape nagawang picture collage ng mga Anyong Lupa At Pangkat 3 : Timog Asya 1. Topograpiya ng Asya Anyong Tubig na nasa kanilang rehiyon. - Anyong Lupa Pangkat 1 : Hilagang Asya Pangkat 4:Timog- Silangang Asya -Anyong Tubig *PAGTATAYA: Pangkat 2 : Silangang Asya 1. Interpretasyon Pangkat 3 : Timog Asya Pangkat 5:Timog-Kanlurang Asya*SANGGUNIAN : 2. Empatiya Pangkat 4:Timog- Silangang Asya Kasaysayan ng Asya 3. Pagpapaliwanag Pangkat 5:Timog-Kanlurang Asya Asya,Pag-usbong ng Kabihasnan d. Pagbuo ng mga katanungan ng mga nakinig sa prese- ntasyon ng bawat pangkat.
 14. 14. DepED Division of Makati Benigno "Ninoy" S. Aquino High School Aguho St. Comembo, Makati City BANGHAY - ARALIN SA ARALING PANLIPUNAN IIPetsa / Pagbabago: Taon at Pangkat : ARALIN NILALAMAN PAMAMARAAN KASUNDUAN *PAGLINANG / FIRM UP *GAWAIN: *BALITAAN: Editorial Cartoon na ipipresenta ng *TAKDANG-ARALIN:*Bahaging ginampanan ng heograpiya piling mag-aaral bilang balitaan.sa pag-unlad ng kabihasnang Asyano. -"Picture Collage" *PAGLALAHAD: 1. Magsaliksik sa library, aklat o -"Mountain climbing o Swimming" a. Ilalahad muli ng guro ang pamamaraan sa gagawing sa internet tungkol sa ibat-ibang*PAKSA : Heograpiya at Katangiang presentasyon at ang pamantayan sa pagmamarka. Klima at Behetasyon sa Asya. Pisikal ng Asya b.Pagpapasimula ng presentasyon. *KAGAMITAN: c. Ilalahad ng napiling taga-ulat ng bawat pangkat ang -Katangiang Pisikal ng 1. Mapa ng Asya nagawang picture collage ng mga Anyong Lupa At mga Rehiyon sa Asya 2. Mga Larawan ng Anyong Lupa At Anyong Anyong Tubig na nasa kanilang rehiyon. Tubig na matatagpuan sa Asya. 1. Topograpiya ng Asya Pangkat 4:Timog- Silangang Asya - Anyong Lupa Pangkat 5:Timog-Kanlurang Asya -Anyong Tubig *PAGTATAYA: 1. Interpretasyon d. Pagbuo ng mga katanungan ng mga nakinig sa prese-*SANGGUNIAN : 2. Empatiya ntasyon ng bawat pangkat. 3. Pagpapaliwanag Asya,Pag-usbong ng 4. Aplikasyon 3.PAGTATAYA : kabihasnan20-32 20-32 a. Ano ang kahalagahan at Epekto ng mga Anyong Lupa at Anyong Tubig sa pamumuhay ng mga Asyano? DepED Division of Makati Benigno "Ninoy" S. Aquino High School Aguho St. Comembo, Makati City
 15. 15. BANGHAY - ARALIN SA ARALING PANLIPUNAN IIPetsa / Pagbabago: Taon at Pangkat : ARALIN NILALAMAN PAMAMARAAN KASUNDUAN *PAGLINANG / FIRM UP *GAWAIN: *BALITAAN: Editorial Cartoon na ipipresenta ng *TAKDANG-ARALIN:*Bahaging ginampanan ng heograpiya piling mag-aaral bilang balitaan.sa pag-unlad ng kabihasnang Asyano. -"Weather,Weather Lang" *PAGLALAHAD: 1. Magdala ng mga larawan ng -Pagtatanong sa mga mag-aaral tungkol sa nais nilang klima Likas na Yaman na makikita sa*PAKSA : Heograpiya at Katangiang *KAGAMITAN: o panahon at kung bakit iyon ang napili nila? bawat rehiyon sa Asya. Pisikal ng Asya 1. Mapa ng Asya 2.Mga Larawan ng Klima at Behetasyon 2. PAGTATALAKAY/PAGSUSURI : Pangkat 1 : Hilagang Asya -Katangiang Pisikal ng sa Asya. -MATRIX mga Rehiyon sa Asya 3. Kagamitang panturo MGA URI NG KLIMA REHIYON SA MGA BANSA Pangkat 2 : Silangang Asya AT BEHETASYON ASYA SA ASYA 1. Ibat-ibang Klima at *PAGTATAYA: Pangkat 3 : Timog Asya Behetasyon sa Asya 1. Interpretasyon 2. Empatiya Pangkat 4:Timog- Silangang Asya*SANGGUNIAN : 3. Pagpapaliwanag Kasaysayan ng Asya 4. Paglalapat Pangkat 5:Timog-Kanlurang Asya Asya,Pag-usbong ng Kabihasnan 2.Maghanda sa presentasyon bukas. 3.PAGTATAYA : a. Sa papaanong paraan nakakaapekto o nakakaimpluwensya ang klima sa pamumuhay ng mga Asyano?Pangatwiranan DepED Division of Makati Benigno "Ninoy" S. Aquino High School Aguho St. Comembo, Makati City BANGHAY - ARALIN SA ARALING PANLIPUNAN II
 16. 16. Petsa / Pagbabago: Taon at Pangkat : ARALIN NILALAMAN PAMAMARAAN KASUNDUAN *PAGLINANG / FIRM UP *GAWAIN: *BALITAAN:Pagtawag sa piling mag-aaral at pagtatanong *TAKDANG-ARALIN:*Bahaging ginampanan ng heograpiya ng mga napapanahong balita.sa pag-unlad ng kabihasnang Asyano. -"Treasure Hunting" *PAGLALAHAD: 1. Maghanda sa pagpapatuloy ng -Ilalahad ng guro ang mekaniks ng gawain para sa presentasyon bukas.*PAKSA : Heograpiya at Katangiang at *KAGAMITAN: " Picture Collage " Pisikal ng Asya 1. Mapa ng Asya -Ilalahad din ng guro ang pamantayan ng pagmamarka 2. Mapa ng bawat rehiyon sa Asya sa gagawing picture collage. -Mga Likas na Yaman at 3. Mga Larawan ng mga Likas na Yaman na Kraytiya: Suliraning Pangkapaligiran makikita sa bawat rehiyon sa Asya. a. Malikhaing sining - 20 pts. sa Asya. 4. Kartolina b. Tema - 20 pts. 5. Marker,pangkulay at pandikit c. Presentasyon - 10 pts.*SANGGUNIAN : Kabuuan - 50 pts. Asya,Pag-usbong ng *PAGTATAYA: 2. Pagsasagawa ng pangkatang gawain: kabihasnan pp. 36-42 1. Interpretasyon -malayang talakayan Pana-panahon pp.22-90 2. Pagpapaliwanag Pangkat 1 : Hilagang Asya 3. Empatiya Pangkat 2 : Silangang Asya Pangkat 3 : Timog Asya Pangkat 4:Timog- Silangang Asya Pangkat 5:Timog-Kanlurang Asya -paglalapat ng nabuong presentasyon DepED Division of Makati Benigno "Ninoy" S. Aquino High School Aguho St. Comembo, Makati City BANGHAY - ARALIN SA ARALING PANLIPUNAN IIPetsa / Pagbabago: Taon at Pangkat :
 17. 17. ARALIN NILALAMAN PAMAMARAAN KASUNDUAN *PAGLINANG / FIRM UP *GAWAIN: *BALITAAN: Editorial Cartoon na ipipresenta ng *TAKDANG-ARALIN:*Bahaging ginampanan ng heograpiya piling mag-aaral bilang balitaan.sa pag-unlad ng kabihasnang Asyano. -"Treasure Hunting" *PAGLALAHAD: -Magdala ng bond paper o colored a. Ilalahad muli ng guro ang pamamaraan sa gagawing paper.*PAKSA : Heograpiya at Katangiang *KAGAMITAN: presentasyon at ang pamantayan sa pagmamarka. Pisikal ng Asya 1. Mapa ng Asya b.Pagpapasimula ng presentasyon. -Ibigay ang kahulugan ng mga ss: 2. Mapa ng bawat rehiyon sa Asya c. Ilalahad ng napiling taga-ulat ng bawat pangkat ang -Mga Likas na Yaman at 3. Mga Larawan ng mga Likas na Yaman na nagawang picture collage ng mga Anyong Lupa At 1. Desertification Suliraning Pangkapaligiran makikita sa bawat rehiyon sa Asya. Anyong Tubig na nasa kanilang rehiyon. 2. Siltation sa Asya. 4. Kartolina 3. Biodiversity 5. Marker,pangkulay at pandikit Pangkat 4:Timog- Silangang Asya 4. Deforestation*SANGGUNIAN : Pangkat 5:Timog-Kanlurang Asya 5.Greenhouse Effect Asya,Pag-usbong ng *PAGTATAYA: 6. Alkanization kabihasnan pp. 36-42 1. Interpretasyon d. Pagbuo ng mga katanungan ng mga nakinig sa prese- Pana-panahon pp.22-90 2. Pagpapaliwanag ntasyon ng bawat pangkat. 3. Empatiya 4. Paglalapat *PAGTATAYA : a. Paghambingin ang mga likas na yaman ng bawat rehiyon? b. Bakit ganun nalang kahalaga ang mga likas na yaman sa pamumuhay ng mga Asyano?
 18. 18. DepED Division of Makati Benigno "Ninoy" S. Aquino High School Aguho St. Comembo, Makati City BANGHAY - ARALIN SA ARALING PANLIPUNAN IIPetsa / Pagbabago: Taon at Pangkat : ARALIN NILALAMAN PAMAMARAAN KASUNDUAN *PAGLINANG / FIRM UP *GAWAIN: *BALITAAN:Pagtawag sa piling mag-aaral at pagtatanong *TAKDANG-ARALIN:*Bahaging ginampanan ng heograpiya ng mga napapanahong balita.sa pag-unlad ng kabihasnang Asyano. -"" *PAGLALAHAD:*PAKSA : Heograpiya at Katangiang *KAGAMITAN: Pisikal ng Asya 2. PAGTATALAKAY/PAGSUSURI : -Enerhiya at mga Alternatibong pamalit ng langis *PAGTATAYA:*SANGGUNIAN : 1. Paglalapat Asya,Pag-usbong ng 2. Empatiya kabihasnan pp. 46-56 3. Pagpapaliwanag 4. Self-knowledge

×