Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
INNOWACJA PROGRAMOWA

  Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO
„Z NIEMIECKIM ZA PAN BRAT”
          Autor: Aleksandra Be...
WSTĘP
   Potrzeba stworzenia innowacji „Z niemieckim za pan brat” ma we źródło przede
wszystkim w możliwości jeszcze lep...
uczniowie wybierają instynktownie zadania, które pozwalają wyćwiczyć im sprawność
rozumienia ze słuchu, czytania, reagowan...
przedmioty) oraz sytuacji problemowych (np. ochrona środowiska, stosowanie używek);
argumentuje, negocjuje, jest mediatore...
PROCEDURY REALIZACJI CELÓW
   Znajomość języków obcych nowożytnych jest warunkiem pełnego, aktywnego
uczestnictwa młodyc...
W przypadku wykorzystania na lekcjach filmów fabularnych autorka innowacji
programowej będzie tworzyła ćwiczenia własne w ...
4.korzystanie z Internetu- poruszanie się po stronach niemieckojęzycznych, tworzenie
   rzeczywistości wirtualnej (secon...
Również uczniowie będą wypełniać ankiety, np. po lekcji powtórzeniowej (zał. 5);
wyniki tych ankiet pozwolą autorowi innow...
ZAŁĄCZNIKI:
   1.Przykładowe ćwiczenie dotyczące materiału filmowego
   2.Przykładowy konspekt i karta pracy dotycząca...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Z niemieckim za pan brat

3,782 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Z niemieckim za pan brat

 1. 1. INNOWACJA PROGRAMOWA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO „Z NIEMIECKIM ZA PAN BRAT” Autor: Aleksandra Bednarska
 2. 2. WSTĘP Potrzeba stworzenia innowacji „Z niemieckim za pan brat” ma we źródło przede wszystkim w możliwości jeszcze lepszego wykorzystania potencjału intelektualnego uczniów Gimnazjum im. Cz. Miłosza w Topoli Królewskiej. Autorka innowacji od 10 lat pracuje z młodzieżą w wieku 14- 16 lat i ze swych doświadczeń wie, iż uczniowie mogą i chcą osiągnąć lepsze wyniki w dziedzinie języka obcego, umożliwić im to może zwiększenie ilości godzin z języka niemieckiego, najnowsze rozwiązania technologiczne i urozmaicone treści. Innowacja programowa „Z niemieckim za pan brat” będzie realizowana na zajęciach edukacyjnych z języka niemieckiego w Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej; skierowana jest do uczniów jednej z klas pierwszych. Nabór do klasy, w której wdrażana będzie innowacja, jest dobrowolny i otwarty dla wszystkich uczniów rozpoczynających naukę w Gimnazjum im. Cz. Miłosza w Topoli Królewskiej w roku szkolnym 2010/ 2011. Ze względu na charakter innowacji w przypadku zbyt dużej ilości chętnych o kolejności przyjęcia do tej klasy decydować będzie ocena z języka niemieckiego na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz osiągnięcia z tego przedmiotu (np. sukcesy w konkursach). Innowacja rozpocznie się 1- go września 2010 r. i trwać będzie 3 lata. Prowadzenie innowacji nie wymaga dodatkowych nakładów finansowych, ponieważ szkoła zapewni jej odpowiednią bazę i zasoby. Innowacja programowa „Z niemieckim za pan brat” rozszerza treści „Programu nauczania języka niemieckiego. Kurs sześcioletni kontynuacyjny dla szkoły podstawowej w klasach 4- 6 oraz 1- 3 gimnazjum” autorstwa Magdaleny Ptak w zakresie tematyki leksykalnej, a co za tym idzie- również w zakresie rozumienia ze słuchu, tworzenia wypowiedzi ustnej i pisemnej oraz czytania ze zrozumieniem. Program ten jest programem autorskim, napisanym zgodnie z założeniami nowej Podstawy Programowej dla III etapu kształcenia, uzyskał pozytywna opinię pani mgr Haliny Wachowskiej, która jest nauczycielem dyplomowanym. OPIS ZASAD INNOWACJI: Innowacja programowa „Z niemieckim za pan brat” ma na celu uzyskanie lepszych efektów pracy dydaktycznej i przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego z części rozszerzonej odnoszącej się do wymagań na poziomie III. 1. Egzamin w nowej formie wejdzie w życie w 2012 roku. Obecna forma egzaminu z języka obcego po 3 latach nie uwzględnia w ogóle sprawności mówienia i samodzielnego tworzenia tekstu, z tego powodu
 3. 3. uczniowie wybierają instynktownie zadania, które pozwalają wyćwiczyć im sprawność rozumienia ze słuchu, czytania, reagowania językowego czy też tworzenia tekstu. Sprawność mówienia i tworzenia tekstu traktowana jest marginalnie, co sprawia, że praktyczna nauka języka obcego jest zachwiana. Świadomość językowa ucznia nie rozwija się w sposób równomierny. Innowacja programowa „Z niemieckim za pan brat” ma za zadanie przywrócić równowagę między równomiernym rozwojem sprawności językowych na lekcjach języka niemieckiego, ze szczególnym uwzględnieniem sprawności mówienia. Po zakończeniu innowacji uczniowie będą przygotowani do egzaminu gimnazjalnego z części rozszerzonej, tzn. opanują sprawność mówienia w zakresie: 1.uzyskiwania i udzielania informacji, 2.relacjonowania wydarzeń, 3.negocjacji, 4.i opisu ilustracji i odpowiedzi na pytania oraz samodzielne tworzenie tekstu (patrz: cele szczegółowe) Po zakończeniu nauki w klasie „Z niemieckim za pan brat” uczniowie przystąpią do wewnętrznego egzaminu ustnego, a w przypadku znalezienia sponsora- do egzaminu międzynarodowego „Zertifikat Deutsch für Jugendliche”. Ponadto umiejętności zdobyte w gimnazjum pozwolą uczniom na wybór klasy w szkole ponadgimnazjalnej z rozszerzonym niemieckim i przystąpienie do matury na poziomie zaawansowanym. CELE OGÓLNE: -rozwijanie zainteresowań i zdolności językowych uczniów, -kształtowanie potrawy otwartości, tolerancji i ciekawości wobec innych narodów - rozwijanie i rozszerzanie zasobów leksykalnych i gramatycznych zdobytych na lekcjach - kształtowanie samodzielnego i twórczego myślenia, - inspirowanie do samodzielnego poszukiwania wiedzy, rozwiązywania realnych problemów życia codziennego, - przygotowanie do korzystania z najnowszych technologii informacyjnych, -rozwijanie zainteresowania dorobkiem kulturowym innych narodów, -reprezentowanie szkoły w konkursach przedmiotowych. CELE SZCZEGÓŁOWE: -uczeń potrafi płynnie i przy pomocy różnorodnych środków leksykalnych i gramatycznych tworzyć wypowiedzi ustne dotyczące sytuacji życia codziennego (np. opisuje ludzi, miejsca,
 4. 4. przedmioty) oraz sytuacji problemowych (np. ochrona środowiska, stosowanie używek); argumentuje, negocjuje, jest mediatorem; odgrywa role autentyczne (np. uczeń, dziecko) i fikcyjne (np. sprzedawca, gość w restauracji); zdobywa i udziela informacji; opisuje ilustracje; -w zakresie rozumienia ze słuchu uczeń rozumie teksty o różnorodnej formie i długości w różnych warunkach odbioru, potrafi zrozumieć szczegóły nagrania i przekazać je w wypowiedzi ustnej i pisemnej, potrafi streścić usłyszane nagranie; -w zakresie czytania ze zrozumieniem uczeń rozumie wypowiedzi pisemne o różnorodnej formie i długości (np. artykuły prasowe, recenzje, wywiady, teksty literackie, programy telewizyjne); wyszukuje, selekcjonuje informacje z różnych źródeł, np. z Internetu; uzupełnia szczegółowo testy lukowe -w zakresie tworzenia wypowiedzi pisemnej uczeń streszcza teksty, pisze samodzielnie listy formalne, nieformalne, życiorys, reklamację, ogłoszenie; -w zakresie interakcji prowadzi negocjacje w trudnych sytuacjach życia codziennego (np. niezasłużone oskarżenie, spowodowanie szkody); aktywnie uczestniczy w rozmowie i dyskusji (przedstawia opinie i argumenty, odpiera argu menty przeciwne); komentuje, zgadza się lub kwestionuje zdanie innych uczestników dyskusji; spekuluje na temat przyczyn i konsekwencji zdarzeń przeszłych i przyszłych; wysuwa i rozważa hipotezy. Wymagania szczegółowe dodane przez autora innowacji programowej zostały częściowo zaczerpnięte z „Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego” dla języka obcego nowożytnego w IV etapie edukacyjnym na poziomie IV.I – dla kontynuujących naukę1. TREŚCI- TABELA 1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Załącznik nr 4;
 5. 5. PROCEDURY REALIZACJI CELÓW Znajomość języków obcych nowożytnych jest warunkiem pełnego, aktywnego uczestnictwa młodych Polaków w życiu społeczności europejskiej i globalnej. Promowanie różnorodności językowej jest jednym z priorytetów Unii Europejskiej. Za podstawowy cel kształcenia w nauczaniu języków obcych nowożytnych przyjęto skuteczne porozumiewanie się w języku obcym, w mowie i w piśmie. Priorytetem jest zatem umiejętność osiągania przez ucznia różnych celów komunikacyjnych, a poprawność językowa, choć odgrywa istotną rolę, nie jest nadrzędnym celem dydaktycznym. Oprócz umiejętności językowych szkoła, poprzez nauczanie języka obcego, kształtuje postawy ciekawości, tolerancji i otwartości wobec innych kultur. Warunkiem rozwijania umiejętności językowych na III etapie edukacyjnym jest zapewnienie uczniom kontynuacji nauki języka obcego nowożytnego nauczanego w szkole podstawowej. Pomoże w tym odpowiednia ilość godzin, podręcznik, dobór środków dydaktycznych, metod i form pracy. Ilość godzin Innowacja programowa „Z niemieckim za pan brat” będzie prowadzona w wymiarze 5 godzin tygodniowo w cyklu 3- letnim. 3 godziny lekcyjne są wzięte z ramowego planu nauczania, natomiast 2 pozostałe- z godzin wynikających z art. 42, ust. 2, pkt. 2 ustawy „Karta Nauczyciela”. Dobór podręcznika Innowacja programowa będzie realizowana z podręcznikiem „www.weiter_deutsch 1,2,3 Kurs kontynuacyjny” autorstwa Marty Kozubskiej, Ewy Krawczyk, Lucyny Zastąpiło, Wydawnictwa Szkolne PWN, nr dopuszczenia: 9/1/2009. W przypadku wprowadzenia nowych treści leksykalnych uczniowie będą również korzystać z wybranych zadań, tekstów, ilustracji z następujących publikacji: 1.„Deutsch Hören und Verstehen” Anny Wagner, wyd. Wagros, 2001 2.„Deutsch Ćwiczenia tematyczne dla młodzieży szkolnej, studentów i nie tylko...” Małgorztay Rogalskiej, wyd. Wagros, 2001 3.„Język niemiecki Poziom podstawowy” Violetty Krawczyk, Elżbiety Malinowskiej, Marka Spławińskiego, Wyd. Szkolne Omega, 2004 4.„Język niemiecki” Ewy Voellnagel, Wyd. Eremis, 2005 5.„Wechselspiel” Michael Dreke, Wolfgang Lind, wyd. Langenscheidt, 2000.
 6. 6. W przypadku wykorzystania na lekcjach filmów fabularnych autorka innowacji programowej będzie tworzyła ćwiczenia własne w oparciu o następujące filmy (zał. 1- przykładowy rodzaj ćwiczenia): 1.„Pierścień Nibelungów” 2.„Fabryka zła” 3.„Dzieci Ireny Sendler” 4.„Lista Schindlera” 5.„Królik po berlińsku” (film dokumentalny) Dodatkowe pomoce dydaktyczne Aby zapewnić uczniom jak najszerszą gamę różnorodnych, w miarę autentycznych sytuacji językowych nauczyciel wprowadzi na lekcji korzystanie z: - nagrań video (prognoza pogody, quizy, wiadomości, reklamy) - aktualne i autentyczne teksty użytkowe (opakowania, etykietki, foldery, kwity, formularze, bilety) - programy komputerowe („Reflex Deutsch”) - czasopisma młodzieżowe („Rad”, „Juma”) - zbiór wybranych adresów niemieckich stron internetowych (np. www.hueber.pl/de, www.juma.de, www.yahoo.de) W przypadku tematów dotyczących programów telewizyjnych autorka innowacji programowej będzie tworzyła samodzielnie karty pracy (zał. 2). Jeśli chodzi o umiejętność tworzenia wypowiedzi ustnej, to po każdym zrealizowanym dziale uczniowie będą korzystać z dodatkowego zestawu ćwiczeń rozwijających umiejętność zdobywania, udzielania informacji, relacjonowania wydarzeń, negocjacji i opisu obrazka (zał. 3). W ciągu 3- letniej nauki w klasie z prowadzoną innowacją programową uczniowie będą stymulowani do płynnego mówienia i rozumienia wypowiedzi ustnej poprzez różnorodne środki dydaktyczne: 1.nagrania video i dvd, 2.tworzenie nagrań kamerą internetową, 3.tablice interaktywne,
 7. 7. 4.korzystanie z Internetu- poruszanie się po stronach niemieckojęzycznych, tworzenie rzeczywistości wirtualnej (second life), prowadzenie niemieckojęzycznej strony internetowej. Proponowane formy pracy to: 1.praca w grupach, 2.w parach 3.praca indywidualna, 4.projekty 5.konkursy szkolne i pozaszkolne SPOSOBY OCENIANIA Uczniowie będą oceniani na bieżąco w zakresie prac pisemnych (sprawdziany z podziałem na sprawności, dialogi, zadania dotyczące tworzenia lub przekształcania tekstu- streszczenie, dokończenie opowiadania, ogłoszenia, list nieformalny, motywacyjny, życiorys) i ustnych (odpowiedź indywidualna, dialogi w parach lub grupach). Po zakończeniu każdego działu z podręcznika uczniowie będą zaliczać ustnie zadania dotyczące zdobywania, udzielania informacji, relacjonowania wydarzeń, negocjacji i opisu obrazka. Ilość zdobytych punktów z odpowiedzi i z pracy klasowej pisemnej utworzy jedną ocenę. Co roku uczniowie klasy „Z niemieckim za pan brat” będą pisać egzaminy próbny. W klasie trzeciej uczniowie zdadzą dodatkowo wewnętrzny egzamin ustny przed wystawieniem oceny końcowej po 3 latach nauki.. EWALUACJA INNOWACJI Podczas 3 lat trwania innowacji będą zbierane wyniki z egzaminów próbnych- co roku na ich podstawie zostaną opracowane typy błędów popełnianych przez uczniów i plan naprawczy. Plan naprawczy zostanie umieszczony w protokole Zespołu Języków Obcych. Autor innowacji będzie prowadził kartę obserwacji ucznia (zał. 4), karta ta może być wypełniana na bieżąco po wybranych lekcjach lub po zakończeniu działu tematycznego. Na podstawie kart obserwacji na koniec każdego roku autor innowacji przedstawi opis sprawności opanowanych przez uczniów i przekaże rodzicom.
 8. 8. Również uczniowie będą wypełniać ankiety, np. po lekcji powtórzeniowej (zał. 5); wyniki tych ankiet pozwolą autorowi innowacji udoskonalić sposób powtórzenia materiału i zwrócić większą uwagę na indywidualne potrzeby uczniów. Na końcoworocznym posiedzeniu Rady Pedagogicznej autor innowacji przedstawi podsumowanie realizacji treści w danym roku szkolnym wraz z wnioskami do dalszej pracy. Po 3 latach, na zakończenie innowacji, autor przedstawi tabelaryczne zestawienie postępów uczniów bazujące na egzaminach próbnych i egzaminie autentycznym. Sprawozdania te zostaną zapisane w protokołach Rady Pedagogicznej i Zespołu Języków Obcych.
 9. 9. ZAŁĄCZNIKI: 1.Przykładowe ćwiczenie dotyczące materiału filmowego 2.Przykładowy konspekt i karta pracy dotycząca programu telewizyjnego 3.Przykładowy zestaw ćwiczeń ustnych 4.Karta obserwacji ucznia 5.Ankieta dla ucznia BIBLIOGRAFIA: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół; załącznik 4. (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17) 2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z 2002r. Nr 56, poz. 506). 3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 5 lutego 2004r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia (Dz. U. z 2004r. Nr 25, poz. 220). 4. „Zasady prowadzenia innowacji pedagogicznych przez publiczne szkoły/placówki”, Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, kwiecień 2007 5. „Program nauczania języka niemieckiego. Kurs sześcioletni kontynuacyjny dla szkoły podstawowej w klasach 4–6 oraz 1–3 gimnazjum” Magdaleny Ptak, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2009; 6. „Opis zasad innowacji”, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, opracował wizytator A. Jędruchów

×