Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Amersfoortsestraatweg

1,212 views

Published on

Analyse AMERSFOORTSESTRAATWEG

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Amersfoortsestraatweg

 1. 1. AMERSFOORTSESTRAATWEG - NAARDEN Sjoerd  Feenstra  (Urhahn  Urban  Design)    &  Hans  Karssenberg  (S8po)     11  december2014  –  klankbordgroep  Amersfoortsestraatweg
 2. 2. Deze presentatie is op 11 december 2014 gedeeld en besproken met de klankbordgroep van de Amersfoortsestraatweg. In de presentatie wordt het gebied aan weerzijden van Amersfoortsestraatweg tussen de Godelindeweg en de vesting geanalyseerd. De analyses en observaties zijn geordend aan de hand van vier thema’s: cultuur-historie, gebruik, beleving en toekomst. Gezamenlijk vormen deze thema’s het fundament voor de integrale visie op de Amersfoortsestraatweg die in de eerste helft van 2014 in een breed opgezet participatieproces gestalte zal krijgen. De analyses en observaties zijn uitgevoerd door het team van Stipo en Urhahn Urban Design. POSITIONERING VAN DIT DOCUMENT
 3. 3. AMERSFOORTSESTRAATWEG - NAARDEN
 4. 4. AMERSFOORTSESTRAATWEG - NAARDEN PROCES
 5. 5. PROCES
 6. 6. Opzet •  terugkoppeling van de gesprekken met de klankbordleden •  analyse op cultuurhistorie, gebruik, beleving en toekomst Doel •  gezamenlijk fundament leggen voor de visievorming OPZET & DOEL VAN DE BIJEENKOMST
 7. 7. AMERSFOORTSESTRAATWEG - NAARDEN GESPREKKEN
 8. 8. OVERSTIJGENDE CONCLUSIES VAN ALLE GESPREKSPARTNERS •  Amersfoortsestraatweg belangrijk als entree •  sinds jaren 80 te weinig visie, hapsnap •  profiel eerste deel voelt goed, voorbeeld •  dialoog vasthouden bij elke stap, ook na visie •  veel zin in om nu vanuit totaalvisie weer vooruit te kijken •  veel mogelijkheden verandering
 9. 9. CRITERIA ANALYSE
 10. 10. SPECIFIEKE PUNTEN UIT GESPREKKEN Mooi Naarden: •  ruimer plangebied, het gaat om de hele entree A1 - vesting •  sport belangrijk Remcom: •  maak ontwerpprijsvraag voor hele gebied •  betrek toekomst tuincentra •  wat mag er wel en niet op schootsvelden? •  hoe zit het met tijdsdruk Alliantie Stork-terrein? Vrienden van ‘t Gooi: •  parallelle wandel/groenstructuur schootsvelden – meertje Vlek – Willem Bilderdijkpark – Mouwtje – Fort Werk IV – Plantsoen – heidegebied Bussum •  in verleden plan (1986) verplaatsing sportvelden naar schootsveld, woningbouw op sportvelden, inmiddels is het gebied Beschermd Stadsgezicht
 11. 11. SPECIFIEKE CONCLUSIES GESPREK NAARDERHEEM Naarderheem: •  grootste werkgever Naarden, 100 stagiairs, gelieerd aan VU; functie hele regio, ook Almere en Amsterdam De volgende aspecten zijn onderwerp van de toekomstverkenning van Naarderheem: •  nu 1/3 psychogeriatrische patiënten, 1/3 complexe lichamelijke aandoening, 1/3 geriatrische revalidatie; toekomst in revalidatie, bovenlokaal •  hogere kwaliteit / uitstraling nodig, kritische cliënten •  midden in de samenleving (voorzieningen, gezinnen met kinderen) •  helft tot 1/3 huidige bebouwing nodig, compacter, meer lagen •  kans op herbouw totale complex, onderdelen nog in studie (niet Flank) •  herontwikkeling moet eigen kosten dragen, woningen, sociale huur •  parkje en gevel beschermd stadsgezicht •  mogelijke voorzieningen: restaurant, revalidatie, fysiotherapie, alarmpost politie, huisartsen, apotheek, tandarts, Bruna, kapsalon, … •  grote zaal evenementen (paar honderd m2) voor patiënten in elektrische rolstoel, 2/3 leeg, dus graag delen met de gemeente, verenigingen, etc
 12. 12. GESPREKSPARTNERS JANUARI 2015 (voorlopige short list) 1. mw Ank Kooijman, Stichting Vijverberg 2. Kinderrijk 3. Sportverenigingen: voetbal, tennis, hockey, rugby, Zon en wind 4. Zandbergen 5. VVE Koningshoek 6. Politie 7. Van Hellemond Sport 8. Naarderheem 9. Albert Heijn (ivm uitbreidingsplannen) 10. Hulpdiensten
 13. 13. AMERSFOORTSESTRAATWEG - NAARDEN THEMA’S •  cultuurhistorie •  gebruik •  beleving •  toekomst
 14. 14. AMERSFOORTSESTRAATWEG - NAARDEN THEMA CULTUURHISTORIE
 15. 15. HISTORIE – 1730
 16. 16. HISTORIE – 1860
 17. 17. HISTORIE – Nieuwe Hollandse Waterlinie
 18. 18. HISTORIE – 1910 Aanleg spoorlijn Ontwikkeling Bussum
 19. 19. HISTORIE – 1912 Aanleg route Godelindeweg
 20. 20. 1926 HISTORIE – 1926
 21. 21. HISTORIE – 1954 Eerste bebouwing in schootsvelden 1939 De Doorbraak: derde entreeweg door de vesting Uitbreiding Bussum
 22. 22. HISTORIE – 1962 Bouw Tuindorp Keverdijk en industrieterrein, en Uitbreiding Oranje Nassaupark
 23. 23. HISTORIE – 1974 Aanleg A1 Oplevering Vierhoven
 24. 24. HISTORIE – 1986
 25. 25. HEDEN
 26. 26. HISTORIE BEBOUWING – tot 1900 ondergrond is huidige situatie
 27. 27. HISTORIE BEBOUWING – 1900-1959 ondergrond is huidige situatie
 28. 28. HISTORIE BEBOUWING – 1960-1969 ondergrond is huidige situatie
 29. 29. HISTORIE BEBOUWING – 1970-1979 ondergrond is huidige situatie
 30. 30. HISTORIE BEBOUWING – 1980-1989 ondergrond is huidige situatie
 31. 31. HISTORIE BEBOUWING – 1990-1999
 32. 32. JAARRINGEN – AD HOC STEDENBOUW
 33. 33. MONUMENTEN
 34. 34. DUDOKWONINGEN
 35. 35. ANDERE (HOUTEN) MONUMENTEN
 36. 36. ZICHT OP GROTE KERK VANAF DE ROTONDE
 37. 37. VESTING IN VIZIER BIJ DE BRUG
 38. 38. ZICHT OP HET SCHOOTSVELD
 39. 39. WAARDEVOLLE BOMEN
 40. 40. WAARDEVOLLE BOMEN
 41. 41. OBSERVATIES – CULTUURHISTORISCHE WAARDE Positie van de weg villa Jaren ‘30 bebouwing aan Huizerstraatweg Panorama schootsveld Toren zwembad Monumentale bomen Kortstondig zicht op kerktoren Bomen : historische misser? •  Weinig monumentale vaste punten / structuren •  Precaire cultuurhistorische positie, vooral afgelopen 30 jaar ‘verkwanseld’
 42. 42. AMERSFOORTSESTRAATWEG - NAARDEN THEMA GEBRUIK
 43. 43. FUNCTIES – serviceflats en jongeren appartementen
 44. 44. FUNCTIES – winkels en appartementen
 45. 45. FUNCTIES - skatebaan
 46. 46. FUNCTIES - Naarderheem
 47. 47. FUNCTIES - Naarderheem
 48. 48. FUNCTIES - sport
 49. 49. FUNCTIES - sport
 50. 50. FUNCTIES - politie
 51. 51. FUNCTIES - woonwagens
 52. 52. FUNCTIES
 53. 53. EIGENDOMMEN
 54. 54. FUNCTIES - bovenlokaal HCN: 1700 leden NVC: 1000 leden Rugby:200 leden TVN: 700 leden Bezoekers AH Koningshoek: 2300 per dag (gemiddeld)
 55. 55. FUNCTIES – confrontatie wonen/sporten
 56. 56. FUNCTIES - parkeren
 57. 57. FUNCTIES - parkeren
 58. 58. FUNCTIES – piekdrukte
 59. 59. FUNCTIES - bovenlokaal
 60. 60. BEREIKBAARHEID - OV
 61. 61. OBSERVATIES – GEBRUIK Lokaal en bovenlokaal gebruik ‘wringt’ geregeld Confrontaties afslaand verkeer en doorgaand verkeer Regionale functie: sport Regionale functie: Naarderheem Bovenlokale functie: Albert Heijn Confrontatie wonen en sport: lichtmasten en geluid Recreatieve routes aan de rand
 62. 62. AMERSFOORTSESTRAATWEG - NAARDEN THEMA BELEVING
 63. 63. KARAKTERISTIEK 3 vesting entrees Amsterdamse Straatweg: Eenduidig beeld met werken aan de ene kant en eengezinswoningen aan de andere kant
 64. 64. KARAKTERISTIEK 3 vesting entrees Cort vd Lindenlaan/Kon. Wilhelminalaan: Eenduidig beeld met grote woonblokken aan de ene kant en eengezinswoningen aan de andere kant
 65. 65. KARAKTERISTIEK 3 vesting entrees Amersfoortsestraatweg: Wisselend beeld met diverse bebouwing en beplanting
 66. 66. ZICHTBAARHEID VESTING – overal pas bij brug Vanuit Amsterdam Vanuit Bussum Vanuit Amersfoort
 67. 67. ZICHTBAARHEID VESTING – overal pas bij brug noordwest zuidwest zuidoost
 68. 68. KARAKTERISTIEK Amersfoortsestraatweg als geheel
 69. 69. BEREIKBAARHEID - auto
 70. 70. KARAKTERISTIEK Amersfoortsestraatweg als geheel
 71. 71. KARAKTERISTIEK Amersfoortsestraatweg als geheel
 72. 72. DIVERSITEIT BEBOUWING
 73. 73. BOUWLAGEN
 74. 74. ENTREES
 75. 75. STRAATORIENTATIE
 76. 76. CONCLUSIES – BELEVING Gefragmenteerd, rommelig straatbeeld, diversiteit aan gebouwkwaliteiten Auto’s bepalen beeld Vizier op de brug Panorama schootsveld Typische jaren 80 uitstraling Koningshoek: oriëntatie op de straat Veelbelovende groene entree Verharde ruimte, vaak leeg Nauwelijks voordeuren Typische jaren 80 uitstraling
 77. 77. AMERSFOORTSESTRAATWEG - NAARDEN THEMA TOEKOMST
 78. 78. BELEID – Structuurvisie 2014 Structuurplannen: Het eerste structuurplan voor Naarden is in 2003 gemaakt. De meest recente visie is in 2014 goedgekeurd.
 79. 79. BELEID – overig gemeentelijk beleid Lokale woonvisie 2008-2020 Regionale Woonvisie 2007-2020 Visie Voorzieningen 2012-2020 Distributieplanologisch onderzoek Detailhandel 2008 Strategische Visie Integraal Beheer Openbare Ruimte gemeenten Naarden en Bussum Parkeerbeleidsplan en Parkeervisie Naarden 2014-2020 Groenstructuurplan Etc…
 80. 80. CONCLUSIES – TOEKOMSTWAARDE Talrijke aanleidingen om aan het gewenste karakter te werken Toekomstwaarde De Lunet ? Uitbreiding sport? Naarderheem Albert Heijn Politie? Toekomstwaarde Van Hellemond Sport? Vertrek Godelindeschool Toekomstwaarde serviceflats?
 81. 81. AMERSFOORTSESTRAATWEG - NAARDEN VERVOLG
 82. 82. PROCES
 83. 83. HUIDIGE SITUATIE
 84. 84. AMERSFOORTSESTRAATWEG - NAARDEN BIJLAGE
 85. 85. BELEID – bestemmingsplan (2006) Bestemmingsplannen: Er is er een van 1974 en 1989. Daarin zijn geen beleids-richtingen uitgestippeld. Ze geven louter weer wat er in het gebied is ontwikkeld en wat er op stapel staat geïnitieerd door initiatiefnemers. Het meeste recente bestemmingsplan voor deze locatie stamt uit 2006. Dit bestemmingsplan is vooral conserverend.
 86. 86. ONDERGRONDSE INFRASTRUCTUUR Er loopt een rioolbuis aan de noordoostzijde van de Amersfoortsestraatweg. Verder lopen er onder de fietspaden aan weerszijden van de weg veel kabels en leidingen.
 87. 87. GRONDWATERPEIL naarden.h2go.nl Grondwatermeting NAA018 - Beethovenlaan 74 Gemiddeld -0,2 - -0,3 mNAP BODEM: zandgrond
 88. 88. TOEGANKELIJK/AFGESLOTEN
 89. 89. AMERSFOORTSESTRAATWEG - NAARDEN

×