Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Amerfoorstestraatweg 3de avond

656 views

Published on

Presentatie

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Amerfoorstestraatweg 3de avond

 1. 1. AMERSFOORTSESTRAATWEG - NAARDEN Derde  inspira+ebijeenkomst       9  april  2015    
 2. 2. AMERSFOORTSESTRAATWEG - NAARDEN
 3. 3. PROCES
 4. 4. DOEL VAN DE DERDE PARTICIPATIE-AVOND presenteren en bespreken van de resultaten van “vakwerk” dat we naar aanleiding van de inbreng op de eerste en tweede avond hebben uitgezocht
 5. 5. PROGRAMMA introductie Marleen Sanderse (wethouder RO) tot 21:15 uur presentaties door de experts Blok 1 Toekomstvisie - Sjoerd Feenstra (Urhahn) Blok 2 Ambities Naarderheem – Wim Hartong (Vivium) Blok 3 Financiële haalbaarheid – Theo Stauttener (Stadkwadraat) Blok 4 Verkeer & parkeren – Henk Talsma (Goudappel Coffeng) tot 22:00 uur in gesprek met de experts
 6. 6. AMERSFOORTSESTRAATWEG - NAARDEN WETHOUDER RUIMTELIJKE ORDENING MARLEEN SANDERSE
 7. 7. PROGRAMMA tot 21:15 uur presentaties door de experts Blok 1 Toekomstvisie - Sjoerd Feenstra (Urhahn) Blok 2 Ambities Naarderheem – Wim Hartong (Vivium) Blok 3 Financiële haalbaarheid – Theo Stauttener (Stadkwadraat) Blok 4 Verkeer & parkeren – Henk Talsma (Goudappel Coffeng) tot 22:00 uur in gesprek met de experts
 8. 8. VISIE AMERSFOORTSESTRAATWEG Sjoerd Feenstra – Urhahn
 9. 9. VIER KERNKWALITEITEN
 10. 10. OOGST TWEEDE PARTICIPATIE-AVOND •  herkenning van de kernkwaliteiten •  tal van aanscherpingen: “naarderpark en abri integrale opgave” “nokhoogte aflopend naar de vesting” “hoe onveilig is het eigenlijk?”
 11. 11. KERNKWALITEIT 1: GOOIS •  groene, brede straat •  eenheid in de gebouwen langs de straat •  ‘zachte’ overgang van de straat naar de gebouwen
 12. 12. KERNKWALITEIT 1: GOOIS – verkeersruimte handhaven
 13. 13. KERNKWALITEIT 1: GOOIS – verkeersruimte handhaven
 14. 14. KERNKWALITEIT 1: GOOIS – groen beeldbepalend
 15. 15. KERNKWALITEIT 2: NAARDENS •  Zichtbaarheid van de cultuur-historie •  Beleving van de schootsvelden
 16. 16. KERNKWALITEIT 2: NAARDENS – schootsvelden naar de straat brengen ‘openen’ parkje Openheid bij herontwikkeling Naarderheem Vergroenen Abri
 17. 17. KERNKWALITEIT 2: NAARDENS – Parkje Naarderheem Betekenis van het parkje
 18. 18. KERNKWALITEIT 2: NAARDENS – Parkje Naarderheem
 19. 19. KERNKWALITEIT 2: NAARDENS – groene Abri
 20. 20. KERNKWALITEIT 3: VEILIG •  Oplossingen voor verkeersdrukte op piekmomenten •  Aantrekkelijker maken voor voetgangers •  Betere & heldere organisatie van het parkeren •  Openbaar vervoer verbeteren
 21. 21. KERNKWALITEIT 3: VEILIG – organisatie parkeren Sport (zoekrichting parkeeroplossing) Winkelen Abri ?
 22. 22. KERNKWALITEIT 4: SOCIAAL •  Buurtgevoel, buurthuis, buurtwinkel, horeca (koffiecorner leuk en gezellig) •  Ontmoetingsplek voor ouderen en jongeren toevoegen •  Voorzieningen, recreatie en sport horen erbij
 23. 23. KERNKWALITEIT 4: SOCIAAL – functies voor diverse doelgroepen
 24. 24. VIER KERNKWALITEITEN
 25. 25. VISIEKAART AMERSFOORTSESTRAATWEG
 26. 26. ONTWIKKELKANSEN AMERSFOORTSESTRAATWEG
 27. 27. NAARDERHEEM
 28. 28. NAARDERHEEM Overgang richting park en Abri
 29. 29. NAARDERHEEM – relatie binnen buiten (richting parkje en Abri)
 30. 30. NAARDERHEEM – relatie binnen buiten (richting parkje en Abri)
 31. 31. NAARDERHEEM Overgang richting de straat
 32. 32. NAARDERHEEM – zachte overgang tussen straat en gebouw
 33. 33. NAARDERHEEM Overgang richting de buurt
 34. 34. NAARDERHEEM – relatie naar ‘de buurt’ – gedeelde plekken in de openbare ruimte
 35. 35. NAARDERHEEM – relatie naar ‘de buurt’ – open en additioneel programma (fysio)
 36. 36. NAARDERHEEM – relatie naar ‘de buurt’ – open en additioneel programma (opvang)
 37. 37. NAARDERHEEM – relatie naar ‘de buurt’ – open en additioneel programma (horeca)
 38. 38. NAARDERHEEM Wonen nabij Naarderheem
 39. 39. NAARDERHEEM – wonen gericht op schootsvelden of vesting
 40. 40. NAARDERHEEM –  appartementsgebouwen met (publieke) buitenruimte
 41. 41. NAARDERHEEM – appartementsgebouwen met (publieke) buitenruimte
 42. 42. NAARDERHEEM–  wonen en groene tussenruimte
 43. 43. NAARDERHEEM–  wonen en gedeelde plekken
 44. 44. Overgang richting de straat NOORDZIJDE AMERSFOORTSESTRAATWEG
 45. 45. Rijwoning Kleinschalig ensemble Urban villa NOORDZIJDE AMERSFOORTSESTRAATWEG – groene overgang
 46. 46. NOORDZIJDE AMERSFOORTSESTRAATWEG – overgang sport en wonen
 47. 47. NOORDZIJDE AMERSFOORTSESTRAATWEG – werken aan de straat
 48. 48. Sport aan de straat NOORDZIJDE AMERSFOORTSESTRAATWEG – sport
 49. 49. NOORDZIJDE AMERSFOORTSESTRAATWEG – sport en spel aan de straat
 50. 50. NOORDZIJDE AMERSFOORTSESTRAATWEG – sport en spel aan de straat
 51. 51. NAARDERHEEM AMERSFOORTSESTRAATWEG Wim Hartong – Vivium
 52. 52. Centrum voor geriatrische revalidatie Blik op de toekomst. 9 april 2015 Naarderheem
 53. 53. Ontwikkelrichting: centrum voor geriatrische revalidatie Status: Koersbepaling Fase: Onderzoeksfase Omvang: Huidige omvang Minimale omvang Extra functies Naarderheem
 54. 54. Wensen: -  Kwaliteit -  Respect voor unieke ligging -  Benutting resterend terrein i.v.m. haalbaarheid nieuwbouwwens. Woningbouw, andere functies -  Oriëntatie op Amersfoortsestraatweg, zichtbaarheid -  Goede oplossing parkeren -  Slim combineren -  Tijdspad Naarderheem
 55. 55. FINANCIELE HAALBAARHEID AMERSFOORTSESTRAATWEG Theo Stauttener - Stadkwadraat
 56. 56.               PRINCIPES   1.  Nieuwe  func+es  en  bestemmingen  leiden  tot  waardevermeerdering   2.  Nieuwe  programma’s  leiden  tot  vastgoed-­‐  en  grondwaarde   3.  Vanuit  de  grondwaarde  wordt  een  bijdrage  geleverd  aan  publieke   voorzieningen   4.  De  gemeente  legt  de  publieke  /  openbare  voorzieningen  aan   5.  De  gemeente  verhaalt  de  kosten  op  ini+a+efnemers  bij  een  nieuw   bestemmingsplan   Financiën > 0
 57. 57.               1.  Welke  nieuwe  ini+a+even  zijn  denkbaar  /voorstelbaar  ?   2.  Tot  welke  nieuwe  programma’s  leidt  dit  ?   3.  Welke  opbrengsten  en  kosten  kunnen  globaal  berekend  worden  ?   4.  Welke  openbare  voorzieningen  moeten  worden  gerealiseerd  ?   5.  Tot  welke  bijdrage  leidt  dit  globaal  ?   6.  Is  er  sprake  van  perspec+ef  op  kostenverhaal  en  realisa+e  van  de  visie  ?   Rekenen aan scenario’s
 58. 58. Exploitatie van initiatieven Bouwprogramma:   -­‐  verkoopprijzen     -­‐   woningen     -­‐  vastgoed   -­‐  Vastgoedkosten   -­‐  Bijkomende  kosten   -­‐  Bouw  en  woonrijp  maken   Resultaat  (excl.  verwerving/  boekwaarde)   Openbare / publieke voorzieningen Bijdragen  /   Kostenverhaal   -­‐   Abri  &    Groene  zoom   -­‐   Parkje   -­‐   Voorzieningen  weg   -­‐   Plankosten   BudgeXair  neutraal  
 59. 59. PROGRAMMA                 Ontwikkellocaties          
 60. 60. PROGRAMMA                 Ontwikkellocaties Naarderheem     Van  Hellemond,  Poli+ebureau,  Godelindeschool   Parkeerstrip     (Zwembad,  de  Lunet)     OPENBARE  VOORZIENINGEN  /  KOSTENVERHAAL   Herontwikkelen  parkeerterrein  Abri           Afzoming  Abri               Bewegwijzering             Oversteekplaats             Planontwikkelingskosten  &  VTU-­‐Kosten   Herinrich+ng  Naarderheems  Park  met  openbaar  karakter          
 61. 61. PROGRAMMA                •   Exclusief  evt.  ontwikkelingen  op  de  loca+es  van  de  Godelindeschool  en   •   Lunet/Zwembad   •   Kosten  van  loca+es  excl.  verwerving/boekwaarde   •   In  huidige  programma’s  geen  gebouwde  parkeervoorzieningen   Opbrengstpotentie Bovenkant reikwijdte Een  opbrengst  van  €  5  tot  €  5,5  mln.     Onderkant reikwijdte Een  opbrengst  van  €  1,5  tot  €  2  mln.     De  opbrengst  is  exclusief  boekwaarde  en  verwerving.  
 62. 62. PROGRAMMA                •   Clusteren  van  voorzieningen  beperkt  ruimtebeslag  en  geec  ruimte  voor  andere   ontwikkelingen   •   Clustering  leidt  tot  schaal-­‐  en  efficiencyvoordelen   •   Hierdoor  kan  een  kwaliteitsslag  gemaakt  worden  voor  gebruikers  en  voor  het  gebied   •   Een  horecavoorziening  krijgt  meer  draagvlak   •   De  exploita+e  van  zwembaden,  sport-­‐  en  vergaderfaciliteiten  kan  worden  geop+maliseerd   •   De  business  case  van  ondernemers  aan  de  Amerfoortsestraatweg  kan  hierdoor  verbeteren  !   Gebouwexploitatie is kansrijk
 63. 63. PROGRAMMA                 Kostenverhaal & kwaliteitsverbetering •   Bovenwijkse  kosten  /  openbare  voorzieningen  kunnen  worden  verhaald  met  de  opbrengsten  uit   ini+a+even.  Meer  ini+a+even  maken  meer  kostenverhaal  mogelijk.     •   De  aard  en  omvang  van  de  ini+a+even  maken  het  niet  voor  de  handliggend  om  te  kunnen   investeren  in  een  parkeergarage.   •   Met  realisa+e  van  ini+a+even  kan  de  visie  stap  voor  stap  realiteit  worden   •   Samenwerking  en  integra+e  van  func+es  kan  de  business  case  van  par+jen  verbeteren   •   Betere  func+es  en  beter  openbaar  gebied  betekent  een  mooier  en  sterker  Naarden      
 64. 64. VERKEER & PARKEREN AMERSFOORTSESTRAATWEG Henk Talsma – Goudappel Coffeng
 65. 65. •   Telling  2015:  =/-­‐  6.000  mvt/etm   •   Amersfoortsestraatweg  =  gebiedsontslui+ngsweg   −   50  km/u   −   auto/fiets/voetganger  gescheiden   −   voorrang  geregeld     AMERSFOORTSESTRAATWEG – huidige situatie
 66. 66. •   Het  is  druk  op  de  Amersfoortsestraatweg   •   Er  gaat  veel  verkeer  van  en  naar  de  AH   •   Afslaande  auto’s  blokkeren  de  doorgaande  rijrich+ng   −   wachtrijen  op  de  Amersfoortsestraatweg   −   hinder  en  irrita+e   •   Vooral  op  zaterdag   AMERSFOORTSESTRAATWEG – aanleiding
 67. 67. •   Gebaseerd  op  kencijfers  en  grove  getallen,  nader  onderzoek  gewenst   •   Op  basis  van  de  intensiteiten,  zou  de  afwikkeling  goed  moeten  gaan   •   Fietsroute  zorgt  mogelijk  voor  complexiteit  en  oponthoudt   •   Organisa+e  van  routering  maakt  doorstroming  niet  makkelijker   •   Inrich+ng  van  het  terrein  AH  maakt  verkeersafwikkeling  niet  makkelijker     AMERSFOORTSESTRAATWEG – verkeerskundige analyse
 68. 68. •   Omvang  verkeersstromen  lijkt  niet  het  probleem   −   dus  grootschalige  maatregelen  niet  nodig       •   Oorzaak  zit  meer  in  de  vormgeving  en  organisa+e  van  het  terrein   −   dus  zoek  oplossing  bij  de  bron   −   met  bescheiden  maatregelen  is  er  wellicht  al  veel  winst  te  halen   −   bescheiden  maatregelen  kun  je  in  de  +jdelijke  situa+e  al  inzeXen   •   Ondertussen  nauwkeuriger  onderzoek  uitvoeren  voor  gedetailleerdere    onderbouwing     AMERSFOORTSESTRAATWEG – verkeerskundige conclusie
 69. 69. Handreiking  oplossingsrich+ngen   •  Bij de inrit   AMERSFOORTSESTRAATWEG – verkeerssituatie AH
 70. 70. Handreiking  oplossingsrich+ngen   •  Op terrein   AMERSFOORTSESTRAATWEG – verkeerssituatie AH
 71. 71. •   Op  basis  van  kencijfers  zouden  er  precies  voldoende            parkeerplekken  moeten  zijn  (110  nodig,  120  beschikbaar)   •   Wordt  de  beschikbare  capaciteit  goed  benut?   •   Aanvullend  onderzoek  nodig  om  te  achterhalen  wat  er  precies  aan          de  hand  is   •   Mogelijkheden  om  capaciteit  uit  te  breiden   1.   werknemers  op  dak  /  afstand   2.   in  het  groen   3.   ‘op’  het  water   4.   huren  bij  de  buren     1   2   3   4   AMERSFOORTSESTRAATWEG – parkeeroplossing AH
 72. 72. AMERSFOORTSESTRAATWEG – parkeren en sport Aandachtspunten  voor  nieuwe  parkeersitua+e     •   Parkeerplekken  en  bestemming  logisch  verbinden   •   Korte  loopafstanden   •   Prenge  (loop)routes   •   Een  centraal  terrein  geec  maximale  mogelijkheden  voor            dubbelgebruik  en  flexibiliteit   •   Gedeelde  verantwoordelijkheid  van  gemeente  en  sporters                  makkelijker  door  eigen’  terrein         •   Zoekverkeer  voorkomen  door  een  heldere  plek   •   Ongewenst  parkeergedrag  voorkomen  door  goede  inrich+ng  
 73. 73. AMERSFOORTSESTRAATWEG - NAARDEN IN GESPREK AAN TAFELS
 74. 74. PROCES

×