Successfully reported this slideshow.

امضای همراه

4

Share

1 of 36
1 of 36

امضای همراه

4

Share

Description

تلفن همراه یک وسیله مطمئن است که در هرجا و هر وقت جهت دسترسی به اطلاعات تجاری، اعتباری و شخصی قابل استفاده است.

Transcript

 1. 1. احراز هویت پرداخت امضای همراه Mobile ( )Signature امضا
 2. 2. موضوعات نیاز  بازیگران اصلی  - فراه مکنندگان خدمات آنلاین - اپراتورهای تلفن همراه - دولت و حاکمیت مروری اجماالی بار مفااهیم انااانداردهای  )ETSI MSS ( امضا با موبایل چگااونگی ایفااای نلاای کلیاادی توناا  نیم کارت و زیرناخت شبک های اپراتور چگونگی بکارگیری تون کاربر  2
 3. 3. ذی نفعان کلیدی فراهم کننده خدمات آنلاین  خدماتی نظیر پرداخت و بانکداری اینارنای  پایگا ههای ارائه خدمات به مشاریان  اپراتور تلفن همراه  زیرناخت شبکه  مشارکین  دولت و حاکمیت  خدمات همگانی بیی از پیی مبانی بر وب خواهد شد.  احراز هویت به شکل دو عامله، مبانی بر امضای الکارونیکی و با انافاده از تلفن همراه  افراد انجام خواهد شد. مشاری  کاربرانی که از ارز شهای افزوده بهره م یگیرند.  3
 4. 4. فراهم کنندگان خدمات آنلاین )نیازها و محر کهای کلید( 4
 5. 5. محر کهای کلیدی فراهم کننده خدمات آنلاین احراز هویت از طریق کانالی مجزا از کانال ارائه خدمت  غیر ممکن نازی حملاتی نظیر مرد میانی و یا فیشینگ و ...  5
 6. 6. محر کهای کلیدی فراهم کننده خدمات آنلاین توافلات قانونی الزا مآور از طریق بکارگیری تلفن همراه  انکارناپذیری توافلات  6
 7. 7. تحلیلی بر روش های مختلف امنیتی توکن رمز ی کبار مصرف رمز ی کبار مصرف از طریق پیامک امضای همراه PIN/TAN لیست ابزار مورد نیاز لیست های مافاوت که از طریق فاراهم کنناادگان کاااربرد، ماادیریت و صااادر می گردد. چند توکن که هر کدام تونا یا فراه مکنناااده کااااربرد، مااادیریت می گردد. ی گوشی تلفن همراه معمولی ی گوشی تلفن همراه کاه از طریاق یا نای مکارت هوشاامند و یااا بااه روشاای دیگاار، از زیرناااخت کلیااد عمومی پشایبانی کند. قابلیت بکارگیری در چند کاربرد مختلف فل قابل اناافاده در حاوزه خادمات کاربردی فراه مکننده مربوطه فل قابل انافاده در حوزه خادمات کاربردی فراه مکننده مربوطه کلیه کاربردها کلیه کاربردها عملیاتی که شهروند می بایست انجام دهد. وارد نمودن مجدد کد رمز جدید بارای هر بار اناافاده باه صاورت دناای در پایانه وارد نمودن مجادد کاد رماز جدیاد باارای هاار بااار انااافاده بااه صااورت دنای در پایانه وارد نمودن مجدد کد رماز جدیاد برای هار باار اناافاده باه صاورت دنای در پایانه وارد نمودن رمز شخصی در تلفن همراه نیازمند یهای قابل حمل لیست رمزهای عبور )ت منظوره( یست رمزهای عبور )ت منظوره( تلفن همراه تلفن همراه هزینه خدمات پشتیبانی مشتری بر عهده فراهم کننده کاربرد انت. بر عهده فراهم کننده کاربرد انت. بر عهده اپراتور تلفن همراه انت. بر عهده اپراتور تلفن همراه انت. محدودی تهای بکارگیری قاباال کپی باارداری و نیازمنااد صاادور مجدد انت. حملات فیشاینگ و مارد میانی تمااام شاادن باااطری، ب هروزرنااانی پی نکدها، نایر مسائل پشایبانی دنارنی به شبکه تلفن همراه دنارنی به شبکه تلفن همراه، معابار باودن گاواهی الکارونیکی ماورد اناافاده، پشاایبانی نایم کارت یاا تلفن همراه از زیرناخت کلید عمومی منظوره( گران )ت منظوره( بدون هزینه تمدید یا صدور مجدد گواهی الکارونیکی کاه معماو به صورت نا نًه انجام می شود. هزین ههای گسترش هزینااه های مااداوم و تکااراری )تاا 7
 8. 8. مقایسه روش های مختلف احراز هویت بر اساس هزینه روش احراز هویت لیست PIN/ TAN رمز یکبار مصرف امضا بر روی موبایل توکن سخت افزاری توکن نرم افزاری کارت هوشمند 100 € 50 € 35 € 12 € 15 € هزینه انافاده در نال € 13 LOW MEDIUM LOW HIGH MEDIUM LOW قابلیت بکارگیری Source: Entrust and MSS business model security cost analyze, 10000 users, 3 year period 8
 9. 9. منافع فراهم کننده خدمات آنلاین افزایی نطح امنیای  امنیت دو عامله  کاهی هزینه ها  عدم وابساگی به وجود ی توکن یا کارت  هوشمند نیاز کمار به صرف هزین ههای مدیریت و  نگهداری ارتلای خدمات از طریق کاهی هزینه  تراکن یها ایجاد ظرفیت جهت بازگشت بیشار نرمایه  خدمات ارزش افزوده  کنارل مجوز برای نهادهای ثالث  افزایی نهولت برای مشاریان  افزایی ضریب نفوذ موبایل  نادگی تعامل برای کاربر  کانال مشارک  ی روش مشارک احراز هویت برای کلیه نلاط  دنارنی، مانند اینارنت، موبایل، تلویزیون دیجیاال و ... تراکن یهای مشارک  ی روش مشارک برای انجام انواع مخالف  تراکن یها، مانند ورود به نیسام، پرداخت، گردش کار، تاییدیه، امضا و ... امنیت برای همه بخی ها  شنانایی مشاریان  شنانایی فراه مکنندگان خدمات آنلاین  حفظ محرمانگی  عدم امکان انکار ی تراکنی  9
 10. 10. اپراتور تلفن همراه 10
 11. 11. نیازها اپراتورها پس از نرمایه گذاری های ننگینی کاه در ناال های  اخیر جهت تونعه شبکه، رقابات و نیاز ارتلاای نسال، مانناد انالرار تلفن همراه نسل نوم، عمیلا نیاز به جریان بازگشات نرمایه دارند. اباکار و نوآوری در خلق خدمات ارزش افزوده تنهاا راه ایجااد  این جریان انت. خدمات باید ی بازار انباوه را پشاایبانی کنناد. بطاور مثاال  حوزه حاکمیای و حوزه مال و اقاصادی گاهی اوقات، انالال و یا تغییر تعادادی زیاادی شاماره تلفان  ممکن انت باعث ایجاد ی دردنر بزگ شود. 11
 12. 12. محر کهای کلیدی امکان ارائه طیف گسارد های از نرویس های امنیای  مشاریان تجاری و مصر فکننده  12
 13. 13. محر کهای کلیدی ی نیم کارت که بر روی آن گواهی الکارونیکی و کلیاد نصاب  شده باشد، باعث کاهی احامال تغییر اپراتور تلفن همراه تون مشاری می شود. 13
 14. 14. Mobile PKI زیرناخت کلید عمومی را هحل فنی ایده آل رفع این نیاز انت.  هر کس ی تلفن همراه )نیم کارت( دارد.  بنابراین پیاد هنازی زیرناخت کلید عمومی روی نی مکارت راه حل  ایده آل انت. Mobile PKI زیرناخت کلید عمومی بر روی موبایل با عناوان  شناخاه شده انت. Wireless PKI و یا تنها ی توانمند نااز بارای ایان گوناه خادمات Mobile PKI  انت. 14
 15. 15. دولت و حاکمیت 15
 16. 16. محر کهای کلیدی هرگونه خدمات شهروندی قابل ارائه تون دولت ممکان انات  باواند از طریق وب ارائه شود. هر نرویسی که شامل اطلاعات حساس باشد )مالی، نالامت و  ...( نیازمند ی شیوه احراز هویت مساحکم انت. PKI بطور مثال کارت ملی شهروندی افاراد م یتواناد مبانای بار  باشد. 16
 17. 17. تجرب ههای موفق در اروپا  2006 Manchester Declaration, setting objectives for a EU eIDM interoperability and mutual recognition of national eIDM  2007 Common spesifications for interoperable EIDM and call for large scale pilots  2008 Large scale pilots of eIDM in cross-border services  2009 eSignatures in eGovernment, undertake review of take-up in public services  2010 Review the uptake by the Member States, interoperable eIDM at work Countries in piloting phase: Austria/Belgium (leading countries), UK, Germany, Italy, Poland, Netherlands, Portugal, Malta, Estonia + possibly others 17
 18. 18. Mobile PKI را هحل 18
 19. 19. Mobile PKI در نال 2000 هنوز هیچ اناانداردی در این زمینه وجود نداشت.  ،)ETSI( اولااین بااار در نااال 2002 ، مونسااه اناااانداردهای مخااابراتی اروپااا  اناانداردهایی نظیر اناانداردهای زیر مناشر شد: نیازمندی های کسب و کار و عملیاتی( ( ETSI TR 102 203  چارچوب امنیای( ( ETSI TR 102 206  رومینگ( ( ETSI TS 102 207  وان وب( ( ETSI TS 102 204  خصوصیات وان نیم کارت( ( ETSI TS 100 977  الگوریام و پارمارهای امضای الکارونیکی( ( ETSI SR 002 176  وان برنامه نویسی نیم کارت( ( ETSI TS 131 130  و ...  در حااال حاضاار کلیااه را هح لهااای پیاده نااازی شااده، خااود را باار اناااس  ارتلا داد هاند. ETSI اناانداردهای 19
 20. 20. Mobile PKI / MSS SMSC WAP/OMA OTA Server Client X Client X WIB VPN Mobile Access Web pages Content Signing Customer Care and Billing DB LDAP Certificates CA CA Online Bank Web Shops 3D Security Server (MSSP) 20
 21. 21. سهولت و سادگی احراز هویت تمام چیزی که برای احراز هویات خاود  نیاز داریاد عباارت انات از یا عادد نی مکارت! Insert your Authentication PIN code: **** 21
 22. 22. الزام آوری قانونی انجام توافلات قانونی از طریق تلفن همراه  انکارناپذیری  شنانایی رنمی اشخاص حلیلی و حلوقی  Insert your Signature PIN code: ****** 22
 23. 23. PKI پنهان سازی پیچیدگی های و زیرناااخت کلیااد عمااومی مخالااف CA پشااایبانی از چناادین  بصورت همزمان عدم نیاز به هیچ فناوری یا نیانت گذاری  23
 24. 24. ETSI MSS مبانی بر چهاار )ETSI MSSP( اناانداردهای فراهم کننده خدمات امضای موبایل  موجودیت زیر انت: به ی کلاینت مجزا و اخاصاصی اخاصاص دارد( ( Home Entity  بدنت آورنده امضا( ( Acquiring Entity  فراه مکننده رومینگ در بین شبکه های اپراتورهای مخالف( ( Routing Entity  که ممکن انت با با موجودیت اول یا دوم ادغام شود.( ( Verification Entity  هر ی از این موجودیت ها می توانند باا هام ادغاام شاوند و یاا بصاورت مجازا  پیاده نازی شوند. در برگیرناااده وانااا های باااین موجودی تهاااا و بااارای ETSI انااااانداردهای  یکپارچه نازی هر کاربردی که از امضا بر روی موبایل انافاده می کند، هساند. 24
 25. 25. ETSI خصوصیات نق شها در استاندارد 102 Relying Party Service Provider ETSI 102 204 WEB interface ETSI 102 207 Roaming MSS Acquiring Entity Relying Party Service Provider MSS Acquiring Entity MSS Roaming Entity MSS Roaming Entity CA Registration processes CA Registration processes MSS HOME Entity MSS HOME Entity SIM SIM CA Registration processes CA Registration processes GW DP OTA WAP gateway PPG GW OTA DP WAP gateway PPG 25
 26. 26. MSSP رومینگامضا در ض ل ع ی ف لغی ل MSS Mesh ض ل ع ی ف لغی ل Home MSSP Acquiring Entity Routing Entity سی ل ضققگل یقن Verification Entity Verification Entity 102 204 Acquiring Entity 102 207 Routing Entity Home MSSP غیض بگقی طل ل ن عض یقفهض ن Acquiring Entity Routing Entity Verification Entity LDAP, CRL/OSCP غیض بگقی طل ل ن عض یقفهض ن غیض بگقی طل ل ن عض یقفهض ن 102 207 26
 27. 27. نقش کلیدی اپراتورهای تلفن همراه 27
 28. 28. راه حل زیربنایی SMSC OTA Server VMAC WAP/OMA VMAC WIB Mobile Access VPN Content Signing Web pages Customer Care and Billing DB LDAP Certificates CA CA نق یف ف سیق ظ ل نق یف ن 3D Security Server Validator Messaging Server Registration Server iD Server MSSP SDK 28
 29. 29. نقش کلیدی اپراتورهای تلفن همراه امضاا در Hash همه چیز از نیم کارت، جایی که زوج کلیدها و  ی فضای حفاظت شده نگهداری م یشوند، شروع می شود. از نظر فنای تنهاا اپراتورهاای تلفان هماراه م یتوانناد مجاوز  دنارنی به نیم کارت ها را داشاه باشند. الباه نازندگان تلفن همراه نیز م یتوانند ی فضای محافظت  شده ای را در قالب ی تراشاه فاراهم کنناد تاا از آن جهات نگهداری زوج کلید انافاده شود. اماا ایان در دنیاا باه د یًال تجاری مرنوم نشده انت. 29
 30. 30. صدور گواهی و زوج کلید تراشه داخل نی مکارت دربرگیرناده کلیاد خصوصای معماو تونا  اپراتور تلفن همراه صادر م یشود. هویت مال نی مکارت بر اناس اطلاعات گاواهی وی کاه در مراکاز  صدور گواهی ثبت شده انت، تعیین می گردد. گواهی های الکارونیکی بار روی نایم کارت قارار نمی گیرناد. بلکاه از  طریق مخزن مرکز صدور گواهی مناشر م یشوند. 30
 31. 31. Mobile PKI تجربه در بانکداری الکترونیک 31
 32. 32. احراز هویت در بانکداری الکترونیکی 1. کاربر نهایی با نام کاربری خود به نایت بان مراجعه م یکند. از طریاق اپراتاور WPKI 2. نیسام بان ی درخوانت احراز هویت را بر اناس شماره تلفن همراه کاربر بارای تلفن همراه ارنال م یکند. 3. کاربر پی نکد را در تلفن همراه خود وارد می کند. 4. به کاربر اجازه ورود به نایت بان داده م یشود. 32
 33. 33. اعتبارسنجیتراکنش در بانکداری الکترونیکی از طریاق WPKI 1. بان درخوانت اعابارننجی را برای نارویس اپراتور تلفن همراه ارنال م یکند. 2. پردازش امضا می بایست بصورتی شفاف باشد که هماان چیازی WYSIWYS (what you see . که دیده م یشود، امضا شاود is what you sign) 33
 34. 34. یک سناریو جهت را هاندازی زیرساخت شبکه تلفن همراه PKI-enabled Mobile Phone حیطه اپراتور تلفن همراه Validator - MSSP (Acquiring) End User Notebook iD Server Financial شبکه بانک MSS XML-messages using SOAP over HTTP Validator - MSSP (Home) MSS XML-messages using SOAP over HTTP (SSL-secured) Internet Bank System Application Provider in ETSI terminology مشترک تلفن همراه 34
 35. 35. مدل گردش کار بین موجودی تها کاربر نهایی فراهم کننده سرویس آنلاین iD Server Validator MSSP نایت برنامه کاربردی اپراتور تلفن همراه مرکز صدور گواهی مخزن گواهی Messaging Server گردش کار جهت احراز هویت پایگاه داده کاربران گردش کار جهت ثبت نام Registration Server 35
 36. 36. تلفن همراه ی ونیله مطمئن انت که در هرجا و هر وقت جهت دنارنی به اطلاعات تجاری، اعاباری و شخصی قابل انافاده انت. با سپاس 36

Description

تلفن همراه یک وسیله مطمئن است که در هرجا و هر وقت جهت دسترسی به اطلاعات تجاری، اعتباری و شخصی قابل استفاده است.

Transcript

 1. 1. احراز هویت پرداخت امضای همراه Mobile ( )Signature امضا
 2. 2. موضوعات نیاز  بازیگران اصلی  - فراه مکنندگان خدمات آنلاین - اپراتورهای تلفن همراه - دولت و حاکمیت مروری اجماالی بار مفااهیم انااانداردهای  )ETSI MSS ( امضا با موبایل چگااونگی ایفااای نلاای کلیاادی توناا  نیم کارت و زیرناخت شبک های اپراتور چگونگی بکارگیری تون کاربر  2
 3. 3. ذی نفعان کلیدی فراهم کننده خدمات آنلاین  خدماتی نظیر پرداخت و بانکداری اینارنای  پایگا ههای ارائه خدمات به مشاریان  اپراتور تلفن همراه  زیرناخت شبکه  مشارکین  دولت و حاکمیت  خدمات همگانی بیی از پیی مبانی بر وب خواهد شد.  احراز هویت به شکل دو عامله، مبانی بر امضای الکارونیکی و با انافاده از تلفن همراه  افراد انجام خواهد شد. مشاری  کاربرانی که از ارز شهای افزوده بهره م یگیرند.  3
 4. 4. فراهم کنندگان خدمات آنلاین )نیازها و محر کهای کلید( 4
 5. 5. محر کهای کلیدی فراهم کننده خدمات آنلاین احراز هویت از طریق کانالی مجزا از کانال ارائه خدمت  غیر ممکن نازی حملاتی نظیر مرد میانی و یا فیشینگ و ...  5
 6. 6. محر کهای کلیدی فراهم کننده خدمات آنلاین توافلات قانونی الزا مآور از طریق بکارگیری تلفن همراه  انکارناپذیری توافلات  6
 7. 7. تحلیلی بر روش های مختلف امنیتی توکن رمز ی کبار مصرف رمز ی کبار مصرف از طریق پیامک امضای همراه PIN/TAN لیست ابزار مورد نیاز لیست های مافاوت که از طریق فاراهم کنناادگان کاااربرد، ماادیریت و صااادر می گردد. چند توکن که هر کدام تونا یا فراه مکنناااده کااااربرد، مااادیریت می گردد. ی گوشی تلفن همراه معمولی ی گوشی تلفن همراه کاه از طریاق یا نای مکارت هوشاامند و یااا بااه روشاای دیگاار، از زیرناااخت کلیااد عمومی پشایبانی کند. قابلیت بکارگیری در چند کاربرد مختلف فل قابل اناافاده در حاوزه خادمات کاربردی فراه مکننده مربوطه فل قابل انافاده در حوزه خادمات کاربردی فراه مکننده مربوطه کلیه کاربردها کلیه کاربردها عملیاتی که شهروند می بایست انجام دهد. وارد نمودن مجدد کد رمز جدید بارای هر بار اناافاده باه صاورت دناای در پایانه وارد نمودن مجادد کاد رماز جدیاد باارای هاار بااار انااافاده بااه صااورت دنای در پایانه وارد نمودن مجدد کد رماز جدیاد برای هار باار اناافاده باه صاورت دنای در پایانه وارد نمودن رمز شخصی در تلفن همراه نیازمند یهای قابل حمل لیست رمزهای عبور )ت منظوره( یست رمزهای عبور )ت منظوره( تلفن همراه تلفن همراه هزینه خدمات پشتیبانی مشتری بر عهده فراهم کننده کاربرد انت. بر عهده فراهم کننده کاربرد انت. بر عهده اپراتور تلفن همراه انت. بر عهده اپراتور تلفن همراه انت. محدودی تهای بکارگیری قاباال کپی باارداری و نیازمنااد صاادور مجدد انت. حملات فیشاینگ و مارد میانی تمااام شاادن باااطری، ب هروزرنااانی پی نکدها، نایر مسائل پشایبانی دنارنی به شبکه تلفن همراه دنارنی به شبکه تلفن همراه، معابار باودن گاواهی الکارونیکی ماورد اناافاده، پشاایبانی نایم کارت یاا تلفن همراه از زیرناخت کلید عمومی منظوره( گران )ت منظوره( بدون هزینه تمدید یا صدور مجدد گواهی الکارونیکی کاه معماو به صورت نا نًه انجام می شود. هزین ههای گسترش هزینااه های مااداوم و تکااراری )تاا 7
 8. 8. مقایسه روش های مختلف احراز هویت بر اساس هزینه روش احراز هویت لیست PIN/ TAN رمز یکبار مصرف امضا بر روی موبایل توکن سخت افزاری توکن نرم افزاری کارت هوشمند 100 € 50 € 35 € 12 € 15 € هزینه انافاده در نال € 13 LOW MEDIUM LOW HIGH MEDIUM LOW قابلیت بکارگیری Source: Entrust and MSS business model security cost analyze, 10000 users, 3 year period 8
 9. 9. منافع فراهم کننده خدمات آنلاین افزایی نطح امنیای  امنیت دو عامله  کاهی هزینه ها  عدم وابساگی به وجود ی توکن یا کارت  هوشمند نیاز کمار به صرف هزین ههای مدیریت و  نگهداری ارتلای خدمات از طریق کاهی هزینه  تراکن یها ایجاد ظرفیت جهت بازگشت بیشار نرمایه  خدمات ارزش افزوده  کنارل مجوز برای نهادهای ثالث  افزایی نهولت برای مشاریان  افزایی ضریب نفوذ موبایل  نادگی تعامل برای کاربر  کانال مشارک  ی روش مشارک احراز هویت برای کلیه نلاط  دنارنی، مانند اینارنت، موبایل، تلویزیون دیجیاال و ... تراکن یهای مشارک  ی روش مشارک برای انجام انواع مخالف  تراکن یها، مانند ورود به نیسام، پرداخت، گردش کار، تاییدیه، امضا و ... امنیت برای همه بخی ها  شنانایی مشاریان  شنانایی فراه مکنندگان خدمات آنلاین  حفظ محرمانگی  عدم امکان انکار ی تراکنی  9
 10. 10. اپراتور تلفن همراه 10
 11. 11. نیازها اپراتورها پس از نرمایه گذاری های ننگینی کاه در ناال های  اخیر جهت تونعه شبکه، رقابات و نیاز ارتلاای نسال، مانناد انالرار تلفن همراه نسل نوم، عمیلا نیاز به جریان بازگشات نرمایه دارند. اباکار و نوآوری در خلق خدمات ارزش افزوده تنهاا راه ایجااد  این جریان انت. خدمات باید ی بازار انباوه را پشاایبانی کنناد. بطاور مثاال  حوزه حاکمیای و حوزه مال و اقاصادی گاهی اوقات، انالال و یا تغییر تعادادی زیاادی شاماره تلفان  ممکن انت باعث ایجاد ی دردنر بزگ شود. 11
 12. 12. محر کهای کلیدی امکان ارائه طیف گسارد های از نرویس های امنیای  مشاریان تجاری و مصر فکننده  12
 13. 13. محر کهای کلیدی ی نیم کارت که بر روی آن گواهی الکارونیکی و کلیاد نصاب  شده باشد، باعث کاهی احامال تغییر اپراتور تلفن همراه تون مشاری می شود. 13
 14. 14. Mobile PKI زیرناخت کلید عمومی را هحل فنی ایده آل رفع این نیاز انت.  هر کس ی تلفن همراه )نیم کارت( دارد.  بنابراین پیاد هنازی زیرناخت کلید عمومی روی نی مکارت راه حل  ایده آل انت. Mobile PKI زیرناخت کلید عمومی بر روی موبایل با عناوان  شناخاه شده انت. Wireless PKI و یا تنها ی توانمند نااز بارای ایان گوناه خادمات Mobile PKI  انت. 14
 15. 15. دولت و حاکمیت 15
 16. 16. محر کهای کلیدی هرگونه خدمات شهروندی قابل ارائه تون دولت ممکان انات  باواند از طریق وب ارائه شود. هر نرویسی که شامل اطلاعات حساس باشد )مالی، نالامت و  ...( نیازمند ی شیوه احراز هویت مساحکم انت. PKI بطور مثال کارت ملی شهروندی افاراد م یتواناد مبانای بار  باشد. 16
 17. 17. تجرب ههای موفق در اروپا  2006 Manchester Declaration, setting objectives for a EU eIDM interoperability and mutual recognition of national eIDM  2007 Common spesifications for interoperable EIDM and call for large scale pilots  2008 Large scale pilots of eIDM in cross-border services  2009 eSignatures in eGovernment, undertake review of take-up in public services  2010 Review the uptake by the Member States, interoperable eIDM at work Countries in piloting phase: Austria/Belgium (leading countries), UK, Germany, Italy, Poland, Netherlands, Portugal, Malta, Estonia + possibly others 17
 18. 18. Mobile PKI را هحل 18
 19. 19. Mobile PKI در نال 2000 هنوز هیچ اناانداردی در این زمینه وجود نداشت.  ،)ETSI( اولااین بااار در نااال 2002 ، مونسااه اناااانداردهای مخااابراتی اروپااا  اناانداردهایی نظیر اناانداردهای زیر مناشر شد: نیازمندی های کسب و کار و عملیاتی( ( ETSI TR 102 203  چارچوب امنیای( ( ETSI TR 102 206  رومینگ( ( ETSI TS 102 207  وان وب( ( ETSI TS 102 204  خصوصیات وان نیم کارت( ( ETSI TS 100 977  الگوریام و پارمارهای امضای الکارونیکی( ( ETSI SR 002 176  وان برنامه نویسی نیم کارت( ( ETSI TS 131 130  و ...  در حااال حاضاار کلیااه را هح لهااای پیاده نااازی شااده، خااود را باار اناااس  ارتلا داد هاند. ETSI اناانداردهای 19
 20. 20. Mobile PKI / MSS SMSC WAP/OMA OTA Server Client X Client X WIB VPN Mobile Access Web pages Content Signing Customer Care and Billing DB LDAP Certificates CA CA Online Bank Web Shops 3D Security Server (MSSP) 20
 21. 21. سهولت و سادگی احراز هویت تمام چیزی که برای احراز هویات خاود  نیاز داریاد عباارت انات از یا عادد نی مکارت! Insert your Authentication PIN code: **** 21
 22. 22. الزام آوری قانونی انجام توافلات قانونی از طریق تلفن همراه  انکارناپذیری  شنانایی رنمی اشخاص حلیلی و حلوقی  Insert your Signature PIN code: ****** 22
 23. 23. PKI پنهان سازی پیچیدگی های و زیرناااخت کلیااد عمااومی مخالااف CA پشااایبانی از چناادین  بصورت همزمان عدم نیاز به هیچ فناوری یا نیانت گذاری  23
 24. 24. ETSI MSS مبانی بر چهاار )ETSI MSSP( اناانداردهای فراهم کننده خدمات امضای موبایل  موجودیت زیر انت: به ی کلاینت مجزا و اخاصاصی اخاصاص دارد( ( Home Entity  بدنت آورنده امضا( ( Acquiring Entity  فراه مکننده رومینگ در بین شبکه های اپراتورهای مخالف( ( Routing Entity  که ممکن انت با با موجودیت اول یا دوم ادغام شود.( ( Verification Entity  هر ی از این موجودیت ها می توانند باا هام ادغاام شاوند و یاا بصاورت مجازا  پیاده نازی شوند. در برگیرناااده وانااا های باااین موجودی تهاااا و بااارای ETSI انااااانداردهای  یکپارچه نازی هر کاربردی که از امضا بر روی موبایل انافاده می کند، هساند. 24
 25. 25. ETSI خصوصیات نق شها در استاندارد 102 Relying Party Service Provider ETSI 102 204 WEB interface ETSI 102 207 Roaming MSS Acquiring Entity Relying Party Service Provider MSS Acquiring Entity MSS Roaming Entity MSS Roaming Entity CA Registration processes CA Registration processes MSS HOME Entity MSS HOME Entity SIM SIM CA Registration processes CA Registration processes GW DP OTA WAP gateway PPG GW OTA DP WAP gateway PPG 25
 26. 26. MSSP رومینگامضا در ض ل ع ی ف لغی ل MSS Mesh ض ل ع ی ف لغی ل Home MSSP Acquiring Entity Routing Entity سی ل ضققگل یقن Verification Entity Verification Entity 102 204 Acquiring Entity 102 207 Routing Entity Home MSSP غیض بگقی طل ل ن عض یقفهض ن Acquiring Entity Routing Entity Verification Entity LDAP, CRL/OSCP غیض بگقی طل ل ن عض یقفهض ن غیض بگقی طل ل ن عض یقفهض ن 102 207 26
 27. 27. نقش کلیدی اپراتورهای تلفن همراه 27
 28. 28. راه حل زیربنایی SMSC OTA Server VMAC WAP/OMA VMAC WIB Mobile Access VPN Content Signing Web pages Customer Care and Billing DB LDAP Certificates CA CA نق یف ف سیق ظ ل نق یف ن 3D Security Server Validator Messaging Server Registration Server iD Server MSSP SDK 28
 29. 29. نقش کلیدی اپراتورهای تلفن همراه امضاا در Hash همه چیز از نیم کارت، جایی که زوج کلیدها و  ی فضای حفاظت شده نگهداری م یشوند، شروع می شود. از نظر فنای تنهاا اپراتورهاای تلفان هماراه م یتوانناد مجاوز  دنارنی به نیم کارت ها را داشاه باشند. الباه نازندگان تلفن همراه نیز م یتوانند ی فضای محافظت  شده ای را در قالب ی تراشاه فاراهم کنناد تاا از آن جهات نگهداری زوج کلید انافاده شود. اماا ایان در دنیاا باه د یًال تجاری مرنوم نشده انت. 29
 30. 30. صدور گواهی و زوج کلید تراشه داخل نی مکارت دربرگیرناده کلیاد خصوصای معماو تونا  اپراتور تلفن همراه صادر م یشود. هویت مال نی مکارت بر اناس اطلاعات گاواهی وی کاه در مراکاز  صدور گواهی ثبت شده انت، تعیین می گردد. گواهی های الکارونیکی بار روی نایم کارت قارار نمی گیرناد. بلکاه از  طریق مخزن مرکز صدور گواهی مناشر م یشوند. 30
 31. 31. Mobile PKI تجربه در بانکداری الکترونیک 31
 32. 32. احراز هویت در بانکداری الکترونیکی 1. کاربر نهایی با نام کاربری خود به نایت بان مراجعه م یکند. از طریاق اپراتاور WPKI 2. نیسام بان ی درخوانت احراز هویت را بر اناس شماره تلفن همراه کاربر بارای تلفن همراه ارنال م یکند. 3. کاربر پی نکد را در تلفن همراه خود وارد می کند. 4. به کاربر اجازه ورود به نایت بان داده م یشود. 32
 33. 33. اعتبارسنجیتراکنش در بانکداری الکترونیکی از طریاق WPKI 1. بان درخوانت اعابارننجی را برای نارویس اپراتور تلفن همراه ارنال م یکند. 2. پردازش امضا می بایست بصورتی شفاف باشد که هماان چیازی WYSIWYS (what you see . که دیده م یشود، امضا شاود is what you sign) 33
 34. 34. یک سناریو جهت را هاندازی زیرساخت شبکه تلفن همراه PKI-enabled Mobile Phone حیطه اپراتور تلفن همراه Validator - MSSP (Acquiring) End User Notebook iD Server Financial شبکه بانک MSS XML-messages using SOAP over HTTP Validator - MSSP (Home) MSS XML-messages using SOAP over HTTP (SSL-secured) Internet Bank System Application Provider in ETSI terminology مشترک تلفن همراه 34
 35. 35. مدل گردش کار بین موجودی تها کاربر نهایی فراهم کننده سرویس آنلاین iD Server Validator MSSP نایت برنامه کاربردی اپراتور تلفن همراه مرکز صدور گواهی مخزن گواهی Messaging Server گردش کار جهت احراز هویت پایگاه داده کاربران گردش کار جهت ثبت نام Registration Server 35
 36. 36. تلفن همراه ی ونیله مطمئن انت که در هرجا و هر وقت جهت دنارنی به اطلاعات تجاری، اعاباری و شخصی قابل انافاده انت. با سپاس 36

More Related Content

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

×