Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

بازی کودکان با خاک

More Related Content

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

بازی کودکان با خاک

  1. 1. ‫حضرت محمد (ص)‬ ‫احاديث پيرامون بازي كودكان با خاك‬ ‫اسماعیل عابدی – مریم مالحسینی‬ ‫1‬
  2. 2. ‫حديث نبوي در خصوص كودكان‬ ‫اُحِبُّ الصِّبيانَ لِخَمسٍ :‬ ‫اَلوَّلُ : اَنـَّهُم هُمُ البَكّاؤونَ ، وَالثّانى : يَتَمَرَّغونَ بِالتُّرابِ وَ الثّالِثُ : يَختَصِمونَ مِن غَيرِ‬ ‫حِقدٍ وَ الرّابِـعُ : ال يَدَّخِرونَ لِغَدٍ شَيئا وَ الخامِسُ : يُعَمِّرونَ ثُمَّ يُخَرِّبونَ؛‬ ‫كودكان را به دلیل پنج صفت دوست دارم:‬ ‫اول آنکه بسیار گریه میكنند (دیده گریان از خوف خداوند، كلید بهشت است).‬ ‫دوم آنکه با خاک بازی میكنند (یعنی تکبر و نخوت و خودپسندی در آنها نیست).‬ ‫سوم آنکه با یکدیگر دعوا میكنند ولی زود آشتی كرده و كینه به دل نمی گیرند.‬ ‫چهارم، چیزی برای فردا ذخیره نمیكنند (چون آرزوی دور و دراز و طمع طوالنی ندارند).‬ ‫پنجم، خانه میسازند و سپس خراب میكنند (دلبسته و وابسته به امور دنیوی نیستند).‬ ‫2‬
  3. 3. ‫جنبههاي روانشناختي‬ ‫‪ ‬روان شناسان باور دارند همین زمین خوردن ها و دعوا با دیگر كودكان نیز بدون شک به كودک مه ارت‬ ‫های بسیاری می آموزد. بازی راهی است كه كودكان بوسیله آن امور را می آموزن د و راه زن دگی ك ردن‬ ‫در دنیای معانی و ارزش های بزرگساالن را فرا می گیرند.‬ ‫‪ ‬اكثر روان شناسان معتقدند بازی كردن فوای د بس یاری دارد ك ه ات رات واآع ی آن در دوران بزرگس الی‬ ‫نمایان می شود. رسول گرامی اسالم (ص) وجود حالت فعال و جوش‬ ‫را در طف ل خردس ال، نمای انگر‬ ‫فزونی خرد و اندیشه او در بزرگسالی دانسته و می فرماید: شیطنت و لجاج و س تیزه ج ویی ك ودک، در‬ ‫دوران خردسالی، نمایانگر فزونی عقل و اندیشه او در بزرگسالی است.‬ ‫3‬
  4. 4. ‫جنبههاي روانشناختي‬ ‫‪ ‬یک فوق تخصص روانپزشکی كودک با بیان اینکه والدین نباید كودكان را از بازی با خاک، گل، آب و ماس ه من ع‬ ‫كنند، گفت: بخشی از تاتیر بازیها كمک به رشد خالآی ت در كودك ان اس ت و در ص ورتی ك ه وال دین بتوانن د‬ ‫محیطی را برای كودک فراهم كنند كه از لوازمی كه در اختیار دارد چیزی را خل‬ ‫كن د ت اتیر زی ادی در ایج اد‬ ‫خالآیت و نوآوری وی خواهد داشت.‬ ‫‪ ‬یکی از غریزههایی كه خداوند حکیم در وجود كودكان آرار داده، عالآه به بازی میباشد. او میدود، جست و خی ز‬ ‫میكند و گاهی نیز با اسباب بازیهای خوی‬ ‫سرگرم میشود و از جابهجا كردن آنها لذت میب رد. اگ ر چ ه ای ن‬ ‫حركتها در آغاز بیهوده مینماید، ولی باعث تکامل جسم و جان كودک است و بر ات ر آن جس م ك ودک محک م‬ ‫میشود و آدرت اندیشه و ابتکار در او افزای‬ ‫مییابد و نیروهای درونی او آش کار میش ود. ش اید یک ی از دالی ل‬ ‫توجه به بازی كودكان در روایات اسالمی به همین علت بوده باشد.‬ ‫4‬
  5. 5. ‫جنبههاي روانشناختي‬ ‫‪ ‬بازی كردن كودک، تمرین یک نوع استقالل اراده و زن ده ك ردن نی روی خالآی ت و ابتک ار اس ت، زی را‬ ‫هنگامی كه كودک مثالً مشغول بنایی با وسایل بازی خود است،تمام دستگاه فکر او مانند یک مهن د‬ ‫ساختمان كار میكند و از موفقیتهای خود لذت میبرد، و هنگامی كه در وسط كار ب ه م انعی برخ ورد‬ ‫میكند به فکر چاره میافتد كه در نتیجه، همه این كارها به رش د فک ر و س اختن شخص یت وی ت أتیر‬ ‫فراوان میگذارد.‬ ‫‪ ‬كودكان در سال های نخستین زندگی، تنها در حال درک كردن تفاوت میان واآعیت و تخیل هستند.‬ ‫‪ ‬رسول خدا(ص) فرمودند: هر كس كه نزد وی كودكی است باید با او رفتار كودكانه داشته باشد.‬ ‫‪ ‬و نیز فرمودند: رحمت خداوند بر پدری باد كه در راه نیکی و نیکوكاری به فرزند خود كمک كن د. ب ه او‬ ‫نیکویی نماید و مانند كودكی، رفی دوران كودكی وی باشد، او را دانشمند و با ادب پرورش دهد.‬ ‫‪ ‬علی(ع) فرمودند: فرزند خود را تا هفت سال آزاد بگذار تا به بازی كردن بپردازد.‬ ‫5‬
  6. 6. ‫فوايد بازي كودكان‬ ‫‪ ‬وآتی كودكان از چیزی باال می روند، می چرخند، به هوا می پرند و یا می دون د ب دن آن ه ا آ وی ت ر، انعط اف پ ذیر ت ر و‬ ‫هماهنگ تر می شود. بازی نه تنها برای اندام ه ای گون اگون ب دن، پ رورش عو الت و ص رف ان ردی ك ه ع دم مص رف آن‬ ‫حساسیت و عصبانیت را در پی دارد ضروری است. معموالً كودكان س الم از نی روی زی ادی برخوردارن د ك ه آن را در ب ازی‬ ‫مصرف می كنند. اگر نیروی اضافی كودک مصرف نشود و به حالت سركوب ش ده در جس م ك ودک ذخی ره ش ود در وی ن ا‬ ‫آرامی، عصبانیت، بدخلقی و پرخاشگری ایجاد می كنند.‬ ‫‪ ‬كودكان در خالل بازی به كشف محیط اطراف خود می پردازند و از طری بازی نخستین گام ها را برای اجتم اعی ش دن ب ر‬ ‫میدارند. آنها یاد می گیرند كه چگونه با همساالن خود همراهی كنند و همچنین تقسیم لحظ ات خ وب ب ا دیگ ران را نی ز‬ ‫میآموزند.‬ ‫6‬
  7. 7. ‫فوايد بازي كودكان‬ ‫‪ ‬بازیهای دوران كودكی یک زندگی اجتماعی موف را برای انسان رآم میزند. كودک بدون بازی به خصوص بازی با كودكان‬ ‫دیگر خودخواه، خودبین و خودرای میشود. او از طری بازی شیوه برآراری رواب ط اجتم اعی ب ا بیگانگ ان و ح ل مس ایل و‬ ‫مشکالت ناشی از آن را فرا میگیرد. كودكی كه تجربه بازی در محیطهای اجتماعی و با گروه همساالن را دارد در آین ده ب ه‬ ‫فردی مبدل می شود كه آادر است مشکالت غیر آابل پی‬ ‫بینی زندگی را به خوبی مدیریت كند.‬ ‫‪ ‬بسیاری از مواآع هنگام بازی كردن با كودكان شما میتوانید به مشکالت روحی كه ممکن است فرزندانتان با آن روبرو باشند‬ ‫پی ببرید. به طور كلی از طری بازی است كه به نکات مثبت و منفی شخصیت كودكان پی ب رده و در جه ت رف ع و اص ال‬ ‫مشکالت آن ها اآدام كرد. معموالً بچهها هنگام بازی، اعتراضات و نارض ایتی ه ای خ ود را از پ در و م ادر و اطرافی ان ب روز‬ ‫میدهند و آنها را با این شیوه بیان میكنند.‬ ‫7‬
  8. 8. ‫فوايد خاكبازي‬ ‫‪ ‬واضح است كه نخستین نتیجه رفتن به جنگل و فوای سبز، ب ازی ك ردن در آب و گ ل و ب اال رف تن از درخ ت،‬ ‫كثیف شدن و تما‬ ‫با باكتریها و میکروبهاست. بر خالف تصور بسیاری از پدر و مادرها این كار ن ه تنه ا مو ر‬ ‫نیست بلکه به اعتقاد دانشمندان برای سالمت بدن ضروری ه م هس ت. تحقیق ات نش ان میده د كودك انی ك ه‬ ‫همیشه بعد از بازی كردن با ظاهری گرد و خاک به خانه میآیند در آینده كمتر بیمار میشوند.‬ ‫‪ ‬در خاک باكتریهای خاصی وجود دارند كه باعث فعال شدن آسمتهای خاصی از مغز میش وند. ای ن آس متها‬ ‫مسئول تولید یک ماده شیمیایی به نام «سروتونین» هستند كه نق‬ ‫مهمی در انجام بسیاری از فعالیتهای ب دن‬ ‫داشته و خواص ضدافسردگی دارند. در بسیاری از كارهای پیشنهاد شده، كودكان ناگزیر به رف تن ب ه محیطه ای‬ ‫طبیعی و تما‬ ‫8‬ ‫با خاک هستند.‬
  9. 9. ‫فوايد خاكبازي‬ ‫‪ ‬در حقیقت سیستم ایمنی بدن این كودكان بیشتر در مجاورت انواع باكتریه ا و عوام ل بیم اریزا آ رار‬ ‫گرفته و بهتدریج خود را برابر آنها مقاوم میكند‬ ‫‪ ‬هرچه محیط زندگی یک كودک استریلتر و ضدعفونی شدهتر باشد، به همان میزان نیز خط ر اب تال ب ه‬ ‫آلردی در او بیشتر است. باكتریهایی كه در سیستم گوارشی ما وجود دارند عالوه بر هوم غ ذا وظیف ه‬ ‫آموزش سیستم ایمنی بدن ما را نیز بر عهده دارند. آنها به بدن ما میآموزن د ك ه چگون ه براب ر عوام ل‬ ‫بیگانه از خود دفاع كرده و واكن‬ ‫اهمیت دارد.‬ ‫9‬ ‫نشان دهند. این موضوع بسیار در رشد سیستم ایمنی ب دن كودك ان‬
  10. 10. ‫منابع‬ ‫هزار حدیث از پیامبر اسالم صلی اهلل علیه و آله و سلم، نشر بنیاد پژوه های اسالمی آستان آد‬ .1 6/50 ‫اصول كافی‬ .2 http://www.ayehayeentezar.com/thread13655.html .3 http://www.aviny.com/hadis-mozooee/ejtemai/koodak.aspx .4 http://tebyan-zn.ir/archive/blest_family/Childeren_world/child_playing/0/10/default.html .5 http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=140 .6 http://abzangi.blogfa.com/post-802.aspx .7 http://www.tebyan-zn.ir/blest_family.html .8 ‫رضوی‬ 10

×