Successfully reported this slideshow.

سناریوهای آینده زیست فناوری

0

Share

Upcoming SlideShare
Virology quiz 1
Virology quiz 1
Loading in …3
×
1 of 28
1 of 28

More Related Content

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

سناریوهای آینده زیست فناوری

 1. 1. ‫سناريوهاي آينده زيست فناوري‬ ‫اسماعيل عابدي – مریم مالحسينی‬
 2. 2. ‫مطالب ارائه شده:‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫مقدمه‬ ‫وضعيت فعلي صنعت زيست فناوري‬ ‫آينده زيستفناوري‬ ‫درمانهاي انساني‬ ‫زيستفناوري کشاورزي‬ ‫زيستفناوري صنعتي‬ ‫محاسبات بيولوژيکي‬ ‫علم مواد‬ ‫مهندسي زيست‬ ‫مهندسي زيستي محيط زيست‬ ‫‪ ‬فناوري هاي محرك انقالب زيستفناوري‬ ‫‪ ‬مفاهيم بلوغ زيستفناوري‬ ‫‪ ‬سناريوهاي آينده زيستفناوري‬ ‫‪ ‬نتيجه گيري‬ ‫‪ ‬منابع‬
 3. 3. ‫چکيده‬ ‫بخش عمده اي از تحقيق و توسعه در زیستفناوري در یک سرعت سریعی بلوغ یافته است و ممکن‬ ‫است به زودي با یکدیگر همگرا شوند. ای بخشهاي زیستفناوري در حال ظهور، شامل محدودهاي‬ ‫از توسعه داروهاي جدید و مواد دارویی، غذاهاي مهندسی شده ژنتيکنی، ننتنرل فرنینندهاي تو يند‬ ‫صنعتی و دستگاه هاي محاسبات بيو وژیکی مبتنی بر ایجاد مواد جدید صننعتی و دسنتگاههایی بنر‬ ‫اساس ساختارهاي بيو وژیکی و استفاده از زیستفناوري در تو يد مواد غذایی می باشند. هنر ینک از‬ ‫ای بخشهاي پژوهش پتانسيل قوي براي واننشهاي اجتماعی را نياز دارد. در بررسی تنثیير بنا قوه‬ ‫فناوري زیستی در جامعه، دو محرك اساسی مویر بر پذیرش اجتماعی زیستفناوري شرح داده شده‬ ‫است. اول، درنمد حاصل از ادغام فناوريهاي مورد استفاده جامعه تا چه حد است و تا چه حد درك‬ ‫زیستفناوري را به شدت تحت تایير قرار میدهد. دوم، درجنه اي ننه منردم در نهاینت مح نو ت‬ ‫بيوتکنو وژیکی بدست نمده و فرنیندهاي جایگزی مشنرو و قابنل اعتمناد بنه مح نو ت فعلنی را‬ ‫میپذیرند چقدر است! ممک است هر دو بازار تقاضاي تبليغ سياست هاي عمومی را شکل دهند. در‬ ‫ای تحقيق چهار سناریوهاي جایگزی مجزا براي نینده زیستفناوري نشان داده شده است و مفاهيم‬ ‫ای حا ت مورد بحث قرار گرفته است.‬
 4. 4. ‫مقدمه‬ ‫از او ي شهرك هاي نشاورزي به بعد، بشریت همواره به دنبال ننترل محيط طبيعنی ننهنا میباشند.‬ ‫مح و ت براي ارائه غنذاهاي مذنذي تنر پنرورش داده شندهاند و در این بني رونند پنرورش رت و‬ ‫دام و حيوانات خانگی اهلی از طریق صدها نفر از نسل پرورش ننترل شده بودند. پمادهاي شفادهنده و‬ ‫درماننننده از گياهان و ریشه هاي نشت توسعه داده شده اسنت. هنزاران سنال بعند، عننوان انقنال‬ ‫صنعتی در سراسر اروپا گذشت، زمينه هاي نظري و تجربی فيزیک، شنيمی و مهندسنی مندرن و علنم‬ ‫ریاضيات در ميان روشنگري ادبی، موسيقی، و هنري نه انقالبی در جامعه است شکوفا شد.‬ ‫با رشد درك ما از زیست شناسی، تمایل او يه و مداوم بشریت به بهره برداري از جهنان اطنرا ، منجنر‬ ‫گردید زیست شناسان و بازرگانان مختلفی در اواخر 0791‪ s‬با در نظر گرفت اینکنه نینا اهنرم داننش‬ ‫نمایی اخبار به رشد زیست شناسی سلو ی و مو کو ی به مح و ت اسنت ننه منی توانند در بنازار نزاد‬ ‫فروخته شود. با ای مفهوم تو د صنعت زیستفناوري شکل گرفت. صنعت زیستفناوري به شکلی نه ما‬ ‫امروز می شناسيم با تثسيس تکنو وژي ژنتينک در سنال 6791 ایجناد گردیند. از نن شنرو زودرس و‬ ‫منح ر به فرد، تعدادي از شرنت هاي به طور انح اري بر روي مح و ت و فرنیندهاي زیستی ننه در‬ ‫سراسر جهان در یک دوره نسبتا نوتاه از زمان.افزایش یافته و به بيش از 0055 رسيده متمرنز شدند.‬
 5. 5. ‫وضعيت فعلي صنعت زيست فناوري‬ ‫از دی ندگاه ب نازار، د ي نل قاب نل ت نوجهی ب نراي خوش نبينی در م نورد ادام نه رش ند ص ننعت وج نود دارد.‬ ‫ن‬ ‫ن ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ن ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫فروش مح ول در سراسر جهان به 02 درصد در سال جاري به 31 ميليارد د ر افنزایش یافتنه اسنت.‬ ‫در بخشی از اتحادیه رو به رشد با شرنت هاي شيميایی داروینی بنه شنکل مناسنبی هندایت میشنود.‬ ‫پيچيدگی بازار به تدریج بيشتر در مورد روش هاي ارزیابی است نه به تدریج یبات بيشنتري از قيمنت‬ ‫سهم شرنت هاي دو تی ترویج یافت. با اینکه س ای صنعت نزدیک 52 سال اسنت، در حنال حاضنر‬ ‫یک توده مهم از دانش استراتژیک و عملياتی نينز در دسنترس بنراي هندایت مندیریت ارشند در سنير‬ ‫شرنت هاي خود وجود دارد. در نهایت، تذييرات جمعيت شناختی نيز بنراي مح نو ت علنوم زنندگی‬ ‫مویر است. به طور خاص، پير شدن جمعيت جهان ما در حال نمک بنه ینک تقاضنا بنراي مح نو ت‬ ‫خودرو خدمات بهداشتی و بر حفظ نيفيت زندگی است.‬
 6. 6. ‫ادامه ...‬ ‫صنعت زیستفناوري روي چندی تهدید و چا ش تانيند دارد. از حنا تناریخی، درك عمنومی در خ نوص‬ ‫استفاده از مح و ت زیستفناوري دوسوگرا در بهتری حا ت بوده است و در حنال حاضنر منوجی از احتيناط‬ ‫م ر نننده و عدم قطعيت در مورد بسياري از مح و ت، به وینژه بنراي منواد غنذایی وجنود دارد. تع ن‬ ‫عمومی عليه زیستفناوري نشاورزي مح و ت و خدمات به خ وص در اروپا شدت گرفته است ای وضنعيت‬ ‫با درك محدود دو ت و قوه مقننه از زیرسناخت هناي علمنی و فنناوري در حماینت از صننعت زیسنتفناوري‬ ‫تشدید شده است.‬ ‫از چشمانداز فناوري، زیست شناسی هنوز علم با ذی نمیباشد. نرخ انتشافات علمی در بسياري از زمينهها بنه‬ ‫سرعت در حال افزایش است و پيشرفتهاي فناوري هاي بنه شنکل وحشنتنانی رو بنه رشند اسنت. توصنيف‬ ‫ساختاري سيستماتيک، اغل قبل از انتشافات عميق بوجو نمده است و در حال حاضر زیسنت شناسنی بلنوغ‬ ‫یافته از نار توصيفی در حال انجام در سراسر جهان وعده ظهور داده اسنت. در واقن،، زیسنت شناسنی تبندیل‬ ‫توصيف به علم پيش بينی میباشد و در هر دو وضوح و پيچيدگی پرسش و پاسخ هاي تجربی به طور مسنتمر‬ ‫در حال افزایش است. موارد نمونه از موضوعات پژوهش حاضر، در محدوده ژن هاي از بافت ها و ارگان هنا در‬ ‫حال بررسی میباشد. چارچو اساسی زیست شناسی نظري به طور همزمان در زمينه هاي مختلنف در حنال‬ ‫توسعه است، ترویج مطا عات در عمق به عنوان مدل فيزیو وژي تمنام بندن و شنبيه سنازي تکامنل مو کنو ی‬ ‫متفاوت میباشد.‬
 7. 7. ‫آينده زيستفناوري‬ ‫بلوغ در حال رشد زیستفناوري متقارن با زیست شناسی میباشد. اگر چنه در حنال حاضنر تمرننز‬ ‫مح ول در بازارهاي درمانی انسانها وجود دارد، و ی به احتمال زیاد یک واژگونی بازار در 02 سنال‬ ‫نین نده، توس نط مح نو ت درم نانی بش نر در نن زم نان، رخ میده ند و احتم نا اقلي نت مح نو ت‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫زیستفناوري در بازار را تشکيل میدهند. همگرایی و هم افزایی طيفنی از ننواحی زیسنتفناوري در‬ ‫حال ظهور، از توسعه داروهاي جدید و مواد مخدر، غنذاهاي مهندسنی شنده ژنتيکنی و بيو نوژیکی،‬ ‫ننترل فرنیندهاي تو يدات صنعتی و دستگاه هاي محاسبات بيو وژیکی گرفته تا ایجاد منواد جدیند‬ ‫صنعتی و دستگاه ها بر اساس ساختارهاي بيو وژیکی و استفاده از زیستفناوري بنه جهنت حفنظ و‬ ‫بهبود تذذیه و محيط زیست جهانی، رشد خواهد داشت.‬
 8. 8. ‫بخش هاي بازار و همگرايي تکنولوژي در صنعت زيستفناوري‬ ‫هر ندام از ای نواحی به طور جزئی در شکل زیر شرح داده شده است:‬
 9. 9. ‫درمانهاي انساني: در حال توسعه داروهاي جديد‬ ‫خط تو يد مح و ت درمانی هرگز قوي تر نشده اند در حال حاضر تنهنا 834 مح نول درمنانی و داروهناي‬ ‫انسان در حال توسعه است. این مح نو ت در 61 طبقنه عملکنردي قنرار میگيرنند و این طبقنه بنندي‬ ‫بطورگسترده اي به سوي انوا بيماريهایی مانند سرطان، بيماري هاي عفونی، بيماري هاي قلبنی عروقنی و‬ ‫اختال ت ع بی و ایمنی هد قرار داده شدهاند. تا نننون بيشنتری تعنداد مح نو ت در حنال توسنعه در‬ ‫درمان سرطان ها متمرنز شده اند. بيش از 81 سيستم عامل فنناوري در مطا عنه بيمناري هناي بشنر فعنال‬ ‫هستند. رایج تری فناوري در استفاده از وانس ها (مو کول در نظر گرفته شده به محض پاسخ ایمنی خناص،‬ ‫ایجاد م ونيت به سمت تایير فيزیو وژیک است) نه باعث ننتی بادي هاي مونونلوننال بسنيار خناص ( ننتنی‬ ‫بادي هاي تو يد شده براي اهدا منح ر به فرد)، و ژنهاي درمانی میشود. هر یک از ای ها تکنينک هنایی‬ ‫هستند نه در سيستم عامل نونورانه تکنو وژيهناي هيبریندي، ترنين میشنوند و احتمنال سنری، بهبنود‬ ‫ناپيوسته در نارایی و ایربخشی را ارائه میدهند.‬ ‫بسياري از ای مح و ت از طریق یک فرایند تحقيق و توسعه نه اغل نياز به 003 ميليون د ر و 51 سنال‬ ‫توسعه مح ول و زمان نزمون دارد توسعه داده شدهاند. ای فرایند توسعه به طور معمول توسنط ینک سنطح‬ ‫پایدار و محکم از عدم اطمينان در مورد پذیرش بازار نهایی و محدود "بازخورد مشتري مشخص'' اغلن بنر‬ ‫اساس نتایج دقيق نزمایشات با ينی مدیریت میشود.‬
 10. 10. ‫زيستفناوري کشاورزي: نسبت رشد اثربخشي و تغذيه غذا‬ ‫از شرو سرمایه گذاريهاي شرنتهاي جهانی، بسياري از شرنت ها در برنامه هاي تحقيق و توسعه‬ ‫تالش قابل توجهی را نغاز نرده اند. پيشرفت بيشتر در رشته مهندسی نشاورزي در نيم قرن بعند از‬ ‫ده هزار سال گذشته ایجاد گردید. به طور سنتی، مح و ت غنذایی ماننند گنندم، رت و بنرنج بنه‬ ‫صورت خيلی نهسته و دشوار از گونه هاي زراعی مختلف پرورش داده میشدند و نتایج نهنایی این‬ ‫نزمایش ها سالها طول نشيد تا شفا گردید. امروزه، ت فيه بنا و مهندسنی ژنتيکنی مح نو ت‬ ‫نشاورزي ممک است در هفته ها و ماه ها به شکل فشرده چرخنه از 001 – 0001 برابنر انجنام‬ ‫شود. تنوعی از ویژگیها براي اصالح ژنتيکی هد قرار داده شدند.‬ ‫اول، مح و ت در حال مهندسی مجدد هستند تا مقاومت زیست محيطی به عنوان مثال (با رفت‬ ‫درجه حرارت و رطوبت و بهبود مقاومت به حشرات و نفات) را افزایش دهند. ای پيشرفت اجازه می‬ ‫دهد مح و ت به طيف با یی از شرایط محيطی نسبت به هر زمان دیگري قبل از رشد مقاوم شوند.‬ ‫در نهایت افزایش ظرفيت از محيط زیست اطرا میباشد.‬
 11. 11. ‫ادامه ...‬ ‫دوم، گياهان ممک است به شکل ساختاري تذيير ننند تذييراتی در شنکل بنر ، گلبنر ، انندازه و‬ ‫تذييرات ساقه، شاخه، ریشه و ساختار دانه داشته باشند. ای تذييرات ساختاري منی توانند بنه نناهش‬ ‫انرژي مورد نياز گياهان و افزایش مح ول بيشتر منجر شود. سوم، محتواي تذذیه مح و ت می توانند‬ ‫به طور قابل مالحظه اي از طریق تنظيم مو کو ی و تنظيم درصد نسبی و توزی، روغ ، پروتئي ، چربی،‬ ‫و نربوهيدرات موجود در داخل ميوه، بر ، گل و دانه ها افزایش پيدا نند. گر چه همچنان بنه عننوان‬ ‫یک واننش قابل توجه، شک و تردیدهاي عمومی در مورد غذاهاي مهندسی شده ژنتيکی وجنود دارد،‬ ‫در نهایت چني پيشرفت هاي همچنان براي بهبود سالمت و رفاه جمعيت ت اعدي در حنال رشند منا‬ ‫بوجود نمده است.‬
 12. 12. ‫زيستفناوري صنعتي:‬ ‫جايگزين کردن فرآيندهاي توليد عمر صنعتي از طريق زيست شناسي‬ ‫فرنیندهاي تو يد صنعتی به طور سنتی متکی بر درجه حرارت با و انرژي، مواد شيميایی مضر مانند اسنيد،‬ ‫قليایی، سيليکات، و سورفکتانت، و اغل دچار تو يد بنيش از حند فسنفر و نسنل ضنایعات فلنزي خطرنناك‬ ‫میباشند. در مقابل، زیستفناوري وعدهها و واقعيت یک محيط تو يد به مرات مالیم تر و پایدار تنر را ارائنه‬ ‫می دهد. واننشهاي ننزیمی در نقش همان درجه حرارت با و فرنیندهاي انرژي هستند. به گرد هم نوردن‬ ‫واننش دهنده ها در فضا و زمان به ترویج یبات حا ت مينانی از ینک وانننش میپنردازد. سناختار مو کنو ی‬ ‫ننزیمها براي ناتا يز دماي بدن تکامل یافتهاند. واننش ناتنا يز واننشنی معنادل درجنه حنرارت از 000،3-‬ ‫000،5 ‪ C‬میباشد.‬ ‫ای رویکرد ناتا يزوري زیستی را می توان از بدنهاي قوي تر به انوا فرنیندهاي تو يد، منتقنل ننرد ننه در‬ ‫نن ننزیم مانند يپاز، پروتئاز، سلو ز و نميالز را میتوان در محل منواد شنيميایی مضنر و دمنا و اننرژي بنا‬ ‫جایگزی نرد. در عرض 05 سال نینده احتمال دارد نه ای فرنیندهاي تو يد ناتا يزوري زیسنتی بنه حندي‬ ‫مجوز ساخت بيو وژیکی نا هاي م رفی مانند پوشاك، مح و ت پالستيکی، و م نا ح سناختمانی تکامنل‬ ‫یافته و همزمان را بدهد، روش ناتا يزوري زیستی به مونتاژ مح و ت و ماشي ن ت پيچيده تر مانند نوازم‬ ‫خانگی، خودرو، اجزا و قطعات حتی شاید ا کترونيکی نمک مینند.‬
 13. 13. ‫محاسبات بيولوژيکي:‬ ‫جايگزين تراشه هاي کامپيوتري مبتني بر سيليکون با کامپيوترهاي فعال‬ ‫دو رویکرد جهت تعریف جریان ادغام علوم نامپيوتر و زیست شناسنی وجنود دارد. اول، طرحهناي‬ ‫ابتکاري مختلف در پيشرفت قدرت محاسباتی اهرم هستند در حنا ی ننه این طنرح هناي ابتکناري‬ ‫افشاي مکانيسم هاي بيو وژیکی را پشتيبانی می ننند اعم از تجزیه و تحليل و مدل سازي ساختار و‬ ‫سازمان در مقياس ژنوم، شبيه سازي تکامل ژنومی در وضوح مو کو ی اطالعات با توجه بنه ا گوهناي‬ ‫پروتئي و ا گوریتم هاي محاسبات مورد استفاده در ه انسان براي انجام پردازش شنناختی چنند‬ ‫ع بی. ای مطا عات در قدرت محاسباتی و خيره سازي حافظه استفاده شده است.‬ ‫رویکرد تعریف شده براي رایانههاي بيو وژیکی در مرنز بر اساس همگرایی بي رایانه هاي بيو وژیکی‬ ‫توزی، شده میباشد و توزی، دستگاه هاي پردازش اطالعات مانند نوازم خنانگی بنه فنناوري تراشنه‬ ‫جاسازي شده بستگی دارد. به طور خاص، دستگاه هاي محاسباتی هاي جاسازي شنده را منی تنوان‬ ‫داخل زیست بسپارها در نتيجه در نامپيوترهاي پوشنيدنی، پنردازش بسنيار توزین، شنده در داخنل‬ ‫دستگاه هاي خانگی و در نهایت، تواب، پردازش اطالعات توزی، شده از طرینق مقيناس فنناوري ننانو‬ ‫سنتز ایجاد نرد.‬
 14. 14. ‫علم مواد:‬ ‫در حال توسعه مواد بيولوژيکي براي بهبود ساختار و تابع‬ ‫تنو طبيعی و اتی زیست شناسی یک محيط خو از مناب، به منظور جل در ارتقاء و ایجاد مواد جدیند‬ ‫فراهم می نند. مهندسی مجدد فرایندهاي سلو ی و مو کو ی در بدست گيري نقش ها و تواب، نامربوط بنه‬ ‫شرایطی نه در نن، ای روند براي یک منب، به خ وص غنی نونوري میشود غينر مربنوط اسنت. از طرینق‬ ‫اختالط یکی از اجزاء بيو وژیکی، پيشرفت هاي عملکردي قابل توجهی در منواد موجنود محتمنل اسنت. از‬ ‫حا ساختاري، ساخت مواد ، منسوجات و اجزاي دستگاه تو يند ممکن اسنت زیسنت محنيط را ب نورت‬ ‫نشکار مانيتورینگ ننند نه در نن مو کو هاي زیستی جاسازي شده جنبه هناي اساسنی محنيط زیسنت را‬ ‫حس میننند شرایط محيطی مانند دما، رطوبت، فشار، و خواص مواد را به درستی تنظيم نماید. گسنترش‬ ‫سالح هاي هسته اي از تنظيم موادها نيز محتمل است. به عنوان مثال، تميز نردن خود بنه خنود منواد بنه‬ ‫زودي ممک است وجود داشته باشد، نه در نن مو کو هاي زیستی تعبيه شده فراینندهاي ننزیمنی را اجنرا‬ ‫میننند نه باعث حذ ن ینده هاي بانتریایی یا مواد شيميایی میشود. به شکل اطالعناتی، موادهنا بنا‬ ‫مدارهاي منطقی جاسازي شده و یا دستگاه هاي محاسباتی در فنرم ینا پنردازش اطالعنات ا کترونيکنی ینا‬ ‫بيو وژیکی ساخته میشوند. با جاسازي مواد بستر هاي نرم افزاري تکنو وژي، تعامل با محيط زیست ممکن‬ ‫خواهد بود و می تواند بسيار هماهنگ توسعه یابد و به زندگی نارنمد و ترویج فضاهاي ناري تبدیل شود.‬
 15. 15. ‫مهندسي زيست:‬ ‫طراحي مجدد دستگاه هاي بيولوژيکي براي توابع جديد‬ ‫با تلفيق اجزاي بيو وژیکی جهت طراحی عناصر ، انجام وظایف بسيار خاص را می توان با استفاده از‬ ‫مدارهاي بيو وژیکی در درون سلول هاي زنده در نظر گرفت و گسترش ای تواب، به دسنتگاه خنار‬ ‫از بدن را پيش بينی نرد. براي مثال، چندی مکانيسنم بيو نوژیکی بنراي گنرفت و خينره اننرژي،‬ ‫تکامل یافته اند به طور مثال استفاده از نلروفيل به عنوان یک مکانيسم برداشت ننور بنا اسنتفاده از‬ ‫ندنوزی تري فسفات (‪ )ATP‬نه یک مکانيزم خيره سازي اننرژي میباشند. در مفناهيم مهندسنی‬ ‫زیستی، ای ساختارها را می توان براي همان تواب، خود در حا ت غير فيزیو وژینک اسنتفاده ننرد،‬ ‫براي مثال، نلروفيل می تواند براي حس نور عمومی استفاده شود و توابن، را ضنبط ننند، در حنا ی‬ ‫نه ‪ ATP‬می تواند به عنوان اساس شيميایی یک باتري بيو وژیکی بکار برود.‬
 16. 16. ‫ادامه ...‬ ‫رویکرد تعریف شده مهندسی زیست شامل طراحی نامل و جدید تواب، براي مو کو هاي در حال حاضر اسنت‬ ‫نه ساختار نن از هزاران سال ب ورت طبيعی بوجود نمده است. به عنوان مثال، ميکرو ارگانيسنم هنا بنراي‬ ‫زنده ماندن و حتی رشد در شرایط گوناگون تکامل یافته اند اعم از جامد شدن یخ در یخچال هاي طبيعی با‬ ‫فشار بسيار با و درجه حرارت ن در نزدیکی منافذ نتشفشانی در بستر اقيانوس. در هر یک از این منوارد،‬ ‫فيزیو وژي ارگانيسم با تذيير مسيرهاي مو کو ی خاص با ای شنرایط مطابقنت میننند. در منورد ميکنرو‬ ‫ها،ننها در ن جوش در فشار فوق ا عاده اي زندگی می ننند، ننزیم هاي ميکروبی براي عملکرد مطلو در‬ ‫ای محيط تکامل یافته اند و ای بهينه سازي طبيعی را منی تنوان جهنت اسنتفاده در درجنه حنرارت بنا ،‬ ‫فرنیندهاي فشار با ي و ه نزمایش در نزمایشگاه بکار برد.. در واق،، ای رویکرد مورد استفاده ، بنراي ایجناد‬ ‫انقالبی در زیست شناسی مو کو ی از طرینق ینک فراینند بنه عننوان زنجينره اي پليمنر از وانننش (‪)PCR‬‬ ‫شناخته شد. روند ‪ PCR‬مجوز تقویت گسترده حتی یک دقيقه مقدار ‪ ،DNA‬را با اسنتفاده از نننزیم هنایی‬ ‫نه در بانتریها تکامل یافته اند، مویر ساخته است. به طور مشابه، تحقيقات به مطا عه در حال انجام اسنت و‬ ‫ترنيبات ضد یخ طبيعی در خون موجودات دریایی پيدا شده و در نهایت اهرم تذييرات شيميایی اساسی در‬ ‫برنامه هاي ناربردي مختلف به عنوان مواد افزودنی براي مایعات موتور خودرو و بافت و رسنانه هناي خينره‬ ‫سازي همراه براي برودتی فرنیندها نشف شده است.‬
 17. 17. ‫مهندسي زيستي محيط زيست: تعمير و حفظ محيط زيست‬ ‫براي هر یک از ای چا ش هاي زیست محيطی، عملکرد پانسازي زیستفناوري از طریق تجزینه بيو نوژیکی‬ ‫بسيار ننترل شده و موضعی انجام میشود نه در نن مهندسی ميکنرو ضنایعات زینادي را پنی از منقضنی‬ ‫شدن م ر مینند. ای را می توان با داشت ارگانيسم پاك نننده ميکروبی در یک ترني پيچيده ورودي‬ ‫هاي تذذیه تضمي نرد. بطوریکه زمانی نه عرضه نمی از مواد مذذي م نوعی ایجاد شنده اسنت و م نر‬ ‫فوق ا عاده با میباشد، هيچ ندام براي حفظ ادامه حيات در دسترس نيسنتند. در این روش ممکن اسنت‬ ‫جهت هر دو مسائل زیست محيطی فعلی و پيش بينی مشکالت با قوه نیننده ترسنی جهنت اینکنه راه حنل‬ ‫ممک است ایرات زیست محيطی را بيش از حل و ف ل مشکل اصلی داشته باشد وجود ندارد. همانطور نه‬ ‫در بسنياري از زميننه هناي دیگنر، تنایير قابنل توجنه و متقنابلی از فنناوري انتظنار منی رود. پيشنرفت در‬ ‫ن‬ ‫ن ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ن ن‬ ‫ن ن‬ ‫ن‬ ‫زیستفناوري صنعتی، به طنور خناص در تکامنل ننارگردانی پانسنازي و توابن، وابسنتگی تذذینه اي بنراي‬ ‫موجودات پاك نننده وجود دارد.‬ ‫بسياري از چا ش هاي زیست محيطی از استفاده نامنظم فناوري توسعه یافته از زمان انقال صنعتی بوجنود‬ ‫نمده است. اغل ، ای فناوري ها در خانها و ن و هواي ن وده، با مفاهيم گسترده و غير منتظره براي محنيط‬ ‫زیست جهانی است. ای چا ش هاي زیست محيطی ع ر صنعتی،از طریق استفاده عاقالننه از زیسنتفناوري‬ ‫در توسعه پایدار، فرایندهاي تو يدي سازگار با محيط زیست حل و ف ل میشود.‬
 18. 18. ‫فنا وري هاي محرك انقالب زيستفناوري‬ ‫مجموعه اي از فناوريهاي عميق قدرتمند و فناوريهاي هم افزایی توسعه یافته اند و بنه طنور منداوم بنه‬ ‫عنوان برنامه هاي ناربردي در حال ت فيه شدن هستند و خود را در زمينههاي متعدد در زیست شناسنی‬ ‫گسترش میدهند. از ت ویربرداري با وضوح با به ژننوميکس، پروتئنوميکس و پنرورش مو کنو ی و دیگنر‬ ‫فناوري هاي محرك پيشرفتهاي علمی و رشد صنعت به سرعت و به شکل بینظينري در حنال گسنترش‬ ‫است.‬ ‫‪ ‬ت ویربرداري با وضوح با : توان دیدن نوچکتر و روش تر قبل از هميشه‬ ‫‪‬‬ ‫بيش از سه قرن پيش، رابرت هوك براي او ي بار از یک ميکروسکوپ ساده به منظور مطا عه ساختمان از‬ ‫چو پنبه استفاده نرد. ای مطا عه نوري مشخص، ظهور زیست شناسی سنلو ی میباشند. مجموعنهاي از‬ ‫ابتکار ف نوري هاي ت ویربرداري اخير ای انقال را تقویت نرد.‬ ‫‪ ‬ژنوميکس و پروتئوميکس: نگاشت پيچيدگی سلولهاي زنده‬ ‫‪‬‬ ‫نقشه برداري از مدارهاي ژنتيکی و پروتئي مبتنی بر تحریک فيزیو وژي مو کو ی به درمان مویر و نارنمد‬ ‫بيماري بسيار مهم پرداخته است. '' ژنوميکس'' اشاره به جرینان تنالش جهنانی بنراي تعرینف و سنفارش‬ ‫مجموعه ناملی از ژن هاي موجود در بدن ما دارد. به طور مشابه، "پروتئوميکس" نشان دهنده خ وصيات‬ ‫و نقشه برداري مجموعه ناملی از پروتئي هاي موجود در بدن ما است .‬
 19. 19. ‫مفاهيم بلوغ زيستفناوري‬ ‫بخشهاي تحقيقات و توسعه در حال ظهور نه در با توضيح داده شد بنيانگنذار چهنارچوبی بنراي‬ ‫پيشرفت هاي فوق ا عاده است نه ممک است ایرات گسترده اي بر جامعه داشنته باشنند، بنه طنور‬ ‫با قوه تایيرات فعلی انقال فناوري اطالعات در حال حاضر در حال پيشرفت است. به همنان انندازه،‬ ‫بلوغ زیست شناسی به عنوان یک علم ممک است به شکل طبيعی از دو پرسش اساسی بنه بشنریت‬ ‫درك روشنی را ارائه دهد.‬ ‫واژه زیست فناوري نخستي بار در سال 9191 توسط ناربرد علوم زیسنتی و اینر متقابنل نن هنا در‬ ‫فناوري هاي ساخت بشر به نار برده شد. به طور نلی هر گونه فعا يت هوشمندانه بشر درخلق، بهبود‬ ‫و عرضه مح و ت گوناگون با استفاده از موجودات زنده مخ وصا از طریق دستکاري ژنتيکی ننها در‬ ‫سطح مو کو ی، در حوزه بيوتکنو وژي قرار میگيرد.‬
 20. 20. ‫سناريوهاي آينده زيستفناوري‬ ‫دو محرك اساسی زیستفناوري، نقش محوري را در نینده زیستفناوري مینند.‬ ‫اول، درنمد حاصل از ادغام فناوري تا چنه حند اسنت ننه روشنی ننه جامعنه اسنتفاده منی ننند و درك‬ ‫زیستفناوري را به شدت تحت تایير قرار دهد؟ اگر ادغام فنناوري و همگراینی متقابنل ننم بناقی بمانند،‬ ‫مح و ت زیستفناوري نسبتا نادر باقی میمانند نه نياز به بازاریابی گسسته و نمپي هاي فروش بسيار‬ ‫هدفمند است. ، با ای حال، اگر ادغام و همگرایی زیستفناوري صورت بگيرد، تجربه بشریت تقریبا بندون‬ ‫درز زیستفناوري را به نشاورزي، پزشکی، مهندسی و صنعتی مح و ت و فرنیندها ادغام مینند.‬ ‫دوم، درجه اي نه در نهایت مردم مح و ت بيو تکنو وژیکی به دست نمده و فرنیندهاي جایگزی مشرو‬ ‫و قابل اعتماد را به مح و ت فعلی می پذیرد. ممک است هر دو تقاضا بازار و سياسنت عمنومی را شنکل‬ ‫دهند. اگر پذیرش عمومی همه جا صنورت گينرد، پنس منا شنور و شنوق قابنل توجنه بنراي اسنتفاده از‬ ‫مح و ت زیستفناوري با قوه فرنیندها را تجربه خواهيم نرد نه منجر به تالش هاي نموزشی و قوي بنا‬ ‫تمرنز بر استفاده مناس از زیستفناوري میگردد. عالوه بر ای ، حمایت هاي عمومی قنوي بنه احتمنال‬ ‫زیاد در حال حاضر با توجه به سرمایه گذاري هاي در حال ظهور در زیستفناوري رشد خواهد نرد.‬
 21. 21. ‫چهار سناريوي زيستفناوري‬ ‫با ا هام از ای مسائل، محنرك هنا نشنان منی دهنند چهنار سنناریوي جنایگزی گسسنته بنراي نیننده‬ ‫زیستفناوري وجود داردنه واقعيت امروز زیستفناوري شکل ‪ low‬میباشد.‬ ‫‪High‬‬ ‫تجمع فناوري‬ ‫"مدينه فاضله"‬ ‫ادغننام بنندون درز و افا بيوتکنو ننوژي در نشنناورزي،‬ ‫شا‬ ‫‪‬‬ ‫پزشکی، مهندسی، فرنیندهاي صنعتی و مح و ت‬ ‫شور و شوق با بنراي اسنتفاده از فرنینندهاي بيوتکنو نوژي‬ ‫‪‬‬ ‫با قوه و مح و ت‬ ‫‪High‬‬ ‫سطح با یی از نگاهی عمومی در مورد پلت فنرم تکنو نوژي‬ ‫‪‬‬ ‫زیر بنایی‬ ‫"حکومت پليسي"‬ ‫ادغننام بنندون درز و پنهااان بيوتکنو ننوژي در نشنناورزي،‬ ‫‪‬‬ ‫پزشکی، مهندسی، فرنیندهاي صنعتی و مح و ت‬ ‫بی اعتمادي عمنومی از همگراینی و اسنتفاده از فرنینندهاي‬ ‫‪‬‬ ‫بيوتکنو وژي با قوه و مح و ت‬ ‫حضورمح و ت ترنيبی در همه جا و اجبنار بنه اسنتفاده از‬ ‫‪‬‬ ‫ف نوري خود، و در نتيجه حاصل شدن خشم عمومی‬ ‫‪Low‬‬ ‫‪High‬‬ ‫"کف زمين"‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫پذيرش عمومي‬ ‫مح و ت بيوتکنو وژي نادر است، حتی زمانيکه نشنکارا مشنخص‬ ‫میشود‬ ‫شور و شوق بنا بنراي اسنتفاده از فرنینندهاي بيوتکنو نوژي‬ ‫با قوه و مح و ت‬ ‫تالش هاي قوي نموزشی و مقننه در خ وص اسنتفاده مناسن از‬ ‫بيوتکنو وژي‬ ‫حمایت عمومی از سرمایه گذاري در زیست فناوري‬ ‫"روز حاضر"‬ ‫مح و ت بيوتکنو وژي نادر است و ی به طنور پرانننده بنه‬ ‫‪‬‬ ‫بازار عرضه شده‬ ‫ش نک و تردیند عمنومی نس نبت بنه اسنتفاده از فرنین ندهاي‬ ‫ن‬ ‫ن ن ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫‪‬‬ ‫بيوتکنو وژي با قوه و مح و ت با ست‬ ‫برنامه هاي نموزشی ضنعيف اسنت منثال در سيسنتم عامنل‬ ‫‪‬‬ ‫بيوتکنو وژي اساسی‬ ‫وجود سردرگمی در همنه جنا در منورد اسنتفاده مناسن از‬ ‫‪‬‬ ‫بيوتکنو وژي‬ ‫‪Low‬‬
 22. 22. ‫ادامه ...‬ ‫پذیرش و یکپارچه سازي پایي ف نوري، پيامدهاي ناشی از سردرگمی و عدم اطمينان عمنومی در‬ ‫مورد استفاده از مح و ت زیستفناوري و فرایندهاي ''روز حاضر" را به بار مینورد. تحنت شنرایط‬ ‫یکپارچه سازي با ي ف نوري و پذیرش عمومی با ، جامعه زیستفناوري استفاده از مح نو ت و‬ ‫فرنیندهاي نن را به شکل مشتاقانه و پيچيده "مدینه فاضله" میپذیرد. همزمان، ای صنعت با شنور‬ ‫و نشاط و ریشه هاي مح و ت شفا و فرایندهاي خود، ابزاري براي نفو بيشنتر در بنازار شنناخته‬ ‫میشود و باید جامعه زیستفناوري را در فقدان قابل توجه ادغام و همگرایی صنعت در نغوش بگيرد‬ ‫ننگاه ارزش با یی بر روي نا هاي زیستفناوري و خدماتی نه وارد بازار میشوند قنرار منی گينرد.‬ ‫عالوه بر ای ، مردم به شدت، گسترش مداوم صنعت را پشتيبانی می ننند. در بخش تاریک مسنئله،‬ ‫ممک است جامعه، زیستفناوري را در یکپارچه سازي مهم و همگرایی صنعت رد نند، سپس ارزش‬ ‫نمی ممک است روي نا و خدمات زیستفناوري در بازار قرار گيرد. در ای سنناریو، خشنم و بنی‬ ‫اعتمادي عمومی از زیستفناوري، رفتارهایی را تحریک مینند نه ماهيت واقعی نا ها و خدمات را‬ ‫توسط صنعت (" حکومت پليسی'') ارائه میدهد. ندام یک از ای حا ت بيشنتر بنه دقنت مننعکس‬ ‫نننده جامعه ما در نینده نزدیک بر اعمال و رفتار امروز ما بستگی دارد؟‬
 23. 23. ‫ادامه ...‬ ‫براي جلوگيري از ف نوري سناریو '' نف زمي '' نياز است ننه در حنال حاضنر جناحهناي قطبنی در‬ ‫جامعه وارد محاوره اي باز و سازنده با یکدیگر شوند، نه در نن سيستم هاي ارزش هر گنروه بنه عننوان‬ ‫زمينه هاي مشترك محدود میشوند. براي به حداقل رساندن نانامی هناي بنا قوه سنناریوي مردمنی،‬ ‫رویایی متقابل صنعت و توسعه نس و نار، نياز به حمایت با یی از طيف گسترده مناب، ما ی حتی در‬ ‫شرایطی نه درنمد نوتاه مدت است دارد. براي حرنت به یک سناریوي تخيلی، جامعه نياز به سنرمایه‬ ‫گذاري در چشم انداز نینده دارد در حا ی نه به طور همزمان بنه حنل و ف نل تناقضنات حنال حاضنر‬ ‫میپردازد. از طریق ای دوگانگی، پتانسيل ناملی از صنعت زیستفناوري می تواند تحقق یابد.‬
 24. 24. ‫نتيجه گيري‬ ‫درحال حاضر همکاري انفجاري در زیستفناوري، همکاري است نه محرك علوم پزشکی، نشاورزي،‬ ‫محاسبات، مهندسی و فرایندهاي صنعتی است نه به ميزان قابل مالحظه اي موجن افنزایش بهنره‬ ‫وري، نارنمدي و پایداري زیست محيطی میشنود. همگراینی سنری، زیسنتفناوري، فنناوري ننانو و‬ ‫فناوري اطالعات قری ا وقو است و منجر به تذييرات عمينق در طينف گسنترده اي از مح نو ت‬ ‫طراحی شده، تو يد شده و استفاده شده میگردد. عالوه بر ای ، ما در حال ورود به دوره اي از تکامل‬ ‫هستيم نه بيش از حد توسط بشریت خودگردانی میشود بطوریکه انسنانها در موقعينت طراحنی و‬ ‫ایجاد نامل مو کول هاي جدید، مسيرهاي بيوشيميایی، بافت، سيستم هاي بدن و اشکال زندگی قرا‬ ‫رگرفته اند. پيامدهاي اخالقی و اجتماعی ای پيشرفتهاي تکنو وژیکی ممک است متناو باشد.‬ ‫در اواخر قرن گذشته زمانی نه پيشرفت هاي فناوري تنایير مشنابه اجتمناعی وجنود داشنته اسنت،‬ ‫انقال صنعتی همزمان سه مفهوم اساسا جدیدي را براي بشریت متبلور شده است.‬
 25. 25. ‫ادامه...‬ ‫اول، بخش بزرگی از جامعه ما نشف نرده اند نه بشریت در مرنز جهان نيسنت. در واقن،، چنند صند سنال‬ ‫پيشرفت در فناوري و تجزیه و تحليل تلسکوپ نجومی نشان داد نه جهان به دور زمني نمیچرخند، بلکنه،‬ ‫زمي یک سياره نوچک واق، در یک سيستم خورشيدي است نه در حاشنيه و دور ینک نهکشنان نوچنک‬ ‫میچرخد. جهان در زمان در مقياس فضایی غير قابل ت وري میباشد، تنزل بشریت به یک به دور، از ینک‬ ‫نل بسيار دورتر میباشد.‬ ‫دوم، ای شناخته شده است نه بشریت احتما از ميمون و نه از گسستگی خلقت ا هی تبندیل شنده اسنت.‬ ‫دیدگاه عميق چار ز داروی و نظریه خود ای است نه به انتخا طبيعی، بشر نيز همانند و همتراز بنا تمنام‬ ‫گونه هاي دیگر حيوانات در ای سياره قرار داده شده است.‬ ‫سوم، با توجه تذييرات سری، جمعيت، جمعيت نل از نار نشاورزي به صنعتی تبدیل شده است و در نتيجه‬ ‫در جابجایی فيزیکی ننها به شکل فشرده و پر بسته بندي شده اند و برنامه ریزي ضنعيف و مراننز شنهري‬ ‫غير بهداشتی میباشد.نتایج نار ضعيف و شرایط زندگی در ترویج بيماري هناي شنای، نشنان داده میشنود.‬ ‫همزمان، استفاده گسترده از ميکروسکوپ نشان داده است نه منب، ای بيماريها در بسياري از موارد ممک‬ ‫است موجودات ميکروبی نامرئی و نوچک باشد. در ای بني ینک احسناس از دسنت دادن ننتنرل بوجنود‬ ‫مینید نه بشریت نسبتا ضعيف و نسي پذیر میباشد حتی نسبت به نوچکتری موجودات نامرئی.‬
 26. 26. ‫منابع‬ [1] S.W. Morrison, G.T. Giovannetti (Eds.), Bridging the Gap, Ernst & Young 13th Biotechnology Industry Annual Report. , Ernst & Young LLP, Palo Alto, CA, 1999. [2] Burrill & Company, Biotech 99: Life Sciences into the Millennium, (San Francisco, CA). [3] W.P.C. Stemmer, DNA shuffling by random fragmentation and reassembly: In vitro recombination for molecular evolution, Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 1 (24) (1994) 10747– 10751. [4] A. Skandalis, L.P. Encell, L.A. Loeb, Creating novel enzymes by applied molecular evolution, Chem. Biol. 4 (12) (1997) 889–898. [5] J. Brockmoller, Pharmacogenomics—science fiction come true, Int. J. Clin. Pharmacol. Ther. 37 (7) (1999) 317–318. [6] G.M. Shenfield, Therapeutic drug monitoring beyond 2000, Br. J. Clin. Pharmacol. 46 (2) (1998) 93–94. [7] P.D. Rathjen, J. Lake, L.M. Whyatt, M.D. Bettess, J. Rathjen, Properties and uses of embryonic stem cells: Prospects for application to human biology and gene therapy, Reprod., Fertil. Dev. 10 (1) (1998) 31–47. [8] A. Trounson, M. Pera, Potential benefits of cell cloning for human medicine, Reprod., Fertil. Dev. 10 (1) (1998) 121–125.
 27. 27. ... ‫ادامه‬ [7] P.D. Rathjen, J. Lake, L.M. Whyatt, M.D. Bettess, J. Rathjen, Properties and uses of embryonic stem cells: Prospects for application to human biology and gene therapy, Reprod., Fertil. Dev. 10 (1) (1998) 31–47. [8] A. Trounson, M. Pera, Potential benefits of cell cloning for human medicine, Reprod., Fertil. Dev. 10 (1) (1998) 121–125. [9] J. Margolis, G. Duyk, The emerging role of the genomics revolution in agricultural biotechnology, Nat. Biotechnol. 16 (4) (1998) 311. [10] S.P. Briggs, M. Koziel, Engineering new plant strains for commercial markets, Curr. Opin. Biotechnol. 9 (2) (1988) 233–235. [11] B. Mazur, E. Krebbers, S. Tingey, Gene discovery and product development for grain quality traits, Science 285 (1999) 372–375. [12] C. Schmidt-Dannert, F.H. Arnold, Directed evolution of industrial enzymes, Trends Biotechnol. 17 (4) (1999) 135–136. [13] L.M. Adleman, Molecular computation of solutions to combinatorial problems, Science 266 (1994) 1021. [14] J.S. Oliver, Matrix multiplication with DNA, J. Mol. Evol. 45 (2) (1997) 161–167. [15] J.C. Cox, D.S. Cohen, A.D. Ellington, The complexities of dna computation, Trends Biotechnol. 17 (4) (1999) 151–154.
 28. 28. ‫پايان‬ ‫با تشکر از توجه شما‬

×