Successfully reported this slideshow.

نوآوری باز در تحقیق و توسعه

4

Share

1 of 15
1 of 15

نوآوری باز در تحقیق و توسعه

4

Share

Download to read offline

 1. 1. ‫نوآوری باز در‬ ‫تحقیق و توسعه‬ ‫اسماعیل عابدی – مریم مالحسینی‬
 2. 2. ‫مقدمهای بر نوآوری باز‬ ‫‪ ‬امروزه، با کوتاه تر شــدن چرخه عمر کاالها و فنـاوی‬ ‫بکایگرفتــه شــــده نی ، مــا، موووــه ــو،وی اهم ــ‬ ‫یوزافزو ـد نی تر ـاید ـدا ک ـرنه ا ـ (ج ـاکوبد و‬ ‫ـ‬ ‫ـ ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ب ل نگر 5002).‬ ‫‪ ‬این بدان معند ا ـــ کـه بــــ ای از شـــرکتما و‬ ‫بنگاهها نی موایـــه با نه یا ب ـــ ــال گذشـته از‬ ‫مودای بــــ ای زیـانتر از منـابر نی جمـ تو ـعه و‬ ‫شــکوفا مونن نیخ و،وی تأک د مدکنند.‬
 3. 3. ‫مقدمهای بر نوآوری باز‬ ‫‪ ‬مزیتماید کــه از این طریق عاید شرک ها مد شون بـ ای زیان ا‬ ‫از جمله:‬ ‫‪ ‬ن تر د ب شتر و ریعتر به منابر علمد و نا ش فند، ایده ها و حق امت ازها؛‬ ‫‪ ‬تـریر نی تحوق و تکم ل فر،یندها‬ ‫و،وی‬ ‫‪ ‬تو ــعه فرص بمره مند از حق تودم نی روژها تحو ق و تو ــعه برا طرح هاید‬ ‫که معموال منابر ماود کافد برا ، ما وجون داین.‬ ‫‪ ‬فرص بمتر برا تـم م ییـک ضری و زیان شرایط کنو د بازای که به رع نی حال‬ ‫تغ ر بونه و غ رقابل ش ب ند تر از قبل مد باشد.‬ ‫‪ ‬مزی تشــک ل خوشــه ها نا ش بن ــان کــه دید،وی ده ا بــوه روژه ها‬ ‫رمایهگذای و عرصه یقاب فعاالن نی صحنه ب ن اومللد مد باشند‬ ‫‪ ‬کاهــش هزینه ها و ایزش ،فریند به حو اقتصان تر و بـ ای مزایا نیگر.‬
 4. 4. ‫مقدمهای بر نوآوری باز‬ ‫‪ ‬مشــخصاد اصلد شــرک ها و،وی عبایتـــ از: هزینه کرنن م زا د قابل توجـه‬ ‫از نی،مد شــرک نی روژه ها تحو ق و تو عه. ا تخدام ـرو کـای ـــو،وی بـا‬ ‫تحص الد عاود و نی برخد مواین جذب و به خـدم گـرفتن ـایه وقـ متخصصـ ن‬ ‫خ ـای از کش ـوی، تو ـ ــعه م ـداوم بمب ـون و ب ـاز گر نی کااله ـا و خ ـدماد جدی ـد و‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ا تراتژ ها وین ماوک فکر و مبانالد تن .‬ ‫‪ ‬و،وی باز عبایتـــ از ا تفانه هدفمند از جریان یو به ناخــل و ز یو بـه خـای‬ ‫نا ش فند به منظوی تـــریر یو دها ناخلد و،وی وگـترش بازای برا ا ـــتفانه‬ ‫خایجد از و،وی ها. و،وی باز موجب تعامل ب شــتر م ان فعاالن این عرصـه ظ ـر‬ ‫بنگاه ها، شــبکه تأم ن کنندگان ، ما و بازای و مشــتریان مدشــون.‬
 5. 5. ‫مقدمهای بر نوآوری باز‬ ‫‪‬‬ ‫با وجون ، که کایبرن ویژه و،وی بــاز نی صنع و بازای مد باشد، بــ ای از ـاختایها‬ ‫نیگر ازما د براحتد مد توا ند اصول و،وی باز یا انه از و اجرا مایند.‬ ‫‪‬‬ ‫شرک هاید که از و،وی باز ا تفانه مد کنند یا مد توان نی نو گروه اصـلد طبوهبنـد‬ ‫مون:‬ ‫1.‬ ‫مبتکران: شــرک هاید هـــتند که مروز ا ــتفانه از و،وی هایشان یا به شرک ها‬ ‫نیگر نانه و بـترها منا ب یا برا همکای مشترک ایران مدکنند.‬ ‫2.‬ ‫پذیرندگان: شرک هاید کـه توو ـداد/ فر،ینـدها توو ـد خـون یا بـر ا ـار ترـایب‬ ‫مبتکران ا رام مد نهند.‬ ‫با این وجود که مبتکران بازیگران فعال این عرصه هســـتدد و پذیرنـدگان احتمـا‬ ‫نوآوری باز را به هیچ وجه انجام نمی دهدد، اما وجود آنها از این جهـ کـه مبتکـران‬ ‫بتواندد مجوز اســتفاده از نوآوری هایشــان را صادر نمایدد ضروری مـی بادـد. در‬ ‫واقع پذیرندگان، استفاده کدددگان غیرفعال پارادیم نوآوری باز میباددد.‬
 6. 6. ‫مدل نوآوری باز‬
 7. 7. ‫مدل نوآوری باز‬ ‫‪ ‬در مدل نوآوری باز مشتری ها به عدوان همکار در فرآیدد تحقیـ و توسـعه‬ ‫نقش فعالی را بازی می کددد. در حالیکه در نوآوری بسـته تمـام مراحـ در‬ ‫داخ همان درک انجام دده و مشتری تدها یک نقش دریاف کددـده غیـر‬ ‫فعال محصول یا خدمات را دارد. دایستگی اصلی در فرآیدد نوآوری بـاز بـر‬ ‫پایه مدیری تشریک مساعی و همکاری مشترک در انجام پروژه هاس .‬ ‫‪ ‬هدف از نوآوری باز توسعه محصول جدید از طری مشارک خـارجی بـرد -‬ ‫برد و رسیدن به حداکثر ارزش تجاری سرمایه گـذاری مـی بادـد. راه هـای‬ ‫مختلفی برای همکاریهای خارجی وجود دارد که از جمله آنها تشکی پیمـان‬ ‫های استراتژیک, تشکی کدسرسیوم ها, مشارک با دانشگاهها, حضور فعال‬ ‫در نمایشگاه ها, رصـد و بهـره بـرداری از مدـابع ژورنالهـا و گـاارش هـای‬ ‫کدفرانسها می بادد.‬
 8. 8. ‫مدل نوآوری باز‬ ‫‪‬‬ ‫از د ی ردد فاایدده "نوآوری باز" ردد سریع فداوری اطالعات بـوده کـه مدـابع دـگرف‬ ‫تحقیقاتی را در اختیار هااران تیم در سرتاسر دنیا قرار داده اس .‬ ‫‪‬‬ ‫عالوه بر این مدابع تجاری تحقیقات, انگیاه ای فاایدده برای دانشمددان در سراسـر جهـان‬ ‫ایجاد کرده اس . در نتیجه فاصله زمانی بین کشفیات و عرضه محصو ت جدید بـه دـدت‬ ‫کاهش یافته اس .‬ ‫‪‬‬ ‫بسیاری از درک ها مشکالت تحقیقاتی خود را بر روی ایدترن‬ ‫با صورت مسئله های تحقیقاتی گره باندد.‬ ‫می گذارند تا دانشمددان را‬ ‫‪‬‬ ‫پاول هرن معاون و مدیر تحقیقات درک آی بی ام که سال گذدته 4/8 میلیارد د ر صـرف‬ ‫تحقیقات درک خود کرده می گوید: برای درکتها، حتی آنهایی که بـه انـدازه کـافی پـول‬ ‫خرج تحقیقات میکدد، بسیار مشک اس که همه کارها را خوددان انجام دهدد.‬ ‫‪‬‬ ‫فضای رقاب در حوزه تکدولوژیهای پیشرفته، درکتها را مجبور کرده تا راه های ارزانتری را‬ ‫جایگاین تحقیقات سدتی کددد. مطالعه ای که سال گذدته توسط دانشگاه ام آی تی انجـام‬ ‫دد نشان داد که اثر درک های پیشرو در صدایع بسیار رقابتی (هوافضـا, کـامییوتر, نیمـه‬ ‫هادی و ارتباطات) از هایده های تحقیقاتی خود کاسته اند. البته آنها به نوآوری پش نکرده‬ ‫اند, بلکه فقط آنرا به دیگران تحوی داده اند.‬
 9. 9. ‫مدل نوآوری باز‬ ‫‪ ‬درک پراکتر اند گمی سالها کودید تا با اتکا به 0057 نفر از کارکدان بخش‬ ‫تحقیقات خود، محصو ت جدیدی به بازار عرضه کدد، اما با افاایش نـوآوری‬ ‫در بازار، این درک با مشک مواجه دد.‬ ‫‪ ‬آلن لفلی مدیر عام درک دستور داد که نیمی از ایده های درک بایـد از‬ ‫بیرون وارد دود. این در حالی اس که در زمان آغاز به کار آلن در سال 0002‬ ‫فقط ده درصد ایده ها از بیرون از درک می آمد.‬ ‫‪ ‬امروزه پراکتر اند گمیـ 35 دیـده بـان تکدولـوژی دارد کـه وظیفـه آنهـا‬ ‫جستجوی نوآوریهای خوش آتیه در خارج از درک اس . دیگر دـرک هـا‬ ‫نیا دیده بانی خود را از طری امکانات ایدترنتی انجام میدهدد.‬
 10. 10. ‫مدل نوآوری باز‬ ‫‪ ‬یکی دیگر از رودهای بهیده سازی تحقیقـات نـوآوری بیشـتر در ارتبـا و‬ ‫همکاری با دانشگاه ها اس .‬ ‫‪ ‬ایدت رویکرد جدیدی را پیش گرفته و در این راه پیشتاز اس . این دـرک‬ ‫مراکا تحقیقاتی اقماری خود را در کدار دانشگاه کالیفرنیا، دانشگاه واددگتن‬ ‫و دانشگاه کمبریج انگلستان راه اندازی کرده اس .‬ ‫‪ ‬ایده اصلی این اس که نخبهترین های دانشگاه به صورت موق‬ ‫بیایدد و بر روی پروژه های بلدد مدت متمرکا دوند.‬ ‫به این مراکا‬ ‫‪ ‬مدیر تحقیقات ایدت می گوید: ما فقط بخش کوچکی از ایده ها را می توانیم‬ ‫خودمان ایجاد کدیم. این مدل باز که در حال دک گیری اسـ ، قطعـا بهـره‬ ‫روی صدایع را به دک چشم گیری افاایش خواهد داد.‬
 11. 11. ‫مدیریت مالکیت فکری در نوآوری باز‬ ‫‪‬‬ ‫نوآوری باز دارای تعدادی اص کلیدی می بادد. برخی از اصول حاکم بر نـوآوری‬ ‫باز عبارتدد از:‬ ‫1.‬ ‫یک درک نیازی به استخدام همه افراد باهوش ندارد اما باید با آنها در داخـ و‬ ‫خارج از درک همکاری دادته بادد.‬ ‫2.‬ ‫فعالی های درونی نوآوری باید برخی ارزشهای عمدهای را کـه بـا تـالش هـای‬ ‫خارجی نوآوری قاب خل اس ، دادته بادد.‬ ‫3.‬ ‫به مدظور برنده ددن در رقاب ، دادتن بهترین مدل کسب و کار بسیار مهمتـر از‬ ‫ورود به بازار قب از دیگران اس .‬ ‫4.‬ ‫بردن در رقاب نیازمدد دادتن بهترین و بیشترین ایده ها نیس‬ ‫بهترین استفاده از ایده های داخلی و خارجی اس .‬ ‫بلکـه نیازمدـد‬ ‫5.‬ ‫مدیری مداسب دارایی های فکـری، بـه سـایر دـرک هـا اجـازه اسـتفاده از‬ ‫داراییهای فکری درک را میدهد. این امر همچدین خرید داراییهـای فکـری‬ ‫سایر درک ها را در هدگام پیشبرد مدل کسب و کار خـود، مـورد توجـه قـرار‬ ‫میدهد.‬
 12. 12. ‫تفاوتهای پارادایم باز و بسته‬ ‫نوآوری باز‬ ‫نوآوری بسته‬ ‫•‬ ‫هم ـه اف ـران ب ـاهوش و توا من ـد ب ـرا م ـا ک ـای•‬ ‫ـ ـ‬ ‫ـ ـ‬ ‫ـ ـ ـ‬ ‫مدکنند. ما از ناییم تا با همه افـران توا منـد‬ ‫ناخل و خای از مرموعه کای کن م.‬ ‫افران توا مند حوزه کای ما برا خونمـان کـای‬ ‫مدکنند.‬ ‫•‬ ‫گـترش فرایند تحو ـق و تو ـعه بـه خـای از•‬ ‫ازمان مدتوا د ایزش کافد ایران کند.‬ ‫برا بمرهبرنای از تحو ق و تو ـعه بایـد همـه‬ ‫مراحل تحو ق، تو عه و معرفد به بـازای تو ـط‬ ‫خونمان ا رام گرنن.‬ ‫•‬ ‫ما باید ،غازگر تحو وـاد باشـ م تـا از ،ن ـون•‬ ‫ببریم.‬ ‫اگر ما چ ز یا اختراع کرنهایم، خونمـان بایـد‬ ‫اول ،ن یا به بازای معرفد کن م.‬ ‫•‬ ‫اختن یک مدل کـب و کای خوب بمتـر از ،ن•‬ ‫که اوو ن فر باش م کـه محصـول یا بـه‬ ‫ا‬ ‫بازای ایائه مدکن م.‬ ‫کـب و کای که یک و،وی یا به عنوان اوو ن‬ ‫فر به بازای عرضه مدکند روز ا .‬ ‫•‬ ‫اگر بمترین کایبر یا برا ایدههـا ناخلـد و یـا•‬ ‫خایجد ناشته باش م موفق مدشویم.‬ ‫اگر بمترین ایدهها نی صنع خون یا خونمان نی‬ ‫ناخل مرموعه خون توو د کن م موفق مدشویم.‬
 13. 13. ‫نتیجهگیری‬ ‫‪ ‬قابلی ایجاد دبکه ارتباطی، تاثیراتی مهم در کارکرد درک ها دارد (بکمن‬ ‫و هانس چایلد،2002) ، اما با این حال پژوهش های پیشین عقیده دارنـد کـه‬ ‫ارتباطات دبکه ای بیشتر، الااما به نوآوری بیشتر مدجر نخواهد دد.‬ ‫‪‬‬ ‫زم اس‬ ‫درک‬ ‫ها پیوندهایی ایجاد کددد که گسترده و عمی بادد.‬ ‫‪ ‬در عین حال باید اطمیدان حاص کددد که ارزش دانشـی کـه رو بـه داخـ‬ ‫درک در جریان اس ، بیشتر از ارزش جریان دانش و تجربه رو به خارج و به‬ ‫سوی رقیبان احتمالی بادد.‬ ‫‪ ‬مولفه دیگر در مدل کسب و کار مبتدی بر نوآوری باز این اس کـه حامیـان‬ ‫این درک ها نقش دروازه بان را در کدترل نمودن، فیلتر کـردن، هـدای یـا‬ ‫تغییر محتوای اطالعات از طری جمع آوری فعال آنها، فراوری و بسته بددی‬ ‫ایفا نمایدد.‬
 14. 14. ‫نتیجهگیری‬ ‫1.‬ ‫اص «تحقی بر مبدای نیاز» و نه «تحقی بر مبدای توان»؛‬ ‫2.‬ ‫افاایش مشارک بازیگران عرصه فداوری، بـه ویـژه مشـارک دادن هودـیارانه‬ ‫موسسات و درکتهای کوچک و متوسطی که از فداوریهای پیشرفته تر امرار معاش‬ ‫می کددد؛‬ ‫3.‬ ‫ایجاد تعاونیهای تحقیقاتی با مشارک‬ ‫بارگ تحقی و توسعه کشور؛‬ ‫صدایع کوچک و متوسط در جوار موسسات‬ ‫4.‬ ‫به کارگیری هرچه سریعتر و گستردهتر مشـارک های تحقیقـاتی در موسسـات‬ ‫تولیدی؛‬ ‫5.‬ ‫تاکید مجدد بر الگوی ادغام فداورانه؛‬ ‫6.‬ ‫ایجاد و بسط دبکه های مشاوره علم و فداوری در سراسر کشور؛‬ ‫7.‬ ‫تدارک مشوقهایی برای مشارک‬ ‫8.‬ ‫یافتن حلقه های مفقوده ارتباطات دول ، دانشگاه، صدع‬ ‫ملی.‬ ‫در توسعه فداوری صدعتی؛‬ ‫و موسسات تحقیقـاتی‬
 15. 15. ‫منابع‬ ‫ تو عه و،وی باز نی م ان عناصر ظام ملد و،وی ، بن ام ن مش ر‬ ‫ نا شنامه ممند د صنایر ایگاه تخصصد نی زم نه نا ش ممند د صنایر و مـدیری‬ http://kaizen-pnum.blogfa.com/ :‫نا شگاه ام وی مشمد‬ S. Sisodiya, “The effect of open innovation on new  product development success: The moderation of interfirm relational knowledge stores and social network characteristics.,” Washington State University, 2010. )www.OILAB.ir( :‫ ،زمایشگاه و،وی باز‬ http://www.parsigold.com/index.htm 
 1. 1. ‫نوآوری باز در‬ ‫تحقیق و توسعه‬ ‫اسماعیل عابدی – مریم مالحسینی‬
 2. 2. ‫مقدمهای بر نوآوری باز‬ ‫‪ ‬امروزه، با کوتاه تر شــدن چرخه عمر کاالها و فنـاوی‬ ‫بکایگرفتــه شــــده نی ، مــا، موووــه ــو،وی اهم ــ‬ ‫یوزافزو ـد نی تر ـاید ـدا ک ـرنه ا ـ (ج ـاکوبد و‬ ‫ـ‬ ‫ـ ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ب ل نگر 5002).‬ ‫‪ ‬این بدان معند ا ـــ کـه بــــ ای از شـــرکتما و‬ ‫بنگاهها نی موایـــه با نه یا ب ـــ ــال گذشـته از‬ ‫مودای بــــ ای زیـانتر از منـابر نی جمـ تو ـعه و‬ ‫شــکوفا مونن نیخ و،وی تأک د مدکنند.‬
 3. 3. ‫مقدمهای بر نوآوری باز‬ ‫‪ ‬مزیتماید کــه از این طریق عاید شرک ها مد شون بـ ای زیان ا‬ ‫از جمله:‬ ‫‪ ‬ن تر د ب شتر و ریعتر به منابر علمد و نا ش فند، ایده ها و حق امت ازها؛‬ ‫‪ ‬تـریر نی تحوق و تکم ل فر،یندها‬ ‫و،وی‬ ‫‪ ‬تو ــعه فرص بمره مند از حق تودم نی روژها تحو ق و تو ــعه برا طرح هاید‬ ‫که معموال منابر ماود کافد برا ، ما وجون داین.‬ ‫‪ ‬فرص بمتر برا تـم م ییـک ضری و زیان شرایط کنو د بازای که به رع نی حال‬ ‫تغ ر بونه و غ رقابل ش ب ند تر از قبل مد باشد.‬ ‫‪ ‬مزی تشــک ل خوشــه ها نا ش بن ــان کــه دید،وی ده ا بــوه روژه ها‬ ‫رمایهگذای و عرصه یقاب فعاالن نی صحنه ب ن اومللد مد باشند‬ ‫‪ ‬کاهــش هزینه ها و ایزش ،فریند به حو اقتصان تر و بـ ای مزایا نیگر.‬
 4. 4. ‫مقدمهای بر نوآوری باز‬ ‫‪ ‬مشــخصاد اصلد شــرک ها و،وی عبایتـــ از: هزینه کرنن م زا د قابل توجـه‬ ‫از نی،مد شــرک نی روژه ها تحو ق و تو عه. ا تخدام ـرو کـای ـــو،وی بـا‬ ‫تحص الد عاود و نی برخد مواین جذب و به خـدم گـرفتن ـایه وقـ متخصصـ ن‬ ‫خ ـای از کش ـوی، تو ـ ــعه م ـداوم بمب ـون و ب ـاز گر نی کااله ـا و خ ـدماد جدی ـد و‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ا تراتژ ها وین ماوک فکر و مبانالد تن .‬ ‫‪ ‬و،وی باز عبایتـــ از ا تفانه هدفمند از جریان یو به ناخــل و ز یو بـه خـای‬ ‫نا ش فند به منظوی تـــریر یو دها ناخلد و،وی وگـترش بازای برا ا ـــتفانه‬ ‫خایجد از و،وی ها. و،وی باز موجب تعامل ب شــتر م ان فعاالن این عرصـه ظ ـر‬ ‫بنگاه ها، شــبکه تأم ن کنندگان ، ما و بازای و مشــتریان مدشــون.‬
 5. 5. ‫مقدمهای بر نوآوری باز‬ ‫‪‬‬ ‫با وجون ، که کایبرن ویژه و،وی بــاز نی صنع و بازای مد باشد، بــ ای از ـاختایها‬ ‫نیگر ازما د براحتد مد توا ند اصول و،وی باز یا انه از و اجرا مایند.‬ ‫‪‬‬ ‫شرک هاید که از و،وی باز ا تفانه مد کنند یا مد توان نی نو گروه اصـلد طبوهبنـد‬ ‫مون:‬ ‫1.‬ ‫مبتکران: شــرک هاید هـــتند که مروز ا ــتفانه از و،وی هایشان یا به شرک ها‬ ‫نیگر نانه و بـترها منا ب یا برا همکای مشترک ایران مدکنند.‬ ‫2.‬ ‫پذیرندگان: شرک هاید کـه توو ـداد/ فر،ینـدها توو ـد خـون یا بـر ا ـار ترـایب‬ ‫مبتکران ا رام مد نهند.‬ ‫با این وجود که مبتکران بازیگران فعال این عرصه هســـتدد و پذیرنـدگان احتمـا‬ ‫نوآوری باز را به هیچ وجه انجام نمی دهدد، اما وجود آنها از این جهـ کـه مبتکـران‬ ‫بتواندد مجوز اســتفاده از نوآوری هایشــان را صادر نمایدد ضروری مـی بادـد. در‬ ‫واقع پذیرندگان، استفاده کدددگان غیرفعال پارادیم نوآوری باز میباددد.‬
 6. 6. ‫مدل نوآوری باز‬
 7. 7. ‫مدل نوآوری باز‬ ‫‪ ‬در مدل نوآوری باز مشتری ها به عدوان همکار در فرآیدد تحقیـ و توسـعه‬ ‫نقش فعالی را بازی می کددد. در حالیکه در نوآوری بسـته تمـام مراحـ در‬ ‫داخ همان درک انجام دده و مشتری تدها یک نقش دریاف کددـده غیـر‬ ‫فعال محصول یا خدمات را دارد. دایستگی اصلی در فرآیدد نوآوری بـاز بـر‬ ‫پایه مدیری تشریک مساعی و همکاری مشترک در انجام پروژه هاس .‬ ‫‪ ‬هدف از نوآوری باز توسعه محصول جدید از طری مشارک خـارجی بـرد -‬ ‫برد و رسیدن به حداکثر ارزش تجاری سرمایه گـذاری مـی بادـد. راه هـای‬ ‫مختلفی برای همکاریهای خارجی وجود دارد که از جمله آنها تشکی پیمـان‬ ‫های استراتژیک, تشکی کدسرسیوم ها, مشارک با دانشگاهها, حضور فعال‬ ‫در نمایشگاه ها, رصـد و بهـره بـرداری از مدـابع ژورنالهـا و گـاارش هـای‬ ‫کدفرانسها می بادد.‬
 8. 8. ‫مدل نوآوری باز‬ ‫‪‬‬ ‫از د ی ردد فاایدده "نوآوری باز" ردد سریع فداوری اطالعات بـوده کـه مدـابع دـگرف‬ ‫تحقیقاتی را در اختیار هااران تیم در سرتاسر دنیا قرار داده اس .‬ ‫‪‬‬ ‫عالوه بر این مدابع تجاری تحقیقات, انگیاه ای فاایدده برای دانشمددان در سراسـر جهـان‬ ‫ایجاد کرده اس . در نتیجه فاصله زمانی بین کشفیات و عرضه محصو ت جدید بـه دـدت‬ ‫کاهش یافته اس .‬ ‫‪‬‬ ‫بسیاری از درک ها مشکالت تحقیقاتی خود را بر روی ایدترن‬ ‫با صورت مسئله های تحقیقاتی گره باندد.‬ ‫می گذارند تا دانشمددان را‬ ‫‪‬‬ ‫پاول هرن معاون و مدیر تحقیقات درک آی بی ام که سال گذدته 4/8 میلیارد د ر صـرف‬ ‫تحقیقات درک خود کرده می گوید: برای درکتها، حتی آنهایی که بـه انـدازه کـافی پـول‬ ‫خرج تحقیقات میکدد، بسیار مشک اس که همه کارها را خوددان انجام دهدد.‬ ‫‪‬‬ ‫فضای رقاب در حوزه تکدولوژیهای پیشرفته، درکتها را مجبور کرده تا راه های ارزانتری را‬ ‫جایگاین تحقیقات سدتی کددد. مطالعه ای که سال گذدته توسط دانشگاه ام آی تی انجـام‬ ‫دد نشان داد که اثر درک های پیشرو در صدایع بسیار رقابتی (هوافضـا, کـامییوتر, نیمـه‬ ‫هادی و ارتباطات) از هایده های تحقیقاتی خود کاسته اند. البته آنها به نوآوری پش نکرده‬ ‫اند, بلکه فقط آنرا به دیگران تحوی داده اند.‬
 9. 9. ‫مدل نوآوری باز‬ ‫‪ ‬درک پراکتر اند گمی سالها کودید تا با اتکا به 0057 نفر از کارکدان بخش‬ ‫تحقیقات خود، محصو ت جدیدی به بازار عرضه کدد، اما با افاایش نـوآوری‬ ‫در بازار، این درک با مشک مواجه دد.‬ ‫‪ ‬آلن لفلی مدیر عام درک دستور داد که نیمی از ایده های درک بایـد از‬ ‫بیرون وارد دود. این در حالی اس که در زمان آغاز به کار آلن در سال 0002‬ ‫فقط ده درصد ایده ها از بیرون از درک می آمد.‬ ‫‪ ‬امروزه پراکتر اند گمیـ 35 دیـده بـان تکدولـوژی دارد کـه وظیفـه آنهـا‬ ‫جستجوی نوآوریهای خوش آتیه در خارج از درک اس . دیگر دـرک هـا‬ ‫نیا دیده بانی خود را از طری امکانات ایدترنتی انجام میدهدد.‬
 10. 10. ‫مدل نوآوری باز‬ ‫‪ ‬یکی دیگر از رودهای بهیده سازی تحقیقـات نـوآوری بیشـتر در ارتبـا و‬ ‫همکاری با دانشگاه ها اس .‬ ‫‪ ‬ایدت رویکرد جدیدی را پیش گرفته و در این راه پیشتاز اس . این دـرک‬ ‫مراکا تحقیقاتی اقماری خود را در کدار دانشگاه کالیفرنیا، دانشگاه واددگتن‬ ‫و دانشگاه کمبریج انگلستان راه اندازی کرده اس .‬ ‫‪ ‬ایده اصلی این اس که نخبهترین های دانشگاه به صورت موق‬ ‫بیایدد و بر روی پروژه های بلدد مدت متمرکا دوند.‬ ‫به این مراکا‬ ‫‪ ‬مدیر تحقیقات ایدت می گوید: ما فقط بخش کوچکی از ایده ها را می توانیم‬ ‫خودمان ایجاد کدیم. این مدل باز که در حال دک گیری اسـ ، قطعـا بهـره‬ ‫روی صدایع را به دک چشم گیری افاایش خواهد داد.‬
 11. 11. ‫مدیریت مالکیت فکری در نوآوری باز‬ ‫‪‬‬ ‫نوآوری باز دارای تعدادی اص کلیدی می بادد. برخی از اصول حاکم بر نـوآوری‬ ‫باز عبارتدد از:‬ ‫1.‬ ‫یک درک نیازی به استخدام همه افراد باهوش ندارد اما باید با آنها در داخـ و‬ ‫خارج از درک همکاری دادته بادد.‬ ‫2.‬ ‫فعالی های درونی نوآوری باید برخی ارزشهای عمدهای را کـه بـا تـالش هـای‬ ‫خارجی نوآوری قاب خل اس ، دادته بادد.‬ ‫3.‬ ‫به مدظور برنده ددن در رقاب ، دادتن بهترین مدل کسب و کار بسیار مهمتـر از‬ ‫ورود به بازار قب از دیگران اس .‬ ‫4.‬ ‫بردن در رقاب نیازمدد دادتن بهترین و بیشترین ایده ها نیس‬ ‫بهترین استفاده از ایده های داخلی و خارجی اس .‬ ‫بلکـه نیازمدـد‬ ‫5.‬ ‫مدیری مداسب دارایی های فکـری، بـه سـایر دـرک هـا اجـازه اسـتفاده از‬ ‫داراییهای فکری درک را میدهد. این امر همچدین خرید داراییهـای فکـری‬ ‫سایر درک ها را در هدگام پیشبرد مدل کسب و کار خـود، مـورد توجـه قـرار‬ ‫میدهد.‬
 12. 12. ‫تفاوتهای پارادایم باز و بسته‬ ‫نوآوری باز‬ ‫نوآوری بسته‬ ‫•‬ ‫هم ـه اف ـران ب ـاهوش و توا من ـد ب ـرا م ـا ک ـای•‬ ‫ـ ـ‬ ‫ـ ـ‬ ‫ـ ـ ـ‬ ‫مدکنند. ما از ناییم تا با همه افـران توا منـد‬ ‫ناخل و خای از مرموعه کای کن م.‬ ‫افران توا مند حوزه کای ما برا خونمـان کـای‬ ‫مدکنند.‬ ‫•‬ ‫گـترش فرایند تحو ـق و تو ـعه بـه خـای از•‬ ‫ازمان مدتوا د ایزش کافد ایران کند.‬ ‫برا بمرهبرنای از تحو ق و تو ـعه بایـد همـه‬ ‫مراحل تحو ق، تو عه و معرفد به بـازای تو ـط‬ ‫خونمان ا رام گرنن.‬ ‫•‬ ‫ما باید ،غازگر تحو وـاد باشـ م تـا از ،ن ـون•‬ ‫ببریم.‬ ‫اگر ما چ ز یا اختراع کرنهایم، خونمـان بایـد‬ ‫اول ،ن یا به بازای معرفد کن م.‬ ‫•‬ ‫اختن یک مدل کـب و کای خوب بمتـر از ،ن•‬ ‫که اوو ن فر باش م کـه محصـول یا بـه‬ ‫ا‬ ‫بازای ایائه مدکن م.‬ ‫کـب و کای که یک و،وی یا به عنوان اوو ن‬ ‫فر به بازای عرضه مدکند روز ا .‬ ‫•‬ ‫اگر بمترین کایبر یا برا ایدههـا ناخلـد و یـا•‬ ‫خایجد ناشته باش م موفق مدشویم.‬ ‫اگر بمترین ایدهها نی صنع خون یا خونمان نی‬ ‫ناخل مرموعه خون توو د کن م موفق مدشویم.‬
 13. 13. ‫نتیجهگیری‬ ‫‪ ‬قابلی ایجاد دبکه ارتباطی، تاثیراتی مهم در کارکرد درک ها دارد (بکمن‬ ‫و هانس چایلد،2002) ، اما با این حال پژوهش های پیشین عقیده دارنـد کـه‬ ‫ارتباطات دبکه ای بیشتر، الااما به نوآوری بیشتر مدجر نخواهد دد.‬ ‫‪‬‬ ‫زم اس‬ ‫درک‬ ‫ها پیوندهایی ایجاد کددد که گسترده و عمی بادد.‬ ‫‪ ‬در عین حال باید اطمیدان حاص کددد که ارزش دانشـی کـه رو بـه داخـ‬ ‫درک در جریان اس ، بیشتر از ارزش جریان دانش و تجربه رو به خارج و به‬ ‫سوی رقیبان احتمالی بادد.‬ ‫‪ ‬مولفه دیگر در مدل کسب و کار مبتدی بر نوآوری باز این اس کـه حامیـان‬ ‫این درک ها نقش دروازه بان را در کدترل نمودن، فیلتر کـردن، هـدای یـا‬ ‫تغییر محتوای اطالعات از طری جمع آوری فعال آنها، فراوری و بسته بددی‬ ‫ایفا نمایدد.‬
 14. 14. ‫نتیجهگیری‬ ‫1.‬ ‫اص «تحقی بر مبدای نیاز» و نه «تحقی بر مبدای توان»؛‬ ‫2.‬ ‫افاایش مشارک بازیگران عرصه فداوری، بـه ویـژه مشـارک دادن هودـیارانه‬ ‫موسسات و درکتهای کوچک و متوسطی که از فداوریهای پیشرفته تر امرار معاش‬ ‫می کددد؛‬ ‫3.‬ ‫ایجاد تعاونیهای تحقیقاتی با مشارک‬ ‫بارگ تحقی و توسعه کشور؛‬ ‫صدایع کوچک و متوسط در جوار موسسات‬ ‫4.‬ ‫به کارگیری هرچه سریعتر و گستردهتر مشـارک های تحقیقـاتی در موسسـات‬ ‫تولیدی؛‬ ‫5.‬ ‫تاکید مجدد بر الگوی ادغام فداورانه؛‬ ‫6.‬ ‫ایجاد و بسط دبکه های مشاوره علم و فداوری در سراسر کشور؛‬ ‫7.‬ ‫تدارک مشوقهایی برای مشارک‬ ‫8.‬ ‫یافتن حلقه های مفقوده ارتباطات دول ، دانشگاه، صدع‬ ‫ملی.‬ ‫در توسعه فداوری صدعتی؛‬ ‫و موسسات تحقیقـاتی‬
 15. 15. ‫منابع‬ ‫ تو عه و،وی باز نی م ان عناصر ظام ملد و،وی ، بن ام ن مش ر‬ ‫ نا شنامه ممند د صنایر ایگاه تخصصد نی زم نه نا ش ممند د صنایر و مـدیری‬ http://kaizen-pnum.blogfa.com/ :‫نا شگاه ام وی مشمد‬ S. Sisodiya, “The effect of open innovation on new  product development success: The moderation of interfirm relational knowledge stores and social network characteristics.,” Washington State University, 2010. )www.OILAB.ir( :‫ ،زمایشگاه و،وی باز‬ http://www.parsigold.com/index.htm 

More Related Content

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

×