Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kulturaren inpaktuak on line ikastaroa

334 views

Published on

Kulturak kanpo-efektu positiboak ditu, zalantzarik gabe.
Eragin mota ezberdin horiek neurtzeko tresna zenbait
ezagutzea eta aplikatzen jakitea ezinbestekoa da
kultura balio sozial egiazkoa duen elementu modura
ikusten hasi nahi badugu, kontsumozko produktuaren
ikuspegia baztertuz. Ikastaro honekin ikasleek Kulturari
dagozkion politika publiko eta pribatuak lurralde jakin
batean nola aplikatzen diren ikusi ahal izango dute,
hipotesi sinple bezain erreala abiapuntutzat hartuta:
Kulturari esker pertsona hobeak gara. Neurketa egiteko
tresnen helburua kulturan egindako inbertsioaren inpaktu
ekonomikoa bereiztea bada, ikastaro honetan bere
funtzio soziala, bere jomugak, eta testuinguru kultural
batekiko harremanak dakartzan konpetentzia
emozionalak gero eta gehiago behar dituen gizarteari
Kulturak berak egiten dion ekarpena neurtzeko erronka
jorratzen da. Horretarako arlo horretan egindako
ikerketen bilakaera aztertuko da, arrakastazko eta
porrotezko kasu errealak aztertuko dira, metodologia
berritzaileei erreparatuko zaie eta egun dauden lurralde
arloko arazoetan etengabe ideia eta eredu berriak
bilatzeak duen balioa ulertzeko ahalegina burutuko da.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kulturaren inpaktuak on line ikastaroa

  1. 1. KULTURARENINPAKTUAK onlineikastaroak-etengabekoformakuntzaprofesionalentzat ANTOLATZAILEAK
  2. 2. KULTURARENINPAKTUAK Kulturakkanpo-efektupositiboakditu,zalantzarikgabe. Eraginmota ezberdinhoriekneurtzeko tresna zenbait ezagutzea eta aplikatzen jakitea ezinbestekoa da kultura balio sozialegiazkoa duen elementu modura ikusten hasinahibadugu,kontsumozko produktuaren ikuspegia baztertuz.IkastarohonekinikasleekKulturari dagozkionpolitikapublikoetapribatuaklurraldejakin bateanbatean nola aplikatzen diren ikusiahalizango dute, hipotesisinple bezain erreala abiapuntutzathartuta: Kulturarieskerpertsonahobeakgara.Neurketaegiteko tresnenhelburuakulturanegindakoinbertsioareninpaktu ekonomikoa bereiztea bada,ikastaro honetan bere funtziosoziala,berejomugak,eta testuingurukultural batekiko harremanak dakartzan konpetentzia emozionalakgeroetagehiagobehardituengizarteari Kulturakberakegitendionekarpenaneurtzekoerronka jorratzen da. Horretarako arlo horretan egindako ikerketen bilakaera aztertuko da,arrakastazko eta porrotezkoporrotezko kasuerrealakaztertuko dira,metodologia berritzaileeierreparatukozaieetaegundaudenlurralde arloko arazoetan etengabe ideia eta eredu berriak bilatzeakduenbalioaulertzekoahaleginaburutukoda. AURKEZPENA -Internetbidezemangodaikastaroa,ondoendatorkizunordutegianegindezakezu. -Ikastaropraktikoadaetaesperientzianoinarritutakoa;osobaliagarriakulturaarlokoprofesionalentzat. -Formatutxikikoikastaroada,gaizehatzetanezagutzakeskuraditzazundenboratartelaburbatean. ZERABANTAILADITUIKASTAROAK? HELBURUAK 1. Ikasgaiaren marko teorikoa ezagutzea: benchmarkingetabibliografia. 2. Lurralde bat definitzen duten alderdiak aztertzea eta Kulturakbertan duen egitekoa balioestea.Adierazleenbilaketarahurbiltzea. 3.3.LurraldejakinbateanKulturakdueneragina neurtzekotresnakuantitatiboezberdinekduten erabilgarritasunaulertzea. 4.Kulturan aplikatutako datu egituratu eta desegituratuen azterketa, tratamendu eta interpretaziorako behar den trebetasuna garatzea. 5.5. Maila nazionalean nahiz nazioartean berrikuntza kulturalarekin lotutako politika publikoen ezarpen-maila ezagutzea. Arrakastazkoetaporrotezkokasuak. 1 3 2 4 5 PROGRAMA KulturarenAgenda21etaUNESCOerakundearen estatistikakulturalak. Kulturaren errealitate aldakorra eta bere idiosinkrasia lurraldeka. Benchmarking eta bibliografia. KulturarenetaBerrikuntzaSozialarenartekoharremana. IndustriaIndustria sortzailearen dimentsioa,lurralde bat garatzekoeragilemodura. Datuak erabakiak hartzeko eta estrategia politikoabirbideratzekobidemodura. Inpaktu ekonomikoaren ikerketak burutzeko adierazleaketaiturriak. InpaktuInpaktusozialarenikerketakburutzekoadierazleak etaiturriak. Proxyaldagaiak.Urratsdigitala,adierazleosagarri modura. Metodo kuantitatiboen erabilera:Korrelazioa Vs Kausalitatea. Lortu,estandarizatuetaeguneratzenerrazakdiren adierazle-sortenerdiespena. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  3. 3. METODOLOGIA Ikastaroa Internetbidez emango da,hasieran banatuko diren gogoeta, eztabaida eta partaidetzarako baliagarriak diren materialetan oinarrituz. Ikasleen arteko eztabaida eta partaidetza bultzatzeko tresna desberdinak gaituko dira. Ikastaroa gainditu ahalizateko gutxienezko partaidetza-irizpide zenbait bete betebeharkodira. IRAUPENA ASMOZetengabekoformakuntzarakozentroa E-posta:asmoz@asmoz.org Tel:943212369 INFORMAZIOGEHIAGO IZENAEMATEKOSAKATUHEMEN:IZEN-EMATEA 145euro(TripartitaFundazioarenhobariajasodezake). PREZIOA Euskaraedoespainiera. HIZKUNTZA ÁLVAROFIERROSEDANO ResearcherandDataScientistUrbegin. EkonomiaZientzietanLizentziatua.UPV/EHU. BanaketaKomertzialetakoEnpresakGraduondokoa.BarneMerkataritza.UPV/EHU. IntegrazioEkonomikoaMasterra.UPV/EHU. AITZOLBATIZAYARZA AISILANXXI,S.L.kulturkudeaketaenpresakozuzendarinagusiaetaKULTIBAkulturaholkularitzarenarduraduna. Kulturarenkudeaketa,sormenesperientziaetakulturerakundeenantolakuntzaereduetanaditua. 2015/09/21-2015/11/01(30ordu) IRAKASLEA ZUZENDARIA

×